Oranje door onpeilbare diepte naar 4-4 tegen veel sterker Finland mmm? Aroma! L VOOGT Verachtelijk fluitend publiek zweept elftal later op tot razende eindspurt Yerdedigingsblok door vloed van Finse aanvallen weggespoeld Koude douche in de kuip J. van 't Hoff WVIkeSïjks« spnrthsjla^e IIE SE IIIE SI üf Hf E R Van Melis scoort driemaal; Abe Lenstra benut penalty Drie doelpunten en een blauw oog Kostbare fouten van Terlouw en Kraak; Lenstra de beste in de voorhoede Bijzonder frisse smaak., jP r a %£Hi VOORKOM DIT.' Koop een merkrijwlel GAZELLE JUNCKER SIMPLEX EVSINK RTJDGE WHTTWORTH Bergweg C5D, Tc!. 40044 Maandag 29 October 1951 Kadio's Stofzuigers Gramofoons Kywielen Meubelen Wasmachines Eventueel betaling in overleg - SCHIEKADE 132 Telefoon 42414 (Van ccn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Feijenoord-stadion. Een tintelend vrolijke mars schalde na afloop van NederlandFinland door het stadion. Terecht. En toch waren de opgewekte tonen in een merkwaardig contrast met vele droeve dingen van deze middag, waarvan de voornaamste waren het slechte spel van ons nationale voetbalteam en bitterste herinnering! enkele tientallen seconden in de tweede sneelhclft, waarin een wreed en weinig sportief deel van het vïjfcnzestïgduizendkoppigc publick, dc in 't oranjehemd zwoegende amatcurvoctballers had uitgefloten. Niet op ccn speelse, goedmoedige manier, waarop een stel uitgelaten kwajongens dit kan doen. Maar kwaadaardig, verachtelijk, vernietigend! Het Nederlands elftal,heeft twin tig minuten voor het einde nog met 42 achter gestaan. Het was in die periode, dat duizenden ieleurgcstelden de toch al in een onpeilbaar diepe crisis verkerende spelers moreel geselden met hun fluitconcert. Hoewel de Finnen dubbel en dwars een, overwinning verdienden, kon den de onzen in een krachten- en zenuwslopend laatste kwartier zich herstellen (44). Met twee doel. punten, die in het bomvolle stadion ook dc uitwerking hadden als van een bom. Be gelijkma ker kwam twee minuten voor tijd. Zij, die gefloten hadden, juichten toen. Hoeden, bril len en sigaren sneuvelden, in de deinende massa's. Toch nog gelijk dus na een duel, dat voor ons een af straffing was ge weest. Natuurlijk was er reden tot 't maken van muziek en het heersen van uitbundige vreug de. Maar aan me nig Nederlands vootbalhart is de verdere avond ver driet blijven kna gen. Finland, het land van de tegen- standers het land ook van de Olym pische Spelen! leek een heel vage illusie te zijn ge worden. Het is een won derlijk mooie mid dag, die,voor deze eerste interland van het seizoen is uitverkoren. Het Tielso Vrijwillige Muziekcorps helpt dapper mee, de moed er in te blazen, ofschoon men zich afvraagt of dit nog wel nodig is na de striemende redevoeringen van bondscoach Van der Leek. Een.zuil van vreugdig geluid stijgt op uit de krater Feijenoord bij de binnenkomst van de spelers, in twee rijen naast elkaar. Stoere knapen, de Finnen: sommigen blönd, allen breed in de schouders, die helblauwe shirts dra gen. Aantreden, dc volksliederen; eerst dat van de gasten, dat alleen de Finse spelers zelf met geestdrift zin gen. Dan een orgelend Wilhelmus; donderend applaus. De spelers trap pen ccn balletje, kijken in de len zen der fotografen. Da toss. Torlouw mag kiezen, beduidt de Schotse scheidsrechter Michello. wiens fram- booskleurige blazer iets aparts is op ccn Nederlands veld. Tcrlouw prefereert het Zuidelijke doel. Dan heeft zijn ploeg de frisse wind iets mee. Plaagstoten Een pass van middenvoor Pclkö nen (speler uit de Finse tweede klasse) naar 2ijn rechtsbinnen Ryt könen, is de eerste in deze wedstrijd. Rytkönen drijft door naar rechtsbui ten Vaihela. Van Schijndcl raakt als eerste Nederlander de bal aan en houdt daarmee de Finse aanval te gen. Al gauw komt Abe Lenstra in het bezit van de bal, die er Bies- brouck iets productiefs mee wil la ten doen, hetgeen, deze evenwel niet kan. Dan gaat Pclkönen alleen op ver kenning uit en hij constateert, dat hij debutant Wiertz voorbij kan stomen. Net niet snel genoeg is dc Finse middenvoor om een door Torlouw niet \cr van het doel gemiste bal tc bereiken. Een solo" van onze midden voor Van Melis wordt bij de Finse stopper Pylkönen abrupt beëindigd; corner. Linksbuiten Groeneveld ziet tot zijn spijrt, dat deze go.cn winst op levert. Rechtshalf Wiertz valt op door slecht plaatsen, Lenstra ver smaadt vlak voor het Finse doel een dieptepass van de jonglerende Bies brouck die zich evenals in R.C.H. ais rechtsbinnen mag uitleven. Ne derland blijft plaagstoten plaatsen. Abe loopt nu snel op een voorzet van Wiertz, maar doelman Laakso nen incasseert meet gemak. Een een- Ibeweging is voldoende 2™?°* efyn schot van onze mid denvoor Van Melis te bereiken. De Fmnon, die zich (nog) niet op- w doch wel athletisch vol maakt bewegen, slaan enige bressen in de rechter helft van onze verdedi ging, waar behalve Wiertz ook Ba kers debuutkoorts toont. De Finnen zetten echter niet door. Wiertz assis- Zo batraden dc elftallen 't veld, door een haag van trotse Fcijcn- oord-juniores. Voorop de aan voerders Terioutu (rechts) en Asikainen, teert dan Lenstra bij het toespelen van de bal aan Groeneveld, die een mooi schot enkele decimeters boven de lat zendt. Tcrlouw is, temidden van een ner veuze Bakers en ccn weinig trap- laat al weer een bal lopen, pclkönen realiseert zich zijn kans te laat. Maar hij komt terug, met zijn vleugelspe lers Vaihela en Stölpe, expert in schaarbewegingen. Zij laten hun middenvoor schieten, twee maal ach ter elkaar, zodat Kraak in felle ac tie komt. Zeven of acht Nederlanders bewe gen zich wij permanent op het stra tegisch belangrijke middenveld, het geen niet wil zeggen, dat zij er ook bezit van nemen. Er wordt slecht geschoten en slordig geplaatst. .Bles- brouck maakt een gunstige uitzon dering. Hij laat de bal keihard op de borst van de niet briljante keeper Laaksonen ketsen. De doelman kan een schot van Lenstra moeilijk uit de hoek werken. - Kraak slaat mis Daar is een eenvoudige voorzet van de Finse rechtsbinnen Rytkönen naar linksbinnen Lehtovirta. Die slaat ongeveer twintig meter van het Nederlandse doel. Hij vuurt er op, vrij simpel: hard cn hoog. Kraak tamclyk ver naar voren opge steld slaat er onbevreesd naar. Mis...'Het schot Is juist onder dc lat afgebogen. Finland leidt, na 23 minuten (O—I). Onze backs Bakers en Odonthal geven twee hockschpppen achter el kaar weg. Groeneveld duwt de bal naast het Finse doel. Wij spelen mat; in de breedte, peuterig, krachteloos. Ineens lijkt het of Wiertz vleugels heeft gekregen. De DWS'er drijft de bal razendsnel op; Van der Tuyn zwenkt naar binnen om de pass van "Wiertz te bereiken. Rang! Dc Schiedammer wordt ge vloerd door ccn verboden trap van stopper Pylkköncn. Snerpend klinkt dc fluit van Mitchell, onverbidde lijk Is zijn gebaar naar de witte stfp; dodelijk het schot van Lenstra,, dte de penalty uiterst links onder heeft gericht. (1—1). Het publiek applaudisseert ontsteld, vindt in zijn hart de scheidsrechter niet consequent als hij even later een bepaald te stevig optreden van Ter louw in het strafschopgebied door dc vingers ziet. Wiertz^ krijgt meer zelfvertrouwen. Maar hij schiet ver naast; Lenstra ook. Dan proberen die twee het met sierlijk carambolerend samenspel. vaste Odenthal. ook wat onzeker. Hij waarin zij onverwacht de vrijstaan de Van Melis betrekken. Onze mid denvoor blijft kalm en schiet hoog in de touwen, zes minuten voor de rust (12). Toch zijn de Finnen ons in verschei dene opzichten de baas; o.a. in bal- techniek. Terlouw drentelt briesend als een getergde leeuw hoen cn weer tussen de hem tartende Rytkönen cn Pclkönen. Linksbinnen Lehtovir ta komt alleen voor Kraak, maar hij krijgt dc bal voor het „verkeerde" been. In de laatste miouut voor rust gebruikt hij het goede. En hoe! Een directe vrije schop, even buiten het strafschopgebied, neemt hij .zo ge weldig hard, dat het zelfs Kraak on waarschijnlijk lijkt. Onze doelman staat wéér te ver naar voren (2—2). Dramatische climax Het Nederlandse elftal wordt na rust langzaam naar een dramatisch hoogtepunt gedreven. Oranje begint aanvallend. Maar in de twaalfde mi nuut neemt Finland het initiatief. Pclkönen verliet even de bal. Ter- louw loopt er pas heen, als hij ziet, dat Rytkönen dit ook doet. Het wordt *n korte sprint, die de Fin met stuk ken wint. En bovendien krijgt hy de bal langs de gestrekt vallende Kraak (2—3). Kort hierna laat Biesbrouck zich vervangen door Kuneman. Rytkönen gaat nu herinneringen opwekken aan Faas Wilkes. Ook de Fin blijkt de dribble perfect te beheersen, althans tegen onze verdediging. Lehtovirta doet niets voor hem onder. Hij loopt zijn landgenoot wèl een keer gran dioos in de weg. Never mind. Het vierde Finse doelpunt kan niet uit blijven. Oranje is radeloos. Terlouw kan misschien twee, maar geen drie man tegelijk dekken. Hij keert kop pend een kogel van Rytkönen, maar het weerkerende schot van Vaihela is behalve Kraak, ook hem te mach tig (2-4). Slechte beun De Finnen gaan onze ploeg ruw door elkaar schudden, onze jongens tot radeloosheid brengen met hun dribbles, switches en plagerig korte centers. Het klinkt niet mannelijk, maar wij- moetenuieze episode om schrijven als werkelijk zielig. En juist nü snijdt een afschuwelijk ge fluit van de tribunes dc sportman door de ziel. Ook onze toeschouwers maken in de ogen van de Finnen nog een slechte beurt. De show van de gasten levert in tussen niet veel op. Een vrij lange periode van troosteloos voetbal volgt. Tot, in do 35ste minuut, invaller Ku neman van de rechtervleugel een fraaie, hoge voorzet geeft, die Van Melis ineens strak kan inkoppen (34). Een explosief applaus doet de steile wanden van het stadion beven. Het publiek heft een geloei aan, een onvergetelijke Feijenoord-.,roar'\ zo als wij die alleen van dc felste Hol land—België kennen. En daarna klinkt de kreet, die in onze voetbal- historie zonder twijfel legendarisch zal blijven: „Abel Abc!"...., door duizenden, tienduizenden opge zweepte Nederlanders in bijtend rhythme overgenomen, dat het don dert over het veld. Wie zo zijn naam hoort roepen, moet wel een brok in de keel voelen schieten. Of hij ook kracht kan put ten uit zulk een gigantische morele steun? Abe doet het! Zweept zijn mannen op tot al lang niet meer ver wachte en zelfs onmogelijk geachte prestaties: tot een vertwijfelde eind sprint met gevaarlijke aanvallen en., een hoekschop. Die wordt messcherp genomen door Cockie van der Tuyn. Fantas tisch zuiver, in de bijzonder kleine, vrije ruimte, waar Van Melis zou kunnen doordringen. Dc Eindho- vcnaar die cr ook kómt maakt met oen beheerste kopbal zijn derde doelpunt (44). Niet cén van de zestigduizend in de immense arena kan in de nu volgende ovatie zijn cigën stem horen. Kan Nederland in deze stemming nog het winnende doelpunt scoren? In een hoopgevende situatie botsen de hoofden van Van Melis en doel man Laaksonen keihard op elkaar. Als beiden weer kunnen staan. 2ijn er nog slechts seconden te spelen. Vier-vier! Tja, er i s reden voor muziek. Maar toch.... EINDHOVEN. Noud van Me- lis. die in dc wedstrijd tegen Fin land in de tweede helft met de .doelman Laaksonen in botsing was gekomen, is Zaterdagavond per ziekenauto naar Eindhoven over gebracht. Mij vreesde namelijk, dat hij een hersenschudding had opgelopen. Na. het onderzoek is echter gebleken, dat deze veron derstelling onjuist was geweest. Met een stevig blauw oog is de Eindhovenaar er af gekomen. „Dat heb ik wel over voor m'n drie doelpunten", zei Noud. tale mislukking mocht heten en. dat van Odenthal daar niet ver vanaf was. Van de beide kanthalfs was Van Schijndel waarschijnlijk wel de beste. Hij wist door vaak perfecte slidings het tekort aan tempo goed te camoufleren en zorgde, beter dan zijn collega aan de andere zijde, debutant (Van onze sportredacteur) Stadion-Feijenoord, Zaterdagmiddag. Met een kracht, snelheid en bruising, gelijk aan die van de Imatra-vallen in hun geboorteland, zijn elf Finse voetballers in een zonovergoten Stadion-Feijenoord, bevolkt met 65.000 toeschouwers, aan ko men stormen op de zwakke veste „Nederlands elftal". Mocht Wiertz, vooreen regelmatige toevoer de 4—4 het succes van de stormloop niet geheel tot uitdrukking j vannen ""vow- 1 ~A -J" J J,"t 1 J 1 hoede toekomen. Het vijftal Groene veld. Biesbrouck (later Kuneman). v. Melis, Lenstra en v. d. Tuyn, heeft met uitzondering van de grote te rugslag even na dc rust niet slecht gespeeld. Lenstra was ongetwijfeld weer de grote voetballer. Dat de monstreerde hij vooral voorde rust. teen hij met één beweging, die een en al voetbal was, Van Melis in staat stelde Nederland aan de leiding te helpen. Van Melis heeftdoor Zie verder pag. 4 Noud van Melis hielp Nederland nit ccn gladde pass van Abe Lenstra aan een 21 voorsprongIn volle ren loste dc Eindhovcnaar een schot, waarop geen tien Ldöksoncr.s vet hadden kunnen krijgen. brengen, vast staat dat dit Fins elftal erin is geslaagd om de sluier van hoop en verwachting, die er voor sommigen wellicht nog om ons Oranje-team mocht hebben gehangen, aan flarden, te scheuren en het Nederlandse voetbal naakt en berooid op de Fijen.oord-grond neer te drukken. Er. dreigde zelfs een cijfer- debacle toen bij een 24 achterstand het gehele Nederlandse verdedigingsblok onder de vloed van de in hoog tempo uitge voerde Finse aanvallen was weggespeeld. dcdlglng te lengen. Zy stelden de Nederlanders daarmee in staat om via twee doelpunten van Van Melis nog geiy'k tc finirhen cn verspeelden dc volle winst. Had aanvoerder Aisi- kaincn deze fouten niet begaan, dan zou er door ccn ander scoreverloop een juister licht op het zwakste punt van het Nederlands elftal zijn ge vallen. De Finnen begingen toen een tac tische cn psychologische fout.- Zü waren zeker van de overwinning cn dachten die zekerheid toen te ver. stevigen door het accent op de ver- Dit zwakste punt was ongetwijfeld de Nederlandse verdediging, De in druk, die deze linie heeft achter ge laten, neemt alle vertrouwen in een ontmoeting met.de Belgen weg. Het is waar. de Finnen waren door hun betere looptechniek veel sneller cn' beschikte bovendien over een prima lichaamsconditie. Dit mag niet weg nemen, dat hun spel eenvoudig,was en vaak zelfs na iet Terlouw c.s. slaagden er vooral door gebrek aan snelheid niet in om vat op het spel van deze rappe Finnen te krijgen. Iaat staan het tc doorbreken. Daarbij kwam dan nog dat twee leden van dit verdedigingsblok. Kraak cn Tcr louw, die in andere wedstrijden bij na niet te nemen steunpunten vorm den, deze middag de ene blunder op de andere stapelden. Vooral de fou ten van Kraak zijn ons duur komen tc staan. Van dc vier doelpunten wa ren er zeker twee houdbaar. Bij de eerste treffer van de Fin nen, een hoog vijf en twintig meter schot van Pelkonen, stelde onze doelman zich minstens anderhalve meter voor zijn bjn op, niet besef fend, dat hij. daarmede kansloos zou zijn. Tot zclfcritiek is hij blijkbaar niet gekomen, want ook het tweede doelpunt van de Finnen was een ge volg van de foute opstelling van Kraak. Even buiten de zestien meter- lijn kreeg Lehtorvita een vrije trap te nemen, die hoog over Kraak's handen in het doel verdween en de stand, die inmiddels door Lenstra cn Van Melis op 2l was gebracht,' weer gelijk deed zijn (2—2). Het derde doelpunt kwam op reke ning van Tcrlouw, die geen begrip kon krijgen van de eenvoudige hak- bcweging van Pelkonen. Rytkönen was wat intelligenter en kon gemak kelijk tot een doelpunt komen, om dat Kraak uitlopen niet nodig vond. Daar zaten wc dus met een 2—3 ach terstand door grove blunders van on ze verdediging. Toch mogen wc zeker niet alleen Terlouw het falen aan wrijven. Immers, - hij had de zeer zware taak, om drie van de vijf snelle Finse .voorhoedespelcrs voor rekening te nemen, de midvoor en de twee buitenspelers, omdat het de- t buut van de 'PSV-er Bakers een to- v_ (Advertentie LM.) m3 Dit Is het oordeel van duizen den Aronal-gebrutker*. Aronal zorgt niet alleen voor mooie en sterke tanden, maar heeft ook een zeer gunstige invloed op Kst tandvlees. Vttamino-tandpasta Allaeti verkrijgbaar, bl} apoth, en drog, Ze stonden er gekleurd op De meeste persfotografen, die tweemaal dne kwartier naast de doelen plat op hun buik hebben gelegen tcrwille van de kijkers in dc «kuilen" achter de doelen, die anders niets kun nen zien, omdat zij net met hun hoofd boven het veld uit steken, zullen slechte herinne- ringen bewaren aan de wed strijd NederlandFinland. Niet omdat zij geen socde momenten voor de lens zouden hebben ge kregen, maar wel omdat de mecsten na afloop rondliepen met plekken, rode •menie op de kleren. Dc directie van het .stadion had n.l. niet alleen de lijnen op het veld getrokken met kalk, doch met dit gevaar lijke rode goedje. Voor de pers fotografen werd het dus een dubbel onaangename middag. Want het walt ook ongetioyjeld met.mee-om languit op de elle bogen steunend bliksemsnel fo to s te maken. En dat anderhalf uur lang.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3