Kabinet Drees heeft een lastige klip omzeild HET ROTTERDAMSCH PAROOL Kwestie-Duitsland op agenda der V.N. Grote meerderheid voor toezicht credietwezen Overwegwachter had te veel aan zijn hoofd Tsj echo-Slowakije weet niets van spionnage Engeland: basis der YS voor atoomwapens Koningin opent expositie Piekuren betekent zendersluiting OMROEP-KRIJGT EEN GAST EN SCHUIFT EEN STOEL OP Adenauer gaat naar Parijs en Londen W-Duitsland spoedig onafhankelijk Atoomwapens voor Eisenhower Prof. Pontecorvo in Sinkiang? Brigadier van politie pleegt zelfmoord in burgemeesterskamer -i Arabische klacht over Marokko buiten behandeling, gehouden Bomen bleven open, auto op nippertje voor twee treinen langs fe wmméwmmmmuMihf, Vijf personen door gas bedwelmd Nederlandse uiteenzetting een volledig verzinsel" Churchill: Enorm risico geeft ons recht óp consideratie van Amerika Russische minister ontslagen v Zacht weekeinde lie Jaargang, no. 265 Red. ën Acta- Lange Haven 141, Schiédüm Tel. 69300 - Abonn.prljs: pér week 0.40, per kwartaal 5.1S, losse nummers 0.09 DE Zaterdag 10 November 1951! Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche' Bank te. Botterdam Directeur: B. de Vries 0RS^BMl:i:iB0llt!iearaH9imEaiaEiROBniEIIB!nBBB!IR Jn-de.tuin voor het paleis Sóest- dijk heeft komngin Jiilidria gister middag de tentdonsteltittg; »iVan Juliana tot\ JuUdnafff geopend.. Zij wandeIdede beide óranje-Mcuriae wagens door en toonde-zich: zëéf belangstellendvoor'deïgeëxposéer- dé voorwerpen. „Vin" 'sommige. 'iwist ik niét eens:ddt~Zij- nogbe waard werden sei- zij: na de .be- zichtiging,:„maarik;;.;mnd.het;a[te-. tn'aaV erg-intèressapj^L^.'^. 7 7 Juist toen de exposztiefgeopend ix>as,kwam prinses -Margriet uit school, die verlegdn werd van .allé wensen, die om dè kóningin'héén stonden. Op het (bovenste) plaat je, dntonze fotograaf juist op dat ogenblik maakte, ziet men daarvan alleen maar de heer M. A. Réi- «aïdfl, Commissa- .ris der Koningin _in. de provincie Utrecht (links) en prof. mr Jt..P. Cleveringa,-: dé voorzitter van het ■Prin s Bernhard- fonds. Op de onderste •'foto 'ziet- men- prinses Margriet in- een der wa- gens,, die zij sa- mén met- haar. moeder bezocht. Toen later ook. -prinses Be atria: binnen wilde stappen opende de kóningin 't 'raam naast de hoofdin gang vari het pa léis en riep - heeV huiselijk mét een kopje thee in - de hand: ,'jZeq ■Trix, je moet be talen hoor!" „Dat -kan ik niet," riep Trix terug. },Ik heb geen sou, bij Milê.'" (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Nog voordat de uitslag van de stemming.over bet wets ontwerp „Toezicht credietwezen" bekend was gemaakt, begaf de P.v.d.A.- voorzitter Vorrink zich al naar minister Ueftinck om deze met het te be halen succes te complimenteren. Prof. Romme liet de socialistische fractie voorgaan, maar was tóen de eerste van zijn geestverwanten, die haar voor beeld 'volgde. Dat was natuurlijk niet meer dan een vriendelijke geste, want er had in de afgelopen dagen eigenlijk geen moment onzekerheid ge heerst over hét lot van het omstreden wetsvoorstel. .Maar toen de koppen geteld waren, bleek de meerderheid toch nog groter dan misschien ver wacht was. .Want op het laatste moment schaarde-de C.P.N. zich nog brj de voorstanders, waardoor dc stemverhouding 55 tegen 31 werd. We.! be hoeven eigenlijk niet eens te vermelden, dat de tegenstanders bestonden uit'de anti-revolutionnairen, chrlstelljk-historischcn, libéralen, staatkundig gereformeerden en de K.N.P. Dat sprak vanzelL Politiek bezien is. het kabinet-op-brede-basis" dus weer eens in stand gehouden door de twee grootste partijen. Want wat de CPN deed. paste, oren sloeg. Maar mr Oud sloeg eigenlijk helemaalniet bij de - ver togen,,' welke, haar woordvoerders tér gelegenheid van dit wetsont werp hadden afgestoken. Daarin was bet aangeduid als pén instru ment van de oorlogspolitiek 4er regering, dat o.a. tot werkloosheid zon leiden. En nu hebben de com munisten. .die zeggen principieel voor credietcontróle te voelen, wel gepoogd oin lietwetsontwerp in hun'.'geest te amenderen, dóch dat streven' was volstrekt mislukt. .Desniettemin stemde de CPN vóór het ontwerp. Rara! Van. historisch belang was maar één amendement, omdat dit wel w.erö aangenomen. Dat was dat van drs J a n s s e n: 1 (KVP) tot beperking van. de levensduur van deze - voorlopige wettelijke rege ling tot drie jaar. De katholieke indiener had er meer gevoels- dan zakelijke argumenten voor, zodat de bestrijding niet. zo erg makkelijk was. Minister Lieftinck ei> P.v.dA. maakten er dan pok geen principiële, kwestie van. Zij verklaarden zich op opportunis tische gronden tegen. Toen nam de rest van de Kamer het. voor- stei-Jansscn aan (64—21).-. -^.Voordat dit alles'zich afspeelde, moest de Kamer zich nog door de rèst van de replieken heen- wérken. Deze stelden minister Lieftinck teleur omdat zij zo wei nig op zijn verdedigingsrede in gingen. Hij troostte.; zich. toen maar- met. de,ge&ftcht«v4?t-. dezé-^-blijk"- b'aar mocihjt'Ue./.wéerleggeriviel-.: Men kon verder genieten van de wijze, waarop prof. -. Romme ge routineerd de heren- v. d. Wete ring er. Welter om'" dc politieke (Van onze Gooise correspondent) HILVERSUM.Maandag begint het derde piekuren-seizoen in de radio sinds de bevrijding, en zoals de programmaleider van de N.C.R.V., de heer G.H. Hoek het beschrijft ,.hct is dan eigenlijk weer precies alsof er een gast bijgekomen is,-de gast ..Ecndersluiting". En wij schuiven alle- inaal maar weer een stoel opEr zijn natuurlijk wat wijzigingen «in gébracht in de ochtend- en middagprogramma's. Er is wat komen te 'ver vallen. Maar dc programma-opbouwers bij de verschillende omroepvereni gingen krijgen zo langzamerhand een zekere routine in deze en het ver loopt'ieder jaar met minder schokken. Het nieuws van 's morgens 3 uur w.erd weer verplaatst naar 9 uur v.m en. ook weer ingekort t°t tien minu ten. Dat geldt voor iedere werkdag cn voor Hilversum I en Hilversum II. Dc VARA moest dc Ochtendpraat jes-rubriek van Bob Spaak „Tussen twèe plaatjes gezegd" laten verval len. De Regenboog-uitzending van Woens dagmiddag weid naag de Vrijdag over geplaatst. verschillende uitzendingen werden -.wat ingekort. Zo werd het nlenVve Jeugdprogramma ..Ruim baan" v^n Cabri,de Wagt van één uur tcrug- gcbracht-tpt .40 minuten, maar het bleef In leder géval,gehandhaafd. In .het. AVRO-programma. is wal het belangrijkste dat deuitzending van dr, PortiéIje,,.We)k'üier déze vaek", die tot dusver Donderdngsmiddags in de kalcidoscoop tebeluisteren viéJ, als geheelzelfstandige uitzending Zondagsmiddags öm de veertien da gen, komt. van 12.30—12.40: Dc kaleidoscoópwordt nu uitgezon den Donderdagsavond van. 18.15—15.40. Hierin zit dan oók het wekelijkse sport- praatje. dat rr.eer op. de jeugd gericht zat zijn <1an tot dusver. Do padvinders- uitzending ..Hoort, zegt het voort", is komen ie- vervallen. De NCRV heeft zich ook voorna melijk gericht naar de ervaringen in dc vorige jaren opgedaan. De militaire uitzending, die etuis Sn dc veertien d«gen komt. is tussen de middag geplaatst, dal ia zo ongeveer het voornaamste. Het is niet zo, dal er enig programma, waar prijs op gesteld werd. moest komen te, vervallen. - Ook de KRO heeft geen schokken de dingen moeten doen vanwege de piekuren met de .Zcndcrsluiting. Het „morgengebed;* Is een half uur veivroegd en „Moeders wil js wel" be gint nu direct na het nieuws, o.ti 9:10 uur. *6 Middags.zijn er enkele jeugduit zendingen uitgevallen, maar toch ook geen too-ui'zendingen. De VPRO moet echter twee „dag openingen", die van Dinsdag- en Donderdagmorgen 7.50- uur, respec tievelijk vérzorgd door dr J."C. A. FèUer en. dr, A. van Bièmen, prijs geven, .gedurende hel tijdvak van de piekuren. térug. Die vond het onverklaar baar, dat de he,jer Romme niét be greep, dat waar het oudeVDB- program credietcontrêle had na gestreefd., daarbij geenszins de bedoeling had voorgezeten, om deze aan de genationaliseerde Ne derlandse Bank do te d:En hij vond ook eert merkwaardig verschil tussen de houding van de katholieke fractieleider op de KVP-congressen, waar hij het so cialisme .bestrijdt, en in. de Ka mer; waar hij er mee samenwerkt. Die opmerking ging prof. de heer Romme met „geringe achting" voorbij". Maar hij" gunde zich wel tijd om éven vast te stéllen, - dat de politiek der VVD bepaald min der consequent was dan de zijne- BONN. Dc Westduitsc kanse lier, dr Adenauer,zal op uitnodi ging van de Britse regering; vart 3 tot 7 December eer. bezoek aan. Londen bréngen.. Ook zal dr Ade nauer op. 22-vN^óvembèr-J;-tcf .r'Pbrijs. "coA.-vbesprek i ng hebbed-met •dë~tni- nistérs van Buitènlandsè Zaken van Engeland, Frankrijk en .Ame rika. Men neemt aan dat dan zah worden gesproken over de laatste fasen van de integratie van West-,' Duitsland, in "West-Europa: West- Duitsland zou een aantalverdra gen tekenen die een ëihd zou den. maken. aan Be Hoge Commissie en het bezettingsstatuut. In feite zou Westduitsland hiermee onafhanke lijk'worden. In: ruil. daarvoor zou het troepen opleiden voor de de- fensiè van het. Westen. PARIJS. Volgens de Wash- ingtonse correspondent van „le "Monde" heeft generaal Eisenhower de stellige verzekering ontvangen, de beschikking te zullen krijgen over moderne wapens, mst inbe grip van atoomwapens cn de uit rusting, „nodig om de beperkte Atlantische strijdkrachten onmid dellijk op voet van oorlog te plaat-' senff.j'Ktil I. j-: •-", Amerika beschikt ovèr atoom wapens, welke geschikt zijn voor het gebruik te velde. Zij zouden té vergelijken zijn'met ar- tillerie, .hoewel het niet strikt een vorm' van artillerie betrof, doch een vorm van bommen, zo heeft senator Ecton, die in Nevada atoomproevén heeft bijgewoond, in Washington vérklahrd. Volgens' officiële kringen is er geen sprake van het aanleggen van een voorraad atoomwapensin Europa. Zij kunnen indien nodig snel en: in voldoende aantal wor den 'aangevoerd. CAIRO.De'atoomgeleerde pro fessor Bruno Pontecorvo, die verle den jaar intGroot-Brittannië ver dween, werkt in eén Russische atoomfabriek ih Sinkiang, de Noord westelijke!:- provincie van - China. Dit 'is aanAss.; Press meegedeeld door ëeo.-1 oud-hoofdambtenaar, Issa Joesoef Bey Aliptekin, oud-secra- taris-genéraal vande régéring vart Sinkiang, zéi, dat dé Britse atóóm- geleerde'k'die .in het Chlnee,sdïaléct Pangii'! De, Coco genoemd, woedty hi Koel ja vêrblijf. Tssa:iRcy/zei verder, dat dc Rus sen van. Sinkiang ëen „enorm ato- misch bolwerk makèn". Het meeste werk.' wórdt uitgevoerd in Oeróém- isji;dehoofdstad' van .Sinkiang, en in Koélja." Issa Bey verklaarde zijn, inlichtingen te basereu op dé me- dédéiingcii van vluchtelingen, uit Sinkiang eh op het nieuws van-.de door de Sow jets gecontroleerde ra- dio-Turkestan. yrijaagnt ^ccft 'z.kdi' alktexóoen txaglgciK beurtenis afgespeeld. De ongeveer 50-jarige brigadier van de ge meentepolitie B. werd in dc bur gemeesterskamer op het gemeen tehuis in het bijzijn van de bur gemeester van Meppcl cn de in specteur van politie ter verant woording geroepen. De brigadier wond zich op een gegeven ogen blik dermate op, dat hij zijn dienst revolver trok en. .zichzelf door het hoofd schoot. Onderweg naar hei: ziekenhuis is het slachtoffer over leden. (Van onze correspondent) PARUS- rr Het voorstel der Westerse Drie om ccn V.N.-cpmmïssIe dc mogelijkheden ié lateu onderzoeken voor verkiezingen in geheel Duitsland, is gisteren op de agenda gekomen. De^ Russische oppositie, die tegen dit vporstcl iverduitgêsprokcn, bctekende echter wel; dat Oost-Duïtsland en Oosf-Berlijn hoógst waarschiihIfJk voor zulk ccn onderzoek niet toegan- keiyk ziillcn blijken; waarmee, het meteen tot volledige mislukking zou zyn gedoemd. Het voorstel werd met twaalf tegen twee stemmen (van de Sowjcl-Dnie ch. Polen), door. de uit veertien leden bestaande agenda-com missie-—op dé agenda gezet De-klacht dér-Arabische Liga over Frankrijks schending van het Hand vest der Vercirigdc -.Naties inMarqk-. ko ris méK-'éerrt kleine méerderheid voorlopig, yindé agènda :afgëho\iden. .De 'Verèoigde. 'Staten, Engeland; Ca nada. Noorwegen cn de Domicicaan- (Van onze correspondent) UTRECHT. Een 56-jarige adjunct-commies van dc Ncd. Spoorwegen uit Amersfoort heeft voorde Utrechtse Politierechter terecht moeten staan omdat hy nalatig was geweest bij het sluiten van dc aan zijn zorg toever trouwde spoorbomen. De Officier van Justitie cisle ticri dagen- gevange nisstraf. „Dc hoofdschuldige in deze kwestie," aldus dc politierechter, „is de directie der N.S., die heeft toegelaten, dat hier te veel functies gecom bineerd zijn geweest en niet tijdig, genoeg afdoende maatregelen heeft ge- „Dit ontslaat verdachte cchtcr niet", zo vervolgde de politierechter, „van zijn grote fout, dat hjj van zijn post is weggelopen om iets nit zijn fietstas te halen, wetend, dat twee treinen in aantocht waren". Verdachte verving op 25 Juli J:l. eèn zieke collega op het station Soestduinen, Hij was daar -.belast met het bedienen van de seintoe- stëllQn. de spoorbomen bij de over weg, kortom dc algehele, beveili ging van de .treinenloop en moest, bovendien nog lokettèndicnst doen. Op de bewuste avor.d passeerden omsireébs ali uur kort na elkaar dé D-trein -Amersfooxl-~Utrecht, dia vijftien minuten over tijd was, en écri langt? olietrein, die in de rich ting Amérsfoort leed. Doordat dé 'bomén niét tijdig warén neei-ger latén passeerde een personenauto de overweg jutst toen een van de trei nen naderde. Alleen doordat de chauffeur zeer snel reed, bleef cén ongeluk uil. Verdachte werd dc bewuste avond opgehouden door zijn chef. die pas kort in functie was en nog niet ge. ^eieks reus» asKXUi tstanasss t Aanvankelijk regen 2 "Weersverwachting geldig van a Zaterdagavond tot Zondag- S avond: g Aanvankelijk zwaar bewolkt R 2 met regen,rater plaatselijk opr g H kbiringcn .cn enkele verspreide S P buien Matige tot krachtige s wind. aanvankelijk Oostelijk, later Zuidelijk. Weinig vcran- 0 dering in temperatuur. 0 g 11 Nov. Zon op .7 u 5i m onder S 15 u 50 m; Maan op 15 u 38 m on- der u 21 rr.. fl 12 Nov. Zon op 7 u 53 m onder 3 g 16 it 53 m; Maan op i5 u S3 m on- g g der 6 u 40 m. sZ heel was ingewerkt. De Officier van Justitie decide mee tc hebben ver nomen. dat sinds 1949 reeds drie maal overwegbomen niet'tijdig wa ren neergelaten en dat het géval waarvoor verdachte thans terecht stond, het vierde was binnen twee jaar. De directie van dc N.S. heeft thans de dienst op het station Soest duinen anders geregeld. De politic- réchter bepaalde de straf op één week hechtenis. se republiek stemden méti Frankrijk mee, dat zodoende een kleine meer derheid verwierf van zes1 stemmen, tegen vier- en vier: onthoudingen.' Joegoslavië heeft gisteren, een ver zoek ingediend om een klacht; op de agenda te zetten, waarin de. Sow-' jet-Unie. Hongarije Bulgarije, Roe menië, Albanië en "Polen ervan' wor den. beschuldigd vijandige activitei ten tégenJoegoslavië te. bedrijven. schuldigd van het' veroorzaken van niet minder dan 133 incidenten- De beslissingen van de agenda commissie moeten nog door de vol tallige Assemblee worden beves tigd. i HET groQthandelsgebouw van Rotterdam,- een stad in de stad, -nadert zijn voltooiing. Het zal ruimte bieden aan 150 onderne mingen en bevat kantoren, taon- kamers, magazijnen, permanente exposities, winkels, vergader ruimten- en een café-restaurant. In de ondergrondse garage kun nen 400 auto's morden., pestald- Dezë geweldige kolos, die het stadsbeeld van het centrum vol komen'gaat beheersenis uniek voor West-Europa. (Luchtopname KLbl-Anefa) l-v GRONINGEN. Vijf personen een bejaard echtpaar en drie ge huwde dochters zijn in bewuste loze toestand in een woning t€ Stadskanaal aangetroffen- Het bleek dat zij tengevolge 'van gasvergifti ging waren bedwelmd. Hun. toe stand is thans redelijk cn er is geen reden tot ongerustheid. De vrouw. >vas.:herstellende van-., ,'eén'r-.'•ziekte,;.- maar gisteren'; verergerden de! Bek- teverschijnsélcu. Toen de drie ge-:' huwde dochtershitn ouders wilden .bezoeken, yoMeh.zij. ^het tweetalj- bewustclóo^in. de woning Ook dó rdóchtéreiV^raakt«m bewusteloos.-'* Een schoon zóón, dié even; later da woning bétrad, waarschuwde on middellijk céndoktcr. y. Het bleek v dat In enkele oude gasbuizen,dis, onder-de woning doorlopen een lek' was ontstaan. DEEEN SPIT- in zijn vrljéïvren zijn tuintje om, de onder is harts tochtelijk poètségel—versamelaar of verlinkt 's avondsin die span- nende roman, wélke nog voor bed tijd „uit" moet. Dé Apeldaomse douane-ambtenaar G. Schuitcma heeft -.een .zeer .bijzondere hobby: hij bouwt een concertorgel. Hooit heeft hij het Inwendige van -zo'n' instrument gezien en toch speelt hij het Maar een orgel te bouwen, dat 350 pijpen, een. z.g, carillon, twee klavieren enveertig registers beuat. Alleen zijn muzikaal era' technisch gevoel hielpen hem bij de constructie. Het orgel is pas over een half jaar klaar, maar: de heer Schuitcma kan er toch al op spelen. LOKDEN. liet Tsjecho-Slowaakse ministerie van Buiten landse Zaken heeft Vrijdag in een officiële, door radio-Praag omgeroepen verklaring, de berichten, dat een employé van dc Tsjecho-Slowaakse legatie té Den Haag, dr Neumann, betrok ken zou zijn geweest in spionnage-aeties in Nederland en Bel gië, een „volledig verzinsel" genoemd. In de verkisriög wordt gezegd: ..Npderiandsc cn Belgische bladen voeren ceu lastercampagne tegen Tsjecho-Slowakije en publiceren vol ledige verzinsels, welke iedere grond missen c'i waarin zij beschuldigmgèn uiten belrcffcnde' spionnsge in Ne-' dcriand". JVaar verluidt heeft dc Neder landse '"Venner op 29 October een verklaring uitgegeven, waarin zij Tsjccho-Slowakije aanvalt. Hoewel e«r- aantal daècn verlopen zijn sinds de. eerste aanvallen, op Tsjecho-Slo- iv^kijc dopr dc dagbladen en perio dieken, heeft- de Tsjecho-Slowaak se. regering tot dusver nog geen of ficiële mededeling ontvangen". (Van officiële zijde - verneemt het A.N.P. dat de Nederlandse regering ziel) inderdaad niét over deze kwes tie met de' Tsjecho-Slowaakse rege ring in verbinding heeft gesteld) ..Het ministerie van Buitenlandse Zaken van dc Tsjecho-Slowaakse re publiek- fs van oordeel, dat de -be trokken autoriteiten onzuivere doél- cinden nastreven, cn verklaart, dat de- bewering van Nederlandse en! Belgische bladen., dat dr. Neumann een bijzondere missie had, een vol komen verzinsel is. (Van onze correspondent) LONDEN. AJs men uit de meesterlijke korte rede, die ChurcbiU gis- teravond al» eerste burger aan het traditionele banket van de nieuwe Lord Mayor in dc GuUdhal] hield r.cn rede. die verdient in haar geheel ge lezen te worden toch speciaal enkele passages nil aanstrepen, kan men misschien wjjzen op de plaats, waar hü opnieuw de nadmk legde op do „steeds groeiende banden van kracht en begrip, van gemeenschappelijke behoefte en zelfbehoud" waarmee Engeland cn het Gemenebest steeds meer met „de grote republiek" aan de andere kant van de Oceaan verbonden raakt. De offers en inspanningen, die de Verenigde Staten zich getroosten om communistische agressie van verdere aanvallen op de vrije wereld ai te schrikken, noemde Cburcbill het voornaamste fundament van de vrede. Maar Churchill zou Churchill niet zijn sis hij aan dit compliment ook niet de vermaning had toegevoegd, dat niet vergeten moest worden, aat ander de vorige regering Engeland speciale risico's nam in. het verschaf fen van-de voornaamste atoombases aan de Verenigde Slaton jn Opst- Anglia cn zich daarmee helemaal vooraan in de'vijandschap..der Sowr jets had geplaatst, „Wij hebben daarom iedere be hoefte bh; ieder recht om van de Amerikanen de meest volledige óver weging van ons gezichtspunt te vra gen en te krijgen,'* zei Churchill, „en ik. ben ér zeker van dat :die-ons niet onthouden zal worden" (Als lei dér der. oppositie heeftChurchill deze mening reeds verkondigd, maar nog nooit met zoveel nadruk els ditmaal.- Ook is eigenlijk-,nog nóóit, hoewel dit wel bekend was, officieel gezegd, dat de Amerikaanse luchtbases in Oost Engeland „atoomvelden" wa ren).. rrA- Over de - binnenlandse situatie' sprekende, legde hij. weer het accent er op. dat dc partijstrijd tussen de beide helften van „ons door de par tijen verdeelde Brittannië" vooral niet moest blijven voortduren en het land en zijn invloed in 's werelds aangelegenheden geen goed kon doen. Daarom vroeg dc nieuwe re gering die zonder twijfelen ook fouten zou maken cn niet zou aar zelen die toe te geven „Ik maakte bcel wat fouten in de oorlog, maar op de duur kwamen wij er toch be hoorlijk uit" van de massa van dc natie haar welwillende hulp in LONDEN. Het presidium van de Opperste Sowjet heeft. naar. ra dio Moskou. Zaterdagochtend" meld de, M. R. Mcnsjikow van zijn func tie nis minister van do Buitenland se Handel ontheven. Volgens Tass zou hij een andere post'krijgèn. Tot zijn opvolgerwerd benoemd N.' Kumykin, dié.tot nu toe vice-minis- tcr.van.de Buitenlandse Handel was. Mcnsjikow is géén lid van het Polit Buro, De Amerikaanse strategische luchtmacht in ■Engeland, welke gisteren doorpremier Churchill de „vóórnaamste" Amerikaanse atoarri-basi3 genoemd werd, be- schikt over meer dan 20.000 man, verdeeld: óver 13 vliegvelden. VÜi bases voor bommenwerpers liggen -in het vlakke landschap van East-Anglia.: Oost-Engéland. Vier nieuwe vliegvelden, nabij Oxford naderen hun voltooiing. Als dezè gereed gekomen öy», zullen alle negen vliegvelden startbanen hebben, die lang ge noeg zijn voor de grote 10-moto- rigp B 36-vliegtuigen, die in tüd uan oorlog maarschijnlfjk de atoombommen zullen vervoeren. alle zaken van nationaal belang. Al* dat gebeurde zou zij -in twee, drie jaar tijd ervaren, dat zij-niet op een •verkeerd spoor was geleid en dat Engeland opnieuw, overeind zon staan. kalm,, vastbesloten en onaf hankelijk. Hei weer staat tn.ons land onder invloed van een depressie waarvan het centrum bij de Golf van Biscaje ligt .uitlopers daarvan -trekken over Frankrijk naar het noorden en ge ven het weer een wisselend karak ter .Een dergelijke uitloper, nadert nu weer over Zuid-Frankrijk en zal waarschijnlijk,in de nacht met toe-, nemende bewolking en regen passe ren; Morgen kunnen - dan weer op klaringen voorkomen met'nog enke le .verspreide bJiién.' Aangezien ket centrum van 'de lage druk in de omgeving van de Golf van Biscaje blijft liggen, blijft dc wind bij ons in hoofdzaak uit zuid tot oostwaaien en wordt -nog steeds vrij warme lucht aangevoerd. che ouer hetgrootste deel van het vasteland en de "Britse eilanden stroomt In het hoge drukgebied over.Noord Scandinavië komt daar entegen reeds enige dagen strenge vorsv.voor. Maar deze kou'kan ons voorlopig niet bereiken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1