Wisjinsky verwerpt Westers ontwapeningsvoorstel ■I i HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Rus hoopt echter nog op een accoord Explosie legt havenwijk van Kopenhagen plat NU NOG WATER. STRAKS LAND? m Conferentie ovèr/RTG en Unie op komst Amerikaans toestel door Russen neergeschoten 1 •1 li 'fêgeilmfór*- T. NATO-conferentie begonnen. „Laat Eerste Kamer crcrli tt©( it-ht verwerpen Israëlisch vliegtuig verongelukt Zestien brandweerlieden door ontploffende zeemijnen gedood Amerika: trekt alle handélseoncessies aau Rusland in Ned. Vakcentrale protesteert ook I Marinevliegtüig schond grens van Siberië, zegt Moskou Roemenië weet niets van vermiste C-47 Trage afwikkeling van oorlogsschade VAT VOOR WEER? Veel wind en ragen. maar zacht Buitenkansje voor Lief Hack Luchtpostbrief- tien ja ar qnfterweg Ere-kerkhof is Zondag dicht Bijna f 29 millioen aan eigenaars terugbetaald Antobotsing op de - Kouiuginneweg Winkels langer open V V' tile Jaargang, no. 277. Red. »n A<^. Long# Hovin 14t, Schiedam: «7;el. 69300 Abonn.prijs» per weet 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummer» /"O.09 Zaterdag 24 November 1951 Postgiro Uitgerv» N.V. De Nieuw» Pers iBcraktéiil Amsterdamsche Bank de vrle» Rotterdam Directeur» B M PAKUS. Dc ïiii^sisclic miiiisler van .Buitenlandse Zriken, Aödrei Wisjinsky, hééft vandaag het We«tene;oM^jpiaijwgl vporstel in/zyh huidige 'vorm 'pTan^dat^ zdrg in elkaar wasgezet, om ~de ontwapë-' ning te ontduiken." Wat Wisjinsky in feite deed, was hct Wéjsf; telyke voorstel, zoals bet nu "is afwijzenTegelijk maakte hij echter bekend, dat hy ecu reeks amendementen öp .het Westc- lyke^ ypórstel .zou indienen, die naar hij hoopte totove*eeh-' stemming tussen Oost én West zouden leiden. >y .as-a* tri; de .vergadering van de polj-f*; „Zonder ergernis on zonder tie^i 'commissie van de V.N.-As- 'drukte*' uitsluitend-geleid door het sembléë spi'ik Wisjinsky .het be toog' van* de Amerikaanse minister van buitenlandse raken, Dean Acheson.' dat aanvaarding van het plan eén keerpunt in de geschie denis zou betekenen, tegen. „Wij zeggen, laat ons alle kwesties rc- g^ien en u zegt. laat ons een paar kwesties regelen," aldus Wisjinsky. De Russische gedelegeerde, ver klaarde verder, dat de voorstel len,- die door de V.S., Frankrijk en Groot Brittannië zijn ingediend, onvolledig moeten worden ge noemd. Hij betoogde, dat het plan in geen enkel opzicht afweek van de vroegere Westerse vredesplan nen en „het is dus niet een stap voorwaarts", zoals de Amerikaan se, Franse en Britse sprekers ver klaard baaden.. Wanneer men voorstellen in dient voor de beperking van de bewapening en tegelijkertijd agres sieve blokken verstevigt en nieuwe opricht, zoais het commando .voor het Midden-Oosten, wil dat zeg gen. dat men zijn eigen agressieve plannen probeert te 'maskeren, al dus Wisjinsky, zinspelend op de heden begonnen NATO-conferentie ln Rome. Aan het. slot van zijp rede be loofde Wisjinsky.' dat .■hij. ondanks zijn' bezwaren, dé Westerse Voór- stellen 'zou bestuderen. 'Adres van bankiers - IBlIWjgflHIlllI ■AmStEkBXm.'" -.'Dl! Ni:i~r:inï- scHéB&nkiersvereniging heeft zich, nu hét'wetsontwerp';tpt-toezicht 'op.1 hetCrediétwèzen door dé ;Twee'«e XbmerT, is.-aangbnpmen, inleen adres iéfich't^.t'otv de Eeréte Kamer ,'v en .geeft"-; déze vdaarih hét "belang, van hét .Nederlandse, .bedrijfsleren met klem -irt' óverweging haar goed keuring" aandit wetsontwerp' le. onthouden", x j Officiële opening van Noors-Nederlandse kernreactor UTRECHT. Te -KjeDer in' Noorwegen wordt Woensdag asi de .-door een Noors-Nederlandse commissie bestuurde kernreactor, dié al eerder tn-gebruik is geno men, - officieel "geopend in- het -£iij- zijp. wan- koning' Haakon, verschil lende 'Nóorse;-ministers en de Ne-, dérlandse minister van O. 'K. en /W, -p rot NRutten. Lgngs 'Nélson's vlaggeschip „Vtc- ';tory'\marckiiren mannen een de I Gtildslféam Guards naar het -pliegdelcscltip „Illustrious" tn de j hopen van Portsmouth, dat hen naar- het Midden-Oosten, ral verlangennaar-ide waarhfeidt ensCdè zaak.van' de "vredeX'Eén juiste•7be-- o or deling van de ontwapenings voorstellen zou echter, niet in>het abstracte kunnen worden, gevormd.' Men diende dè politieke stromin-, geh in de landen, die de voorstel len hebben ingediend,-.in aanmer king te r.eraeh,-met name in 'dè V.S, die een leidende rol in het plan vervullen. ZURICH. -1. Een y IsraeUscEvracht-; .vliegtuigi ;3ls .vanmorgen'/ /ongeveer. '5V:km ten \Noordén'varr het viïègi veld, vah;;cZürichihij,; Ruétti^Win-,' &elneergestort. -Xte bemaan l^ yaai zéven koppen is om het /levéh' gör ■komen. Het'-foestél was eètriDC 4 van/. de ,Motal-«d" Maatschappij en; was, op wegnaarAmsterdam. f:i JE.OME- StaatslièdenAcn mi- Ütairenuit twaalf Westelijke ian:. „d(^ j&rbbéu j'VriftóraWnd in -Rome ;Sesp]fOlüèatoverhetVraagstuk hoe zij met bun Atlantische bonöge- nootschap enerzijds* dé vréde" kun nen bewaren - en anderzijds een oorlog, tegen communistisch Euro pa' enAzië'kunnen winnen. I ^yèrwacht wordt, dat aan ide mi nister r^van Buitenlandse' Zaken," DefensieénevFinanciën -:/ geheime rapporten .voorgelegd zullen ■.wér den;' vwaarvan de voornaamste punten hijn:;-'f 1) -regen -het einde vandit jaar zullen de Atlantische bonrigè- noterr 24 divisies bezitten onder commando van 'generaal Eisenho wer. - - 2)" Alle 'leden 'zuilen harder en sneller .nioeten werken indien- zy' hét voor 1952gestelde' doél véej-tig ^eyochtskl^rë divisies,, wrllén yerwwèbfijkên.. H) I-U' YS •"■rl ri lico aellcx '•-.^f^Êéférë^wa^nsxén -ditrustings- - stukkèn aan-' Europa moetenléve-: ren. - - V Opav 12uurvanmiddag? is, ..dé conferentie'begonnen! .ytf- - J. ly,- -- 7 - '..;BONN'- .-r '."De, Westduitse aüto- ritéiteh'- .hebbenvergunning gëgé- ;v?n: voorinvoer van- vloertapijten •en. stoffering,, waarvan vóór 410,000 dó'^é.7u|t; "Nèdérland„!: KOPENHAGEN. Kopenhagen wertf ïnr de" afgelopen nacht "uit z^n, slaap opgêEchrikt'.door jeéé hèylgé explösiè.ïHet; Javedkwarfler biedt de. aanblik van 'cén sted na een bombarfemeht. In eénopstólgp^aéts van dé marine, waar zednünéngèreparéérdworden, ontstond brand in een bcnzineauto.vBrandweerlieden^en TnanSchappènvTan!de iparine spoedden zich naar het terrein" van Bérbrarid rom^heti^nuur^të- bluswn, nietver moedend,- dat a zich onder jdle'xmünen in het dépot geladen/ exemplaren bevonden. -./• s - brand'is- nogéniëts 'definitiefs .,be- 'iènd. /Het, [onderzoek,; wofdt?,cvau- daag- nog-dèv.ge&elëvdag voortfee- Plotselinggingen -tien .mijnen die door];dé- hitte van het viiur; tot/:- explosie gebracht waren, gé-- lijktij'dig/ dé.- lucht*' in, waarbij zes tien man gedood -•werden. Hierón-; d 6rbevonden,.zich.; élf brandwéer- liedén 'mét hun.;commandant! Vier. endertig!anderen werdén gewond: en piactisch"f-met'/;eèn^brandwèèr- inan. die.yaaoC!bet: biussingswerk baddeelgéaomenjHst,er ['zonder ;lec-; sel: afgêkomeo/; Eerrt; tegen de: och- ténd kon^het vuur /-bedwongen worden. Tóén de brand op zijn felst woedde, was 'dè lucht'bovén Ko penhagen hel verlicht, zodat hij zelfs tct in Zweden- te zien was en de explosies* waren "zov hevig, dat in Malinö .verschillende rui ten sprongen; Voor de'/ -Kopenhaagse brand weer is-thans een ge^arlijke si tuatie ontstaan, daar acht vaa haar gróótste en modernste wa gens bij de' brand ernstig bescha digd werden, zodat er in de Deen se hoofdstad gebrek aan-'m'ateriaal ontstaan, is; '-■■■ Omtrent de zet. HDeze bn^lóffingis; déhevigste, die' dë"; Deensè hoofd stad ooit ge? kendheeit en' zelfs _de "talrijke sa-, botage-explosifs;..die. tijdens de oorlog; plaats yondehif bunhen hier! .meé/ 'mét^/vèrgÖekëni^órden. KEY, WEST. rrcBidcnt Tm- ntan heeft bevel gegeven aüe hau- del5couccssies iii'. te trekken, die Rustend én Polen .{pp grond" van - hét programma- der wèdèrkerise 'han delsovereenkomsten genieten, x" Door hét", besluif"/vandei '/prési dent, kojnt er;/eëp/"eiiide- aan alle voordelen* 4i,ès^b^e rlandéja/uit. nóclde/Van de - m'eestbèguhstigings- claüs.ulès, van. het|prograinma" voor dè?hande]saccooraën- genieten. ./Betzelfdp /.besluit \yerdreeds/ feërdër/t^i; aahrtëivan. ^?jëcho- siowakije.Bulgarije, Hongarije e, China genomen/ Verder kondigdé-president Tru man oéh algeheel/verbod 'af voor de -invoer,s uit Rusland enPóleh van alle soorten'bónt. - - De extra-uitkering DEN HAAG. -r óók dc-Neder landse Vakcentrale/ heeft een ./pro test doen' hóren: t.ëèéh :de extrarUii- kering van/;elf:-procent/Vaio/hét/ weekloon óf twee crj /een half péo? cent ..vin' het 'maahdlóón,. tot één maximum van f <8:5(>;./Dit: protest :treft de/ thans, gevoêrde loónpolitiëk in het algemeen. M i - Het feit, dat thans óverleg gevoerd wérd: oyert een, ,zser..,kleine loontoe- slag1 be wij st/aldus de.':N.y.C,/dat. dé gelëxöé/loohp^olitiëlc:^ hééft/jOt een lpöhpeil,/;üat. terh^uw ernood völ- doen d e - is.'-vó'or'de/ine est primaire1 vensbehóeftén ni^slechts ;.sóór-de laagstbéloondë groepen, van \y.érkne- mers. doch ook-vóötrgrote/groc^en geschoolde vakarbeiders. i S Israel zal MoskouVnota niet beaalwoorden TEL. AVTV. De Russische nota aan Israël en/'de'Arabische landen, waarin de/-.regeringen 1 van hetMidden-Oosten /gewaarschuwd worden 'tegen 'deelnemlng/aan .een dobr het Westen voorgesteld coin-. manda voor hët;' Middeh-Oóstca/zal door-Israël tïm'ét .iS^éeöCpfficiëlé nota worden-' /b^arftwoord. j"' Israel1 zal'-,welüpfitl^éagejgD^'mét een.. mondelinge mteénzêtting. (Eigen bericht) DEN" HAAG. Hoogstwaar schijnlijk zullen binnenkort - be sprekingen beginnen tuEsen Ne derland cn Indonesië over deher ziening van de R.T.C.-ac co orden en de opheffing vari de Dnie. Dit is het resultaat" van de conferentie,- die: de Indonesische minister rvan. BuitenUmdse Zaken Subardjo hteft gehad metde,/Nederlandse -mtnis»- ters Stikker, en -Beiers/'// De bespreking heeft, zovgaf .meii ons'/in '../bevoegde/ 'küngen': 'tè./köi/ n'en,: geleid /tot/ééa ^yërbétgring van /'de/.-"verhoiu^'g'" 'tu^éh"'-beidè:- lahden.' 'D"at wil1 hiet zèggéoil-dat- WASHINGTON. Rustend heeft bij Amerika geprotesteerd tegen schending vah.de Siberische grens door ccn Amerikaans vliegtuig. In een 'nota, die door Moskou op 7 November is Ingediend, wordt gezegd, dat de Russische luchtmacht het toestel heeft beschoten. Deze nota werpt nienw licht op'de vermissing van een Amerikaans tnarlnèvHegfulg dat sinds $_JShvember'Is verdwenen. De bemanning bestond uit drie officieren en zeven .manschappen. Washington heeft generaal Ridgway verzocht een •onderzoek in tc stéllen. Volgens- welingelichte kringen De omstandigheden waaronder de heeft Gromyko do beschuldiging' onderscheidingen verleend wórden uitgesproken, dat-het Amerikaanse lopen parallel met. dié'welke aan toestel bewust de grens in het ge- Russische vliegers verstrekt wer- bied van V^adiwo&tok heeft ovér- den tóen zij ini het begin van dit schreden. Daarra zou het achter- jaar ech toestel vah de Amcrikaan- volgd'en beschoten, zijn dóór de se'vloot neerschoten. Russische luchtmacht; Het vliegtuig zou yóor het laatst gezien, zijn- ter wijl'het in ;öe richting van dc zee. verdween. Associated .Press tekent hierbij 'aênV dat dit-een" uitleg kan vornien voor de aankondiging in dé Moskoüse "pérs over. de decoratie van-.twèe Russische vliegers dié buitengewone diensten voor Rus land verricht hadden.- (Jn een be richt' uit' Moskóu 'wordt meegedeeld dat -de 'Russische regering twee vliegers van de Russische vloot beeft gedecoreerd met de orde van "de Rode .Banier voor de buitenge wone vervullingvan hun plich ten).. /I - WASHINGTON. Hét Roe meense.' .ministerie vgn Buiten landse-Zak'eh hééft aan Ameri- k'aan'se jècatjé"meegèdeeld dat "het g^én' inlichtingér?" ontvangen heeft dat een- venhist Amerikaans C47 transportvliegtuig zi^b op Roe meense bodem'zou- bevinden. Het 'zei tévens, ;jn verband roet berichten uit Wcnén,- dat "het tóe- stel óp' Roemeense' bodëm néerge- stórt -zou-zyb. hiet-te weten waar op' d^zè berichten- gebaieerd zijn. DEN HAAG. - Do,afwikkeling van de .wettelijke rêgming der oor logsschaden wordt vertraagd door bet feit, dat het ontwerpen van de uitvoeringsbeschikkingen door de ingewikkeldheid veel tijd vordert. De Cinancieringsrcgeling voor wo ningen cn kleine bedrijfspanden is thans In een zodanig stadium van voorbereiding gekomen, dat zeer binnenkort "de publicatie daarvan kan word?n .verwacht.-. Dit - fieldt eveneens voor de.zgn. kernfinancie- rings'règeling cd de financièrings- regeling- voor boerderijen. Nog in voorbereiding zijn fjnancieringsrcge- lingen voor. de grotere bedrijfspan den. voor boroógene gróepèh van be- drijfsuifrijfstlngen en voor schepen. Naar hèt zich laat aanzien zal de afwikkeling, v$n de huisra'adschade voor wat-betreft .de berekéning én de vastktelllrtg van dè aanvullènde bijdragen 'in het-begrotingsjaar "1S52 goeddeels haar beslag krijgen. Per .1 Novemberj.l. -warenongevcér 4DO.OQO van de 600.000 schadegeval len definitiefbèrekénd én vastge steld. 1 Staling-rad én Coventry, de twee '"afeffen,&iefz& oprit z^pelyTfi:'tósb/ heit «geleden 'iiits-MerèMooftép wr hébbètt/ff®wèénteTüaA5,Iéd|it uitgewisseld.:-Op dè fotó: een af- gevaar&ïgde/: van Stalingrad, 7neyrouto l- Tayano (midden)] 1 staande 4ii/'dé/r#ïners' v'anf de - kathedraal - van Coventry tussen de f geestelijke^ Howard i-free hts)' en.':' èurgeroéester "Wéstbn van Z0/ Coventry (links). LW (Van-oivze weerkundige Z f \x<ïk^ewerkèr)jC- -.Het zietJ ér-, tnaar-. datrs de reg0n,idie.;:;aéL#laatsté-.;dagéé>1s^'% öaIfen/:öÓk :,gèdürefidè'héé .weekeinde hog zal voortduren. Uit- het.'westen 7iaderen depressies, dieZóTUfag/httit tiivlöèdïzullën uitoefehenöp.het WBer in ónze omgeving. Vandaag' reeds bevond', ons-land Zich'Ah:: éénj wèlis- tcactr, zachte, maar... zeer} krachtige luchhtrbmtösr,- 'wa.drinf.-nh :en-dan regèh- of hchte'motregenfyaofhwavi: lnde loop van de avond Zal'} èeh. koeir.rc luchtstroom vanuit' 't westen ons land hunnen binnendringen.' Het geen met regènbuièn en flinke wind stoten gepaard zal gaan. Af cn toe culten w!j'"cchtcr de zon tc zien krijgen*. Afles bij elkaar, gnnomeh staat óns.onbestendig 'cn regenachtig, maar'tamelijk zacht weer te wachten. Later minder, zacht S Wccrsvcr.waciitinggeldig, van S Zaterdagavond tot;;.Zondag- avond: -x 'r 5 - Zwaar, .bewolkt -met. nu .en - dan regen' maar, in -de noord- g westelijke helft van... het land latèr'.ook_enkele. opklaringen/ Aanvank^ffik krachtige en. nu en dan mrrde Zuid-Westelijke wind en zacht voor dé/tijd van het jaar. Later tot matig afnc-: g monfle wind - tussen Zuid m Wést en; minder zachl 1 25 Nov. Zon op; 8 'ti 15 m onder' g 'lA-u 38 m: Maan op 3 u 35 ib 'ört- is der:14'u - •- - daarmee reeds overeenstemming is bereikt- over het plaatsen van NieuwGuinea op de agenda oor de komende conferentie, maar er weinig- aanleiding om verdere vertr aging/'dnh'et/! beg in daarvan té' verwachten.- f - DEtt HAAG De vergeetachtig* hei'dgvan de door het. tempo-van ,de tijd „gejaagde fméjjs-. - demohMreeijt izich/.;7ilet'.aUifen'/iii/dehrterog^iè éollectve; rbhrujerjiiti,;'.'toèlke tiirt, apenbare, v .middelcjfvanuerupér' 'acHtérblyoe^/Opkp^'zénfp^ries) n'aji':!:dê/'Ntaatslaieru::u/"OTden.,-h,föH5. haar étèééjjÖén i:eën&YVeróëtér% :/éia/ in/'sRijkgeaa 'v'gestért,' /-wearx spoórlóos: verdwyhemGlh'' d'w-'memo- rie van aa-Soorfl betreffende cG begroting v an Financiën/ deeït mL- nifiter f^Lieftincte ';mèdè;: i dat;cihégréTts niét réfgéh aaide -prezen dé dé laatsté1^twèc/ jaréh igèhoót rës~ pèctieöelÜJc en ff86360. .".'Bonn vraagt Den Haaa: Schadevergoeding aan Duitsers, die hier gevangen zaten !';(Vih--eeni" onzer r.edacteur^) DEN HAAG. ?De/DuIt«!' am-' bassadeur;,Kééft." in opdracht1 van zijn 'regering;/één hotg.-/ aangeboden aan 'dé Nederlandse/ragcridg, .waariny'-wordt/gé^ Ióo5Stellingaan' DttitM burgers, dié "na ;de oó'rlog in Nederlaod ge- vangen ;;hebben«..gezéten, /.onder dat; later'/door rechterlijkéx uitspraak 5s vastgesteld./.dat v-zij;; schuldig waren aan misdrijf. '/De - Nederlandse/' regering./; heeft op "de Duitse nota, nog niét ;rge- antwo'ord. t ,J /Bijdit bcricht'.is/i/de, gahtekériüïg-' té., maken,/ .ttet/idé;/overgrote .meer-, "dërheid dér//Duhsérs,.dïeihier^c-: vahgèn: waren/maar/die/lateivzon-f dér ..ve r o or deling o ver de s grens iyngezet, .Wel/yefre >van brajid-j schoon was. In de.meeste gevallen' was het; aantalzaken; datpnenhun ten ..laste- kón •■leggen1 .vtoreohoog. Men.;, heeft v/er-vdét voorkeur' 'aan^é-j gevendéze xHëdenï zö./'sjpóedig r-mo'- gelijlé over ';de grehs -te'-feétlën/téh-^ einde nietigenoodzaakteter zünhen' Iaihée-' jaxênifl, --Nedèrlandse''^geyah-) genissertbp" 'té!' bërgéii/"/'Mèn': b eeffcl hen. sléchts "zö^: lang! véMgébouden, als nódig was" voor het rondróakéh' van "zaken/3 iê /tégen ahdèrëpoli-i tiëke"aflinfjuènïéri.'./' ?ye^déïf'i/i-gB-i vöërd;'1 'eriwaarih/zii f "waardevolle, gètüigen waren mDDELBVRCT c "Mevrouw D. H. OverpeckecAfy.ner uit, Zoutcljin-: de ónlvtrió een brief uil' Walla (Washington), cffë!'rui7h tièit1 jaar nódighad-gehad óm 'de'geadfèsseer-. de ter- bereiken, ondanks hetti'feit, dat hij- aangetekend en- per.! lucht post tres verzonden. Die ^-emending, geschiedde op 24 Jannen 19'il'jmaar de Britse autorite\ien 'namén, ^iióór. de brie/, Nederland bpréilcte,het liLChtpoststvk in beslag. Zij hebben hém blijkbaar' zuinig bewaard,r Uit Amsterdam werd de brief vergou den op 27 Nóuenttier*J95r.'- Jongen gooit njeisj'eAalk iófij«/;ög«i/ So-Ambacht gébeurd;«Een achtjéurfg jóngetfe'.'góoideëênhand rol 'fltlMhlfiirto talt; .nairJflM-, hi&. O P déze fraaie. tegenlïchtfatc, gemaakt op 3000 meter hoogte boven het! Groninger V/ad can het. Oosten; uit' by eb,. zietc men: lx de- kust van 'Friesland; -2. een? klein stukje van Schiermonni}c- 1 oog;: 3. Ameland; -é;Terschslling; ■5:eeri stukje: van het ^Groninger Wad6. het- Friese Wad; 7,-jhet-1 Friese Zeegat; 'S/het PirtketiGat;} 9. hét Amelander 'Gai;%'Thans person rich/nog twee-maal Aver etmaal millioenen kubieke, me- ters -toa ter- do or de zeegaten en/ •rnotótv. dea-Whddenzee by iedere .vlóed .overstroomd. De mogelijk-', held 'is échter niet«itgesloten,. dat-Nederland in de toekomst,op/ deze plaats èen-flinké oppervlak te land.aan de zeeontrukken'zcü... Luchtopiunn e Aerofoto /K-LJlf:): Meh me voor - nadere ti bijzon- derheden, hieromtrent het artikel eldersin dife blad.f'Di ,Aj>ISTERDAM Dc procureur-* deelt, xaêAetf ^limenlandséSZakeh// T»ët//publlek:-/ fwör'flt'/gewaai^hiiwa 'idch /Zondig;,, inilët inaar: Haarlem té begeven voor^dc Haimiè .Schaft- berdenkmgjDie dag'-: Is-. de crc- begraafjplaats1 Bloeméndiaal v'.opi adviesvah' •'/dëi/'/Comii^saris./|dêr.:';-: Kohinjrth gesloten: OókandereTieJ togïngen ei^ opiöflhteh 'zöri döor da bnrgemc esters van Haarlem en BlwemehdaiU ï/.ver'boaéiia^ Ondc 'bankbiljetten van f500 en f 1000 •DEN HAAG. 'Per 1 November jU/Avaréri >Tgftegistreerd/lB^Si" visr^v M^^;i:y^^p.etóbhëh'i;/di^i;d.«tgdi;/ n^teaVhÜh'Jb'aiikbiljëtle^ en lOflO in?te/ leveren/éu daarvcor/ nog-; vergoedingwensen -te .-ontvan- 1 gen. Op die, datthn /wai. op 9750. ver-' zoekengunstig beslist;aan/^de vcr- zoekers -werd /'v28.RI3.000. terugbe taald. Hieronder .zijn "505."verzoeken1 begrepen,', welke/:in/ eerste iristantie zijn,nog 1803 in, behandeliag.aln /to- taal/ werden' 8298'wërzóekén ./toteéii bedrug cvari/ f.'28.313:0OO/nfficwra Er i moeten 216 r/venoekm/ behandelde t;r' - Op'de" krüisib'g Rijksweg' 16étv- Konlnginnewèg - botstëh ■'gisfermid-/ dag - twéë" rauto!s '':op"èlkaar J 'rèspéc-/ ,ti-yelfik /bestuurd;'nöÖri/dë/eQJjarigle; mfiéniéur; -Cx^an ^Ki-Viiit^TTaarlëtry1-' :-.én;/a^54-jartge;:-ïngénieur^/^!2<!; i uitiDen.Haag..; Door. dé/schok w.ërd/ .dé.;.: brberVwgn i ëerstgenbeihde," d»: 71-jarige A. van- K. - tilt .Haarlem* 'Uit/: de - - wSgenx géslingerdJMèt JhDOfdwonden. :wérdK:hyiv°a^ ïv hët? Züidórzïalfenhiiis:tê;;;xRdttërdam, 'vervoerd/''Vandaar1 'bon'/'hij/;/Jnhlr; huis /1^rugkeren.;.;De/;au.tó!«,^Werden' zwaar'; beschadigd en/ruoeaten/2#br4r dén,: (weg'gèslëèpt- -- Tri .vér band. met,dè"komende -féést-* .-•••• dagen hébben/:burgemè^é^/ëQ/wéi-'' houder5;:/fiëpaald^Joat;/dé/v^ hun zaken voor "hét -publiek '-jge- /cipèhdixnogen hëbbénp op/ 29 /'ehhc-SO''/i' November,,!,: 3,.4,'22 .en;24,DécemJ/ .bèrVtót7.22--uur -'on '<op ;-21 :eh/31//Dé- cernber tot 2I',uur.'. ff-' 'i "y /.De'ïtf d'e verordening'; op 'dewinf kélsluitlng-yoórgéschreveuiéochfèndi;/ enröidöagsluitlngen. geldsn/niét-OD! genoemde1 dagen en óp s-'Dëcèmbér/v/:. RT-jafige.uitvoejdèrJ/iril da.'.Treubsfaaat/ aangéhouden.,-' H IjX.bc Stuiirda^'^èh :autó- 1 texwüLhiK ó'aÓeri<h:ahkinv.Ioedw.vérkeen.- de.' Zijn med«pas«agler .cèn25-larigo

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1