erkiezing voor heel Duitsland onder internationale contröle HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sowjet-Unie zou aansturen op conferentie van Grote Vier Amerikaans nem GROTE DRIE STELLEN VER. NATIES VOOR: Zware scheepsbrand in Amsterdamse haven Ammoniak dreef passagiers van ..Maipa naar dek Britse troonrede kondigt bezuinigingen aan m pg J 1 p| *■>- p| - VN-Assem blée in het vredesoffensief Bijeenkomst Gróte Vier Spoedigs conferentie over Duitsland? Brandende olie uit copra en katoenpitten dreef op bluswater rond steun beloofd Atoomproeven in VS worden voortgezet- Sneeuw in Canada radio-actief 'Geen vorderingen te Panmoendjon GELUK BIJ EEN ONGELUK Dr Drees naar Brazilië krijgt „atoomstad" Washington Naasting staalindustrie zal ongedaan worden gemaakt Vele daklozen na brand in Djakarta Amerika steunt dë Britten onvoorH-aardelijk Noors schip stoot op een wrak Léon Jouhaux krijgt rijs voor de vrede f%Sl lie Jaargang, no. 261 Sad. én Adm. Long© Haven 141 Schiedam. 5eL 69300 - Abonn. prijs: per week 0.40, per kwartaal fS.15. Idsss nuiamer# 0.09 DE SCHIEDAMMER Dinsdag 6 November 19SÏ -TJltgove N.V, De-Nieuwe Pers PóslorirO - 398644 - Bankten Amsterdamscbe Bant te Rotterdam Directeur» B. de Vxlë« PARIJS. De Verenigde Staten, Groot- Brittannië en Frankryk hebben de Verenigde Naties verzocht-te onderzoeken of de huidige tóestand in Oost- en West-Duitsland gunstig is voor het houden van algemene vrije ver kiezingen. In een gelijkluidende nota aan de secretaris-generaal Trygve Lie verzochten de drie regeringen de kwestie van de Duitse ver kiezingen, die wellicht tot eenmaking van het land zouden leiden, als een „belangrijk en urgent probleem" op de, agenda te plaatsejn. In de nota's wordt ér op gewezen, dat de drie landen handelen op verzoek van de Westduit- se premier Adenauer, die had gevraagd, „een neutrale, internationale commissie onder toe zicht van de Verenigde Naties te benoemen." Het verzoek werd ingediend na een conferen- tie'vah Achésón en Eden, die vier uur duurde. Een woordvoerder van Acheson Verklaarde, dat de drie Westelijke mogendheden do Sowjet-Unie niet tevoren van hun voorstel op de hoog- TTOE hoog of boe laagmen de I I invloed en het prestige van de Verenigde Naties ook moge waarderen, zeker is.dat de Alge mene Vergadering dezer organisatie, die heden geopend is, voor een groot ■deel do politieke ontv/ikkeling tn de wereld de eerstkomende maanden 'zal bepalen.: Weilichl- zal deze. be halende invloed? niét zózeer tot uiting komen voor het, forum der formele vergaderingen als wel. achter; de schermen, waar de.-belangrijkste - po- ,-litici van de... huidige wereld -elkan-- der*zullen ontmoeten. De Grote Vier mogen, dap-al-bijzonder .moeilijk -tot. 'een bijéénkomst,als zodanig kunnen- komen, in feite zijnzij thans in 'Parijs bijeen, en het is nog steeds 'zo, dat van de samenwerking dezer 'vier'landen, te weten. Rusland; Ame- .rika; Engeland en Frankrijk, de toe-' komstige vrede: afhankelijk is. Het opnemen van China, onder de ,.gró-' ten" zal wel - de eerste strubbeling - geven op deze Asscmblée. zolang in Korea nog gepn wapenstilstand be reikt is. IT"R 2iIn vooral drie grote ;'com- rri plexen van problemen die'op of -*-^tijdens deze Algemene Vergade_ ring de aandacht van de wereld 'ge- spannen houden..;In "dé.' eerste 'plaats zal, het próbleem-Duitsland -in; "al. zjjn facetten - worden -besproken, West-Duitsland .zal,V.lvóórde heerste keer door waarnemers'-zijn/vertegen- woordigd-enhét^.isi'fniet :onmoge- ,lijk. dat dit reeds het eerste/strijd punt' tussén- Oost en Wést. zal - op leveren, Het ligt .namelijkvoor da hand. dat' mén vatri Russischezijde ei op -zal staan, dat "ook Oost-Duitse waarnemei"S ;ZUlïen worden-toegela ten.' Aan. dezeconsequentiezal men op dit" ogenblik- moeilijk kunnen - ontkomen.-^Verwacht- wordt -voorts :ëen::ihitiatief Van-Westerse'Zijde tot hereniging- vari-Duitsland/Het -her stel van de "Duitse;eenheid' vormt Xéeds'rénige'iziiéhnden lang' een on derwérp van min of meer. propa gandistische /voorstéllen van de kant van de Oosé-Duitse volksrepubliek aan het adres. vHh.T:de West-Duitse' bondsrepubliek. ppst-Duitsland ;is aan de voorwaarderi - voor een dei^e]jjk,jher^el;;dpor-; West-Duits land gesteld, reeds ver. tegemoet ge- komen. De.jregerihg-Grótewoblheeft; toegestemd iri algemene verkiezin gen. voor- geheel Duitsland, echter onder itoezirfct/vah-'ifie;; vier:, bezet-; tends mogendheden. .West-Duitsland geeft echter de - voorkeur, aan een' toezicht van - de Verenigde Naties.' .Van de zijde der Westerse Grote Brie worden -voorsteilen hiertoe te Parijs* verwnebt. -. grote moeilijk heid. die echter op de achtergrond van alle pogingen, tot herstel der Duif se5- eenheid dreigt, is de vraag in hoeverre een eventueel herenigd Duitsland.vrij zal zijn om zich te -bewapenen in defensieve'zin-en. om zich ook economisch op het Westen te oriënteren. Rusland beeft immers klaarblijkelijk geen enkele andere bedoeling'met 'zijn pogingen tot her stel der eenheid dan te verhinderen, dat West-Duitsland definitief in het Atlantisch verdedigingspact wordt opgenomen en dc plannen hiertoe zijn in c.n vergevorderd stadium gekomen. Zij - zullen op de confe rentie'van de N.A.T.O. tc Rome te- 'V-1-'gen het einde van deze maand ne- finitieve vorm moetenkrijgen.Er zaRde vRussen dus zeer veel'aan ge legen zijn. tevoren ,een zo scherp T-: mogelijk/offensief-voor Duitse een- heid- teontketenen./ Het; is 'echter dé vtaag;of men^yan.Westerse- zijde zover zal willen gaan- in deze rich- ting; - dat de plannen van de herbe- ^wapQning :iii;het-kader van het .At- - lantiscb -Pacten v het West-Duitse, •■aandeel'-hierinih het. 'gedrang .2011-; den: komenof Óote.maar vn; .raging, zouden; ondervinden.Hier^e^e ra- kén .wij, reeds onmiddellijk uttwee-.. deVgroeppr objemen in7 en;rond .deze. -Algemene -Vergadering. 'J,v V\l ZXe verder p'ag. 3 r tè hadden gebracht. Deze stap wordt beschouwd als een poging om de Sowjet-aaubiedingen voor jeen ver enigd Duitsland te neutraliseren. De verkiezingen, zouden gelijktijdigin de-federale Duitse republiek, in de Sowjetzone en in Eerlijnr moeten worden gehouden. Rusland hééft in de algemene ver gadering van de Verenigde Naties geen recht van veto en kan dus de benoeming wan een Internationale commissie niet tegengaan. Wel kun nen de Russen de commissie beletten iri'hun zone op te treden. De voorstellen van de Sowjet-Unie voor Duitsland -verschillen van de Westelijke zienswijze waar het het toezicht eVj de controle op de verkie zingen betreft. -Volgens .dc. Sowjét- Unie dienen de Verénigdë 'Naties hier niet in le grijpen; maar behoort de zaak gercgeldj.te worden door de vier- bezettende mogendheden. Kringen, die in nauw 'contact staan met dc Sowjet-delegatic te 'Parijs verklaren, dat Rusland binnenkort de. algemene vergadering van- dn Verenigde -Natie: zal verzoekeneen bijeenkomst-van de.Grote Vier vóór te stellen voor het bespreken' van de belangrijke." hangende kwesties.-.tus- •senthet Oostenvéri. hét Westëh;;Mogér lijk zal'de 'Sowjét-minister'.van-Bui*-, tènlandse Zaken," Wysjinsky, ïéfêriït een- plan voorstellen vdpr"'verkleziri-, gén voor; gëhééT Duitsla^drohderltoe-', zich"t;Van-deBezettingsautóritéitén. Weer een'bromfietser ei njicrluti MEPBÉL, 7De -,óngeveé"r-7véertig- ^ange;,'i*.";Mums ,vui£ jMeppeyi^tóeri' hjj bp zijn bromfiets in de- omgeving vanuzijn wooaplaats weëd.jó'oor ëeri achteropkomende vrachtauto -gegre pen en verscheidene mpters.'meege sleurd. Het' slachtoffer overleed kor te tijd..later. De bromfiets- werd gë- heél, vernield! MET tientallen slangen-van de waV 'af 'en' van'- de 'drijvende brandspuiten \',Jason"en Wal-; «is" af bestreed dé Amsterdamse brandweer}in de afgelopen nacht- een enorme brand, die uitbrak aan' boord van het- vóór' de Su-[ niatrakade,1 gelegen'r s.s. Meièr-: kerk". voorstellen omschrijven Jn zijn tradi tionele rede die hij, vandaag ter ge legenheid van de herdenking van..de Russische revolutie houdt. Politieke waarnemers 'zijn- van .me ning. dat "de bedoeling hiérvan.is,'iets van "derkracht te ontnemen aan de politieke rede die president Truman Woensdagavond houdt 'AurioL stelt voor PARIJS. President Vincent Auriol van Frankrijk, heeft vandaag in fcijn openingsrede voor de V.N.- Assemblée een vier-mogendheden- bUeènkomst op hét hoogste niveau voorgesteld B«m de menlngsvcrschll- ien, die dc wereld vérlammen, tc verminderen". Een woordvoerder Van het bureau van dc president verklaarde, dat- een bijeenkomst van president Truman, premier Chur chill, maarschalk Stalin en de Fran se premier René Pleven wordt be- 'dóeld. nn'''-N'etK: Deeltiemprs: Nederland en vijf. andere naties PARIJS:;' van w elingèKchte zijde is.téparijs vernomen" dat. m eh in' Öé- naastetoekomst te' Pa rijs een zeshujgendhédenconferen- tie over' rjcDüitse vraagstukken hoopt te houden. - Aan de. conferentie zou worden deelgenomeiivïxdoor déministers van Buitenlahdse Zaken van Frankrijk, ::.:i W.estduitsland, Italië, België, N e dierl a n d en Luxem burg;''Daar öé;Westduitse Bonds kanselier dr Adenauer tevens mi- nister vaniBuiténlandsë Zaken is,\ zóu laatstgério'erode de besprekin gen pers oonlij k bij w on en PARIJS.;— Engeland heefter in toegestemd zijn stéun te verleT ren aan eenAmerikaans vredes plan, dat' 'naar uit betrouwbare bron wordt geméld gericht is op telling van alle, wapenen over de gehele wereld, met Inbegrip van de atoombommen. De Britse minister van Buiten landse Zaken, Eden', heeft, het pnifmmii* Minder uind .^iWeErsyër wachting geïdigV van Dinsdagavond tot- Woensdag- avo :'n< 3' :'iI.Xee1'1 ï^wolking met plaatse- riUjk; emgë;- regén.- Inhet i Noor- 'den--) aanyazikèllj k - nog - - vrij - krachtige" overigens-zwakke tot .matige windtussen Zuid-Oo^t en'Zuid.-Wei mg., verandering in' ^mp^atuur.^%;!-:,;- .1* Nov. Zon -op-7 a.44 m' onder ,17 3^; .TJüuanop 14-.U -S2- m on- (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Een felle brand heeft vannacht gewoed In het achter schip van de „Meerkerk", een ruim 10.000 ton metend vrachtschip van de V.N.S., liggende aan de Sumatrakade. Ruim 4,,waarin copra, katoenpitten, koffiebonnen en erts was geborgen; is geheel uitgebrand, maar de brand weer slaagde er in het vuur tot dit gedeelte te beperken, door het ruim aan „gewoon" blussen Viel'niet te denken|-~ vol; water te pompen. .vuurgloed' weinig aan, .na .een uur minderde de. brand tenminste 'nog niéts;'Integendeel! -- u- v?Er-' ;za't; danook niets anders 'op Óan-Vhét- ruim. yol te pompen. Welk een" enorme hitte het vuur verodr- zaakte bleek toen het .uit de spui gaten teruglopend bluswater!- langs de wand van het schip- (die gloeiend heet was) -in stoom veranderde. -nrl 'Brltse^stindpuïi^lïëtó rjnfr&LCLÏICL iTQQTb ra eén conferentie rót:Acheson. C 1 mf - TTol Ic -nfnsa1ïIV' )«IaI ■^Het y is mógêliik; dat ook Frank rijk het plan zalStéènen. yi Aan-' *<Edeh'J werd^gevraagd ol .Engeland de- Amerikaanse stap, dié ten doel heeft dekoude .oorlog te beëindigen, zou steunen en hij-ant woordde;. „Daaromtrent bestaat 0 vér eenstemming.'" Schuman beeft; nog wat -licht op do Amerikaanse voorstellen ge^ worpen^ na een lunch, 'die hem v/as aangeboden door jde Franse diplomatieke pers. Hij bevestigde, dat het plan ging „in de richting van een wapentelling én 'beper king'van de. bewapening"; -maar hij voegde hieraan, toe, dat, er meer aan vast zat. "Schuman zeide: „Er Is min-of meer sprake van geweest, regio nale verdedigingsstrijdkrachten ter bëschUdcing van de V.N. te stel-1 leii", ,maar. hij verklaarde ;dat dit geen 'deel uitmaakt van het voor- stel'vandé 'Grot'e Drie err ook,, dat dit -voorstel geen- betrekkingheeft •op Duitsland. Het nieuwe 'Amerikaanse- Voor stel zou? inde. eerste 'plaats van waarde zij'n: voor.- propagandadelr einden en zaü de Russeri, in het offensief .kunnen dringen, en dë voordelen, die 7izijyari hun- .eigen vrede s off en si ef vérwdóbtén; -.te niet kunnen dóen; r4-. V - iOp';het;;ogenblik schijnt er .zo goed als geen karis te bestaan, dat Rusland ;eér, systeem .van ..inspec tie, dat voor de Wesfélijke' mo gendheden aanvaardbaar'zóu zijn, zal aanvaarden, TWEE foto's van. twee verschil lende scheepsrampen uan de uelc die geschiedden tijdens het ruwe en 'mistipè weer «an de' afgelopen dagen.-Op ~dc .bouenste plaat,, pe- maakt door defotograaf van een .Amerikaanse kratit; die- toevallig aan boord van het Amerikaanse - \£oèpeïwc?up„QsneraiilJVf. L.; reddingsboot het schip bereiken, dat hem had aangevaren. Op de onderste;:foto ziet. men .de ónt- redd'erdeschoener *,',Lamorria", die uitvoer om in de Zuid-Chinese zee een schat te gaan zoeken, maar strandde op dekust van Hamp- shire. -Het schip, dat dienst doet op de fHolland-Afrika Lijn,., was Vrijdag binnengelopen; een-. groot gedeelte van de lading was reeds geloskVrin- pacht roken havenarbeiders, diekiri' ruim 4 aan het werk waren, plot seling een scherpe, brandlucht. Er v/erd alarm gemaakt-- - en s spoedig bleek,''dat' ;de lading in' het onder ste deel. van; het ruim al één.'vuur gloed was. - Onmiddellijkwerd het;alarm: „grotebrand"gegeven- en direct kwamen - van drie? kanten de'; brand weerauto's aangereden. Ook de; drij vende brandspuit f„Jason"-;.Bpo^de zich: naar 'de,,Sumatrakade. Zwarterookwolkenkolkten ..om hoog 'uit het. ruim, I spóokachtjg ver licht door een rosse vuurgloed. .Over; stuurboord .werden X tien.slangen; ge- leid, terwijlaanbakboordzijdede ,:vJasoh"-teën watervloed in het ruim P' v'spoct. Két>"vu'ir .:trnk!:zich - van „die Om halfvijf, doen: de rookkolom- ;mèn--"ietsC'riünder;:weiden,- .bleek het- gevaar voor .rde overige ruimen ge~ ,wekén'.';Het onderste:ruim was; bijna volgepompt.; - Brandende copra en katoenpitten dreven op het water,. De. „Meerkerk" kwam door - die vloed vari; bluswater steeds -dieper te liggen; - helde; eerst; naar stuur-; boord en -later weer, naar bakboord, cvezft'Hét jble^k echter': niet-v-rióiilg^ dat de.-brandweer""hét schip yerljjat. ;;0ver de p or zaalc r van - ;d èybr and staat niéts vast; verinoedelijk is - in de copra'broei ontstaan, LAS VEGAS (Nevada). De vijfde atoomontploffing in de se rie proeven, die'in de V.S. -wor den genomen, is Maandagmiddag teweeggebracht. -Dertig seconden later kon men te Las Vegas, 1200 km van de ontploffing verwijderd, de typische wolk, die na atoom explosies ontstaat, waarnemen. Volgens waarnemers is de wolk wellicht de 'grootste tot dusver. De lichtflits van de explosie, was minstens zo hel als f die van de yorige grote ontploffing op Don derdag. j.L - -. -/ OTTAWA. - Canadese geleer-- den hebbenmedegedeeld dat; de sneeuw - van ae eerste, sneeuwval op - gróteschasl,die. in hetafge lopen weekeinde boven - vele delen, van midden-Canada-• heeft plaats gevonden, 'radio-actief was. De,ra dio-activiteit was- onschadelijk, dóch 'f;zij-kon "duidelijk woirdep vastgesteld.- Men meent dat fdit een eui o3g: is van de proefnémm- Sen met atoomwapenen .in de. Amerikaatise; staat; Nevada. MAASTRICHT. Dc West-Duit se minister van Economische :;Zar ken,~.prof., Erhar<i,;: 'Tal,-.? hierop 18 November spreken- over .dé. ontivik; .kelingvari de Nèderlarids—Duitse 'handelsbetrekkingen. j TOKIO "Öp de bijeenkomst van vandaag te .Panmoendjon heb ben de communisten iverklaard. dat de. sub-commissie, eerst de, kwestie van de demarcatielijn-' 'moeten re gelen, vóór, de .volledige, commissies besprekingen over de inspectie vaa de ged^militariseerdé,gebieden be ginnen., Het '.Hd'Avan. de: sub-com- misrie vamdé V;N. generaalymajoor Hódes.. -zei, ,,.dat /.'decommunisten „echter ..geen definitief antwoord gavèn" ophet plan .yari de V,N. om. de béstand5besprékingen te bespoedigeri/.doorde HAMBURG. In het cmigtwntenlwmp .alhier zijnpaMaglerg,en158 bemanningsleden aangekomen van de „IHaipu'Mdie Zondag voor de Weser- mond Is gezonken. In het geheel hebben b|j de aanvaring' achttien'personen, verwondingen opgelopen. Een aantal:' opvarenden wordt behandeld voor oog- en keelontstekingen tengevolge van de aramoniakdamp. die na d» aanvating ontsnapte, omdat de koelinrichtlng onklaar was geworden. V wraipiinjfióM Verscheidene passagiers deelden mee, dat zij naar hun mening/het leven te danken hebben gehad",aan deze ammoniakdamp. Zij waren hierdoor n.l. gedwongen - geweest om hun hutten direct te verlaten, hetgeen later hun 'behoud - bleek t? zijn. - "Op het ogenblik van de aanva ring was het zicht. 60 ttot 100, me ter. Ooggetuigen^ menen. dathet Argentijnse schip 'halve -krocht voer en het Amerikaanse schip volle kracht. De huid-vande „Maï- pu" werd - zover - opengescheurd, .dat de waterdichte .schotten het zinken- niet konden verhinderen. Maandag Ib te -Bcemerhaven éeri -onderzoek, van. de Amerikaaneé marine- naar de botsing geopend Jrien.;. verwacht..-riat,/dit: -onderzoek. érikèie: dagèn zal: duren, -DB-li.penë^ raI,;;M. -L. Hersey" is" eeri jdok.'jvari de Noord-Duitse Lloyds binnenge sleept opdat de .schade,,onder zocht kan worden, :.J - De heer _W-, Jansen, de Neder landse Nóordzeeloods,. die zich aatt boord van de „Maipu". bevond.; vertoeft op het ogenblik in. Ham burg, In sfvvachting van een be slissing over een officieel onder zoek aangaande het vergaan van de „Maipu". De beide monteurs van de Kon. Mij. „De Schelde", die aan boord waren, zijn reeds naar Nederland vertrokken. RIO DE JANEIRO. Gordon Dean, 'de voorzitter van de Ameri kaanse atoomcommissic, heeft hier besprekingen gevoerd over de atoom energie. Van Braziliaanse zijde is meegedeeld, dat het -gevolg van de moeilijke I besprekingen zal zijn, dat in Brazi- kwestie van. de neutrale bufferzone 1 lië' een „atoomstad" gebouwd zal voorlopig te laten rusten. i worden. (Eigen berichtgeving)/ DEN HAAG Het ;ligt; in. bet voornemen 'Van "minister-presideint Drèés inE hét begin7 van het 'volgend jaar, vermoedelijkin.-,demaand Ja nuari, .een .-bezoek -tè;I&éögëri;aétf;; president Truman, ,die hemdaartoe onlangs heeft uitgenodigd. - In Den Haag 'wordt verklaard, dat het' initiaüef ;;-tot tdit;--;bezoékSgeheél van Amerikaanse kant is gekomón. Prêsident';Trumah.1heiJt''te 'kennén- gegëyeri'.'--:èrirprijs;róp;dër:riëUéri>'rite vari/jgedachteri^ite;wisselen' óvér/'Öfcï bel angrij kste.Europe Atlantische'vraagstukken. - Aangenomen moet worden, dat het initiatief" mede hierin zijn oorzaak; vindt,, dat Nederland, vooral sin.mlli- taire vraagstukken steeds: opvattSin- gen heeft .gehuldigd; die nier 'eo daar in strijd kwamen, met de denSc- beelden welke In de militaire centra van dc. NATO werden- ontwikkóld. Minister, Drees is nog nimmer Ütt de V.S. geweest. LONDEN. In de heden bijj de opening van.het Britse parlement door de Lord Chancellor/Lord Simonds, namens de (zieke) koning uitgesproken rede heeft de'regerlngjChurchlIl „drastische maatregelen" beloofd om de groeiende'iDflaUé fe bestrtfdèri, Voorts werd gezegd, - dat Enge land de regeringen vari het ge menebest zal uitnodigen voer be spreking van gezamenlijke "actie in zake het -vraagstuk' vanhet - even wicht ^der'betalingsbalans/ Engeland ;is vastbesloten met de Verenigde Staten, Frankrijk en •Turkij e verdér te werken aan.- re gelingen" voor gezamenlijke verde diging.: in.hetMidden-Oosten. Oh- der tussen zal. het zjjriV ppsxtie^ In-, dé zone .van het Suezkariaal volgens hét' verdrag van 1936 handhaven, aldus degrade.: „Niets,; dat Udé rechten "van ',het Sóedanese volk om zelf te beslis sen. over de; toekomstige status van 'z|jri 1 and ,belemmért,kan Worden •toegestaan;" aldus de 'rede. - met de;-leden vari het Gemenebest.de' Verenigde Staten jen.: de Europese bondgenoten, .zal een Uiterste poging worden;gedaan om één rustiger en .Welvarender wereld'-"op; te' bomven, -, /dpS'eiy yPerzië;;vwerd:-gézegd, jfdat -DJAKARTA j 1 Meer/dan 150 huizen: zijn door 'een fheyigé btand Inde buitenwijken verwpest, Ruim achthonderd --;perepnen,; grotendeels Chinezeri.vziju .dafcloos.-.!PéreodnUjke ongevallen deden zich nietrvóori1 De schade, wórdt opse'en* millioen. 'gul den... geraamd... getracht zal worden de schade aan de Britse rechten en belangen te berstelleru .Wetgeving omgedurende de ko mende zi it in gsp er io de vanhe t par^ lement de, nationalisatie van de staalindustrie, ongedaan te maken en' de industrie, te reorganiseren „als vrije onderneming friet' een bepaalde matevari;toezicht", /werd in het vooruitzicht gesteld. IS Egyptische kwestie PARIJS TUdpns dc' besprekin gen, die de Britee en Amerikaanse ministers van Buitenlahdse Zaken Zondag' en Maandag te Far|js heb ben gevoerd, hééft.Acheson;?' aan Eden medegedeeld dat.-de Ariiéri- kaanse regering Engeland onvoor waardelijk. aiéunt Inzijn politiek om In /de ;Sucz-kanaal-zqne) te. biy^. ven en de Soedan nlétt aari Sgypt® oyer, te leveren zonder, dat 'de- Soe- danezèn zichdaarvoor nadrnkke- l|Jk hebben uitgesproken/SS N' s 0 .^-De-Franse regering heeft'réeds'riri October 'verklaard:"het Eri*gelsc stand-' .punt .ten.aarizienyvan.EgypteVvoUe- digf Q'pnd^rstetm eri'/De-'than'saan Edengedarie; vërz'ékèririg "houdt':dus; iri dat.. Egyptt>zlch/ tcgenover:.;eeri verenigd;fromder-:„Westeiykë''Gró-': te Drie" ziet gesteld. - SCHEVENINGEN Hedenmoi- gén omstreeks'halfnegenis/,.Keb 1829 ton metende:Noorse s.s. •'-ÏÏfc ri" van de rederij Tborvik uit Oslo tussen Vlissingen en Zccbrugge ,op het wrak van de .Hmpire Bliss- sing" gestoten, een Amerikaans schip, dat in 1945 is vergaan. De ,Kari" zond noodseinen uit en had onmiddellijk hulp ncdig. "Uit Vlis singen zijn op weg dc slpb. „Go liath" en „Rolf Gerlin" van de „Union dc Remorquage", alsmede de „Blankenburg" .van Smit 'en Co. Er is sprake van, dat de „Ka- ri" slagzij maakt, maar zekerheid daaromtrent bestaat nog niet. I?e reddingboot „President Wiersma" uit Breskcns koos eveneens zèe. Het Noorse schip zit -op het' wrak vast bij eb en sterke zuidoosten, wind. Men zal hoog water moeten afwachten eer de „Kari" zal kun nen worden vlot gemaakt. Het bergingsvaartuig „Meermin" van de- firma Van der .Tak is ook bij het Noorse schipgearriveerd, (Van onze Scamli'navlBche jcórres- ;i pond ent), KOPENHAGEN. Zondéri zfln keus officieel Te - motiveren heeft ;hct Nobclprijs-comlté van5 bet Noorse, ,Stor- i'tlng .vide' dit jaar toBj to kennen1 Nobel prijs voor ',do vrede verleend aari. dé Frianse vakbondsleider :L6on Joifhaux. Het Is duide- 'l|Jk. .dat Jon- •- haux.vdeze on derscheiding te dariken.;.•heeft ,aan z|jn werk vóór thet'Inter- nationaal 5 Ar- zevende Fransman; wie deze eèri te beurt valt. u--u 1 De -prys Valop'^17 ^DecémW. ^de sterfdag vap -Altr^drl^Qbél^in .-Oslo"" aan; hem worden, uitgereilrt.'- Hli' bedraagt, met/inbegrip "vari- de; op- i J n n m n w. PU. .u daat_gestëldv' voó'r:.;dé^;wr'edèsprijs.;: ties,. Tryjv» Ij».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1