Nederlandse voorstellen •ese defensie voor Enrop< Instortende tunnel bedelft trein HET ROTTERMMSCH PARCDL Geen aantasting van souvereinileit Grote belangstelling bij begrafenis van mr Van Maarseveen Defensie-commando voor Noordzee en Kanaal Onverplichte uitkering- ineens Critiek in Straatsburg op Amerikaanse tarieven lie Jaargang, no. 275 Donderdag 22 Nor ember 1951 Televisieraad ingesteld Prof. Gerbrandy tot voorzitter benoemd Instructie in Velser affaire Pleven ontslaat minister Requiemmis in de Aloysiubkerk Leraar mishandeld door leerlingen Bromfietsprobleem schijnt oplossing nabij te zijn Jager schiet zeldzame beverrat ACCOORD IN NATO-COMMISSIE Amerikaans geweer wordt slandaardwapen voor landen van Atlantisch Pact Sneller promotie \an technisch personeel bij de Landmacht Goederentrein rijdt kolentrein in de flank ..Verheldering'5 in Korea Watersnood ook in Frankrijk Officieel goedgekeurd Maximum is f8.50 Bon 509 en 517 voor koffie Weinig medewerking der VS. om Europa's dollar tekort ie verminderen O VERSTROMINGEN IN ITALIË Nieuwe golf van vernietiging Prins Bernhard in Engeland Dr. Adenauer in Parijs Red en Adm Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 - Abonn prijs per week 0 40, per kwartaal 5 IS losse nummers 0 09 Dl SCHIEDAMMER Uitgave NV De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier i Arasterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri B de Vries (Van onzo parlementaire redacteur) DEN HAAG Binnenkort, zo zei minister Stikker Woensdagmiddag in de Tweede Kamet zal de Regering con structieve voorstellen te Parus overleggen als bedrage tot de besprekingen over dc Europese defcnsicgcmecnschap Daarbij wordt uitgegaan van vier desiderata de Nederlandse souve- reimteit over de omvang van de Nederlandse tlefensie-mspan- mng en over zijn eigen sociaal-econonusche politiek zal met mogen worden aangetast; de huidige defensieplannen zullen met geremd mogen worden en de Hoge Autoriteit van de de- fensiegemcenschap zal een collegiaal lichaam moeten worden, waarin een Nederlander zitting heeft Dc minister Het duideluk mer ken afkerig: te zijn van dc gcdach- te dat Ncdcrlani niet meer over eigen troepen zou beschikken En hu onthaarde ook gronde ctiige bezwaren tegen een vergaande de- fenslegemeensehap bijv ten aan zien nan het budget recht, dc verplichte krijgsdienst c d Dan zouden immers in tal van landen de grondwetten gewijzigd moeten worden hetgeen tpd zou kosten welke niet meer beschikbaar is Betekende dit dat minster Stik ker meer voelde voor een Atlanti sche defensie dan voor een Luro pese integratie' Naar zijn zeggen geenszins hij prefereert d i e \v eg welke het snelst tot versterking van het Wester leidt Daartoe wil hu in beide richtingen werkzaam zyn Maar onmiskenbaar leek de Kamer toch zijn voorkeur voer de Atlantische weg Ten aanzien van deze zei de minister zyn in de naas te toekomst belangrijke beslissingen te wachten Dat deze weg zonder bezwaren zou zijn beweerde hij echter met Integendeel, vrij krach tig sprak hij zich uit tegen u er- spanmng van de plannen in Nato- verband en tegen een aandrang op ons land om zyn defensieve m spanning nog te vergroten Er zou zi niets mee gewonnen zyn als Nederland verder gedrongen werd dan de regering op economische en sociale gronden verantwoord acht DEN HAAG De minister van Onderwijs Kunsten en Weten schappen heeft een Televisieraad benoemd die de minister omtrent alle televisicprobleraen van ad vies o"* dienen Voorzitter is prof drP S Gerbrandy die ook voorzitter is tan de Radio- laad In de raad die uit tien leden bestaat hebben naast vertegen woordigers van het departement van OK en W onder meer ook v ertegenwooruigers zittme van de Nederlandse Televisiestichting van de ministeries van Verkeer en Wa terstaat, Financiën, Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken Econo rmsche Zaken Philips en de Ne derlandse Bioscoopbond De televisiekijkgelden komen na aftiek van de inmngskosten ten goede aan de Televisiestichting tot een maximum van 600 000 per jaar zijnde het bedrag dat de vier grote omroepverenigingen uit eigen middelen voor de program ma'ter bescb kfcuv* hebben ge steld Een eventueel overschot komt aan de PTT voor de exploi tatie van de zendirlichting Krachtig kwam hu onk op voor nuchterheid voor de eigen verant woordelijkheid der regei in^en tav dc defensie inspanningen Intussen gaf hu ook de heer Wei ter en anderen te verstaan dat Amerika thans wel een leidende rol vervult doch ons geenszins zyn wil dicteert Al gaf hij prof Ger brandy dan toe dat Nederland ter zake van het Japanse vredesver drag helaas slechts weinig mvloed had kunnen uitoefenen Oveituigde hu daarmee de Ka mer van rijn vooral Euiopese in stelling' Hij zelf meende dat het slechts om een accentverschil ging Maar mej Klorape <KVP) en dr Bruins Slot (AR) *cht- ten een verschil in zienswijze aan wezig De eerste was bepaald te leurgesteld dat de minister de politieke integratie van Furopa naar de lange duur verwees en deze thans nog voortijdig achtte Ook v d Goes (PvdA) vetlangde een andere zienswijze ten aanzien van het Europese leger De minis tor vreest blijkbaar dat daanneen Zie aetdei flag 3 (Van onze correspondent) HAARLEM Mr Rambonrset is aangewezen als rechtei-com missaris vooi de insti uctie m de Velser affaue Mr Rambonnet is hiervoor gekozen omdat hy pas een half jaar aan de Haarlemse rechtbank is verbonden en geheel vrij staat van de voorgeschiedenis der Velser zaak PAFIJS Premier Pleven heeft de minister van Landbouw Antler op grond van diens houding by dr strmming van Dinsdag over een motie van vertrouwen in dc I-ranse regering vervangen door Laurens die tot nu toe als onder minister z(fn medewerker wis Antier is lid van de bocienpartjj Hij stemde Dinsdig zelf voor dc regering doch hij nodigde 2ijn partijleden uit tegen te stemmen daar hij voorstander is van een regering waarin hetzij aanhangers vin genei aal Dt Gaulle zijn opgo nomen of die geneigd is met de Gaullisten samen tc werken De kist met het stoffelijk over- schot van minister Van Maa-se veen wordt het sterfhuis uitge dragen (Eigen Joto) (Van een onzer vei slaggevers) UTRECHT Hedenochtend heeft onder overweldigende belangstelling de plechtige uitvaart plaats gehad van mr J H van Maarseveen de jl Zondag overleden minister van Binnenlandse Zaken In meer dan twee honderd autos arriveerden de talrijke bezoekers voor de parochiekerk van St Aloysius waar dc plechtige Requiemmis werd opgedragen door pastoor A W M Mulders Vier stille missen gingen aan deze mis vooraf Zullen zy het eens worden' een door president en mevrouw Aunol gegeven diner toor de deelnemers aan de Assemblee der Vcrentgde Naties tn het Ely- see luistert minister Ac/ieson aandachtig naar de Russische gedelegeerde Malik (midden) cn WisjwsJcy die met «.eisprekende gebaren hun betoog onderstre pen (Van onze correspondent) ALMELO Drie leerlingen van de ambachtsschool te Borne die on genoegen hadden met een leraar hebben de^.e op oen donkere weg opgewacht en hom een. pak slaag gegeven De leraar /erd licht ge wond De jongelui zyn door de Rijkspolitie opgespoord Proces ver baal is opgemaakt DEN HAAG Dc minister van Verkeer en Waterstaat schijnt een oplossing van het bromfietsen-pro bleem voor ogen te staan Hij heeft toscz'Zd de openbare behan deling van zyn begroting nader en meer concreet aan te geven, hoe z dit*vraagstuk zal moeten wor den opgelost Deze v—ïiusrtng is gesproten uit het mondeling overlpg, dat de minister had met de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer (Van onze correspondent) ROERMOND Te Vlodrop beeft een jager oen beverrat ge schoten die een lichaamslengte oad van 45 cm en een staart van 4G cm Het bleek een Muocastor Coupus te zijn die in ons land niet voorkomt SCHEVEN IN GEN RADIO heeft reeds geruime tijd dringend be hoefte aan uitbreiding Vandaag is het een grote dag in dc ge schiedenis van dit voor onze scheepvaart zo belangrijke zend station Het nieuwe met dc mo dernste toestellen uitgeruste gc- bouw dat in. IJmuiden is opge trokken, ts officieel m gebruik genomen Daarmede t? een ein de gekomen aan het ruimtcge brek waarmee men ro lang te hampere heejt gehad Dc foto toont het interieur wan het nieuwe zendstation In weerwil van de regen hadden 2ich enige honderden toeschouwers opgesteld voor het sterfhuis aan de Koningslaan 72 Veel was daar ove ripens met te zien Slechts de ru .zwarte autos van de begrafenis- onderneming stond cr te wachten Om even voor tien uur arriveer de de ver'egenwoordjger van HM dc Koningin jhr mr J Th M Smits van Oyen Koninklijk kamer heer in buitengewone dienst Na enige minuten vertrok, -de vertegen woordiger weer naar de kerk al waar ook de andere hoge autoritei ten inmiddels gearriveerd waren Enige minuten voor half elf werd de kist met het stoffelijk overschot naar buiten gedragen en m de lijk wagen geschoven Een schat bloem kransen volgde Voorop de auto werd een zware krans met witte cn rode rozen gehecht afkomstig v an het secretariaat van de Nederlands- Indonesische "Urne Andere kransen waren blijkens de opschriften, op de linten van de ministers- en staats- scci clarissen dc Kamerfracties m de Eerste en Tweede Kamer en van ROME De hoogste militaire leiders van het Westen zfjn overeenge komen dc NATO te. adviseren een nieuw Commando voor het Engelse Kanaal in het leven te roepen Frankrijk Engeland, Bclffie Nederland en Denemarken krijgen daarbu tot taak gemeenschappelijk het Engelse Kanaal cn de Noordzee te bewaken Het nieuwe plan maakt deel uit van het Noord Atlantisch Pact Een Brits admiraal zal het hevel krijgen over het Kanaal commando dat als geheel ressorteert onder het Europese hoofd kwartier \an generaal Eisenhower de st ud enten v ei enig in c Veritas waai vin mi Van Maar«eveen ere lid vv o De begrafenisstoet reed over het middenpad van het Wilhelrmnapark naar de RK begraafplaats aan de Museumbrug Het omfloerste vaan del van Veritas ging aan de lange stoet vooraf Op een roodfluwelen kuiven werden de eretekenen van de overleden minister in de stoet meegedragen De Domklokken beierden luid over de stad terwijl de «.toet lang zaam onder de druipende bomen van het park doorreed (Llgen bericht) DF\ HAAG ^oor technisch personeel van de Koninklijke land macht beneden de rang van tweede luitenant is een nieuwe tydclijke be\ ordcrlngstcgeting getroffen Men hoopt het lechniich beroepsperso ncel dat het leger nu zo dringend nodig heeft hierdoor Kemakkelykcr te kunnen aantrekken De tijdelijke icgeling is van toe passing op het technisch prsoneel van de technische dienst de verbin dingsdienst cn de geme bovendien ook op schoenmakers en Meerma kers van de Intendance Voor beroepspersoneel beneden de rang van tweede luitenant dat is overgegaan van het voormalige KNIL zijn dezelfde bev ordermgs- regelingen getroffen Brandstichtende boer krijgt halt )aar LEEUWARDEN De veehou- der J T die twee weken geleden terecht stond wegens brandstich ting in zijn boeidery is veroor deeld tot zes maanden met af trek. rmr m itn tin t ?iii": 13 (Van oiue correspondent) GRONINGEN Vannacht om half vier reed een goederentrein die uit Assen kwam op het ran geeiterrein Onnen (bij Groningen) m ae flank van een juist passcrcn- 1 de lege kolentrein Vijf wagons van deze trein liepen uit de rails Beide sporen werden daardoor versperd maar vanmorgen om zeven uur was een baan weer vrij In de loop van de dag hoopt men ook het andere spoor weer in ge bruik te kunnen nemen Persoon lijke ongelukken deden zich met voor de materiele schade is vrij gering TOKIO Dc vertegenwoordigers van dc VN op de bestandsbespre kingen tc Panmocndjon hebben vandaag voorgesteld dat geen troe pen uit dc bufferzone zullen worden teruggetrokken voor ccn wapenslil stindsnvereenkomst zal zijn gete kend Een woordvoerder deelde me de- dat dit nieuwe voorstel ls geba seerd op het i lan van de commu nWen met slechts een kleine ver helderende herziening Hel dot! hiervan is dc communisten tc bin- dtn op het enige punt waarover verschil van mening schijnt te .»c staan tussen de voorstellen van de VN cn die der communisten In het nieuwe ontwerp stollen de V N voor een aantal zinsneden op te nemen m het communistische voorstel waardoor het vooiloptge karakter van de wapenstilstandslime onmiskenbaar duidelijk zal wot den (Zoals bekend moet binnen 30 da gen na aanvaarding van de wapen- stilstandshnie langs de huidige frontlijn overeenstemming zyn be reikt over de andere agendapunten wil de besta ncMmie ongewijzigd ge handhaafd blijven, Red Dc overeenstemming werd Dinsdag bereikt op een bijeenkomst van de militaire commissie van de NATO die bestaat uit de chefs van staven van de twaalf NATO landen Deze commissie kan slechts aanbevelin gen doen maar gezien de grote een stemmigheid verwacht men dat de Raad van do NATO die Zaterdag by cenkomt er spoedig zijn goedkeuring aan zal geven Verder werd de militaire commis sie het eens over het standaardge- vveer voor de Atlantische legers Dit zal vermoedelijk het Amerikaanse M 1 Garandgeweer worden Het kali ber van het Amerikaanse standaard geweer is 30 Het is half automatisch De Engelsen die zich steeds hebben verzet tegen de benoeming van een Amerikaan tot Atlantisch opperbe velhebber hebben hun bezwaren op gegeven Maar de Britten hielden voet by stuk toen het defensiccom- mando voor het Midden Oosten ter sprake kwam De opperbevelhebber daarvan moet een Engelsman zijn vinden zij De moeilijkheden met het Midden Oostencommando draaien om Turkije zeggen welingelichte woord voerders Engeland wil dat Turkije meedoet onder Britse leiding De Turken zelf willen liever onder het commando van Eisenhower AVIGNON De kleine Pro- vencialee hoofdstad Avignon is door het water van de bui* en we reld afgesloten Alle rivieren in dit gebied zyn bunen haar oevers getreden Het water staat thans voor de wallen van de oude stad Ontwortelde bomen drijven traag dooi verlaten straten In het dal van Durance wach ten boeren en hun gezinnen met al hun levende have op de eerste vei dieping van hun woningen op de komst van militairen die hen m roeibootjes moeten evacueren By Lyon stygt het peil van de Rhone en Saone rog steeds In het zuiden echter begint het wa ter geleidelijk te zakken DEN HAAG Bij K B t<? be noemd tot mil tair attache bij het Nederlands gezantschap te Bangkok de reserve kapitein F Cramer DIT is dc Amsterdamse ucr- plecgstcr -ttvfcr Van Leer. die met dr Albert Schweitzer naar Lambarenc zal vertrekken waar de wereldberoemde zendeling- arts zijn hospitaal heeft E\tia treinen naar Feijenoord-stailion UTRECHT Voor bezoekers aan de interland-voetbalwedstrijd Nederland—Belgic die Zondag in het Fejjenoord stadion te Rotter dam wordt gespeeld zullen de NS een aantal extra tremen laten rijden DEN HAAG De (niet verplich te) uitkering ineens ter compense- ung van de vijf pet consumptie beperking is goedgekeurd door het College van Ryksbemiddclaars De werkgevers mogen bun werknemers elf p"ct van het weekloon of 25-j pet van het maandloon uitkeren maximaal t 8 50 De Stichting van de Arbeid vertrouwt er op dat van deze vergunning algemeen ge bruik wordt gemaakt Als ba«is voor de berekening geldt voor weckloncrs de week uaarin 3 December valt voor maandloncrs dc maand November De uitkering mag worden gegeven, aan mannelijke en vrouwelijks werknemers van 23 jaa* cn ouder» al «.mede aan gehuwden en kost- w mdvri Zowel het NVV als het CNV zyn \m mening dat deze extra uitke ring een verplicht karakter be hoorde te hebben Zn hopen dat de werkgevers het advies van de Stichting van de Arbeid zullen volgen u Het bestuur van dc KAB naa geen commentaar op de beslissing van de Rijksbemiddelaars Volgende bonaanwijzing 20 December DEN HAAG Bon 509 algemeen (A- en B-kaarten) en bon 517 alge meen (D-kaarten) zjjn aangewezen voor het kopen van 125 gram kof fie Deze bonnen kunnen met in gang >an VrUdag 23 November 1951 worden gebruikt en bluvett geldig voor het kopen van kofFio bfl dc detaillist tot en met 8 De cember 1951 Met bet oog op de feestdagen zal de eerstvolgende bonaanwUzhig geschieden op 24 December 1951. STRAATSBURG De Europese cn Amerikaanse gedelegeerden hebben vandaag op dc conferentie van \menkaanse Congresleden en leden Van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Luropa met elkaar gerede twist over de Amerikaanse invoerrechten Het Britse Labourlid Hall drong er bij de Amerikanen op aan dc invoerrechten te verminderen, teneinde Europa de kans te geven zijn dollartckort aan tc vullen De Amerikaan Keating antwoord de dat de meeste handeliconcesnei tot nu toe door de Verenigde Sta ten waren gedaan en dat de Euio pese monopolies de maikt bewerk ten om de prijzen van strategisch belangrijke grondstoffen als kopor en tin op te drijven Het is moei lijk te begrijpen voor Amerikaanse fabrikanten en hun werknemers waarom ze belasting moeten beta len om concurrerende fabrieken n Europa op te bouwen die liter misschien de Amerikaanse werkge ver zullen noodraken zyn fabriek te sluiten cn zijn arbeideis tc ont slaan Hall vroeg ook nog waarom de Amerikanen geen orders voor wa- MILAAN De bewoners van dc To-vlakte worden opnieuw met dood cn verderf bedreigd nu dc zijrivieren van de woelige cn stfjgctide Po wrer enorme massa s regenwater afvoeren Gehuchten en dorpen die reeds veel schade opgelopen hebben door het tomeloze geweld van het water staan voor een nieuwe golf van vernietiging nu tientallen millioencn liters mod derig water de overstroomde gebieden binnenkomen Een donr dc zware regenval verzwakte tunnel op dc lijn Milaan—Lui no is Ingestort eti terecht gekomen op ccn trein met vluchtelingen Dc locomotief cn een rijtuig werden hedoiven De machinist cn dc stoker kwamen om het leven terwijl v-yf passagiers ernstig en tien andere licht gewond werden Men vreest dat het aantal slachtoffers stijgen Auecn al in de nfgelopen nacht brachten tieinen meer dan twee duirend vluchtelingen naar Mi laan In Adria zyn mensen vei gif- :t o zPCTW^jom iv woord mu£ Crttucxf nrrp 1O0 A-' a*yrxfVrvrü- LONDEN Prins Bernhard is Woensdag voor een kort parti culier be?oek te Londen mngeko men Hij landde met de Dakota van de Rnksluchtvaartdienst op het vliegveld Hendci Hj zal een f b? engen ivt L„ es kgd'* «jo Fn<*el«e luchtmacht, waarvan hij erelid i" tigd door het dunken van ver onlreimgd wit or Men heeft rr at regelen genomen om verdere ver ontreiniging te vooi komen Vliegtuigen cn helicopters die Dinsdag de hele dag voedsel en kleding uitwierpen konden Wrrns- Dig niet opstijgen door de dikke mist Een trein mrt 300 vluchtpli „en vut Lorco werd by de?r pl ats plotseling door het water geiso ieerd Met bootjes tracht men de reizigers te reddeh Negen dorpjes by Fossa di Pole- seüa zyn ontruimd omdat van daag met twee ton springstof de dyken worden opgeblazen Uit vele delen van de wereld wordt hulp geboden Amerika zal acht milliard lire ter beschikking stellen uit het tegenwaardefonds van de Marshallhulp Dc socnle en humanitaire commissie van de N besloot Dinsdag onverwijld hulp te bieden penleveranties In Europa plaatsten cn die met dollars betaalden De Amerikaan Judd verklaarde, dat hij zelf hier ook voorstander van was maar da* de militaire leiders er met voor voelden uit vrees dat op een gegeven ogenblik de aan voer uit Europa zou stagneren Als voorbeeld noemde Judd de straal vliegtuigen die in Engeland ge bouwd zouden kunnen worden Maar als Engeland werd gebom- oardeerd zou ons hele militaire be- voorradmgsprogramma uit zijn evenwicht geslagen zijn Heden conferentie met Westelijke Grote Drie FARMS Sinds gisteren is dr Adenauer, de Wcstduitse kanse lier in P'rÖs waar hü heden be sprekingen voert met dc ministers van Buitenlandse Zaken der Wcs- tcluke Grote Drie over do opne ming van Duitsland tn dc Weste lijke defensieve gemeenschap De aanwezigheid van dc Duitse staats man in de Franse hoofdstad leidde gisteravond tot verschillende be togingen op de grote boulevards, w airby 18 mensen gewond en 567 arrestaties verricht werden Onmiddellijk na zijn aankomst vergaderde Adenauer drie uur lang met minister Achcson Na de conferentie in de Ameri- kamse ambassade verkliarde een vrolijk gl'mlichende Ad*««v*uc* ben zeer void-an »,et imt vin deze bespreking Indien nUc volgrndc besprei in^en met Acheson cn de ministers van Bui tenlandse Zaken van de Westelyke landen dezelfde resultaten ople veren kunnen vvy alle tevreden. 2ijn Opnieuw regen Weersverwachting geldig van Donderdagavond tot Vrijdag- avond Ainvmkclijk wisselende be- 1 wolking met voornamelijk tn de kustgebteden enkele buien M Langs de Wad denk ust tijdelijk: nog krachtige overigens over- H wegend mitige Westelijke wind Morgen weer toenemen- S de bewolking met regen Over- wogpjid matige wind krimpend fl T'aar Zuid of Zuid-Oost Wei- -mg verandering in tempera tuur i 23 Nov Zon op 8 u u m onder s 15 u 40 m Maan op 1 u 2 m on- der 14 u fl m Ti™ ii'i iinn #rnn iié^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1