België tracht 10 milliard francs weg te goochelen V-l in Hollands Diep Nieuw-Gumea HET ROTTERDAMSCH PAROL 1 Regering beschuldigd van bedrog snoten van onschadelijk gemaakt lenen niet in ruil voor Perzische olie-opbrengst ,metvaartYan 85 km, op asfalt Vreemde massa-optocht schuifelt door Cairo PM eist: West Guinea moet bij Indonesië Lont van de Marine Militaire hulp van VS voor Tito Nieuwe crisis in Korea Buitenlandse technici moeten raffinaderij in Abadan voorlopig gaande houden Vermist vliegtuig met 36 doden gevonden SB brengt 1060 kilo springstof lot explosie Hï Twee doden en drie gewonden bij hevige botsing in Amsterdam Minister Stikker bij Ackeson Koptische Ghristenpriesters arm in arnl met Mohammedaanse oelema's .Djakarta moet samenwerking met Nederland verbreken" F1 25.000,- valt op no. 16943 Overstromingen in Perzië: 225 doden Verrassingen in eteam lie Jaargang, no. 269 Eed. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 - Abonn.prijss per week 0.40, per kwcrtaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Donderdag 15 November 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsahe Bank te Rotterdam Directeur: B. de V.ries (Van onze correspondent) BRUSSEL. De ernstige beschuldiging, die de socialistische oud-premier Van Acker de vorige week Donderdag in de Belgische Ka- nier tegen melijk dat deze Welbewiist statistieken met betrekking tot het nationale inkomen ten be hoeve van het buitenland had vervalst, leidde gisteren tot een omvangrijk verweer van de premier en tot een hernieuwd Kamerdebat. Hierbfj moest Pliolien de door Van Acker openbaar gemaakte feiten toegeven, die hij echter met een subtiele advocaten redenering in het kader van vage en zonder enige bijbe doelingen opgemaakte ramingen plaatste, het geen tenslotte de kennelijk niet geestdriftige katholieke meerderheid een door de socialis ten ingediende motie van wantrouwen deed verwerpen. (Van een onzer redacteuren) STRIJENSAS. Woensdagmiddag omstreeks half v()f maakte een bommen- en mijnen-demonteerplocg van de Ko ninklijke Marine een einde aan het bestaan van een V-l, die zeven jaar lang aan de Zuidelijke oever van het Hollands Diep. tegenover het gehucht Strijen-Sas, met zijn neus in de modder had gezeten. In de winter van '44 werd het onding uit Putters- hoek afgeschoten, dwaalde over de geïunundeerdc cn door alle bewoners verlaten vlakten heen, maar verloor zijn Antwerpse koers en plofte in het water. ciiiii'jiyHiiiniiiainiiLuiitiiiiniiiiiii'KirnitiiiiiiBiiiitpiiiiMiiiiiiiiiiiiiftiyiRiiHiaiaj BELGRADO. Joegoslavië en de V.S. hebben Woensdag te Bel grado een overeenkomst over Amerikaanse militaire steun voor het Joegoslavische leger getp- Retldvr Joegoslavië zat een deel krijgen van het bedrag dat de Ver. Sta ten voor hulp aan het buitenland hebben uitgetrokken, omdat pre sident Truhiah van mening .is, dat Joegoslavië belangrijk ïs voor de verdediging van het Westen; -Er. wérd' .niet bekend gemaakt hoeveel -Joegoslaviëzal krijgen. Joegoslavië heeft' beloofd, de .Amerikaanse hulp'slechts te ge bruiken voor het naleven van de doelstellingen van het handvest der Ver. Natie^. Nam II eist onmiddellijk staheU van het vuren TOKIO. De communistische onderhandelaars, In Korea hebben geëist dat het vuren onmiddel lijk gestaakt zou worden en voor de eerste maal verlangden z|i dat alle aanvallen zouden eindigen. Zij. maakten dit verlangen ken baar op een recordzitting van. 5 uur en .5 minuten. De geallieerde onderhandelaars wilden van de eis der Noorde lijken niets weten. Zij stelden zich op het standpunt dat als zó er aan zouden toegeven de com munisten een volledige wapen stilstand zonden krijgen zonder de noodzaak van regeling vau andere agenda-punlen. Brig. gen. Nuckols zei. dat de houding der communisten stellig niet als een ultimatum' wordt be schouwd door de geallieerden. Het is echter duidelijk dat de be sprekingen te Panmoertdjon een crisis bereiken. i Ee zaak waar het; om ging was vervat in een vertrouwelijke en in banden der socialisten 'gekomen no ta- van de .Belgische administratie vooT de economische samenwerking aan het ministerieel comité voor de economische coördinatie .van 14 Sep tember 1951. Daarin wordt opge merkt, dat ten behoeve ;van eén on derzoek naar de financiële stabili teit :r 'deelnemende Manden.waar de administratie van - betMarshall plan: toe is overgegaan; twee tabel len zijn opgemaalc* met een scbat- ting vanhet "Belgische nationale In-, vjebmen. Uit deeerste", door een rWerkfroep van experts 'opgemaakte tat}el£ 'blijkt /datde vermeerdering/ van Rot nationale:inkomen tussen 1950 en 1951 óngë;èer 8.7 procent of bijpa 30 milliard francs zou be dragen.-' -.7 Een- dergelijke'raming, zegt' dan de nota,/zou een'buitengewoon ongun. stig- effect hebben -/op .- onze positie' in het -Noord-Atlantisch Pact, ZjJ zou tëö overstaan van/de/vroegere cijfers een aangroei aan het -licht brengen van hettotale nationale inkomen. een verhoging van: het nationaal inkomen - per,:; inwoner,: een, vermindering van het nat'onaal in-/ komen, dat aan de landsverdediging wordt toegewezen en een verhoging van het -privaatgebruik. Daarom, vervolgt het document, werd een lweedb raming van de schommeling van het nationaal inkomen gemaakt, waarbij men getracht heeft de ver- hogirtw'ten opzichte v?n:-1950 te ver minderen tot het minimum-bedrag, dat kan worden 'verdedigd in inter nationale discussies ten overstaan van., buitenlandse- deskundigen.*: die /buitengewoon goed op de - hoogte zijn. van-déze soobt van vraagstuk ken. Die tweede raming dan ver hoogt bet nationale inkomen met slechts 6-2 procent of2d 'milliard francs. Van dit woggoochelen' van 10 mil liard francs, wat Van Acker regel recht bedrieger, van de Belgische bondgenoten noemde en wat - de re gering 'voorstelde als. tot. niets ver plichtende ramingen, van deskuodh gen. bleek, volgens de onthullingen het ministerieel comité voor de/eco nomische coördinatiei n een vergar dering' van, 21 -Sentèrriber 'nota 'te hebben/genomen, :Dq tweede tabel betreffende,de wijziging - van het nationale inkomen, waaronder te le zen staat iraming voor gebruik' in hef buitenland" -— onder de eerste tabel staat ..objectieve raming", wordt, daarbij als. de aari de admini stratie v het Marshall-plan van het Noord-Atlantisch Pact door te geven ramingen aanbevolen. In die twee-'tabel is o a. het aandeel van cc landbouw in het nationale inko men van 10 op-12 procent gebracht, vergeleken bij de ..objectieve" tabel en hierna wordt in een noot toege voegd: ..dit percentage kan in het buitenland niet worden geverifi eerd". De onthulling V3n deze documen ten roemden de ka'holicken onmid dellijk met veel misbaar een onva derlandse daad der socialisten.- die ■3elgiës aanzien in het buitenland Zie vet fier pag. 3 WASHINGTON. Dc Perzische pretnier Mnssadeq heelt Woensdag ont huld, dat hü de inkomsten uit dc Perzische olie-Industrie had aangeboden als onderpand voor een noodlening van de Amerikaanse regering, echter zonder resultaat. ,,De economische crisis van Perzië op dit ogenblik Is zo ernstig, 'dat niemand kan zeggen wat het gevolg hiervan zal zijn als er niet terstond een oplossing voor gevonden wordt," verklaarde Mossadeq in een toespraak tot de Nationale Persvereniging. uaaoLiim jcruuuripia-jruiawu;! na niau iiüHAiicu PARIJS. Het vermiste C 82 transporttoestel vau de Ameri kaanse .luchtmacht met 36 man aan boord, is gevonden in de ber gen in Zuidwest-Frankrijk. Het wrak van het toestel werd ontdekt op de helling' van dc Mont d'Or bij Chambon sur Lac, 60 kilome ter ten Zuidwesten van Clermont Ferrand» - Reddingsbrigades, die de plaats later, bereikten, hebben meege deeld, dat geen van de36 inzit tenden de ramp overleefd heeft. Fietser, aangereden door auto en ovêrleden LUNTEREN Woensdagmiddag is de 57-jarige landbouwkundig in genieur W. J. H. S.vuit Wageningcn op de Edescweg te Bennekom by bet per fiets oversteken .Hangereden door. eén hem achterop Romende person en wagen, bestuurd door d e heer De R... uit VeenendaaL Ir S. werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar „.Ziekenzorg" te Wageningen, waar hij in de loop van de middag aan dé - bekomen zware verwondingen overleed. r» .Berzië is 'van -plan buitenlandse: 'tecbnléiTn..di^sist te-nemen.en Per- slsdhe technici cp-'té leiden 'om de: raffinaderij .van Abadan tot haar vollcaige. capaciteit te benutten. Het verzoek om een lening van de VS was uitsluitend gedaan met de be doeling in' de onmiddellijke behoef ten van Perzic te voorzien opdat er voldoende gelden zouden zijn voor het eerste jaar van de voor bereidende maatregelen, die nodig zouden zijn om een nieuwe prikkel te geven aan de Perzische econo mie ea te voorkomen dat deze door gebrek aan fondsen zou verlammen. Mossadeq betoogde, dal de Perzen in staat, zijn evenveel/olie te pro duceren als de Anglo ïraanse Olie maatschappij hetgeen 32 millioén ton per jaar zou zijn. In antwoord op de vraag of de deur nog steeds open was voor her vatting van de onderhand élin gén' met Engeland, antwoordde Mossa deq: „Ik zie geen open of gesloten deur. Het is aan het State Depart ment my te vertellen dat er .een open deur is en dat dc onderhan delingen kunnen worden, voortge zet."', BOVEN:'.De. eerste .tocht niet de rubberboot vol springstof naar de V1. MIDDEN: Het tuatcr op rijn laagst.' Réchts tussen de bussen ligt het ondergedoken vergeldingswapeh.. Op Ae rub berboot de .bom. die mee dé lucht in, ging. ONDERDe ma rine heeft succes/ Een grautoe toren van-modder, zand. en water spuit omhoog. /- --1 Bij de staart knapte hü af cn ver zakte meer cn meer in de zanderige bodem. Duizer.dzcstig kilo springstof be laagde de scheepvaart bij de riet kragen. Tweemaal heeft Water staat dit jaar een poging gedaan om de V-l te lichten. Teen het beide malen mislukte kwamen dc mijnen- experts van de Marine er san te pas Het slottafereel var. dit vergeldings- wapen-stuk irok enorme belangstel ling. Behalve de voltallige schare inwoners van Strijen-Sas. die. weer of geen weer. bi: hei sluisje samen- klitten. was er ook een imponeren de macht pers. radio, film en foto met groot materiaal uitgerukt, zo dat de weck-voorraad koffie van café „Rivicrzicht" in een middag opging. De Marine-mensen onder bevel van de Luitenant ter Zee der 2e klasse E. M. G. Zeegelaar maak ten omstreeks half twee een ver geefse reis met hun motorboot en de gele rubber dinghy naar de V-l, die bij het lage water deels zicht baar was. Dc poging zestig kilo springstof in de vier buizen die naast dé V-l in He bodem aange bracht waren te laten zakken, mis lukte. Dc zwaar beladen rubberboot stootte lek cn alle hens was nodig om de lading weer op de motor boot over te brengen. Een daags te voren bij Pernis opgebaggerde bom van 250 kilo. die met de V-l broe derlijk de lucht in moest, kon men nog wel naast de buizen laten zak ken. Zie verder pag. 3 UTRECHT De partijraadsver gadering der KVP zal hier niet op 2l en. 22 December-maar op 44,-en 15- December' gehouden worden. D E opwinding in Indonesië over de /voorgestelde wijziging van art. 1 van de/Nederland se Grondwet heeft plotseling de-. p u- blieke an dacht weer gevestigd top het vraagstuk Nieuw-Güxnea. Wie. menen mocht, dat dit ..probleem veilig zat. opgeborgen in de ijsknlst, om er te gelegenertijd misschien eens uit te voorschijn te worden gehaald, vergal, dat Nederland geen sleutel op. die kast bezat en dus niet kon Verhinderen. dat In donesië/ op eeii misschien uiterst ongelegen tijdstip 'het hele vraag stuk op tafel zou brengen, Dat is nu en /met .het nodige lawaai geschied. Op zichzelf is'.-de opschudding in Indonesië Teieeilïijk een beetje vreemd. Al. in Jüïi van dit jaar is het interim-rapport: der staatscommissie oyer \de door haar weuselijk geachte constitution el e wijzigingen; gepubliceerd. In de pers is er uit en ter na over gesehre- ven/De Nederlandse-regering heeft enige tijdlater verklaard, dat zij van zins was een aantal, van de voorstellen, o.a. dat" waarover nu in Indonesië zulk een; misbaar wordt gemaakt, over te- nemen. Men kan dus betogen, en t5ë Nieu we Rotterdamse Courant b^v, heeft dat op overtuigende wijze gedaan, dat er voor al die opwinding geen reden is, omdat de voorgestelde wijziging niet: anders doet, dan een bestaande situatie 'omschreven. Bovendien is er ruimschoots like ning gehouden met de mogelijk heid, dat de status van Niettw- Guinea in de toekomst/zal veran deren. Juridisch gesproken is er geen speld te krijgen tussen deze redenering. Er is geen sprake ya.n, dat de Nederlandse regering- 'hier iets doet, waartoe zij niet ten valla gerechtigd is.i ET is echter zeer de yraa^, of de zaak daarmee rond/iS en Nederland düs verder over; kan gaan tot de orde van de dag, Zo eenvoudig liggen de zaken niet. Het is niet alleen de Ind'onesisdhe pers, die te keer is gegaan, ook de regering te Djakarta heeft sde zaak hoog opgenomen. Zo hóóg, dat zij nu de kwestie-Iriac .heeft- vastgekoppeld aan het vraagSaik van de'Unie. .Zij heeftlaten Ayé- ten, dat tot 'zij èen bevredigend antwoord krijgt op het eerste punt, de afvaardiging, die ander leiding van. prof. Supdmo déze maand maar ons land zou komen -om over het tweede te onderhandelen, thuis zal blijven. v:'; - De - Nederlandse regering heeft op deze mededeling geantwoord, al is ons op dit ogenblik de in houd van dat antwoord. onbekend- Wij hopen, al is het zonder- veel overtuiging, dat het blijk zal ge- vén van begrip, dat er aan dit vraagstuk nog andere dan formeel- juridische kanten zitten. ..In': een internationaal geschilkomthet ér niet "Uitsluitend bp,;a.an/'tot/mea hat juridische gelijkaaa' zijn-, zijda 'U 'Zi^v^gej:^pdgi3'N'^.\ JL X en (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Twee vdlko- men vernielde, tegen elkaar lig gende auto's tussen een massa, glasscherven, waren Woendag- avond ,de stomme getuigen van 'n der ernstigste verkeersongelukken, die Amsterdam de laatste jaren heeft gekend. Er zijn daarbij twee doden en drie, lichtgewonden. Het ongeluk gebeurde op bet hruispunt Middenweg-Nieuweweg en vond zijn, oorzaakin het/feitj dat een. wielrijder, die uit de stad kwam, vande .Middenweg linksaf deNieuxyëweg op wilde.-.Een ach terop komende kléine/bestelwagen, raakte,, met een snelheid .van méér, dan 85, km, de fiets, waardoor de bestuurder de macht over zijn stuur -verloor. - De wagen vloog; naar het midden van'de weg, die kort geleden opnieuw is geasfal teerd en door de regen glad was. Dertig meter verdér kantelde de wagen .over een- vluchtheuvel. i .Van "de /andere zijde- naderde met matige... snelheid 'een blauwe. Personenwagen, die - de bestelwa gen over zich hëeia kreeg. Beide auto's werden door dé. hevige klap ineengedrukt. De politie en dé G.G.D. moesten de brandweerte hulp troepen om: de slachtoffers uit de bestelwagen te halen/ die aan de; linkerzijde geh eel was openge- 'rètèn.' Via het dak werden de lichamen van. de, bestuurder, de 20-jarige heer J: Kroese, en zijn/vijftien- j arig nichtj e J: van/Hoppe uit/de wagen gehaald, terwijl achterin nog eén lichtgewonde, de 17-jarige :Ai Hófstra werd aangetroffen, al len, uit Amsterdam. De beide in zittenden yan de .personenwagen, dé ,36-jarlge heer Th. Huying en zijn "33-j arige echtgenoot,: eveneens ;uit Amsterdam, waren lichtge wond. /Dit/-is eén/ voorbeeld yan - wat te verwachten is van het opheffen der maximum-snelheid", zei ons commissaris, van politie" Bijlsma, „'snelheden, van 85. 90 km./zijn hu toegestaan, terwijl de weg pas. geasfalteerdis. r.De-,.wielrijder treft geen schuld, die wachtte voor hij overstak." VERWRONGEN STANGEN,' totaal gedeukte ijzeren platen - en glas scherven bleven er sléchts -.over can /üe bestelauto, die Woensdag- avond op de Amsterdamse Mid-.: denweg met 85 km-vaart slipte en tegen een personenautobotste. PARIJS./ Minister. -Stikker heeft Woensdag 'een onderhoud, ge had metzijn Amerikaanse ambt genoot Achesou." Wij hebben minister Stikker gis teravond na deze bespreking geV, vraagd, ofhijer iels over, kon meedelen De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zei ons evenwel, dat dit gesprek niets had bevat, dat zich aan de pers - liet; meedelen.. Of. dé Amerikaanse woordvoerder mededeelzamer zal blijken dan de Nederlandse minis ter zal vandaag kunnen blijken. ^Kiiigi frji!ii[ii n?ii «i}i?i in Diiiriimiü iirlr tiiiBiirmi^^:; Tijdelijk regen S 1 Weersverwachting geldig van g m Donderdagavond tot.'Vrijdag- 'avbnd: -g- /Half tot zwaai bewolkt met g tijdelijk enige regen. .Matigé g tot: krachtige wind tussen Zuid,, g en Zuid-Wést Zacht voor de B tijd/van het jaar:- g. lfi Nov. Zon op B u onder 18 u g, 49 m; Maan op 17 u 59 m onder s- ll/u 24m- - S. taiTODiiiBHnsiiniiiiiiDniipiGMsimniiEEiiiBiiickraiiLQpa^" CAIRO. --".Meer dan een millioén Egyptcharen namen Woensdag deel aan een zwijgende mars door Cairo om uiting te geven aaii hun verlangen dat de Engelsen de Kanaalïbhe en de Soedan verlaten cn als téken van rouw voor de Egypicnaren, die bü incidenten In de Kanaalzone werden gedood. Onderwijl werd ln het grootste deel van het Midden-Oosten een algemene staking gehouden uit sympathie voor het Egyptische standpunt. De demonstratie/in Cairo was niet alleen eén varido grootste welke ooit gehouden ?.(jn, .doch ook een van de vreemdste/ Stil trokmen - door. de straterl. Het enige geluid dat gehoord werd was het geschuifel der voeten en nu, en dan de doffe, slag van een trom,,' 5;//-/v. In Libanon, Syriëen Irak von den algemene sympathie stakingen plaats. i'//../.- De demohstrahten, droegen haar schatting' 10.000 spandoeken mee eri. heel wat daarvan 'waren in handen van de ongeveer 5.000 vrouwen die meeliepen, ondanks de Mohammedaanse - eis dat zij thuis zouden blijven.; .- Toen het/ moment van da: i dë- mohstratie naderde; zakte het stadslawsai wég. Auto's werd/a stilgezet.' radio's werden afgebet eh gesprekken werden fluisterend voortgezet. Voor dé deelnemers uit die dicht op elkaar gépakt stonden - liepen 15.00D studenten op wie streng, gelet, werd door:, politie mannen die Arabische' schimmels bereden- er, over motorfietsen; be schikten. V-;.".// Koptische. christenpriesters lie pen arm in arm/met: Mohamme daanse oelema's. ;Op een der ba nieren zag men de afbeelding van hét/ kruis haast .die van de. halve maan. Toen de hoofdgroep zichin be weging zette 'om/dé route van vijf kilometer af te, lopen de 73- jarige premier/Nah'a's Pasja liep enkele minuten mee .werd/ uit/ de Kanaalzone vernomen dat èen Egyptenaar gedood was cn twee gewond waren door Britse scho ten. tijdens een beweerde sabota- gepoging. - - De .démonstratie ham vier uur in: beslag. Incidenten.deden zich niet voor. De Egyptische minister van Bin nenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat de regering over enkele dagen de leiding van alle '-S. „bcvrijdings- bataljona": en soortgelijke organi saties zal overnemen. „De jonge mannen wensen een militaire op leiding te ontvangen en de rege ring zal die geven", aldus de mi nister. DJAKARTA Dc PNI, op een na He grooLste politieke party van Indonesië, heeft formeel geëist alle samenwerking mei Nederland te beëindigen. Het dagelijks bestuur van die partij, heeft eed verklaring uitgege- ven, waarin wordt gezegd, dat de beslissing van Nederland om Wes telijk Nieuw Guinea als Nederlands grondgebied te beschouwen, de belangrijkste reden is voor baar beslissing. De PNIis inhet huidige Indo nesische kabinet vertegenwoordigd met viëT ministers. Gematigde politieke leiders, die geen zitting in de regering hebben, verklaarden, te vrezen dat anti- Nederlandse gevoelens spoedig zul len oplaaien en uitlopen op boycot en stakingen in het gehele land, indien Nederland: blijft', weigeren Westelijk Nieuw Guinea aan. Indo nesië af tcstaan. Dezelfde leiders hebben toegege ven, dat dit Indonesië weinig goed zou doen, omdat een groot deel van de Indonesische economie nog in Nederlandse handen, is. De voormalige minister van Bui ten landse- Zaken, dr. Mohammed Roem/ heeft Woensdag gezegd, dat Nederland West Guinea -aan Indo nesië -moet overdragen.: Daarnazou Indonesië technische hulp van/ de VN- kunnen vragen om het gebied te ontwikkelen/" Niettegenstaande rijke Oliebronnen, kolenmijnen en de rijkdommen aan timmerhout ia het een van de achterlijkste gebie den van de wereld, zei hijv. DEN IIAAG In de 514e staatsloterij (vierde klasse, de tweede Hist) Is op het nummer 16943 f 25.000 frevallen. OP DE TRIBUNE werd de wed strijd onder meer - door dtfc vijf tal- met de grootste aandacht: ge volgd. V.J.n.r.: De Jong, de ge blesseerde Van, Metis en Len stra (die eerk deel vari de wed- strijd meespeeldevoorts Künè-. man en Bakers TEHERAN./r~ Naar schatting hebben 225 ménsen - het/leven, verloren, tengevolge van een he vige overstroming: .in Perzte. Achtduizend gezinnen wérden dakloos. De schade bedraagt rüinr een millioén gulden. DEN HAAG. Het Nederlands voetbalelftal, dat Zondag 25 No vember in het Feijenoord-sladlMi te Rotterdam tegen België speelt, Is als volgt samengesteld: doel; Kraak (Stormvogels); achter; Odcnthal (Haarlem) «tl SchUvenaar (EDO) .i--':/ midden: VVIertz (DVVS), Ter- louw (Sparta) en Bieshrouok (RCH); -.1 voor: Van de Bogert (DOS)' Lenstra (Hëerenveeri)Van Melis (Elnrlhovcn), Bcnnaers (Dosko) en Clavan (ADO). Reserves:' Landman (Sparta) deJong j(ADO)Van Sehijnöel (SVVj en Van der Tujn (HDVS)j; Aanvoerder is Terlouw. ,'-.// De blessure van Bicsbrouck is (hans vrij w el gen e z enW aa r- schijtilijk zal hij - Zondajf. niet:. RCH tegen Leeuwarden uitko/ men'.' - -' Het Is, dus een /Oranjeteam met-: flinke' verrassingen géworden::een verandering /in de achlerhoeSè SchijvenBar)èeiri herziening" in. de middenhhle waarin Biesbrouck wèer werd opgesteld en maar liefst drie wijzigingenin de voorhoede.: Uit het: elftal,:dat tegen .Finland, met 4—4,ge lijk speelde, züri-niet "meer opgesteld: Bakers (rechtsback). VanSchijhdel rechtshalf.)/Van dér Tuyn (rechts^ buiten) en Groeneveld ^linksbuiten)'. 7 Het /aanzienlijke/, verschil; in vorm/- tussen Bakersseti/Schljyenaai:rechti/ yaardigt de opstellihg van de EDO-er -/ weèr- alleszins. Opk de keuze .van. de DOS-man Van d® Bogert- was na Zijn - spel van del laatste/weken hièt";- verwonderiyk'; De herverschijning va n Cl a Va n -1 n /het n atloüale elftal en het opstellen-van'/de./jpBge-./Bèn- naers Jcomt echter geheel onver-/ wacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1