mg fertduW Stichting Schooltandverzorgi kende vele moeilijkheden C KANTTEKENINGEN C D Open kindermonden Oost en West gaan het werk uitbreiden (ere inkomsten maar ook sterk gestegen uitgaven Hoge mmÊÊÊÊmÊÊÊmsmemmmmm Stoomververij VERHOEFF B asifl 8 Hfïif! AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB J Goede voorlichting over Suriname ssy».. m Ons allar feest m a uil je SCHIEDAM Wij geven geert parketplaats cadeau „HetWesten" Ftnanciermgs Instituut I zoekt inwoning Koeriersters Woensdag 21 November 1951 Uit het thans verschenen jaarverslar Tan de stichting Schooltandversor- ging blijkt dat in het schooljaar 1950—1951 in totaal 3505 kinderen aan de echoolUndverxorging deelnamen. Van 16 openbare scholen waren 1363 leerlingen afkomstig* "ran 14 R.K. scholen 1334 leerlingen en. van 7 Prot,- ChTistelUke scholen 806 leerlingen. Voor de derde maal moet melding: w orden gemaakt van het feit. dat de scholen, welker worden beheerd door hel bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, rich niet opgaven. Enige honderden kinderen missen hierdoor een regelmatige tindcontrole. Dat deie contróle door do ouders op prijs wordt gesteld, bleek wel weer uit de vele vragen, die van dere zijde werden gesteld. Zn de begroting voor het komende Jaar is rekening gehouden met de aan schaffing van een z.g. dental-car, waarmee de verafgelegen scholen sullen worden bezocht Het ligt in de bedoeling de scholen, dich dicht bU het gebouw van. de G.G.G J), liggen, daar te bleven behandelen. Bovendien was uitgegaan van een vullingsgetal van 0.5. bij welk ge tal een schooltandarts per werk- ochter.d per jaar 875 kinderen on derzoekt en zo nodig behandelt. Thans is bij een vullingsgetal van plm. 1 hot-aantal teruggebracht op 450. Dus bijna 50% verhoging van werktijden. ^Moeilijkheden zijn er om over wonnen te worden..™ Dit spreek woord is zeker wel op de Stichting Schooltandverzorging Schiedam van toepassing. In het derde jaar van baar be staan. deden zich moeilijkheden voor, vooral op financieel gebied. De oorzaak is te vinden in de te optimistische cijfers die indertijd door de Ned. Ver. voor Sociale Tandheelkunde verstrekt zijn bij de oprichtingen van de school- tandverzorgingen. Men is uitgegaan van de gedachte, dat het vullings- getal 05 zou bedragen, maar al heel spoedig bleek dat dit te laag ■was. Blijkens diverse mededelin gen. moet dit cijfer op 1 a 1.2 gesteld worden. Omdat er geen scherp omschreven richtlijnen zijn. om het djfer te bepalen, lopen de publicaties van de diverse Stich tingen soms onbegrijpelijk uiteen. Omdat het voUingsgetal bij de Stichting ruim verdubbeld is en daardoor het aantal behandelingen ook tweemaal zoveel bedroeg, dreigde het gevaar, dat niet aan de verplichtingen om 2 maal per schooljaar te 'controleren en zo nodig te behandelen zouden kun nen worden voldaan. Daarom werd het aantal werktijden van de tand artsen belangrijk vermeerderd, wat natuurlijk financiële lasten met zich bracht, ook al door hét meer dere materiaalverbruik. Het bestuur zag zich genood zaakt, een herziene begroting bU R, en W. in .té dieneru Het na delig saldo, dat door de gemeente gedragen wordt steeg met circa 1100.-. Gelukkig voor de stich ting is deze- verhoging toegestaan, met het gevolg, dat eind Juli 1951 alle ingeschakelde klassen twee maal hun 'beurt hebben gehad. Aan deze verhoging hadden B. en W. de voorwaarde verbopden, dat door' de stichting alle moeite zou worden aangewend om verhoging van de bijdragen van de Zieken fondsen. en particulieren te ver krijgen. Dit' is. dan. ook gebeurd. Vele besprekingen rijn het gevolg •.geweest van de-actie der Stichting met ais resultaat» dat einde Juli de Staatssecretaris voor Volksge zondheid riJn. goedkeuring "hechtte- aan een -verhoging van de bijdra gen door de ziekenfondsen aan de Stichtingen, voor Schooltandver zorging. Bedroeg deze eerst ƒ2,- per kind, verplicht- of vrijwillig verzekerd, (Advertentie t. M.) Nederlandse filmexpeditie naar de Goudkust AMSTERDAM. Vandaag is een Nederlandse tilmexpeditie - naar de Goudkust,West-Afrika vertrokken. De .expeditie bestaat uit vijf mannen en oen vrouw, die voorzien van een complete film- uitrusting dè reïs. per. woestyn- auto maken- Zij wordt .uitgezonden door een Nederlandse Cacaofa briek.' Van vele zijden. o.a, de Engelse en Franse regeringen is'reeds de nodige medewerking verkregen. De te maken film zal een beeld g«ven van de groei, ver werking. handel en historie van de .cacaoboon. [Voorman overleden, na val van 16 meter UMUIDEN. Bij het monteren - vam .betonnen platen op 'het - dak van de motorhal van de- N.V. Breedband, ophet. iJmuidense hoogoventérrein; kwam de 44-jari-.; ge Amsterdamse voorman J. de V. door onopgehelderde oorzaak* te vallen,- zodat-hij jhef-plaat en al ©pde -betonnen vloer. 16 meter lager, terecht .kwam- Tengevolge van zware verwondingen is hij in het -Bode Kruis-riekenhuis te Bé- verwijk overleden. thans is het ƒ3,25 per kind voor verplicht verzekerden en ƒ2,- per kind voor vrijwillig verzekerden, met de mogelijkheid dat de zie kenfondsen ook voor deze kinde ren 3J15 zullen betalen. Gezien de precaire toestand waarin de vrijwillige verzekering zich be vindt, moeten de verwachtingen op dit punt niet te hoog gesteld wor den. Toch spreekt men de hoop uit» gezien de uitstekende Samen werking hier ter stede van de ver schillende instanties, waaruit de Stichting is opgebouwd, dat de Zie kenfondsen bij het opmaken van de balans van de vrijwillige ver zekering. indien mogelijk, de schooltandverzorging niet zullen vergeten. Bij deb egroting voor het school jaar 1951/1952 is rekening gehou den met twee verschillende bij dragen. Nu lijkt deze verhoging een belangrijke verbetering van de inkomsten, maar dat is slechts schijn, want aan de verboging van de bijdragen is een honorarium- verhoging van de tandartsen ge koppeld. terwijl de materialen schrikbarend in prijs gestegen zün. Wat men moet wetens Apothekers-nachtdienst: A- Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en GJ>.: Tuinlaan 89. Telefoon 69290» T o n e el: 22 November, Passage-theater. 8 uur: Kunstkring. Utile Duici met „De kunst om te leven". Films: Passage. Da. 2 en 8 uur: Ontmoe ting met het verleden. Monopole. Da. 2, 7, 8 uur: Jóhnny Allegro. B U e e n k om a te n 21 November, Musis Sacrum, uur: Handels- en Kantoorbed. Bond „Mercurius". Lezing over ..Emigreren naar Australië".' 23 November, Stadhuis, 7.30 uur: Raadsvergadering. 24 November, Werf Nieuwe Wa terweg. 3-30 uur: Installatie Zee- kadettencorps NJ.V. 3747.:-<l Wannéér1? „Do Vrijheid** met de Neder-' landsordriekleur lb top naast^de Braziliaanse^ vlag da* eist de bê-l; loefdhéidlii.de: haven, binnenvaart, riet hij dat er zow«ar nèg een Ne derlands schip in de ha ven ligt. Het is een tankschip. Kijk, daar staan- er op de brug al twee:te zwaaien. Ja. ze hebben het kleine zeil scheepje, dat de Neder landse vlag voert, al ge- zien!"Rob wuift terug. „Hallo, schipper!" roe pen af, „kam je vanavond- ccn koud glaasje bier drinken bij ons?" „Ik zal in Brazilië wel. En Rob voelt rich in deze unuAW1 utlJ. -Jn'" schreeuwt, niken. Hy heeft wel niet verstaan, wat er over. Rob terug..ik heb in geen maanden een glas! en weer wordt geschreeuwd, maar hij mag die kleine, gezellige havenstad al direct thuis, bier gedronken/' Do loods moet er om grin- Flamengc's zo noemen ze de Nederlanders I HBSS tegen de leiders Zaterdag zal op het terrein aan de Haven dijk d« wedstrijd tussen EB5.S. ea het. boven aan de ranglijst staande Zuldland plaats vinden, pat-wordt een hele zware ©pgava voor H5.S9. Aan vang 3 uur. Verder luidt het programma; Die Haghe H—H; HB.55. al—Exc. M. alTxc. 20 a4—H3.S.S. a3; H.B.S:S. WMJrsUS b; Ursus c—H.B.S-S. c. Door de tandartsen werd het volgende overzicht verstrekt betref fende het onderzoek van de gebitten- der Schiedamse scholieren: ,V-r-le onderzoek 2e onderzoek Behandeld conserverend 810 367 2e en volgende maal 523 369 Goed gebit 2019 2377 Te laat voor syst. behandeling 34 76 Weigering der ouders 69 53 Weerspannig 34 23 Afwezig 109 123 Om andere rédenen 293 295 Totaal aantal vullingen 2618 1437 Totaal'aantal extracties (trekken) 23 23 Verzekerd waren in diverse ziekenfondsen 3056 k.; Z. O', fonds N.S. 14 k.; Gen. Verz. Politie 26 k.; Particulieren 407 k.. Het was te betreuren dat in het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven zo weinig stadgenoten aanwezig waren bij de lezing met filmvertoning over Suriname, die drs. Poter Crcutzbcrg daar hield in het door de vereniging ..Oost en West" georganiseerde bijeenkomst. Onze kennis omtrent dit Nederland se gebied in Zuid-Amcrika is over het algemeen zeer gering. Degenen, die gisteravond wei naar de Lange Haven waren gekomen, hebben zeer veel wetenswaardigheden, over dit wonderlijke land kunnen opdoen, want de wijze waarop de heer Creutzberg vertelt van zün beleve nissen. tijdens de natuurwetenschap pelijke expeditie in 1948 en 1949, was zo boeiend, dat men zich per soonlijk mede-ontdekkingsreiziger kon gevoelen. De zeer .interessante -films van deze expeditie voltooiden een beeld van Suriname, waarmee alle aanwezigen zich gelukkig mo gen prijzen, - ia Ia de ledenvergadering, die r in de loop van -dé avond eveneens werd gehouden, is dë heervH. J. E. Moll gekozen, alk' opvolgervan* mr,: J-G." Burgerlijke stand Geboren: Kartwicus A- M.. z. van A. vau Aperloo'en-J.: van "Waas; Alida C.» d. vanA. Smit en J. E. Lansbergen: Johanna G. M,. d. van/ H. I»»> M-: Le Blan'sch on Q. E. van Leiden. 1 Overleden: C. van. Luik, 66 jr;, vr. van Jt-Lans: C/E.'"Bitter, 92 jr.: J. M. v/d. Bnnk, 74 jr.. :vr- van N- v. d. Brink; J..A. Vest ex, 70 jr.. CERTBBNTK-PUBLICATIE AFSLUITING ROLBBUG HUIS TB RIVIERE Met ingang van Maandag 26 November a s. zal de rolbrug Huis te Riviere voor alle verkeer zijn algesloten. Voetgangers en l'.etsers zullen overgezet kunnen wor den of via een noodbrugje kunnen pas seren. Op 12 December as. of zoveel later als in verband met de werkzaamheden noodzakelijk, is.zal de nienyre brug worden opengesteld vcor alle verkeer. Wittkampf. De. heer H., Sjocrs volgt, de heer A.; C. H. Slot Jr. op. De aftredende bestuursleden werden ali len herkozen. Het belangrijkste punt van de agenda vormde wel de besprekine over de koers, die Oost. en. West in de foe komst zal hebben vin te slaan. Men kwam tot de conclusie, dat de staatkundige ontwikkeling' het nodig maakt, dat de vcremgm^ zich niet blijft beperken tot Ne derland er» de overzeese gebieds delen. maar dat een breder terrein moet worden opgezocht. Begonnen .zal worden met aspecten te belich ten van die Janden»,, waar Neder landers in hét verleden zich ves tigden of waar een nieuwe generatie eén emigratiedoel zal vinden. In Januari zal de eerstelering worden gewijd aan het belang van het Suezkanaal. Op :30 Januari wordt gesproken over Zuid-Afrika ondèr de titel „Van verversingsstation tot moderne- staat". Sergeant uit Oldebroek houdt zijn straf DEN HAAG. De beroepsser geant H, M. L. uit Oldebroek blijft de hem door de krijgsraad te velde Oost opgelegde gevangenisstraf van drie maanden met aftrek en ontslag uit de militaire dienri. behouden. Het Hoog Militair Gerechtshof heeft Dinsdagmorgen dit vonnis conform de conclusie van de advocaat-fis caal bevestigd. L: heeft tezamen met de vroegere lult. kolonel 'N.^ commandant van de legerplaats Oldebroek, hoeveelheden vlees en fruit, die aan het-leger toebehoor den, "verduisterd.' DEN HAAG. De Amsterdamse kleermaker M. J- Hulsman, .wiens vorderingen óp devakgroep kleer makerij zijn afgewezen,- is in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof, in Den Haag. De heer Hulsman achtte zich benadeeld, doordat de vakgroep aan haar leden een zl onjuist bericht heeft gezonden over ccn door hem. uiigevoiiden .nieuw systeem voor de vervaardiging van maatkleding, Aase's Tod en The Last Post ten géhore brengen. De vertoonde film „Fluis-, tering der gevallenen" be hoort toe aan de stichting „Het Vierde Prinsenkind". Men verzoekt ons mede te delen dat enkele kaarten voor deze bijeenkomst' nog kunnen worden verkregen bij de volgende adressen: Cultureel Centrum die in bedrijf en loerJc- kele uitzondering kan wor- vieren bij het aan de orde L- "Wielaard, Jos.^ Israels- Tr.m plaats hun dap doorbren- derl gesignaieerd-maar.het^komen >van een project als straat 8; Chr. Slagmolen; HET drama uaa net Cul- gen en die zich 's avonds 20U een. studie waard'zijn het '.Cultureel Centrum. Ouddorpsestraat 27 en En- tareef Centrum m de passief af octie) wiilen ont- cm de oonaken oo te toe- Nu hebben we niet meer £erini, B K.-Lsan 217a. Om te onthouden - -- -- -„vudeden ontbreken Opmer- zich. geplaatst ziet voor Zaterdagavond na die kunnen tee ons neerlcppen het beroerde is, dat nie- ke]ijk js steeds geweest de minder moeilijkheden drukke middag is de by de feiten van het ogen- mand van ons in staat is neRatieve z'n waarin men ^an het Schiedam van toneelvereniging „De Di- S rjï fan te toen-.WJl: zich vermeldde. Er was al- vroeger. Het is echter het lettant» present in het ook py uiteindclyKe poed- licht dat 10e nop iaat mo- tj. gclecenheiri cenoeg positivisme van een wils- keunttp van het raadsbe- gen verwachten van ko- ",vodrai. toeri de stad' krachtige: voorhoede, wat Volksgebouw, waar een op- sluit door Ae Kroon, uit- mende veranderingen tn 't c^Jjpdam rirh mnr^t neer-ons in de buurstad impo- voering wordt gegeven c!lll»o« XX.,r(c üUlitUdl» lilULÖl JITO .1 <1 Plantage is welhaast voor- spannen. ken "die nuUigé ïélc- het hoofd naar Rotterdam by. Hoewel de ambtelijke Deze „andere" stadgeno- mentin de stédeliike sa- g«wend maar kiiken naar sluiten. Ondertussen heb- -beheer van Musis Sacrum? ben Gedeputeerde Staten Het zou ccn pleister zijn echter nog altijd hel eerste op een toonde plek. tooord in deze kwestie. Cmon elite Binnen een. half jaar zal V",ecn cme dit college .uitspraak heb- Er is-al eens vaker op ben te doen in het geding gewezen hoe het in Schie* leggen bij de snellere, groei van Rotterdam, waar veel mogelijk bleek wat hier - nimmer gelukte? .InJ" de laatste tientallenV. garen zijn we stedekundia op een. hoger niveau gekomen. Op- neert en waarmee we de van „Mislukte levens" van eisen stad zo graaa zouden ,Toh.„ Schmidt. Zien verrukt. De noE steeds io aantal 'j '>i -Eigen karakter. groeiende Vereniging -van Huisvrouwen, gaat haar Toch zullen we er met keten van-activiteiten weer tussen de opposanten tegen dam de eeuwen door heeft Z hpj kijken naar Vlaardingen, de voorgestelde myziomp ontbroken, aan een.-slede- bewonderend of afgunstig, verlengen op Dinsdagmid- wan. de bebouunnpsuoor- lijke elite, die zich de zorg reK aan een ïim^iijKe komen( nog minder Haj?. jn de kleine zaal van schriften voer de Plantage vin de eisen stad aantrok. ïmdtng, die het uegativie- me[ stccds ,veer le °as. in ae K,e,_ne za en de gemeente Schiedam. Wellicht dat hier een en- me weer eens noogtij uei op hctg0cn ons daar treft. Hoe die beslissing zal uil- MTi-TiwT-nTT{iT-iiT-dminrrm^rrin''nrnHrrT^'"ir^i!ff3yirr^ dienen te bedenken vallen weten wij niet, al- irS7?"jrjnDEKiianrj uiSHlTItairiSiiiau-üüiiiiicu'Haiav.dii.j.iinuiffiJ!a.i" z, 1,1111 ra». Schiedam een eenheid 1 liiurfelLik is op- rit neon i*rontstads pnerziiris. Haag wel duidelijk is ge worden dat men geneigd is zich te plaatsen op ttti- ver formele gronden, waar. in het gemeentebestuur in- derdaad het zwakste staal. Uitvoerig hebben wij reeds weergegeven hoc^mr dr Af. M. M. van Praag het stan&purit van de ge- meente verdedigde. Zonder de formele kwesties terzij- de te schuiven, kwam hij op 1 poot "ïe 'vTactische werkc- lijkhcid. Schiedam heeft 'n gebouw als het Cultureel Centrum dringend nodig. Niet voor degenen, die in een uitvoerig schrijven aan Gedeputeerde Staten zo precies tüisten te becijferen waarop een dergelijke in- richting de gemeente wel zou. komen tc staan, want zij zijn het in de eerste plaats, die het genoegen buiten de stad. zoeken. Zij zijn het niet, die in de kleine zalen van het ogen blik zich laten opvouwen tussen dicht op elkaar ge plaatste. stoelenrijen en zij hebben er geen weet van dat de toneelliefhebber en de toneelspeler zich keer op keer ergeren aou de wijze waarop men zich steeds weer moet behelpen in een bioscoopzaal of nog erger. Zij waren het ook niet, die in de afgelopen jaren ervoor zorgden - dat een concertleven tot bloei kwam, dat de beste belof ten inhield voor de toe komst van Schiedam. Inte gendeel, zij in de eerste ifp s S *0 ||l| - Irene aan de Nieuwe Ha ven wordt dan een cause rie met film gegeven door de A.K.U. Onderwerp is, hoe kan het eigenlijk an ders, de rayonvezel. Goed begin In het nieuwe gebouw- tje van V.V.V. en Schlef damse Gemeenschap aan de Gerrit Verboonstraat i» 'ook gezorgd voor wat eta lageruimte. Toen timmer- spannen om i ook hier een- schilder er ^rich werkeliike p gemeenschap kind aan huls voelden, dingen, grootstads enerzijds, dorpsachtig aan de andere kant. Het oprapen van, de. steken, die in de loop der tijden in Schiedam zijn la ten' Val)enyvergt niet .al-: -leen :;veel*moeite,l maar ook veel .tijd.'t ;ZÓU te .-wensen. zijn:'dat men dé stadgeno ten, die/; er r-ilchr vo or ./in- ■ópst^-^bóüwèpi";eenswat*: imeerj gelègenheidj" gaf hun" .werk te, verrichten»-Met; af braak ]yan hun pogen 'ktin- nen wë'"ons alleen nog die-, per. werken 'in def put,.,,op; de bodem waarvan, hét ni hilisme ',z*n.4 voedingsbodem 'vindt.ri? 107 onderscheidingen was op die ruimte al be slag gelegd, voor de glas- tentoonstelling in het Ste- delijk Museum. Later, toen witkalk de achtergrond on zichtbaar -maakte, was het Proi Juventute, dle.de kans -■waarnam en er nog wat reclame-materiaal voor .de kalenderactle In verwerkte (Wist U dat er ondertus sen al veertienhonderd Rond de Warahde Waren aUer -ogen nlnsdaBmiddagwioiicht op da 40 Meter hoge ïsehoorsteeni: welke^voor-/^e^^pzal^e- 36# October de rook van - de ehoceUdelabriefc i,De:^»arqme naar/boven placht te gelelden. Ook haar waien Dinsdag*viel er ih de stuks ;zUn weggewerkt?) krant iets-, te* lezen óver Nu is de Gemeenschap 'ech bijeenkomst van -Het er binnen getrokken en de Mobilisatiekruïs- in. hfttge-zaafc/iswatmeer op orde bouw vande. R.K;Vólks- gekomenDëi ruJten sple- bond, waar.', burgoméester gelen weerden.-: zorgzame Peek onderscheidihgën"ivZal handen hielden zich /bezig gaan uitreiken, 't Zühi er met de aankleding van de niet minder dan 107, "waar- etalageiulmte-: Daarin: heeft van7,",: maal het Ooriogs?: men* nu enkele?: werken:/gé?; herinneringskruis voor/be- expoaeerd,v;afko'maüg*;:;van toonde moed tijdena de gé-- leden van;:de Schiedamse vechten:-van ,19.40-/.••bij^:de'-Kunstenari^emeënschapV^ •Maasbruggen. -Deze onder- - S: 45.': De--, verscheidenliëld' scheidingen-.-', worden. alleis grobtVctifde aanvaarding posthuum verleend^ ;Öu.d- yan het we|k zal.' flan;;ook strijders: uitlndohesïesoht- zeker nlet^ algemeen zijn. vangen 'de" -onderscheiding 't l# echter niet belangrijk, voor Orde-en Vrede en ook Van meer waarde Je het, zal-in enkele"tientallen ge- dat deze kunstuitingen van vallen het 'bekende Mobi- hardwerkende:mensen aan n«r yv* .-wallen net - oejtenat: a»auuj- jiaiuwctAcuut. jnt;«iac« de Schlekant. de tos krU, '?i.. j -n.i«eraê»n';irivim. ilf (»«>Ti<tc Toilk/ lilfcrai-allrf. - "nnlitlS-lTiU- fen ZQ 1&H1S dt SttSZt 66ZC ^ndeeZ, zy jh^^rste ültgerelkri, Het politie-mu- gen zojanp de straat onze tofcttaoti «B totnnen. 'exiketo- «»e<mfSe««r imf riekgezelschap, dat aan belangstelling te vragem dit hebben onthouden- aan Toorrazé «rot» *t«enidoajp«n, dl« *<3'WMéir deiè bijeenkomst medewar- We kunnen er een goed de ovenge tienduizenden-' -wenjen wegrerutaid, v*az«if5pr«kend w»ren er heel Verleent zal O.a. berin in rieru Schiedammers, de mensen, kaaters hij de hand om dit Biopers-evmepxent mee te meken, king verleent, zal o.a. oesin in %fL- Het was meer dan vol gisteravond in. de tqoixzaal van cLe GÏB- aan de Br0èrsvest, ivdar de volijverige com missie voor Huishoudelijke- ,<n Ge- rinauobriichtinff weer eens een kook demonstratie ppfouto hadgezet. Mevr. W; A. Balen-van der Waard liet zien hoe de sfeer van de feest dagen nog verhoogd kan worden daar een bijzondere Tnaöltijd, dié zeker «iet "altijd heel kostbaar hoeft te zijn, Vajz rptitc ballen tot prei- soep met daartussen vele variaties op hef pèbied" van suiker* - en deeg- bewerking,- het wordt allemaal aan schouwelijk gereedgemaaktGe proefd werd er natuurlijk ook. van harte. V ri Tydens de demónsÉratte werden de nuttige vouwbladen van de Commis sie aan de vrouw aebrachf. Het maandblad „Het Geztn" werd ter kennisneming aangeboden. Kustvaarder „Pinguïn" is gezonken- SCHEVENIKGBN-RADXO. Het Zweedse stoomschip„Stellar" heeft Dinsdagmiddag geseind,- dat de Nederlandse kustvaarder „Pin guïn", in. de nacht van Maandag op Dinsdag gezonken is. De',.Stellar'* heeft gelijk, bekend de 'gehele be manning van de .Pinguid" Zondag aan boord genomen. De plaats, waar de ..Pinguïn" Is gezonken isvolgens de mededeling van de ..Stellar" on geveer 54.18 graden N.8. er. 04.14 graden O.L. (Oost-Zuid-OostTvan de Doggersbank). NIJMEGEN. Een- Romeinsa drinkbeker is opgegraven in de zandgroeven van het buurtschap Bosch bij Vierlingsbeek. Daar - zijn al meer Romeinse gcbruiks«voor werpen gevonden. Deskundigen zün -Overtuigd, dat in dit Noord-Lim burgse Maasgebied een Romeinse begraafplaats is geweeest. maar reinigen tegen uiterst verlaagde prijzen TJW KLEDING. JAPON CHEMISCH REINIGEN ƒ3.— MANTELS VERVEN blauw of zwart7.50' AFLEVERING BINNEN 1 WEEK. SINGEL 142—150 TELEFOON B9929 OTERLETTER verbonden aan anketbakkerij St' Lldulnastraat 49 Telelonn 67588 Ook wu zijn aan gesloten bil het Vraagt inlichtingen Net jóng kinderen echtpaar zónder; of gestoft; kamersmet keu ken. Br. nr. C 1079 -bijkan- toor R.- N., Broeravest - Schiedam, 'E'" Tarief t 1—15 woorden '0-65 Elke 5 woorden meer://TWO Loopt UMoeilijk?, Neem dan, onze welbekende stëuh- 'Bchoenen en U loopt - op ro- zen. Speciaalvoor- brede zware f yoetëh,Verkrijgbaar tot maat 44;Schaënraagazüh „Excelsior". Dam 27—36,/teI; 86874/; WFiMpS; St. Nicolasa-costimin ^telhuur inpr/'st.^: volledige;:vuitTus- - ting.-, Tel. XX; Meubélbèursr> Nieuws, a Eeh mooi r.;TheemeubeL;; zaVt'eén. aardig St Nicolaas-geschenk vormen. Wij /hebben daarin een flinke sortering Ihyprij zen, die lopen van v/:45,-r- tot 165.—. Verkrij gbaar in eiken gebeitst,:; old-finlsh ep moderne .uitvaërlng btj; „De Meubelbeurs": Lange Haven 45, ^filiaal Groenelaan 103. Gevr. een flinke nette werk ster, bov. de 20 j. v^.g.v.- Aanm. Nassaulaan 57. Te koop: kinderwagen, in z. g. st. Steenbergen, West- vest 78 B. Kinderuagens. Kappen overtrekken, spuiten, bekle den, enz. Zendt briefkaart» wordt afgehaald. Fa." Bogert, Hr. Gillisstraat 3, zijstraat Kleermaker zoekt werk,, on- Vlietïaan, R'dam; tel. 83498. verschillig wat, ook voor thuiswerk. Br; no. S 204 bur. van dit blad. Voor regenkleding. Winter- jassen, Demi's ertz/Cont prij zen, gem. betaling. Nri v. Wijk,; Hoogstraat 122, .Schie dam.; Tel. 66216.v Aangeb. ben. JiuIb, 3 k. ep- suite, keuken, gr. tuin, iopds. Gevr. huis,, geschikt- vóór sa-' menwonen ip S'dam.-Br. np." S 206 bur. v. d. blad. honing ruil. Aangeb. vrij:ben. huis, 4 k. gr. keuken,- loóda. Gevr.woninggeschikt voor samenwonen. Br.nr.S 205 bur. van dit blad. Te koop: een i.g.aJi. meisjes- mantel, Ift. 13—15 j25.^ Bronsgeest,Kethelstr,. 29. B, Schiedam. ri r, Goede :;//wringers: "wringen- droog: ze'riX St^Nicolaasen? koopt, dus aïle-;bekende mer-';. ken:;teEen/.óude..prijs -bij Frans v. Thi en en,: /Broers- Gevraagd nette juffr. "voor' huIp ;butiet"Ceh keuken van 4,30 tót'12/UÜr. Café Rest; De - Amstelbroh,; -Broersvest 13, Schiedam,-*'. r>' Wait ellen hebben' wij voor U in"'de maten 50. 60, ."70,V 75/en;80 cm. jWasketelsIn t de maten 34,36,, 38, 40,42,; ■44^KLage;:'prij5,::yFrans'.vaa Thteneni'Broersveld 123.. Wringerhokken 15,-*; Waskuipen*/ -17.50 en./;21.50- Keukentafels l ^11.— .en /vl2L50.'rKeukënstoelen;/-9;---;- en 15.—Trapleren 1.85 p; tree; 2StriJkplanken,9.75 en 13.25. Frans v, Thi enen.: Populair en klassiek.; Hak- kert voor muziek. -.Hoog-! straat 163. Telef. 67949. Ook voor feestartikelen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2