HET RÖTTERMMSCH PAROOL Tweede Kamer neemt plan Schuman aan (62-6) Hiiii# m PianSdmmaii aanvaard Nieuw seizoennieuwe drukte Staatsmijnveld Vlodrop wordt ontsloten Tito contra vredespact van Grote Vier Kantoren en scholen Zaterdag dicht Egyptische verzetstroepen in actie tegen Britten Jongeman pleegt overval op twee oude mannen [Lie Jaargang, no. 257 Donderdag 1 November 195Ï NEDERLAND GEEFT GOED VOORBEELD Manoeuvres van „atoointroepen" begonnen President Truman ziet echte sprookjesprinses Nieuwe hoop in Korea Moskou 's doel zou -zijn:: vernietiging van Verenigde Naties Slechte vleeswaren naar Amerika Prins Bernhard uit VS terug Di' W. Drees spreekt voor de z'adio KOLENNOOD D WINGT TOT ZUINIGHEID Regering doet dringend beroep op provincies en gemeenten Havens van Port Said en Suez geheel stilgelegd 25.000 Gevallen op no. 5012 Vm Locomotief grijpt auto GEMASKERD EN MET PISTOOL Schoenmakers, die zich bij' hun leest hieldenslaan aanvaller op de vlucht Aed. en Adm. tange Haven 141 Schiedam Tel 69300 - AboQn.prlJs: per week 0.4°» per kwartaal S 15. losse nummers 0.09 JDE ICHIEDAMMEE Uitgave M V. De Nieuwe Pers Posfcriro 398644 Bankleri Amsterdamsche Banlc te Rotterdam Dlrecteun B. de Vrle» (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Met grolc. meerderheid heeft de Tweede Kamer Woensdagmiddag het plan-Schuiiian aanvaard (62—6). Alleen (le communisten stemden tegen; prof. Gcrbrandj' (A.R.) rende vóór de stemming blijkbaar boos de lachende ver gadering uit, nadat zijn verzoek om dc stemming tot Dinsdag a.s. uit te stellen, ook door enkele van zijn geestverwanten» was afgewezen. Zó belust was men op dit verdrag tot boven-natio- naal beheer van de kolen- en staalprodüctie van zes West- Europcse landen. ïtv* Minister Van flen Brink prees zich'gelukkig:, dat hij het was, die dit verdrag moclit verdedigen. Hij deed cr bijna drie uur over en verontschuldigde zich, na afloop, dat hij zo lang beslag had moeten leggen op dc belangstelling van een deel(!) der Kamer. Die aandacht was n.l. op de duur wat verslapt. Oók een, zij het nega tief bewijs, van de vrijwel alge mene overtuiging, dat het verdrag tot stand moest komen. En tevens een aanduiding van het feit dat de bewindsman niet zo heel veel nieuws meer had te vertellen, al verklapte hij dan dat hij binnen kort een plan tot ontsluiting van het staatsmijnveld Vlodrop aan de ministerraad zou voorleggen. Ongetwijfeld ging hij met dege lijke ernst op de opmerkingen van de dertien sprekers in. Maar hij kon ze niet zo heel veel meer le-' ren. Nuttig was intussen wel zijn opmerking, dat het begrijpelijk: was, dat het plan hier zo veel minder bestrijding ontmoette dan in België. Omdat de productie daar veel groter is en het verdrag daar dus ook dieper in het eco nomisch leven ingrijpt. Dat de voordelen voor' Nederland groter •waren dan de nadelen, leek hem huiten Kfj% Ons land is immers van oudsher gediend met zo groot, mogelijke'vrijheid van handel en. verkeer. Dat leerde .de Leidse la kenfabrikant Pieter de la Court wiens boek de professor met trots' aan de kamer toonde al in' 1669. En de minister bouwde daar nu op door met de bewering, dat acnder_^het...... pian-Schumari ons dichtbevolkte land vèrstikt zou xaken in economisch nationalisme.- Dat vond prof. Gerbrandy z.i. bepaald een teleurstellende con clusie, na een, naar zijn 'smaak,' zo prachtig "begin. De minister moest LAS Vegas. (Nevada). He den, bij het aanbreken van de dag, zijn de eerste Amerikaanse troe pen voor atoomoóriogvoering ge alarmeerd voor een proef te velde met Kernwapens. De oefening wordt bijgewoond door 'de chef der Amerikaanse troepen te velde ge neraal Mark Clnrk en.andere hoge militaire en civiele waarnemers. De manoeuvre is gericht op twee doeleinden, n.l. vast te stellen of kernwapens met succes kunnen ■worden gebruikt voor het onder steunen van landtroepen en de in fanterist te bewijzen, dat hij zich door een' atoomoanval kan heen slaan en er het leven, afbrengen. WASHINGTON. Toeeejuicht door' tienduizenden Amerikanen, die zich langs de weg hadden-op gesteld, xeden prinses Elizabeth en haar gemaal, de'hertog van Edinburgh, Woensdag in gezel schap van de heer en mevrouw Truman,wier gasten zij tot mor gen 2ullen zijn, van het vliegveld van. Washington naar de woning van de president, Blair House, 'sAvonds bood de-president zijn hoge gasten een diner aan. Li een toast op de prinses zeide de heer Truman: «Toen ik een kleine jongen was, heb ik vaak van een sprookjesprinses gelezen en daar is ze nuJ" naar-zijn smaak maar meer boe ken van oude calvinisten lezen. Dan zou er wel wat beters te voorschijn komen dan een kolen- en staalkartel, dat door het plan- Schuman in net leven wordt ge roepen, met alle nadelen van dien voor de consument. Leuk herinnerde de minister cr echter aan, dat de beweerde „eal- vinist" de la Court wegens zijn boek voor de synode was geroe pen, omdat hij daarin ook de re- ligicvrijheid had verdedigd. Zakelijk belangrijker wasechter zijn opmerking ook tegen de communisten 'gericht, dat zonder het plan-Schuman inderdaad par ticuliere kartellering te vrezen viel doch mèt dit plan niet om dat het voorziet in een democra tische cóntróle van de Hoge Au toriteit door de Algemene Verga- dering. Na deze opmerking verkeerde- prof. Gerbrandy in diepe twijfel vandaar zijn vergeefse poging om de stemming uitgesteld te krij gen. De communisten bleken ech ter geenszins bekeerd. Zij hiel den- vol, dat er strijdigheid was tussen de Nederlandse grondwet, en het verdrag, Mr/. Stokvis (comm.) vond ech ter dat de zaak nog niet voldoen de wasbestudeerd en diende een motie tot schorsing van de be raadslagingen'in. Deze werd met 63 tegen 6 stemmen verworpen, nadat de minister hem had ver teld, dat hij tot deze studie dan maar de" stoot had moeten geven bij de' schriftelijke voorbereiding doch. dat hij er niet op het laat ste ogenblik mee aan moest ko men dragen. De gedachtenwisscling tussen de minister en de woordvoer ders van de P.v.d A., v. d. Goes en Nederhorst, droeg een serieus karakter. Maar nieuws bracht zij toch niet aan het Jicht. TOKIO. Vanmorgen leken de strijdende partijen dlcliter bij een schikking van de Koreaanse oor- leg te rijn dan op enig ander tijd stip, sedert het conflict 16 maan den geleden, oplaaide. Woensdag kwamen de Noordelijken op dc zit ting van de subcommissie voor de bestandslijn met een kaart aan dragen, met daarop lijnen getrok ken, die maar weinig afwijken van hetgeen de geallieerden willen. Vandaag is weer aoor de sub commissie vergaderd. Men tracht nu het grootste geschilpunt, dat nog bestaat weg te werken na melijk onder wiens contrqde Kae song zal staan. De communisten blijven op het standpunt staan, dat Kaesong, de basis van hun onder handelaars, in hun handen moet blijven, terwijl de geallieerden zeg gen, dat de Noordelijken zich in Kaesong hebben genesteld met be hulp van de bestandsovcreenkomst, welke van die plaats een neutrale zóne maakte. BELGRADO. Een vredespact.lussen dc grote mogendheden dat de Sowjet-XJnie voortdurend propageert zou een bedreiging voor dc mens heid z(jn, zei maarschalk Tito Woensdag op een persconferentie met ruim honderd binnen- cn buitenlandse journalisten. Il(j deed ccn beroep op dc kleir.e landen zich tegen het sluiten van ccn dergelijk pact te verzetten, „daar het pact eenvoudig 20U neerkomen op dc verdeling van dc wereld in invloedssferen, waarin de grote mogendheden over dc kleine zouden heer sen. Dit zou tenslotte leiden tot ccn wereldconflict". Tito beschuldigde dc Sowjct-Unic. dat zy Ijverde voor een dergclyk P^ct mct dc bedoeling de V.N. op tc ruimen. Drie uur lang beantwoordde Tito de vragen, welke op hem afge vuurd werden. Volgens hem hebben de Qost- Europese staten, die aan Joego-" Slavic grenzen, thans een millioen man onder de wapenen, de politie macht inbegrepen. Tito noemde dit „een bedreiging niet alleen voor Jocgo-Slavië, maar voor de we reldvrede". Joego-SJavië beeft niet genoeg tanks, zware artillerie en vliegtui gen, aldus Tito. „Wat lichte wa pens betreft, zijn wij cr niet zo slecht aan toe. Wij vervaardigen dez*- zelf en hebben reeds aan zienlijke hoeveelheden lichte wa pens en ammunitie ontvangen". Op dc vraag, wat dc' V.S. zou den terugkrijgen voor het. zonden van wapens, antwoordde Tito: „De V.S; zullen een bevriend land aan haar zijde zien, indien een agres sie in Europa niet alleen tegen ons zelf, maar tegen elk willekeu rig Jand in Europa zich zou voor doen". Tito sprak zich uit voor Duitse herbewapening op voorwaarde, dat Duitsland „werkelijk democra tisch" wordt. Niemand minder dan de beroem de Dionne-vijfling vormde de ere wacht, toen kroonprinses Elizabeth met haar gemaal, de hertog van Edinburgh, die ophet ogenblik ccn reis door Canada en de Ver enigde Staten maken, pp het vlieg veld van NortJi Bay (in de Cana dese slaat Ontario) uit hun toestel stapten. Men ziet (van links naar rechts) Yvonne, Annette, Eniilic, Marie-en Cecile Dionne. rn^j:Tïria3xrca^i2BJX»2rjïc^^ Allerheiligen leest der Russische revolutie MUNCHEN. Volgens radio „Vrij Europa", die van Müncbeu uit uitzendingen voor Oost-Europa verzorgt, heeft de Hongaarse re gering bevolen Allerheiligen to vieren als een dag tor herdenking van de Russische revolutie.... Kamerleden vragen, welke bedrijven schuldig zijn DEN HAAG De export van vleeswaren naar A lerlka wordt in gevaar gebracht, doordat enkele fabrieken slechte kwaliteit vlees waren verzenden. Welke bedrijven oefenen deze schandelijkeprak tijken uit, vragen Kamerleden aan de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in het voor lopig verslag. Zü menen, dat de bona-fide firma's er recht op heb ben dat te welen. Frieslandcirkelde uur boven Schiphol SCHIPHOL. Prins Bernhard is vanochtend om half tien op Schiphol teruggekeerd van zijn bezoek aan de Verenigde Staten. De K.L.M.-constellation „Fries-, land", waarmee de prins de over tocht raaakte. verscheen om streeks half negen boven Schip hol, doch moest een uur blijven cirkelen wegens de dichte mist, die zelfs een radarlanding onmo gelijk maakte. De Koningin, die met prinses Beatrix naar de luchthaven was gekomen om de prins af te halen, moest dan ook al die tijd wachten totdat de „Friesland" was „binnengepraat". De prins heeft een groot deel van de overtocht in. de cockpit van de „Friesland" doorgebracht naast captain Griffin. Vanmid dag reeds zal prins Bernhard in IJmuiden aanwezig zijn orri daar de. radarinstallatie officieel in ge bruik te stellen. DEN HAAG. Minister-presi dent dr. W. Drees zal Vrijdag avond in een 'radio-klankbeeld, getiteld „Zo staande zaken", een korte rede houden. Dit klankbeeld, dat een .over zicht geeft van de ontwikkeling in Nederland «a de bevrijding, zal om 19.15 in de rubriek „Ver-, klaring en'1 toelichting'" (Hilver sum- Ij Worden uitgezonden. DEN HAAG. De minister van Economische Zaken lieert ccn circulaire tot de provinciale en gemeentebesturen gericht, waarin hU een dringend beroep doet de uiterste zuinigheid met de brandstoffen tc betrachten cn over te gaan tot bet sluiten van de provinciale cn gcmcentclüke diensten en kantoren op Zaterdagochtend. Ook de scholen dienen rs Zaterdagsmorgens gesloten te zün- De. kolcnsituatic Is van dien aard, dat de minister meent, dit offer In het algemeen belang te mogen vragen. volking zal doen om in de komende winter dc uiterste zuinigheid te be trachten, waarbij hij ook aan het be- Afgczien van de dringend benodig; de brandsloffcnbcsparing zal de slui ting van de diensten en kantoren een aansporing voor de bevolking .cn voor het bedrijfsleven zijn, zo zuinig mogelijk met brandstoffen cm te gaan, aldus dc minister. Hij deelt voorts mee, dat hij binnenkort een persoonlijk beroep op de gehele be- CAIRO, De Egyptische verzetsbeweging, die met „gevechtsgroepen" werkt, heeft een actie op grote schaal ondernomen om de Britse strijd krachten uit de Suezkanaal-zone weg le werken, aldus heeft een Britse militaire woordvoerder in Cairo medegedeeld. De gevechtsgroepen worden gevormd door nationalistische organisaties, zoals de religieuze Mohamme daanse Broederschap. Van Engelse zijde zijn tegen detc.,.anti-Britse agita tors" krachtige maatregelen aangekondigd. Reeds zijn twee escadrilles van de R.A.F. In dc kanaalzone gestatiunneerd, lonei Abdoellah cl Tel, voormalig Jordaans militair gouverneur van Aan het, hoofd der Egyptische ver zetsbeweging staan vooraanstaande militairen, zoals veldmaarschalk Aziz el Masry Pasja, voormalig bevelheb ber van het Egyptische leger, cn ko- s Jeruzalem, die bij .verstek, ter dood is,.yeroordeeld, onder beschuldiging van medeplichtigheid aan de moord op koning Abdoellah. In de havens van Port Said Suez zijn intussen; hu de 12. dagen oude staking der Egyptische arbei ders vrijwel algemeen is geworden, de werkzaamheden geheel stil ko men le liggen. Alle schepen, inclusief de Egyptische, worden daardoor ge dwongen in Alexandria, waarheen de regering in Caïro het goederenver keer wi! verleggen. tc Iaden en ts lossen. Maar deze haven was reeds lang voor de ongeregeldheden in Egypte door de onmacht der Egyp tische spoorwegen overladen. In feite wordt thans de handel met Egypte, door het uitvallen van twee van de drie havens, verstikt. Hierbij komt nog, dat de Egypti sche arbeiders van. de Suczkanaal- maatschappjj, die reeds weigerden Britse oorlogsschepen ie helpen, ge dreigd hebben met sabotage, indien do maatschappij niet zorgt voor een volledige stopzetting van het Britse verkeer door het karaak De Egypti sche regering keurt deze bedreiging, die, mits uitgevoerd, tot een volledi ge stillegging van alle verkeer zou kunnen leiden, af, maar zij heeft de hartstochten te hoog opgezweept om nog veel invloed op de arbeiders te kunnen uitoefenen. Alles hangt hier dus af van de doelmatigheid der Britse veiligheidsmaatregelen. Ongeveer een jaar geleden kwam dc directrice van het Brooklyns Chil dren Museum naar Nederland cn ook naar het Haagse Museum voor het Onderwijs. Nadat zij bestudeerd had hoe men hier met de kinderen omspringt, nodigde zij can lid ban de Haagse staf uit om b(j haar eèn kijkje te komen nemen. Daarom is mejuffrouw Adrtara van Zutphen, 22 jaar oud, thans in Brooklyn. Een half jaar zal zij daar blijven. Zij heeft uiteraard bijzondere belang- stelling vaar het nieuwe, daar. Een aardig aspect In het Brooklyn Children Museum is bijvoorbeeld, dat da kinderen cr zelf tentoonstel lingen mogen maken. Ze vragen dan aan dc conservator naar een serie museum-voorwerpen en etaleren die dan in een eigen hoekje. Op - die manier leert de jeugd licjdc voor het Tnuseumtuerk en leert zij spe lenderwijs de voorwerpen met el kaar iu verband te brengen cn een logische Kir, aan te leggen. Directeur Van der SligcheZ van het Haagse schoolmuseum ziet de terugkomst van zijn assistente reeds met .span-, jiirtp tegemoet, want hÜ ucrouder- stclt, dat dit aspect ook In Den Haag ingeooerd sal kitnnen morden. Op de foo ziet men'dat Adriana van Zutphen in Broofclj/n al aardig is ingeburgerd. Ze geeft nu reeds .uit leg ami de besockcrtjcs van het Children Museum. DEN HAAG. In dc 514e Staatsloterij. 2c klasse, 2e lijst is op het nummer 5012 ccn prijs van 25.000 gevallen. I jMeer wind H Weersverwachting geldig van j| Donderdagavond tot -Vrijdag- avond. Ij p Vanavond cn vannacht enkc- f| 5* Ic- opklaringen cn plaatselijk y mist. Morgen overdag half tot Q p zwaar bewolkt met plaatselijk a H enige regen. 2wakke tot .mati- ijj |g ge en later wellicht vrij krach- a H tige wind hoofdzakelijk tussen g! g West en Zuid.. Weinfgveran- defing in temperatuur. a W>. 2 Nov. Zon'op 7.u 35 m onder ij M 17 u 12 m; Maan op 11 u 55 m on- §g aj-,Bu28m. 'i drijfsleven zal vragen, zo enigszins mogelijk, de kantoren op Zaterdag- ochlcnd te sluiten. Minister Van den Brink herinnert £n zijn circulaire aan het beroep, dat door do minister van Binnenlandse Zaken reeds is gedaan (naar analogie van de door.de ministerraad vastge stelde wijziging» der werktijden'van de rijksdiensten) om ook op zaterdag ochtend de gemeentelijke cn provin ciale diensten zoveel mogelijk tc slui ten, Het is hem'helaas gebleken, dat verschillende gemeentelijke en pro vinciale diensten aan dit beroep geen gevolg hebben kunnen geven, roden waarom hij nog eens de ernst van de kolenpositie uiteenzet. Deze ernst wordt wol het sterkst gedemonstreerd door het feit, dat de Limburgse kolen productie bijna 8 milliocn ton achter blijft bij dc Ne derlandse behoefte en de deviezen cn ook de schepen ontbreken om het tekort in Amerika te dekken. Chauffeur ongedeerd; arbeider gewond STEENWIJK. Op de onbe- waakte, maar van flikkerlichten voorziene overweg te Onna, in de rijksweg ZwolleStccnwijk, is Woensdagmiddag een auto, be stuurd door de heer Bolsius, in specteur van de Nederlandse Lloyd, gegrepen door oen motor- locomoticf. Dc auto werd zwaar beschadigd, doch de heer B. kreeg geen letsel. De spoorwegarbeider Orscl, die daar werkte, werd door dc meegesleurde auto niet levens gevaarlijk gewond. De heer B. zou misleid zijn door het feit, dat ar beiders op de overweg aan het werk waren. BEPAALDE seizoenen brengen een. bcpanftic bedrijuiglieid met zich. Dat is altijd al zo geweest en dat sul alttfd zo zijn. zolang de mens voor de bevrediging zijner behoe/tert ge bruik maakt van de gaven der na tuur. Als Nouembcr in het land is, breekt ook de tijd van de zuurkool met worst iccer aan. Tie«fallen sei zoenarbeiders hebben, nu dc handen col teerk om dc tritic kool can haar buitenste blaren te ontdoen, voor deze wordt Jytifjemalen cn naar de ruurkelders gaat. Ziet men in ver band daarmee in sommige streken van ons land onafzienbare stapels Jcool liggen, in onze vissershavens staan thans onafzienbare vüen vaten. Dc haring, die aan een aantal Oost- Europcsc landen is verkocht wordt verzonden. Dc foto is genomen bij dc Schcvemngsc binnenhaven. DE Tweede Kamer heeft, zoals na dc discussies was tc ver wachten. met overweldigende meerderheid haar goedkeuring ge hecht aan het „Verdrag tot Oprich ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal". Alleen de -communisten ..hebben begrijpelijker-,. wijs- tegengestemd, omdat iedere stap in ds richting van dc Wcst-Europe- se integratie de kansen op een ge slaagd verzet tegen de bedrcjgrng uit het Oosten doet stijgen. S' Met van hel, vorige jaar heeft Schuman zijn nu befaamde plan gelanceerd: nü, bijna anderhalf jaar later, heeft de Tweede Kamer het, als eerste van. dc erbij betrokken volksvertegen woordigingen. aanvaard. Er bestaat geen twijfel. Of ook dc Eerste Ka mer zal dit voorbeeld volgen en vermoedelijk zal Nederland dan als eerste van do zes deelnemende lan den het verdrag hebben geratifi ceerd. Er zal, wanneer het eenmaal zt> ver is. gelegenheid zijn nader in te gaan op deze gebeurtenis, die zon der overdrijving een feit van histo rische betekenis mag heten. Voor het ogenblik zouden wij ons willen beperken tot ccn tweetal opmerkin gen, Aan de besprekingen over het plan-Schuman heeft ons land van. dc aanvang af deelgenomen mot een volwaardige delegatie, cn het is van algemene bekendheid, dat de Ne derlandse afvaardiging gedurende het gehele verloop van de onderhan delingen ccn actieve cn belangrijke rol heeft gespoeld. Wanneer het plan in zijn uiteindelijke vorm op be paalde punten sterk afwijkt van dc oorspronkelijke opzet, wanneer het een aanvaardbare oplossing heeft gevonden voor het moeilijke vraag stuk, hoe afstand te doen van na tionale souvcrcinitcit op een aan vaardbare cn verantwoorde manier, dan is dat zeker niet in dc laatste plaats lc danken aap. dc bekwame wijze, waarop door dc Nederlandse delegatie het pleit is gevoerd. Zie verder pag. 3 GELDROP. De 23-Jarigc D, uit ilccze, die hier Woensdagavond twee alleenwonende oude mannen, de gebroeders B., respeclJeveiyk 70. en 76 Jaar oud, heeft overvallen mei een masker voor cn een pistool in de hand, is van een koude kermis thuis gekomen. De jonge man dacht bU dc broers, die beiden schoenmaker zljm flink wat lc kunnen incasseren. Dat bleek inderdaad het geval, doch in ccn enigszins andere vorm dan hü zich had voorgesteld. De jongste van de beide broers, die, zoals gezegd, zeventig jaar is cn kennelijk nog zeer vitaal, wist onmiddellijk wat hem le doen stond. Hij hield zich zoals het een rechtgeaarde schoenmaker past. bij zijn leest en sloeg daarmee dc re volver uit des overvallers hand. Er kwam een vechtpartij van, waarin dc oudste broer die er met zijn 76 jaar ook nog best mag wezen, eveneens ccn werkzaam aandeel had en die al-spoedig bui len dc deur werd voortgezet, om dat een schoenmakcrswcrkplaats wat nauw is om er comfortabel in te kunnen vechten. Van. de strijdvaardigheid van deze beide oude heren had' de 23-jarige aanvaller niet terug cn hij koos al spoedig met zijn fiets hek hazenpad m dc richting Heeze, nadat nij eerst nog een klap met ccn schoenmakershamer in ont vangst had genomen. De Gddropse gemeentepolitie werd gealarmeerd en die waar schuwde op haar beurt de rijks politic in Heeze. De wogen wer den afgezet en omdat de Geldrop- se corpsclicf wist, dat zuikc .over vallers vóór of na hun daad nogal eens een café binnenlopen, respec tievelijk om zich moed in te drin ken of om de schrik te bovon te komen, liet hij de eafé's nagaan. Hij verzocht de rijkspolitie te Heeze om desgelijks te doen. Het bleek een goede methode tezijn, want een. van dc kasteleins in Heczc kon vertellen, dat D. zijn zaak had bezocht cn dat hij nogal last van zijn zenuwen scheen te hebben. De politie' lichtte D,: van zijn béd cn niet ten onrechte, want hij heeft inmiddels in Gddrop ren volledige bekentenis afgelegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1