„Kleine landen" zoeken ontwapenings-compromis HET ROTTERDAMSCH PAROOL Blaskowitz' „Horch bracht f1275 op Aceoord op vijf punten tussen Oost en West ost en Edeii gaat streven naar beperkte accoorden Huwelijksaanzoek was je oplichterij Mossadeq op Schiphol: „Ik ben optimist" Regen striemt Italië en water blijft stijgen t-steun voor Cairo? Inbrekers slaan grote slag Accoord over Triest? „Slechts partiële successen kunnen impasse doorbreken" „HEER ZOEKT KENNISMAKING... Trouwlustige dame gaf f 1200.- Ismailia door Britten bezet Aan Amerika is lening van 10 miliioen' dollar per maand gevraagd Buiten lópen is ook niet alles Twaalf koeien -en 30 varkens verbrand Bijna 200.000 daklozen Turks vliegtuig neergestort: twintig doden Mi* Teulings belaêt met Binnenl, Zaken Dodelijk ongeval bij nieuw bouw Onb^tend schip op Noordzee gezonken Israel's president herkozen Officierskruis voor Prins Bernhard V erandering agenda Tweede Kamer Scholen niet dicht op Zaterdag lie Jaargang, no. 273 Dinsdag 20 November 1951 Red. en Adm, Lange Haven'141; Schiedam TeL 69300 - Abonn.prijs: par week 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier» Am sier damsché Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vrie« PARIJS. Nu zowel Rusland alsde Westelijke Grote Drie een ontwapeningsplan bij de hebben ingediend, bestudeert een groep „kleine staten'Vde mogelijkheid beide voorstellen të combineren om een bruikbaar compromis te vinden. India, Israel en Canada zoudett tót nu toe hierbij betrokken zijn. Aldus betrouwbare kringen in Parijs. Men denkt over het in stellen van een sub-commissie, bestaande uit vertegenwoor digers van kleine en „neutrale" staten. Na een analyse van de twee ontwapeningsplannen zou de sub-commissie vast moeten stellen op welke punten ze overeenkomen. De details van een of ander com promisvoorstel zouden dan vol gend-jaar in de voorgestelde ont wapeningscommissie verder kun nen worden uitgewerkt. Verscheidene diplomaten uit de kleine landen hebben er op gewe zen, datde standpunten van de Ver. Staten endé Sowjet-Uhie In vergelijking met;, vroeger, aanzien lijk zijn v gewijzigd. Op de volgende puntenis er zelfs, min of meer overeenstemming: 1. Het, .verbod, van atoomwapen s.- 2- Het- rinstellenvan een 'doel treffende internationale contröle op de' productie van deze wapens. 3. Een algemene telling van wa pens en strijdkrachten. 4. ..Het' opstellen van een ver drag of. conventie ten aanzien van bewapening' en ^atoomwapens; 5.': Het: bijeenroepen door de. Ver enigde. Naties van een wereldcon ferentie voor ontwapening. Tijdens de gisteren begonnen al gemene beraadslagingen ir. de poli tieke commissie beeft inmiddels Acheson een hijzonder rustige, maar ook zelfverzekerde uiteenzet ting over het ontwa'peningsplan van de Westelijke. Grote Drie ge geven. Onderzoek en contröle moesten het uitgangspunt worden. „Wij moeten wete. wat wij controleren willen. Het beeft geen zin de gere gelde troepen van een staatX te beperken, als deze daarnaast, om maar een vr orbeeldte nemen, er een macht van douane-ambtenaren 'op na houdt, gewagend met tanks. Niet het aantal atoombommen is beslissend; maar de hoeveelheid atoomsplitsend materiaal; een con trole van algemener aard is dus nodig." PARIJS De Sowjet-ünfe heeft Egypte economische hulp aangebo den. aldus verluidt uit gewoonlijk betrouwbare bron te Parijs. .Tussen de afgevaardigden der VS. van beide landen zouden besprekin gen begonnen zijn. In Egyptische kringen te Parijs wordt bevestigd, dat de Sow jet- Russische minister van Buiten landse Zakeru Wysjinsky. zijn Egyptische ambtsgenoot El Piu en. de leidersvan andere Arabische delegaties heeft' uitgenodigd deze iv* i weèk een bezoek aan .de Sowjet- j ambassade te Parijs te, brengen. Acheson verdedigde de noodzaak van het opstellen - van criteria, maar concrete afspraken moeten die criteria tot leven brengen. Hij weerlegde mettal van uitspraken de laster, als zouden de Verenigde Staten nimmer de wil hebben ge uit atoombommen te vernietigen; het tegendeel was waar. Maar hij vroeg' zowel technische veiligheids maatregelen als politieke; Het was voor het eerst in deze zitting, dat de politiek, van het Westen verdedigd werd in dé vorm. van in details beschouwde concrete voorstellen en richtlijnen. Door de resolutie der Grote' Drie een tastbare vorm te geven, werd bijzonder duidelijk gemaakt hoe levensvatbaar de politieke richt lijnen van het Westen zijn. Mis schien was dit de oorzaak er van, dat de Russen zich niet dadelijk voor het woord meldden, Buit: zestig mille aan juwelen AMSTERDAM. Inbrekers hebben Zondagavond, een grote slag geslagen in de bovenruimte van hét Vondelparkpaviijoen, waar de weduwe van" Herman van den Eerenbeémt met haar zóón woont. Terwijl beidenafwezig waren, zijn dé .dieven, aan de achterzijde door eeti keukenraampje bin nengedrongen. Zjj verdwenen met een buit van f 40.000.— aan platina en gouden sieraden; tafel zilver. edelstenen enz Onder meer is gestolen de zes cm grote mas sief gouden gedenkpenning, die Van den Eerenbeemt kreeg toen hij benoemd werd tot ereburger van 's-Hertogenbosch.. Verder wordt vermist 'n vijftiende-eeuws handschrift met vier miniaturen üi geëmailleerde band met gouden vopr-" en achterplaat, bezet met edelstenen en. 'waarop aangebracht tekeningenvan Bellini. De waar- dé" hiérvan!: 'wordt geschat op 20.000'.— Crotèspahnihg,'wil/zij ./niet tot ■uitbarsting komen, moet af en toe gebrokenworden. Dat vond ook de Franse president, de heer- Vincent Auriol,,en daarom orga-, nis eer de tiffin Het bos van Ram- bouillet, ten Zuiden van Parijs, een jachtpartij voor deelnemers aan de-zesde zitting van de VJf.-, Assemblée. Tofhen behoorde ook secretaris-generaal Trygve Liedie men hier zijn jagers- kunst op een fazant ziet beprcc- ven. Rome en Belgrado zouden stad verdelen WASHINGTON Amerika heeft de Russische nota over Triëst als •..ongegrond" verworpen en gezegd dat het de schuld, van Moskou is dat van Triëst geen-vrije stad kan worden gemaakt. Rusland had de Westelijke Grote Drie ervan be schuldigd het. vredesverdrag met Italië te schenden en aan te sturen op een verdeling van Triëst tussen Italië en Joegoslavië. '••:Er zijn nieuwe; aanwyzingen.dat Italië en Joegoslavië spoedig zul len beèluiten. ondanks de Russi sche bezwaren, het vrije gebied van Triest .te delen. Uit betrouwbare bron wordt ver nomen. dat binnen een paar we» kén rechtstreekse onderhandelin gen tussen' de twee- landen zullen beginnen over de uitvoering van de in principe bereikte overeen-, komst. (Van onze correspondent) LONDEN. Na een tussenpoos van.meer dan zes en een half jaar heeft Anthony Eden gisteren ïn het Leerhuis weer als minister van Buitenlandse Zaken gesproken. De rust van zijn voordracht, zijn typische tolerantie en tegelijk de ernst, waarmee hij het onderwerp, dat hy zo kennelijk beheerst, behandelt, verzekerden hem* van cén aandachtig gehoor, dat zich echter duidelijk bewust was, dat Eden op dit ogenblik onmogelijk veel nieuws kon vertellen, hetgeen de minister ook niet deed,! UTRECHT. In een van de grote dagbladen verscheen begin Augustus eèn huwelijksadverten tie, welke buitengewoon, aanlok kelijk was: een heer van 37 jaar, verzocht kennismaking met een dame, in bezit van enig kapitaal, leeftijd geen bezwaar, om samen zaken te doen en gelukkig te leven. Een 36-jarige chauffeur uit Am sterdam, dié de annoncé had ge plaatst, ontving slechts twee brie ven, één van een huwelijksbureau welke hij onmiddellijk terzijde legde en één van een Utrechtse dame, haar wie hij! terstond reisde. De kennismaking was zó vlot en voortvarend, dat er reeds direct over trouwen werd gesproken, doch natuurlijk was er enig geld Dr Mossadeq op Schiphol in ge sprek met de Perzische vertegen woordiger bij de VJf.-Assemblée, Entezam, die speciaal uit Parijs was overgekomen om zijn pre mier van de laatste -ontwïkkelm- gen op de hoogte ie/brengen. Op de achtergrond de dochter van dr Mossadeq. die haar «ader gedu rende zijn reis verzorgt. En die zorg moet uitstekend zijn, u?a?it de Perzische premier zag er thans heel wat gezonder uit dan. toen hij op de 'heenweg naar Amerika, kortetijd op Schiphol verbleef. CAIRO 1 De gewapende botsing tussen Engelsen en Egyptenaren In Ismailia is voor de Engelse bevel hebben aanleiding geweest om de stad te bezetten. De Egyptische waarnemende minister yan Buiten landse Zaken heeft medegedeeld, dat Egypte tegen deze Bezetting zal protesteren. Britse woordvoer ders verklaren, dat: de! bezetting zeven dagen zal duren.-. Dan zou de evacuatie van Britse vrouwen en kinderen' voltooid ztfn. .In Londen,. .yerd Maandag -ge kend gemaakt, dat meer Engelse troepen zullen worden overge bracht naar de Kanaalzone. Een gedeelte der troepen zal door het vliegkampschip ..Illustrious" wor den overgebracht;: de rest. .wordt door de lucht Vervoerd. (Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM. „Wy^ hebben in Washington nog geen definitieve resultaten bereikt", aldus verklaarde ons gisteravond de Perzische premier Mossadeq op Schiphol, van waar hij te middernacht naar Caïro verder reisde. „Maar," zo voegde hij hieraan toe, „ik beu nog steeds optimistisch. Ik ben'altijd een optimist." //l. Wat zijn kijk op de zaken erv de manier, waarop hij ze denkt aan te pakken, misschien het best ka rakteriseert, warén zijn slotwoorden, ■waarin hij aangaf, wat Engeland, dat in „al te vecl kwesties"' niet meer de hoofdverantwoordelijkheid voor de uiteindelijke beslissing had, dah wel kon doen. Dat was om te trachten;„onze: reputatie van geduld en verstandige raad (weer) op te bouwen en de diplomatieke ervaring van. eeuwen, die; ons -erfdeel is, te gebruiken om de naties te leiden en vrede te-bewaren*1. De achtergrond belaas moet men zeggen de bekende achter grond—van zijn. rede wasmatuur- lijk - de groeiende internatianale span ning en de verontrustendekloof tussen Oost én West.Wat hem; Eden,.luisterende naar Wysjinsky vo rige week. zo .treurig had gestemd, was niet zozeer de heftigheid van zijn taal, als wel de kennelijke on-^ toegankelijk voor iedere andere nuance van opvatting da'n'de zijne. Eden is 'er vast van overtuigd, dat er maar één manier is om met de enige "kans op succes te trachten deze impasse te doorbreken en dat is om. te proberen om óp bepaalde wel omschreven maar beperkte pun ten overeenstemming te bereiken. En. voegde hij. er .met een oiit de bescheidenheid uitbrekende vastbe radenheid, aan toe: „Ho'e het ook ar dat is 'de manier waarop .wij ,3i zaak zullén gaan aanpakken". Eden schetste vervolgens (de meestal reeds bekende) Engèlse pd- sitie ten aanzien van de ontwapf' ningskwestie en ten opzichte va Duitsland. Korea. Ferzie en Egypte. Hij beloofde, dat Wysjinsky's laatste voorstellen nauwgezet.- bestudeerd zouden worden. Het vertrouwen, no dig om over te gaan tot eventuele ontwapening, kon alleen gewonnen worden door een zich ontwikkeld systeem van verifieerbare xnedede- Zie verder pag. 3 SALZBURG.5 De Oosten rijkse politie arresteerde Maan dag een oude. bedelende muzi kant, omdat hij op het volle station op een mondorgel het Horst Wessel-Ued stónd te spe len. v' -1 '\V. Toen de man gevraagd werd of hij een nazi. roas zsi -..hij: „Nee, maar nu't-winter wordt zon ik liever in de gevangenis zitten dan in de kou te moéten rondlopen." VENLO. Twaalf koeien en dertig varkens zijn omgekomen bij de brand, die de grote boerderij „Heierhieve" (bij Blerick) totaal heeft verwoest. Ook enkele grote schuren gingen in de vlammen op. De Venlosè brandweer kon tegen de vuurzee vrijwel niets uitrichten. Ook dnkpannonfabriek in vlammen opgegaan De dakpanhenfabriek „Achtum" te Franekrradeei is varnacht na genoeg geheel afgebrand. Ook het woonhuis van de bedrijfsleider ging verloren. Vièr andere wo ningen, die bij het fabriekscomplex staan, konden worden behouden. De schade js zeer groot. Een 'motorboot/ volgeladen me$ .somber 'kijkende vluchtelingen; verlaat de Italiaanse stad Adria, gelegen nissen de buiten haar oevers getreden rivieren Po en Adige, ten Zuiden van Venetië. ROME. Wéér striemt de regen Noord-Italië. Het water indePoende zijrivieren is aanzienlijk gestegen. Steeds meer steden warden door bet water bedreigd. Door een enorme aardverschuiving werden een locomotief en twee wagons tussen Milaan en het Lago Magglore bedolven. Verschei dene mensen werden ernstig gewond. In Rovïgo, Adria en andere geïso leerde-steden hebben Amerikaanse,Britse en Italiaanse vliegtuigen de hele dag tonnen levensmiddelen, medicamenten en kleding, uitgeworpen.-' Italië baar deelneming betuigd met de overstromingsrampen, wel- In Adria heeft het water de tweede verdiepingen van de, hulr zen bereikt. De vloot; vaartuigjes om hulpte bieden groeit met het uur. Zij hebben een zware strijd, té 'voeren tegen de grillige stro- mingen,r ronddrijvende wrakstuk ken en de harde wind. Het probleem:.van 'de verzorging van dé bijna 200.000 daklozen wordt steeds dringender, ondanks dc hulp die van alle. kanten wordt geboden. HM. Koningin Juliana heeft In en telegram aan de president van ke Italië thans teisteren. Dé premier, die een vitale indruk: maakte en vaak lachte, deelde ons verder mede, dat zijn reis naar Caïro geen politiek karakter draagt. Het is uitsluitend een beleefdheids^ bezoek. .Van- zijn. bezoek aan de Verenigde Staten had hij een gun stige indruk gekregen. - Op onze vraag, wat hij van de Toestand in Perzië zelf 1 dacht, anï-, woordde hij: „Wij hebben geen slechte berichten ontvangen". Dr. Mossadeq., die na ons korte gesprek ih een auto^stapte om naar Den Haag lc reizén. 'Vaar hij en kele uren op het Perzisch gezant schap doorbracht, had tevoren langdurig geconfereerd rr.e: da Per zische ambassa dèurin Washington. Entezam, die uit Parijs overgeko men, hem uitvoerig inlichtte over het verloop der besprekingen in de 'Assemblee der V„N. en op zijn beurt werd ingelicht over de onderhan delingen van de premier in Was hington. Dè Perzische vice-premier. Hoes sein Fatemi, was het weer, die. de pers op Schiphol uitvoerig te wooro stond. Het was dit keer een 'feiie en verbitterde Fatemi, die, zich vóoraT in scherpe bewoordingen, te gen Engeland en in het bijzonder tegen Churchill richtte. - De vice-premier wees er met nadruk op, dat dr. Mossadeq naar 'Amerika was gegaan ora ér in de Veiligheidsraad dé zaak van zijn land te bepleiten. De. regeling van de oliekwestie kwam slechts- op de tweede plaats. Pende, aldus de vice- premier, vraagt geen hulp in de vorm van Marsh altgel den: Het vraagt een. lening van 10 miliioen dollar per maand gedurende twaalf maanden, met 'de opbrengst der oliebronnen als waarborg. Het is thans aan president Truman, hier over te beslissen:; De vice-premier ontkende, dat er een voorstel was geweest om do werkzaamheden in Abadanaan de Shell over te dragen. De heer Entezam zei ten slotte, na zijn gesprek met dr. Mossadeq, dat. een vén.de punten, die de Per zische premier met president Tru man had: besproken, de schadeloos stelling van de Anglo-Iranian was geweest. Het Perzische-voorstel is, dat eerst het bedrag van de scha deloosstelling. zal worden vastge steld. Daarna is'de Perzische rège- ring bereid Engeland zolang olie te leveren, zonder èeri enkelever goeding daarvoor te verlangen, tot dit bedrag in zijn geheel- is voldaan, By haar terugkeer uit de nieuwe wereld waar zij met haar echtgenoot, de hertog van Edin burgh een officieel bezoek aan Canada en de Verenigde Staten heeft gebracht was een van dey eerste begroetingen., wélke prinses Elizabeth in ontvangst mocht ne?»en. een zusterlijke kus van prinses Margaret. (Vïth/orize corrèsporident) .Maandagmiddag reed" ƒ.1200, toen ƒ1250 en cp de wekelijkse auto- 'met moeite ƒ1275,--. veiling van de ENAVO Hoewel experts ait AMSTERDAM -Toen ju het Olympisch Sta- prachtstuk hadden ge- wijlen kolonel-generaal dion te Amsterdam deze taxeerd op - ƒ1500.— Qlasko'witz, tijaens de machtige grijze cabrio- kreeg de veilingmeester laatste maanden van de lot voor onder auto- geen tientje boven die oorlog Duits opperbe- nummer ND 6017 en in ƒ1275. vclhebber in Neder- prachtige staat. Nog.al- Zo werd de Rotter- land, op de vijfde Mei tijd een vorstelijke, damse zakenman, de 1945 naar Wapeningen sjieke wagen, uitstekend heer J. M. Overeindede ging om de capitulatie- geconserveerd. .Deze trotse bezitter wil bepalingen te tekenen, auto" riep de veiling- er gewoon mee gaan reed hij de beschoten tr.eesler.. „komt op de 'rijden. Maar u moet en verwoeste stad bin- begrafenis van alle na- bedenken, dat de Mer- nen in. een acht cylin- oorlogse automobielen cedes van de-Duitse ex- der Horch 1938. Een ko- en 't Is een automobiel keizer enige tijd gele- ninklijke grijze cabrio- mftt story.,.1" den op dezelfde auto- let (viei onder de kap). veiling ƒ1800,-— bp- van binnen met rood Maar de kopeTs, die bracht, doch door de varkensleer bekleed, bewonderend keken naar nieuwe eigenaar drie voorzien van banken zo*n locomotief van een maanden geleden voor d!e zaten als salonfau- motor,-waren niet eo- ƒ16.000 werd verkocht teuils, met radio aan thousiast Want het mag aan.,., de Duitse rege- boord en bovenal met dan „een auto met eenr ring als' „historisch een motor \,als. een ma- story" zijn, hij loopt.èen stuk"; Wieweet wat chinekamer", die1 de 150 op drie.. ;l Duizend gul- deze ,,'auto itiet een sto- km per, uur makkelijk den Wilde de eerstebïe-ry"..'nbg eens zal op haalde, der wel geven, *twérd -brengen.' CAIRO. Maandagavond Is- *n Turkse Dakota ongeveer zes kilo meter van het vliegveld „Faroék" by Cairo neergestort by een po ging om te landen. Twintig men sen hebbenhet leven verloren. DEN HAAG, 'Dè ministerraad heeft besloten aan de Koningin voor te stellen de vice-prèmier, mr. F. Teulings, inverband met het overlijden van minister Van Maarseveen. voorlopig te belasten met de waarneming van de zaken var het ministerie van Binnen landse Zaken, nodig. De adspirant-bruidegam, dié'zich, voordeed als.een hande laar in radio-artikelen, had reeds een buis. ïn Amsterdam gehuurd, waarvoor hij nog f 500.— nodig; had. Voorts moest hij een autix 'nog gedeeltelijk afbetalen," waar voor 700.was .vereist. D.f» trouwlustige dame verschafte heni in to taai 1200.—waarmee de chauffeur naar Scheveningën toog- Op één avond wist hij in diverse gelegenheden duizend' gulden stuk •té. slaan. - De man, die al verscheidene ke ren met de Justitie in aanraking was geweest, stond hedenmorgen opnieuw terecht. Hetbleek, dat hij eind Juni uit de gevangenis was ontslagen. Hij had. en passant kans gezien een „Solx" te ver duisteren. „De wereld Wil bedrogen wor den" citeerde de Officier vao Justitie-in zün requisitoir, waarin hy zich.' er over verbaasde, dat telkens opnieuw slachtoffers wer den gemaakt van dergelijke be driegerijen. Wegens oplichting eis te hij tegen verdachte één jaar en zes maanden. Uitspraak 4 December- ROTTERDAM- Gistermiddag heeft zich. bij de nieuwbouw van het 'Blinden Instituut aan. de Groe- riendaal te Rotterdam .een OÖgeluk voorgedaan, waarvan de 55-jatige timmerman 'J... >G BQluit de Wil lem Buytenwëchstraat ..het slacht offer is geworden. Een der scha kels van een ketting waaraan een ijzeren: balk hing:1-;braken de man kreeg het voorwerp op zijn hoofd en borst. Ernstig gewond werdhij naarj het ziekenhuis Coolsingel ver- vjoie^l, w^r hij bij aankomst bleek te zijn overleden. Elf jarig jongetje overreden -'ROTTERDAM. Gistermiddag oir,vièr uur is ih de Haverland- straat, te Rotterdam de^elfjarigë C.' Peters ,uit der Jonker/iFransstraat: door de. aanhangwagen van een vrachtauto -v,oor; vleesvervoer gegre- pen.. De: jongen werdvnaar hét zie kenhuis Bgrgw eg vervoerd, maar bfëi^'bybaahktimsr'Tnfids'overleden te Tajn. TZiyëe schepen bij ivrak orri hulp te bieden SCHEVENINGEN-RADrO. w Om viec:-UUr .vannacht is een.tot dusv.erre onbekend schip op" de":Noordzee gé- zonken. Twee schepen, waaronder het Zweedse „Lunaria", zijn in de na bijheid om de schipbreukelingen te redden. ScheveningenrRadio heeft alle. schepen, die ixL.de,,nabijheid va ren van de plaats, waar de ramp plaats vónd, dringend' verzocht uit te kijken.naar eventuele drenkelingen. JERUZALEM. Dr. Chaim Weizmann is Maandag door het parlement herkozen als president vanIsraeli':,v Op de, uiterst rechtse 'VTyheids- beweging en de communisten, na riemden allepolitieke partijen voor Weizmanns herbenoeming. DEN HAAG By beschikking van de minister van Oorlog en van Marine is met ingang van 6 _Déa 1951 toegekend het onderscheidings teken vóór langdurige dienst als officier mei het cijfer XV. aan de vice-aamiraai en luitenant-generaal. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden,!, i DEN. HAAG -r-1 Wégeiis hef over lijden van minister Van Maarse veen zal de avondvergadering van de TWeede Kafner van heden niet doorgaan. De voorzitter, zal voorstel len." Woensdagmiddag na afdoening van de begroting van Buitenlandse Zaken dadelijk met de begrotingen van Oorlog en Marine te beginnen met - voortzetting op Woensdagavond, (Eigen bericht) DEN HAAG. Minister Kutten heeft besloten af te zien van zün aanvankelijke voornemen om.de gemeentebesturen en de besturen der bijzondere schoolverenigingen te verzoeken de scholen in ver band met de kolensehaarste óp Zaterdagmorgen te sluiten. Er zijn uit onderwijskringen vele bezwa ren daartegen geuit. Men hoopt nu. dat door het verlengen" vah. de Kerstvacantie met een week een behoorlijke besparing tn de brand stoffen verkregen zal worden. „Karei Doorman" houdt vaaroefening DEN HAAG Hr Ms vliegkamp schip „Karei Doorman" zal op 22 November naar zeevertrekken voor invaren, hetwelk zal geschieden na bij de .Zuidkust van Engeland. Ver- volgens zullen vaaroefeningén wor den gehouden op de Noordzee en in het Kanaal, waarna de vliegtuigen, aan boord zullen worden -gevlogen. Het schip wordt op' 17 December ta Rotterdam terugverwacht. ^^lÉlllOlilliillHIllniMlllllJIBlIli'jtflJIIÉliliÉiBIlKlllIIIIlilSini^ Vrij veel wind 3 'Weersverwachting' geldig van S Diosdagavond tot Woensdag- g avond: Matige tof 'krachtige, In de bustorovireies tijdelijk:, harde 1 wind^aanvankelijk tussen Zuid a S?. Zuid-West, later 'tussen - Zuid-West. eriWeri. Overwe- I gend ..ztvaarbewolkt, met enke- le; buien. Weinig" verandering j in temperatuur. _i 't-fov. Zon op Vji'g m onder J 18 u 42 m; Maan op 23 u 48 m.on- der 13 u 46 m. teiiiiBiiBtffnipiiiiaaEiMnEaiEiiMiiajiiliimuiiiflmiiiaimBiniiiiMr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1