Truman bereidt nieuwe stap tot wede voor Scheepsramp op Noordzee zonder slachtoffers Pieck wil met Ileuss onderhandelen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Plan tot beëindiging van bewapeningswedloop Emigrantenschip zinkt na aanvaring in dichte mist Twee doden bij explosie in chemische fabriek Coininunistische agitatie in Teheran Veel schepen in nood tijdens weekeinde Economische Unie spoedig van kracht? Verdragtekst is gereed voor onder tekening - Elfjarig meisje bij botsing gedoodj Kolonel Bertram MIG-krakcr v.. ..Maipu" pas van stapel, thans wrak Eerste 240 KWU' per jaar in prijs gelijk Ontsnappend benzolgas veroorzaakt een felle, uitslaande brand Rusland zoekt toenadering door verdrag dat grensgeschillen regelt Auto rijdt door gesloten spoorbomen Belgische begroting sluit met voordelig saldo HERSTEL VAN DUITSE EENHEID Zeer koele ontvangst in Bonn Russische stap in Ankara Arabieren niet afwijzend tegen Oriënt-pact Windstoten van 110 km p. uur Mevrouw Peron rnoel geopereerd worden Koningin Juliana bij kindercircus Hjalmar Schacht optimistisch over Indonesië Britten gaan door met versterking/ Kanaalzone Geen accóord over bufferzone j\ Eisenhower: Ik heh geen politieke neigingen lie Jaargang, no. 260 fiedL «h Adm. Long» Hoven 141. Sehledam: T»L-69300 - Aboan.prt]a: per week 0.40; per- kwortcal t Sil s. losst nummers 0 09 f una MM— MMMIBMBI «DB» DEN HAAG Naar wij ver nemen is de (gewijzigde) .tekst van het verdrag voor. de. Economi sche Unie tussen België, Nederland ■en Luxemburg thans gereed.. In welingelichte kringen wordt ver wacht, dat het in de loop dezer maand ter ondertekening -aan de. regeringen der - drie landen zal worden voorgelegd, waarna het aan de volksvertegenwoordigingen, ter goedkeuring «zal- worden aange- boden. 'Naar wijvernemen wordt in "België en Luxemburg op-een spoe dige 'ondertekening van hetver drag in zijn.'huidige vorm aange drongen. Van Nederlandse zijde /zouden er op het ogenblik nog enigebedenkingen' bestaan. Vleesoorlog in Nijmegen Huisvrouwen lachen, maar de slagers NIJMEGEN:' De vleesoorlog is 'hier ia volle gang! De'slagers con- ;eurreren fel tegen elkander en ve len hébben.' voor hun winkels grote plakkaten hangen met het opschrift „afslag vleesprijzen". De slagers hebben meestal de prijzen overge nomen welke een slagerij („De Bonte Os") -als prijsbreker had aangekondigd. Nijmegen had tot heden ongeveer de - hoogste -prijzen .voor vlees in het land. Vele inwo ners kochten^ dan ook vlees buiten Nijmegen.'Hieraan zal nu wél een einde' komen.' .-UDE-x'-T-NjÉusserC en -Arnhem 'hoogte -van 'Ge -Ginkel,: een perso-F Jienauto in volle vaartop een -mi litaire wagen gereden, waarvan de motor door benzinegebrek plot seling afsloeg. Dfr bestuurder ivan de personenauto,de heer M. X«ourens uit Nijmegen, liep slechts' lichte verwondingen op, doch zijn elfjarig dochtertje, dat naast hem zat, werd op slag. gedood, doordat de rechterzijde van de auto als een lucifersdoosje in elkaar werd gedrukt. Mevr. L. kwam er. met een gebroken neusbeen en een achtjarig, zoontje met enkele schaafwonden af. WASHINGTON. President Truman zal Woensdagavond een rede over de buitenlandse politiek uitspreken, waarin hij een nieuw pjan of een nieuwe formule voor de versteviging van de wereldvrede zal aankondigen. Naar men te Washington verwacht, zal de president een nieuwe krachtige uitnodiging tot de Sowjet-Unie richten, de voorstellen voor het eindigen van de atoombewapeningswedloop te aanvaarden en de hui dige spanning tussen Oost cn West tc verminderen. Truman zou de Sowjets voorstellen ccn volledig plan voor dc controle op atoomwapenen te aanvaarden. Het plan zou een waarborg moeten inhouden tegen elke onwettige geheime vervaardiging in strijd met enige ontwapeningsovereenkomst. Volgens Amerikaanse persberich ten, die - zich .beroepen op, vcrklarin- Maandag 5 November 1951 Uitgave N.V.-De NifUWe'fPer»^-? Postalro 398644' "Baalden Amstérdamsche Bank i to Rotterdam Directeur» B. de Vries gen van welingelichte functionaris sen, zal Trumans rede het volgende inhouden: 1. Verzoek om een spoedige rege ling in Korea: als voorbereiding, tot vredesstappen elders. 2. Herhaald verzoek om ontwape ning, zowel wat betreft de traditio nele als de atoomwapens, en om een controlestelsel, dat schendingen zou ^voorkomen. 3. Het houden van verkiezingen onder .leiding der V.N. in geheel Duitsland - in het belang van dè Duitse eenheid. - '4. Het sluiten .wan.-een vredesver drag met Oostenrijk.- De inhoud van Truman's rede zal waarschijnlijk hoofdzakelijk ver band- houden-met de gebeurtenissen die te wachten zijn tijdens de zit ting van de valgemene vergadering der. Verenigde. Naties die Dinsdag in Parijs', begint. Indiende/Russen op de Ameri kaanse suggesties in zouden gaan, zou daarna ontwapening tot stand kunnen worden gebracht Het schijnt,' dat.de Amerikanen in de zitting - te- -Parijs het initiatief willen nemen én een eventueel pro- paganda-vredesoffensief van de Rus sische delegatie; voor willen zijn. Er zijn tekeiien die er op wijzen, dat de Amerikaanse minister.van Buitenlandse Zaken, Achcson, mis schien- Donderdag 'aan. de Assem blee /een. lijst van. voorwaarden zal i'voorleggen, -.waaraan/pe '.-Verenigde Staten-ten/behoeve van- een penna- -Het, iëiC: d'aT president ;Truma'n zal spreken enkele- uren voor Acheson in de Assemblee zijn' rede houdt, beklemtoont de betekenis die de Ver. Staten nan hun voorstellen hechten. Men meent in kringen van de -V.N. té ;Parijs te weten, dat Enge land-: en. Frankrijk. nauw - verbon den waren met de opstelling van president Trumans plan. - Achcson Schuroan en Eden zou den het plan Zondag hebben be sproken. Dit (fotö böveriyits kolonel WïZ- liam E/'Bertrarnf een 34-jarige Am érikaansé-: pilo ot, dieeinei< het 50-miUmeter. geschut 'van-' zijn Thuhderjètï'boven Noord-Norea een MIG-straaljagef van Russi sche maJceltjvv neerschoot; De laatste t^enpUkkèny' van deze MIG z{)n op .v de foto- rechts ver- .èeizuAgh. Nade-:'.MIGte hebben geraakt, vxilgde jBèrtram 't- neer-, stortende toestel,, om déze op- name met 'iïzzIjfaïkdutomatiKhéï camera tëj Jannen-mefcen.- Electriciteit duurder. -'DEN-: HAAG ..Wij vermeldden dat een tariefsverhoging van 25 pet voor hét verbruik van: elèctricitéit in .voorbereiding, „isi.- Wij /deelden ahusievélijk" mede, dat de ..eerste 240 KWU pl r m a a n d in 'prijs gelijk zou., blijven. Dit moet zijn 540 KWU per jaa r. 'BRUMMEN. Sedert .Woens dagmiddag ..werd in Leuvgnhcim (Gld.) vermist1 de 80-jarige ge- pensionneerde 'over weg wachter der N-S.H. H.' Zaterdagmiddag heeft fnen zijh1 stoffelijk .- overschot^aan getroffen in de tuin van een villa bij.de Zijpenberg tc Rheden. Men heeft er geen vermoeden van waar om II. naar-Rhe'den - is' gegaan. H. leed aan'aderverkalking. HAARLEM. In de chemische fabriek „Ttfds", gelegen in de Waardcr- polder te Haarlem aan de spoorlijnnaar Amsterdam, heeft zich vanmorgen omstreeks half acht ren explosie voorgedaan, die twee mensenlevens heeft geelst; Waarschijnlyk doordat uitstromend benzolgas langs een verhitte tank streek," is terstond na-de ontploffing een felle, uitslaande brand ont staan. Dc Haarlemse brandweer rokte met groot materieel uit. BREMERHAVEN. Voor de mond van de Wcser, in de bocht van Helgo land, heeft Zondagmorgen een scheepsramp plaats gehad, waarbyver moedelijk geen mensenlevens züd te betreuren, doch waarby ccn pas in Nederland gebouwd Argentijns emigrantenschip, de „Maipu", een prooi der golven is geworden. Een aanvaring tyuéns een dichte'inlst met het Ameri kaanse, troepenschip „GeneraL M. L. Hersey/'.roet '300(HAmerika'dn5e sol daden, bestemd voor Duitsland; aan: bocfrd, heeft ^jeL- Arg^ntijnse schip zo- idani^gel^^mjU^h^ha'de.laop^vande^voomtÖda^Wgekantel^f^^e-. ^hkën. -Dê bemanning .eri;"de passagiers ^waren; toen 'al opgepikt door- hét troepenschlpen door, verschillende Duitse-schépen.': Zondagavond bracht de .General Mi- L'. Hersey" In Bremerhaven ruim' 200 opvarenden van de „IVIaipn" aan land.'Er bevonden zich geen Nederlandse emigranten aan boord, doch wel enkele employe's van .de Kon. Mfj „De Schelde", waar het schip gebouwd ls, cn^cen Nederlandse. Noordzeeloods. Toen het ongeluk gebeurde was er practisch geen zicht. Beideschepen waren uitgerust met radar en de i,Maipu" had bovendien. eenj„Decca"- in stall atie,/waarop men !bilnd: kan varen. Met de zuster-schepen Al berto :Dpdero" en- de „Yapeyu", die kort/ geleden jespectieyelijk- - bij de ,KoriMijj„Dc:Schelde" en ]de N. V. C. van'; derGiéssen 'en ZniScheepswer- De: chemische fabriek ;,Rids" pro duceert parad i chloor benzol. De ex plosie vond plaats in-de distilleer derij, waar op dat ogenblik vier personen aan het werk waren. De ongehuwde arbeider P. Reehorst cn zijn gehuwde collega K. dc .Haan weiden, tussen brandende vaten ben zol geslingerd en moeten vrijwel op slag,dood.zijn.geweest. De twee anderen slaagden erin uit ;de dis tilleerderij te'komen. Van een van hen. de heer J. Huisman waren dc kleren in brand geraakt. De man sprong in Het Spaarne en kon door voorbijgangers worden gered. Zwaar TEHERAN. —- De universiteit van Teheran is in verband met com munistische agitatie voor onbepaalde tüd gesloten De politic bezette de ge bouwen en'gelastte de studenten zich te verwijderen. Zaterdagavond kwa men studenten, die lid zyn vaii de communistische Toedeh-party in botsing met tegenstanders. De gevechten .tussen de studenten onderling vormden het hoogtepunt van een aantal demonstraties van communistische studen ten. Ook Zondagmiddag raakten de studenten onderling slaags. Een woe dende menigte hield betogingen voor de universiteit. Intussen is de laatste vertegen woordiger van de Anglo-Iranian.' gjddon. ;,uit Teheran vertrokken. •Hiermee is de laatste, draad tussen Veel wind g- Weersverwachting gèlaïg van 1 Maandagavond' tot 4 Dinsdag- avond: f: -3 Half tpt zwaar -bewolkt, maar overwegend' dróóg. weer. Matige1" tot krachtigè Zuid-O ós- j§ telijke tot Oostelijke 'wind. g Weinig verandering" iri tempé- g ratuur.- ->■ g -. S 6 Nov. Zon op 7 u'42 m. onder h 17.u 5 m;-.Maan'op 14 u 36 m.oftrg der 23u.57'm; f-' mêa de Britse petrolcummaaLschappij. en de Perzische regering verbroken. Een woordvoerder van 'de Per zische regering heeft medegedeeld, dat Rusland en Perzië een overeen komst zullen tekenen, waardoor een aantal grensgeschillen, die tussen bet- de-landen bestaan, geregeld wordt. De bestaande geschillen hebben, voor het merendeel betrekking op de Noord-Oost grens met Sowjet- Turkestan. Er is jaren lang vruch teloos over- onderhandeld. Buiten landse waarnemers zien in de plot selinge bereidwilligheid van de Sowjet-Unie. om "de geschillen te regelen, ten nieuwe poging van Rus land, vrienden en invloed in Perzic té krijgen. :Een nieuwe Russisch-Perziscoe handelsovereenkomst, .waardoor de handel .tussen beidé landen zat wor den uitgebreid, zal 'waarschijnlijk .binnenkort worden gesloten. gewond is hij naar het Elisabeths Gasthuis vervoerd. Hij. liep brand wonden van de derde graad op. Voor zijn leven wordt gevreesd. De vierde man liep slechts lichte ver wondingen op. Dc Haarlemse .brandweer slaagde er na eer. half uur ir. dc brand meester te worden. CASTRICUM. Een auto, die uit de richting Alkmaar kwam is Zaterdagavond te. Castrfcum .dóór de gesloten spoorbomen gereden; Dé seinhuiswachfer verliet, met spoed zijn. post om de treinuit de richting Uitgeest tegemoet 'te. snel len. Hij slaagde er echter niet in deze tot -, stilstand .té-brengen. De aiito werd totaal verpletterd.-; De. inzittenden, afkomstig uit Snéek, hadden voordien kans gezien haas tig uit dc wagen te springen. De trein had enkele minuten Vertra- gi"g- Onderzoek mogelijkheden van recreatie nodig AMSTERDAM. i- H. M. Bus- kens, directeur van de planologi sche/diénst in'/; Nnord-Braohnt, heeft Zaterdag in de vergadering -vaii de Gontact-commissie voor- na tuur- en landschapsbescherming gehouden in het Kon. Inst.'voor de tropen gepleit voor; een nauw keurig onderzoek naar do nóg be staande recreatiemogelijkheden in ons land. Hij. achtLe dit noodzake lijk, omdat Nederland bet dichtst bevolkte land ter wereld is en het nnnlal rccrcatie-terTciner. steeds geringer wordt door landbouw, industrialisatie en siedebouw. ,Plezierrit" eindigt in het ziekenhuis •NIJMEGEN Twee opgeschoten knapen, die een Peugeot hadden „ontvreemd" en' daarmee een ple- zie'rritje maakten," zijn op de Waal brug met het wagentje tegen, een, zware Mackgebotst.De Peugeot werd. tolaal in - elkaar 'gedrukt, de- jongens- moesten uit 'het autootje worden gezaagd. „Maipu", het Argentijnse emigrantenschip, dat. f hans ais een wrak op de bodem van de Noordzee rust, is in het begin van, ditjaarbijk de werf „De Schelde" te Vlisrinpeu van sta pel gelopen en werd in Juni j.l. afgebouwd.Het J2.000 brt. me tende 'dubbelschraef-motorschip was een van die - producten, waarop ome Nederlandse .scheepsbouwers terecht trots w.ogen gijn. Op deze foto ziet men de „Yapege," een zuster schip van de „Maipu.", dat ge bouwd werd bij dc werf v. d. Giessen en Zn. BRUSSEL De Belgische ge wone begroting voor '1952 sluit mét een-ó voordelig saldo van 136 mil- lioen francs. De-uitgaven zijn ge raamd op 70,4 milliard francs en "de ontvangsten'op 70,5 milliard. Meer dan 35 procent van dc gehele be groting of in totaal 32 - milliard francs kosten België zowel de ge volgen van de-vorige als het ver mijden van een volgende oorlog, merkte de .minister, van Financiën Van Houtte -Zaterdag tijdens - een persconferentie, op. Hij noemde dit een bovenmenselijke inspanning, waarmee, de, grens wordt;, over schreden van wat BelRië zonder buitenlandse hulp kan dragen. .- ven werden gebouwd en te'water ge laten, -behoorde de „Maipu"tot de modernste schepen ter wereld. De drie schepen worden beschouwd; als. de enige,- die vallen onder de" bepa lingen van,'de véïligüeidsconventie van -1949. In Juni van^dit'jaar had de; ^Malpu". haar. eerste reis. gemaakt, Het was bijnariaan. hef eind van de tweede reis ;van "Argentinië naar; Hamburg, .toen de ramp plaats vond, Officierèn/vam^d.e- „Genera! :Her- sey't/ yölgden den.ondergang: van-de „Maipu" op het: radarscherm. - Dé kapitein /yan;,<het^«^ipl^3'pan Marqueswas op zijn' laatste reis al- -yorens/inspecteur^±e;word én'ivande ired erijrva n;het,schip/de ;,Cpmpagnia Argentina' -fde "-'Waugactóir Dödéró S.A." te Buenos?Airési- Het'schip, 'dat ,136 meter: lang én 19.5. meter breed was;/ 800 'passagiers -én-bovendien 6.0DO ton .lading- kon-:, vervoeren, ;was 'Zaterdagavond óm half negen uit IJmuiden naar Hamburg ver trokken, gèla'dën met stukgoed. Er waren 80 gewezen .Duitsers, 'tot Ar- gèatijn genaturaliseerd, aan boord, die.^cen bezoek gingen bréngen aan hun, vroeger-"vaderland; .- In Vlissingen,waar jong en oud gedurende de afgelopen lente de vor-: deringen aan de „Jdaipu"' gade/héelt geslagen; ch- waar-men' in; grótcnVgé- tale aanwezigwas 'bij de tewaterla- ting is de ondergang van dit h3T>er- moderne schip, - dat ;f 15 miUïoen beeft; gebost, zo kort nav: zijn-: yol- iDQiing.ihetge^pr.ek'vandedag.: p Zie u er dei pag. 9 BERLIJN. De Oostduitse president Pleck heeft aan de Westdultse president Heuss het voorstel gedaan om samen bet probleem van de ver kiezingen in geheel Duitsland te bespreken, omdat de Jongste besluiten van dé regering-Adenauer de klqor tussen Oost en West wUder maken. Der halve, aldus Pieck, hebhén dé/presidenten dc plicht om er op toe te zien; dat de vitale vraagstukken; van Ihxitsland niét, ondergeschikt wórden .ge maakt aan. buitenlandse besluiten. Pieck höemt de voorgestelde bespreking noodzakelijk ten einde een integratie van West-Dultsland In het Atlantische Pact en de bedreiging van de vrede en de nationale welvaart te-voor komen. Deelneming aan Atlantisch Pact veroordeeld LONDEN Het Sowjet-oleuws bureau „Tass" meldt, dat de Sow jet-Unie aan Turkije een nota heeft overhandigd, waarin zij verklaart niet onverschillig te kunnen blij ven tegenover TurkjjeV toetreding tot het Atlantisch Pact. Dé nota ■wijst Turkjje op de verantwoorde lijkheid,- welke het op zich laadt door zich by dit ,Agressieblpk" te voegen en toe' te staan, „dat bui tenlandse militaire: bases worden aangelegd aan de grens van de Sowjet-Unie." Turkije is vólgens Moskou slechts uitgenodigd tot het'.pact toe te! tre den om deze - bases met agressieve bedoelingen aan/te ..kunnen leggen; „daargelaten nog het feit, ,dat.::Tur- kijeniets té maken ..heeft met ,.de Atlantische Oceaan". De nota zegt, dat dc Sowjet-Unie een verklaring over bovengenoemde punten ver-» wacht, daar zij als buurland niet onverschillig voor deze zaken kan blijven; - CAIRO .Egypte, dat het weste- lijk voorstel voor een .defensie-orga nisatie .van het Midden-Oosten zon der /meer/heeft V verworpen,: boekt tot Tlu toe. niet .yeelvsucces. - met;zijn"-- pogingen ,orri de - andere"'Arabische landen, 'aan zjjn -zijde-.te. krijgen: Saoedie-Arabié zou,, geneig£L zijn óm het->yoorstel "vatf Amerika;' Enge land, Frankrijk-eh: Turkije te 'aan vaarden. Syrië, Jordanië, Irak* en. Libanon' hebben nog niet beslist," doch'deze landen zijn.ongeneigd om het voorstel zonder meer. te verwer pen. In Syrië zou dc premier Hakim het voorstel willen' aanvaarden, doch hij ondervindtinzijn kabinet .nogal wat tegenstand. Jordaniëheeft .ovcr- -:leg;-. met'VSyrië gepleegd en daarna heeft' de 'Jordaanse premier EL Hoe- da verklaard, dat men niet van plan is overhaasi te handelen, nóch door een -aanvaarding"nó,ch-,door een- ycr-' werping.Libanon heeft van dé Weste lijken v dusdatifgé' tófezeggingen. ont vangen; dat de neiging tot aan vaarding vrij sterk is, Men zou willen,, dat-,, de v mogendheden aan Egypte een/voorstel zouden doen, dat hét gemakkelijker kan aanvaar: den.- L- ;-V-•-i"- DEN HAAG. Tijdens het week einde zün verscheidene schepen door het ru«ve. weer in nood komen te verkeren. In dc haven van Torbay (Devon), zijn negen kustvaartuigen meest Engelse en Ned erlandse, voor anker gegaan. De kustwacht meld de wlndstolën van /llO kilome- tcr p er. uur.De -ze e slóeg d s eh ulm - koppen tot zestig meter hoogte.; De/. .'Franse; trawler „Chalutler Eppadón" heeft 20 mijl ten Noor- BUENOS AIRES Dc Argentijn se regering hoeft Zaterdagavond be kend gemaakt, dat Eva Peron, de echtgenote van de president, bin-' nen 24ruur een operatie zal ondec: gaan. De regering maakte de aard van dc .operatic niet. bekend. «Evenmin werd jgczègd welke chirurgep': haar zouden uitvoeren. Mevrouw. Peron' lijdt aan ernstige bloedarmoede. Tij dens haar behandeling heeft zij acht bloedtransfusies gekregen. Bestelauto over dc kop bestuurder overledeu SCHOONHOVEN. Toen dc heer A. Bout ér. uit Groot Ammers met. twee. zijner, kinderen -Zater dagmiddag in :ecn bestelauto ovor de Lekdijk reed, ging- het portier open door.een onverwachte bewe ging van een. der .kinderen; Bij de roging om het, portier te sluiten verloor de heer B. de; macht over het stuur, en .het voertuig reed.van de dijk; af.:,.warirbij .het enige ma- len over 'de kop sloeg. Zondagmor gen, is de beer ^B.''aan de'gevolgen overleden: De- beide kinderen,- een met een .gebroken been cn een met vleeswonden.-.zijn naar het'zieken-' huis in Gouda gebracht. den van Boulogne twee motorboten op sleeptouw genomen, welke nóód-" seinen gaven. Het Britse schip „Glaucus" heeft Zondagochtend omstreeks twaalf uur een onbe kende tweemaster, waargenomen, die onmiddellijk hulp verzoekt. Het Jpaan.e schip .JMina Canti- quin" (662 ton), is Zondagmorgen ter hoogte van Black Head (Corn wall)' op dc rotsen lek geslagen. Het schip maakte water en. de .beman ning bestaande uit zeven koppen-is door een reddingsboot aan land ge zet. Later sloegen de golven'bijna geheel- over het schip heen; De reddingsboot van Whitby (Yorkshire) heeft, Zondagavond de 144 ton metende Ne d er.l:a n ds e. motorkustvaarder /Gezicna" /uit Rotterdam die om hulp vroeg 'veilig de haven binnengeleid. Detweemaster ,\Lamorca" die uit"' Engeland was vertrokken oni'. In de zeeën bij Zuid-China "naar een. ver borgen schat te/zoeken, is bij het eiland Wight in nood gekomen. Bij vyilde zee is 'de veertienkoppigé be- manning. teen Griek, twee .Canade zen, een Duitser, een Italiaan en ne gen Engelsen), door een reddings boot van boord gehaald. Het 2.174 ton metende Spaanse schip „Cabo Sacratif' heeft van morgen vroeg gemeld, dat bet on geveer dertig km ten Westen van Kaap Sardao (ongeveer 160 km ten Zuiden van Lissabon) dringend hulp nodig heeft Het schip be vindt zich in een gevaarlijke po-' sitie. HILVERSUM. Vqrgezeld door prinses Margriet heeft Koningin Juliana Zaterdagmiddag in het theater .--Gooiland de voorstelling bijgewoond, welke bet kindercir-: cus „Elleboog".-gaf ten bate van „Pro Juventüte". De Koningin be gaf \zich met. "Ge burgemeester \eri diens vrouw en het bestuur van ,/Pro Juventute"- achter het to neel, \yaar de -leider 'en- de leid sters _van':het circus aan haar-wer den -voorgesteld;'' ,',f. t-r-1 :/-J j V-r. Terwijl West-Duitstand de opvat ting huldigt, dat de verkiezingen in geheel Duitriand onder toezicht'van de Ver. Naties moeten geschieden, die bovendien zich -vooraf moeten overtuigen van de mogelijkheid- van vrije, democratische verkiezingen, stelt Pieck nu voor, om de verkie zingen te houden' onder toezicht; van de vier bezettende mogendheden Kat voorste] van Pieck voor een samenkomst tussen hem en presi dent Heuss te Berlijn ter voorbe reiding van nationale verkiezingen. Is te Bonn zeer koeJ ontvangen. Het wórdt beschouwd als?èëh propagan- da-manóeuvré, in - verbandstaande met de/opening van---dé Assemblee van de V.N. >te Parijs. President Heuss was niet ,in de stad. Hij?zal niet voor vandaag zijn officieel ant woord bekend maken.- /j - DJAKARTA Dr; Schacht/de Duitse 'financiële deskundige, heeft Zaterdag'/ in eeit- exclusiefinter view .met Associated Fr ess ver klaard, dat volgens hem de toe stand in Indonesië veel beter Is dan in het buitenland'over het al gemeen wordt, aangenomen. Schacht zei, dat bet;:buitenland opzettelijk verkeerd.-wordtvoorge licht over* de- economische positie van Indonesië door personen,/die uit deze slechte voorlichting voor deel hopen té trekken. Volgens hem zal Indonesië in een belangrijk korter tijd "dan vijfjaar zyn huidige moeilijkheden,; speciaal óp het gebied vanJde veiligheid, hebben overwonnen.' „De" toestand verbetert, met .de'dag/'.&ldus.Schacfct -De „grote tovenaar" weigerde mee ite? .delen; ari; zij h^mëniht^ge-i. d^an.rnqe^'^wordenom/de^welvaart dn; Indonesië; t^db^;té rugkerCT^Hjj i 'Zm,;dat men dit kan'vindèn'ih'j'zijn u ...,1V/-.' Jf|® /FAYID. Riiim'/tweeiauizqnd En gelse: manschappen' 'ZtmÖag ■ih- de, Suezkanaslzone. aangekomen; Vól gend c/weék^ word tiii/dezezónë eennieuwev basis vqor.yiistraalja- gers óp' dé route naar Zuid-Afrik'a .geopend,.h f enkele;^.Egypterjaf ren ült:_ de 'zonegezet" wegens' ihti- midatie/ -van ■•Egyptisché;-arbeiders.' Arbeiders,:;die;öp;3D/Noyembcr :nog l?' Britscdienstzijn,. jen i~//zó. heeft dé Egyptisclic regering yerïT klaardworden'veiwolgdwegéns hoogverraad, - - Ineen Brits communiqué wo^t gezegd,dat'* binnenkort hét veri voer van grotere hoeveelheden olie-] producten van de Kanaalzone naar Cairo cn de rest van de Nijldelta' toegestaan zat worden. Weliswaar; zou het vervoer beperkt blijven'* door de eisen* van de "Brit se'-strijd krachten. Communistisch voorstel door gealUieerden afgewezen MOENSAN Dc geallieerde nn- uerhandelaars hebben vandaar" het communistbche voorste)!voor "'een- bufferzon® langs de communfsti- sche versie van de huidige front-/ ifln/van de band; geweren. De communisten - hebbén de .vóri-i ge t wéék, een. bestandslijn' vóörge-^: steld, welke over-lietgeheel geno-:» men het/ )gevechtsIront;i vSgdë/? maar_ zij drongen aan/óp1 óórrectlés'? aan beide kanten óvan?; de lüh-^-De; ï1 °f, „bestaande meningsverschillen '%-• bcbbM vooralbetrekking óp 'de- stad- Kaesong, die/dë. cÓmhïuhistèii|: - in handen willen .terwiilf de geallieerden ten minste een neutralisering van de stad werisen. WASHINGTON Generaal Eisen- hower - is hier. vandaag -.per vüei- tuig uit Fort Knox aangekomen,; waar hij en. zijn vrouw het-.week einde;. b«j bun zóori doorgebracht; hebben, voor- besprekingenmet 5 president Truman.- Tegenover verslaggevers'^ ver--; klaarde hij: „Mijn bezoek hééft slechts-één doel: .".militaire aEUigele-/ genheden "met mijn meerderen in het Pentagon cn elders in Washing- ton' tei.besprekcn^jtï^^/'i.^.i t /Op .eén/vraag,, of hij zich.,capdi- j daat'voor-, dë presidentsverkièzin- gen van 'het' volgend jaar -.zaii/sfel- len,antwoordde ;/Elsenhcwer:'<'.';,Ik i heb geen/politieke', neigingen: .Mijn taak is een „zuiver militaire waar- van de - ultvoerihg vah 'witaal "be-/ 'lacg^yoor.. dep.Verenigde r-StatcnrisJi^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1