'éénwording nodig Televisie kan cultuur nog meer vervlakken MENING DER TWEEDE KAMER: Sterker actie voor Europese Franse Kamer schenkt Pleven vertrouwen „Geen A-bom op Korea zonder overleg" Kou en honger heersen in overstroomd Adria Perzië bereid om olie te leveren aan Engeland mm Met tien boeken de ganse aardbol rond Mr Stikker kijkt teveel naar Atlantische gemeenschap Korte rede op het stadhuis Werkelijke crisis moet echter nog overwonnen worden Britten blijken vrijwel eensgezind over buitenlands beleid Twee jongens stalen bronzen beeld Irian-kwestie gelijk met Unie-Statuut in bespreking? Vier aanrandingen in twee dagen Hulp vóór Iialië"'trein gaat in December rijden Filmgeluk blijkt kort geluk Franchot Tone, 7 weken gehuwd, wil echeiden PROF. FRED. POLAK WAARSCHUWT: ..Amerika moet niet Europa's voorbeeld zijn!" Britten willen olie-industrie door Wereldbank beheerd zien Strafvervolging tegen medewerker Tsjechisch spion Somber perspectief voor onze export naar Engeland Accoord iu Korea nog uitgesteld Een verre vriend Gelezen en-, Woensdag 21 November 1951' 3 (Van onze parlementaire redacteur) DEN RAAG. Onder de critlscbe tonen, welke de Tweede Kamer tij dens de voortzetting van bet debat over de begroting van Buitenlandse Zaken Dinsdag liet horen, klonken die over het tekort aan activiteit, dat minister Stikker zou ontplooien met betrekking tot de Europese éénwording, bet meest dringend. Me}. K 1 omp(KVP), dr. Bruins Slot (AR.) en 'a-ministers liberale geestverwant Korthals vonden nl., dat hjj 't accent ie sterk legde op de Atlantische samenwerking; ten aanzien daarvan zelfs een federalisering had bepleit, welke htf met betrekking tot Europa ietwat aarzelend tegemoet gaat. Om misverstanden te voorkomen:, z|j bedoelden daarmee geenszins de Atlantische versterking te bestrijden. Docb z|j meen den, dat de Europese éénwording binnen bet kader, der Atlantische ge meenschap daartoe een bedrage zou kunnen vormen. óver het Nederlandse, aandeel De Duitse bewapening zou daar door .bevorderd worden reden waarom de aanvankelijke terug houdendheid van de regering te genover het plan-Pléven werd ge- critiseerd en ook, en niet in de laatste plaats, achtten zij het nut tig, dat de Verenigde Staten een sterkere gesprekspartner in het Westen ';Jcre'eg. Zonder daarmee te vervallen ïn het anti-Amerikaanse, cat, in de heer Wel ter (KNP) een half, en in de heer De Groot (CPN) een héél pleitbezorger kreeg. Buiten dit debat bewoog zich de heer Burger (PvdA), die meer aandacht had voor de ver sterking van het .Westen in het algemeen, tegenover het com munistisch imperialisme, dat hij aan de hand van oude uitspraken van Lenin. tot grote ontstemming van de CPN-fractie ontmaskerde. En waartegenover hij een krach tige houding aanbeval, doch die tactisch genoeg moet zijn om te zijner tijd de kans op een „open gesprek" aan te grijpen, Indit verband wijdde hij ook aandacht aan de vragen welke zijn geest verwant Goedhart heeft gesteld in transporten van strategische ma terialen naar Oost-Europa. Over het daarop gegeven antwoord der Regering was hij nJ. niet te spre ken. Voerde het verlangen naar in ternationale integratie dus de bo ventoon, prof. Gerbrandy CAR): vond in de geschiedenis! van het vredesverdrag met-Japan aanlei ding om voor een nationale bui tenlandse politiek te -pleiten, dié het oog richt op het- eigen belang en recht.; Ook hier dus de vrees voor Amerikaanse overheersing, waaraan' deheer Weiter uiting gaf door dr Drens voor pressie ven de zijde van president Truman, te waarschuwen en. de VN-organisatie voor - een' complete mislukking te verslijten. Dat was koren op de molen van' ds Zandt (SG) eh ook de communistische woord voerder De Groot snoof van ge noegen by deze anti-Amerikaanse klanken. Hij zag i er "al een' fiasco van de Amerikaanse politiek in en zocht ijverig naar andere, voor beelden daarvan, i - Een en ander gaf mej. Klompé aanleiding om nog eens netjes de betekenis van de VN. te verkla ren. ook op ander dan politiek terrein. Ds Zandt wilde dat de minister de geloofsvervolgingen der protestanten in enkele Zuid- Amerikaanse landen en Spanje in de VN ter sprake zou brengen. De heer Weiter begreep eigenlijk niet waarover men sprak." En hij begreep ook niet waarom mr Burger zo gekant was tegen deel neming van Spanje in VN- en Nato-verband. Dat kon toch een belangrijke versterking betekenen! (Advertentie I. Vervolg van pag. I hier. De uniform van Canada, die overal het kenteken ls van moed en; goodwill, legt 'een grote verant woordelijkheid op uw schouders. In generaal Eisenhower hebt ge een groot oorlogsleider, die thans bet" opperbevel voert over de Canadese en. andere strijdkrachten. In ztfn korte toespraak zei Elsen hower, dat iedere soldaat, van %'cid- maarschalk tot rccrunt, de Canade zen vandaag verwelkomde, ,,'t Is mij een voorrecht u hier als vertegen woordiger van de gehele N.A.T.O.- staf te mogen begroeten,-Vanmorgen' vroeg iemand mij-wat ik dacht van de ontmoeting met de Canadese in- fanterie-hrigade. Ik heb hem geant woord: „Overal en alt^d, wanneer ik leden van de Canadese infanterie ontmoet, is het goed. Het is prettig, onde vrienden weer te zien." „Alle vrye volkeren." zo vervolgde Eisenhower, „zijn eendrachtig cn werken samen bij het verweer tegen agressie. We kunnen onszelf bescher men en villen niet meer doen. Nog maals, hartelUk welkom, groot suc ces en „good luck". Na de commando-overdracht van minister Claxton aan generaal Eisen hower paradeerden de troepen voor hun. nieuwe opperbevelhebber. DEN HAAG. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten er. Wetenschap pen heeft één luxe-uitgave van Mul- tatuli's „volledige werken" aange kocht voor de prijs van 500. SUPER-MELK* PASTILLE KWAL - HAZELNOOT •YSCOLA (Van onze correspondent) PARIJS. Toen de Franse regeringschef Pleven gisteravond omstreeks half acht de Nationale Vergadering verzocht het resultaat van het zojuist in stemming gebrachte vertrouwensvotum niet onmiddellijk maar pas om tien uur te vernemen, omdat bij aan een diner van de VN. moest aan zitten, wist hU nog niet, dat hy tydens die maaltijd geheel als. premier zou eten. want zf]n tegenstanders hadden gefaald in hun poging de rege ring ten val te brengen. Met 246 stemmen vóór en 228 stemmen tegen had hy de overwinning behaald, zoals twintig minuten na de schorsing der vergadering in de wandelgangen bekend werd. Een groot' aahtaj leden!derboe-! guënties' van een^regeringscrisisop ■o-inn-f,-!,. Waaft tïpH rvr* irhö+ i .fïJfJctJn' ffofln Vinripp.t aauPPÏIQIilED rènparty heeft zich op het laatste ogenblik bedacht an- voor het ver trouwensvotum gestemd. De socia listen voerden' hun voornemen uit om zich van .6temm.cn te onthouden, ondanks Jeen dringend appèl van Pleven. Een weinig verkwikkende verga dering ging aan de stemming voor af. Verschillende sprekers hadder. na vier uur 's middags hun stand punt uiteengezet; toen een woord voerder van de partij 'der. onafhan kelijke Fransen aan hei woord kwam, die met veel kwinkslagen kwam mededelen, waarom zijn par- iy geen vertrouwen kon uitspre ken in de politiek van dit-kabinet. Deze spreker raakte slaags met de communisten,...die;.hij; van verraad beschuldigde. President Herriot kreeg ,geen kans er een speld tussen te krijgen en uit zijn gebaren moes- ten de opgewondeh Kamerleden 'op maken. dat hij de vergadering geschorst had. Na de hervatting ontving de volks vertegenwoordiging een verdiend standje en betrad al spoedig -Pleven het spreekgestoelte. Zoals te ver- w ach ten,. ,,was .wees. hij ..op deconse- (Van ontfe' correspondent) LONDEN. Eden heeft xan de vooravond van rfjn vertrek naar het continent nog zelf het tweedaags debat over Buitenlandse Zaken afge sloten. In djt debat kwam weer de traditionele fundamentele eensgezind heid over de grondslagen van het buitenlands beleid tot uiting, die blijkbaar volkomen ongeschonden door de verkiezingsstrijd Is hèengekomcn. Eigen lijke critiek op de richting van het buitenlands beleid kwam alleen van de zijde der Bevannlaneu. van Michael Foot en Grossman.die men aan sjjn opvattingen gemeten voor het ogenblik toch eigenlijk ook tot.de geregelde aanhanrers van Bevan moe: rekenen)! aanhangers van Bevan moet rekenen)! Crossman. kwam ditmaal met de these, dat' de herbewapening van Duitsland gevaarlijk was. omdat de West-Duitsers haar noodzakelijk r—uden gaan gebruiken om Duits land weer één te maken en dat eon verenigd Duitsland voor Duitsers betekende niet alleen. Wcst-Duits- land maar ook Koningsberg en Breslau er by. De enige oplossing van de Duitse kwestie was 'een „Oostenrijkse oplossing", een cen trale Duitse regering met bezettin gen in West- en'Oost-Duitsland cn geen bewapening van de Duitsers zelf, •--••• Eden diende Crossman van af doende repliek met te zeggen, dat wat Crossman eigenlijk wilde, een terugkeer tot de toestand van de. overeenkomst van Potsdam (van zomer 1945) was. Doch was dat nu rog mogelijk? Hoe kon men al wat in die tussentijd gebeurd was en de geleidelijke sabotage van Engeland's buitenlandse politiek in Duitsland door gebeurtenissen, die het niet kon controleren, vergeten? In de laatste jaren was West-Duitsland steeds meer bij zulk soort zaken als het Scbumanplan betrokken enthanf' was er een kans, dat in tweederde van Duitsland .begrip Voor de de mocratische manier van lever, en een gevoel voor vrijheid kon ontstaan. Eden beschreef de geallieerde poli tiek ten opzichte van Duitsland ais het: betrekken van West-Duitsland in de sfeer der Europese familie en tegelijkertijd aan. geheel Duitsland, de gelegenheid te geven zün mening vrijelijk te kunnen verkondigen. Eden kon In. zijn rede/nok nog aan mrs' Castle de verzekering ge ven. dat wat betreft de kwestie van raadpleging van Engeland door de Verenigde Staten over een eventueel gebruik van de atoombom in Korea, de houding van de regering nog precies- dezelfde was als d:e vnn Attlee, dio deze 2aak bij zijn bezoek aan Washington van "vorig-jaar ter sprake had gebracht. Eden herhaal de dé woorden; waarrheé Attlee/toen. verslag aan hét'! Huisrad gedaan', dat „er':ovér.,rhet gebruik -van - de atoombom geen; verschil van opvat- tm^vtussen-'ohs'ÏCAttlee ren Truman) is" geweest'.'. ,Delegen woord ige re gering onderschreef ten voile,wat Attlee toen had gezegd. (Van onze correspondent) DEN HAAG. Twee zeven tienjarige, jongens zijn. gearres teerd wegensdiefstal vaneen groot bronzen bééld uit een tuin huisje - van het landgoed Clingen- daal. ,Bij: een opkoper vond de po- Tiüe stukken' er .'van. .De jongens hadden ze voor „oud koper" ver kocht. Het beeld woog vijftig kilo en had een- inetaalwaarde van 135.—. In de'tuin'van het gemeente museum zijn bronzen, beelden om gegooid. Waarschijnlijk wilden dieven die ook jn stukken slaan en verkopen, maar, zij z.ijn kenne lijk gestoord. 'dit'tijdstip: geen budget aangenomen; voor: het eind van. het jaar, de ver-, gadëring /derV.N. in Parijs zonder Franse deelneming;evenals' de aan staande vergadering der NATO-in Rome, de ontwapeningsvoorstellen. der Westerse-Drie; zónder;Frankrijk, behandeld,;' -de besprekingen met Amerika over steunin de dollar zone vertraagd eh bemoeilijkt. De rede klonk sterk en werd zon der pathos'of énige -stemverheffing uitgesproken. Ewak was evenwel, dat geen enkele opheldering, werd gegeven wat betreft de consequen ties van'het versoberingsprogram en het levenspeil. Maar hoe het ook; zij, fteU gevaar lijkt nu voor de' eerste tijd bezwo ren en het kabinet kan zijn ver soberingsprogramma. tot, uitvoering gaan brengen.Het us evenwei goed, daarbij te bedenken, dat -dit pro gramma wel een catastrofe in de naaste ..toekomst kan, vermijden; maar nóg geen afdoende oplossing voor-., de moeilijkheden geeft. Het vertrouwen in de franc, is de laat ste dagen op de beurs opnieuw aan zienlijk gedaald en de productie verhoging is -weliswaar noodzakelijk gekenschetst, marr nog geenszins be_ reikt. Deze crisis, die geen specifiek Franse is overigens, is een uitge stelde crisis. Zonder de Marshall hulp zou zij veel eerder acuut zijn geworden, Het Europese dollartekort te helpen opvangem Frankrijk in' het Europese kader te versterken te gen de Russische dreiging en geen sociale rampspoed te veroorzaken, dat is de taak van dit kabinet. De regering-Pleven moet nu bewijzen, da-, rij tegen deze taak opgewassen is. De werkelijke crisis moet nog overwonnen worden. Advertentie (l. M.) Indonesië zal stoppen bij Australië: doeti DJAKARTA. Dr DsrmassUs- wam secretaris-generaal van bet ministerie van Buitenlandse Zaken, beeft verklaard,; dat er zij na in ziens grote kans bestaat, dat Neder-, land bereid, is de kwestie-Irian op de agenda van de besprekingen over het Unie-statuut te plaatsen. Minister-president Sukiman heeft aan de pers verklaard, dat de Indo nesische regering thans bezig, is na dere verklaringen te verkrijgen over dc Australische houding ten aanzien van West-frian, VLISSJNGEN. De poliüe heefteen '29-jarige Middelburgse schippersknecht 'aangehouden, die ervan .wordt verdacht zich in twee dagen tij ds aan vier aanrandingen te hebben schuldig gemaakt. Eerst deed een dame aangifte, die in de omgeving van de begraafplaats tegen de grond was geslagen, daar na een dame, die van haar fiets was gesleurd. Deze aanwijzing bood aanknopingspunten en enkele uren later zat 'de man achter slot en grendel. Het kwam vast. te staan, dat hij dezelfde avond nog twee maal een vrouw aangevallen had. haalden en meenden dat het ergste gevaar geweken;gw*a,\«ltten ropnieaw- in angsï nu door de aanhoudende resea van Dias&ag .aai vreter in de Fo angstwekkend 'Ir gestegen. Adria staat' nu btfn* géh^^ondrijVwater. De ingesloten bewoners, die op zolders en d&kett/hét:!' hebben zwaar te lijden van honger en hou. Rorigo, waar dé' toestand Maandag Ieta verbeterde, wordt..*a opnieuw bedreigd. BU'TurQa steeg het water in de Fo een meter: Er ia nog geen.verbetering.-van: het weer te ver- .wachten, aegt;bet"observatoriumvan Milaan.' van'' 1.000 vierkante; kiiomefer. Deze maatregelis génbaien,- ómdat bénden Carvarzere werd tijdens de oor log door een bommentapijt Ver woest. Kort geleder was de we deropbouw voltooid. Nu steken nog enkele nieuwe daken boven het grauwe wafer uit. -Door een dijkverzakking ont spoorde een -goederentrein in een voorstad van. Genua- Een pijplei ding werd vernield waardoor er brand ontstond. Duizend ton ruwe olie gingv in vlammenop. Na vijf uur was de brand geblust. Radiostations van tien Janden hebben Dinsdagavond een oproep over heel Europa Uitgezonden om hulp. Het .doel ls een ..Hulp voor Italië"-trera te organiserendie be gin December zou vertrekken. Dc Italiaanse regering heeft be sloten dertig milliard lire. uit. te trekken voor hulp aan de getrof fen gebieden. Vandaag is de staat van beleg af gekondigd voor het overstroomde ge bied van de ?o-Delta een gebied LOS ANGELOS. Zeven we ken geleden huwde filmster Fran- chet Tone (46) de actrice Barbara Payton (25), na om der wille van deze dame een afstraffing van zijn rivaal Tom Neal te hebben ont vangen, die hem in het ziekenhuis deed belanden. Gisteren heeft Tone een eis tot echtscheiding ingediend wegens door, Barbara betoonde „bijzondere wreedheid".. Zondagavond kregen dé „jong verliefden"een -d a veren de ruzie, die zo hoog liep, dat zij van el Va ar wegliepen.. Reden; Barbara is van. plan een film met ToM Ncal te gaan maken.- En dat neemt Tone niet;...v., V'.,. (Van onze correspondent) AMSTERDAM -—„Als mén de te levisie maar haar gang laat gaan dreigt het gevaar, dat zij bijdraagt tot een nog grotere vervlakking van onze cultuur. Het aantal „confectiè- mensen" zal dan nog meer toene men. In Amerika zijn nu al vele kijkers, die zeven uur pér'dag voor het beeldscherm zitten: en school kinderen. die. er .dertig uur per..week voor zoekbrëngen. Met dit voorbeeld voor ogen moeten wij ons realise ren, dat televisie alleen tot;cultuur- verheffingkan voeren als wij. ons er doelbewust voor inspannen en veel tijd, geld en teleurstellingen voor over hebben:" Dit was de strekking van het be toog van prof. dr. Fred- Polak, die Dinsdag in het Persinstituut te Am sterdam als eerste van vier inlei ders; de problematiek: van dit jongste -.. communicatiemiddel be lichtte. Steekproeven in Amerika leverden in één week een oogst van 91 moor den, tien diefstallen, zeven berovin gen en ettelijke gevallen van kin- LONDEN. Twee plannen zijn er in de maak om het Brits-Perzische oliegeschil tot een oplossing te brengen. De Engelse regering zou vol gens betrouwbare kringen in Londen willen voorstellen om de Perzische olleindüstric onder beheer van de Wereldbank te plaatsen. Dit is een inter nationaal financieel lichaam dat -steun biedt bjjj de naró.orlogse Weder opbouw en ontwikkeling. Dc Britse regering wilde nog geen officieel com mentaar geven. Met wat mcer stelllghëid heëft dé Perzische, smbamadëur in de V.S.. Entexam, die Dinsdag in ons landcen onderhoud mét premier Mossadeq had, zich uitgelaten, Hy zag dc oplossing vair het; geschil inleen betaling yanrcompensatie.aan Engeland in dB;yorm van óllc!i:7*' ,f%'. Dëi hieuwe Perzische voorstèi- Ien die tijdens het bezoek van Mossadetj aan Washington naar voren zijn gebracht, omvatten: - li' OnderhandeÜHgenmeT de'- En gelsen -over het bedrag der voor de naasting van de Engels-lraanse Petroleum maatschappij te betalen compensatie. 2. Nadat dit bedrag zal. zijn vast gesteld zou Perzië tegen de nor male internationale prijs bereken de petroleum aan Engeland willen leveren om het gehele overeen gekomen bedrag te betalen. Ente2am deelde .medc,^ da\. hij geen.: Engplse .reactie .op deze voor stellen 'had.: - v •- >- derroof, vergiftiging, zalfmoprd, chantageen dergelijkë in de TV- programma's op. En ai zal men: bet in Europa niet zo -bont. maken, er blijft volgens prof. Foi&k het gevaar van de verslaving aan de bewegen de beelden in de huiskamer, .die vele kijkers juisttot ongevoeligheid brengen. Voor. televisie behoeft men zelfs zijn stoel niet te veriaten. In de Ver. Staten houdt, met. de toe neming van het aantal kijkers, de verkoop, van vermageringsmiddelen gelijke tred. De televisie moet worden inge schakeld in een actieve cultuurpoli tiek. Bemoeienis van de overheid zal daarbij niet kunnen worden-ont beerd, al geeft prof. Polak' er de voorkeur aan dat deze bemoeienis met de programma's meer uit de kringen der maatschappij zoti voort komen. Een telcvi5leraad, die hij liefst niet in de eerste plaats samen gesteld zag uit vertegenwoordigers van confessionele en politieke rich tingen, zou, zich voortdurend actief moeten' bezighouden met de aan televisie verbonden problemen. (Eigen bericht) DEN HAAG De officier "van Justitie, heeft toestemming ge-, kregen; tot verlenging van, de hechtenis,: opgelegd aan mr D..E. K-, wetenschappelijk mede werker van dé Rijksdienst voor het Nationale Pian, die drie we-, ken geleden werd gearresteerd in verband met verdenking van spionnage, dié hij onder de naam Köuig ten behoeve van Tsjecho- Slowakije heeft; verricht. Tegen mr' K-, zoon. van de oprichter van de - Nederlandse - Oost-Compagnie in oorlogstijd, wordt een straf vervolging ingesteld. DEN HAAG. Bij KB. ls bij zonder verlofverleend aan mr. E. A. M. Lamers, directeur-generaal van' het 'Gevangeniswezen:,tot .het aannemen van de' beneemLng tot commandur in de orde van de Eikenkroon-van Luxemburg. .- Met het Panameseonder Conc- de$e oorlagsvlag varende troepen- transportschip ,Fairsea", arriveer den vanmorgen i400 Canadese mi litairen, van u)ie' driehonderd di rect per trein doorreisdennaar Hannover. D« anderen marcheer den af öm zich naar de dpstei- Hnpfiplaats voor het défilé - voor generaal Eisenhower te begeven. m mm* plunderaa rs metvboten:;de'/veriaten huizen afetroopténi Nü - het óver- strooende gebied. tct »,miLtairevxraeM as verklaard, zal een, ieder, dièf'öp; plirn deren? b etrapt':woirit:'of'::ach:;r'op verdachte .wjjze.in'dc'buurt.van ver laten huk<x. ;;eneigendommen /'op-': houdt, gevaalr lopeni- doodgeschóten te worden. - DEN HAAG. Do door do Er- gclsc regering bekend gemaakte lusten van invoerbeperkingen van tot nu toe geLiberaLseerdc produc ten, zijn bijzonder ongunstig voor de Nederlandse export van;, cacao- producten, fruit,'conserven en!bis cuits. De invoer van deze geliberali seerde ..producten, wordtdoorde: Engelse regering met ongeveer 50 procent beperkt. Dit betekent niet, dat de invoer van alle producten met de helft moet worden terugge bracht, want de artikelen variëren onderling. Zodat het heel wel mo gelijk is, dat van Het' ene product de. invoer met-80 en van een an-, der slechts met tien procent zal worden beperkt. Wat dit precies vnor Nederland, zal betekenen *is nog steeds niet bekend,, omdat de. lijsten, waaraan bovengenoemde gegevens zyn./ontleend,., de-beper kingen van alle O.E.E.C.-landen tezamen aangeven. Gezien het drastische percentage is men in Den Haag zeer somber gestemd. Noordelijken komen inet eigen plan voor demarcatielijn MOENSAN. De communisti sche wapenBtilstandsonderhande- 1 aars te panmoendjon hebben her den kun eigen plan vooreen/'de marcatielijn met- het oog op een wapenstilstand in Korea binnen 30 dagen aangeboden. Du officiCe. woordvoerder van; het V.Ni-com mando heeft verklaard, dat het communistische plan, ofschoon het op het eerste gezicht scheen over een ie komen, met het geallieerde voorstel van de vorige week, on miskenbare sporen van fundamen tele verschillen vertoont. De leider van de subcommissie van de V.N.,' gen.-majoor Hódcs, zeidè tot de correspondenten: „wij gaan nu terug om na.te gaan, welke wijzigingen wij in dit. (com munistische) voorstel moeten doen aanbrengen om het in overeen- stemming te brengen met het on-, ze." En hij voegde er aan toe, dat het .voorstel „het onze niet zo be nadert als wij haddenverwacht'' GflNDS Jan die onbestemde b<- trekfeinp i» Portu-pal om nog onduidelijker redenen verloren heeft, rijdt laj met Jatde vltnder- dasjes onder de kin door onze sta» -fn 'n bijzonder klein; prpen nutomo* bleitje, dat cedurip becreesd schijnt, een essentieel onderdeel te 2ulten verliezen.- De elf jaren die hy nocttp had om dit onbetekenende voertuig pinda;.-byeen vrTOjtgon hem' ëeri j to èixnHjke r «tra- lltett, ztdant - stond1:'hij 'vroeger als een'A£akkere. jongen: te "boek, thans 5 éns.Aoojtfcg hvJ:.-in de i-lvreeindste'Fslev-ven ;.-»an "'de; «taa mdèdéloos vast: en".<moEt:- dan griet hulp van kaarten,kompassen, f. polt- tJnand^toejSpfflrtu^ Keren óphet spoor Pjóörógn: gese^ t V' Giseeraobridthad'hjjhet; meer; belde /mij'om hal/ el/ óp en sprakr ',jZég, Vc loiide by je, komen. \r Jióu. kom dan," -ried ik. ,Ja, maar ik sta :-lrier erpens /en nu weet ik nirt- of -'/het - ItTtks .of rechts is enfin,, ikben Tiet weer hélemaal"kwijt,"-.•->•- />--* „Waar bel je da»?*. tWW _,Jn een cel," meldde ray. „Als jg tne riu. cam uitlegt hóe rijden *ó'i.Wel Jan", zei tfe,:; op de geduldigs tóoh 'die men; behoort aan te: slaan tegcniemand'idiejelf-jcrren'heeftgè- tupónd irijèentldnd jwaar 'ai' die. gev~ ir^e. oportptoönen vzd^nmar lanps de liep. lippen te lonken. „Loop tue eventjes v,it die cel, en- kijk dan op hét bordje naar" de naam,; Van ae straat, want als je yne dat. gegeven onthoudt, is het voor mij zo n moei lijk uitduiden, weet je?" Hij bleef even stil om het te ver werken. '„Goed", verklaarde -hij toen, „naar dan moet je aoachtcn...." .Natuurlijk, tk wacht, wees maar niet bang ien doe,- het op je gemak.' '.Geruime' tijd weerklonk ntt niets. anders dan. het geheimzinnig ruisen van tijd en eeuwigheid, inpeblikt in een tele/ooncel, des avonds om half elf. - „Wat- doe;, je daar toch?" vroeg m\jn«routo.-:- f4 .Net is Jan", zei Tk; Jiy kan net lüeer niet vinden." .Maar loopt daar 'dan geen agent....?" N,.''i Vf-. Krak krak...'. .Ja, ben je daar nop?"/ .- -: Hy had" de straatnaam wel: dege lijk gele zen en onthouden. -Hu bepon ik hem met een heleboel nutteloze armgebaren enihet.. wel-gearticulcer- de /crescendo; /urm del-docent,? zijn wég door. het dutster te peschrijven. Wel vijf l vólle} miiiuteji, hoorde hij •mij sprakeloos aan. Tóen verklaarde hij het allemaal te :bepriJpen en be sloot met een veerkrachtig: „Tot straks dan." .Weet je usat je moet doen?" ried mijn vrouw, ,Je moet bij de brug. gaan staan, want anders rijdt hij natuurlijk weer recht door,, net cti- laatst." - Goedf vriendschap is iets héél moois eh teers in dit grimmige le- Ven, dus daar doe je graag je jak- voor aan. Door het duister sukkelde;. ik even later brugwaarts, ging op- de hoek staan en keek de' lege,' donkere straat, in. De stad:was hoU' geeuioertp en moedeloos. Vroeger kreeg ik ten overstaan van zo'nper-i spectief altijd lust orrt-ïhet, wereld-, leed, in dichtvorm- ééns-en voorgoed, ónder woorden te brengen,'nu vonct:, ik het vóórrtamelyk handkgud. Tie*?; minuten lang gebeurde er hoepe-! naamd niets in myn ziel en in dl«-: straat,- maar toau ktoarti h\jeindelyla aungepruttcld met"n édjn:\ -\ suspecte* vierwieler. Ik zwaaide als een haan-I ïvachter, liep de rijweg op en bleefi vlak voor de-auto staan,-dié- piepen#- stopte, ••/-/ •--'•-•••: v- 'z. ,Je -was - natuurlijk weerrechtf doorgereden zonder mi}. hè suf-; ferd?" zei Ik. Maar het portier sprong open o»:. een manspersoon, van, tuiée,. metefiV veertien te ontvouwen die mij kleu-G nerig in de rcücrs gréfep en dorikeJ^., vroeg: NAA::. „Jij bent.zeker stapelgek,' hè?','' Neen, het was ècht.Yonze Jan ulfi"; Portugal niet. Die- -zap-trouwens al - in mijn stoel 'toen. ik.thuiskipam en sprak triomfantelijk:' ,,'k Heb uit' mezelf een korter, "tüapfl.etjè pevon« den.",' 7 (Met de' feestdagen in &cht) Het misverstand - tussen u en ons zal nog niet rijzen, wannéér wij de ver schijning aankondigen van „Ce. nalaten schap van Sherlock Holmes" van de Engelse auteur Clifford Semp*r (An- dries BlJtz, Amsterdam - f3.73). De schrijver heeft zich' de moeite gegeven, uit de verhalen van Sherlock Holmes die passages te lichten, waarin dr Wat- sou een historie memoreert/ welke Holmes en hij zouden hebben meege maakt, doch nergens in het werk van Conan Doyle werd beschreven. Serapcr werktedc betrokken passages uit tot boelende verhalen, waarin de stijl van. Doyle uitstekend Jc nagebootst, De ver-: taling ls goed, evenals die van het boek „Het Schooiertje";. (Uitgever!) ,Jn den Toren". Nnarden f 6.90) waarin Theoe dore Bonnet vertelt over het doodarme -joch, dat Inhet négen en dertigste re» geringsjaar van Engelands koningin Victoria weet door te dringen in Wind sor Castle, zelfs-even op de troon-mag zitten en verregaande gevolgen, van zijn. vermetelheid ondervindt. Van de Deense schrijver en joumaitBt Karl EskeLund verschenen bij de uit geverij H. J. W, Bccht in Amsterdam: twee boeken tn betzelfde genre. .^VlIJn yrouw éet met stokjes", isde inne mende historie van Karl; 2eif,. die als., jong dagbladcorrespondent naar China trekten> verliefd raakt 'op de knappe Chi-yun met wie- hij later trouwt.; Ook In „Mijn vader trekt kiezen" neemt Ea- kclund' de, lezer/mee naar China; 'waar zijn vadér als tandarts Heel wat be leeft. -Beide yerhalcn zijn luchtigge-', schreven, spannend en geeatlgj Eenzelfde- argeloze, haast któdérlijkë humor, die1 in dit "boek; vaakeen-,vorm van de hoogste wijsheid ls, vindt ge/ln: „Het vreemde levett'V van de Deen Mar tin Ag Hansen (Uitseverll Het „Wereld- .venster; Amsterdam - fS.90>;;; - Het vroemde leven speeit zich af "op het eilandje 'Sando. /Vér. van de /rest der wereld. Waar/mén1 wé! ischen-,'zal"om- de IJdele verliefdheid/ Van/de >ddrpa'-: onderwijzer Jobannéat.yig;: Déze ingeto gen. bespiegelende figuur aanvaardt de vruchteloosheid: van /rij n toenaderings - pogingen bij ;v vóór baat, in hét besef, dat niets e nn tem and/ zyn.i/eehzaamheid kundan aantasten. Hoe; heel anders ls het op dat andere eiland; dia e«n2arae nederzetting la Po- Ijmestë, waarheen Joseph Conrad u voert in zfjn „Een banneling van.de «Handen" (Uitgeverij J. M, Mealenhoff. f-f ET moet in zijn dagen zeel een'genie zijn ge- wcesf, dat dc (errn ..ontspanningslectuur" Heaft iiitgevonden. fnjntddels zitten wij met een uit drukking, die geen enkel litterair product geheel en al recht doet. Die het ene overschat, het an dere aan mogelijke onderschatting prijs geeft..Wie dtt voortdurend in het oog houdt, zal het ons-tifef euvel duiden, dat tc(j de hieronder te bespreken boeken, zij het met enige schroom.toch samen vatten onder het dubieuze, maar dat' geven toij toe «iet direct vervangbare verzarnelwoord: „Ontspanningslectuur'. r Amsterdam.f5,85)DéZë.jomaW.'door - Clara ERZlnk voortreffelijk vertsald,Tb het, met naar pathetiek„ztyemende hartstocht ..vertelde, relaas: van een n\#tn die bezwijkt aan zijn éigen onmacht: de Rotterdammer Willems, dié,zichzelf/hat-, slachtofferiheoft gemsaktfvajr Sön. Vér» leden en daaraan, indé verste uithoek '- van de-wereld natuurlijk nog. niet kan ontkomen'. Jammer.' dat%uit het .tóavne- gen van illustraties uit 'de gelUknamige film een. onderschatting, van. schrijyer èn .lezer; móet-blijken, De tragiek van- het mensenlot- Is. alB wij Manja Beukman mogen geloven, toch zo onontkoombaar niet al® wij na lezing van Cotirads werk zouden kun nen denken. In „De baby .Was 40" (Uit- geverlj De Bezige BijAmsterdam. t 5.&0) althans verhaalt zij ons van eén Hollands meisje, dat zdchvin iJe'exoti sche atmosfeer van do Blvièra even vergeet, doch na korte tijd haar! Hol landse veerkracht hervindt en; zich; mét baby, onttrekt, aan een, zeker schijnen.- de geestelijke ondergang, Helaas bUJit Manja Beukmans psychologie' te zeer aan de oppefvlakte om óns geheel en ar van haar bedoelingen ie overtuigen. Ook' haar verteltrant, die hier en -daar de sporen van een zeer persoonlijke humor draagt./kan nog veel aan beel dende kracht winnen. Een verwijt, dat men zeker niét kan- richten aan het adres van een vaa: Neerlands vruchtbaarate ËChrHüters, 'de zo tragisch "cm het leven gekomen 'A-\' M. de Jong, wiens in" 1930 'gepubliceer- de TOman!>.De martetgang van Kroinm»- Llndert" bÖ de N.V. Etn. Ruerido'» Ult- geyersmaauchapplj zijn veertiende drukt beleefde. ,.U Of het debuut van ■Marinas van Goé" ree „De Rivier" (N.V. De Arbeiders pets, Amsterdam; -f fl.30) ooit zo'»" succea' zal" brieven? Zijn beschrijving van het leven, op de .Zuid-Hollandse eilanden Ms aanvankelijk éven stug al* de boeren, vissers én- daggelders,/wier lot hem de bewogenheid bezorgde waar van dcze roman eeii getuigenis is. La-!' ter échter ..wordt: zijri wijze ;van vertri-' len, 'vlotter' eh" boeiender.Hiér ia het werk waarschijnlijk ...op' dat van Herman" da Man geïnspireerd. 1 t 'Eenheel /andersoortigi getulgödji? Üf'. „Het Hcht koeit weer" van Jöszef Babay-: CL- J. Veens Ultg evetij, Amsttrdam z 7.90) een - simpel relaas van opoffe- ring- en liefde in éan Hongaars stadje;: waarin een nllnd meisje de hoofdfiguur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3