in weltercompetitie Y erkeer sregeling Nederland-België H.v.ANDEL Brief na elf jaar terug naar de afzender VAM 5 TWEEDE RONDE Brommer geeft op, Bos verliest door kopstoot en Julien schakelt Kraus uit Belgisch elftal voor Zondag Het Antwerpse elftal v tegen Rotterdam Hoos tegen Fontana Fanny en Slijkhuis naar Z.-Afrika? éjlfi EXPR.ES Hofplein zal straks baden in een zee van licht Rotte 's Mannenkoor Concerteert in Rivièrahal Politie waarschuwt en geeft raad r Blijde gebeurtenis in Blij dorp Oerang Oetan en Lama gisteren geboren \Eén meisje en vele mannen! Een nieuwe zege van „De Maasstadspelers" .Woensdag 21 November 195Ï. - (Van'onze sportredacteur) DEN HAAG. Was het een wonder dat Harry Bos met een van woede verwrongen gelaat in vloeiend Amsterdams met een heerlijke cadans zijn protest uitte tegen de beslissing dat hij zijn partij tegen Stierke Mino had verloren, wijl de ringaxts het I raadzaam had gevonden bij het zien van de open wenkbrauw staken van. het ge vecht te adviseren? Nee, want op ruwe wijze was een knaap die bereid was alles te gevgn de kans ont nomen Stierke Mino te temmen. Dat was zeker geschied. Mino had zijn meester in moed én karakter gevonden en werd in bokskwaliteiten overtroefd. Helaas is het de heer arbiter ont gaan dat aan incorrect boksen van de Belc deze ongelukkige afloop te danken is. Voortdurend stootte .hij met de binnenkant, telkens weer dook" hij te laag en leunde in het lijf aan lijf werk consequent tegen zijn tegenstander aan. Dit alles ver hinderde Bos niet. na een onbeslis te eerste ronde steeds meer in het gevecht te groeien. Hij veroorzaak te veel schade bij zijn tegenstander door hem geen seconde rust te gun nen en ongedekt terugstappen na een clinch strafte hij met flitsende series op'* lever en ribben. Helaas kwam in de vierde ronde de kop stoot, die al vele keren had ge dreigd. door cn miste zijn uitwer. king niet. Bos werd uitgeschakeld als kanshebber in de internationale weltercompetitie, waarvan gister avond in de Haagse Dierentuin de tweede ronde plaats vond. Dat was een grote teleurstelling, maar niet zo groot als die welke Teun Brommer ons bezorgde. In de vierde ronde gaf deze talentvolle ■Rotterdammer, toen hij een voor de Fransman bijna niet meer ie be reiken puntenaantal had veroverd, zijn partij zonder meer gewonnen Waarom? Wel Brommer werd geïr riteerd door het stugge lijf aan lijf werk van- zijn tegenstander, ver loor daardoor overtuiging en in zicht. Inzicht, dat hem na enkele ron den duidelijk had moeten maken dat het abc voor zo'n gevecht is dn inschakeling; van de linkse stop- stoot en het kiezen van de ring. Edoch, hij mistede kracht en het juiste karakter om zich van de ze inzinking te ontdoen. Dat was het bedenkelijke van deze opgave, waarmede hij zichzelf veel schade heeft berokken-' en ook de Neder landse kansen in deze competitie, omdat met Bos en KraU3, het aantal afgevallen landgenoten tot drie was gestegen. De nederlaag van Kraus tegen Julien wekte natuurlijk wei nig verbazing. Geheel in Franse le vensstijl. charmant, elegant, sportief .en gevarieerd hoeft Julien de eer- -ste vier- ronden—boksios gegeven, zij- tegenstanderkennelijk sparend. Toch. dreigde deze partij een voor •hem ongunstig einde te krijgen. Mir.der juiste beslissingen van de scheidsrechter schokte Julien en daardoor verloor hij iets van zijn overtuiging Kraus heeft daar zo veel mogelijk gebruik van gemaakt en slaagde er waarlijk'In om zo nu ,en dan door de perfecte verdedi ging, van de Fransman heen te ko men, echter zonder hem een mo ment te kunnen bedreigen. Gelukkig kon Nico Schoenmaker het vele leed iets verzachten. De kampioen van Marokko moest op treden als zijn tegenstander. In de eerste ronde lukt-: het de jonge Ha genaar niet best om Si Brahim te bereiken, en, werd voortdurend door de linkse van deze bokser op een afstand gehouden. Naarmate hot ge vecht zich in slagwisseiingen ging ontwikkelen bleek dat de links- rechtse dio Echoenmaker in vloei end rythme vol op het gelaat van zijn tegenstander terecht liet ko- Mrtnorrpnrtp IM.t BRUSSEL. -Het Belgische voetbalelftal voor de landcnwed- strijd tegen Nederland, Zondag 25 November in het Feyenoord Sta dion to Rotterdam, is als volgt samengesteld; Doel: Boojraerts (Standard CL). Achter: Jïatthys (Anderlecht) en "ValIIant (Anderlecht). Midden; Van der Auwera (Ra cing Mechelcn), Carré (FC Luik) en - Mees (Antwerp FC). Voor: Ven Steen (Anderlecht), Verbruggen (Antwerp FC), Mer- riians (Anderlecht), Anoul (FC Luik) en Moes (FC Luik). "Reserves:. Meert (Anderlecht), Dirickx .(Union St. Gilloise), van Kerkhoven (Daring Brussel) en A de Hert (Berchem Sport). Dit Belgische elftal is dus even- eens flink veranderd in vergelij king met hetgeen Nederland op 15 April jl. in Amsterdam be streed. Op niet'minder, dan vjjf plaatsen "zien wij. nieuwe gezich ten hetgeen .betekent dat men in België ook, niet meer zo in rim- peloos water vaart. Dat is trou wens op die 15de April reeds ge bleken: Nederland nam onver wachts revanche met 54... en de Belgen moesten nadien in het nieuwe seizoen nog een zeer zware nederlaag incasseren van Oostenrijk. Boogacrts is 'een 'nieuw gezicht in het doel; hijheeft de plaats van Daenen ingenomen. In de ach terhoede is Valet vervangen door Matthys. De middenlinie bleef in haar geheel gehandhaafd cn dat was te verwachten, want dit trio vormt nog altijd een zeer hechte en" gevaarlijke linie. In de. voor-, hoede is *op de rechtsbuitenplaats Van Gestel;, vervangen door Van Steen.- zodat niet de kleine Torke Lemberechts" hier is teruggekeerd, die in April geblesseerd was. Chaves heeft plaats moeten ma ken voorVerbruggen en linksbui ten Sermon". voor Moes. De twee grote 'krachten' Mermans en Anoul zijn-in deze voorhoede gebleven. BRUSSEL Voor de' wedstrijd tegen het Rotterdams voetbalelftal, Zaterdag 24 November, i? de Ant werpse ploeg.' als volgt samenge steld: doel: Schilders (Berchem oport); achter;L. Aernoudts en M. Aernouts (beiden' Berchem' Sport); "midden: Van den Ecden (Beerschot), Van de ..Ven (Berchem Sport).-en Da, Vos (Beerschot); voor:. Derboven (Beerschot), Huys- mans. (Beerschot),. De Bakker (Ant werpen), ./Mersie (Berchem Sport) en"G. 'de-Hart (Berchem Sport). 'Réserves:'/.Ley(ens, (Antwerpen), Fiereris..'.-'(Beerschot), Verlinden, en Clottens (belden Antwerpen). DEN HAAG Tijdens de inter nationale bokswedstrijden in de Dierentuin werd bekend gemaakt, dat onderhandelingen gaande zijn voor een wedstrijd tussen Job Roos en de Italiaanse middengewicht Fon tana, de overwinnaar van. Jan de Bruin. Deze wedstrijd zou, indien de on derhandelingen slagen, binnenkort worden gehouden, waarschijnlijk te Rotterdam, men de doorslag zouden gaan ge ven.' Brahim.' die veel terrein ging verliezen heeft -in de laatste ronde hopeloze pogingen gedaan era vla kopstoten tot een beter resultaat te komen. Schoenmaker wist zich ech ter van zijn tegenstander te ont doen en ging door met het plaatsen van zijn zuivere stoten, Jammer, dat zijn boksen iets te eenzijdig co te krampachtig aandeed, waardoor hij nok nu niet een k.o.. die zeker mogelijk was. kon bereiken. In ieder geva] heeft hij zich met deze ruime puntenzege een plaats in de vol gende ronde verschaft. OOK NU Ook op deze boksavond hebben amateurs luister bijgezet met frisse vlotte partijen. P. te pas wist tc winnen van Hogcnband terwijl de steeds beter boksende en vinnige Schuurman uit Rotterdam zijn Haagse tegenstander Brochaerd tot opgeven dwong. Amateurs boksen in Odeon Hulzenaar heeft voor de 26ste November wedstrijden georganiseerd tussen Groningse en Rotterdamse amateurs. Het programma luidt: Van klavercu—Corman, Jansen—Nic- zwaag, Den Haan—Immel, Doof—J. Visser, Mohr—C, Visser, Kou wijzer Hesscling, Winkelman—Heininga, v d. Kic boom—Gerlach. Donks— Jans; Berger—Weert. 'Verhagen—W. Gerlach, De Bruin—Naberman. Belgisch jeugdelftal BRUSSEL. Het Belgische jeugd- ®I*taJ voor de voetbalwedstrijd tegen de Nederlandse jongeren. Zaterdag 24 No vember te Breda, ziet er als volgt uit: Doel; Gebruers (Herenthalsj Achter: Culot (Charleroi SC) en Gettemans «Anderlecht). benard (Rac. Bergen). Gyde (FC Brugge) en Cornells (RC Mechelcn) voor: Scwttecatte (Oudenaarde). Houf (Standard CD. Hauben (Ukkel SP). Lcngflls (Daring Brussel) en Orlans (La Gantoix). Reserves zijn: Dcmol (Racing Brus sel). D'Hcrdc (Daring Brussel). Dodet (FC Luik) cn Faas (Berchem Spart). DEN HAAG Fanny Blankers- Koen en Slijkhuis zijn uitgenodigd urn deel to nemen aan atletiek wedstrijden in Zuid-Afrika ter ge legenheid van de Van Kiebeeck-her- denking in April 1952. Of zij de in vitatie aanvaarden zal mede afhan gen van de data, dit In verband met de Olympische spelen. Uitreiking „Miss Blanche" plaquette voor Gordijn (Van onze dammedewerker) De „Miss Blanche"-plaquette, dc veel omstreden wisselprijs in de doer het Residentie Damgenootschap georgani seerde wedstrijdenreeks ral Vrijdag avond a.s. In het clublokaal van R.D.G., Van Speljkstraat i, officieel uitgereikt worden aan Gordijn, die dit jaar defi nitief op dit fraaie zilveren schild be slag gelegd hEeft, Gordijn won driemaal achtereen en toevallig ook vijfmaal Jn totaal. De laatste maal met de Indruk wekkende score van 17 punten uit 9 partijen. Vele spelers van andere clubs hebben in de loop der jaren getracht de begeerlijke buit te bemachtigen, doch het was tenslotte een RJ>.G.-er, die hem |n de wacht sleepte. Gordijn zal na af loop van de uitreiking simultaan spelen voor elubgcnolen cn nieuwelingen. Advertentie ff. SA.) GOUDEN- EN ZILVEREN SIERADEN JUWELIER HORLOGER BlUfRL LAAN 3 1E1 10360 RQTIERDAM-2. iNWCNVrSV.- t\S° Het nieuwe Hofplein is weer een stapje verder gekomen op de weg naar algehele voltooiing. Met be hulp van de' bijna dertig meter lange magirus-laddcr van dc brandweer werden de 24 meter hoge lichtmasten elk van Zes lichtaimaturen voorzien. Nog kor ie tijd cn dan zal het Hofplein baden in een zee van licht. Het valt zeer te loven, dat Rotte's Mannenkoor bijzondere aandacht aan de samenstelling van hot pro gramma besteedt en platgetreden padm vermijdt.. Zo bracht het. gis teravond op zijn concert- in de Rivièrahal drie. werken in eerste uitvoering voor Rotterdam ten ge hore. Twee daarvan Plangc van MariusMonnikendam en Herwon nen Paradijs van Kees Kef deden sympathiek aan, omdat ze weinig of geen concessie doen aan muzi kale sentimcntaliteitcn die. op het gebied van de mannenkoorzang nog maar fl-te zeer schering en inslag zijn. Met het. min of meer beperk te klankmateriaal, dat een compo nist hier ten dienste staat, werden soms zeer goede resultaten bereikt. In elk geval kwam men bij het horen van deze werkjes tot veel hogere waardering, dan bij de Zes spreekwoorden van Géza Frid. Deze bleken namelijk een samen stelling van muzikale rariteiten-en vocale gemaniëreerdheden en ook wel grapjes te zijn, die. in het „We het laatst lacht, lacht het best'- de perken der artistieke welvoeglijk heid dreigden te overschrijden. Rotte's Mannenkoor zong onder leiding van Jos Vranken deze com posities met gloed en overtuiging en kwam vocaal hierin heel wat beter voor de dag, dan in de drie werkjes van Sweclir.ck, die heel veel van hun polyphone waarde verloren, door" een zang, die noch aan een goed afgewerkte intonatie, noch aan een open en gedifferen tieerde klank voldeed. De uitvoe ring van Per un Morte van Pizetti Lenstra slaat aanbod van Nice af Uit Frankrijk komt het bericht dat dc voetbalkampioen van dit land, Nice, die aan de kop van de'ranglijst staat, samen met Rijssel en-Le Havre, in navolging var. Florence een poging heeft gewaagd Abe Lenstra over te halen als prof voor deze club aan de Cóte d'Azur te komen spelen. De Fransen zijn evenwel met de kous op de kop thuis gekomen, want Abe moet kort en bondig hebben ge antwoord, dat hij er niet'over denkt zijn Friesland voor de Riviéra te ruilen. Stremming scheepvaart De havenmeester van'Rotterdam maakt bekend, dat in verband met het te verwachten zeer drukke wegverkeer op Zondag 25 Novem ber ter gelegenheid van de voet balwedstrijd Nederland—België de volgende bruggen op de daarach ter aangegeven tijden gesloten, zul len zijn voor de scheepvaart: Nieuwe Leuvcbrug. Blijdorpsc- brug en Jan Xuitenbrug van 11.45 lot 14.30 en van 16.15 lot 18.30 uur. en Winèck van Janacelc daaren tegen maakte weer veel goed. Gé2a Frid bracht met pianisticke flair cn muzikale stuwing afwisse ling in het programma met de voordracht van zes Preludes van Chopin, enige' werken van Bartok en vier etudes van eigen hand. De toehoorders hebben alle uit voerenden telkens hartelijke er langdurige bijval geschonken. HERMAN VAN BORN. ROTTERDAM. De verkeers regeling te Rotterdam, bü de voet balwedstrijd Nederland—België op Zondag 25 November zal gelijk zijn aan die. welke werd toegepast bij de op 27 October J.l. gespeelde wedstrijd NederlandFinland. Aangezien echter het aantal auto's met Btadlonbe2oekcrs bij dc wedstrijd - Nederland—België aan zienlijk groter zal zijn, wordt xuen met klem aangeraden zo vroe£ mo gelijk te komen. „Een vlotte,"regeling van het ver keer. zal slechtsmogelijk zijn als het autoverkeer naar het stadion tenminste reeds twee uur voor de aanvang van de wedstrijd begon nen .is. vfj Ook thans zullen z4j, die per mo torrijtuig uit de provincies Utrecht, Friesland, Groningen, Drente. Gel derland en Overijsel naar het sta-, dion komen, op het verkeersplein ten zuidwesten van Utrecht vla de grote weg naar 's-Hertogenbosch langs Vianen—Waardenburg en Gorinchem naar Rotterdam wor den geleid. Hieronder volgen nog enige wen ken: 1, Alle motorrijtuigen, komende uit de richting Kralingen en bestemd voor het stadion en Rotterdam- Zuid, worden over de Maasbrug gen geleld. 2.Overigens worden alle motorrij tuigen, komende van de rechter Maasoever en bestemd voor het stadion, en Rotterdam-Zuid door de Maastunnel geleid. Wat zelfs de apen- oppasser al niet meer had verwacht, is dan toch gisteren gebeurd. Tineke Orang Oetan heeft het leven geschon ken aan een baby. Het is geen alle daagse gebeurtenis, dat orang octans in gevangenschap jongen ter wereld brengen. In dc oude Diergaarde is het eenmaal voorgeko men. Toen stierf het dier na acht dagen. Voor zover be kend zijn ook in do dierentuinen van Dresden, Philadel phia en Edinburgh wel eens orangs geboren. Voor Hol land is 't echter 'n bijzondere gebeur-, tenis waar. dier- gHarde Blijdórp bij zonder trots op is. Ook de familie Lama werd uitge breid. Maar dat is niet zo'n zeldzaam heid. Dat gebeurt ieder jaar. Omdat deze ge zinsuitbreiding bij na gelijk viel met dc komst van de orang-baby op dit' ondermaanse, raak ten de festiviteiten in „Huize Lama" wat op de achter grond, hetgeen weer niet wil zeggen, dat de diergaarde mensen er minder blij mee waren. Enkele uren na de geboorte van de jonge lama. werd het diertje samen met moeder Mia al op de gevoelige plaat- vereeuwigd. Vader Bonzo Orang Oetan stond dit van zijn baby nog niet toe. Daar moet de fotograaf nog maar eens voor terug komen in diergaarde Blijdorp, OVERSCHIE (Advertentie I. M.) If the address Is not well, please re turn the letter to Holland, schreef de postzegelverzamelaar P. 'C. Korpers- hoek op 18 October, 1940 op een brief, die hij had volgeplakt met series bij zondere postzegels eri geadresseerd aan een vriend in Los Angeles in Amerika, met wie hij postzegels ruil de. Het postverkeer met Amerika was in. het.begin van de oorlog nog mogelijk, omdat Amerika toen nog niet deelnam aan de oorlog. Het lijkt wel, oi de heer Korpers- hoek een voorgevoel heeft gehad dat de brief zijn bestemming niet zou be reiken. Aan zijn verroek ih dat geval het schrijven terug ie zenden werd voldaan, doch het. duurde-niet min der dan.elf jaar voor hij de brief weer in handen kreeg. In die tijd heeft de brief, waarin ook nog een aantal postzegels was ingesloten, tal rijke avonturen beleefd. In de enve loppe bevond zich een briefje met een. opgave van de aantallen en de waarden der ingesloten postzegels. Vanwege dit briefje werd de enve loppe op de terugweg op de Ber muda-eilanden vastgehouden. Men dacht namelijk, dat de cijfers op het briefje wel eens deel zouden kunnen uitmaken van een cijfercode. Ette lijke jaren is .de-brief bewaard ge bleven bij de Britse autoriteiten. Tenslotte werd het schrijven tezamen mét een. hele serie „aangehouden la ding" vrijgegeven en ter beschikking van de „Commissie voor aangehou den lading" in Nederland gesteld. Deze zondde brief door aan de eigenaar in Rotterdam. Deze moest voor gemaakte admini stratiekosten 3.50 betalen, maar dat had hij er graag voor over, want dc waarde van de enveloppe is voor de postzegelliefhebber aanzienlijk hoger. Nederlands grootste speciaalzaak in Haarden Kachels en Fornuizen Meenl 104-Rotterdam*R'damschediilc 247-Schiedan fS van alia jknrden thuis (Advertentie l. M.) Do minister van Onderwijs heeft aan het gemeentebestuur van Rotterdam doen weten, aldus een schrijven aan de wijkraad dat in het lopende jaar 's rijksmidde len niet toelaten een subsidie te verstrekken voor de restauratie van het hek det* boerderij „Het Lecuwenhof" te Ovorschic. In principe heeft het gemeente bestuur besloten, om de naam van de Kerksingel te Overschie te wij zigen in „Overschiese Kerksingel De politie heeft *«ofehouden. do 28-j*rlge I. L. J. te Botterdam dl» 25 k.R. industriegaren had ontvreemd ten nadele van van de Burgh's Bor- atelfa brieken. door.EDWARD, HOPE' „Ik wil niets met de politie te ma ken hebben. En bovendien stoppen ze een kroongetuige altijd in.de ge vangenis of hij moet borg storten. Dus.." „Zei je niet dat je uit Philadel phia komt?" Paul zei maar wat om dat, er weer tranen in haar ogen blonken. „Ik kom niet uit Philadelphia. Ik werkte daar. Ik kom uit Vermont. Ik had een baan in een nachtclub. In het variété-programma. Ik was revue-danseres en had juist einde lijk een solo gekresea Een liedje en een tap-dance. En tijdens mijn nummer schoten ze die man over hoop. Ik bedoel: schoten ze hem dood. "t Was een dranksmokkelaar". Ze maakte krampachtige bewegin gen met haar Handen. Haar stem klonk verstikt als van een kind die bij zijn moeder wordt geroepen om to vertellen hoe die ruit. is gebro ken. Ze nam een hap taart „En heb je het niet zien gebeu ren?" „Nee. Ik draaide net pirouettes op de- middenvloer. Je kunt geen pi rouette maken en gelijk kijken wat er gebeurt." „Nee. Dat Is niet de Ideale hou ding voor een kroongetuige", „Bovendien was er een schijnwer per op me gericht en de andere lichten waren half gedraald.. Toen het schieten begon werd ik'zo bang dat ik uitgleed en. languit viel Toen ik wist wat er aan de hand was was alles voorbij en de mannen, die ge schoten hadden, waren weg. Ik zat op m'n.... ik bedoel: ik zat te hui- Jen.; zo bang was ik". ,.Wat gebeurde er toen?" Ze plukte weer aan haar zakdoek je. - „Iedereen begon heen en weer te lopen en. ik ging naar de kleedka mer. Daar was een vriendin van me en die zei „Kop op, Curly, laten we maken dat we wegkomen voordat de politie komt. Dus we smeerden hem". Paul keek naar de ramen met de open gordijnen. „Luister eens", zei hij. „wil je misschien in die stoel gaan zitten? Als je mij van buiten kon.zien, kun nen andere mensen jou nu: zien.. Zo, dat is betermet je rug naar het raam..- als je nu je handen op je schoot houdt zien ze niets van je. Verder met het verhaal. Dus je ging weg voordat de politie kwam." „De kranten maakten cr een-reu ze lawaai over. Die dranksmokke laar was een af ander belangrijke vent. En de ochtendbladen dat was dus vanmorgen, denk ik. tk haal alles door elkaar de och tendbladen ha dden „Dus je bleef niet rondhangen..", „Nee. Ik keek naar de personeels advertenties in diezelfde krant. Ik zag er een voc-r een dienster in een restaurant in Princeton. Ik durfde niet terug te gaan naar die nacht club om het geld te vragen dat ik nog te goed had, maar ik' had nog wat. Ik betaalde de rekening van mijn kamer en toen hield ik genoeg kleingeld over voor -de bus. Dus' pikle ik een bus. Een baantje als dienster is per slot een baantje en de agenten zouden er zeker, niet aan denken dat ik .metuitsmijters en koffie kon lopen sjouwen. Die baan leek me nogal geschikt". „Reuze geschikt". „Tja...." Ze stak het mes ver strooid in de taart. -■ -,.Nou, en...." „Nou, de chefin in dat restaurant keek me eenmaal aan en zei: „Sorry, jij bent niet geschikt. We hebben al genoeg last. met de studenten hier. Je bent te knap". „Kan je je dat nu voorstellen'" „Ja", zei Paul bedachtzaam, „dat kan ik me zeker voorstellen". „Dat bedoel ik niet. Ik" bedoel: kan jjj je voorstellen dat een mens zo'n pech kan hebben? Ik zet haar, dat ik het dan wel zonder lippen stift en hei-gekleurde truitjes zou doen, maar dat hielp niet. Ik kon haar niet uit haar hoofd praten, dat ik niet goed voor studentjes ben". Ze zette de rest taart op de grond naast haar stoel. „Studentjes!", mom pelde ze cn ze schudde naar hoofd. „Studentjes. Nou. nou....I" Paul stak zijn pijp weer aan. „Hmm", zei hij. „ik kan nie voor stellen hoe jij dat vindt". „Niet persoonlijk bedoeld, hoor", zei het meisje, „alleen „Oh, je, hebt gelijk..:.." „En bovendien...." „Ik bon het hélemaal met Je eens". „Te knap! Ik kon meisjes die een weck lang niet lunchen om een paar mooie kousen te kunnen kopen in de hoop. dat ze opvallen bU een regisseur". Ze zakte achterover in de stoel. „Heb je een sigaret voor me?" Paul 'gaf liaar het pakje en een doosje lucifers. „Wat ga''je nu doen?", vroeg hij. „Ik wou' dat ik het wist", zei ze vermoeid. „Vanmorgen had ik nog veertien cent. toen ik et te duur uit zag voor studentjes. Vanmiddag kocht ik een krant,, dus nu heb ik nog elf cent. Daar kan je geen zaak. mee beginnen". „Die krant was overbodige luxe". „Nee, hoor. Daar las ik in dat ze me zochten. De politie van Pennsyl vania. New Jersey, en New York. Dat stond- er. Mijn naam stond er in. Ik ben gek geweest om onder' mijn eigen naam te werken". „Hoe is die eigenlijk? Ik heet Lawton". „Flagg.Curly Flagg. Mijn echte „aam is Emma, maar iedereen noemt me Curly, dus die naam gebruik ik voor de aanplakbiljetten". Ze kwam wat op haar gemak en keek de ka mer rond. „Jullie jongens zijn goed af", zet ze. ,,'t is lekker warm hier;. Ze keek naar de ramen. „Buiten is het koud. Sinds vanmorgen heb ik rondgelopen. Ik durfde nergens te gaan zitten uit angst dat iemand me iets zou vragen.Tk heb lang bij jou naar binnen gekeken, voordat ik de moed had aan te kloppen. Het zag er zo .warm bij je uit...." „En taartruk?" Ze veegde de kruimels van haar schoot. „Mijn familie woont in Ver mont". zei ze. „Moeder, vader en twee broers en een zusje. Dagrom wil ik. niets met de.politie te ma ken hebben. 'Misschien horen ze er thuis rdets van. tenzij de agenten me pakken. In de krant stond alleen maar „Nachtclub-danseres vermist" en ze komen nooit op het idee dat ik 't ben. Ze weten niet. dat ik in een nachtclub werkte.... ik. wou dat ik er nooit had gewerkt". „Je hebt toch niets verkeerds ge daan!" Ze keek-hem aan.„Als jij nóolt in Stonebridge in de staat Vermont bent geweest, weet jij niet wat „iets verkeerds" is", „Kijk nou eens.zei Paul, maar hij ging niet verder. Hij klop te zijn pijp uit op zijn- hak en mors te as op de grond. Het meisje nam nog een. sigaret. Paul stönd op en keek naar zijn spiegelbeeld in het glas-en-locd raam, terwijl hij zijn pijp stopte. I -. Hij stak zön hand In zijn broek zak en voelde hét geld. dat daar zat. „Ik kan je drie of viér gulden geven", zei hij. „dat ig alles wat ik heb. Mijn toelage komt pas volgende week cn ik ben .zo platzak als een kameel na dertig, dacen droogte. Maar dat kun ie krUeen.'l.HU gooi de twee opgevouxven guldens cn een berg kleingeld.op het bureau cn be gon te tellen, (Wordt vervolgd) 3.' De te volgen routes zijn' in Rot terdam met rood-2ele pijlen aan gegeven. 4. Voor de aanvang van de wedstrijd (van 12.00^—14.30 uur) 'wordt da Abr. van Stolkweg afgesloten voor alle verkeer in de richting van Den Haag behalve voor wiel rijders. 5. Het-verkeer uit de richting Dor drecht, dat' niet naar het stadion - gaat. kan voor de aanvang van de wedstrijd (vanaf 12.00 uur) het -centrum - alleen - bereiken via' de Maasbruggen. 6. Na afloop van de wedstrijd (15.15 uur) wordt alle verkeer uit dc Maastunnel, dat bestemd Is voor'Dordrecht en verder via da Dordtse-straatweg 'geleid. 7. Na afloop van de wedstrijd (van 16.15 uur tot afloop) wordt 'da Kanaalweg afgesloten voor allo verkeer, komende uit de richting van Den Haag. 8. Wielrijders kunnen zowel via. de Maastunnel als via de Maasbrug gen tot-vlak bij het stadion ko men. Ook met taxi's ia dit moge lijk. 9. Er zullen extra treinen uit ver schillende richtingen rijden. Rei zigers. die hiermede komen, kun nen vlak voor het stadion (halte stadion Feijenoord) uit- en instap pen. Zü. die op het Maasstation aankomen, zullen daar extra trams of bussen vinden, die een directe verbinding met het stadion onderhouden. Ook van het D.P.- 5tation zullen extra trams naar het stadion rijden. Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat het nog ateeds voorkomt dat motor rijtuigen, hetzij door technische ge breken, hetzij door benztnegebrek of anderzins in de Maastunnel of op de Maasbruggen blijven steken. Tegen hen, die hierdoor verkeersstagnatiea in of op de toch al zo kwetsbare oeververbindingen veroorzaken, zul len zeer strenge maatregelen worden getroffen. Waarom Comedia destijds met „Harvcy" zo weinig, indruk heeft gemaakt in Rotterdam kwam het tot niet meer dan: één uitkoop- je bluft een raadsel, nu eerst de film (met de prachtcreatie van James Stewart) 'en thans weer de amateurtoneelgroqp ^,De Maasstad spelers" hernieuwde kennismaking geboden hebben met dit hartver- ovcrendc, fijn humoristische stuk van Mary Chase. Gisteravond heeft het personeel van het jubilerende Ziekenhuis Coolsingel er enkela uren van oprecht, zuiver «n na tuurlijk toneelgenot aan beleefd... En terecht, want Harvey11 is ceh „schat" van een stuk, al stelt het aan amateurtoneel bepaald niet geringe eisen/Maar „De Maasstad- spelers" hebben nu zo langzamer hand wel bewezen in vele opzich ten te ontsnappen aan de maatsta ven/die men het'geijkte dilettan tisme pleegt aan te leggen. Ook deze avond was- dat weer het ge val. Gerard Mallantmaakte van d# beminnelijke dromer Elwood P. Dowd, inderdaad de centrale figuur*. waarin waan en werkelijheidheid tot een bevredigend en bemoedi gend compromis samenkomen. Zijn trouwe vriend, - hetreuzenkonün Harvcy, dat hem eens, toen hij In, - de strijd tegen de ruwe werkelijk heid dreigde onder te gaan. als dc incarnatla van ai zijn onbevredigde verlangens verscheen, wa? voort durend en tastbaar aanwezig, on zichtbaar, maar zo losjes weg, wel heel knap gesuggereerd door Malr lant. Eén van de beste vertolkin gen van deze begaafde speler. Het scheen trouwens wel of dc inspirerende goede geest van. het konijn'in1 alle medewerkenden" ge varen1 was, of zij -als- acl«ur dan allemaal eigen „Harveys" met zich droegen. We „noemen Clara BrokmeierStamperius, Loek. van de Winkel, DoortjeBeyn, Bob van Duiken, Ben Schmitz, Wim van Geldrop in de voornaamste overige rollen. De regie berustte voer het eerst niet meer bij-Gérard Waar. die zich teruggetrokken heeft;' Dick de Wilde, die ook het aardige '.pro gramma ontworpen had, heeft het spel voortreffelijk geleldF Op deze eerste avond (morgen komt de tweede helft, van het ziekenhuis personeel; san de beurt) ovationeel applaus an fraaie ruikers.' K. F. REEDIJK. OUDERKERK AD. USSEL WEDSTRIJDEN voor zaterdag Zaterdagmiddag a.s. zal'Spirit I een thuiswedstrijd spelen tegen Ibis om 3.30 uur. Spirit II speelt een uitwedstrijd tegen ZW II en Spirit III eveneens een uitwedstrijd tegen WDS. Radioprogramma DONPERB AG 22 NOVEMBER 1951 HILVERSUM l 403 m. KRO: 7.00 Nwi 7.15 Morgengebed en lituriiiche kalender 7.30 Zendersiuitlne 9.O0 Nws a.10 Voor de hulsvrouw 9.30 Waterstanden 9.33 Gram.muz. J).40 Schoolradio NCRV: ïo.oo Grammuz. 10.30 Morgendienst KRO: 11.00 Voor ÖO zieken 11.43 >Gram.muz. 12.00 Angelus 12.03 Lunchconcert (iz.3o—12.33 Land en tultibouwmededellngerü 12,55 Zonne- wUter 13.00 Nwi en Katholiek nws .13.20 Gram.muz. 13.35 Maastrichts Stedelijk Orkest NCRV: n.oo Promenade-orkest en solist 14.45 Voor de vrouw 15.15 Ka mermuziek 16.00 Bijbellezing 16.30 Zen- dersluiting ïs.oo Nw> 18.15 Voor de Jeugd 18.40 „Op de steiung" 18.50 Gram. muz. 19.05 Levensvragen van allerlei aard en een pastoraal antwoord 15.20' Gram.muz. 1D.40 Radlokrant 20.00 Nws en weerberichten 20,lo Gevor. pro gramma 22.15 Buitenlands overzicht 22.35 Gram.muz. 22.45 Avondoverdenking 23.00 Nw.s cn SOS-berlchten 23.15—24.00 Gram.muz. HILVERSUM II 298 in. AVRO: 7.00 Nws 7.15 Ochtendgymnas tiek 7.30 ZendersluUiiing 9.O0 Nws 9.10 Morgenwijding 3.25 Gram.muz. n.30 ..De Groenteman" 9.35 Gram.muz. 10,50 Voor de kleuters 11.00 Nederlandse mu ziek 11.30 Gram.muz. u.45 „Als ik rr.ija eigen secretaresse was......" causeri» 12.05 Lichte muziek 12.25 „In 't spion netje" 12.3Q Land- en tulnboiivvmedede- lingen 12.33 Pianospel 1250 Finan cieel weekoverzicht 13.00 Nwj-13.15 Me dedelingen of granumuz. 13.20 Dans muziek 1355 U kunt het geloven of niet 14-00 Interview 14.13 Gram.muz. 14,30 Causerie 14.43 Gram.muz, 13.00 Voor dfe zieken 1850 Metpopolc orkest 16.30 Zen- deriluitlng ÏB.OO Nwg 18.15 Voqr de Jeugd 18.40 Surinaamse volksmuziek 13.85 Voor de kinderen 19.00 Causerie 19.05 AVRQ-Allerlet en gram.muz.' 19.18 Spaanse muziek 19,40 Rubriek van kunst en cultuur 2P.OO Nwg 20.05 Kamer orkest en solisten 21.05 Ronde Tafel Discussie 21.30 Amusementsmuziek 2155 „Dit tg mijn lievelingsmelodie"! enquête 22.25 Ge var. programma' 23.00 Nwb 23.15 SportactuaUteften 23.30—31.00 Gram.mur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5