Wisjinsky spreekt maar geen „magisch woord' HET RÖTTERDAMSCH PAROOL Spanning blijft9 ondanks iets vriendelijker sfeer Zo zijn ze nog lief0 Wilde tonelen in de Friese hoofdstad Frans kabinet zet zijn leven op het spél Boekhouder overvallen; f 3000.- gestolen Verschrikkelijke tonelen in watersnood gebieden Zaterdag 17 November 1951 Twijfel over moorden in Korea Bonn wil extremisten builen de wet stellen in Franse mijnen nu geëindigd Gematigd-conservatieven en socialisten tegen versoberingsprogram SPREEKKOREN EN BRANDSLANGEN Strijd voor taal en cultuur leidt tot bewogen proces Pools vliegtuig verongelukt Strijd om Farock's nieuwe titel Loongrens verhoogd voor ziekenfonds verzekering Nu doodstraf voor SS-er Pieters Luisterwedstrijd Voor het kind Een meisje'ea ,IK- vele mi si ju in e a I Duizenden vluchtelingen kamperen in de open lucht :e Motie-Andriessen lie Jaargang, no. 271 Eed. en Adm. Lcrage Haven 14!, Schiedam Tel, 69300 - Abonn.prljs.- pér week 0,40, por kwartaal 5.15, lossé nummers 0.09 DE Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries (Vau onze correspondent) PARIJS. Dè algemene débatten der Ver enigde Naties zijn gistermiddag laat geëin digd in een sfeer van geladenheid, zoals die op deze zitting nog ongeëvenaard vras. Van dc vijf sprekers, die dc middagzitting vulden, was dc met dc meeste spanning verbeide rede wel die van dc Sowjctrussische minister van Buitenlandse Zaken, Wisjinsky, die na gene- raai Romulo (Philippijnen) en na een onaan genaam incident voor dc tweede maal het Tégen aller hoop in/ sprakhi' niet ..het magische y/oord"; dat aan de internationale spanning, volgens gé néraal Romulo. een eind had kun nen maken. Gëènszins: in de termi nologie van Wisjinsky- hebben de drie mogendheden-voorstellen tot ontwapening een „hypocriet en vals kèrakter;v- is -Amerika nog' steeds de imperialistische oorlogshitser én het Atlantisch Pact nog steeds een agres sief pact, Dè .hóóp op méér dan een' paplerèn .vredesvoorstel lijkt" voor deze -zitting nu wel vervlogen, Zeker., de tpC van Wisjinsky was minder scherp dan de eerste maal en gescholden werd er nog maar nauwelijks. Sinds de slapeloze nacht; die de Russische minister'had door gebracht, toén hij zo verschrikkelijk moest -lachen om de ontwapenings voorstellen der Westerse Drié, h*d hij ;tijd' gevend^;, deelde hij mee, om zë te bestuderen; maar die be studering had toch nog.'een negatief resultaat opgeleverd. En de tegen voorstellen. van Sowjct-Rusland, die Wisjinsky deed, bleken noch nieuw, noch aanvaardbaar. Een kleine ver andering van aanpak dus. van tac tiek als gevolg van Eden's speech? maar niet van doelstel ling. Algemeen was de stemming na Wisjinsky's brillante rede, die. dit maal punt voor punt op de.voór- spreekgcstóèlté betrad. Voor de aanvang der zitting werd Wisjinsky bèslormd door een leger fotografen, die liet deden voorkómen, alsof er geen foto in de wereld bestond van de Russische woordvoerder. Wisjinsky liét zich stralend fotograferen met een vredesduif in de hand, die hij zojuist cadeau had gekre gen, een dier dat helaas in het geheel niet symbolisch bleek voor dc redé, die hij even later zóu afsteken. formuleerde1 aldus: „Hij_ (Wisjinsky! gaf ons geer.. aanmoediging voor serieuze samen werking om éen werkelijke vermin dering van de bewapening op gang te •krijgen".--yA'.-'i'■--r Warren Austin zèidè: .„oude eisen, oude verkeerde voorstellingen van zaken, oüde beschuldigingen; 'ên ou de voorstellen". Zo was bét' ook.Wisjinsky eiste in de eerste plaats een verbod van atoomwapenen. Pas daarna, sou er sprake kénnen; zijn van ontwape ning. Zijn critiëk ten aanzien'van de drie-mogendhedenvoorstellen vvès ditmaal veelal zakelijk. Als wij dn verschillende stadia ontwapenen en beginnen met dc kleine problemen, "was zijn;.beloog, behoudt Amerika tot het laatste een voorsprong in atoombewapening én wakals Ame rika dan zou weigeren dat .laatste stadium ih te gaan? Dat is m iéder geval critiëk, Waar over te praten valt ende voorstel len dienen immers als basis voor een bespreking,-Maar wat stelde'dé Russische Woordvoerder" nu 'voor? Pas na atoraisché 'ontwapening ge gevens - indienen 'óver dé "stand der bewapening door allé landen, zodat 'Sowjët-Rüsland'. niet alléén allé voor- deleh 'van dë conventionele bewa- Zie verder pao3 2 - .?V'- v TOKIO. Terwijl generaal Ridgway bevel gaf ccn diepgaand onderzoek in te stellen naar het verhaal van de 5.700 door de Clri- nczen vermoorde "krijgsgevangenen in Korea, toonde men zich In of ficiële Jcrinren enigszins sceptisch. Dc mogelijkheid .werd geopperd dat sommige der cijfers tweemaal geteld waren. Er zijn nog géén officiële dc- meati gekomen,, maar op net hoofd kwartier te Tokio gaf men behoed zaam uiting aan zijn twijfel aan de juistheid der cijfers. -Het Britse niinistcrie van Bui tenlandseZaken hééft in Amerika Inlichtingen.} gevraagd over het vermoorden van dé krijgsgevange nen in: Korea. Een -woordvoerder verklaarde, dat, dc Britse geheime dienst nièt_ eêrdèr berichten uit Korèa óver* wreedheden had ofit- vangèn. BONN. Het West-Duitse kabi net heeft besloten wettelijke maat regelen tc nemen om zowel dc West-Duitse communistische partij (KLP.D.) .als de nco-nazistische Rcichsparteï (S.R.P.) buiten de wet te stellen. Het kabinet hechtte zyn goed keuring aan de tekst dér beschul digingen tegen béide radicale par tijen en b'csloot tot vervolging de zer groepen over te gaan door het onlangs opgerichte federale Hof in Karlsruhe.. De minister van Binnenlandse Zaken Robert Lehr verklaarde óp ccn persconferèntie: „Er is géén plaats voor déze vijanden van cè staat". Secretaris Apeldooriise Armenraad verduisterde 20.000; eis twee jaar ZUTPHEN. r-. Twééjaar gevan genisstraf eiste: de - officier; van Jus- ^jtie'tegtm 'pUd-Ee^etaris van de Apeïdcomsèarmenraad. Verdachte heeft, ruim f -20.000 verduisterd.' Da officier :eiste bovendien dat ver dachte uit'.' aUeambfcén ontzet en hem verboden' zal wórden ooit een staatsambt 'te, bekleden. - "Uitspraak 'over '"twee weken. lWtnister Wysjinsky verscheen gis teren in het Palais. de Chaillptjnet een witte - duifK Het .beesljeAwds hem op de treden van het pebpuip die er blijkbaar van overtuigd Was dat dit symbool van de [..vredein 'geen betere handen dah die van de Rus kón worden gelegd.' Of zij geltfk heeft? De -tweede rede, die de Sow jet-minister in de V.N.- Assembleé hieldf lwas voor het Westen ongetwijfeld heel wat 'minder.: krenkend dan zijn' eerste. Maar' van veel verdraagzaamheid en begrip voor het standpunt- van anderen getuigde zij helaas, toch niet. PARIJS.De staking -der 80.000. mijnwerkers in Noord-Frankrijk is gisteravond geheel geëindigd. Ook de communistische C.G.T. verklaar de zich toen accoord met het döoi' de met-communistische vakbonden al eerder aanvaarde compromis voorstel van de regering in de kwestie van de betaling der zie kenfondspremies.' De staking .heeft vièr dagen/ge-! duurd cn kostte Frankrijk naar schatting 300.000 ton steenkool. sitsen*».3 PARIJS é-r Dcregcrlng-Plcvenheeft beslotcn. de Franse Nationale Ver gadering Dinsdag nver een motie van vertrouwen te laten stemmen.. In .de gisteren gphouflen zitting vait:de. Nationale Vergadering maakten de ge matigde conservatieven en de socialisten bezwaren tegen hét bezuinigingg- prógrain van de regering,datFdoor - de minister van Financiën» Mayer, werd angediend. Inmiddels is dc positie van het Franse kabinet versterkt, doordat, minister Acheson in/êen gesprek met Schuman Frankrijk; meer Amerikaanse economische cn militaire hulp in het vooruitzicht beeft gestéld. (Vaii ccn onzer verslaggevers) LEEUWARDEN De Friese hoofdstad is Vrijdagmiddag gedu- rcniljf- ratkcle urén hét:: toneel ge weest vanwilde vechtpartij cn en heftige démonstraties. Honderden studenten, scholiérëzi, boeren.cn burgersdromden- samen voor cn rondom het .paleis van justitie. Daar binnen moesten dc hoofd redacteur van -- dc „Heerenvccnse Koerier", de - heer-;' Fedde Schurer cn;:.lieL- (katholieke) Statenlid Tjeb- bc;- dc^Jong^uit Bolsward tcrcqht staan voor tTë'politierechter wegens' beledigingvan de kantonrechter tc Hcerènvccn. De gemoederen van aanhangers Nee,dit is - niet Loretfo. Young., snel ficur.'lievelingstijgertjes zie. Hollywood, maar Mïep Groenendijkde-- telefo niste uan Dterpaarde Blij-Dorp. die met de laatste aanwinsten van'Blij- Dorps levende have welwillend vóór Bonze fotograaf poseert. De tijgertjes 'zijn'vijf weken geleden] door de .Su- matraanse koningstijger Siileicater wereld gebracht erty maken.' het A'dank :.zij de goede zorgen van op passer Janus van der Berg utt- -stekend. r De Poema's bp de andere foto zijn, acht: weken oud en]'peen-katjes meer], dte zonder handschoenen kunnen worden aangepakt: yandanr hun on vriendelijke blik tegenover d^e man met-het-kick toestel. WARSCHAU - In Warschau is meegedeeld dat Donderdag - een Iijntoestel van de Poolse -staats- lucbtvaartdicnst L.O.T. is- neerge stort in de buurt van Lodz. De tv;aalf passagiers en vier leden van de bemanning kwamen om het leven. Dit is de eerste grotè vlieg ramp van .de Poolse vliegdlenrt sinds de oorlog. Het verscberingspl^n van. minister May ér, dal de eerste, krachtige ;anti- iniJatiepolitiek van de Franse rege ring sedert dc oorlog vcnnc. omvat in hoofdzaak de volgende punten: .1) Uitschakeling van de katoenin- voer- uil de Verenigde Staten; 2) Stopzetting van de invoer van - papierhulp - uit de .Verenig de, .Staten; de omvang yan. dc Franse nieuwsbladen zal door deze maatregel tot -de helft -móetenwor den ^teruggebracht; 3) Verrr|oedelij- kc stopzetting .Van de invoer van Amerikaanse kolen met ingang van Januari a.s. 4) Waarschijnh'jk invoe ring van een benzinerantsocncring. die zal neerkomen op beperking van' het bcnzinevèTbruik met 25 pet. 5) 'Bèperkibg van het staalverbruik en. verhoging van de staaluitvoer naar de Ver. Staten me', het doel de invoer van hoogovencokes te ver groten. 6) Vermindering van dc aankopen in 'het- dóllargpbiëd in, het jaar' tot Juni 1052 van 1.014. mil- Nederlandse gezant verkeert in moeilijk parket WASHINGTON. .Amerika er kent koning Farock niet 'als ko ning van de Soedan. Het State De partment heeft meegedeeld, dat de geloofsbrieven van de Amerikaan se ambassadeur Jefferson Caffery aan „dc koning van Egypte" zijn gericht. Dc Arabische staten Jemen, Jor danië cn Libanon daarentegen .heb ben koning Faroek's nieuwe titel erkend. Inmiddels stelt dc kwestie van de titel van Farock sommige bui tenlandse diplomaten voor een pro bleem. Zij weten nog niet of de landen, die zij vertegenwoordigen. Öc nieuwe titel zullen aanvaarden. Hét Nederlandse consulaat beeft medegedeeld, dat dc nieuwe Ne derlandse -gezant de heer W. Cnoop Coopmahs. draalt met het aanbic-^ den van zijn geloofsbrieven. DEN HAAG- Bö Kon. Besluit Is de loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering verhoogd van 4725 tot ƒ4925, met ingang van 2 Juli 105L lioen dollar tot 500 milliocn dollar. 7) Waarschijnlijk bsperking van de ir.voer uit de landen van dc Euro pese Betalings Unie. De .'belastingen zullen verhoogd worden met 200,- "milliardfrancs, ongerekend dc verhoging van do belasting op tabak en benzine. Er zal een belasting cp overwinsten worden geheven. DEN HAAG. ;i— pè Bijzondere Rand van Cassatie sprakvltcdcn- mörgcn dc doodstraf uitslover de yqormalige SS-er A. J. Pictcrs uit Groningen, die enige tijd geleden 'door de rechtbank 'te Haarlem tot levenslang;; was veroordeeld; Als commandant van ccn SS .Jagd Kommando" had P. geduren de dc laatste periode van de bezet ting ccn aantal arrestanten gruwe lijk mishandeld of door zijn minde ren laten mishandelen.-Ten gevolge hiervan waren verscheidene perso nen voor het leven verminkt, cn an dere overleden. der Friese beweging zijn door deze "zaak hevig bewogen. Terwijl in de klemc, stampvolle rechtszaal de ramen stevig gesloten bleven om het gejoel buiten zoveel mogelijk té weren, voerde depolitie charge na charge iuitZelfs de .Leeuwar der brandweerwerd 'gealarmeerd om de. mensenmenigte op de markt uit elkaar to spuiten. Verscheidene demonstranten liepen lichte kwet suren op. Fedde Scburcr, die na afloop van de zitting op de schou ders word gehesen, werd bloedend aan zijn poLs gewond, - toen hij bij een charge door een ruit-werd .ge drukt. De Ó§rzaak 'yin '«1. rds een' rechtszaak,'""iiie ongeveer een' maand geleden voor het kantonge recht te Heerenveen diende. Er moest een veearts terecht staan, die voor de groene tafel alleen Fries wenste tc spreken, terwjjl de kan tonrechter, mr. Wolthers, alleen Ne derlands als .officiële taal meende" te moeten, toelaten. Fedde" Schurcr schreef toen in zijn blad een hoofd artikel, waarin, hij .zich ih lelie ..be woordingen tegen de kantonrechter keerde. -•■ J. -vV Met-de onstuimigheid cn het élan, die de Friese beweging kenmerken, is; gisteren voor: de beide verdach ten in de beledigingszaak gedemon streerd. De. muren var, het paleis van justitie .waren gistermorgen met leuzen versierd en er werden pam fletten rondgedeeld, waarin in het Fries natuurlijk het Friese recht óp Friese rechtspraak werd opgeëist in ronde bewoordingen; De laatste; zinsnede bestond uit de oude Friese strijdkreet: „Leaver dea as slaéfl" Dat de1 zitting In de. kleine rechtszaal plaats vond omdat in de urote da kachel - niet 'brandde wekte grote verontwaardiging onder de honderden belangstelJmden. die zich la de gangen van hét gerechtsgebouw verttrongén. Tenslotte kwarr. hel zover, dat deze HET GROTE MOMENT tijdens de ere-promotie van prins Bernhara: prof. dr ir A. J. Kltiyvcr, de pro motor, overhandigt de jonge doc- ior-honoris-causa de bul. Zie verder pag. 3 Sint Nicolaas maakt i prijswinnaars bekend 1 ANISTERDAIvL Maandag 19 November,-om half .acht over Hil versum I en om half negen ovor Hilversum II wordt dë traditionele Sint Nicolaas-Iuisterwedstrijd uit gezonden, onderdeel van de kin-' derpostzegelactie. Reizen in bin nen- en buitenland, radiotoestel-' len on tal van andere prijzen zijn', hiervoor belangeloos ter beschik- king gesteld. Dc wedstrijd werd ontworpen; door Jan de Clcr. .Op Sinterklaas avond, 5 December, maakt .Sint' Nicolaas persoonlijk overbeide' zenders de winnaars van de hoofd-! prijzen bckepd. g /I NS nieuwe feuilleton !s m een licht cn dweas ver- ri heat. Het speelt op de Prln- 5 eclon Universiteit in Ame- 6 rika. 'Een paar studenten g verbergen daar een meisje, p dot door de politie wordt gezocht als de belangrijk- f? stc getuige in een moord- s» zaak. Natuurlijk kan de g aanwezigheid van één meis- S je tussen zoveel jongens op den duur niet. onopgemerkt X blfjuen, cn ten slotte drei- gen de studenten liet slacht- S 'affèr'- ie] wordenvan hun M i goede bedoelingen] Devele i g dwaze situaties, waarin ze 1 g.. geraken, worden bijzonder S g Eantusant beschreven door S E dzoard Hope, de auteur S m van „S h e lov e s m:e n ot" B U zoals -dê oorspronkelijke tl- g tel luidt Wy zetten V met r. ingang van Maandag het ver- S had voor als „Eé n meisje pj en vele mannen". S fuwnVHKt»Mu> MEVROUW ROOSEVELT.is Vrij. dagavond in ons land aangekomen, waar zij enige dagen zal vertoe ven op Schiphol, waar dczcafoto genomen is. verklaarde zij tegen over journalisten, aut zij, op de* bijeenkomst der V.N. het meest gefrappeerd wr.s door het feit, dat Wysiinsk'j koh Utclicn. ROVIGO. Het overstromingswater van dc Po bereikte Vrijdag Rovigo, waar duizenden vluchtelingen uit het~8Ó.OOO hectare overstroomde landbouwgebied waren ondergebracht. Ecu vliegtuig bombardeerde de dijken van het Witte Kanaal, ten Zuiden van dc stad, in dè hoop dat liet water kon worden afgeleid cn de stad gespaard. Maar kort na.middernacht braken de dijken op dc verkeerde plaatsen door en stroomde het water n-.et vernielende kracht binnen. liet gevaar neemt van uur tot uur toe. Twee Amerikaanse hofschroëf- vliegluigen zijn op *veg naar Italië. Het Canadese Rode Kruis hééft uit zijn voorraden in Zwitserland voor 10.000 dollar aan kJedine ,en rub berlaarzenter beschikking gesteld. Het Zwitserse Rodo Kruis schonk 10.000 francs, Rode Kruisverenigin gen in twintig landen is om steun verzocht. Naar schatting, zijn dertigduizend koeien en. paarden omgekomen! De versletenheid in heel Italië ts groot. „Dit komcr. wfj niet-'ir-eer te boven,'' zeggen vele Italianen. - <Vau een onzer verslaggevers) AFEïlDOORN; Vrijdagavond is een roofoverval gepleegd op de boekhouder G. 3. H., van de brandstoffcnhandeE II. van Acb- tcrbcrgli in de Van Galcnstraat. De drie mannen, die hierbij naar alle waarschijnlijkheid waren be trokken, hebben zich meester ge maakt van ongeveer f 3000. Het is dc politic nog niet gelukt ze te achterhalen. Toen de boekhouder, die nog laat in hel kantoor had gewérkt, om huif tien naar huis wilde gaan, het licht uitdraaide en de buiten deur opende, stonden er buiten drie mannen die hem aanvielen en hem door een slag op het hoofd buiten bewustzijn stelden. Uit zijn zakken namen zc cèn bedrag aan £eld mee, dat eigendom was van de kolenhandel.Met de sleutels, die dc boekhouder in dc - hand 0k r.w;,!.mii ami st^unxucxsiiimiBKi^ 3 Vrij veel wind g Weersverwachting geldig van Zatcraagavond tot Zondag- avond: '"'S' Over het algemeen veel be- n y wolking met tijdelijk regen, g i| Matige tot krachtige, inde kust- H P provincies tijdeli.ik harde wind H ■e tussen Zuid en Zuid-WesL leis E minder zacht. g 18 Kov. Zon op 8 u 3 m onder ff S 16 u 4tf m: Maan op 20 u 8 m on- g dér 12 u 50 ra. g S 10 Nov. Zon op 8 u 5 m onder 21 a 16. u 45 m; Maan op 21 u 20 m on- der 13 u 14 xr. ri '%rni :i:ai:uiiig!D5;iii£i:ifjE!itii[iïi!iL:iiiiii!iica.iE had, kon de safe worden geopend. Het daarin aanwezige geld werd .eveneens t neegen ómen.. Dc totale buit bedraagt ongeveer. .3000.—. De boekhouder werd opgesloten in* een archiefkast,, waaruit hij zich, na. ongeveer een kwartier, toen hij het bewustzijn had terug gekregen, wist te bevrijden door een paneel in té trappen. Hij stel de zich ogenblikkelijk in: verbin ding met de politic. De boekhouder, die. aanvanke lijk met wonden in" het gelaat naar het ziekenhuis - is overgebracht; heeftzijn werk .vandaag- kunnen hervatten. (Van onze parlement.- redacteur) DEN HAAG. Dc Tweede Kamer heeft gisteren de motie .welke de heer Andricsscn (KVp) met dc fractieleiders van do vijf grootste, partijen nopens de wo ningbouw had Ingediend, met 02 tcgco 5 stemmen aanvaard. Dc CPN stemde tegen deze mo tie, -omdatdaarin -de; woningbouw met de defensieals centraal pro bleem van,'het. 'regeringsbeleid werd* gesteJi Hun eigen motie werd-, met vijf tegen 61 verwor pen,, alsook dc moties waarin o.a. het uitschrijven van een .'gedwon gen lening ten behoeve van de woningbouw .werd bepleit DEN HAAG. Mossadeq, de Perzische minister-president-. zal Maandagmiddag met een 'extra DC-B van de ,K.L,M. op i Schiphol aankomen, 's Nachts om twaalf uur zal hij naar- Caïrö vertrekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1