HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Europese gemeenschap Band met Atlantische Unie echter indirect Duitse trawler „Steinbutt" loopt op mijn en zinkt ACCOORD MET ADENAUER Gelijkberechtigd Duitsland in Ook andere omroepen in NTS Bonn sceptisch ondanks resultaten van Parijs Britten willen vicieuze cirkel doorbreken Engelse kustvaarder vooi de Hoek in gevaar e Accoord over bestandslijn in Korea nu volledig Vrijdag 23 November 1951' Kijkgeld zal f2.50 per maand bedragen Britse troepen voor Europees leg er? Dr Reel stelt zich niet beschikbaar voor Rinnenl. Zaken Moskou waarschuwt landen van Midden-Oosten Engeland Krijgt weer een Home Guard Harde strijd wacht Adenauer nog in Westduits parlement Militaire zusters worden officier DRIE TON BOETE VOOR FOKKER Pieck richt nieuwe brief aan Bonn M ONT WAPENINGSDEBA T IN V.X Nederland waarschuwt problemen niet te onderschatten Accoord over Duitse kolenexport SCHEPEN IN NOOD OP KOKENDE ZEE Tankschip stuurloos op Noordzee *er* Volksauto in kanaal, chauffeur verdronken Student speelt koning Lift schiet los; man gedood He Jaargang, no. 276 Réd on Adm Lange Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn prils: per weet J 0 40, per twartaal 5.15, losse cummers f 0 0? m SCHIEDAMMER Uitgave N V. De Nieuwe Pers - Postgiro 396644 Bankier» Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries de dr Adenauer na ailoop van de conferentie de bereikte resultaten Hy meende, dat hele reeksen con tractuele overeenkomsten die (Van onze rcisrcdactcur) PARIJS. Gisteravond over zessen, een uur voor Adenauer een persconferentie hield, gaf het Quai d'Orsay een commu niqué uit over de overeenkomst tussen de Grote Drie en Duits- w land, tot stand gebracht na een conferentie, waaraan Duitsland de plaats van het bezettmgsstatuut 1 zullen komen tegen het eind van het jair getekend zouden worden De militaire besprekingen over het plan-Ple\cn zei Adenauer zijn bijna gereed zodat Duitslands mi- hlane bijdrage voor de verdedi ging van het Westen ook legen het eind \'an hot jaar kan \v orden vast gesteld De i echtstrcckse gevolgen voor Duitsland zyn, volgens dc Bondskanselier 1 zelfbeschikkingsrecht voor de Duitse ïegormg. 2 opheffing van alle economi sche restricties. 3 toezicht op Duitslands handel met het buitenland. 4 do clausule m hot verdiag waarin wordt gezegd dat een ve- dcscontract op viywilhgc basts zal worden gesloten Dr Adenauer zei dat deze alge mene overeenkomst m geen onkel opzicht eerlijke pogingen om Duits land m vrijheid te herenigen in ce w cs zal staan DLN HAAG |n de zojuist verschenen nota. over het televiMc- belcid der Regering deelt staats secretaris C»ls mode, dat ook an dere omroeporganisaties dan t \ILA, AMI O KRO cn NCRV op haar verzoek tot de Nederlandse Televisie Stichting kunnen wor- Ecn histomch gebeurennoem- i-den toegelaten, mits zij dc daar- zullen speciale rechten behouden zoals die welke betrekking heboen op het legeren en de veiligheid van t oepen in Duitsland op Berlijn en op kwesties die Duitsland als, ge heel betreffen Over het vaststellen van de definitieve grenzen van Duitsland is nog geen overeen stemming bereikt voor het eerst op voet van gelijkheid had deelgenomen. liet kon nauwelijks beter uitdrukken, hoeveel waarde zowel Frank rijk als Duitsland aan deze overeenkomst hechten. Het com muniqué begint met te verwijzen naar die gelijkwaardigheid tussen de partners en wijst erop, dat in \rije onderhandelingen een nieuwe Basis voor de betrekkingen niet Duitsland is ge zocht. Niet alle punten van de overeenkomst worden bekend gemaakt, zij zullen later gepubliceerd worden, tegelijkertijd met enige annexen, die cssentiete detailkwesties regelen Het terdrag zal eerst in werking treden, wanneer de o\crccjikom- sten, die dc Europese gemeenschap moeten scheppen - vóórop die voor dc verdediging, het plan-PIeven ook perfect zullen zijn. Deze regelingen voor Europa zullen zo snel mogelijk vol tooid worden. Het plan-Schuman, niet direct genoemd, is blijk baar wel onder deze regelingen begrepen. &OME Premier Churchill zou zich bereid hebben verklaard Britse Uoepen te level en voor het Euro pese leger, mits zij teruggenomen kunnen worden indien Engeland ze zelf nodig heeft. De eerhéden zullen waarschijn lijk geput moeten worden uit dc vier tot vijf divisies die thans on der het Europese commando van gcneiaal Eisenhower ressortcien Zy zullen op dezelfde wyze ge- oiRaniseerd woiden als de andere nationale legergroepén die voor het Emopese léger op de heen gebracht u orden. Duitsland wordt dus op basis van gelijkheid in de Europese ge meenschap opgenomen, cc Europe se gemeenschap wordt daarna in dc Atlantische opgenomen Duits land maakt dus wel deel uit van dc Atlantische gemeenschap, maar slechts indirect en als het varés in tweede instantie Het Bezettingsstatuut wordt af geschaft, en dc Hoge Commxssans- cen ver.angen door normale diplo matieke vcrtegenwooidigcis Dc drie Westelijke mogendheden DEN HAAG De benoeming is te veiw achten van jhr mr W E van Panhujs, gezant m Middcn- Amcnka tot gezant by Cuba cn Haiti cn dc Dominicaanse repu bliek met standplaats Havanna DEN HAAG Na aanvanke lijke berichten over een eventuele benoeming van prof dr L J M Eeel tot minister van Binnenland se Zaken, als opvolger van de overleden rhinister mr J H van Maarseveen is gebleken dat iof Bccl wel gepolst is «•'<-<•» - ene beraad heeft gemeend zich niet beschikbaar te moeten stellen De mogeliikheid dat het into-unaat van-rm F Teuhngs aan Binnen landse Zaken in een definitieve bezetting van deze portefeuille zal overgaan, heeft hierdoor een grote waarschijnlijkheid gekregen MOSKOU Rusland heeft Israel en de Arabische landen gewaar schuwd dat het het instellen van een verenigd opperbevel voor het Midden-Oost en zal beschouwen als een vijandige daad jegens de Sovv- jet-Unie In de nota's die aan de vertegenwoordigers van die landen zyn overhandigd wordt gezegd. ,Hct voorstel van dc VS Gr- Brittanme Frankrijk en Turkije een commando voor het Midden- Oosten in te stellen heeft ten doel de Arabische landen en Israel m het agressieve Atlantische blok op te nemen en militaire bases te vor men met als voorwendsel de ver dediging van het Midden-Oosten". LONDEN Het Engelse Lagei- ltms heeft gisteravond het plan van Churchill tot hèt recruteren van een Home Guard van 325000 man jn vredestijd zonder stemming goed. gekeurd De voornaamste *a»k van de«*e burgèrvvacht zal blijkens de door minister Head gegeven toelichting bestaan in het bcv aken van belang- 1 yke fabrieken lieg veld en «n het assisteren van 1» mannen van de burgerlijke vei d« d ging ingeval van zware luchtaam allen. Alle leden van de Home Guard zullen vrijwilligers zijn, die een uur per week oefenen en geen soldij ontvangen Zij krygen wel vergoe ding voor onkosten en wapens Zy zullen de regering ongeveer twee en een half millioen pond kosten. (Byzondcrc correspondentie) BONN Het standpunt dat in politieke kringen te Bonn wordt inge nomen ten aanzien van het resultaat der conferentie van de Grote Dnc met dr Adenauer, is zeer uiteenlopend Ofschoon bondskanselier Adenauer op zun Parijsc persconferentie weer eens van een goed resultaat" ge sproken heeft, blijft men hier in het algemeen sceptisch Zelfs kringen die dc kanselier dorheid dc_Duitsc delegatie voor de aan verbonden financiële quenties aanvaarden. Bovendien laat de tclevisiebe schikking de Regering de viyheid om ook andere organisaties ccn machtiging te verlenen voor tele visie-uitzending De staatssecreta ris meent zeker in de eNpcnmcn- tcle periode dez<= mogelijkheid te j moeten openhouden ook al heeft mj tot op heden geen bepaalde in stanties voor ogen die voor een machtiging »n aanmerking komen De «taatssccretans meent dat van de houdcis van tclcvisie-ont- vangeis een bedrag van 2*0 per kilcndermaar.d per ontvang-inr ch- ting kan worden gevorderd Diar ae televisie-bijdrage als een be stem mingsbe lasting moet woiden beschouwd is het noodzakelijk eat de heffing bij dc wet weidt geregeld Een ontwerp \an ccn zodanige wet zal spoedig aan de Statcn-Generaal worden aangebo den DEN HAAG Gediplomeerde verpleegsters zullen na een jaar dienst de rang van officier kunnen verkregen en het salaris van het vrouwelijk personeel In het alge meen zal men aanpassen aan dat van het ongehuwd beroepsperso- neel. Dit heeft staatssecretaris Moor man meegedeeld in de Tweède Kamer tijdens de debatten over de begroting van Oorlog en Marme. zeer na staan, vvyzen cr op dat men weliswaar in principe tot ovcieen stemming gekomen is doch dat dit ten slotte reeds lang bekend was cn dat omtrent dc onopgeloste pioble- men mots gezegd wordt Anderzijds ziet men in de clausule dat de wei mogendheden zich verplichten seen politiek te volgen die in militair of politiek opzicht voor oen partner nadelig zou kunnen blijken te njn ccn stap vooraaarts Het wordt hierdoor namelijk de gcalliecidcn onmogelijk gemaakt achter dc rug van Bonn om met de Sovjets te onderhandelen De scherpste cntiek komt van dc zijde der sociaal-democratische op positie, die het resultaat van Parijs beschouwt als een stap achteruit In deze opvatting schuilt natuurlijk veel partij-m opaganda Dr Schu macher kan er echter met recht op wijzen dat door het verbinden van dc geallieerde concessies inzake een algemeen verdrag aan de veelom streden kwestie der herbewapening en militaire gelijkbcrechtigdheid der bondsrepubliek alles meer dan ooit op losse schroeven gebleven is Dat dc geallieerden entge concessies zou den doen was van meet af duide lijk Hoe en wanneer zo vraagt de oppositie, zal de reeks van onopge helderde, merenaeels militaire kw es- ties nu v orden opgelost^ Men is het cr over eens, dat er nog lange tijd zal verlopen voor dc te Panjs ge voerde besprekingen oen practische uitwerking hebben Men is het cf ook over eens dat Adenauer nog een harde strijd zal moeten voeren om van het parlement de goedkeu ring voor zyn buitcn'andse politiek Jos te krijgen, want dit parlement heeft gisteren, na ccn stoimachig debat, slechts met een geringe meei- Europese Raad gemachtigd met de overige in Straatsburg vertegen woordigde delegaties dc grondwet voor ccn Europese fodciatic op te stellen DUN HAAG Drie ton boete zal dc regering eisen van dc rok- her-fabneken Deze hebben de Cluster Meteors bestemd voor dc luchtmacht, met binnen de con tractueel overeengekomen tyd af geleverd. Deze mededeling deed sfeatsse- crctiris Mooi man m de Tweede Kamer naar aanleiding van vra gen van dc beer Mol (KVP) BERLIJN De Oostduitce piesident Pieck heeft een nieuwe eenheidsboodscnap gestuuid aan professor Heuss de president tem ac Westduitsc Bondsicpublick Volgens de kanselarij van de Oostduitsc piesident beticft het hier een commcnlaai" op dc wei- gcimg van president Heuss m tc stemmen met een bijeenkomst van de beide presidenten om over de eenheid van Duitsland te spieken Heuss zei by dio gelegenheid dat een dergelijke samenkomst geen nut had en maar nieuwe teleur stellingen zou geven (Vaa onze rcisrcdactcur) P)KIJS Aangezien Wisjinskv weer verstek liet gaan. heeft de Engelse vertegenwoordiger zyn reserve laten varen Jn een speech, die vooral voor Rusland bedoeld was, zette dc heer Sclwjn Lloyd, staatsminister, uiteen dat Rusland en Amerika op het stuk van ontwapening elkaar ai dichter genaderd waren dan men op het eerste gezicht had gedacht. De Engelse regering is vast besloten de vicieuze cirkel te doorbreken zei htf, een verzekering, die na zoveel optimisme bfona overbodig aandeed In ieder geval was deze rede ge heel in dc lijn van de politiek die Eden in het Engelse parlement uit een gezet heeft De conservatieven willen op bcpeikfe gebieden ccn par tiele overeenstemming tot stand brengen en op die vvjjzc de Russen Tu.ee communistische krijgsgevan genen hebben ia het door de ge allieerden ingerichte kemp op het eiland Kaje, voor de Zuidkust van Korea«cn model van liurt dorp op het Chinese vasteland gemaakt. Zij gebmtkten daarvoor stenen, lepe consertcnbltkkcn en ander waardeloos materiaal Het kamp op Koje herbergt 120 000 krvasge- vangencn, onder u«e IS 000 Chtnc- neren aan de samenw ei king met het Wes ten laten wonnen Of dit ïcihstisch is moet blijken In ieder geval heeft dc houdin" van Fngcland cn heeft de weerklank die deze politiek bij de andere gedele geerden gevonden heeft Acheson tot voor- 'hticheid nemaand Malik liep gisteren door de vv dclgang handendrukkend en. met *cn stralende glimlach op de lippen Dat heeft dc Russische delegatie met tw- 'ct een klacht tegen Amerika bij Y rt; VN -secretariaat in to dienen in ver band met de Amerikaanse wet die voorziet in hulp aan «lachtoffer1? van het comm msme Het Kremlin is blijkbaar aan een definitieve lijn nog met toe Voor het eerst heeft de Neder landse vertegenwoordiger ambassa deur D J von Balluseck gisteren m de politieke commissie der VN - Assemblee het woord gevoerd In ccn betoog dat zeer nauw aansluit by de rede van minister Stikker, waarnaar hy trouwens verwees, drong hy aan op het scheppen van ccn atmosfeer die het ontwerpen rn uitvoeren van vreedzame iegc- lingcn mogelijk maakte Hu waar schuwde echter tcccn onderschat ting van het ontwipcningsproblecm (Bijzondere correspondentie) BONN Na stormachtige debat ten. welke zeven dagen hebben ge duurd heeft dc Ruhr-autonteit Dcn- dci dagavond de Duitse steenkolen- export voor het eerste kwartaal '53 vastgesteld op 5 9 milhoen ton Da uitvoerverpüchtmgcn voor het vier de kwartaal 1951 werden nader be paald op ics milhoen ton. hetgeea een vermindering betekent vaa 200 000 ton Dit besluit is het eerste dat se» deit een jaai eenstemmig werd ge nomen Van Duitse zijde had mea oorspronkelijk vastgehouden aan eea CNportcjuotum van vijf milhoen ton« maar zich later met een Anglo-Ame- rikaans compromisvoorstel verenigd. De Ruhr-autoritcil crag ook ac coord met de door de bondsregering vastgestelde prijsverhogingen, welke gemiddeld 3 5 dollar per ton export- kolen bedraagt Deze regeling zal echter eerst op 1 Juni ingaan. Senator Alcrandcr Wtley uau Amerika sfrcelt dc kale schedel tan Paul-Hcnri Spaak, voorzitter 1 .an dc Europese Assemblee, tn Straatsburg In deze „hoofdstad tan Europa houden Amerikaanse cn Europese parlementsledenop het ogenblik een conferentie over de samenwerking m Atlantisch nerband. HET NIEUWE FRIESE COS- TUUM komt steeds meer in ge bruik Mej. L van der Goot, uit Franekcr, was de eerste Friese vrouw die het droeg op haar hu welijksdag. Zij trouwde Donder dag met de heer Sybran van Dijk uit Hitzum, (Van een onzer verslacscvcrs) TERSCHELLING Een harde wind, die dc zee ccn gevaarlijk karakter gaf cn striemende regen hebben Donderdagavond cn vannacht drie schepen voor de Nederlandse kust m ernstige mocilykheden gebracht In de eerste plaats werden Donderdagmiddag noodseinen opgevangen van een I>uil*e trawler, dc „fetcinbutt die naby het lichtschip ..rmchcllmgcrijank op ccn myn vcas gelopen drrlandse lichtschip te komen en was het tot op 8*U meter genaderd Daar verdween het Er zullen w-nisc'uinluk geen po ringen worden gedaan het schip tc lichten omdat t op de plaats vao dc tamp tc diep is De Steinbuttdie fill ton mat werd m 1942 te Amsterdam gebouwd bij Voischuie en Co Onmiddellijk voeren dn .Dorus Rijkers" van Den Helder cn de Bi an dans" en de .Holland van Teischelling uit De Dorus Rijkers' werd al gauw teruggeroepen toen bleek, dat dc andere schepen er veel eerder zouden zyn De Bran- darts', dc .Holland' cn een aantal buRenlandse srhepen, die toevallig in de nabijheid van het zinkende schip waren zetten koers naar dc .Steinbutt' Eerst tecèn twee uut vannacht kon dc „Brandaris* na een zeer zware tocht over dc koken de golven, met de gehele beman ning 21 koppen de haven van Terschelling binnen koersen. De Duitse vissersboot, die veer tien dagen achtereen had gevist in de omgeving van het Kanaal en ge heel met vis was volgeladen zonk, ondanks de hardnekkige pogingen van Doeksen's bergragsvaartmg m de golven weg Het schip had nog moeite gedaan dichter bij het Ne- Half uur eigen kracht Kapitein A Peckmann van de Steinbutt' vertelde oni dat bij de ontploffing van dc myn onmiddellijk de radio-mslajlat.'e van het schip defect was geraakt De marconist kon het euvel echter gedeeltelijk herstellen cn contact opnemen met het Duils" Norddcich Radio' Nog ruim een half uur kon de „Stein butt* op ctgcn kracht langzaam in dc richting van het lichtschip sto men Daarna liep de machinekamer vol water en moest de motor worden gestekt De machinist had een lich te k«wond opgelopen, hij was de enige gewonde aan boord Toen de „Brandarisin zicht kwam weigerde eorvt een deel van de be- minmnc het schip tc verlaten Wij hadden hoop dat wc het schip nog zouden kunnen behoudenzei ka pitein Peckmann maar al gauw bleek dat dit onmogtlirk zou rijn "Wij ,i n toen allemaal op de „Bran daris" over gegaan Dc reddingsboot heeft zich daar na nog benvcid de tios van Doek ten de Holland nnir het verlaten «chip over te brengen maar toen het schip begon tc zinken zijn dc bergtncspogingen maar gestaakt TnmidtWs had het Argentijnse «chip Rio Gualegtiaj" dit ooi* spionkelyk voor hulpverlening naar de plaats van de ram» vvss ge stoomd zyn eigen koers weer her- Zie verder pag 3 f Advertentie I M Zachter :j Weersverwachting geldig van 1 f Vrijdagavond tot Zaterdag- f t avond Overwegend zwair bewolkt met nu en dan legen Aan- 5 *2 vankelyk weinig wind, later 4 j- matige tot krachttge vvindtus- z, h, sen Zuid en Zuid-West Zach- S 2t Nov. Zon op S u 13 m onder f§ p 16 u 19 m Maan op 2 u IB ra on- der J4 u 19 m. S u/Üj TI JU JTLU f uTD^rJi''.S"JL (Van onze con cspondent) DEN BOSCH Dondeidagmld- daj* is tussen Den Bosch cn Den Dungen een Volksauto geslipt en m d<* Zuid-Willemsvaart gereder» De enige mzVtcndc de lieer J Borstlap uit s-Gravcnmoer is daar- bu verdronken D.» enige getuige van het ongeluk was e«n woonwagenbewoner De heer B die niet kon zwemmen, wist nog uit zijn wagen te komen cn op het dak van de auto te klim men De woonwagenbewoner wierp hem een koord toe Dit was echter tekort Torn de heer B het wilde grijpen schoof hy van de wagen cn verdween in het water AMSTERDAM Het gerechts hof veroordeelde dc 30-jarige koopman M J 33 uit Haarlem wegens mishandeling tot zes maan den gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwiardehjk Onder invloed van «terke drank had B in Mai t bij een ruzietje iemand neergeslagen ...en 15UÜ meisjes zingeit hem geestdriftig toe BRUSSEL. Het behaagt Zyn* Majcoccn op doorreis een bezoek t* brengen aan uw onderwijsinstel ling' aldus een telefoontje aaa dc kloostei school voor meisjes t« Hcvcrlec, _dat afkomstig zou zijn van het Kabinet des Konings te Biussei Men begrijpt de conster natie onder nonnetjes en leerlingen. In allerijl weiden dc voorbereidin gen voor een passende ontvangst getroffen en inderdaad, klokslag half drie arriveerden de hoge gast en zyn gevolg gezeten in drie glanzende limousines Ruim 1500 mciskcns juichten dc bezoeker toe, het volkslied werd gezongen Helaas, de pret duurde slecht^ koit Een van de zusters vond, dat de gast bijzonder vvcinjg op koning Boiidevujn geleek, ze vvaarschuwda dc mocder-overstr en déze op haar beurt de politie Die kwam snel op dagen en ontmaskerde het gezel schap onmiddellijk als een troepj* Leuvense studenten dat een grap uithaalde Pseudo-komng en hofdig» mtarissen mochten daarop een be zoek aan het politiebureau afleggen cn mlsscnicn zaten zy daar nog, in dien niet koning Boudewyn cn dit maal de echte, voor hen een goed woordje had gedaan. Want op ko ning-spelen staan in België hog« straffen. PANMOENDJON. Dc onder-ties de vandaag door de subcora- handelaars van de VN en van de missie bereikte overeenkomst en da coramunisteil le PiiUmociidjon zijo het Vrijdag na een half uur eens geworden over ccp algehele oplos sing van de kwestie der afbaKe- nmgslbn voor ccn staken vau het vuren Vandaag werden in P.mmoendjon twee besprekingen tegelijk gevoerd In de ene tent besprak de subcom missie de laatste by zonderheden van een overeenkomst voor de wa- pcnstilstandshmc, in een andeta tent bogen tien stafofficieren van beide partyen. zich over kaarten om de huidige frontlinie vast te leggen De VN.-afgevaardigden aanvaard den het communistische voorstel om, als een wapepslüstandsovereen- komst met binnen dertig dagen zal zyn bereikt, dc bestandslijn pas te herzter» op het ogenblik, dat de de legaties klaar zijn om de bestands overeenkomst te tekenen Tot op heden had de VN-delegatie gewei gerd een permanente bestandslijn vast te stellen, uit vrees, dat dit een militaire druk zou opheffen die zij noodzakelijk achtte cm rekken van de besprekingen op andere punten te voorkomen. Thans zullen de voltallige delega- nog vast te stellen contactlijn for meel moeten bekrachtigen Daarn* zullen zij overgaan tot de behande ling van do volgende agendapunten: vérzekering van de naleving van de wapenstilbtandsbepalingen, de uit wisseling van krijgsgevangenen en aanbevelingen aan dc politieke autoriteiten van beide partyen. DEN HAAG 3n een pakhuis aaa de Van Ostadèstraat sciusoi Donderdagavond een lift los ten gevolge waarvan de 49-jangè pak huisknecht A P J van de V. met zijn hoofd op de stenen vloer vieL Hy werd overgebracht naar een zie kenhuis waar hij overleed. NIJMEGEN De Nijmeegs* poht'e heeft twee soldaten aange houden wegens diefstal van eea fiets Het is nu gebleken dat dsz* twee heel wat meer op hun ge weten hebben:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1