Rusland wijst on twapeningsplan van Grote Drie af HET ROTTERDAMSCH PARGOL 7 Soivjet-Uriie stelt nieuw pact van Grote Vijf voor Positie Nw-Guinea blijft gelijk TELEURSTELLENDE REDE VAN Fiets met gemakken Goede voorlichting kan kole ïgebrek verzachten Katholieke meerderheid redt Belgisch kabinet Frankie en Ava in stilte getrouwd Nieuwe olie-installatie in gebruik gesteld Bradley kondigt aan: Uitbreiding van luchtmacht VS Grondiuetsivijziging verandert niets, zegt Den Haag Havenstaking in Hamburg geëindigd Bij economisch stoken zijn aanzienlijke besparingen mogelijk termijn niel meer te vermijden Labour krijgt nog een zetel Werk in haven van New-York hervat VLAGGEN WAPPEREN IN PERNIS Minister Van den BrinkVan grootste betekenis voor Nederlandse welvaart ter betaalt voetballers 1 Kolendistributie iri Engeland lie Jaargang, no. 264 R«cL en A dra. Lang»'Haven 141. Schlédam T«L 69300 - Ah oen-prijs: pér week 0.40, per fcwartoal S.15. loBse uunimara 0.09 Vrijdag 9 November 1951 f i Uitgave N.V. De'NIouwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdam scbe Banle te Rotterdam Directeur* B. de Vrle» (Van on2c correspondent) PAFÏJS. De grote botsing tussen Oost en West in de Assemblee geschiedde gisteren, toen minister Wisjihsky bijna twee uur lang ©p bfjtend sarcastische en zelfs niet meer hof felijk te noemen toon een antwoord gaf op het overigens ook in het geheel niet van agressiviteit ontblote betoog van de Ameri kaan. Achcson. Maar Wïsjinsky maakte er een demagogische propaganda vertoning van de ergste soort van, waarbij hij de indruk wekte volstrekt met de VJtf. gebroken te hebben, zozèér ging hij te keer tegen de beslissingen Acheson. na minister Stikker het woord voerend, had van zijn overigens waardig: betoog een requisitoir gemaakt tegen de Sow- jet-Unie, die hij uitdaagde nu eens met de daad en niet met woorden en petities van haar vredeswil te doen blijken. Die gelegenheid- kon Rusland vinden: in Korea, zo zei hij, met betrekking tot het pro bleem Duitsland, tot de toelating van Italië tot de Verenigde Naties, ten aanzien van Oostenrijk en door het Handvest vaa de Verenigde Naties in haar eigen gebieden tóe te passen. s Middags hing er in de stamp volle theaterzaal van het Paleis de Chaillot grote spanning, hoe de 'rede van Wjsjinsky zou uitvallen- Behalve dé delegaties der satelliet staten was ook op de publieke tri bune voor een behoorlijke claque van communisten gèzorgd, die op de juiste adempauzes met gehoor zaam applaus van instemming haar aanwezigheid kenbaar maakte. Ook de pessimisten ten aanzien van de Russische houding waren, echter verbaasd over de uiterst agressieve, hatelijke, onverzoenlijk negatieve, toon. die de Russische .minister van Buitenlandse Zaken aansloeg. Uitvoerig betoogde hij", hoe slecht bet.; er .in "West-Europa op..economisch" gebied' voorstond al3gevolg VBn de door dc Ver- enigde '"Staten "geleide-'imperialisti- v: scha bewapenmgsihspanning>>.:vHët warén.- natuurlijk1 de kapitalisten; die bergen, geld wilden verdienen aandéoorlog;de monopolisten -.en railHónnairé, diè'tert hóTlog'aanhïts- tén.v. Dit werd -met talloze, reeds •j ouderwetsgeworden voorbeelden uit het. commimistische propagan- da-arsènaal toegelicht,.Mét einder loze herhalingen van deze weinig hout snijdende én nog minder ver kwikkende soort borduurde Wij ;sjinsky op dit thema.voort;7 Korea, dat was- 'n Amerikaanse imperia listenoorlog en dat. de wapenstil— standonderhandelingen mislukten •;was: bij uitsluiting; ,të wijten .aan. 't ;:grove imperialisme van ;dé Mac ;Arthurs cn dc Ridgways. .De in- ventarisatie der bewapening over de geh" 5c wereld vond hij een be lachelijk en onhoudbaar plan. Hij begreep, dat de drie Westerse -sta-: ten hierovêr. slapeloze nachten had den gehad. Welnu, hij ook. iüj had niet kunnen slapen van het 'lachen, zo deelde - hij mede. Ook; controle jachtte hij zinloos. Controle op; atoombewapening wekte "rijn verontwaardiging. De atoomwapens moesten geheel worden, afgeschaft! „Laat de heer Acheson maar eens zeggen,"- zo riep" hij uit; „ofhij vóór of tegen het verbod van de atoombom is". De voorstellen, der Westerse Drie karakteriseerde hij als eèn. berg, die een muis .had ge baard en; nog wel een dode muis. Iron isch feliciteerde hij de Drie met deze poging het initiatièf uit handen van de Sowjet-Unie te némen. van dit lichaam, waartoe hijzelf toch behoort. Doordat Achcson legen dc verwachting in nog 's morgens het woord had kunnen voeren, werd de Rus in de gelegenheid gesfc »d voor de middagzitting zijn rede om te werken tot een antwoord op de vredesvoorstellen der drie Westerse mogendheden. Nu, een ant woord kon men het nauwelijks noemen. Het was een heftige scheldpartij en een diepe te leurstelling voor een ieder die nog enige hoop had gekoesterd op een „vredesoffensief' van Russische kant. Ten slotte kwam hij met vier voorstéllen, inhoudende: 1. Hèt onverenigbaar verklaren CHICAGO. Generaal Bradley, voorzitter van de gezamenlijke Ame rikaanse stafchefs beeft bekend ge maakt. dat Amerika een belangrijke aan te; passen" aan dét atoomoorlog- Voeriog. De nadruk zal gelegd war-, den,'op een sterk vergrote lucht macht. - Bradley zei, dat déze vergroting niet aüèén. aangebracht, moét .wór den in dé strategische en tactische kracht vanMdè luchtmacht, maar ook bij de luchtmacht van de vloot en'de.-marine., Hij voegde er aan tóe, dat de. grondstrijdkrachten. ..de luchtmacht en 'de' vloot uitgebreidmoeten .wor den. In hèt plan- rijn .nog gèen atoom wapens opgenomen. Uit de .verklaringen blijkt, dat dé atoomartüierie. .en Öe 'bestuurbare projectielen nog steeds in het sta dium van experimenten" en - ontwik- kelinf verkeren. 'i. van hét deelnemen aan het agres sieve Atlantisch Blok met het lid maatschap der Verenigde Naties: 2. De onmiddellijk staking der vijandelijkheden ia Korea, waaraan verbonden het binnen tien dagen terugtrekken op de 33ste breedte graad en dc terugtrekking van alle vreemde troepen, inclusief vrijwil ligers binnen drie maanden; 3. Het voor Juni 1952 bijeenroe pen van een wereldconferentie om over verminderingder bewapening en verbod-van atoomwapenen te spréken: 4. Een aanbeveling van de As semblee om de Grote Vjjf een vredesverdrag te doen sluiter., waarbij alle andere staten zich kunnen aansluiten. Zie nerdci pag. 3 VOORZIEN van alle technische snufjes, die met enige mogelijk heid op een fiets .kunnen worden aangebracht, flonkert dit karretje u tegen. De man, die dit geper- fectionneerde speelgoed allemaal op een nonruuxl rvmiel monteerde, is de heer Peter Falton uit Lon den. De volgende technische snuf jes heeft hij verzameld: dubbele DJAKARTA. Aan het einde van een bezoek van de Nederlandse» Hoge Commissaris, de heer Lamping, aan de Indonesische minister-presi dent, dr Sukiman, deelde de laatste aan Aneta mede: „Wij hebben than* ren antwoord ontvangen op de vragen, die gerezen zijn in verband met bet voornemen tot wijziging van de Nederlandse Grondwet. Dit antwoord wijkt niet veel af van hetgeen daaromtrent reeds was bekend geworden. Eventuele verdere stappen van de zijde der republiek Indonesië zullen afhangen van een bepreking in de kabinetsraad, welke Vrijdagavond zal plaats hebben." Op een vraag van Anela. of er thans een volledig beeld van dc kwestie is verkregen, antwoordde dr Sukiman bevestigend, waar aan hij toevoegde: „Wtf hopen, dat deze moeilijkheid uit de wereld zal kunnen worden geholpen."* achterlichten: Verlichte nummer plaat; automatisch stoplichtje„_ dat ook vanaf hei „dashboard" bediend kan worden; twee dynamo's voor een accu die electriciteit levert voor aüc apparaten; dubbele rich tingaanwijzer;- eenbrandblusappa- raat; een radio voor. langeenlcor- te golf; eèn óliricompas,- klok; snel- heidsmeter; een lamp ter verlich ting van de wegenkaart; drie ver snellingen, electrischebel;hoorn; bermlamp, koplamp en twee mist lampen en een hulpmotortje. Fn als men een. opkikkertje nodig mocht hebben, (na de inspanning om al deze apparaten te bedienen) een thermosfles, die aan de steng is bevestigd, bevci lafenis. HAMBURG. Vandaag is bet werk in de haven van Hamborg weer volledig hervat. Een voorstel om de staking voort te zetten, kreeg niet dc vereiste meerderheid van drie vierden van het aantal stemmen. Na onderhandelingen met de havenarbeiders zijn de stakers, die inmiddels waren ontslagen, weer in dienst genomen. totaal verbruik met 10 mogelijk, Bij dc industrie, de electrische een- trales, de gasfabrieken en de cokes ovens niet inbegrepen, is een to tale besparing van 400-000 a 500.000 ton mogelijk. DEN HAAG. De behoefte aan steenkool, behalve voor de gasfabrieken .en de spoor- en tramwegen, vertoont van 1951 op 1952 een stijgende lijn, in tegenstelling tot de verkoopbare productie der mijnen, welke voor 1952 lager moet worden geraamd dan voor 1951 Dit heelt tot gevolg, dat bjj een nog steeds krapper wordende' internationale markt, een grote vraag naar de import van brandstoffen ontstaat. Het brandstoffenverbruik der spoor- cn tramwegen zal in 1952 geringer zijn dan in 1951 door de voort schrijdende electrificatic, die uiteraard een verboging van de vraag naar electrische energie met zich brengt met dienovereenkomstig een verhoging van het kolenverbrnik der centrales. Aldus 't rapport, dat de advies commissie inzake besparing bij het verbruik van brandstoffen, inge steld door minister AJbregis, kort geleden heeft uitgebracht. Eenstemmig Is dc commissie van "oordeel, dat een van de eerste mid delen, welke kunnen worden toe gepast om tot een economisch verbruik van brandstoffen te gera ken, het intèr.siveren var, de pro paganda en de voorlichtingis. Voorts acht de commissie 't nood zakelijk, dat met alle klem onder de aaudacht der verbruikers wordt gebracht; weike directe besparin gen kunnen woren verkregén door weinig kostbaré verbeteringen van de installaties in de ketelhuizen en in hét bedrijf bij de distributie en het verbruik van warmte en door het instellen van een thans on bekende controle. Het verdient volgens haar aanbeveling de klei nere bedrijven meer begrip voor warmte-èconomie bij te brengen. Met betrekking tot de huisbrand kan slechts iets worden bereikt door voortdurende propaganda yoor denoodzaak van een behoor lijk onderhoud van kachels; haar den, ketels ên schoorstenen.; Indien ;héf bedrijfsleven (kanto ren e.d.) het'.uiterste vêrricht, zal naar dè mening der commissie 'op hét, industrièel verbruik, een .niet te verwaarlozen* hoeveelheid kun nen worden, bezuinigd. Men schat, dat zonder gróte- investeringen een „besparing.; tot stand kan .wórden gébracht, yarj-350.000 ton' per. jaar. Een bétéré f. wannte-ecohomié in;, het bedrij fkan aanleiding geven: 'tót .één; besparingvan, een. derge lijke 'grootte. „In; Üe. huisbrandsec- fó'r ;,is een vermindérihg "van liet V OO r' I f O, r f -> (Van onze correspondent) BRUSSEL. Na een tweede dag van uitvoerige dcbatlen over de eco nomische en sociale politiek der regering,"die zelfs 'ecu van 's morgens tien «ur tot 's nachts kwart voor één durende Marathonzitting vereiste, heeft de Belgische -Kamer Donderdag het kabinct-Phoüen haar vertrouwen geschonken met 101 tegen 91 stemmen cn Vier onthoudingen. Zoals "ver- Wacht kón-worden stemde de katholieke meerderheid vóór, .daarmee .het welhaast unieke verschijnsel vertonende, dat een partijfractie,- die binnens kamers .een regering om haar beleidsfouten veroordeelt; voor hét parle mentaire forum diezelfde regering stéimt, teneinde de oppositie maar geen kans te geven de vlagder overwinning te hijsen. beleid; verdedigdèn, degenen _die Hierméde,zou ,d.e door. de; leiden de;'-kringén'. dér Christelijke Volks partij .'gewenste kabinetswijziging allerminst vah. de baan. zijn, 'maar hethéét,dat mén deze reconstruc tie bij wijze jvan„koude- operatie" :in; een' serenesfeer wenst te. vol- trèkkèn. 'In "dé komende dagen, zal dan 'eën sterke plóeg -ten tonele moeten- verschijnen over de régieis men het nog niet ,eens diehet' bij. Jinks en reebts bestaan de onbehagen moet wegnemen en het gunstiger klimaat moet schep pen, dat de katholieken met het oog op dc gemeenteraadsverkiezin gen van volgend najaar zozeer wensen. Overigens waren dc gisteren aan bet woord gekomen ministers al lerminst var hun fouten overtuig de boetelingen. Zeer zeker zijn ook capabele mannen als de mi nister var. Arbeid. Van den Daelc, ên de minister, van Financiën, Van Houttc, die met overtuiging hun voor het positieve, dat het kabinet lieéft verricht, beslist:: verdiensten.- mogën f opeisen, i Met de grote be middelaar in het; jongste arbeids conflict, minister Van' den Daele. verklaarde premier Pholien zich geheel err al solidair, daarmee: trachtend dc vrees van Spaak weg te nemen, die meende dat dc rege ring diverse aan de vakbonden ge dane beloften op .sociaal gebied niet of maar ten dele wilde nako men. De allerminst over het regerings- opt.Lmismetevreden socialistische oud-premier Van Acker, veroor-, zaakte nog een incidentdoor de erifetige beschuldiging, dat de regering vervalste statistieken: voor het buitenland .heeft doèh opma ken. Scheldwoorden; die over en weer vielen, - leidden zelfs nog tot. een hevige nachtelijke opwinding, èh een schorsing van. -de zitting gedurende drié- .kwartier. -• PHILADELPHIA. De romance tussen Si- Frank Sinatra en Ava natra en Ava Gardner Gardner glipten Woens- heeft maanden lang..m dé dagavond heimelijk -door Amerikaansev.:,persge- de. achterdeur van één staanVoor Frankvan'; weelderig .huis om. daa% zij'n vorige vrouw was. in het huwelijk te treden, gescheiden wérd eg reeds Fotografen enverslag- geschreven over een va- gevers kregen geen kans., cantiein México, die, hij Terwijl rechter Joseph met Ava zou .hebben doorgebracht. Daarvoor Sloane het huwelijk vol trok. hielden twee detec tives, ongewenste belang- stellenden op een: afstand. was de zanger in Spanje" geweest, waar Ava opna men maakte vooreen Fhankie was zó wéinig-niéuwe film en, volgens; op publicatie gesteld, dat de verbalen, do geliefde hij een fotograaf had ,gè- was, van 'n Spaanse stie- waarschuwd, dat hij.,:,hém" renvechter. onder handen zou ne^ièn prank js 33 jaar en rals hij het4 waagde, tydens -_^va 25., In. X933. tróuwde de plechtigheid al te hij met Nancy, van wié knippen. hij onlangs scheiadè. Zijn, Na het slULten van n~t beschuldigde, hem van' huwelijk - verdwenen- zij wreedheid én kreeg- hun weer., door de achterdeur, drie kindéren toegewezëhi waar een glanzende Ga- dïllac 'klaar stond. -.Voor Voor' Ava m€t Frankse pa™ken Svugên ïtoëtt jrouwda ze verdwenen, én OP dchuwd met, Mickey ilc.v huwelijksreis- J.. -kj, hey cn Artie Shaw» -k- 713ars van deze -aiiio's ,even~ de taveèrnerin. - Eyahs, V ëcit 'AmcH-. kaans plaatsje .in de omgeving van Bujja.lot binnen om. 'een. ver- warm en d "draitfc je tótzich të nc- irien. Op 6 ïfovembèr stónden dc wagens ér nog steeds Sinds die uierdé-. Noüémber sneèictot 't in dè streek van Buffalo -onafge bróken en het' witte tapijt -is .er meer dan- eeh mater<dtS&.k BARNSLEY. Bh dé verkie zingen in'..Barnsley (Yorkshire), ■liét; laatste 'iBstriet waarvan dc zé- tel: in.;het Lagerhuis nog niet was toegewezen, heeft de. Labour-party haar zetel behouden. De Labour-candidaat- behaalde eén meerderheid van 28.226 stem men. 't De .regering heeft, thanseen meerderheid van' zestien'zetels ia het Lagerhuis. De verkiezing in bet' district was uitgesteld wegens bet overlijden van dc Labour-candidaat. NEW YOHtzji. ben de stakende havenartteidfers .te New York besloten 'het5 werk. 'te;- hervatten'''en .de'"langste ;'sta-:; king, diedc haven van; '"New Yoxk ooit gekend-heeft,7 :te ,be-:' eindigen. Zes ën: twhitig da^n 'acbtereeu' heeft; ,'t - werkyn.'de.havenhijna ge heel 'stilgelegen:Dé7 stakers^pro^- testeerden tegen; een' nieuwe af-: beidsovefeenkohist, dié- jjiin vak-; vereniging had goedgekeurd. Op ruim 100 schepen hééfthét' werk stilgelegen, en goeder.eu ter; waarde van /ongeveer 1 milliaxd dollar werden opgehouden: ;Uit een communicjué van het Hoge Commissariaat blijkt, dat er in het Nederlandse', antwoord op ge wezen wordt, dat in de voorgestelde wijziging van art, 1 der Grondwet slechts een aanpassing wordt be oogd aan dc toestand na de souve- reiniteitsoverdracht. In de opsom ming van de delen van het Ko ninkrijk is Nieuw Guinea oogeco- men, omdat de souvereiniteit van Nieuw Guinea niet is overgedragen. De Nederlandse souvéreiniteit is op de -R.T.C. gehandhaafd in afwach ting van het resultaat der onder handelingen. Ir. feite verandert het thans aan- handig gemaakte voorstel met be trekking tot nieuw Guinea in grond wettelijk opzicht niets, evenmin als er in het standpunt van de Neder landse regering enige wijziging ia gekomen. De mogelijkheid, om door onderhandelingen het bestaande ge schil over Nieuw Guinea" tot een op lossing te brengén, wórdt door het voorstel tot wijziging van de Grond wet. op generlei wijze beïnvloed. Daarom heeft de Nederlandse re gering het niet noodzakelijk geoor- óeeld. omtrent deze. voorstellen tot wijziging van de Nederlandse Grondwet, welke een geheel andere strekking hebben dan daaraan door dc Indonesische pers wordt toege schreven. te voren overleg te ple gen.met de Indonesische regering. Zij* meent tevens onder de aandacht van dc Indonesische, regering te moeien brengen, dat het voorstel tot wijriging van. de Grondwet reeds sedert geruime tijd een onderwerp heeft gevormd van publieke 'discus- sfe in Nederland en derhalve voor de Indonesische regering geen ,no- vum kan rijn. - DraaisteUea oorzaak yah onrustig lopende electrische treinen DEN HAAG. - De onrustige, loop van de electrische en Öiésél- electrische treinstellen is volgens' de minister van Verkeer enWat terstaat te wijten aan de construc tie der draalstellen. De veiligheid wordt hierdoor in genen dele in gevaar gebracht. Verbeterde con structies Van draaistellen zijn uit gewerkt (Van ccn onzer verslaggevers) PERNIS. Dc r'hggen wapperden vrolijk op het terrein van de B.P.M. en kondigden al van verre de feeststemming aan die er deze dag in dit be drijf heerst ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe kata- lytischie. kraakinstallatie. De installatie, die ervoor zorg .draagt, dat dé totale capaciteit van de raffinaderij nn circa 6.000.000 ton ccn zesvaud van dc vooroorlogse capaciteit bedraagt,--weegt in totaal 5.900.000 'kg.» waarvoor o^. 3375 m! beton, 72 kon. pijpleiding, 25.000 m? alumininmylaat cn 2600 m"J gegalvaniseerde plaat benodigd waren. Het gehele gebouw rust op 883 heipalen. In zijn'- welkomstwoord verleide industrie, dr.-: Ch: L: H. Tniyen, ah'.- .'déiheérfEmste, dat met de bouw. - van deze kraakinstallatie het com-; "pléxdin allé onderdelen ivoïtopiddi?: ;is o.m. v.riQg een installatie- in bouw, wélke functlonnecl vallend in: hét complÈX ZujvérinSsbech'ijvcn, een speciale;rta&k -'zarhèbbéri,; 'té-weten: het^ riïiveren dér.: kraakgassén, zo-, dat ;deza nieh hun hoge calorische .waardè ..gebruikt kunnen. Worden -in de .ftgasfeedrijven van enkéle.:-geóte gédheéhtèn>;:'jn: Zuid-Holland. O.a; ^h ^Mèriiyeri'vvër gevorderdehe- -^pfékin^ën :gévoerd met het ;Rottey-: :dörqise;:;genieeritebestuur. Mén hoopt ëveritueel met de levéring van deze gassen in JyA' najaarvan 1952 te kunnenfbeginn^tï. f ->■ Behalve, ipro^', dr.;,J. H. M. v. d. Brink,"^de minlsteri/vari JJconamische Zaken.' - dié.dé openingsplechtigheid Vèrrichttévj-bèvondènzich phdéó^e zper talrijke aanwezigen inr.--M;cP» L; '-Ste'ehberghe,-. -.mr;K. P.;-fvl\ :d;' 'Mandé!e, prof mrilA. S, Oppénhcim, wëthf J,-4vah,. -Tilburg - naméns..'hét; jjèmèentébèstuur :.Van - Rotterdam,' dr. AJW. Winsémius, dir.-gén.voorde gén. .voor Handelen Nijverheid;'; L. Nf* bh er. diri-gen; der - P.T.T.;ir.;Z H. Fetter, 'dir.-gen. Van ■- dq.- Arbeid", prof. dr. G.* Holst en dr. E. L. Kra mer, dir.-gen,. voor dc Energievoor ziening. v.„.J .'Nadat de:directeur.:der; BPM,'.ir. ,J.W. - Emstè,, dé aanwèrigehbad verwelkomd," beklom dé minister van Econ omisclie Zaken hétv' mët bloemen en p.althen versierde sp,reék-' gestoelte.'. Zie verdei pag, 1 Tienjarige jongen onder loerenwagen' gedood WIK'sCHOTE^ t- Jonderdlg: middag is dé„ tiênjarigè' Hén'drik Krul! té Oüdè Tékelavvati' een met :nard app èlengeladen S bo^remwagen "gevallen'-,en cmjdêr vliegwielen gé- raakt. De jongen.was-;ón^ddëlöjlE Bedragen van 400 tot 5300 gulden NIAASTRI CHT-tL. - Een ambtenaar van :de 'geméehtelijke Völkscrediet» bankvte Heerlen beweert, dat een Zuidlimborgse - voetbalclob uitdo; tweede klasse; van.''dé KNVB, it>. de loop'.van dit .jaar grote gelds bedragen - aan voetballers heeft uitbetaald^ ïAIdiis^meldt^dè; ^clks-V; krant. De ambténaar,;.de 36-jariga J. op -26 Novciri» n' her "vborWde-.-'Maastrichtsc*.' recht- hank verantwoorden Vvcgcns .ver duistering van 12.000 gulden. B, zou onjuiste-'"boekingen, héb ben' gedaah en:!'Verzuimd hébberu; bepaalde ••bedragen.'te-,.-;böeken.>,-HS| heeft het vermiste; bedrag -aninid- dels uit'-eigen middrient aangezui^ verd en is niet gearreeteord. r B. verklaart dat hij de bedoeldar geiden, olet voor zich zelf teeft gebruikt, maar dat hij ze als pen ningmeester van dcvoetbalclub aan spelers uitbetaalde. Er werden ó.a. bedragen uitgekeerd van resp. 5300. 430D en 400 gulden. Een „zakenreis" (er moest in het "Wes ten een speler worden, geronseld* kostte 750 gulden.... Verdachte beweert, dat behalva de 12.000 gulden van do Volkccre- dictbank. cr ook nog 2.000 galden, van hem zélf ïn dc voetballerij is gaan zitten. Als zijn verdediger zal mr Jos Starmaus' uit Heerlen op treden. aldus, het bericht. LONDEN. De Britse minister van brandstoffen-' er. energie voorziening, Lloyd, heeft in het Lagerhuis aangekondigd dat de vermindering van de kolenvoor- raad voor betbinnenlands ver bruik de noodzakelijkheid met zich bracht de brandstofrantsoenen van de verbruikers voor de eerstko mende drie maanden te verlagen. De voorraad bedraagt momen- teel slechts 1.160.000 ton, zijnde de helft van de voorraad van het vo rige jaar en de laagste sinds da afloop van de oorlog. RECKLINGHAUSEN. Door dateenschacht gedeeltelijk- in stortte1 zijn: in Recklinghausen drie mijnwerkers om liet leven geko- •men.-V<Ui'-: ^ISn-"llill;iTl.ll 3D ■Toémmendebëivolking j Weersyefwacht ing geldig'vaniS Vrijdagavond' tot Zaterdag- :H "avond: Halftot zwaar bêwoflctmét j» later; plaatselijk énige: lichte."S regèp.-'Matige .'tot' vrij kracbti-Sg gé wind tussen Oost en Zuid- ..Oost, Iéts minder zacht1 10 Nov. Zon op^u 49 m onder 9 T6:u'58-ra::ï^aan;;op::15 :u-!25'in;ori-:-M [-,ii mm x 'imrjf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1