TOWNHRlt gntitfc gyflaj PHIUPS^cte^ k Kin so geeft o het metste sop - dus 'Q° de schoolste wtfs/ VAN NELLE winkelbediende bekwame winkeljuffrouw B Ons telefoonnummer is thans K 2997 -381 o Q-) KUNSTGEBITTEN BRUNOTT CENT GARANDEERT KWALITEIT! Bereid met gedistiileerd goflrf® *o taai, DAK EEH KOERIERSTER LEVER BROTHERS UNILEVER N.V. UITGIFTE van nominaal 43 004 000, VROUWELIJKE JONGSTE BEDIENDE STENO-TYPISTE KOERIERSTERS sstsstti Ssa.' nuajk. Woensdag 21 November 1951 FAMILIEBERICHTEN Hedftn overleed tot ons groot leedwezen onze zeer gewaardeerde raedeworke" de Heer M. A VAN HAAREN die gedurende 45 jaar run beste krachten aan on-e maatschappijen heeft gegeven 's Gravenhage 20 Novembe- 1951 Groot Hertoginn elaan 2o3 Directie en Commissarissen van de Hollandsche Beton my 3S V en Hollandsche Aanneming my NV RFtrRTVAARTONDERNEMING Firma «i \TSSER—DE RIJP Geregelde diensten op Rotterdam Amsterdam Zaanstreek Alkmaar Purmerend OPLEIDINGSSCHOOL voor schoonheidsspecialiste pedicure MANICURE ens Voor de In begin December aanhangende cursus PED1 CURE kunnen nog leerlingen worden geplaatst Instelling -voor ALLE schoonheidsbehandelingen Me\r A Breukhoven—Hermans Tel 73263 Plemweg -<2d Rotterdam Zuid tgo 03 CD (3 «3 cl per pak ADVERTENTIES Reparaties I la» Si UT® klaar CU es de VrfeseUsn 21 b niMMBonMiwn *e lenngiWsgwt 2a zijn vervaardigd uK spadeal hard an kunnen mU of kleiner gemaakt. DE GEZELLIGHEID van de feestdagen met een heerlijke fles WIJN ADVOCAAT Of ERENJONGENS «QUBES1NGEI 63 TEL 2866? PIBHWEG 208 TEL 76319 GROOTSTE FLES ADVOCAAT van 4,60 nu 3,23 GBOTE FLES ADVOCAAT, mh 0 6 liter van 3 60 nu 2,59 Let wel onze advocaat is bereid met roomverse kip peneieren en brandewyn. UTERPOT BOERENJONGENS op zuivere brands wyn van o.20 nu 3.28 LITERFLES FRAMBOZEN op zuivere brandewijn van 5 IS nu 3.90 LITERFLES NIEUWE BESSEN bereid met zuivere jenever van f 3.1a nu 390 DUBBEL GESUIKERDE LIKEUREN Grootste fles Goudlikeur van 550 nu 375 Grootste fles Persico van 4.7o nu 35® Grootste fles Cherry Brandy van 4.20 nu 350 Grootste Hts Oranje Curasao van 4 75 nu 3.50 Grootste Ces Voorburg van 4.75 nu 350 Grootste fles Schillen van 4.7o nu 350 Grootste fles Apncot Brandy van 475 nu 3.50 Grootste fles Anisette, iets aparts van 4 75 nu 350 F - Grootste fles Spaanse wyn, import van 3 75 nu 2 50 Grootste Ces, Samos van het eiland van 3 7o nu 2 50 Grootste fles Cognac wyn, 3 sterren van 3.90 nu 2.89 Grote fles Mei wyn van 189 nu g9 ct. Grootste fles Rode Wyn Samba van 1 8a nu 85 ct Literfles Boerenjongens op sap van 250 nu 169 Grote pot Abrikozen op sap van 2 69 nu 1.69 Ananas iets fyns import, per potje nu 58 ct. Bltjl b I Uw tijd en 8*«I pfecUieh getehenk. Km (bj de erkende ift/rwerHwndel) de New Calfbey h»t Ivoorkleurig* wonder wekker perfectie Eiectrkcb dus geru ïlooi' Een SMITHS dus feiltoo stipt Met I cM gevende wjrer* «n C jfem. UURWERKEN Voor de beste tijd in U« levenT 1 SMITHS die groafsfe f* fcneten Ier wereld genwfen een grof» faam op het ge bm&irarrpteusie-uuiwerkan. L© Voor LEVENSMTDDELENBEDRIJF gevraagd Aanmelden VAN ES „de Betere Kruidenier' Goudserflweg 81 Slytery vraagt voor spoedige mdiensttredmg Leeftijd 1821 jaar Goede getuigschriften vereist Brieven onder no 6557 Adv bur Bril Claes de Vneselaan 23 Rotterdam tAADflKG tl QNSIICE GEVJ41BI IM HUBMTS gevestigd te Rotterdam, Gewone Aandelen groot 1Q0O aan toonder en/of Certificaten van Gewone Aandelen groot 1000 of 100 aan toonder, gerechtigd tot het volle dividend over het boekjaar 1952 en volgende jaren, tot de koers van 133 pCt uitsluitend voor houders van Gewone Aandelen en/of Certificaten van Gewone Aandelen in dier voege dat het bezit van nom 4 000 aan Gewone Aandelen en/of Certificaten van Gewone Aandelen (resp nom 400 aan Certificaten van Gewone Aandelen) recht geeft op toewijzing van een nominaal bedrag van 1000 aan nieuwe Gewone Aandelen of nieuwe Certificaten van Gewone Aandelen (resp nom 100 aan nieuwe Certificaten van Gewone Aandelen) een en ander op de voorwaarden in het prospectus van heden omschreven De ondergetekende bericht mede namens het Nederlandsch Admmistratie- en Trust kantoor te Amsterdam dat de inschrijving z^l zijn opengesteld op DINSDAG DECEMBER 1951, van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur, te ROTTERDAM ten kantore van de ROTTERDAMSCHE BANK NV* NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V* AMSTERDAMSCHE BANK NV, te AMSTERDAM ten kantore van de ROTTERDAMSCHE BANK N V„ Heren PÏERSON CO-, NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, NV* AMSTERDAMSCHE BANK NV, te VGRAVENHAGE ten kantore van de ROTTERDAMSCHE BANK N V„ NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, NV* AMSTERDAMSCHE BANK N V* Heren HELDRING PIERSON, alwaar prospectussen en mschnjvmgsbiljetten verkrijgbaar zijn. Rotterdam 19 November 195! LEVER BROTHERS 6 UNILEVER N V Gevr op klein druk kantoor voor directe mdiensttredmg m het bezit van Mulo diploma en kunnende typen Eigenhandig geschreven brieven met opgave van ver langd salaris onder no 763a bureau van dit blad GEVRAAGD per uiterlyk. 1 Januari a s een SPECIAAL NEDERLANDS Tennjinste Mulo-opleiding Leeftyd 17 üt 18 jaar Br onder No 2111 aan Red Advies Bur WUT Pieter de Hoochweg 111 Rotterdam Nieuwe accordeons VA ƒ57,50 Guitaren 39 75 mandolines i 37 50 banjo 8 45 gramo foonblaten Simonis Beyer landselaan 29 tel 71160 Dorps weg 32 Charlois, telef 76493 Lange Hilleweg 33 tel 74301 Mesje 16 jaar zag zich gaar ne geplaatst als leerling kap ster of leerlingverkoopster W Pierot Doedesstraat 7 a j Huwelijk Een st Nicolaasgeschenk na tuuriyk een accordeon Bij vooruitbetaling van 50en maandelijkse betaling van 22 50 koopt U reeds een Jongem 30 jr goede verschy ning wenst km met een vlot meisje wed of van bulten de stad geen bezwaar Br no 7682 bur v d blad Liefst met foto (retour) met 2 reg 120 bas roropl met koffer en riemen by W v d Brink Zaagmolenstraat 94 telefoon 84351 Wenst u spoedig kennismaking on later te huwen? Dan is uw adres het in 1916 opgerichte Bureau „Search Diergaarde singel 79 c tel 36707 Kantoor uren 9—9 u Inlichtingen kos telcos Te koop goed spelende radio L k u f 60— De Bakker Akeleistraat 4 b na 7 uur Te huur gevraagd Bej gepens pers zoekt ken nismaking m bej weduwe met eigen won om de verdere levensavond gezellig door te brengen Br K 15 kiosk Berg Wie maakt net jong echtpaar gelukkig met ongem of gem kamer met kookge! Br v Yperen W Buytewechjtr 186b Woningruil I of 2 gemeubileerde kamers met gebruik van keuken voor man en stouw Br no 449 kiosk Statenweg BemhtUs met souterrain (C huur 37 50 voor vrij huisje aan de rand van stad of rand gemeente Brieven P 24 kiosk Middellandplein Personeel qevr. J Verloren Gevr eerste dameskapper of Parmdwarsstr 9 b Hoog Joon en verval Rode dames-portefeulUe met huurgeld omgeving Havenstr Nw Binnenweg Klompen winkel. Gouwstraat 50 a Ern stig gedupeerd Gevraagd net meisje voor hele dagen v g g v Char] de Bour bonstraat 8 Schiedam Dtvereen Spoed Hl Gevraagd bekwame bediende Aanmelden na 6 uur banketbakkerij H Vroon Berg sela an 186 Op deze bon geven wij u een eer&e klas permanent Geheel stroomloos 4 50 compleet Dameskapsalon Marinella Crooswljkieweg 56 Tel 20593 Gevr in brood en bankétzaak aankomende winkeljuffrouw Esco Abraham Kuyperlaan 95 Rdam Bergpolder Aanmelden tussen 7—8 uur Verende bedstellen kapokma trassen opklapbedden en spl ralen Allee voHe garantie Ver trcuwd en vakkundig adres Beddenmagazijn C UI jee Hooi drift 129 Tel 34479 Gevraagd zelfstandige dienst bode v d en n in klein ge zin leeftijd 30 jaar of ouder Br ond no 2036 bur v d bl Geslepen glazen platen voor tafela theemeubels enz. Vlotte levering E Zevenhuizeen glas handel Aelbrechtskolk 41 Tel 30780 Flinke werkster gevraagd Cool sestraat 101 Caf? Gevr gordynnaalster (thuis werkster) Br no 7883 bur van d t blad Laat nu uw meubelen opnieuw stofferen prima1 stoffen met garantie Vraagt vrijblijvend prijs Stoffeerder!} Öe Rode Puï Sint Mariastfaat 120 tele foon 39364 Personeel acntujeb Accountant zal u gaarne tegen voord, tarief van nw boek houdzdrgen ontlasten Ook be lastlngzaken. Br no 7684 bur van dit blad. fit, Nicolaas met knechtten) kunnen nog enkele bezoeken entingen St Nicolaasbals tot Telefoon 41580 I Te koop gevraagd W,minaim«i „Overmaas" be taalt voor rood koper 35( geel koper f 150 zink f 1-5C aluminium uw lood f 1.30 n belangrijk meer telef 70331 We t teL 78195 Duelstraat 4 te waarde H.H Gerepa „j Speanda Boezemstr Abattoir lijn 22 17 16 Gevr lederen kleding lederen las vest jekker en mantel r>~ no 2035 bur van dit blad 1.50 lood t 140 10 tot t 25 J de Oleanderstraat 47 Tel •wordt afgehaald Te koop aerageb Aan de Meubelbeurs Mijn heer oo2e meubelen staan erg gezebig in de kamer en zien er keung uit W) zijn erg te vreden Ne) en Leo Gaat 0 trouwen? Speciale aan bieding Engelse huiskamer be staande u't dressoir 2 club fauteuils 4 stoelen schu Itafel SheeJ compleet 475— De eu bel beurs Grote Visserij straat 8—10 w«t maat en eonfecUe Pracht des sins wol en kaïngaren Mod er ne coupe Betaling per week of per maand Zonder vooruit - Witter Schteweg Prima rt Betaling dame» en maat en confectie moderne coupe pon voor Flonsstraa 3-xiUh*nken. ultschuifbaar tot 3 perm, bed t 85I 120 t MO*-* 1 tOO-^iaz. JDt JSpe* d*H*t Bum Boomstraat 23 (btj zwart Janstraat). Sportvissers Keuze uit 25 mo dellen werpmolens en 25 ver schillende werphengels Vak kundige voorlichting A Gom s Nw Binnenweg 237 tel Sportvissers Met snoekartike len zijn wri met duur Snoek hengel rail snoer haak com pleet slechts S 11.90 Aasvisjes 8 ct A Gommers Nw Binnen weg 237 tel. 38387 Sportvissers Smt Nicolaas cadeaux Pracht sortering boe ken v.a 1-50 telescopiscl» schepnetten va 23 50 bij iedereen welkom A Gommers Nw Binnenweg 237 tel 39367 Singer kleermakernaaimachines 175 schoenmaker st kma chines 126— met volle ga rantle Groen s Naaimachine handel Vierambachtsstraat 114 tel 36653 Naaimachines singer nngspoel in salon kast ƒ225— Hmgspoet trapnaaimachines f 175 met volle garantie Groens Naai machinehandel, Vierambachts Straat 114 tel 36653 Gemakkelijke betaling Meube len 3-zltsslaapbanken bedden dekens tapijten kleding N V MB De Poor Bochussenstr 54—56 tel 28891 Bentincklaao 10-12 (BUjdorp» p»a men Van JzisDanK n eéo nandbeweglng to, 2 pers bed 120X190 cm met berg utmte voor kussens en dekens Prils vanaf f 135 Rietveld Gem. betaling In 5 tellen vert u van een clubfauteuil een verend 1 pers bed met damast HOVI Witte de Wittlstraat 17 Tel 22399 Verstandige lui kopen in 45e Blauwe Pui Radio televisie haarden rijwielen stofzuigers enz Cemakkelijke betaling Schieweg 52 telefoon 40056 Knutselaars bouwt zelf een electrische klok het uurwer* met wijzers koopt U voor 18 73 Geveke Nieuwe Binnenweg tel 33835 Schledamseweg 187 Van particulier ln prima staat zijnde schrijfmachine (Reming ton) K Meyer Duivenvoorde straat 34(3) H H Installateurs Aangeb kl party tJe nieuw electriscfa ma fenaal Tegen zeer lage prjs Te zien na 7 uur n m Van de Hof w Beukeiszstr 30 n Aangeb kinderwagen Te bevr 5 avonds na 8 uur De Paauw Oudedyk 56 c Kinderwagen te koop m goe de staat 30ie PiJnacker Straat 114 a Pracht zwarte mantel Damesmantel, d bruin gr maat met bont pr 42 50 en driekw bontjasje m 42 55 en pracht nieuwe Amerikaanse kimono rood met witte zij gevoerd wegens te klein Jan sen Noorderhavenkade 87 b Rolennood'? Stook anthraciet briketten 25% besparing Ge schikt voor haarden Aanmaak hout 160 p zak Thuisbe zorgd v Reine teL 47433 Noorderhavenkade 3 2 clubs, 4 stoelen verend ge heel pluche stof 1 5 2 faut 4 stoelen verend pluche stof 100G Geneuglyk, Pleret straat 35 a Weet wat U koopt Alleen iMe ibelhuis West Kruiskade 5 (tegenover Arena) kan u een moderne draaibare verlichte rooktafel met veel chroom leveren voor slechts f 33 50 Het meest v, eikome geschenk voor iedere man Neemt n eens -plaats in onze moderne haarfauteuils en uw besluit is genomen Prijzen va 27— Natuurlijk alleen bfj t Meubelhuis West Kruiskade 5 (tegenover Arena) Partijtje 1 pers legerbedden zien er mooi uit Voor 2 per* ledikant 2 pers naast elkaar prBs t 5— en f 8— P« stuk Verkoopkantoor Barto Galand straat 2 boven tel 23516 Aanmaakbout kurkdroog nw hout beslist geen atorazk t 2 per mudzak Thuisbezorgd Ook Zuid H berg Scl edam J v Kwawegen Zijdewinde straat 116 tel 50832 T«r overname aangeboden on lev eer eind Jan prima onder louden blank eiken slaap ka mer gothisehe eetkamer be nevens vloerzeil Na overleg met huisheer ook le etage dis ponibel Voorburgstraat Rot ter dam ("Noord) Br no 7508 Adv Bur Harte Zaartnnlen- drift 35 Onr- goederen aangeboden Te koop I pand Rotterdi le etage leeg Huur S Koopsom IX 000 k k bevr tel 81724 Wea*ns vertrek te koop zomer huisje 6x4 in duinen van Nieuw Helvoet Geheel vry mooie tuin electr licht en wa ter Compleet met nboedel Spoed Br D 737 Bur Kille vliet 7 Autos Motoren Rliwiebo Te koop Fiat 1509 1940 Ver bruik 1 op 12 liter olie 1 op 1000 C -* beneden Grote prijsverlaging Cycle master bromfietsen, compleet met te-ugtraprem, frictie gasregeling op het stuur 1430 Motorhandel H J ScheJlaars Gr Flonsstraat 99 teL 30436 Cyclenuster de meest gevraag de bromfiets m verende voor vork terugtraprem trommel voorrem frictie en gasregeling op het stuur Vraagt demon stratie Motorhandel H 3 Schellaars Gr Florlsstraat 89 telefoon 30438 Prijsverlaging. De beroemde D K.W motorrijwielen model RT 125 van f 1159— thans t 1095Uit voorraad lever baar Motorhandel H J Schei s Gr Florlsstraat 99 tele i 30436 Luxe wagens te huur. zonder chauffeur Stalker Aelbrechts kade 156 B tel 39617 Te koop aangeboden Skoda* 48 in prima staat Asterstraat 20 Woerden Te Koop Velocette 500 e c k k met telescoopvork en dubbel zit A Lagerwaard Slachthuis straat 9 b Mo by lette Deze twee nar voor bromfletsrijders een be grip Momenteel uit voorra» leverbaar voor slechts f 41a plus 100 pet. service Dit Ideaal is thans voor elke toekomstige bromfietsrijder te bereiken Vraagt condities en demonstra tie bij Ben Maltha Meent hoe* Weste Wagi Rotterdam. telef 29707 2 staat gord op zn ban Ossendrij ^er Vy verhof t 133b Te koqp üSff auto bouwj Muzinstr. - Radio 8 Gramofoonplaten ra planos te üuul *°o* e en lange termijn Billijkt prijzen Simonis Lange Kille weg 13 telefoon 74301 Philips Err es Telefoon 43840 "ièarjt Clifm f ^93 1793 Wat moeten |ullie van me vroeg ik aan de wee mannen die uit hun auto stapten „ïk ken jullie niet herenI" „Hoor je dat Punt! zei de een Hij kan echt pratenl Ik hoor het Munt sprak de onder Zullen we hem nu maar meenemen! Neenee riep ik verontwaardigd Dat gaat zo maar ni*tl Maar het ging wel zo de heren Punt en Munt grepen mij ieder bij een arm en ik zat al in die rijdende slee voor ik tot de verdediging kon overgaan Myn verbijstering werd ook veroorzaakt door de gelykems van die Munt en Punt *e 'eken zo precies op eikaar als een spiegelbeeld en ik wist met wie ik nu eerst een zet zou géven Toen de auto eenmaal voortsuisde over het asphalt was er geen denken meer aan ontsnap pen Ik mopperde nog wat maar ik was toch wel nieuwsgierig naar de bedoeling van deze plotselinge ontvoering Munt en Punt hadden bovendien geen schurkengezichten maar daar kun |e natuurlijk weinig van zeggen De auto stópte weer plotseling en voor ik iets vragen kon suisden we m een pt|lsoelfe lift om hoog en even later stond tk in wgrote kamer van een wolkenkrabber tegenover die meneer Ross Bief .Zozo zei Ross Bief Het is werkéujk merkwaard g! Hii keek me aan of hij in de diergaarde naar een zeldzame aap keek en daar werd ik kwaad om want ik had zo langzamerhand wel reent op een verkla ringl Wat betekent dit allemaal?' schreeuwde ik woedend Kijk toch voor |e Wat moet ik hier doen en waarom kijkje naar me of ik een zeldzame post zegel ben? PJ|ata herhaalde Ross Bief ,Hef is hóógst merkwaardigl Dit a een vondstl AH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6