Truman spoort wereld tot ontwapening m 50.000 woningen niet mogelijk HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Weigert Moskou - dan defensieversterking an Europees leger van 43 divisies Problemen vah.de vrede S OiitAvapeiiings-voorsIe] der „Drie" ingediend Engelse regering gaat sterk bezuinigen Nieuw voorstel van Noordélijtén afgewezen REGERING VREEST: Mr In't Veld optimistisch W;r< •- rei Jde ir itafü a Filer"1 is koel .onfvpngen Grote Syrische regering treedt af -Knoei niet aan de nationalisatiesV' waarschuwt Labour-man Gaitskell Zitting van Atlantische Raad begint op 24 November Eindhoven heeft man n en overschot Meer wapens uit Amerika naar t.llc Jaargang, no. 263 Red. an AdrrC Lange Haven 141, Schiedam Tel 693Ó0 -. Abonn.prijs: per week 0.40, per kwartaal 5 15. losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Donderdag 8 November 1951 Uitgave. N V De. Nieuwe. Pers Postalro 398644 -- Bankier: Amsrerdamsche Bank te fiottérdam,.— .Directeur» B deVrles ■tJL I (Van onze correspondent) NEW YORK. President Trtiman heeft een radiorede gehouden, welke, beschouwd kan worden als een toelichting op het te Parijs ingediende drie-mbgendheden-voorstel. Hij sprak enerzijds het vertrouwen uit, dat de de fensieplannen van de landen, van het Atlan tisch Pact met inspanning van al hun krach ten zullen slagen, d.w.z. een eventuele agres sor ervan zullen weerhouden, een nieuwe vè-.;. reldoorlog te ontketenen, terwijl hij ander zijds de wereld aanspoorde, .het ontwape» ningsplan te aanvaarden, opdat de ondrage lijke spanning, waarin de mensheid verkeert en .de economische druk, waaronder zq ge bukt gaat, worden ontlast, verminderd. De president acht de situatie in de wereld zoda- danig, dat geen verslapping der waakzaam heid mogelijk is, zonder dat deze gevaar zou opleveren en zcide bemoedigd te zijn door liet rapport van generaal Eisenhower inzake de voortgang, welke wordt gemaakt hij de Euro pese verdediging, al zijn daaraan nog vele moeilijkheden verbonden. De Atlantische ver dediging beoogt handhaving van de vrede, maar een vermindering der bewapening dient de vrede beter én zou voor iedereen duidelij ker getuigen van de aan wezige 'wil tot vrede. Hét voorstel der drié mogendhe den -wil controle op de: sterkte der legers ènpp' de aanmaak van wa pens met. inbegrip van atoomwapens, door middel van een permanente inventarisering onder internationaal toezicht, welke gepaard moet gaan met een uitwerking der plannen tot inkrimping der bewapening. Alle landen wordt dus gevraagd, kun kaarten op tafel te leggen, waarbij onmiddellijk de vraag rijst, of het-onderlinge wantrouwen dit toelaat. Men kent .de, hardnekkig heid, -waarmede de SowjetVUnle'wei gerde in te stemmen met het plan- Baruch inzake abodmcontröle. Bus- land wenste tot. dusver op zijn woord te worden geloofd, een woord, dat Truman, zoals hij oh-' langs in een rede oómw ouden zeidé, niet meer kan .geloven. In zekere -zin komt hij hierop thans terug, want hoewel hij her- Sneerde aan verbroken- afspraken, weet hij, dat het plan .toch. alléén, té verwezenlijken is met medewer king van Rusland. Indien de wens van frankrijk- en Engeland tot'het r bijeenroepen van de staatshoofden niet werd. ingegeven door de ge-" gronde hoop, dat daarmede het con- i-'ihct tussen het Oosten en het Wes ten nader tot één oplossing kan wor den gel «dit,:, zou' het. voorstelvan MOENSAN r. "De communisten hebben in,: Panmoéndjon voorgesteld dat de. grenzen van een Koreaanse bufferzone: onmiddellijk worden vastgesteld en dat beidé partijen later wijzigingen zouden kunnen voorstellen.' De wap en stils tan dscommissie der VN. heeft'dit voorstel van de-hand-, gewezen. - Het bezwaar der; "V.N.; schijnt tezijn, dat elke partij 'de later door de andere'party voorge stelde wijzigingen 20U kunnen ver werpen. de :V.S., Frankrijk en Engeland, in zake ontwapening, géén andere be tekenis hebben dan een poging, om Rusland voor het oog van een twij felende wereld als het enige land, dat oorlogsgevaar oplevert, te ont maskeren, en kracht te ontnemen aan verdere Russische vredesof f en- ■sieven; Hoop doet leven, maar een nieu we teleurstelling zou voedsel kun-, nen geven aan krachten, in dé V.S., die-een oorlog verkiezen bovert de eindeloos stijgende lasten en de psychische spanning. Die krachten vormen, thans nog een kleine min derheid, maar men kan. ze niét ver-: onaebtzameri. carconiiiiiinjiifimiiB!! csanmiDi üh; air.i^nsoi^s] i aTiRi'nin iiismBacs Nederlandse planter in Indonesische gevangenis overleden DJAKARTA, f—- In het gevan genkamp te Kèdiri .is Zondag de Nederlandse - planter Herman overleden. De heer Herman werd geruime tijd geleden gearresteerd in verband metwapenbezit. Hij zou binnenkort worden vrijgelaten en naar Nederland terugkeren. TEÏjDS, wanneer dit blad het .vTaög'stük' der controle op de atoomenergie en de uitban- 'ning?;5Van atoomwapenen, in bè- "schoüjvMèï nam, stelde het,, dat dit probleem' sléchts zou kunnen wor- .deh. .opgclqstin hét wijder kader i van .'een .algemeen, ook de zoge- haamdéf conventionele wapens om- VattéhdilTöntwapëmngsplan. Zulks was immers evident, nadat bekend was géworden, dat. ook dé Sow jet- Unie dé-Satoombom bezat en Ame- irikaj^dd^tjlvgeen enkele reden meer had^ oiii&Saahspraak ie maken op een afzonderlijke behandeling van bet-atoom vraagstuk. Het nieuwe Amerikaanse plan, waarvan de grotè'i/iijhen nu door president Truman^zijn bekend gemaakt en dat Sr voor stel der Westelijke Groté'iDrie ,door de Amerikaanse ininisté^yaa. Buitenlandse Zaken, Achesonjl-bij dé Algemene Verga- 'de'rtiig^dér. Verenigde Naties is in- gedïèndj stoelt daarom ook veel meer op-de realiteit dan het reeds ouderwets geworden Baruch-plan, •waarvoor, indertijd in de V.N. een grote meerderheid bestond, maar dat zich: door een Russisch veto getroffen zag. Dat het nieuwe plan tevens ideaal zou zijn zeker de Russen zullen dat niet kunnen beweren. Om slechts een ding te noemen: de productie van energie, van de Sowjet-Unic ligt nog verre ten achter bij die van het Westen. De mogelijkheid om deze achterstand, door middel van de op wekking van atoomenergie, in te halen, zal Moskou niet gaarne af hankelijk Willen maken van de wel willendheid van een internationaal orgaan, waarin het zich bij voor baat in de minderheid weet. Maar het nieuwe Amerikaanse plan is wel het best mogelijke, zolang het tech nisch niet mogelijk is atoomfabrie- ken. te bouwen, die, naast de op wekking van energip voor vredelie vende doeleinden, niet tevens in staat zijn atoomwapens te vervaar digen. De .vrede kan echter, niet goedkoop.gekocht worden, ook door dc Russen: niet. En de Russische re gering heeft':nog dit te bedenken:, de herbewapening is in het. econo- jmi5chv- zWdkkë West-Europa verrei se minïsterivan Arbeid Bevan,.wordt sterker, (Maar ^de /stémmëii dër be zwaarden zullen onmiddellijk tot zwijgen: komen, indien. Moskou op nieuw de uitgestoken yredcaharid van bet Westen negeert. Zie verder pag. 3 WIS J IN SKY, dé Russische minis ter van Buitenlandse Zaken, schijnt de toekomst hoopvol tegemoet te zien. Iedere fotograaf, die hem bij de opening van de zesde zitting derV.N.-assemblee wilde kieken, kreeg hem vriendelijk lachend op zijn plaat. MEVROUW ROOSEVELT is. ook weer ,op het appèl van de V.N. assemblee. Voordat de voorzitter Zijn openingsrede hield moest zij 'nog even- haar koptelefoon récht zetten:' DEN HAAG-- De regering acht het voorlopig nog niet ver antwoord een groter bouwvolume dan 40-000 woningen, voor 1952, in het/vooruitzicht té stellen. Zij vreest namelijk,.dat het bouwen en dus financieren, van 10.000 woningen méér dan het in de begroting aangegeven aantal tot verstoring van het mone taire evenwicht zal leidenNiettemin blij ft de regering bedacht op de mogelijkheid het aantal te bouwen woningen te vergroten. Deze, vooralsnog minder hi>op- mieleningen principieel bezwaar volle.mededelingen staan in dé memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de staatsbe groting.-.. -v: - ''li De regering betreurt het zelf ook dat onder de huidige omstandig heden het woningbpuwprogranima niet meer dan 40.000 kori omvat ten, maar zij zag zich gedwongen de: bouwactiviteit té brengen bin nen het raam van het financieel- economisch mogelijke! dat woxöt bepaald door 'inspanningen van .andere aard" (Herbewapening. Ked.). Toch krijgt de regering de in druk dat de financieringsmoge- Dikheden voor de woningbouw niet al te ongunstig zijn, gezien 'de uitgesproken voorkeur,die de. geldgevers daarvoor tonen (De re gering duldt hiér kennelijk op het slagen van vele. leningen. Red.) Op de overige gebieden van de gemeentelijke en provinciale in- vesterings-activiteitis 'hetbeeld echter uitermate somber, meent de regering. Het totale bouwprogram ma voor de lagere publiek-rechte- -lijke organen eist volgend jaar 262 millioen op, inclusief de. woningbouw. Voor het bouwen van scholen en ziekenhuizen, hét uitbreidenvan, electriciteits-ceri- trales en vele andere: bouwwerken moet f 100 millioeif worden ge vonden. Dit. bedrag is nog in - genen dele verzekerd' - De regering is overigens béreid te bevorderen, dat voorhén, bij wie tegen'het "deelnemen san pre- bestaat, andere mogelijkheden worden geopend om de .woning nood te helpen, lenigen. 40000 of 50000 woningen „Huren zullen hoger moeten worden' tm vrnsot. Mr. J. in "t Veld. de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting hoopt, dat 'het bouwen van 50.000 woningen toch nog mogelijk zal blijken. Dat kan, als dé nationale én gemeentelijke leningen voor dit - doel, die teza men 200 millioen moeten opbren gen, allen volkomen slagen. Dé minister verklaarde "dit Woens dagavond voor dê VARA-microfoon in èeh vraagg esprek 'rnet - de heer W. Scheerens, secretaris van de Na- tiohalé Woningraad. ,jEr. jis geen sprake van, dat de regering, 40.000 woningen voldoende zou vinden" zei mr In 't Veld, „zij streeft er met alle kracht naar dit aantal ..te vér-- groten".-1::; i -I.■•dv,k-;-.v Tenslottegaf de minister als rijn. mening tekennen, dat dé huren in de toekomst zeker moeten, worden verhoogd. Auto door brugleuning, bestuurder verdronken FRAJNEKER. Door tot nu toe onbekende oorzaak is Woensdag middag alhier een auto, bestuurd door. de héér H. de Haan .uit Zwaagwesteinde, door de ijzeren leuning van e'en brug op de Har- linger Straatweg gereden en te water, geraakt. Toen.de wagen op het droge was gebracht bleken dé levensgeesten van de enige inzit tende reeds te zijn geweken. DE PORTUGEES Dom Francisco' Dagamara is niet alleen een edel-, maar. ook een moedig man: hq - trouwdein Lissabon met de 28- jarige half Amerikaanse, half Peruaanse, stlerenvechtster Con- chita_ (Consuela Cintrom). Het' bruidje heeft in de zestien jaar. dat zij- in de arena optrad, 800 stieren gedood. Of het een ge- makkelijk vrouwtje zal zijn....?, DAMASCUS. De Syrische re-; gering is afgetreden. Het kabinet zal de lopende zaken echter voor lopig blijven behartigen, aldus A.F.P. i 'Het aftreden volgde, nadat dé Syrische minister van Binnenland, se Zaken,- Aehad Barmada, zijn ontslag had ingediend. LONDEN De nieuwe kanselier van dc schatkist, R. A. Butler, heeft Woensdag in het Lagerhuis beleend gemaakt wat de regering heeft .ge daan en zaldoen om hét ;steeds: groter -wordende gat in de beta lingsbalans tot redelijke proporties terug té brengen. In 't derde kwar taal' bedroeg' het dollar-tekort 638: millioen tegen een overschot van 56' en 360 jnillip'èn dollar in. resp. het tweede én" het eerste kwartaal. De kanselier gaf onk de cijfers over de maand .October. In die maand was het tekort 320 millioen dollar en het deficit, mét de EBU 89 millioen pond. Voor '52. is "'t tekbrt begroot op dé betalingsbalans tussen, de 500 en 600 millioen pond. Onder: deze omstandigheden' heeft' de regering besloten écn aaozienlij- Morgen opklaringen S Weersverwachting^/geldig van m Donderdagavond '^to^FVrijdag-m avond; --'.j M Vanavond en; vannacht, vrij- m wel óveral tijdelijk regen. Mor- |g g gen overdag, opklaringen en I slechts énkele, verspreide buien. S Overwegend, matige'wind, rui- J g mend van Zuid-Oost. naar Zuid S g tot Zuidwest. Weinig verande- f§ g ring in temperatuur. g g 9'.Nov.:.; Zoti óp 7: u '.47 ;"m. onder g 1 15% Maan. op 15 u15 m onder g m 2 u 43 m. - I ké korting In de externe uitgaven aan te bréngen; zowordt .350 mil lioen pond për. jaar bespaard. Deze kortingen zullen vooral gelden voor geïmporteerde semi-luxe-producten (ham en vlees in blik; groente en. vruchtenin blik, vers fruit en noten' uit Europa, cn^anctere niet-sterling- gebieden). Dit betekent "een onvermijdelijke: vermindering In dé dingen, waarmee het levensmiddelenrantsoen kan worden aangevuld; Er komt. verder een bouwstop voor driemaanden. Huizenbouw is hier van uitgezonderd.- Het algerneho investeringspro gramma wordt herzien. Er komt,;. met: de komende begroting (in April)' een „extra winst "'-belas ting, die in ieder geval per 1 Januari '52 in zal: gaan./.- Dc rente van de ,;Bank nf Eng-: land" gaat van 2 tót Wh. procent' omhoog, dc rentetarieven der lage re bestuursorganen gaan omhoog van 3 tot 3% Voorts heeft de kanselier alle departementen op het hart gedrukt bij -het indienen van huncijfers voor - de komende be-; groting de grootst mogélijke zuinig-; heïd te' betrachten. Tijdens het debat :over.. Butler's' mededelingen zei de Labour-afge- vcardigde Gaitskell Butler's voor-; ganger het te betreuren, dat de regering komt met een plan tot de- nationalisatie van de staalindustrie,; ,en dat in een tijd, waarin alles afhangt van een gróte staalproduc-; tie". Hij waarschuwde' de .regering niet „met de nationalisatie, te gaan. knoeien",. PARIJS, uit Franse bronnen wordt vernomen dat de zes Europese landen, die bijeen zijn voor de verwezenlijking van het plan Pleven, over eenstemming hébben bereikt oyer het plan voor een Europees leger van 43 gelijk geüniformeerde divisies, dat ter beschikking zal worden gesteld van de N.A.T.O. Een Frans zegsman heeft verklaard dat het plan voorge legd is aan Averell Harriman, Amerikaans vertégenwoordiger van de At lantische Raad die de financiële zijde van het plan zal bestuderen. Frankrijk zal veertien divisies le veren en Westduitsland twaalf divi- vies, of '.vel nationale groepen. Italië twaalf divisies en België. Nederland en Luxemburg -samen vijf divisies. Frankrijk zal bovendien zes na tional e divisies in reserve houden op eigen gebied, dié naar do behoef te zich voordoet - gebruikt kunnen worderi ih Europa of vóór de aflos sing van 'de "troepen' .in de Franse Unie. 'f 3 -Volgens het plan- voor het Euro pese léger heeftIedere„basiseen heid" een sterkte van twaalf a' der tienduizend manschappen .en 'offi cieren, allen van eenzelfde natioha-: Jiteit, F: De intendance: zal op Europese leest geschoeid wordenHet bereik te aecóord over het Jegèrplan voor komt de verdaging van de saméii-; komst van de Atlantische Raad' dié voor. eind November uitgeschreven was te Rome. Het secretariaat van de NATO maakte Woensdagmeteen bekend, dat dc zitthij! vande raad 24 November geopend zal worden. Verwacht wordt, dat géneraal Eisenhower dé bijeenkomst zal bij- EINDHOVEN Iti Eindhoven doet zich het uitzonderlijke ver schijnsel voor van een mannen- overschot.' Dit wordt geconstateerd in de jóngste uitgave van het ^Statistisch kwartaalbericht" -van de gemeente Eindhoven. Bedroeg, in 1920 het vrouwelijk overwicht 18 zielen, in 19,50 hadden dc man nen met 1.31? zielen de meerder heid (72.641 mannen tegen 71.324 vróuwen). Dit verschijnsel vindt zijn verklaring in het feit, dat het aantal gevestigde personen in dé: jaren 19281930 voor het groot ste gedeelte uit mannen bestand. Volgens een voorzichtige voorspel ling zal geleidelijk aan weer gen kleine vrouwelijke meerderheid ontstaan. v wonen om een overzicht té geven van de toestand dér "defensie eh de resultaten van zijn recente bczoèk aan Truman. Op grond van-rijn. verslag zullen mogelijk de huidige plannen van de NATO-landen voor de opbouw van defensie-strijdkrachten voor 1954 veranderd worden om te streven naar doelmatiger en beter uitgeruste strijdkrachten per eind 1952. Drieling in Coevordcn COEVORDEN; In de nacht van Dinsdag op Woensdag schonk mevr. A. A. LeemhuisRoinink te Steenwy ksmoer. gem. Coevor- dèn, hetlevenraan een drieling, tvPéé jongens ën eer. meisje. De kinderen wogen samen 15 pond. (Van-, onzecorrespondent)-' PARIJS, De door de Franse minister van Buitenlandse Zaken aange kondigde „sensationele initiatieven" van de Westers Drie zijn gisteravond publiek gemaakt. Op zichzelf vormen deze voorstellen Reen verrassing meer. De Ver. Staten, het Ver. Koninkrijk en Frankrijk stellen óe Assem blee der Verenigde Naties voor continne reglementering en beperking van alle gewapende machten, Inclusief, dc atoombewapening. Ook de produc tie voor militaire doeleinden zou moeten worden beperkt. Het document constateert even wel dat. zolang de spanning in ric wereld voortduurt, militaire kracht om veiligheidsredenen noodzakelijk is. Het brengt weliswaar tot uit drukking dat onmiddellijk met de uitwerking deïer plannen zou moe ten worden begonnen, doch acht dit niet mogelijk zolang de agressie in Korea voortduurt. Met dit voorstel is het Ware pro bleem aan de erde gekomen, waar voor de .wereld en daarmee de V.N. rich ziet gesteld. F.lk ander pro bleem dat in deze zesde Assemblée ter sprake komt, is hieraan onder geschikt. Wapenstilstand in Korea, gevolgd door vredesonderhandelin gen. beperking van én controle op de bewapening, hand in hand gaan de met vermindering van' de zware lasten der militaire productie, dat is deenige mogelijkheid tot vrede: Reeds heeft Parijs enige koude douches gehad. De bjjna ongecamou- fleerde invitatie'van president: Au-, riol aan' Stalin. TrumanenChur chill om in Parijs bijeen te kómen, teneinde te trachten een eindete makén aah de spanning, iti "de.;.\v,e- reld-: heeft 'èen :köele ontvangst ge had in diplomatieke kringen. Ook in de hoop, dat Stnlin het Hef fiere zusterschip van de dezer aagen gezonken ,.Maipv", het Argentijnse motorschip „Alberto Dndcro" is zijn eersie reis begonnen. Woensdagmiddag doemde het op uit de mist voor iJmuidcn en na de sluizen ge passeerd te zijn, zette het zijn reis voort naar Amsterdam. Men riet hier de AlbertoDpd.ero" dié.11200 ion meet, en accommo datie biedt voor 800 personen c-H fiÖÓÖ ton Ifidinp, fn hef Nóord- zeekanaai bij de Vetserbrup. woord zou nemen om Truman met een vredesvoorstel voor te rijn, is: men bedrogen uitgekomen. De on hartelijke speech van Bcria heeft eens te meer geleerd, dat men ten. aanzien vart de vredeswil der/ Sta linisten geen hoge verwachtingen mag koesteren. Hoopvollevooruit zichten ópeèn wapensti Is tan d in Korea wordensteeds niet bewaar heid. De. besprekingen over dé.Duit se eenheid schijnen, yan, communis tische rijde, slechts ten doel te'heb ben de versterking van het Westen, te vertragen. Voeg daarbij,dat de Europese herbewapening nog. niet uit het stadium van plannen en moeilijkheden is gekomen. Wat voor reden zou er dus zijn voor Stalin om de koude oorlog als politieJc 'drukmiddel op te geven? In ieder ge vï zal mén góed'doen de sensationele ontwapeningsvoor stellen der Westerse Drie met niét al. te veel optimisme tegemoet te treden. ■-•:•: De Assemblée heeft Vfoensdag middag de voorzitters der zes vaste commissies en de zeven viee-pré- sidenten gekozen. Minister Stikker zal als tweede (na Brazilië) heden morgen het woord voeren. In de middag zullen de vertëgenwoDr- digers der Ver. Staten en van:Rus land-. spreken. ..--;r ,S Tot voorzitter .van de eerste com missie, de politieke, is het Noorse parlementslid Firm Moe gekozen. Van de tweede, financieel-economi- sche commissi- is de vorst Wan Waithayakon uitThailandpresident. Voor de sociaal-humahitaire en cul turele commissie is een vrouw als voorzitster gekozen; nl. de. Chileense mevrouw Ana i Figueroa. Voorzitter van de vierde commissie (voogdij schap) werd dc Dominicaan Max Henriqucz - Uréne;.'••'•vanride; vijfde, adminlstratiéve, ';de .Canadees Tho- mas Archibald Stone, en van ;d« zesde.'juridische commissie; de Pool. prof, Manfred Lachs. De vice:presidenten dér" Assem blee werdén, zónder, candidaatsstél-: :ling. benoemd. Frankrijk behaalde de grootste' meerderheid .met 54van de 60 :.göldige;stenimen, 'Amerika had •érv'51,; Engéland4:.SD^SowjéttRuslahd. '45;;:Chiha-/-42,:';T.^erder1;^verdf"J.o •slarie.jhenpemdt^etvSS.en^aR/m ;"3fT stemmen.-^"''-'c - .'V Dat Nederland 4n geen'enkele de- ;2er organen!; een piaats 'heeftv'gé- kregen, mag waarschijnlijk:.1 worden toegeschreven aan het feit,"- dat;, ons land ih 'de Veiligheidsraad is ver tegenwoordigd. Voorzitter dr. Nervo heeft het'Hd der Franse delegatie, Léon Jouhaux, de gelukwensen der Assemblée aan geboden met de toekenning vandê Nobelprijs. 'Aanbod van Djakarta Méér salaris voor Nederlanders in Indonesisch dienst (Eigen "bericht) DEN HAAG. De regering van Indonesië onderneemt stappen om verscheidene Nederlandse gouver- nementsamhtenarén, die momen teel met verlof of op wachtgeld in Nederland vertoeven op korte ter mijn naar Indonesië te doen te rugkeren. Ook gepensionncerdé. ambtenaren worden hierin betrok ken. Gisteren heeft in dit verband de heer. Topiheru, hoofdinspecteur van. de dienst der in- eu uitvoerrechten, te Djakarta, .op het Hoge Commis sariaat te Den Haag 'besprekingen gevoerd met een zestigtal ambte naren van deze dienst. De heer Tapiheru boodde ambtenaren in de rang van controleur en hoger opneming in de geselecteerden klasse aao, waardoor de betrokken, ambtenaren vijf en dertig procent meer_ salaris zullen ontvangen dan het huidige. Twintig procent hier van zal in Nederland voor hen. worden vastgezet. Oók Nederland-: se ambtenaren, verbonden aau de Indonesische departementen van Verkeer en Waterstaat, P.T.T. en Onderwijs zullen worden bexiaderd.- ...E- k i?' G«D°raa1 Eisenho- kniJ Wo«nsdat; m Parijs nange- w. f-a ZIJn faesprekingen in rrnn möt Pre-^ident Tru- Volgens uit Washington afltom. stigo persberichten zal generaal Eisenhower in Europa conferenties stukk," °VCr dC Pl'0<Jutüevraag- Gcneraai Eisenhower zou bij zijn bc.pickjiigen met deskundigen 'in ee?c?,wen ovfrtuiSing bobben n-S Wmt W wapenstroom 1 West-Europa geïntensiveerd zal moeten worden DJAKARTA. Het v!:.,;ge- M&rZOP' Se ,IJld,0?.edslihé metrine 'P?r,^a,da:- d<i .vroegere Tjerk ILndes, die in het -begin ,van dit jaar ten' oosten van Ma- doera aan de grond is gelopen en. ernstig bescnadigd weitl,. heeft na reparatie in Soerabaja een ge slaagde proeftocht gemaakt. Het herstel heeft ruim 4 maanden ge duurd cn bijna 1 millioen Koe- piahs gekost.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1