Najaar in het Julianapark Martinit verliest van Poortugaal en raakt danig achterop C aank. Bedienden Werkzaamheden van de Kamer van Koophandel Felle strijd op velden doet goede sfeer schade Schiedamse korfballers bij wisselend getij De oogst lan een lange periode Verloor U iets? ACENDA Scholieren aan het schaakbord DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB r Excelsior '20- Alphen 1-0 Martinit- Poortugaal 1-2 Ursus- Nieuwenhoorn 4-0 DHS-Ons Huis 3-2 Schiedam-DJS 0-0 AVO-WF 5-1 Tediro-Demos 3-3 Succes en reserves Schiedam winnen SCHIEDAM VOETONDERZOEK Koeriersters 2 Maandag 29 October 1951 Meer dan «n routine vergruie ring kon de eerste bijeenkomst van Ue Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas "Vrijdagmiddag m het Handelsgebouw te V laar dsn yen niet worden genoemd In de plaats van wijlen de heer I 3 Hoogendtfk werd tot lid van dc Kamer benoemd Ir A Hoogendbk directeur van de Dosgermaatschap- T<J te laar-dingen. Eveneens vol gens voorstel werd de heer I Kreber benoemd tot \erteffenwoor differ van de Kamer in de com missie van toezicht op het middel baar onderwijs te Schiedam Op de ingediende begroting >oor 1952 wen. geen entiek geuit, zodat dere ral sluiten met een bedrag van 3 44 820 liet batig saldo hierop vermeld bedraagt ditmaal slechts ƒ20 Naar aanleiding van een publi ca tie waren oproer kinger binnen gekomen over de zomerdienstrege Ixng van de Spoorwegen Deze be troffen hoofdzakelijk de wed erin voering van een half uur dienstop bet baanvak RotterdamHoek van Hollard en het inlassen of wyzi ger van enkele forensentremen De gemaakte oomerkingen zijn ter kennis gebracht van de Spoorweg raad Evenals dit in Schiedam het geval is heeft men ook getracht ter behoeve van de gemeente Vlaardingen een uitzondering spo sitie te lerknjgen inzake de uit gifte ran paspoorten. Zoals men weet is deze uitgifte voortaan al leen toegestaan aan burgemeesters van s*eden met meer dan 1001300 ïnw oners Bmkens binnengekomen bericht wenste men op Buitenland se Zaken Vlaardingen niet by de uitzonderingen te rekenen De heen J L Jonker en ir B Wilton hadden namens de Kamer jutting genomen in de Rotterdamse deiegatie naar de (afgelaste*, con ferentie der "Ndordzeehavens. De heer- Jonker maakt t°vens deel uit van het comité ter bescherming van de Nederlandse belangen, die verband houden met de Schelde- Rynverbinding In samenwerking met de ge meen e Vlaardingen worden pogm gen in het werk gesteld, teneinde langs de nieuwe ryksvveg van Vlaardingen; naar Hoek van Hol land een fietspad aangelegd te kragen In verband met de bezuiniging an stroom heeft do gemeente Vlaardingen reeds een werkschema voor haar kantoren opgesteld waar by de middagpauze is terugge bracht tot een uur Van de ge raeehte Schiedam was tot dusver nog geen bericht binnengekomen Met de middenstandsorganisaties ~al contact worden opgenomen ovei de eventuele wenseiykheid Van pu blicaties van de Kamer door raid dei van zegels op rekeningen ed v*aarby op contante betaling wordt aangedrongen BURGERLIJKE ST4VD Geboren Emma H L. d v W J Ollesch enC LM Hagen Cor neha P J M d v F A de Groot en J C W M. Hennekam Maria c d v H A. Kapper en J G C Chris tiaanse Overleden J van Eyk 85 j G Ros 8o 3 vr van J A Subsidie restauratie van St. Janskerk verhoogd De Gedeputeei de Staten hebben voor gesteld om de restauratie van d^ St. Janskerk met ruim f 26 000 te verhogen Gedeponeerd" aan het Hoofdbureau van Pol tie Tood-groenewiiegery sdnoe Vendraaier nummerplaat H Bo210 pakje met foto s carton nen doos mh. rol schaatsen wit Kinderschoen tje kasboek porti «-knop hondpnnem -witte gym schoen huissleutel, Hpssleutel, 2 .sleutel tjes» brü fn étui, sleurol van auto blau we alpinomuts, klein wollen wagen dekentje bruin kinderjasje, bruin lede ren handschoen, glacé herenhandschoen kaboutermuts, damestóndschoen tgla ce) ceintuur van regenjas blauw jon gensjasje witte, rozenkrans rozenkrans m zakdoek, polshorloge portemonnaie rozenkrans- in etxu Bovenstaande voorwerpen kunnen Iedere werkdag tussen 2 en 4 uur aan het Hoofdbureau van politie worden af gehaald Te bevragen bh de vinders grijze vul pen Ovexsier Warande ^lb grijze vul pen. Van Dyk, BJC laan 191a rozen krans zwarte kralen, HUChters Cart he aiusstraat 25a portemonnaie, kantoor Dirkzwager h'oordvest- 23 vulpotlood Mook, Tuinlaan 18 rood .plastic kinder tasje tnh Van Eyk, S <tevmstraat 10 muntbiljet van I 00 deiastingkantoo 1 Lange Haven 1 zilvefbon van 2.30 V d- Steen, CoperolcuSstraat Ï2b et 11 inh. 2 vulpenhouders Pols, RJK Wees VIS S ER IJ BKR.Ï CHT K SCHEVZMiNGEN Sch 30a met ge ruige vangst Sch 87 met 102 k uit de halve Heet Sch 200 met 0 k int halve Sch 245 met 109 k Sch 254 met 45 k uit halve vleet. Sch 341 oeringe v«hgst Sch 56jmet 25 k uit halve vleet Sch 159 met ~0 k uit halve vleet Sch 223 nog halen Sch 263 met 125 k u.t halve vleet Sch 399 met 34 k u t halve vleet Sch 365 met 130 k uit 35 netten Sch *'01 met 136 k ut hal e vleet Sch 4 met 60 k u t halve vleet Sch "5 met 8 k ut hal e vleet Sch 40 met 34 k uit halve vleet Sch 48 met 1*0 k uit halve vleet. Sch 51 met 68 k uxt hal te vleet Sch 99 met 20 k uit halve vleet Sch 132 met 40 k. uit halve vleet Sch 133 me 2s k uit halve vleet Sch 189 met 80 k Uit 30 neren Sch 233 m-t 'a k u t halve vleet Sch *w met 17 k. u ha! e vleet Sch *>85 met 90 k Uit xie ten Sch 2o met 100 k uit halve leet Sc aa me 60 k uit 50 netten Sch 3 met 80 k uit halve vleet Sch 69 iret 1*0 K uit halve vleet Sch "10 me Uk at halve vleet Sch 236 met 170 k u t hal e vleet Sch 2o0 met 50 k u t halve vleet Sch 297 met 140 k uit halve eet Sch 310 met joo k ui halve vlee Sch 339 met SO k uit halve vleet Sch 223 met 12 k. uit halve vleet, Sch 3 me "0 k uit halve vleet Sch 186 met 130 k uit halve velet Sch 361 geringe vangst Sch 230 geringe vangst Sch 46 met 100 k thuisstomend Sch 50 met 70 k, uit 2. netten Sch 64 met 0 k uit 40 netten Sch 115 me 60 k uit 20 net ten. sui 242 met 100 k uit 45 netten Sch 275 met 5a k uit 45 netten Sch 6 met 38 k. Uit 3fl netten Sch 14 met 80 k ui 3a netten Sch 24 met 100 k uit de halv e vlee Sch 47 met 1 k uit 40 net ten Sch 110 met 100 k u t 40 netten Sch 118 met 51 k uit halve vleet. Sch 120 met 85 k uit halve vleet Sch 1*1 mr 30 k uit halve vleet Sch 325 met k per net Sch 333 met 100 k uit halve vleet Sch 77 met 3 Sch 57 met 15 uit halve vleet Sch 8 met 10 Sch 32 roet 10 k uit halve vleet. VI 30 met 10 k u t 20 netten VI, 40 me 30 uit 6a neten VI 50 et 80 k uit 60 netten VI 56 met 50 k uit 60 netten VI. 74 met 25 k int 40 netten VI 132 met 80 k uit 40 netten Binnen te Schevemngen Sch 53 met 40 last Sch 49 met 27 last Sch 262 met 21 la^t Sch 20 met 27 jast Sch 105 roet 4t las- Sch 21 met 46 last Sch 264 met 3 last Sch 39 met 28 last Sch 45 met *26 last- Sch~225~met~33Th3t Sch S5 met 44 last Sch 246 met 30 last Sch 160 met 30 last en 1000 kisten verse haring Sch 66 met- 37 last. Sch 8 met 36 las* Sch 141 met 36 last Sen 130 met 33 last Sch 84 met *0 14st Sch 5 met 31 last Sch 19 mtt 40 last Sch 30 met 36 last Sch 332 met 34. last Sch 199 met 36 last EO 2a met 00 kisten makree] kabel jauw «n schelvis Wat men moet weten Apothekers nachtdienst F HL Backer St L du nastr 58 Bellen b|j ongeval GG en GD Tuinlaan 89 Telefoon 69">90 F 1 1 ni s Passage Da 2 en 8 uur Gejaagd ra de wind (18jr) Monopole Da 2 7 9 uur De ondergang van de Red Witch (18 jr Bijeenkomsten 29 October Irene 7 3(J uur Ned Chr Bond van Overheidsperso neel 1 Not ember Passage theater S uur Vara propaganda byeen komst W de Zw tfgerschool B-RH3S A 0—1 Pr Ireneschool B Pr Ireneschool A 04 Rehobothschool—Ambachtsschool 1—3 Stand na de zesde ronde RHBS A 5 5 0 0 10 Rehobothschool 5 3 11 7 Pr Ireneschool A 5 3 117 Ambachtsschool RHBS B W de Zwijgeischool A Prinses Ireneschool B w de Z vygerschool B Gymnasium B Gymnas um A St Anthonu ssehool 1727 De Zeebruid- ligt nog altyd voor an ker terwyl de andere schepen zich verwijde ren. Nu z et KanoukJ zijn kans Behoedzaam laat hy de sloep waarin hy met zyn drie mak kers zit. naar de Zee bruid roeien Dan praait hU Kid die jubt probeert zich met be hulp van een nieuwe fles moed In te drinken Kid kijkt verrast op Dat ts de stem van Ka nouki de verrader die hem in de steek heeft gelaten. Of komt hij nem nu toch nog te hulp op het nippertje? Maar wanneer hy aan dek gaat ziet hij de. de mond wanneer Kid allerlei vragen stelt Vrijheid niet maar wel «en sloep met vierj Dat komt straks wel Kid schreeuw' hy wy man er in- Kanouki snoert hem onmiddellyk I hebben geen minuut te verliezen. Wij moeten er vandoor Vooruit! Opschieten 5 2 2 1 6 5 13 15 5 2 0 3 4 6 114 3 3 0 0 3 0' Ouders W de Zwijger-Ulo komen bijeen De oudercommissie van de openbare ULO school aan de Prins iilauritsstraat (Willem de Zwyger school hoofd de heer M P Hey boer) belegde Vrydagavond de jaarvergadering in de bovenzaal van Musis Sacrum De kinderen van voorzitter H C Wellmann hebben de school verlaten zodat deze zich terugtrok In z jn plaats werd benoemd de heer W F van Leeuwen De jaarverslagen van secretaris en penrungraees er wer den goedgekeurd Nadat de vergadering door de heer Heyboer was gesloten ving nog een ouderavond aan Voor de aandachtig luisterende vadeis en moeders die de zaal geheel vulden heeft de gemeentelyk inspecteur voor het lager onderwys de heer "VI M Hoïl een inleiding gehou den over het onderwerp Coédu catie" Zoals gewoonlyk werd ook aan het einde van deze ouder a\ond gelegenheid gegeven om met het onderwijzend personeel een babb 'e te maken over de leerlingen hols Hoogstraat gouden ring roet rode .steen, Sollie, Th. k Kempisstraat 26 2 broches Stout en burg. Cdsiusstr 40a grijs londertasje v d Broek. Buiten havenweg 166 zwarte vulpen roet speldje, Geerting Morsestraat 24 zwarte vulpen Soeters Gorrionst -aat 5b blau we kinderportemonnaie Holsingen 41b. Thymstraat 5 vulpen dep (verchroomd) Boer Eotterdarosedijk 133b paarien halsketting Robber echt. Prins Fred. Hendrikstraat 7 paarien collier Kool mees Eemhrandtlaan 62 ntverbon f 1 Engermg Rubensplein 20 rozenkrans in etui Doesburg Zalmstraat 42 ro-en teaus£ in etui, Schuls Anth Muysstraat -22a groene damesvulpen Baoemaayer Deensestjsat 53a rood plastic kinder JaSje Karei Am. van Solmsstraat 12a rozenkrans ln etui. Blom. Lange Singel Straat 23 zilverbon j 1 Sprong Ha ga straat, 24 bruine schooltas inh- hoeken -Seip Nassau!aan 13» groen tasje Var DrieJ P de Hoogbstraat 24 stoffen etui inh. O.A. passer Meijer en Stegmann Westmolenstraat 30a zil\ er bon Vink Fr HaversctimidUaan 21 herensjaal De Bruin Populierenlaan 46 grijs Jong'" Jasje. Van Beesten Aleidastraat 11 bruine herenglace, v d Berg Lange Nieuwstraat 175 alpinomuts v Lochem. Hogebanweg 8a paar bruine heren glacé s v d Kraan Hozen la an U hals doek met ring De Heer- Aieidastraat 14 bruine- glacé dam eshandschoen. Wed Wiggers, Rubensplein 23 rose woUen kinderdeken Opbolt IJsselmondese ittaat 96 stoffen ceintuur van mantel, Schulz Anth Muysstraat 22a blauwe alpfnomuts, Hendnkr Groenweegje 15/7 witte slipover Dries Wilhelminaplain 8 grys windjack Goraroel, Zuidlandse Straat 15 paar bruine damesgiace s Bokhorst Groene!aan 36 hebt beige handschoen Kuypers Rotterdamsedijk 237a bruin glacé dameshandschoen Hoogerwerf Bic laan 16 kindermuts Van Dors sen, Aieidastraat 122a jon gerujasje Jongbloed Manastraat 89a bruine caraeshandschoenen Schillen Anth Muysstraat 4 kinderjasje Klem Broersv eld 91a ring met 4 oleutels Gunnewegh, Fabnstraat 65 zwarte lang harige hond Verspeek S damseweg l klein hondje Van Houtem Broersveld 30 bril Harteveld Overschiesestraat 58h koffersleuteltje Gunnewegh Kot- terdamsedijk 305b Lipssleutel Zagwnn Gordonstraat 38 Jonge hond, zuidgeest Prins Fred Hendrikstraat 37 brU in halve koker W ess el Alb Thymstraa 44 schildpad Lonwe Pijperstraat 11e Rotterdam nummerplaat. Bijl Maas dflk 134 oude gele kinderwagen en e»n autoped, Stigter rij wiels taning Sta tiopsstraat donkerblauw breiwerk Hartman Lekstraat 2b rode autoped SpaJjer Moraestraat 22b kruiwagen Krowmkel Mariastraat 63 zwarte gym ach oen. Dekkera-Stolk Van Smalevelt •straat 3a broodzak met inhoud Löke Otterbr'urt 8 hangslot Verhoog P Lan gendijkstraat 24 10 meter bindtouw Hoek» BK laan 53 zeildoeken fietstas met inh. Hense Staringplein 13 Rotter dam autoped, Loch Su Udumastraat 31 bruin lederen hondenzweep Huijken Lekstraat 100 bruin kinderschoentje Raderoaker Lange Haven 134 hangslot Erfbeeher Delftweg 77 Rotterdam beige zadeidebje Beenen BK laan 192a. Na afhaling van voorwerpen WJ de vinder» gelieve men het hoofdbureau van politie hiervan in kennis te stellen. TeL 69333 Gelieve gedurende de morgenuren niet te telefoneren over gevonden voor ■werpen. Naarmate de afwerking van het competitie programma vordert wordt de strfla om de ponten niet alleen feller maar komt bovendien zoals gis teren ra enkele ontmoetingen de sportiviteit ernstig m het gedrang: OX door het stopperspil systeem komt het 1 g l«f aan lyf werk meer en meer m zwang hetgeen nog wordt bevordert door een groot gebrek aan technisch kunnen by de spelers Botsingen zyn schering en inslag de spelers raken geïrriteerd en m han overmatig enthousiasme komen zy Vaak onbewust tot daden waarvoor zij zichzelf tevoren met in staat hadden geacht. Met dit al moesten gisteren een dnetal overigens te goeder naam en faam bekend staande spelers, van drie verschillende Schiedamse verenigingen naar het kleedlokaal worden gezonden Hoe moeilyk het voor de scheidsrechters is om onder dergelyke omstandigheden toch de baas te bldven, laat zich begrijpen Of in alle gevallen de arbiter wel voor zyn taak berekend was, laten we hlerbU in het midden omdat men en binnen en buiten de lynen zich rekenschap moet geven van het feit dat ook scheids rechters fonten kunnen maken, maar overigens niets liever willen dan dat de door hen te leiden wedstryden zo prettig en sportief mogelijk verlopen gaal, is er ook al met een van de prettige soort geweest Hoewel ook hier het op de man spelen de boventoon voerde viel er -voor Met een zwaar bevochten mati ge 0 overwinning zette Excel Swr 20 haar ^cgetocHt in de 3e kL B voort Er werd tamelijk hard ge speeld waarb j de veel grotere AI pben spelers een ruim gebruik maakten van hun lichamelijk over wicht Als gevolg daarvan bleef het merendeel der Excelsior-•spelers ver beneden de gewone vonn De enige goal van de wedstryd v-erd tien minuten na de aanvang door Cobi JDnes met een harde schuiver ge scoord. De tweede helft kenmerkte zich door eenzelfde spelbeeld Na een kwartier trof een schot van Van Huet de Alphen doelpaal waarna even later een schot van de Alphen midvoor de Schiedamse doelTat schamte Voor zover de schoten der bezoekers goed gericht waren taleek dat Kerk aan in het Excel sior doel er m deze wedstryd al heel goed het oog ra had Ook rechtsback VJugmao speelde een goede party zodat deze wedstrijd verder zonder byzonderheden zou zijn verlopen indien Chns Boon niet zeven minuten voor het einde een dreigende houding had aange nomen tegen een Alphen-speler die hem wat ai te fors besprong De scheidsrechter verwees hen daar voor naar het kleedlokaal waar door Excelsior 20 met tien man de nog resterende tyd moest uitspelen In de stand kwam echter geen verandering meer De zo met spanning tegemoet ge ene ontmoeting Martinit—Poortu- de rost nog wel het een en ander te ■waarderen Met een goed schot opende de Poortugaal linksbinnen na tien minuten de score waarna het tot ongeveer tien minuten voor de rust duurde alvorens Xeramens voor Martinit met een diagonaal scha* de gelijkmaker kon scoren 11 Nadat in de tweede helft het spel ongeveer een kwartier oud was faalde de Martmit verdedig ng waardoor de Poorti gaal linksbuiten andermaal ,jjn club de leiding kon geven (1—2) Wegens hands ia het strafschopgebied kreeg Martinit vrij wel direct daarop een strafschop toegewezen Deze kans op de ge lijkmaker werd evenwel door Sens hoog over geschoten Fel ging de strijd verder waarbij het er vaak rumoerig en rommelig aan toe ging Op een moment trapten een Poor tugaal speler en C H v d Bout van Martmit als het ware tegelijker tyd naar de bal Eerstgenoemde bleef even liggen en terwyl spelers van beide partijen plus scherdsrech ter over het geval delibereerden za gen we plotseling C H v d Bout in de richting van het kleedlokaal wandelen Met tien man was er voor Martmit geen redden meer aan zo dat Poortugaal thans met vier pun ten voorsprong op Martinit veilig aan de kop van de vierde klasse F gaat Wat we *on klein beetje ver moed hadden is gisteren gebeurd. Ufsus slaagde ey n 1 ra om no twee van de 4e kl G de eerste en nog wel fikse nederlaag toe te bren gen Het spel van Nieuwenhoorn viel gezien de plaats welke deze nen. club op de ranglijst ra neemt bar tegen Daarmee willen we echter met zeggen dat de Ursus spelers t gemakkelijk hebben gehad want de wyze waarop de Ursus ploeg de ze ge tot stand bracht gaf alle reden om te verwachten dat Ursus m deze competitie nog wel van zich zal doen spreken Bij de rust was de stand 1—0 door toedoen van Sterenborg die een fraaie pass van Weeda na twintig minuten spelen op de juis te wyze bad weten te benutten. Na de rust was he alles Ursus wat de klok sloeg Eerst deponeerde Sterenborg na een kwartier no twee ra het Nieuwenhoorn net waarna Weeda uit een indirecte vrije schop van wel twintig meter afstand via de handen van de doelman (die er ra dit geval beter af had kunnen blijven het was immers een mdi recte) no drie deed noteren Ten slotte maakte Ouwendyk na een fraaie dribbel waarby by doelman en al voorbu hep het vierde doel punt waarby het bleef Met dit al neeft Ursus zich tot de bovenste helft van de ranglyst weten op te werken DBS deed gü-teren wat mocht v orden verwacht Met me* minder dan 5—2 werd van Ons Huis ge wonnen Na "twintig minuten scoor de linksbinnen v d Windt voor DHS het eerste doelpunt uit een pass van Jac Kerssemeyer Twee minuten voor rust volgde de gelyk maker toen by een vrije trap de DHS doelman wat al te ver voor zyn doei stond waardoor het leder over zyn hoofd heen m het doel verdween. Na de rust we d vlotter gescoord Achtereenvolgens wisten v a Windt de Kruyf nogmaals v d Windt en tenslotte Roozen de stand op te voe ren tot 51 waarna eerst kort voor het einde Ons Huis met een mooi strak schot in de hoek de achter stand: tot 5—2 wist te verkleinen Een fraaie prestatie le\ erde Schie dam door de koploper van dc le kl A m de afd Ro terdam een ge lyk spel af te dwingen Daarmede deden de zwart witten met alleen zichzelf maar tevens DHS een groot plezier Immers de achterstand van DHS op DJS werd daardoor tot twee punten gereduceerd Het is een buitengewoon sportieve wedstryd geworden waarvan de uitslag ten slotte de krachsverhouding in het "veld goed weergaf Invaller midvoor Erkelens speelde een zeec verdien stelyke wedstrijd Schoten van hem en een kopbal van linksbuiten- Van Gent vonden evenwel de uitsteken de DJS doelman op hun weg zodat mede door het feff dat ook de Schie dam verdediging zich met liet ver schalken de wedstrijd eindigde met de stand waarmede men was begon De mannen van Wilton F jenoord hebben ra hun uitwedstrijd tegen AVO de kous lelijk op hun kop ge kregen Aanvankelijk ging het nog wel want na tien minuten spelen zwenkte midvoor Schell uit naar rechts waarna diens voorzet door linksbuiten ofwel achterneef Schell m het AVO doel werd gekopt Eerst na een half uur werd de stand door de AVO midvoor gelijk met welke 1—1 stand de rust inging. Door een misverstand ra de WF verdediging was de stand al spoe dig 2—1 Het derde AVO doelpunt veroorzaakte emge deinmg doordat men in de WF gelederen buitenspel meende te hebben geconstateerd Wegens inmenging ra de leiding werd ais gevolg daarvan rechtsback Van Haeren naar het kleedlokaal fezonden Daarna was voor AVO t ek van de dam en kon de stand |uccessievelyk worden opgevoerd tot In deze wedstrijd was Demos ge handicapt doordat met twee inval Iers moest worden, aangetreden Al spoedig bleek echter dat dit met de minste invloed bad op de geest drift der Demos ploeg want direct trok men ten aanval Van enkele opgelegde kansen wist men echter met te profiteren Toen Tediro das ook enigszins onder deze druk tut kwam was het na een goed opge zette aanval meteen raak 1—0 Weer Viel Deftnos aan maar Vrou we Fortune bleek de Schiedammers met gunstig gehand Integendeel want uit een voorzet van de rechts "bikten scoorde de Tediro midvoor voor de tweede maal 2—0 Direct daarop had de Demos midvoor daü toch succes en nog voordat de scheidsrechter het rustsignaal kon geven had de Schiedamse rechtsbm ten voor een gelijke stand bij de rus* gezorgd 2—2 In de tweede helft nam aanvan kelyk Tediro net ralt atief Demos gaf echter geen krimp en na goed doorzetten en fraai doorgeven van de bal door Noordam aan J Zwaan kon laatstgenoemde Demos zelfs de leiding geven 2—3 Dat Tediro er door de linksbinnen nog 3—3 van maakte was jammer omdat onze stadgenoten meer hadden verdiend De wedstryd had echter een spor tief verloop en dat is toch zeer zeker ook wat waard ESPERANTO AGENDO Mardon Begineursus olv Kdo de Vries Poortugaalsehestr 21b Merkredon Davriga Kurso gv de Kdo Knaapen Volksgebouw Tuin laan 50 Estas ankau löko por vi do ventt ciüj prtjtipe traj kiuj en ankorau sekvis daungan kurson Onze prognose is ditmaal gt h-»-! in vervulling gegaan Succes heft een zy het dan benauwde zege op Veio.v 2 behaald Schie dam leed een eervolle nederlaag tegen Poortugaal Schiedam heeft er voor gezorgd dat Unicum 3 met lege handen huiswaarts keerde en de Succesadspuantcn hebben de winstpunten aan Sper wers B moeten laten Al met al mogen de Schiedamse korballers niet klagen over dit resultaat Poortugaal had m Schiedam een tegenstander gevonden die meer tegenstand bood dan was vei wacht Het ging onze stadgenoten ditmaal uitstekend af en vooral voor de rust waren zy het die de toon aangaven Na 10 minuten drukte L v d Kraan met een fraaie dooi loopbal de meerderheid \ar zyn ploeg m een doelpunt uit Jammer genoeg lukte het ditmaal met erg met schieten, waardoor Poortugaal halverwege de eerste helft gelegenheid kreeg gelyk te maken en kort voor de rust zelfs tegen de spelverhoudrag ia tot 2—1 uit te lopen Na de thee la gen de verhoudingen meer m evenwicht en dank zy betere scbutterscapaciteiten werd het na een kwartier 3I voor Poortu gaal Mej C Kieslmg veriJemde de achterstand tot 3—2 maar on aanhs verwoede pogingen lukte het met meer gelijk te maken Vlak voor het eindsignaal had Poortugaal nog succes met een ver schot waardoor de eilandbewoners een gelukkige 42 zege behaalden Een verdeling der punten zou een betere beloning geweest zyn voor het harde werken jran de rood zwarten. Succes kan zyn vorm. uit iet- begin van de competitie maar met terugvinden Tegen Velox 2 waren de blauwwitten wel wat sterker maar het spel was toch te stroef om *ot daden te komen De verdediging en het middenvak deden aan vankei yk ratst ekend werk, nu wilde het echter met in de aanval lukken grotendeels ge volg van prima verdedigen van de Rotterdammers De enkele kan sen die men kreeg werden boven dien slecht benut Zo kreeg Velox 2 de kans om na 25 minuten het eerst te doe punten De thuisclub 1- deed er nog een schepje op en tien minuten later slaagde A Bons er eindelijk in met een even formi dabele als fraaie sprong een mis lukt schot van een der dames hoog van uit de lueht m de korf te tikken In tweede opstelling ging het in de verdediging en aan val vry aardig maar nu stokte het cpel weer m het* middenvak lat eeist veraedigmg speelde De Rotterdammers maakten daar vaak een dankbaar gebruik van Kort na de aanvang van de tweede helft verraste H M van Driel zyn tegenstander door geheel onver wacht door te breken en een goed aangegeven bal leverde de blauw witten de leiding op Enkele ma len sprong de bal op beide korven aan de verkeerde zijde ai tot de zelfde speler na goed samenspel tussen zyn vakgenoten de bal te goedertrouw in geforceerde vrye positie kreeg tegengespeeld en met het daarop volgende schot de roos trof (3—1) Na de tweede wisse ling had Velox met veel meer in te brengen Aanvallen speel den de blauwwitten daaren tegen weirug klaar Een misver stand in het middenvak kwam hen nog op een tweede tegenpunt te staan (32) maar verder bleef het hierbij De eerste hoewel wei mg overtuigende overwinning van dit seizoen heeft Succes binnen Tegen heel wat sterkere tegenstan ders speelde met tot dusver gelijk. Schiedam 2 toonde zieb tegen over Unicum duidelijk de sterkere vlet de rust leidde de thuisclub al met 40 maar in de tweede helft bleken de reserves hun kruit ver schoten te hebben Unicum 3 kreeg daardoor de gelegenheid nog twee xegenpuntcn te scoren waar door het einde met 42 kwam Het is de adspiranten van Sue ces met gelukt om tegen Sperwers B revanche te nemen op de 40 nederlaag van enkele weken gele den -op eigen terrein Maar nu moetsen de Rotterdammertjes slechts met de helft genoegen ne men Het werd 20 T B versterkt met énkele nieuwe spelers speelde een vriendschappelijke wedstryd tegen een D V O comb uit Vlaardingen GTB was m de eerste helft, dank zy de wind in de meerder heid maar zag toch de rust met een 01 achterstand ingaan Na de rust was D V O het meest ln de aanval maar uit een snelle uit val maakten de Geelzwarten gelijk Gratis zonder emge verplichting adviseert de jator voetspeciaJiat U by moeilijke of pynlijke voeten Spreekuren Woensdag van 01 en van 2—6 uur Geeft U tydig op dan behoeft U zeker niet te wachten BROERS VEST 135 TELEFOON 63492 - SCHIEDAM Bij de Hav Bank te Schiedam is plaats voor enkels met MULO opleiding Aanmelding onder overlegging van een schrifte lijke sollicitatie by de afdeling personeel. Menbelbenrs Nieuws Wij blijven er bj dat een Wol v ok Bedstel dikwyls een uitkomst voor de huisvrouw vormt in deze dure tijd Zy zyn goed en gaan lang mee Pnjs der eenpersoons bed stellen f 44— compleet by De Meubelbeurs Lange Haven 95 Filiaal Groene laan 109 Tarief 1—Ï5 woorden J 0 63 Elke 5 woorden meer f 0.20 Muziekonderwijs Les op alle instrumerten vanaf 350" p rand Instrumenten op gem voorw Mathenesserpl 21 A. Spreekuur Dinsdag 7 S uur Het Radlohnfs Hoogstr 92 Tel 88044 Strykyzers 1025 11— 14 65 16 45 Stofzuigers va f 130Philips scheer apparaten 450 Snoer fit tingen, stekkers stopcontac ten Alles tegen de laagste prijzen Menbelbenrs Nieuws Vel veto lopers zijn schaars om dat de fabrikant niet vol doen kan aan de vraag naar dit IJzersterke en toch zo mooie materiaal Wij hebben ze voorradig op 50 cm breed voor 8 00 en op 70 cm br voor 10 45 per meter De Meubelbeurs Lange Haven 95 Filiaal Groenelaan 109 Het Radiohuls Hoogstr 82 Tel 08044 Philips radiotoe stellen 100.— 175— 210— 245 295 385— enz Amroh Pin Up onderdelen Luidsprekers radiobuizen Pin Up radiokasten. Voor speciale interieurs heb ben wjj goede modellen haarden of kachels Vakkun dig advies ook voor capaci teit Fa A v Woerkom Broersveld 137—139 TeL 07736 Permanent Wave compleet ƒ5 75 Ook speciaal alle kleuren haarverven» Kap salon AJfda Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep) Tel 33782 Rotterdam Hete lucht haarden het laat ste nieuws op het gebied van verwarming speciaal voor moeilijk te verwarmen ka mers u* 5 verschillende mo dellen vanaf 280Fa A v Woerkom Broersveld 137 —139 Tel 67736 Ter overname aangeb ra g st z haard Te bevr F Blok Rotterd dyk 145 Tel 65365 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2