Y.iY-lroepcn blijven ook na bestand in Korea HET ROTTERDAMSCH PAROOL Pessimisme na rede van Wisjinsky RAAD VAN NATO BESLUIT: Eisenhower wil binnen een jaar 40 divisies Dolle autorit een kanaal Naderend bestand in Korea lucht Amerikanen op Woedende Mossadeq krijgt vertrouwensvotum Haimie Scliaft-Iierdeiiking deels verhinderd Eervolle nederlaag voor Nederlands elftal Brutale inbrekers slaan grote slag [Woning afgebrand te Rosmalen (NB) Amkunezei -zijn ten onrechte ontslagen' in Rotterdamse politie staal voor raadsel Steen door etalage ruit van juwelier r Al te veel belangstelling Weinig kans op beëindiging van' beivapen ingswedstrijd Uitwisseling van krijgsgevangenen nog een moeilijk probleem De Gaulle wil coalitie y Vele daklozen door brand in Makassar Verkiezing in Perzië begint over enkele dagen Schip in nood ®P IJselmeer. Man doodgeslagen bij vechtpartij Politie had omgeving van Ere-kerkhof afgezet Treinbotsing in y.S.t 18 doden! Prijs van f 10.000 I öp no. T6ÏT3 r :11e Jaargang, no. 278 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL. 69300 - Abonn.prljs: per week 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Maandag 26 November 1951 Uitgave N.V, De. Nieuwe Pers - Postgiro 395644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vrie» Opgesloten Bewoners door buurman bevrijd STAVENISSE. Brutale inbre kers hebben tijdens .het-weekeinde zich toegang verschaft tot de woning van de slager en veehandelaar Gunst te Staveuisse, die juist veel geld in huis had van diverse- vee- verkopen. Met een buit van enige tienduizenden guldens hebben zij zich nit de voeten'weten te maken en tot dusver ontbreekt van hen ieder spoor. Hoe brutaal zij te werk gingen blijkt uit het feit dat zij de slaap kamerdeur van het echtpaar barri cadeerden, met een plank, die zij elders in huis hadden uitgezaagd. Mevrouw Gunst werd om 6 uur 's morgens wakker. Zij kon de deur van de slaapkamer niet open krijgen en begaf zich weer te bed, waarna zij onmiddellijk insliep. Haar echt genoot slaagde er een paer uur later evenmin in de deur te openen. Met behulp van een buurman en een lad der kónden de heer cn mevrouw Gunst tenslotte via het raam hun slaapvertrek verlaten. Toen pas bleek, wat er gebeurd was. Toen ont dekte men op de trap en' in de keu ken ook een paar slagersmessen, die de inbrekers hadden klaar gelegd, voor het geval zij soms gestoord zou den worden Mr Slikker vraagt: Hoe te handelen mei Faroek's titel ROME Minister Stikker heeft in de Nato-raad die in Rome ver gadert gevraagd, wat gedaan moet. worden in de diplomatieke lm- passé, ontstaan door. dé uitroeping van Faroék tót koning van, Egypte en de Soedan. Mr, Stikker wees er op. dat de nieuwe Nederlandse .gezant in Cairo de heer Cnocp Koopmans duidelijk te verstaan gegeven „is, dat .hy niet tot het hof zal .worden .toegelaten indien zijn geloofsbrieven met ge richt worden, aan de -koning .van Egypte en de Soedan. De Griekse/ waarnemer op de vergadering het dadelijk weten, dat zijn regering ..-de nieuwe hielvan: Fai?bek_vn}et/zou; erkei^eji;:pnrfln-f. dere mogéndneden bewaarden het stilzwijgen. Negen personen dakloos ROSMALEN In- de nacht van Vrijdag op Zaterdag .werd brand ont- dekt in het woonhuis van de. familie Van - V.enrooy, een gezin vannegen personen, gelegen in het Maleiskamp onder de gemeente Rosmalen. In" al lerijl moesten .'dé "bewoners in nacht gewaad het brandende perceel ver laten. Het huis bfanddde geheel af. Van de. inboedel- kon! bijna niets ge red worden. Twee gelten kwamen - in de vlammen om. De oorzaak van de "brand is nog onbekend.". Vérzeke ring dekt gedeeltelijk- de schade. ROME. Ia het pompeuze „Foro Italico", dat door Mussolini werd gebouwd als monument voor het fascisme de fascis tische leuzen staan er nog steeds in de standbeelden gebeiteld is Zaterdag de belangrijke vergadering van de Raad van het Noordallantisch Pact geopend. Ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Financiën en hoge militairen van de twaalf Pactlanden zullen in hoofdzaak in geheime besprekingen een weg zoeken om, met behoud van de mogelijkheid van een vreedzame regeling met het Oosten, het Westen zo sterk moge lijk te maken tegen eventuele communistische agressie. Het belangrijkste besluit dat de ministers van Buitenlandse Zaken namen was, hun troepen niet uit het Verre Oosten terug te trekken, zelfs wanneer dc wapenstilstand op Korea is getekend. Eerst zou een algemene regeling in Azië met Rusland en com munistisch China moeten worden getroffen. Aldus verluidt in diplomatieke'kringen. Dc Raad van de NATO kwam tot deze conclusie nadat hij rapporten had aangehoord van Acheson over de vooruitzichten op'een Koreaanse wapenstilstand; van Eden over de situatie in het Midden-Oosten waar door ongeveer 50.000 Britse solda ten gebonden zijn aan gevaarlijke olaatser en van Schuman over de oorlog in Indo-China. Vandaag is het een belangrijke dag voor de NATO-conferentié: ge neraal Eisenhower zal rapport uit brengen over dc werkzaamheden van het geallieerde hoofdkwartier in Europa (SHAPEi en men verwacht daarin een aanwijzing te kunnen hóren hoe lang hij nog als leider van de SHAPE zal aanblijven. Eisenhower zal de Raad tevens meedelen; wat en hoeveel hij nodig heeft aan mannen en wapenen om voor eind 1952 - veertig gevechts- klare. divisies te hebben. Dezer dagen komt ook' het inte rim-rapport van Harriroan. direc teur van de Amerikaanse hulpver lening aan - Europa, aan de orde. over wat bereikt werd door de „Twaalf, Wijze. Mannen", Daaruit zal men kunnen boren hoeveel Ameri kaanse hulp "nodig is oiri het gat te vullen tussen dat wat Europa, heeft en wat het nodig heeft. Tn.Januari, als de NATO weer bijeenkomt, var- Uitspraak van militair ambtenarengerecht (Van een.'onzer redacteuren) DEN HAAG. Het militair ambte narengerecht heeft bepaald, dat het ontslag uit de militaire dienst van de naar Nederland gezonden Amb'onese militairen van het voormalig KNIL ten onrechte is gegeven. - Het gerecht deed deze uitspraak in de zaak tussen; de' Ambónesu ex-mili tair P. Saptenno en de minister .van Oorlog.. Deze zaak wint aan belang rijkheid, omdat deze uitspraak van betekenis zal zijn voor alle.in Neder land verblijvend Ambonesc, mili tairen. I" Mr, D, Veegens, verweer voerend voor de minister van Oorlog,; zal .tegen deze beslissing in beroep gaan. ROTTERDAM. De Rotterdam se politie staat voor een raadsel. Zaterdagavond laat is uit de Ro- clmssenstraat een „Citroen" ver dwenen. Met grote vaart is de wa gen, slingerend over de weg, over de 's Gravendtfkwal gereden,-ram de daar een geparkeerde auto, en snelde zigzaggend via de Bltfdorp- t urm el en de Statensingel. Daar hotste 'de wagen' tegen een ver- kcerspaal, die sneuvelde. De zon derlinge rit, door vele Rotterdam mers met vrees en verbazing aan schouwt, ging. verder overde Gor- delweg en eindigde met een plons io het "water van bet Noorderka- naal. De bewoners van. een dichtbij gelegen woonschuit schrokken daarvan hevig en snelden naar buiten. 'Zij zagen nog net een .man naar. do wal waden en druipnat verdwijnen in de richting Hüle- gersberg. .Bij de Middellandstraat had de- bestuurder van een anaere auto vaart moeten.minderen voor de slin gerende. wagen.. Hij besloot er achter aan te gaan. Later heeft deze ybaul- feur de politie verzekerd, cat nu twee ntenscn in de verongelukte auto beeft zien zitten. Maar zover bekend-, is ,er slechts één uit_bet water gestapt. De politie heeft Zon dag de hele dag gedregd.maar al leen de -auto gevonden. De -zaak heeft nog een andere vreemde kant. Zaterdagavond is tn Den Haag een „Citroen" gestolen, die de politie -in de Rochussenstraat heeft teruggevonden, waar de dolle rit van de andere „Citroen" begon.- De politie legt dan ook verband tus-: sen., beide-,.-voorvallen, maar weet. voorlopig nog-geen oplossing voor- dit-raadsel.- - Dief (op fiets) griste aantal horloges mee AMSTERDAM-In de afgelopen nacht omstreekstwee uur. ts een partij horloges gestolen by: een ju welier in de eerste Van Swmaen-. straat te Amsterdam. Iemand, die op; het ogenblik nog onbekend is. fietste over het trottoir langs de'juweliers-: ziaak. Voor de winkel .gekomen gooi-; de-hij een steen door de etalageruit,, griste een blad horloges uit dc eta lages en verdween met grote snel-: held in het duister. Nocb .de juiste hoeveelheid noch de precieze waar-; de van het gestolene is op het ogen-r blik bekend. den de definitieve resultaten van Harriman's werk bekend Dinsdag zal de Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman verslag uitbrengen over de Parijse besprekingen over een Europees le ger-. Uit welingelichte bron wordt ver nomen, dat de plannen voorzien in een Europees leger van bijna 1 millioeo man binnen anderhalf jaar tijd. DEN BOSCH Familieleden van de heer J. B. die Donderdag middag met zijn auto in de Zuid- Willemsvaart nabij Den Bosch is gereden, waarbij hij verdronk, hebben Zaterdagmiddag zijn stof felijk overschot opgehaald. Prinses Margaret van Engeland hecjt een kort bezoek-aan Parijn pebracht op de voet gevolgd door een leger van persfotografen. Of zij nu de Eiffeitoren beklomop bezoek was bij generaal Eisenhower, of een praatje maakte met de Franse mode koning Dior (foto onder), steeds wa ren de lenzen op haar gericht. Maar dat deze belangstel ling haar soms wel wat al te bar werd, bewijst de foto rechts, waarop zij en haar begeleider met van toorn fon kelende ogen kyJce» naar de fotograaf die de. prinses met lange sigaret- tenpijp in de Parijse nachtclub „Monseigneur" het amusement kwam verstoren. Onmiddcllpk na het maken van de folo ver lieten de prinses en haar gezelschap het établissement. (Van onze reisredactenr) PARUS. Meen heeft een dag de iyd gekregen om de redevoering van Wisjinsky te bestuderen en is er niet optimistischer op geworden. De Fransen zün nog het'minst teleurgesteld. Z\j zien door de nauwe spleet van de bijua dicht gegooide deur nog enig licht komen. De Engelsen druk ken zich. al gereserveerder uit en de Amerikanen hebben by monde van de heer Jessup, die Acheson verving, onmiddellijk na de zitting verklaard, dat ztf uitermate teleurgesteld waren. rikaanse opvattingen, waarmee trouwens de Engelsen en Fransen De heer Wisjinsky heeft nu een aantal amendementen ingediend, die echter alle hetzelfde doel na-« streven. Hij wil telkens proberen het gronddenkbeeld van de Russen, c'cn inspectie over de ontwapening,- tegelijkertijd met een verbod en vernietiging van atoomwapens, op het voorste! der Drie Westerse mo gendheden te enten. Aangezien dit lijnrecht in strijd is met de Ame-: (Van, onze correspondent) t NEW "FORK-- Het uitzicht op een -nabije'wapenstilstand in Korea heeft algemeen 'eengrote opluebting in dc Verenigde Staten gehrkcht. Geen porlog ls ooit tuinder -populair èaxhéGbaxre klimaat/vormen ceeds redcnèh óp^zichzelf/ maar ^waarifei*' weegt, dat voor'het grootste.deel van dc;bevolking het oorlogsdoel moeilijk te begrijpen, is, vooral sinds bet;duidelijk'is géworden, dat het verslaan van. het communisme In Korea-en-de oorspronkelijke beoogde eenmaking van de helde delen, waarin het schiereiland door de 38ste breedtegraad fs ver- .deeld, onbereikbaar is; Bij ditalleskomt nog, dat bet voor tallozen moeilijk te verwer ken isj dat Amerika bet leeuwehaan deel, draagt van de verliezen 'in een strijd, /die onder de vlag yan de V.N. wordt gevoerd. J ffffluamiiii nu-. xisi ur.t h, n :i-cni uiïuiüh ii>m;-hiit» intmniiDi mn» PARIJS Op het congres, dat de RPF de afgelopen drie dagen in Nancy heeft gehouden, heeft generaal De Gaulle In een' slotrede gisteren bekend gemaakt, dat zijn party bereid is samen met anderen tc regeren. Hü Rót er evenwel geen twy'fel aan bestaan, dat de RPF in zulk een kabinet de leiding moet hebben. Zóals men weet, was het stand punt van de generaal -tot" nu toe, dat hij alleen de. macht moést heb ben, doch de gebeurtenissen van de laatste maanden., (of. verstandige adviseurs) moeten hém tot andere gedachten hebben gebracht. Het is DeGaulIe blijkbaar' dui delijk geworden, dat de meerder heid ven de Franse kiezers weinig voelt voor zijn alleenheerschappij. Tegelijk was hel iedereen bij de stemming over het vertrouwens votum verleden week Dinsdag in de Kamer duidelijk, dat het weinig gescheeld had, of de Gaullistische stroming in de boerenpartij had het pleit gewonnen..De Gaullë's verklaring.,van Zondag dient on getwijfeld bm de toenadering der andere partijen tot de RPF bü een volgende gelegenheid te vergemak kelijken. Zulk -een opgelegde kans ■zal hij beslist een volgende maal niet willen missen. DJAKARTA. Ongeveer ,1500 mensen zijn dakloos geworden door een grote Joiand in Makassar. In het Noorden.van .de stad werden 95 hui zen door het vuur verteerd. Door de sterke wind "greep het vuur snel om zich heen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nabij het woonschip Neelt. dook de gestolen Citroen in hei donkere water van het Noordetr kanaal. Een meerkabel van hei schip bmlc met'een knel af. De scherpslijpers,-die een- we reldoorlog zouden willen riskeren zijn steeds een uiterst kleine groep geweest, maar hun aanhang leek een ogenblik groter te worden na dé emotionele reacties op het ver moorden van geallieerde krijgsge vangenen in Korea. Deze emotie raakte echter beslist op - dc achter grond, toen de hoop op een spoe dige wapenstilstand herleefde. Bij de voortzetting van de eigen lijke wapenstilstandsonderhandelin gen zal dc kwestie van do uitwis seling van de krijsgevangenen wel een der moeilijkste blijken te zijn. Noord-Korea noch China, onder schrijven de conventievan. Genève inzake - de, .volledige .openbaarheid omtrent hét lot van de' gevangenen, zodat het allereerst "noodzakelijk zal zijn, enige zekerheid te' ver krijgen over. het lot van hon derdduizend vermisten, waarvan een tiende behoort tot de strijd macht van de V.N.- en dé 'rest Zuid-Korea nen 'zijn.'. Een volledige uitwisseling kan .voorts nog moei lijkheden ondervinden,' "doordat vele' Noordköréaanse cn Chinese krijgsgevangenen niet [terugwillen. TEHERAN. De Perzische Nationale Vergadering heeft met negentig tegen nul stemmen bij zeventien onthoudingen een motie van vertrouwen in de regering Mossadeq aangenomen. Toen Mossadeq, wenend en met gebalde vuisten op tafel slaande, om een motie van vertrouwenvroeg, bepaalde de voorzitter, dat een debat over uitstel van de algemene', ver kiezingen tot 18 December moest voortgaan. Woedend riep Mossadeq uit: „Ik ga direct met de verkiezingen beginnen. De wet op het uitstel werd niet door de Senaat bekrachtigd en niet door de Sjah getekend".. De kamer besloot met 57 tegen 28 stemmen het debat over het. uitstel, der verkie zingen aan de vertrouwenskwestie te laten voorafgaan. Toen enige tijd later de motie van vertrouwen was aangenomen, stapte Mossadeq glimlachend van het po dium en verliet, kwiek lopend als, een jonge man, onder gejuich de' zaal. Zijn positie is .nu -weer vrij sterk..:.'i Onder groot enthousiasme .van het publiek was de premier naar het parlement gekomen om verslag uit te brengen over zijn reis naar Ame rika en Egypte. \^'NKHTJïS5ÉN,' 575 _v ton hi etende 'mi,-^C^toslBó^dat ^Za- terdagavóndqm -8 nur; de Oranje sluizen bij. Amsterdam- passeerde op weg naar. Bakhuizen, geraakte te middernacht in bet stormachtige weer op het IJsselmeer tussen Wjj- rtenes cn Venhuizen in moeilijk heden, doordat het roer brak en de schroef pnklaar wérd. Omstreeks half vier Zondagmor gen was. een der Stanfries-boten in-de nabijheid en poogde assisten tie te verlenen aan de „Consido", die als /een tol ronddraaideén. moeilijk op sleeptouw kon worden genomen. Men slaagde, er >in het schip met twee kabels wat dichter onder de wal te trekken. De reddingboot..uit Enkhuizen haalde een. vrouw met twee kin deren van boord. Zondagochtend slaagde de Stanfries er in het stuurloze schip dc haven van Enk huizen binnen te brengen. accoord zijn gegaan, betekent dit, dat wij een reeks van gelijkluiden de debatten krijgen, afgesloten met gelijkluidende stemmingen. Dc voorstellen van de Russen dragen duidelijk een propaganda- karakter. Zü bevatten in tegenstel ling- tot de laatste rede van Ache son'geen'redelijk plan voor ont wapening, nog veel minder een plan, dat een redelijke kans van slagen heeft, maar zij maken een vcnijnigè' -polemiek mogelijk. In zoverre heeft het voorstel van de Westerse Drie bereikt wat Acheson ervan verwacht heeft bet nee-t onthuld, dat de Russen blijven vasthouden aan hun ..tot.nu toe ge bleken houding. Het is een houding van volstrekt wantrouwen en vijandschap "en kan slechts leiden totintensivering van dc bewape ningswedstrijd. VRIES. (Dr.). De heer J. Wig- gemans uit' Donderen is .Zondag nacht gedood tijdens een vechtpar tij met enkele jongens. De jongelui kwamen joelend van een dans avond en maakten lawaai -voor. het. huis van de heer "W: KDeze kwam naar buiten om daartegen te pro testeren. Er ontstond .een vechtpar tij, waarbij de -18-jarige landbou wer G. B. de heer "W. een jclap. te^ gen hét hoofd gaf. De man zakle ineen en bleek te zijn overleden. Hij laat een vrouw en vier kinde ren achter. - (Van onze correspondent) HAARLEM. De Harnile Schaft- herdenklng op de Erebegraafplaats te BIoemendaaL is Zondag niet door gegaan. Wel trachtten enkele.leden van het organiserende" comité dé begraafplaats te bereiken, maar po litie en marechaussee hadden de omgeving in n-Ude kring afgezet. Toen de kleine stoet mensen bü de Zeeweg kwam, wees een inspecteur., ben terug. Aan dit verzoek werdleerde met gevechtswagens, zonder enig verzet gevolg gegeven, over de- maatregelen, die de autori teiten hadden genomen om de her denking te verhinderen. De hele Haarlemse politiemacht was op de been om wanordelijkhe den tegen te gaan. De agenten traden zeer rustig op en de deelnemers aan de plechtigheid volgden de aanwijzi- gingen getrouw op. Alleen in de Pijn- boonristraat was hét even rumoerig, toen een agent zijn gummistok ge bruikte om s de orde, die verstoord dreigde te worden, te - herstëllén.' Ook jn Bloemendaal waren maat regelen genomen om te verhinderen, dat de stoet naar de erebegraafplaats zou trekken. Gemeente-politie. Rijks politie, zelfs de brandweer stonden gereed. De marechaussée patrouil- Tussen half elf en elf uur arri veerden in Haarlem ongeveer twee duizend deelnemers aan de - tocht. Zij liepen, bloemen en kransen mee voerend. naar de Leidsevaart, waar zij zfch schaarden om het-verzets- monument naast de nieuwe Sint Bavo-kathedrcnl. Daar! -.werd«*, bloemstukken neergelegd eniemand hield een korte toespraak. De on bekende. spreker «ei, dat dé,'stoet langs de andere verzetsmönumenten iD'.Haarlem, zou trekke». r - 's Middags zouden drie leden van het comité bloemen leggen op het graf van Hannie Schaft voorts snrak hij zijn'verontwaardiging, uit Wielrijder door auto doodgereden (Van onze correspondent) DIEMEN.ü Zaterdagmiddag om streeks kwart voor zes is de 64-jaxl- ge landarbeider S. K. te Amstelveen even buitenOuder-Amstel op de verbindingsweg Amsterdam-Zuid bij de kruisingvan de wegSchiphol— Diememdoor.een voorbijgaande aütO: gegrepen. Hy" werd .opgenomen, over. de auto heen geslingerd; en achter' de wagen neer geworpen. Ztfn flets: werd'totaal, verbrijzeld. Hét slacht offer, is op weg naar een ziekenhuis overleden- Na zijn rede werd Mossadeq z6 hlid toegejuicht door bét publiek dat de voorzitter van; de «Kamer dreigde de tribune te zullen/laten ontruimen. Vandaag zal Mossadeq verschijnen 'voor de Senaat, welke nog een "bei sluit moet nemén inzake de.'datum van de,verkiezingen. De Perzische, senaat heeft vanmor gen met algemene stemmen (er. waren 30 senatoren, aanwezig) beslo ten het: dóór de Perzische Tweede- Kamér gedurende - de afwezigheid van prémier, dr.: Mossadeq goedge keurde wetsontwerp,, dat voorzag in uitstel der Perzische algeméne ver-, kiezingen en het bepalen daarvan op', achttien December," teniette doen" ■De v^Mëzinge^j^én/^ótnlj^djld-; worden g^djöuden,'- TAIPEH Bij aardbevingen op Oost-Formosa' zijn op zijn minst'12 mensen om het leven gekomen, en ■IIgewond; BIRMINGHAM(Alabama). -De.' sneltrein New York—New Orleans iS gisteren in de omgéving van Wood- Stock, tn de Amerikaanse staat. Ala- barna, met een snelheid van onge veer 105 kilometer per uur op. een langzaam rijdende trein, die op weg was naar het Zuiden der [Verenigde Staten, ingereden. De twee grote diesel-locomotieven redeu met ge weldige kracht op elkander, 'waarna zij doorhet geweld der botsing onge veer dertig meter uit elkander wer den 'geslagen. Een der locomotieven boorde zich in •een wagon, .twee. èndere wagons werden langs de twaalf meter hoge spoorwegdijk om laag geworpen. In een gedeelte der vernielde wagons brak brand uit, y Totnuto'é zvjn'de stoffelijke over schotten van achttien meosen-gebor- gen; er zijn zestig gewonden"' DEN HAAG. In dé 514de staate- loterü, vyfde klasse, eerste: lUst, 'l« een" prüs van f 10.000 .gevallen op het lot no. 16173. In een wel zeer bijzonder sen sation ele wedstrijd heeft Eelgië Zondagmiddag smet de zeldzame cijfersvan 6—7 van: Nederland geivonnen,:Voor Schijvenaar, die in deze ontmoeting zjjn tweede rentree in het Nederlands elftal maakteis 'deze wedstrijd bp f on aangename wijze afgebroken door dat, hij'even na rust in een botsing met jef Mértnans'zijn rechterbeen braks Het Oranjeteam heeft toen de strijd met tien. man moeten voortzetten, omdat van tevoren met de Belgen was overeengeko' ^lliiRitsiratBunaisiaiiiGiKiajiminRDaisiSQiicniinmiiitsfiitiiiiCRsiiiq^i g Bijna overal droog g Weersverwachting, geldig van g Maandagavond totDinsdag- y avond. 5 Vannacht weinig bewolking }S cn plaatselijk in het binnenland lichte vorst. Morgen in de loop S- van de dag van, het westen uit U toenemende bewolking, maar bijna overal droog weer. Zwak- I—.ke ,tot matige, langs de Wad- denkust later tot vrij krachtig toenemende zuid-westelijke wind. Morgen, overdag dezelfde of Iets hogere temperaturen dan jg vandaag. s S 27 Nov. Zon op 8 u té m onder ja 16'u 36 m; M«an op 6 u 27 ra on- 1-der 15 o 3 m. [Het eerste ^doelpunt van. Neder?' - land.- Létistrahee# samen metv. \Bennaars :(op"dc voorprondj; de' 1 gehele: Belgische verdediging[.ge-, t passcerdehdaarna Bogaerts [g'c- passeerd. v i men dat na de rust geen. invallers zouden zijn toegestaan. Ondanks deze niet geringe handicap::'heeft Nederland met het kleinst' moge lijke verschil verloren, do n zich met volle élan 'in de strijd t& werpen. Reeds binnen 10 minuten hadden de Belgen jeën voorsprong dan Orr-2: genomen, doch Oranje maakte gelijk en de rust, ging in metj 3-rr3., Nadien hebbenonze landgenoten: nog. twee-keer: gelijk- kunnen makenj dochde Belgen liepen toen uit tol 5-r-7. Even voor tijd bracht Van Melis de eindstand óp 6—7.: 1 Abè Lenstra was weer de ster van het, veld. Hij maakte drie doel punten en voorts scoorden Clavan Bennaars- en Van' Melis. Voor België maakte Anoul drie doelpun ten, Moes tivee en-voorts scoorden Ver bruggen en Van Steen. - M' BRUSSEL Zondag is ccn trein met. Belgische militaire, verlofgan gers opv't station Eschweiler (DtsL) ontspoord. De, stoker kwam omhet leven, de -machinist werd zwaar"ge wond. twee Belgische 'soldaten-riveT- den licht gewond.- rJ'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1