Churchill in Januari naar president Truman HET ROTTERDAMSCH PARCDL Nogweinig kans op gesprek met Stalin Turkije wordt hoeksteen van Oriënt-pact Opneming Nw-Guinea in Grondwet onjuist Regen en storm teisteren deel van Europa Ook Russisch atoomplan opVN-agenda Duitse beledigingen aaii adres van koningin Gaat Japan rubber in Indonesië winnen? Aangesloten staten zullen baas in eigen huis blijven Stap nader tot vrede in Korea Mossadeq krijgt het moeilijk Missie naar VS mislukt? Peron leicit met 2 tégen 1 Indonesische regering antwoordt: Djakarta eist voorrang voor oplossing van het geschil Dorpen in N. -Italië geïsoleerd Meisje van 16 jaar neergeslagen; dader rooft f 50,- VERRASSING IN PARIJS „Pleizierriiden'' .mei gestolen auto eisf slachtoffer Weer schepen in nood MKAÜtft— Westvertriebenen zijn boos over hun- uitzetting uit Nederland Toestand in Egypte blijft gespannen Achttienjarig meisje verloor geheugen :11e Jaargang, no, 266 Red. e» Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 - Abonn.prijs; per week, 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Maandag 12 November 1951 Ultgove N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Batikier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries WASHINGTON. Het Witte Huis beeft bekend gemaakt, dat Winston Churchill waarschijnlijk in Januari te Washington céa ontmoeting met president Truman zal hebben. Een defini tieve datum is nog niet bekend. Autoriteiten in Washington verwachten dat de besprekingen zullen gaan over de nauwere samenwerking van Engeland met Amerika, over een eventuele grotere financiële steun van Amerika en over de verbetering van de betrekkingen tussen Rusland en het Westen. antttlinitis.i:ri[M!l;:l!ii[:£!Cit!iïii!,;ii:Diyi!!,E;jh!;!iii!bj:ci,iiuiliii, TOKIO Japanse en Ameri kaanse deskundigen op het gebied van de rubber verwachten, dat men binnenkort overeenstemming zal bereiken ten aanzien van de oprichting van een maatschappij ter exploitatie van tot dusverre nog niet benutte bronnen voor winning van rubber in de binnen landen van Indonesië- .Een verte genwoordiger van de Shin Nomura Company, die vóór de oorlog grote raffinagebe drijven in Borneo en Sumatra had, is nu in de Verenig de Staten ter bespreking van de wijze van samenwerking met de rubber-importeurs uit New York. De Shin Nomura Company zegt, dat zij zich in de afgelegen gebie den van Indonesië bezig zal hou den met de exploitatie van „natte rubber", een minderwaardige ruwe kwaliteit rubber, die vroeger niet werd gebruikt. Onze correspondent te Londen seint; Het tijdstip van. Churchill's voorgenomen bezoek aan de Ver enigde Staten is nog te ver af, dan dat in de pers reeds een uitgespro ken reactie op de reis zou zijn le constateren. Het plan ligt ook te zeer in de rede en in de alge mene verwachting, dan dat het be kend wórden er van "een'grote ver rassing kon zijn. Bovendien lijkt "Washington reeds bij voorbaat dui delijk te verstaan te hebben gege ven, dat Churchill's bezoek stellig met als een, eerste stap tot een bij eenkomst der Grote Drte moet wor den opgevat. Desalniettemin blijft het natuurlijk voor.de Engels-Ame rikaanse verhoudingen en voor de gehele wereld van zeer groot be lang, wat voor persoonlijke relaties Churchill in staat zal zijn. met Tru- mans' regeringte kunnen vestigen. Een zo intiem contact als met wij len president Roosevelt bestond, Iy kt uitgesloten, al wa3 het alleen maar om het feit, dat de tegenwoordige president bij het opmaken van zijn oordeel veel meer van raadgevers afhankelijk moet zijn dan zijn uit zonderlijke voorganger. Naast de kwesties van de Europe se en van de Atlantische defensie (de benoeming van een Amerikaan tot het Atlantisch opperbevel van. de NATO ia nog altijd niet he3er maal in kannen en kruiken en men krijgt de indruk, dat Churchill hier PARIJS. Met goedkeuring van de leden van het Atlantisch Pact heb ben Frankrijk, Engeland, Amerika en Turkije Zaterdag een gemeenschap pelijke verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat «ij ondanks de bezwaren van de Arabische staten 'een geallieerd commando voor het Midden-Oosten in het leven zullen roepen. Turkije, dat de hoeksteen van het commando wordt, zal waarschijnlijk de opperbevelhebber benoemen. Een van de functies van het commando zal zijn, de staten die bereid zfln zich er bij aan te sluiten te steunen en elke capaciteit om zijn taak in het commando te vervullen, te ontwikkelen. l iininiEEin?tiiiiiJ]i:iii3iDfiii!Uiii!0tc^iii:niiiiMir!Siimiad![sotimiiii«iaii[iriL|Er Het „Middle East Command" (MEC) zal niet ingrijpen in pro blemen en geschillen die binnen het gebied zelf bestaan of zullen ont staan. Men neemt aan dat hiermee bedoeld wordt, dat het MEC zich niet zal bemoeien met het geschil tussen Engeland en Egypte en met de wrijvingspunten van de staten onderling. Het daadwerkelijk ter beschik king stellen van troepen aan het MEC in vredestijd „is geen voor waarde voor bet zich aansluiten bij de defensie van het Midden-Oos ten," zegt de verklaring. - Indien ïn het kader van het MEC troepen naar het Midden-Oosten worden gestuurd zullen zij geen grenzen passeren, zonder toestem ming van de betrokken staat. De grote mogendheden wensen, dat de verdediging van het Midden- Oosten tenslotte in handen van de aangesloten staten zelf komt. Tot die tijd dragen de geallieerden zelf de verantwoordelij kheïd. Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië hebben hun instemming met de verklaring betuigd.- het been stijf houdt) zal vermoede lijk do vraag, hoe een vorm te vin den voor verdere economische hulp van de Verenigde Staten aan En geland in het centrum der bespre kingen komen te staan. Beide din gen zijn overigens van een zeker punt af twee kanten van dezelfde zaak. Het Engelse ministerie van Financiën heeft immers al reeds een claim ingediend op een aandeel in het milliard dollar, dat onder de wederzijdse veiligheidswet voor eco nomische hulp beschikbaar komt, en de vraag schijnt momenteel niet zo zeer meer te zijn „of" maar „hoe" Engeland verdere Amerikaanse steun zal krijgen. Het lijkt voorts onvermijdelijk, dat onder Churchill zie bijvoorbeeld zijn uitlating over de Amerikaanse atoombases ïn Engeland in zijn re de in de Guildhall op Vrijdag de Engelse regering een groter mede zeggenschap in het vaststellen der centrale strategische beginselen, en richtlijnen van de Westerse defensie zal opeisen dan onder Attlee wel een? haar deel was. Men kan even eens aannemen, dat Churchill vqot een goed deel op zijn persoonlijk prestige en overredingskracht zal vertrouwen om dit resultaat te be reiken. MO EN SAN. Zowel de onderhan delaars van dg V.S. als de Noorde lijke ajgevaardlgden hebben Zater dag nieuwe voorstellen gedaan om tot een wapenstilstand op Korea te komen. Hoewel na de besprekingen van Zondag officieel gemeld wordt dat geen vorderingen zijn gemaakt, deelt het Franse persbureau AFP mede, dat de .subcommissie die de .wapenstilstandsGnie moet vastleggen tot een overeenkomst is gekomen. De commissie zou het standpunt van de Y.N. aanvaard hebben. De verbondenen stelden voor een linie.gebaseerd op de werkelijke toe- 'stana op het moment van onder tekening van de wapenstilstand. De Noordelijken wilden een onmiddel lijke vaststelling van. de linie, maar mogelijkheid „van wijziging- van de linie in overeenstemming met do -werkelijke toestand op het ogenblik dat de wapenstilstand tot onderteke ning -gereed zou zijn. Volgens het Franse persbureau zouden de communisten hun stand punt hebben, prijsgegeyen. Zij .zouden zich. tevreden''hebben gesteld meteen verzekering van de geallieerden, dat geen grote offensieven zullen worden uitgevoerd. Aan de andere kant zou den de Noordelijken Kaesong mogen, behouden, aldus AFP. TEHERAN. De missie van pre mier Mossadeq naar Washington is, naar uit betrouwbare bron wordt vernomen, blijkbaar mislukt. Zijn politieke tegenstanders, hoewel ge ring in aantal, zullen gezamenlijk trachten hem uit het zadel te lich ten. Mossadeq wordt aanstaande Za terdag ïn Teheran terug verwacht. Het is waarschijnlijk, dat dan een motie van vertrouwen, in„ de MaïllS zal worden ingediend. De oppositie beweert, dat Mossadeq het land naar de chaos leidt en wil bem door een minder fanatiek leider vervangen. Mossadeq verklaarde om uitstel van de verkiezingen (die 21 Novem ber zouden worden gehouden) te zullen vragen als de olie-kwestie niet voordien geregeld was. BUENOS AIRES. De belang rijkste tegenstander'' van Feron btf de presidentsverkiezingen de ra dical Balbin heeft vanmorgen toe gegeven, dat h« verloren heeft, daar volgens de onofficiële uitslagen Per on met twee tegen een leidt. Het blad „Dcmocracia", de spreek buis van de Peron-regering, schreef, dat na het tellen van een derde deel van de stemmen peron 1.503.161 stejnmen had behaald en dr, Bai- bin 71.253. Er werd ongewoon druk gestemd in Buenos Aires, waar 92 van tie mannen en meer dan 90 van de vrouwen hun stem uitbrachten. De vrouwen stemden voor de eerste maai. De regeringsgezinde pers heeft de overwinning van Peron toegejuicht ais bewijs van vertrouwen van het volk en voorspeld, dat Peron's meerderheid nu groter zal Zijn dan in 184B, toen hij 55 behaalde. Volgens de radicale leiders heb ben de vrouwen vooral voor Pe- ron's overwinning gezorgd. De ra dicalen zeggen, dat er bij het stem men onregelmatigheden hebben plaats gevonden. Tijdens de verkiezingen, vielen zware regens, waardoor de verbin dingen ontwricht werden. Hierdoor zal het tellen der verdere stem men opgeschort worden'tot Don derdag. f Aj" jj 1 haliste'n-?r|lab^Ée!:T^^^^n lie^t aan de Nederlandse ambj^sade al daar „verzocht aan -Koningin-; Julia na de dankbaarheid barer leden over te brengen voor hahr brief vluchtelingenprobleem. DEZE fraaie Deense dog, Karin van Münchhausen gehten, moest het in schoonheid nop afleggen tegen tientallen andere van de 940 viervoeters, die op een honden- tentoonstelling in Utrecht werden geëxposeerdDe kleine Alex van Slootendie on de expositie rond~ wandelde, vond het maar wat spy- tip «oor Karin en kwam het dier waarmeehij beste maatjes was, een beetje troosten. DJAKARTA. Naar aanleiding van de door de Nederlandse Hoge Commissaris te Djakarta afgelegde verklaring van Nederlandse zjjde over het voornemen tot wijziging van de Nederlandse Grondwet, heeft heden de Indonesische regering aan de Nederlandse Hoge Commissaris een pre sidentieel memorandum doen toekomen, waarin wordt gezegd, dat het streven van Nederland tot opneming van Nieuw Guinea in de Nedlerlandse Grondwet niet juist is. In het memorandum wordt tegen dit voornemen een protest voorgebracht by de Nederlandse regering, waarbij nadrukkelijk wordt gesteld, dat de oplossing van het geschil omtrent het Westelijke deel van Nieuw Guinea voorrang moet hebben boven de behandeling van de grondwetswijziging In Nederland. De Indonesische regering zegt, te verwachten, dat op de agenda van de ïn November te houden Unie- conferentie tevens de belangrijke kwestie over Nieuw Guinea zal worden opgenomen. De Indonesische regering, aldus het memorandum, vertrouwt ten volste op de instem ming hiermede van Nederlandse zijde en verzoekt aan Nederland, op de genoemde punten ten spoe digste van antwoord te willen die nen. Zodra dit antwoord zal zijn ontvangen, zal de Indonesische dele gatie zich naar Nederland begeven ter bespreking van vorengenoemde agenda. Volgens Ass. Press noemden poli- MILAAN. Door de zware regenval van de afgelopen dagen worden Noord-italie, Znid-Frank- ry'k, Zwitserland en Oostenrijk ge teisterd door overstromingen. De Po en de rivier Sesia zijn buiten hun oevers getreden. Een groot gebied tussen Milaan en Vercellf staat onder water. In de Noorde lijke Italiaanse provincies zijn reddingsploegen bezig geïsoleerde gebieden van voorraden te voor zien. Sommige wegen staan bijna twee .meter onder water.""Vier en .twjntig-y 'hue onaifgebrbkeit;kregen j heeft het meer van Varese doen overlopen. Zondagmorgen om tien uur werd het eindelijk droog. Het gebied om het Garda-meer in 'Italië wordt door aardverschui vingen bedreigd Biene is ont ruimd omdat een aardverschuiving van 500 meter lengte zich in de richting van het stadje beweegt. Ook het meer van. Lugano in Zwitserland is buiten zijn oevers getreden. In het dal van de Mag. giore hebben overstromingen aard verschuivingen veroorzaakt, waar door de, wegen zijn versperd. In Zuid-Frankrijk stijgt het peil van de rivieren onrustbarend. In één dag steeg de Rhone drie me ter. «SS''/* Het Canadese Prince Edward Is land heeft prinses Elizabeth «au JSngeland, die de hoofdstad Charlottétawn met een bezoek vereerde, het schoonste gege-- ven, dat het voortbrengt; een cape, vervaardigd van het bont van de parelplatina-vos..De vier pelzen, waaruit de cape bestaat, werden speciaal geselecteerd. De kleur varieert van donkerblauw tot hemelsblauw. Op de foto -uiordt. de cape gedragen door een mannequin. v (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Een onbekende jongeman heeft Zaterdagavond in een sigarenwinkel te Amsterdam 'n roofoverval gepleegd op de zestien jarige dochter van de winkelier. Het meisje had voor de „klant" zoals de dader zich aandiende, om even over tien een gulden voor de automaat gewisseld, In de winkelin gang liet de overvaller een kwartje vallen, waarop het meisje zich hukte om het op te rapen. Op dat moment kreeg zij een harde slag op het hoofd. Zij viel en kroop gillende naar de achter de winkel gelegen woning, waar haar vader ziek in bed lag. In die tijd snelde de jon geman naar de toonbank, waar hij een sigarenkistje met geld wegnam, dat f 50 bevatte. Onmiddellijk daarna belde men de politie, doch toen was de dader reeds gevlogen. Tot nu toe is hij onvindbaar. KLAPROOSDAG Gevallenen uit twee oorlogen herdacht (Van onze correspondent) AMSTERDAM Ter gelegenheid van Klaproosdag 11 November werden Zaterdag en Zondagmiddag te Amsterdam in de 'Nieuwe Kerk en op de Nieuwe Oosteïbegraaf- plaats de gevallenen herdacht uit de eerste en tweede wereldoorlog. In de Nieuwe Kerk sprak prof. dr. F. Th, Visser een herdenkings rede uit, gedeeltelijk ïn het Neder- lands. Engels en Frans. „Wanneer de^ doden uit- hun graven zouden opstaan," aldus prof.Visser, „zou den zij de jeugd kunnen waar schuwen tegen de afschuwelijkheden van een nieuwe oorlog". Vele hoge autoriteiten legden kransen aan de voet van de kata falk, waaromheen zich een ere wacht van de. Koninklijke Land macht had opgesteld. Ook op vele plaatsen elders in het land is Klap roosdag gevierd. Weer 50 vrijwilligers naar Korea 'AMSTERDAM Met de „Soe- rabaja". een gecharterd KLM-toe- stel is Zondagavond om 8 uur pre cies een 50-tal Nederlandse vrij willigers van Schiphol naar Korea vertrokken als aanvulling voor het Nederlandse detachement Verenig de Naties. (Van once correspondent) PARIJS. Het weekeinde heeft slechts een kleine, hoewel niet geheel onbetekenende' verrassing opgeleverd, Dat was toen de Amerikaanse ge delegeerde, Warren Austin, Zaterdagmiddag in de commissie, die de Alge mene Vergadering aanbevelingen doet voor de agenda, gans onverwacht stemde vóór het op de agenda plaatsen van de door Wisjinsky ingediende Russische vredesvoorstellen. Zonder enige Russische tegenkan ting waren eerst de vredesvoorstel len der Westerse Drie er door ge gaan. Maar Malik had de nodige onvriendelijkheden aan het adres van het Westen en aan Amerika in het bijzonder gebezigd ter bestrij ding van een opmerking van de Do minicaanse republiek, dat de Russi sche voorstellen ovetbodig waren, nu die van de Westerse mogendhe den al voor de agenda in aanmer king kwamen. Malik hamerde weer op het ver bod van de atoombom, dat in de voorstellen van Frankrijk, Enge land en Amerika zou ontbreken en toen iedereen al dacht, dat de sfeer grondig bedorven was, verklaarde Warren Austin zich plotseling er voor, onder andere, zo zei hij, om de verkeerde indruk weg te nemen, dat bet Westen niet voor een ver bod van atoomwapens zou zijn. Hij beriep zich op de letterlijke tekst van de verklaring der drie Wester se mogendheden en op da rede van president Truman. Zien de Verenig de Staten in dit punt een mogelijke basis tot overeenkomst tussen Oost en West? In dezelfde vergadering werd op initiatief van Thailand besloten het Russische voorstel om da toelating Van communistisch China op de agenda te zetten, niet aan de alge- mene vergadering aan te bevelen. De Joegoslavische klacht betref fende vijandelijke activiteiten van de Sowjet-Unie, Roemenië, Honga rije, Bulgarije, Albanië en Polen te gen Joego Slavië werd na een grove scheldkanonnade van Malik tegen de „Tito-kliek" (dit woord kwam der tien maal voor in een paar minuten) aan de Algemene Vergadering aan bevolen ter bespreking. In de zitting van de Veiligheids raad Zaterdagmorgen werd een re solutie aangenomen om dr Graham zijn bemiddelingsarbeid inzake de kwestie-Kasjmlr te doen voortzet ten. Opmerkelijk was daarbij de milde toon, die de Nederlandse ver tegenwoordiger, de heer D. J. von Balluseck gebruikte ten opzichte van deze bemiddelaar, die verleden jaar bij zijn benoeming geen Nederland se stem mocht verwerven op grond van zijn bemiddeling in Indonesië. WILLEMSTAD Een Nederland se delegatie onder voorzitterschap van oud-minister Van Schaik, is In de West aangekomen ,om daar be sprekingen te voeren ter voorberei ding van de RTC. De Britten in de Suezkanaalzone nemen geen enkel risico: elke Egyptenaar, die de zone betre den wil, wordt, terdege gefouil leerd op het bezit van wapens en explosieve stoffen. De Britse veiligheidsmaatregelen zijn nog verscherptnadat de Egyptische nationalisten een terreuractie te gen hun landgenoten, die «oor de Engelsen zijn blijven werken, hebben aangekondigd. ALMELO Twee jongemannen uit Almelo hebben in de nacht van Zaterdag op Zondag een ern stig ongeluk gehad, toen ze met een gestolen auto op weg waren naar Zutphen. Zij reden In volle vaart tegen een boom, waarbij de 19-jarige L. N. zo zwaar gewond werd, dat hij kort na het ongeval overleed. De bestuurder de 1 B-jari ge G. IL, die volgens de politie on der de invloed van sterke drank verkeerde, kwam er met lichte verwondingen af. Hij verklaarde in totaal acht borrels en glazen bier te hebben gedronken. De auto was uit een garage in, Almelo ant- vreemd. EL heeft reeds drie ver oordelingen voor dit „plezierryden" achter de rug. tieke leiders in het Indonesische parlement Zaterdag de toestand „ge spannen" en achtten de Nederlandse Grondwetswijziging, waarin van Nieuw Guinea gesproken wordt* als van Nederlands territoir, „een pro vocatieve daad". Een leider van de PJLL, de twee de grote, nationalistische partij, ver klaarde, dat het Indonesische volle „zo vertoornd was, dat het mis schien niet in toom te houden zou zijn". President Soekarno heeft een radiorede gehouden, Waarin hij o.a. zeide gaarne te zien, dat op het stuk van de verhouding tussen Indonesië en Nederland alles rozengeur ',ea maneschijn zou zijn. Deze toestand, aldus de president, is echter- onbe staanbaar, zolang de Nederlanders het bewind voeren in Westelijk Nieuw Guinea, zolang de Neder lands-Indonesische Unie niet zal zijn vervangen door normale internatio nale betrekkingen tussen de twee landen en zolang in Indonesië ge wapende benden worden aange voerd, door Nederlanders, of Neder landers daar deel van uitmaken. - DEN HAAG Xn bet afgelopen weekeind 'zijn uit verschillende hemelstreken, berichten 'binnenge komen van schepen, die in nood verkeerden.* Zaterdag* dreef- het Griekse s.s. „Geocgios" - (4289 don) hulpeloos in de Atlantische Oceaan ongeveer 50 km ten Noorden van Casablanca. Het Nederlandse ns. iNoordwijk" en net Argentijnse s.s. Deense''; sleepboot"„Gaxm";- heeft vastgemaakt en is met ;de„Geojr- gios", die raacbineschade heeft, «p weg naar Casablanca. Op drie mijl afstand van de Deense kust is een onbekend mo torschip ter grootte van ongeveer 700 ton gezonken ter hoogte vhn de vuurtoren Stevns. Er zijn maatre gelen genomen om te trachten, on danks de ruwe zee, de bemanning van vermoedelijk twintig koppen te redden. t Ter h.ogte van de Zuid-Zweedse kust zond een klein Nederlands of Duits schip noodseinen uit. Het ia in de haven van Sunrishamn bin nengebracht, Nadere, bijzonderhe den' ontbreken nog. Radio Lands End (Engeland^ waarschuwdeZondagavond bijna 200 schepen, die uit de-V.S. en die Middellandse Zee de Golf van Bïs- caye binnenvoeren, voor 'zwane storm. 4 *L 1 CAIRO. Egyptische scherpschut ters hebben een Brits militair hospi taal in Ballah in de Kanaalzone be schoten. Niemand werd gewond. In Ismaüia werden drie Britse soldaten door een menigte Egyptenarcn „aan gevallen, gestoken en afgeranseld", aldus verklaarde een Brits militair woordvoerder. De soldaten liggen m het hospitaal, De hele haven van Alexandrië ligt stil door een staking van de haven arbeiders. De eerste arbeiders uit Cyprus r >n aangekomen ter vervan ging van de stakende Egyptenaren. Met de evacuatie van gezinnen van personeel van de R.A.F. uit Egypte is een begin gemaakt. Dagelijks zul len vier vliegtuigen naar Engeland vertrekken. Ere-tentoonstelling voor 65-jarige Jan Poortenaar AMSTERDAM. Ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag is in de zalen van Ar*,i et Amicïliae een ere- tentoonsteïling ingericht van wer ken van de schilder-etser Jan Poortenaar, Deze verjaardag vierde Poorten aar op 23 Juli j.l. De ten toonstelling zal' open blijven tot 2. December, (Van'onze correspondent) GRONAU. - Bij de herdenking van het driejarig beslaan van de band van „Westvertriebenen:,t welke Zondag te Gronau een stadje op enkele kilometers van Enschede ge legen is gehouden waren de Duit se bezoekers van de drukke verga dering getooid met grote zwarte tul pen. 4 Hieruit bleek, dat het hoofd onderwerp van de bijeenkomst de uitzetting van Duitsers uil Neder land betrof, welke uitzetting in dertijd de naam van .actie zwarte tulp" schijnt te hebben gekregen. Tijdens de vergadering werden pamfletten verspreid, waarin de ver_ schijning in het Duits werd aange kondigd van de brochure „kamp- toestanden" van dr. Van der Vaart Smit. De voorzitter van de afdeling Gronau, de heer J. Bartels, begon met een scherpe aanval op koningin Juliana in verband met haar bnef aan president Truman, waarin zij hem verzocht, mee te helpen het probleem der ontheemden in Chris- felijke geest op te lossen. Hij noem de deze brief „huichelarij". Hij deelde mee, dat Nederland zich bereid had verklaard om 200 ge- fa rekkigen en ouden van dagen, die statenloos waren, op te nemen. Deze ■MlNJWIflMl Veel bewolking J 1 "Weersverwachting geldig van S Maandagavond tot Dinsdag- S 1 avond: g g Zwaar tot half bewolkt met g g in de oostelijke helft van het n s land aanvankelijk enige regen. m Zwakke tot matige wind uit g noordelijke richtingen. Later 1 H weinig wind. Vannacht iets 3 Ig minder koud, morgen overdag i? ongeveer dezelfde temperatu- a m ren als yandaag. g 8 tg 13 nov. Zott op 7 u 54 m onder g 16 u S3 m: Maan op 16 u II m on- m 3 dei; 8 u. H Vmmmmmmhnwmbrn^ mededeling werd met lufd hoonge lach begroet, i Aan de hand van de brochure van dr Van der Vaart Smit hekelde hü de toestanden die geheerst hadden in de Nederlandse kampen. Hij merkte op, dat de Nederlandse be£ wakers nog erger waren geweest dan de ergste knechten van het Hüteru regiem. Dg algemeen voorzitter van de bond, de heer H. Steiner uit Biisset- dorf deelde mede, dat de bond zich uitgebreid heeft over de gehele West-Duitse bondsrepubliek enthans duizenden leden telt. Hij zei verder, dat slechts minder kapitaalkrachtige Duitsers uit Nederland uitgewezen zün, maar dat de belangrijke figuren kans hebben gezien om in Neder land te blijven. Onder deze mensen waren zelfs SD-agenten. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. In het Belgi sche dorp Trembleur is Vrijdag een achttienjarig meisje aangehouden. De politie vond haar tegen een haag leunend; hel scheen alsof zij haar geheugen was kwijtgeraakt. Men on dervroeg haar in het Frans. Vlaams, en Duits, doch zij gaf geen antwoord en weigerde eten em drinken. Toen men haar fouilleerde vond men Ne derlands geld. Tenslotte bleek het meisje de acht tienjarige J N. uit Amsterdam te zijn. Na een bezoek aan haar vader, die in een Belgisch rusthuis wordt verpleegd, was zij niet naar Am sterdam teruggekeerd. NIJMEGEN Dieven hebben alle loden pijpen gestolen uit het leeg staande hotel „Pays Bas', ook die van de waterleiding. Daardoor liep de kelder gedeeltelijk onder water. Omdat dergelijke diefstallen de laat ste tijd meer voorkomen worden, vooral alle in aanbouw zijnde ge bouwen^ streng bewaakt - r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1