V an achttien punten in ons land daveren de vrachtauto' naar Zeist STEGEMAN wÉSËffi Veertig mannen zwoegen in overlaadstation van Van Gend en Loos SCHEEPVAART BEDRIJVIGHEID IN DE NACHT [Verjaarscadeautjes en industriële zendingen ^net zo ij ellendig gerael morgeit ziekte zijn! 'AKKERTJES Stranding van ,Caro' niet voor Raad van de Scheepvaart Positie KLM-vliegtuigen Goedkope paspoorten voorgesteld W. L. de Vries volgt mr Ooyevaar op Rijnvaart Ned. gift voor ramp in Italië VERL0VIKGS RINGEN ADVERTEER REGELMATIG M.T.S.-er le electro-monteurs aank. monteurs leerling monteurs 4 Woensdag 21 November 1951 Elke nacht om twaalf uur staan de tware vrachtwagens van Van Gend en Loos opgesteld by het overlaadstatton m Zeist Aan de e Kant t\,kt alles rusttg Maar aan de andere zyde van de autos heerst een grote bedrijvigheid. Daarvan geeft de onderste foto een gedeeltelijk beeld (V*n een onzer verslaggever») ZEIST Tegen middernacht al» het stil wordt in het donkere Zeist begint bij het onde tramstation aan het emd ran de Slotlaan een koorts achtige bedryvigheld. In de lange statlonsloods gaan steeds meer lampen aan zware vrachtauto s met aanhangwagens rtfden voor en een veertig man personeel begint de nachttaak. Een taak die bestaat uit het urenlang sjouwen met zware pakken dozen kisten en kratten, ai of met op steek wagens, van de ene tientonstruck m de andere Dat zyn de nachtelyke werkzaamheden van het landelijk overlaadstation van de W Van Gend en Loos, dat in Zeist Is gevestigd ren. Nog voor twaalven staan ze alle achttien met de aanhang wagens er naast netjes zy aan zu voor de perrons aan weerszoden van het voormalige tramstation. Om twee uur s nachts is het werk meestal gebeurd Dan be klimmen de chauffeurs en bij rijders hun hoge cabines Zij star ten de zware motoren en met zwiepende lichtbundels ver voor zich uit, zoeken de blauwgrijze gevaarten hun weg naar huis In de loodsen thuis wacht de ochtendploeg al op de aankomst van de autos Rappe handen ha len de laadbakken leeg en sor teren de goederen op bestelwijk Een stad als Amsterdam bijvoor beeld is verdeeld in 36 wijken die met letter worden aangeduid In de 15 000 m2 grote loods aan de Croquiuskade werken nu hoofdbestellers die m een oog wenk kunnen zeggen in welke wijk een oepaalde straat ligt De transporteurs brengen de goede ren dan meteen naar de wagen die m de betrokken wijk rijdt, Zo is het mogelijk dat met 350 arbeiders m deze enorme loods per dag 600 ton goederen wordt omgeslagen De aanvoer van de lijndienst AmsterdamZeist is daarvan maar een klem gedeelte De grote bulk* aan goederen ar riveert elke dag m een oO wagons lange goederentreir waar de era ploye s van de firma natuurlijk veel meer werk aan hebben De lijndiensten naar Zeist vervoeren al die pakken en pakjes die met meer op tyd met de trein mee konden of die voor een zodanig gelegen plaats bestemd zijn dat ze per trein een omweg zouden moeten maken Wat nu voor de Groninger die zijn tante vergat maar een red ding uit de nood is kan een ie vensbelane zyn voor de fabriek die op de grondstoffen voor de uitvoering lan een belangrijke order wacht Zo is dit vervoer ook van groot belang voor onze Nederlandse industrie Het lijkt u water naar de zee dragen, dat gesjouw van de ene auto in de andere' Geen sprake vaa. Deze bijzondere activiteiten op vuf avonden in de week ma ken het de Groninger mogelijk het bijna vergeten verjaar presentje voor zijn tante in Zee Tand 's avonds om zes uur nog bij de dienst af te geven Hu kan er ■verzekerd van zun dat het de "volgende dag al op de plaats van bestemming is Daar zorgen de pJLundiehstenM voor Achttien van *jsze diensten trekken des nachts leven zovele diagonalen over ons tend. Van Maastricht en van JBeeirwarden uit Zeeland en uit UToord-Holland van Den Haag dn „van Twente Komen de grom Ipenöe Mack's" met achttien ton vracht naar Zeist. Daar worden «je goederen overgeladen Wat mt Zwolle aangevoerd werd voor Breda neemt de chauffeur die tut Breda naar Zeist kwam mee Omgekeerd verdeelt deze laatste de goederen die hu uit Breda toee kreeg over de wagens van tie andere lijndiensten Deze mt vussehng van goederen duurt on geveer vyf uur Tegen negenen komen de eerste wagens «.anknor Advertentie fi M) «Min «si> of twee .AKKERTJES* met hete melk of thee en ga vroeg onder de wol Terwijl gij slaapt doen de geneeskrachtige stoffen waarmee i«AKKERTJES gevuld zijn hun werk 'en als ge opstaat, zilt gij verbaasd dat dat eftend ge gevoel van de vor ge avond zo spoorloos verdwenen s. halpon direct Schipbreuk mr Burger Van onze correspondent AMSTERDAM De stranding «ram het Belgische jacht Cara met oud munster mr J A. W Burger aan boord op 11 Augustus voor de Jiaven van Schevemngen zal niet door de Raad voor de Scheepvaart worden onderzocht Een commissie uit de raad, die (zoals gebruikelijk) de stukker on derzoekt om te beslissen of deze al dan met voldoende aanleiding geven tot een onderzoek is tot de conclu sie gekomen dat de schipbreuk te wijten is aan het feit dat slechts twee znarnen aan boord a aren Het scheepje zou met één man meer aan boord ongetwijfeld zonder enige avenj de haven hebben kunnen bin nenlopen Enige lering voor het pu bliek valt er verder met uit te trekken en daarom heeft een uitge breider onderzoek weinig zin AMSTERDAM Indonesieroute thuisreis PH TDK (Amsterdam) op Schiphol PH TFG (Friesland) van morgen in Bagdad verwacht PH TDB (Walcheren) uit Bangkok PH JEDG (Gouda) uit Djakarta Uitreis PH TDE (Eindhoven) werd Vannacht in Calcutta verwacht PH JTES (Soerabaya) in Cairo Emigrantenvluchten Sydney PH ÏET (Tilburg) in Bangkok PH TDM (Aalsmeer') zou vandaag uit Damas cus vertrekken» DEN HAAG De paspoorten commissie van de Raad van Euro die verleden week heeft ver gaderd heeft het mmisterscomite voorgesteld de paspoorten te standaardiseren de verblyfsmoge hjkheid van toeristen op minimaal dne maanden te stellen en de kos ten van paspoorten te bepalen vol geus de mmimumkosten van ver vaardiging en aflevering Wat betreft het afschaffen van visa zal de commissie aanbevelen om visa voor het verke°r tussen hu de Ra?d van Eu rem aangeslo ten landen af te schaffen „E^aiin" nog steeds aan de grond STOCKHOLM Door de ru we zee kan het Nederlandse ms Srkalin dat Zaterdag bij de Zweedse kust is gestrard nog niet worden bereikt Geluk bekend is de bemanning aan land gebracht (Advertentie l M J Geel ze 'n „gezonde" verrassing I Elke keer bltf gezicht BEO BAND ROOSENDAAL.TURNHOUT Aangekomen schepen 20 November REGEJA VartsaJa Waalhaven q d. hout van Es SPRENGCRAG Londen IJselhaven stg Anüi Veder MUL HEIM RUHR Mobile Waalhaven d kolen Lijnzaad TRAQUAIR Grange mouth IJselhaven O.Z stg Burger JUTTA SCHUEWEN Proveoa Vlaar dingen erts Vulcaan HULDRA Ko penhagen Pem s BJ M ledig Vitlke HILLEVAAG Watchet Pernis A SP Soetermeer Fekkes OYRANFJALL Tbamshavn Dordrecht erts Maur tz CONSTANTLY Hamina Merwehaven 2e gat hout ÏISJC KONINGIN EM MA Harwich Hoek van Holland HOL LAND slbt Delfzijl DoeRse*r URIBI TARTE Sagunto Waalhaven 58 erts Vulcaan MELLO L ssabon Waalhaven, 9 erts Ned. Hijnv Ver DANIE LA BORCHAHD Morphoebay Waalhaven Fr Sw erts Kersten Huruk TINA Portjerome Pem c boe en olie van Ommeren NORMANDIA Gothenburg IJselhaven W Z Kuyper van Dam Smeer FAIRSEA Quebec Merweha pass Muller ovetober stg James Smith EXPRESS Boston Park haven stg Muller NIOBE Mantyluoto Lekhaven O-Z stg Burger ALVATI. Buenos Aires. Lekhaven W Z stg N Goudnaan ROSA CORRADO Newport News, Waalhaven 34 kolen S.H V ELMBRUEDER 6 Kopenhagen Stroom stg KJtH ARNHEM Harwich Hoek van Holland FERMAIN Guernsey IJ«elkade led g, Intertransp ALGON QUIN VICTORY Antwerpen Lekhaven V> Z stg N Goudnaan ECHO Belfast Mervvehav stgd Hud Veder PLUTO Plymouth Jobshav stgd Muller DA CAPO Billmgham Viaardingen fosfaat Soeterm Fekkes DIDO Amsterdam Waalhav ledig Hu dig Veder SHERINGHAM Harwich Nleuwe directeur-generaal tan de Scheepvaart DEN HAAG Binnenkort is de benoeming te verwachten van de heer W L de Vries tot d recteur generaal van de scheep vaart als opvolger van mr J J Ooyevaar die per ultimo De cember zijn functie neerlegt De beer De Vries is hoofd van de af deling deviezenvergunmngen van de Nederlandse Bank Kustvaarder Pinguïn" is gezonken SCHEVENINGEN RADIO Het Zweedse stoomschip Stellar" heeft Dinsdagmiddag gesemd dat de Nederlandse kustvaarder Pm puin in de nacht van Maandag op Dinsdag gezonken is De Steliar heeft gelijk bekend de gehele be manning van de Pinguïn Zondag aan boord genomen De plaats waar de Pinguïn is gezonken is volgens de mededeling van de Stellar on geveer 5418 graden NB en 0414 graden O L (Oost Zuid Oost van de Doggersbank) De zes leden van de bemanning zijn in Brunsbuetteikoog aangeko men Zij zullen van daar per trem naar Nederland terugkeren Merwchav 3e gat, stgd Hud P eters RYEKA Uselhav WZ stgd Kuyper Dam Smeer FIAT Londen Binnenha ven WZ stgd Invotra ZENEIZE Ca sablanca Waalhav b 32 erts Muller NIEUWEHAVEN Antwerpen Oostkous ledig Van Uden JAVA Antwerpen Merwehav csw ledig Vermaas ZEE LAND Setubal Waalhav Fr Sw erts SSJW MANDASOR Colombo Maas hav t h b stgd Van Es Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ALKAID \an Buenos Ayres 2t nam te Antwerpen 23 hier verwacht AL NATI 21 van Buenos Ayres te Rdam ALA MAK van Calcutta T»ss 20 21 s nachts Fomt de Gaile n Aden AM STELVEEN t e onder Grote Vaart ALGEN IB van Porto Alegre 20 van Ba hia naar Las Palmas BROUWERSGRACHT van Borga pass 'I nam K el 23 vm verw CALLISTO van Montreal 20 in de Golf van St Lawrence DIDO 21 van Adam te Rdam DA LEKDIJK 20 van Vancouver ELSENBURG van Casablanca pass 21 L ssabon EENDRACHT v Levant via Bremen pass 20 nam Algiers GAASTERLAND van K ngslyrm 21 nam 7 uur verwacht CAROET v Dia karta pas "h) Pantel ana HEERENGRACHT 20 te Kotka HEC TOR v Valencia pass 21 Kaap Soa Vin een te HEEMSKERK v Australië 21 in Suezkanaal HOOGKERK V Japan 20 nam te Alexandne INDRAPOERA v Djakarta pass 21 Kreta JAPARA v Djakarta 21 te Singapore LAURENSKERK v Basrah pass 21 Algiers MUIDERKERK v Calcutta 20 nam v Port Said NIOBE 21 v Raumo te R dam NÏJEN BURGH v Stockholm 22 vm 10 uur te Antwerpen verwacht OOTMARSUM v Savannah 21 te Aat w rpen PRINS FREDERIK WILLEM v Ch ca go 24 vm te Havre verwach PRIL SENGRACHT 21 v A dam naar Antwer pen REMMERT v Lissabon pass 21 Cas quets ROMEJA v Londen 22 verwacht (Kersten Hunk) SHAMROCK 21 van Miadlesbro SPARTA van Amsterdam 21 nam verw (Koudijs) SAPAROEA van Calcutta via Genua pass 20 Kreta STAD LEIDEN TAMO van Necochea 22 te St Vin cent CV verwacht om te bunkeren TAURUS van Londen 21 verw (Kers ten Hunik) V1DA van Abo binnenkort verwacht (Wagenborg) VAN BRAKEL v Sunds vall binnenkort verwacht (Vermaas) VEENDAM van New York 21 te Sou thampton IJSSEL (Coaster) van Oostzee 21 vm te Delfzijl 22 verwacht Grote Vaart 20 nam te Adam AMSTELDIJK pass 21 Texel naar B e men en Hamburg AAGTEKERK naar Japan pass 21 Kaap de Gata '3 te Ge nua verwacht ALCYONE 20 nam van de Elbe naar Ant veroen ALPHARD «0 nam van Monrovia 22 te Abidjan verw ALUDRA naar Hampton Roads pass 20 nam Zuidelijk van Kaap Race ALWA KI naar Buenos Ayres 20 nam te Mon tevideo AMPENAN pass 21 de Zebayer Eilanden (Rode Zee) naar Suez en Hall fax AMSTELLAND naar St Vtnce t C V en Buenos Ayres pass 20 nam dwars van Lissabon AMSTELVEEN n A dam pass 20 Noordelijk van Azoren ANDIJK pass "l Bermudas n Havana ABBEKERK 22 23 te Melboum verw ARKRUMDIJK -H> te Kuwe t ALB1RFO pass 21 Bahia naar Montevideo AG A MEMNON -h) nam te C udad Trujillo ALMDIJK M te Hamburg ATLAS naar Genua 23 te G braltar ver v ALHENA 21 v m 10 30 uur uit de Waterweg naar Santos AALSUM paws 20 Key West 22 te New Orleans verwacht ARIADNE 19 van Samos naar Tunis BLIJDENDUK 21 te Philadelphia BIL LITON naar Algiers pass 20 Zu deluk van Azoren BALI 21 te Boston Mass BAUD 21 te Djakarta BONAIRE 21 te Barbados CAMPHUYS 21 te Soerabaja COTTI CA 21 van West Ind e te A dam CON GOSTROOM pass 21 Ouessant n Ant werpen en A dam DRACO 21 te Adam DELFT 21 te Callao DANAE 21 nam te Genua DALERDUK zie onder Nederl sche pen naar R dam DIEMERDIJK n Van couver 19 te San Francisco DOURO 20 van Lissabon naar A dam EL MINA naar A dam 21 te Havre FRIESLAND 20 van Tamako naar Me nado GAASTERKERK pass 21 Straat Mes sina naar Genua en Adam HELENA 21 te Manta HE RA pass 21 Mart mque 23 ven te La Guayra ver wacht JUPITER 21 te Algiers JAGERSFON TE1N 21 te Durban JAPARA (KPM) 20 van Macassar naar Arabon KLIPFONTEIN 21 te A dam KALOE KOE 20 van Palennbang naar Djakarta KïELDRECHT naar Japan 18 te Hong kong LIEVE VROUWEKERK 21 i m te Ka rachi LAERTES 20 van D akarta 22 te s nrapcre verwacht LEERSUM naar Jacksonville 21 nam bij Bermudas LE MAIRE pass 21 Cape Neer a s 22 23 te Akyab verwacht LIMBURG 21 te Semarang vermoedelijk 31 Deo te Rot terdam verwacht LOMBOK 22 te Manil la verwacht LEMSTERKERK pass 21 G braltar naar Basrah LOOSDRECHT pass 21 Onorto naar Genua en Calcutta LUTTERKERK naar Basrah pass. 20 Kreta 22 te Port a aid verwacht LISSE KERK 21 van Basrah naar Khorramshar 30 Dec te Rdam verwacht LEUVEKERK 20 van Antwerpen naar I Hamburg LANGLEESCOT 20 te Be ra MAAS 21 te Latakia MAETSUYCKER 3 te S ngapore verw MAPIA pass 21 m Malta n Alexandne en Java MEN TOR pass 21 Oporto n Tunis MELAMPUS pass 19 Gibraltar naar A dam NERO pass 20 nam Beachy Head 21 nam 9 uur te A dam verw NIGEKSTROOM vertrekt 24 van La gos naar Accra ORANJESTAD 21 te Maracaibo ORANJEFONTEIN n A dam 22 te Te nenffe verw OVERUSEL 21 van Hamburg naar Bremei POLYPHEMUS 20 nam te Semarang POSEIDON 20 e Cum ana RODAS 21 te St Lucia RIJN 22 m te Abo ver acht RAKI pass 21 Malta 28 te dam verw RADJA n Djakarta pass l Sabang 22 vm te Beiawan verw RIJNKERK pass 21 Dover n Marseille en Bombay HIOUW 21 v Suez n Dja karta BUYS, pass 20/21 s nachts de Choagos Archipel n Penang- REM PANG pass 1 tin Dondra Head (Cey Ion) n Beiawan en Java PLATO 21 van Kopenhagen n A dam STAD SCHIEDAM pass 21 Oporto Savona STAD MAASTRICHT 21 te Saff STRAAT SOENDA 21 te Kaap stad STRABO pass 21 Kaap Matapan 22 te P raeus verw SWARTEHONDT 21 te Donggala SAMARINDA via Straat Soenda n Djakarta pass 21 Zuidelijk an Ceylon SILINDOENG 20 te Cber bon SLAMAT 21 te Vizagapatam daar na Calcutta SUMATRA 21 te Djakarta SOMMELSDIJK 19 te Tampico fi>TAD MAASSLUIS 21 van Viaardingen naar Lulea TIBERIUS 21 te Demerara TÏTUS 21 r Livorno TJISADANE 22 te Buenos yres verw TABIAN pass 21 v ra Mi koy n Port Soedan en A dam TA BINTA pass 21 F nisterre n A dam TAWALT 20 V Madras 23 te Calcutta rw TEGELBERG pass 20 Formosa Yokohama TJIMENTENG 20 v Mon tevideo n Kaapstad TJIKAMPEK '1 te Soerabaja TOSARI 20 v New Orleans New York THEMISTO 20 v Delfzijl - Hampton Roads 21 nam 8 uur te Vhssingen verw TJILUWAH 21 v Ge nua n Djakarta en Hongkong TRITON pass 21 Mona E land n Curacao TJI BADAK 18 te Calcutta TASMAN 18 V Hongkong n S ngapore TIBA vertrekt 22 an Rdam naar Buenos Ayres THESEUS 20 te Messina WILLEMSTAD 2 nam 2 uur v West Ind e te A dam WATERMAN n Mei bourne pass *>l Noordelijk van Beng hazi WINSUM pass 21 Ouessant n A dam IJSSEL 22 te Limasol (Cyprus verw ZUIDERKRUIS pass 21 Madeira n Kaapstad 22 te Las Palmas verw ZAAN 20 van Gefle naar Fitea Korte Vaart AF1ENA 23 te Gothenburg verwacht ALPHA naar Cardiff 20 bij Portlanc Bill schuilend ATT s 21 te Waterford AUDACIA "3 te Aviles verw ARAK pass 21 Dungeness naar Manchester APPINGEDAM 21 van Nantes naar Loc trudy bArENDSZ 20 van Stockholm naar Bolista BLUE BOY 19 van Mantyluoto naar A dam BATAVIER 1 21 te Londen BORN RIF 20 bij Biarntz ten anker BALTIC pass 21 Kiel naar Liverpool BETA 20 van Bordes x n Londen BIRMINGHAM 20 te Grangemouth CRESCENDO pass 2t Smith Knoll n Kingslynn GRONENBURGH 21 te Bilbao CELEBES pass '1 de Elbe n Preston CALAND naar Las Palmas 21 In Ierse Zee CORN HOUTMAN pass 21 Wight naar Lelth CORNELIA B II pass 21 Tuscar Rock naar Lissabon DUIVELAND 22 te Gdynia verwacht DOMBURGH 21 te Londen DE RU F TER 28' te Assens verw DOR1NDA 20 te Helsinki EBAN 22 vm te Hamburg verwacht EBENHAEZER 20 te Par ELJo 21 te Casablanca ESCAUT 20 van Parijs n An werpen FRATERNITE 21 te Hamina FIDU CIA 22 s avonds te Londen verw HOUTMAN 'O te Uddevalla HEEMS KERK 21 te Hango HOC VINCES '2 te Gothenbu g verw HAGNO pass 21 Durgeness naar Dublin HOLLAND 22 te Halmstad verw HOFLAAN pass 21 de Elbe naar Hull HADA 20 van Casablanca naar Huelva HOLEN DRECHT 21 van Glasgow naar Liver pool JOZO 20 van de Tyne naar Gent JABA 20 van Wisbech naar Hansweert JOZINA 21 nam te Antwerpen JACOB OORBURG 22 vm te Londen verwacht JASON 21 te Stugsund KORTEN AER 22 vm te Hamburg ver vacht KONINGSHAVEN pass '1 Oues sant naar Du nkerken KUNLABOHI pass '1 Finisterre naar Malta MABKAB 21 van Dover naar Ter neuzen MARVA 20 van Aalborg naar Gent MARNE 21 te Hamburg MIDS LAND 22 te Leith verw MAARTJE 21 te Tannay Charente MEIKe te Malaga verwacht MIES pass 21 am Kiel naar Sharpness MARRELO pass 20 Dakar naar Adam MATAR N 19 te Oxelosund MERAK N 2o te Casa blanca NIMROd 20 ter rede van Rundvik NETTA 21 te Bordeaux NOTTINGHAM 2ï te Goole NELLY 21 van Rdam n IJmulden OMLAND IA 21 te Kopenhagen PATRIA pass 21 Brunsbuttel n VHs singen PRIMA 21 te Nantes PARAAT pasa 21 Texel n Gothenburg PHOE NIX 21 te Stockholm FONTO 21 te Zaandam PRINS BERNHARD 29 v Cork n Antwerpen ROELF 20 te Kopenhagen REMA 20 Newcastle n Djoge RIKA 21 v Huil Blyth SWALLOW 21 v Port Lyautey n Bor deaux SPES 20 v Roscoff n Boston. L SKAGERRAK pass 20 Um#a n Neder land TON S 21 v Guernsey n Port Talbot TROMFENBURGH 20 te Stockholm TRIANCA 20 v Sables d Olonne n Bordeaux THEODORA 21 te Londen TRUDE K pass '1 nam Kiel n Delf TEXEL 21 te Londen TIMOR 21 te Whttstable TYRO 21 te Bel fast TTMO 21 te Londen TONI pass 21 Kiel n Delfzijl TOOS 20 v Ant werpen u tertand VECHT 21 te Gefle VIKING 20 v Stett n Kotka VIRGO 19 te Yxpüa VRIJBURGH n Casablanca pass 21 Casquets 22 nam te Bordeaux verw VALBELLA 20 v Saffi n Hamburg WIEBOLD BOHMER 21 te Tarragona WICKENBURGH 21 te Casablen a WESTKUST 20 v Onrskjotdsvik n Grangemouth WESTLAND 22 vm te Sunderland verw WESTLAAN 21 te Bremen WIM 21 te Oden se WïLLYN pass 21 Texel n Helsinki WILHEL MINE 21 te TelgnmoUth Tankvaart CHAMA 20 v Mena Al Ahmad! n Gi braltar Engeland Rotterdam dokken CALTEX DELFT pass 21 Algiers n Pemis CALTEX LEIDEN pass 21 de Burling Eil n Pem s CALTEX PER NIS pass 21 Kaap de Gata n Sidon ORILLA 24 te Curacao verw DUIVENDRECHT pass 20 nam Kaap Marta Grande n Dakar ERINNA 21 te Pladjoe ESSO DEN HAAG 28 v Aruba te Pemis verw ESSO AMSTERDAM pass 21 Azoren n Pemis FRISIA 21 te Partington FRISIA 21 te Barton LEENDERT B 21 te WfndaU MARCELLA 21 te Port Jerome MA CUBA 21 te Suez naar Engeland Con tnent MARPESSA pass 20 nam Oues sant n Curasao MÈTULA 20 v Okha n Bahrein MALEA 19 te Sydney MARCELLA 21 v Port Jerome naar Vlaard ngen MATTHEW 21 v Dram len naar Viaardingen NOORD 21 v Donges naar La Pallice O MA LA 21 te Mm REBECCA 12 te Curacao SAIDJA 17 te Singapore STANVAC BENAKAT 22 te Soenget Gerong verw STANVAC TALANG A KAR 20 te Sin gapore SCHERPENDRECHT pass 21 vm Gibraltar n Sidon SLIEDRECHT n Kaapstad 20 nm dwars v Socotra SUNETTA n Santos 21 dwars v Ama zone Rivier TIBIA pass 21 Kaap Bon n Tripoli Engeland Continent WOENS DRECHT pass 21 Ouessant n Las Pie dras Buitenlandse schepen oo weg naar Botterdam ATLANTICO v Noordzee 25 verwacht C W POST van Noordzee 22 vm 9 uur verwacht CORNELIUS FORD v Noordzee 2o v m 9 uür verwacht CO RUB van Antwerpen binnenkort verw (Ant Veder CEMBRIA van Noordzee 22 nam verwacht FRANZ van Londen 21 verw (Mau ntz) GA.BIAN van Gonfreville binnenkort verwacht Worms) IRMINGARD van Campelton 21 nam 5 uur verwacl* (Bergtrashlp) IRAN van Malmo binnenl ort verwacht (Olie Scheepvaart) JEAN RIBAUT van Noordzee 24 nam. 2 ur verwacht KING HATHAWAY van Noordzee, 21 nam 3 uur verwacht KONINGSBERG v Londen 22 ve wacht (Maurltz) KA TE OLTMANN vin Hamburg binnen kort verw (Wambersle) LÏNDESNAES van Nyborg 22 verwacht (Muller) MARINE SKIPPER van Norfolk 22 nam 2 uur verw (Ruya) MERMAID van Perz sche Golf 22 nam 5 Uur ver wacht (Erh Dekkers) POLLY M van Londen 23 Verw (Ruys) SCHWENNAU van Bremen 21 nam 8 uur verw (Ruys) SVEALAND van Narvik 24 verw (Ruys SALTA van. Nccoc ea 25 verw (Burger) THRISBE van Caen 24 verw (Muller) WOLFSBURG van Noordzee 22 nam 10 uur verwacht Sleepvaart EL1S Hou aan 21 Havre ver v NOORD HOLLAND met sleep naar Djakarta pass 20 nam Enggano Eli RODE ZEE 20 nam v Ferrol n G1 braltar RIJNWATERSTANDEN Trier 242 +20 Rheinfelden 220 —8 Bre sach 172 —10 Strassburg 254 —3 Maxau 434 —6 Mannhe n 300 —20 Mainz '82 24 Bingen 203 —14 Caub 225 —14 Cobïenz 244 —19 Koln 238 Ruhrort 482 2S Bonn 228 17 Dussel dorf 372 —24 Wesel 448 24 Emmer ch 302 —13 Plochingen 135 —3 Steinbach 124 +1 Loblth 1086 —16 Nijmegen 868 —4 Arnhem 856 —4 Eefde 372 +12 Deventer 270 +10 Monsin 5570 0 Visee 5060 —16 Borgharen 4068 —11 Belfelü 1148 —20 Grave 481 +7 Opvaart Lobith gepasseerd 20 Nov voor 13 uur naar Duitsland Hortensia De Meij Maria Wllhelmlna Leenman Bona Spes Rink Niets Bestendig Sei ne De Tijd zal t Leren Pols Twee Gebroeders De Breijen Jocor De Ruy- ter Johanna Sanders Atalan.a Spek snijder Nooit Volmaakt Seme Espe rance Wiebel ng Jo Al Tange Wigge- nna Ottenspeer D gerdi Verwoert Wilmar Koopmans Hoop op Behoud De Vnes Westerneld Maayen Everdi na Dekker Anrora Hoefnagel Ellsa beth Valk Johanna Trouwborst Stel Ia Jass Leome Verhagen Stico Groen Rheln Schieland Tohaze Maers Rhem union 8 Claassens Arbeco Knaape Ea Ava it Bastiaanse Hendrik a Johanna Kriessels Paula Buyks Catherina Adri- ana Vegter Fiat 20 v d Bosch W v Driel 55 v Teeffelen W van Driel 49 Broer Vondel Oomens Mineral 2 v d Vlag Firm ne Van Kessel Klockner 27 Nadiche Klockner 38 Schwarz Theodoras Gerritsen Twee Gebroeders, d Ham Fxdelitas v d Heuvel Naar Bazel Frohurg Micbi*ls Gen£„ Goud Rijnschelde 19 Vergouwen Cor Meoboer Waadt Gantner Mannelsteln Senger RupeJ Larooy Expres 34 Dru nen Afvaart naar Rotterdam Marianne Heckert Vela v Haaf Hacea Muys- hondt Henja Goudr aan Pechelbronn Hommel Spes v Dorsten Eoehem, Adler Franz Man el 15 Standor Ott- man joras Ecsso 41 Waltenberger naar Groningen Vertrouwen Slump naar Harderwijk De Hoop Fransbergea naar Amsterdam Liberte T llemans naar s Gravenhsge Middelburg Snoo naar Zwolle Margee Brons naar Winschoten naar Hengelo IJssel 5 Riksten naar Goor Maria Theres a Kroeze naar Harderwijk Hoop op Zegen Veen naar M Hingen Mercur us Joosten naar Dor drecht Madoera De Haas, naar Alphen a d Rjn Onrust, Heuvelman naar Kampen Alpha De Hoop- naar Frane- ker Harmonie Brouver naar Franeker Vertrouwen Koster naar Leeuwarden Overijssel Boon naar Harderwijk Wil helm na Diepenveen naar Bemmel Energ e 5 v Bon naar Arnhem Enge llna v d Velde naar België Artevelde v Winsen Berthelot 'Schautnger Flee— kenstem EJben Nord Oost Wesledt, Matter hom 12 W egman S mone Na- venbergen Outremont Bertsch Airoio Brabands Sals 2 Jonck Marktberichten BARENDRECHT VE1LINGBERICHT Andijvie 7—16 Bloemkool A 37—45 B 30—39 C 28—36 Boerenkool 10—14. Kroten 412 Rode kool 411 Gele kool 511 Groene kool 610 Wftte; kool 45 Waspeen 1 —22 W nterpeen 1014. Selderij 46 Natuursla f 4—9 40 per 1Q0 stuks Spruitkool 12ï8 Peterselie 3—5 Uien 17—29 Witlof 26—37 Comtesse de Paris 4145 Goudremetten 4143 Cox Orange Pippin 72—76 Glorie voa Holland 40 VEILING DER ZUIDHOLL EILANDEN Groenten andijvie 007—014 bloemkool 0 20—0 47 per stuk boeren kool 0 08—0 12 snqbonen 0 78—0 93 kro ten 0II015 rode kool 0 11012 gele kool 0 07—0 11 groene kool 010—014 bospeen 014015 per bos prei 014— 016 seldeirij f 5 70—7 40 per 100 bosjes knekel d TIJ 010—012 sla f 610—14 per 100 stuks spinazie 0 27—031 spruiten. 0 21—043 tomaten 0260 32 uien 0.23— wtlof 040—0 43 u i t druiven 0 92—123" AUington Pipp n 0 28—0 32 Cox Orange Pippin 0 45—0 0 Glor e van Holland 0 23—0 40 Goudr ei nette 0 270 43 Gr Kroon 013— 0.33 Jonathan 0 340 51 zoete Campag ner 0320 50 Betirre Alex Lucas 0 50 Comtesse de Pans 0 33—0 39 Gie ldeman 0 30—0 35 Nouveau Poi« M mm BH Hi m' ROOKWORST MET DE FIJNE ZACHTE ROOKSMAAK DEN HAAG Het hoofdbe stuur van t Nederlandscbe Roode Kruis heeft een gift doen toeko men aan de Liga van Rode Kruis verenigingen te Geneve als bij drage in de Rode Kruis hulp aan oe slachtoffers van de overstro mingen m Noord-Itahe. Vragen over optreden der Leeuwarder politie LEEUWARDEN Het gemeen teraadslid Vellenga (PvdA) heeft vragen gesteld naar aanlei ding van het optreden der poli tie tegen betogers ter gelegenheid van de rechtzaak over Fries m de rechtzaaL duurder REPARATIEBEDRIJF te Rotterdam met enige jaren tekenkamer praktijk en praktijk als assistert bedrijfsleider Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige referenties verlangd salaris afschriften en cijfer lijsten en getuigschriften onder no 20110 Adv Bur Betcke s Gravendjjkwal 9o Rotterdam N V GROENEVELD VAN DER POLL Co WESTZEEDIJK 15 ROTTERDAM vraagt voor direct voor SCHEEPSJNSTALLATTES. Vrijdag a s komen politie en G G D m actie tegen de vreselijkste ziekte aller tgden' De recente Nederlandse pokken-epidemie zinkt In het niet vergeleken bij deze ontzettende Jedit op boelllendregen, die een sUd met builenpest dregen te besmettenl I—mn»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4