Nieuwe versobering voor liet Britse volk HET ROTTEIDAMSCH PAECDL Als Nederland NU Financiële positie blijkt zeer somber zilver Biuuen eeu lialf jaar Britse atoomhom Prihsi stélt havenradar in werking W$q0;0y. '^;\iFS:S4b Burgenjeester Oud SPOORKAARTJES NIET DUURDER Bendeleider gedood in Indonesië Antömobilist (na een aanrijding) toch in de cel Eiseislïower .naar Truman haar kop lie Jaargang, no. 258 RedL en Adm.Xangs Haven 141-Schiedam TeL 69300'- Aboan-prija: per week 0.40. per kwariocl S.15^ lease .nummer» f0.09^ j - Uitgave N.V.De Nieuwe Per» Postgiro -3986M-BcmkierAaMierdainscbe Bank- Rotterdam" Directeurs B, de Vries «90 millioen Pesos Argentinië keurt order voor Philips goed BUENOS "AIRES. By ..'r^ge- ringsbe5luitvis,;.:het. cqntractVgbèd- gekeu rd tussenliet Argentijnse; .Ipii risterievan T^econimuhicatle eri de N.V;-Phüips.'-dat vóöfziett in de levering van -.tcléfoon- 'eri radicK rornmunicatiematerieel - tér "waard? van 90; miliipen -peso*door. Fhihps. blijft voorlopig Minister In'i Veld zijn opvolger? ROTTERDAM.Reeds geruime tijd: drctd"efëh>Iri' bépaaaë ikriitéèn geruchten, dat burgemeester -Oud van Rotterdam^dièv'o'p-.- 5 December^ a.s. de leeftijd va'» 65 jaar hoopt-te be- 'rèikëni'. /'op welk; -tijdstip V dans tevens zijn burgemeestersambt;1 ihoet wór- deni-beêlndigd,» vermoedelijk ppg; wel é'cri? kórté' période -zal iaailblljvéh.- Het r schijntthansjjjin overlég zo; geregeld ,te -;zijn,-;.'dat:.;de ;heer-.Oud ambtsperiode hééft'gekregenvoor. tenminste een rhalf- jaar.' - Over "dë. eventuele:, opvolging van. deheer Oud wordén..al evenzeer allerlèi: veronderstèllingèrt geuit. .Een"bijzon-- derhardnekkig igèrucht is, i dat;-nijv j; Tn 't ,Ve]d. .de tegenwoordige, mimiter van' .Wederopbouw, als-zijn, ópvölger wórdt aangemerkt. Dit zou dan verklaren waarom -'éérst- over een; half jaar, dustegëri'de tijd van de vèfktézingerv dé kwestie der op volging' ophieuw tèr tafel zal ko- men. - A'-'j" - - Het Zgoüd"ferti ihïlver[ \vanJ- 'haar ijxfotiacKe gewaad^verbfijtderi 4e ogen,; als idpdiaZsj,schoonste; dan- seres, .Mrinalimi sdraWiqi;. een /die'Hypi^lieViiodrfir^yfSifde. Hindoë-dunséni'dé U, AfiiseTtprin-v - se^V iMtöeêldt, begeIeïd.rdoor/ een inlands orkest (jo o 'onder.)'. Uqfo Techtsr -Mn^imiir5ar<ibkai'. staat eèn van de Keen: vanhaar' ge- zeischap -Ciiaturmi Panicfcêr, J - gade, tenon1 hij tijdens, een re petitie een vpn 'zijn spectaculaire sprongen maakt. Het -'beroemde 'gezelschap- treedt 'bp'fhet ogén- blik op in.het^DoruZe&se v.Com-j bridge Theater^,V.r (Eigen bericht) - DEN HAAG.--De. mededelingen in de Eerste Kamer, van de minis ter van Vërkeer 'en WEterstaat. de. heer:- /Wemmers. over....tariefsverho ging bif de Spoorwegen, hébben tot dé vërkeèrde conclusies geleid,- dat dë.spoorkaartjesdtiurder zouden worden. Van dé ;züdc vin het mi nisterie; deelde men- ons mede,, dat: de uitlatingen van de minister zó; moeten wórden opgevat, dat het denkbaar is 'dat. de inkomsten van de Spóorwègèn moeten worden vër-: hoogd; doch .dat het voorshands1 niet in de bedoeling ,Ügt bet perionën- vervocr duurder te maken. Eerder overweegt mén eén-gedeelte van het goederenvervoer zwaarder te belas ten. .Daardoor zou men tevens be reiken. dat de tarievCrivoor dit vervoer-dichter komen te liggen bij die van het particuliere goederen vervoer op de weg. BANDUNG. Na een uiter mate -spannende klopjacht, die meèr dan vyf uren duurdé, door politiemannen uit' Bandung en Tjlmahi, ..leden van de mobiele brigade en manschappenvan de CJ'.M;, is de beruchtebendelei der en moordenaar Darim alias Suria, door, eenbedën van bet legér .neérge£cbeteu.->n'-fgëdböd::.:--71 iüv. Pillen verdreven J dranklucht '-- AMSTERDAM. Agenten vaa 'de .radio-auto 'der.Amsterdamse po- artie hébben''Donderdagavond een automobilist gearresteerd, die oa- l>der invloed van sterke drank'in Wassenaar een ernstige aanrijding bad -veroorzaakt .en. daarna.' via» dQorgereden. De- polltte, tê>Sassenp 'jheiih ,had'' de man. reeds.-gesigjia-' heëraiea' 'a ah 'dèmahiérK waarbp.,hij ïjajhfeautó 'bestuurde -geconstatccrcl, .dat)hy"sterke drankmoest^hebben gedronken.": Zij h waarschuwde yjdfli jAn^èrda^,,poU^,^e;;^: ^uto-, SESTRI -LEVANTE Zes róeh- sen kwamen om het lei'en en zevenwerden gedood,- tofen Don derdag in Scstri Lcvanté oen. gè- /heimc - wapenopslagplaats in de lucht vloog. .Vijf huizen werden verwoest en ten minste. 40 bescha- - dïgd. - De brandweren uit Genua, Rapal- lo en Chiavari begaven zich in allerijl naar SestriLeyarite. Zij. onderzochten, de puinhiópén, die één: straat volkomen bedèkte. Vctl-' gens de politiè is ér; kans, 'dat het. aantal slachtoffers, nog ',zal stjjgeh.- Na de" ontdekking van de'wapen opslagplaats in de puiiihopén hééft de politie v èle, verdachte cómriiu.- 'nisten .gearresteerd, Z.K.H. Prins Bernhard--. verlaat de kustviachtpost te Umuiden nadat' hij dear met een simpele hand- beiceging het eerste haven-radar- apparcat van het Europese vaste land in werking had.gesteld. WASHINGTON: Generaal'. Eisen hower vertrekt wahavemd.uit' Parijs; naar de Verenigde':"staten,waar /Bij Maandag :ën.:^pinsdagbesprekingen zal- hebbëh? mét-; prdsidént'~-Truniaa' eri andere 'hogeAmérikaansei.func-- tionarissen.v Hetweekeinde•brengt- de generaal door ':m' het' .gezin- van zijn ...rzoon, kapitein John. vEisen- h ower, teFort'Kn ox in Kentucky."; Aangenorhen \yo.rdt, tdat;:. Eisen- hówer aan president Truman'-rap port zal uitbrengen- over. dé vordél; ringen' bi|: dé; opbouw van", dp' Euro- .pésè-' 'defensie.' Véidcr:'; vfaagt::;mèn zich af, of Zijn onverwachte J rëis dokdètsuitstaande."heeft mét''de pogingen;', yan'''bepaalde i'rëpubKkein SC groepen, dis hem het volgend jaargaarne capdidaat, vopc liet pre- ssdéntschap"willenstellëhÖp Het hoofdkwartier van. generaal ;Eisèh- .hower.zeidc men-hier- -niéts van-af te weten. 1 v- CVan 'onze correspondènt> GOOR. Bijde familie'"Wieme- rink. te Diepenheim kwam.vanmor gen een kloek met tien. kuikens uit de boerenkool.wandelen. Het nog jonge dier had; vermoedelijk dóór het;mooie Gctoberweer in lente-: 'stemming gebracht, "dagrzjjn. eer- sté Tegscl van dertien eieren.gede^ poneerd. ï*.-- De heer Gv' H.Horstman plukte dezeweek voor detweede maal verseaardbeien in zijntuin. Een inwoner vanTubbérgen r oogstte voor. de tweede keer slabonen.. En bij de familie Aykcs te. .Hengelo werden.' twéé :z\yarte ooilammeren geboren.1A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1