Niet om een oorlog te winnen doeli om de vrede te bewaren' HET ROTTERDAMSCH PAROOL Falen van eenheidsstreven verbaast Amerikanen Eisenhower aanvaardt in Rotterdam commando over Canadese troepen „We zijn teruggekomen", zei Brooke Claxton Amerikaans vliegtuig na beschieting vermist .VERDEELD EUROPA IN. STRAATSBURG Engeland en Scandinavië blijven in hun afzijdigheid volharden Straatsburg maakt weer historie Kerstvacantie week langer He Jaargang, no. 274 Red. eo Adm. Lartge Haven 1A1, Schiedam Tel. 69300 - Abonn.prijs: per week 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers D.09 DE .Woensdag 21 November 1951 -Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644'— Bankier: Amsterdamsche Bank tè Rotterdam Directeur: B. de Vries (Van onze verslaggevers) - ROTTERDAM. „Wg/kunnen onszelf be schermen en wij willen niet'xneer dopn," dit zei generaal Eisenhower tot de 1200 Cana- dezèu;:die vanmiddag voor het Rotterdamse raadhuis stonden opgesteld cn, oyer bun hoof- dén.heen, ongetwijfeld niet alleen tot de tien- duizenden, die zich op de Coolsingel hadden verzameld om het défilé by te wonen, maar ook. tot de volken van West-Europa, die van daag, vóór h uit verdediging versterking heb- Hét- detachement troepen omvat twee formaties van de 27ste Ca nadese infanterie brigade en staat onder commando van brigade-ge neraal. Geoffrey Walsh C. B E ^beroepsofficier, 41 jaar oud. Het oetachemer.t is vanmorgen met het Panamese"* s.s.*. „Fairsea", dat op 12 November de haven van Quebec vernet, in Rotterdam aangekomen. Met h?t schip arriveerden ca. 1500 man, van wie er 300 meteen naar de.trein werden vervoerd. De an deren, namen deel aan het plech tige, défilé. Onder-de gasten, die burgemees ter Oud in de burgerzaal van hei stadhuis welkom heette, bevonden zich- behalve Eisenhower en Brooke. Claxton; 'de Canadese minister van Dgfensie;, die de troepen heeft overgedragen, nlimsterStaf,, de ambassadeurs van Canada, de V.Si, Groot: Brittannië, België; Frankrijk en. Luxemburg.- Van militaire zijde waren aanwezig ó.m. luitenant-gé- neraal •Jiasselman, Clii-gerii Buur man yan-Vreeden, de commandant van 'ihet Britse-iRijnieger, de cöm-. mapdant van de Franse bezeltings- troepen-in Duitsland en een groot aantal anderen. Qnder, grote belangstelling heb- "ben'de Iroepcn zich omstreeks elf tuur'opgesteld. Voor het grote de- filé,„dat hoge autoriteiten zouden .afnemen.. Negenendertig bussen draaiden.- het ^parkeerterrein- voor de'schouwburg op; Begeleid door ,de Koninklijke Militaire"' 'Kape' marcheerden de - militairen, vge- tpoid-met-üde'.bekende^rode baret-"- tènV'èf'hffar.d'e Coolsingel, waar dè' 'parade zou wórden gehóuden. Klokslag 32 uur verschéen gene raai Eisenhower, begroet door mu ziek van-de Koninklijke. Militaire ■Kapelónder '-leiding van;'kapitein Rocus ;.van Yperen. op het platform dn gezelschap, van :de Canadese mistervan Defensie Brooke Ciaxton, "brigade-generaal Geoffrey Walsh, ir. C. Staf. de minister van. Oorlog, ge- neraal-, sir John "Harding, comman dant van het Britse*-Rijnleger, de .Nederlandse chef van de generale staf. luitenant-generaal Hasselman, I.burgemeester mr. P. J. Oud en de Canadese ambassadeur in Nederland, ;de heer Dupy.-; Nadat .de commanderende luite nant-kolonel J E. L. Castonguay de voor het raadhuis opgestelde troe pen had gepresenteerd, inspecteerde ■de generaal, tezamen' met minister :Brooke Claxton generaal Walsh, ge- •neraal- Harding cn minister ir. C: Staf de manschappen. Intussen tepeeldè de militaire kapel vrolijke .marsmuziek. Na de inspectie begaven generaal Eisenhouwer cn de Canadese mi-' nister van Defensie zich terug naar- het platform voor de ingang van het raadhuis. Broókc Claxton zei tot de troe- pen: U bent teruggekeerd naar-het land. dat een plaats heef: gevon den in de .harten,van alle Canadë - 'zen, die.;.: zich. met:" vreugde het bè-; zoek r; hérinneren, .dat' Koningin Ju liana in de oorlog heeft gebracht. Niet om een oorlog te ■winnen-, doch" .'om de-'vrede, te bewaren zyf ge 'Zie verder pag. 3 Commando's klinken, dc :géwe-> ren komen, .met één klap,'hij dej ..voet 'en,'fier in de houding, oh-, - dergaan -de ■tToepenEiserihowers\ - 'inspectie. ben gekregen uit Canada. Deze versterking beeft de Canadese minister van Defensie, Brooke Claxton, overgedragen aan dc opper bevelhebber van de Atlantische strijdkrach ten, generaal Dwight D. Eisenhower. Daarna hebben de troepen gedefileerd voor hun nieu we 'opperbevelhebber en voor tal van hoge civiele en militaire autoriteiten, die hadden plaats'genomen op het speciaal voor dit doel gebouwde platform voor het raadhuis. Mil;»™ mai iftBÊtó-jiiiaiHQrit mjuicusm s i m va' (Van een onzer verslaggevers) „We zijn eigerilijk teruggekomen." zei de Canadese minister Van De fensie,' Brookë. Claxton, Vanmót'gên in de raadzaal van het Rotterdamse, rStadhuis. '„Want-het warexi. Canadese' troepen. .die op 8 Mei'1945 deze stad bevrijdden," - Deze 127stê) infanteriebrigade waarvah.de: eerste onderdelen, zojuist: aangekomen zljn. is ongeveer iden tiek aan de brigade, die we in Korea hebben'. Nederland'weet wat het be tekent strijdkrachten 7 ïii verafgele gen delen van de wereld -te- station-' neren.. Dat' is een heel kostbare, oh-' Herneming. Brooke Claxton deelde mee, dat Canada 11 squadrons F. 86 straalja gers naar Europa, zal zenden. De eer- ste van deze „Sabres" de snelste straaljagers ter. wereld z;jc verle: den week in Engeland gearriveerd. Ze'zijn bestemd voor tactische steun aan een legergroep. In de.toekomst zal Canada nogmaals de uitrusting voor enkele divisies van Europese landen verschaffen.' gelijk dit reeds ;is geschied.- De Canadese minister zei. dat hij via-Parijs- naar - Rome "zou vliegen, dat nog vee} meer Hollanders naar Canada zouden, emigreren, ze zijn, hartelijk* welkom, en „Are doing very well Op de vraag of generaal Eisenho wer zijn huidige functie van opper bevelhebber zou 'blijven vervuiler., zei Brooke Claxton: ..Men kan toch niet verwachten dai de generaal voor onbeperkte tijd deze taak op zich gcr.omen heeft. Thuis wacht hem de zeer belangrijke pest aan de Co lumbia Universiteit, waarvan hij pre- sident >s." „Wanneer u het Csnadcsc voik. -zou vragen hoe het over de benoe ming van generaal Eisenhower denkt, zal het ongetwijfeld zeggen, datr het. daarover verheugd-is", aldus .de Canadese minister, van Defensie. Hij yoegde er' aan.tóe:Canadaheeft deze,.:;gcotë. krijgsman, reeds ha de' oorlog. ,\yillcr. eren en .omdat .het geep" ridderorden" kent dacht;*.het er aan .de. hoogste Canadese berg. naar hem te* noemen. De'gedachte 'werd misschien- wat onverwacht aan ge neraal Eisenhower kcnbaar'gemaakt. waarop zijn even onverwachte' en gekscherende antwoord kwam. ter-, wijl bij ze«f' naar zijn. kruin .wees: Willen *301110.,'dat dóen' vanwege.,c(d Voor liet front nart de troepen Onder de honderden, die zich op de trappen van de Schouwburg hadden verzameld om het ge schitter iMan de rode baretten uan de Canadese militairen te bewonderen, bevond rich natuur lijk ook 'n Rotterdamse slApers- 'riongen. Vcnzelfsprekend stond hij met zijn fiets-met-slagers- mand voorop, mtn of meer voor •het front van de troepen. Stel U 'echter ztfn ontsteltenis voor, toen uit dc ryen der belangstellenden berturouuzzich loswaaJcte, die 'hem hardhandig beetpakte enzei: Kwajongenzul je nu als een haas je bestellingen eens gaan bezorgen, anders hebben de klan ten vanmiddag om drie uur hun vlees nog -niet". - Pamfletten verspreid op de Coolsingel Twee jongens en een meisje zijn vanmorgen op de Coolsingel- door 'do Rotterdamse politie aangehouden. Zij verspreidden tijdens net défilé voor het raadhuis pamfletten en waren daarvoor op een der verdie pingen van het bouwskelet geklom men. - waair-Zaterdacde-N.A.'KO.-cdnfcrën- ^Tfc.4bp -van dié berg tie begint. *He£* belangrijkste onder- werp van de besprekingen zou zijn een overzicht van de tót nu toe door dc Atlantische Organisatie gemaakte vorderingen. Ook dc kwestie van de standaardisatie van de geweertypen zoals men weet bestaat er in dit opzicht een meningsverschil tussen Amerika .enEngeland zou ter sprake komen. - De Canadese, defensie;* zo vervolg de de minister., .vroeg; dit'jaar 52% 'van het nationale budget en 13%"van het nationale inkomen,-.dat betekent een bedrag van 350 dollars-per hoofd van de bevolking. Hij hoopte voorts Nijmeegse universiteit sluit gedeeltelijk DEN HAAG. Alle openbare scholen brijgen ccn week langer Kerstvacantie. Dit heeft de mi nister van O.;* K. en W. bepaald om hel hoofd te kunnen bieden aan dè precaire -brind stoffeh-posik tic. HU-hééft"de* besturen van alle' bijzondere écholen -met klem ver-; zocht, een-dergelijk besluit ie .ne men. -. De Nijmeegse universiteit zal verscheiderie: gebouwen^ sluiten, 'ini v erband mét de moeilijke', kofen- 'positie!*.;'..;''i: '.l< Generaal Eisenhower'begeeft zich, ïn: druk gesprek gètnikkeld met de commanderende generaal, naar de plaats, voor hei Rotterdamse raadhuis, waar hij de Canadese militairen zal inspecteren. Piloot verdwaalde, Roemeense en Hongaarse grensposten vuurden S tr BKLGRADO. Een Araetl- kaans* legejrvllegtuig met twee of- ficiéren' en twee piloten aan boord ':1a' boven Joegoslavië:; verloren g«- igaan, nadat er tweemaal door Roemeense;; en. .Hongaarse.grens-, iwachteti:' op gevuurd was. ïlet C!^47>UÖ££t ;metlevens7 Minister Stikker: Probleem Waterwegen heeft ook politiek aspect DEN HAAG- In de Tweede Kamer heeft minister Stikker Woensdagmiddag inzake de rede van de heer Brautigam over het probleem van: de "Nederlands— Belgische waterwegehkwestie, op gemerkt, dat, daarin alleen econo mische aspecten- waren besproken, terwijl" naar1' zijn mening ook po litieke aspecten" daarbij, in ogen schouw genomen dienden té wor- den.'"..* ''''"C vj"7- - Voorts beloofde minister Stik*: ker een nota Inzake de verhouding tussen volksvertegenwoordiging en buitenlandse politiek, waarin hij zijn moning over het rapport van de commissie-v. Eijsinga nader zal uiteenzetten. Deze kan besproken worden bij de behandeling van de voorstellen tot Grondwetsherziening welke o.a; ook op deze verhouding betrek-* king hebben. ■Met -autobussenvan _de "&E.T: werden de troepen aangevoerd.. Van hét parkeerterrein bij-de 'RocterdörjrseSchouwburg - af :'iverd stram,: nüar de - parade- - plaats gemarcheerd. middelen op weg was naar Belgra do. vertrok Maandag uit Milncheq. 's Middags meldde de piloot ben zinegebrek. Later meldde het toe- stel .rich bovenVarazdin, bij de Hongaarse grens. - Mtat'heeirt aan dat .de jnloot'.by: •*dé--Drava', rivier ;,2Ön 'Dèsató'ifalc,:.;r>' waar*-7 Ly'RÖameënsè! grenswachten het vuur;':openden, .zoals..-dé.'u piloot per radio.;mee- deéldé. Toen dé'bestuurder merk te dat hijal voorbij Belgrado Was, moet hij 'zijn gedraaid. Daar na Is niets meer: van "het vliegtuig: gehoord- Zeventien 'Amerikaanse legervliegtuigen zijn opgestegen om nasporingen te doen'. Men vreest, dat het toestel in de .bergachtige gebieden van. Joego- slavië is verongelukt. - Niéuw KLM-record den' HAAG. Dinsdag heeft, de KLM voor het eerst sedert haRi* oprichting binnen een jaar de mil- liardste passagierskilometer ge maakt. De „passagierskilometer" stelt; voor het vervoer van één passagier over één kilometer. Vliegtuig bij Calcutta neergestort: 16 dóden NEW-DELHI. Dertien pas sagiers en- drie', leden .van de be manning vondén de dood, toeneen toestel van de „péccan Airways", dat uit .Delhi, aankwam neerstort te, terwijl-. hét vanmorgen vroeg óp -het vüegyèlüéte.: Dum Dum bij7 Calcutta trachtte;.;te' Janden. Volgenseen officieel communi que werden' !15 mer.sen ormiddol- lijk gedood en- stierf een op weg naar hét ziekenhuis. STEAATSBURG. Het debat tussen veer tien landen van het Amerikaanse Congres en twintig vooraanstaande leden van Europese parlementen is Maandagmiddag in het hoofd kwartier van de Raad van Europa, onder af wisselend voorzitterschap van de Belgische socialist Spaak en de 85-jarige Amerikaanse senator Greene begonnen. Het eerste punt van het debat; de Europese éénwording, dat Maandag was ingeleid door de Frans man Reynaud en de Noor Finn Moe als een soort verkenning der standpunten, Reynaud trok daaruit Dinsdagmid dag mismoedig de conclusie; „Dit-is ee» hopeloze toestand, maar wij. we-, ten nu ten minste, waar we staan." Voorde Amerikanen,;die ten dele de opvatting huldigden, dat Europa als .tegenprestatie voor dc Ameri kaanse hulp, min of meer verplicht was de eenheid tot/stand te'brengen, was dezé verdeeldheid verbijsterende Het Congreslid Smith zei "uit: naam van de Ver;; Staten;, dat Amerika de, 'volledige eenmaking van Europa^ verlangde Wanneer dit1;ideaal;;,niet onmiddellijk 7 te' verwezenlijken.-is, moet men -beginnen mét )^e;'praktt- sche mogelijkneden;uit !tè;iiweréfc::^'' Senator Bén ton formulae rdé-bet zo: „We 'zijn' geeneconomische experts,, maar er is één ding,7: waarin we allé- maal 'geloven én- dat is de "eenheid: En- we zijn perplex te, zien, hóe ❖ei- nig voortgang hier is gemaakt'."-"^-"; De Engelse conservatief .Boothby verklaarde: Indien het'Engelse volk. ooit zou moeten kiezéni tussen Euro- I pa én het Gemenebest, zou ruim' ne-' ■A» ^2'-.'i f Pa en nei vemenccssi, zou- ruim m- tgenüg procent .xondèr ^aaraelètu'hét; Gemenebest kiezen. Doch een derge-, Ijjke.keuzc.zullen de Britten nimmer behoeven te doen.' Het handhaven van het Britse Gemenebest zal nim mer, in botsing koman met bet sU-e ven tot eenmaking van Europa. Het een vult het andere aan." Lord Layton. liberaal Engels Ho- gerhuislid, zei, dat Engeland niet be reid is om in te stemmen raet'sau- vereinlteitsoYérdracht* aan een "Euro pees'. parlement, dat dn dft' praktijk nog zou' moeten bewijzen wat- het waard is. Hij was echter wel van me ning dat Engeland, ter-bevordering van de Eurcpese. eenheid,' behoorde toe te treden tot het" plan-Sehuman en dat het.eveneens deel zou hebben aan het Instellen van een. Europees leger. Eén ding kan de Raad varr Europa •niet' bewerkstelligen,'ZéLhet- liberale ZwiM.dsejparletnèjptshd;Qhllh.'^'J."het :tot slahd, breh«en;van: eeh/.Eürppése' Statenbond;.;.- --; Het -Nederlandse"Eerste Kamerlid. Van'-:.derMKieit; (PvdA)zeidé. ,:dat EUropa* yah'Bfitsê'zifdë' vééh'aanmóe- Ieidde Dinsdag tot een uitermate scherpe tegenstelling tussen de Amerikaanse ver wachtingen en de Europese mogelijkheden. 'Deze laatste worden ten eerste beperkt door de weigering van Engeland en de Scandina vische landen om tol een Europese federatie toe te treden en ten "tweede, door dé daaruit door Spaak en de Duitser Schmidt getrokken conclusie, dat een Europese statenbond zon der deze landen slechts kan leiden tot ver deeldheid. diging en medeleven had ondervon den bij zijn Steven, naar éénwording, doch dat het de voorkeur-zou geven san daadwerkelijke Engglre steiin. Van der KieTt verklaarde verder ver nomen te' hebben, dat,in sommige Amerikaanse'kringen zóu zijn' voor gesteld de Europeanen afschriften ter lezing te verstrekkenvan .Onafhaai keiykheidsy'erklaring er. Grondwet dér Verenigde Staten, zulks 'als'een middel óm de óDloësing dér Europese vraagstukken te bevorderen. „Ik gé- loof nief dat dittot'een oplossing zou bijdragen." fceidehlj. Oiide heer doodgereden .ROERMOND. De 76-jarige JiiiKessels is >op d& Rofermondseweg té .Weert door* een autó aangeraden eri. zwaar gewond naar. het iiekert.;,\uis qyer^ebmcht/ waai hy isovérleöèn- Hétrste^tpfferi;wae: onverwacht de straat overgestoken. - Straatsburg maakt opnieuw geschiedenis. Slechts twee ja ren geleden kwam daar voor de eerste maal "3e7:Assembléé van -.de Raad van Europa, het Europese parJecnent, 'zoiV men wil; bijeen. Toegegeven, moet. worden, dat dit: parlement nog zelfs geen schim van dè- bevoegdheden, welke, de nationale parlementen in democra tische staten hebben,; .bezit. .Vrijwel* allemacht berustbij het comité van ministers, die stuk 'voor stuk met handen*; en voe'tén gebonden zijn aan hun;.nationale regeringen.- Maar in ieder geval vond' en vindt de wil. der vrUe Europese volken, lipt eenheid op een.hoger plan, dan het door de omstandigheden afge- dwongen, zuiver militaire, in de Raad van Europa een zichtbare uitdrukking, waarvan niét slechts de morele, maar óók de reële, be tekenis een niet meer te stuiten groei Vertoont. Een; ten. dele; bewust, ten'dele onbewust, verzet tegen de practijk om 't streven 'naar eenheidslechts in het licht der defensie-noodzaken te zien, heeft sinds enige tijd ook geleid tot 'critiek. óp het óverwe gend militaire karakter van het Atlantische Pact: Het .is minister Stikker geweest, die zich* 'op. de. laatste vergadering van de Raad van de N.A.T.O,,' in. Ottawa,tot woordvoerder van dit- algemeen bestaande gevóel van onbehagen heeft' gemaakt. Als resultaat daar van- zal- 'een commissie uit de N.A.T.O. zich gaan bezighouden met de vraag, hoe' het Atlantische 'Pact boven zün statüs van'defen sie-organisatie kan worden opge heven tot een niet slechts militaire, m?ar ook politieke, economische en culturele eenheid tot een waarlük Atlantische. Unie. EEN gelijkgericht initiatief heeft deze week zijn beslag gekregen. Sinds Maandag ver ga deren in het gebouw van de Raad van Europa twintig leden van het Europese -parlement met veertien leden van het Amerikaan se Congres - zeven Senatoren en zeven leden van het Huis van Af gevaardigden. Het plan daartoe ging een jaar geleden', uit van de Italiaanse minister van Bpitea- lahdsé Zaken, graaf Sforza. Toen de Europese Assemblée een half jaar later bijeenkwam; nam de Fransman Paul Reynaud het plan op en hetkree g; d eszegen.van - het comité;der', mini sters :ya h Buitenr ;iandsë.'Zakèn: rn.;iIiinilyertro'k:;7'de Lord .Layton,' één.variHeyice- )vp'qr^te^i-yèp'^^;A'ssembléériSar' _^ash)n^n;;;ivé'arTh'lJ;''d^:;zaak- .présidenLTruman' besprak- Ih Sep- tèmber werden .de voorzitter van de Assemblée, de .Belg' 'Spaak,: en -Lord. Layton ontyangen door een speciale commissie; uit; .béide, ,Hul- 'zen' van het Amerikaanse Congres. En - in -■ October-aanvaardde het; Congres in een resolutie de uitno diging der Eurb^eanén. De mannen;; die zijn uitverkoren om in, deze historische, zitting voor twéé continenten té /spreken, zijn yooraanstaandélpóiiti'ci (Nederland, is vertegenwoordigd door bet Eerste-Kamerlid- de^heer J. van dé Kieft). De Europese ploeg is met een SpaaJc/en éen "Reynaud zeer sterk en weerspiegelt in zijn. samenstelling zowel 'do nationale aLs de, - internetiÓDfile politieke situatie "in het ./Westen ,Van ons werelddeel.7 In dc 'Amerikaanse groep zijn. zowel - .de. machtige Senaatscommissie- vóór 'de buiten landse "betrekkingenals de com missie" van het :jHuis van. Afge vaardigden voor procédüre-zaken krachtig' vertegenwoordigd. Men zou daarin, misschien éen voor zorgsmaatregel kunnen zien tegen de mogelijkheid.', dat de Ameri kanen in Straatsburg op eigen ge zag verplichtingen aangaan. Daar van kan echter geen sprake zijn, want zij hebben geen 'enkele autoriteit. PVE mening, dat; daarom, de I debatten onvruchtbaar*'zou den moeten zün„ is echter geenszins juist. ADtegendèel:ook zonder dat dit „inter-continentale parlement" tot beslissingen' ge rechtigd-is en.'er nog vele -, me ningsverschillen tussen, de Euro peanen overwonnen .móeten wor den, blijft toch de openhartige uitwisseling van "gedachten tus sen Amerikaanse en .Europese volksvertegenwoordigers over zul ke vraagstukken alh dé unifi- cering van Europa en zijn plaats - in. de Atlantische gemeenschap, de politieke aspecten'.■•■van,.; de;•-."ge zamenlijke defensie, de ecóno- mischë gevolgen yah sdfe herbewa pening, de overbevolking,, - in Europa enz- van gróte betekenis. En het allerbelangrijkste ;is opge- rivjjfeld, 'dat mén hierin aller wegen nog slechts, eènbegin ziet, 'éen eerste stap' naar. dé 'yprmihg van eén. eenheid, "dié éen oceaan zal overbruggen.Het; is dit geloof aan ,en dè "wil totvereriiging van alle'mensen van gelijke; cultuur én gelijk; denken "natuürli.ik' met dé variaties, 'dié: dè eenheid alleen maar rijkér kunnen1-niakén ten bate' van vrede én welvaart, dié als een fél lichtpunt'*ih. het duister Van déze tij d straalt.1 Enkele buien f Weersyerwachtiög geldig van Woensa agavoh dtot Donder dagavond:. Wisselende bewolking' met enkele buien!Aair dérkust'-tij-, delij'k harde; .overigens krach tige tót- matige; Zuld-Westelij-; ke tot Westelijke-.wind. Dézelf- ae of iets lagere, temperaturen.. 22 Nov Zon op a u 10 m onder 16 u 41 m; Maaaïöp"—,— onder' 13 u. 58 ;m: v-ï' fcïiiiiifiuia iVtóc BiaH^piÉiiiiiSBua^ jg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1