Kleine landen doen nieuw beroep op Grote Yier - r HET ROTTEKDAMSCH PAROOL Toch nog vrede vóór Kerstmis in Korea? Studentengrap? Nee- studie in spelvorm Reacties beleefd maar niet aanmoedigend Ziekenfondsen betalen voor bloedtransfusie Nét koning Boüdewijn Evenwicht in natuur mag niet verbroken worden Nederlands initiatief voor aan Italië He Jaargang, no. 279 Politie in Teheran slaags met meisjesstudenten Bommen en kogels in Kanaalzone Loos alarm op de - rdzee Vergeefse tocht van reddingboot.,.. Voor verplicht verzekerden 7.50 per keer; dat is f 130.000 per jaar Kellner» staken de afrekening in eigen zal Gasverstikking in douchecel Delegaties maken haast met afwerking van agenda Zaandam doet het anders Water van Po zalct Zal Leids college nieuwe glans aaii het Binnenhof verschaffen? msiêmMséMSM ïn October 22 boerderijen - verbrand Drie doden cn acht milhoen schade j Nieuwe leuiug voor Joeg< slavië Mens zij voorzichtig mei hel doden van natuurlijke muizenvijanden Burgemeester in toga bij Fries huwelijk ASSEMBLEE TE STRAATSBURG Voorstel van mej. Klompé aanvaard Red. en Adm. Lange Hayen. 141; Schledcun/ Tel. 69300 - Abonn.prijs: per week 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers -.0.09, DE Dinsdag 27 November 19SÏ Uitgave N.V. ^e Nieuwe Pers - Postgiro .398644 Bankier: Amsterdamsche Bank: teRotterdam Directèur: B. de Vries. TEHERAN - - Maandagavond la het in Teheran tot. botsingéh geko- mm tussen politie en mannelijke en", vróüwelijlce studenten. Volgens nog niet bevestigde berichten zijn ruini 100 personen gewond. Tién politiemannen en tienG studenten zouden- ernstig zijn gewond. De reliétjesbegonnen, toen de ^autoriteiten-zes. pro-communis tische' meisjes van dé'. H.B.S: ver- wij derden:- - Egyptisch, verzet - neemt feller vorm aan CAIRO In de afgelopen 24 un'r zijn tweeBritse soldaten en één Egyptenaar.gewond. Er, Is ecn: her leving van "aanvallen tégen de Brit ten- waargenomen. Volgens een /Britse woprdVoërdéKis een soldaat; die telefoonlijnen- repareerde, door, een groep van vijftien Egyptenaren •aangeviflén/A/:' wip/zwaar; gewond; Briwe soldaten konden de- gewonde ontzetten, In Port Tewfik is- een bom ge worpen naar een Britse officier, /een:' tweede: .bom wérd/: geworpennaar: drie vliegers op /dé/ weg ten Zuiden van-.Toessoem en":een: derde bij./'de/ Franse club"vvanïIshiaiillia;iNiemahd: werd gewond. i InIsmailiaweéden .soldaten/..be-; schoten en op de weg van Suez naar, Fanara werd eën Britsevrachtwa- gén aangeyaUeih: één Brit wérd?géwond. B(ibde brug^-van Ras-' ■way-/werd een//ütfc Port, Said.. :kb- mende ..vrachtwagen eveneens /aanr- gevallén..; -Pé inzittendenopenden" het iyuur en eenEf6"ptenaar werd; gewond.' ■'jv-.-C ft»Vw;- SCHEVENTNGEN 'RADIO. Het Zweedse 'stoomschip „Araion"seinr de Maandagmiddag., dat een -klein Nederlands schip, .varende in de richting van het Vliestroomgat (tussen Vlieland ér» Terschelling), door een vlaggescïn bekend hiaakte, dat er brand aan boord was. De Zweed kon niet te {hulp komen, om dat het; water te ondiep -is, Uit West-Terscheiiing, koos -de sleep boot -Holland zeé om het in nood verkerende schip bijstand te ver lenen en ook de reddingboot ,3ran- daris" ging het-zeegat uit om bulp te bieden. Zij keerden beide onver richter zake terug. Aan boord van het Zweedse schip had men: het vlag'gesein, waarmede om een loods werd gevraagd, aangezien voor het sein „brand aan boord". 1. MONTREAL. Bij.Montreal zijn in een" sneeuwstorm "een auto en een vrachtauto in botsing ge- komèh, waardoor vier personen om het leven zijn gekomen en 12 personen zijn gewond. r'j/.d. v. (Van onze reisredactenr) -v-ys PARIJS. Dé dag van Maandag is in dé politieke commissie besteed/'aan reacties ;van de verschillende gedelegeerden op de rede van Wisjinsky. Er was daarbjj een duidelijk -verschil tossen de kleine staten,- die' meren deels 's morgens spraken en-de grotere. Wat de eersten betreft, of zij nu spreken van het besef van „verantwoordelijkheid" "zoals",Chili;, of „buiten sporige nederigheid" zoals dc Libanon, of zelfs „volstrekte" onmacht", zoals de afgevaardigde/ van Liberia het uitdrukte, x\j smeekten allen de grote mogendheden tot elkaar te komen, de nodige geest daarvoor -op te.brengen en de betreffende stappen er toe te doen. Een enkel; zoals Syrië; sprak .van de schuld der grote mogendheden, zonder 'enig onderecheid tussen hen .te maken. De anderen meenden, dat de grote mogendheid, die de oorlog in Korea begonnen was, en dat was toch dè natie, die door Wisjinsky ver tegenwoordigd werd, de grootste verantwoordelijkheid voor dé spahhing droeg.- "diêói.-L'-'L :-'V.Y'''-/./v"fY' Jules Moch, - sprekend namens Frankrijk, wees kalm. en zonder een zweem van aarzeling, dé schuld Rusland toé. Hij haalde* de verschil lende handelingen aan, waarmee .Moskou hét. evenwicht in .de wereld eenzijdig verstoord had en lanceerde weer eens het „citaat van Lenin, waarin deze de communist opdraagt bedrog te plegen indien dat voorde communistische zaak' 'noodzakelijk is. Dit wantrouwen inde :Russische.be- doelingén werd eenandermaal; dui delijk; onderstreept door dë:k afge vaardigde van Züid-Ai rikaydie; juist terugkomend op Wisjinski's versie vahv roodkapjé, zei dat hij en /zijn vrienden/minderbang" voor de wol! zemdenkiyn,1;'Indien-•l~-/et» daarbij wierp hy^ëén priemende/blik.op zijn buurman /-Wis j insky, de wolf niét.- dx.eigdë v.vervangQp/.teworden door de beer. Jéssup: was/door WIEjLnskyVaÊ:resr s^evé::;toon/;ook niét ./al te doptimis- tisch geworden. .Hij haalde-:nog eens op; hoe Rusland, zijn inilitaire,/macht in.vstand:: gehouden had, terwijlde anderen- ./'ontwapenden,:Hij /legde -meteeh-:uit;-;dat'ontvvapening éhover- nietigïng^van:: wapens ïtegGlijkeirtijd met invóeribgyvatF controle;-zoals •lii Sy'dnèvdhét'doéUwdri Zovele emigranten,; kan ~'t:<fUnk-> wüaien- -r.dat-bemerkte rCamtett.You7ip1.f een inAustTalië 'geboren Chi- ■hese,nadat zij de .kétkjverllet/c waarin zij juist in"het huwelijk was getreden met de Nederlan der Gerard. Carpó uit Waalwijk, een jonge Nederlander, die zijn ■geluk in het vijfde werelddeel teil beproeven. De zorgzame heer Young, de vader van de Bruid, was echter mei b{? de hond om het bruidstoilet.zo ruto door de wind vit.de bevallige ■plooien gebracht, weer in orde te maken. UTRECHT Het Nederlandsche Roode Kruis en de Nederlandsche Bloedtransfusiedienst hebben zich gezamenlijk tot de algemene zieken fondsen gewend-met het verzoek een financiële bijdrage te leveren voor de instandhouding der diensten, die het vele voorbereidende werk voor de bloedtransfusies doen,-zoals het periodiek keuren, het administre ren en oproepen der donors enz. Na besprekingen, die ongeveer een jaar duurden, is- thans besloten dat de ziekenfondsen in het. vervolg ƒ7.50 per. transfusie vooreen .verplicht verzekerde zullen betalen aan bet Rode'Kruis. Het aantal bloedtransfusies in Ne derland bedraagt per jaar gemiddeld 35.000. waarvan de helft verplicht verzekerden betreft. Per jaar zouden de kosten dus 131,250.— bedragen. De gelden worden in een fonds ge stort, dat door een speciale commis sie wordt "beheerd. De regeling gaat in met terugwerkende kracht met ingang van 1 Juli. Over-het lopende jsar is dus een bedrag van 65.265,— nodig. De Ziekenfondsraad heeft een dringend beroep gedaan op de zie kenfondsen met ingang van 1 Janu ari 1052 dezelfde regeling ook voor de niet-verplicht verzekerden te doen gelden..Deze laatste groep om vat twintig pet van de bloedtrans fusies in ons land. Rusland vroeg, betekende :of. beteke nen kon, dat de een .alvast moest beginnen met de vernietiging van zij» wapens in afwachting van de moeilijkheden, die een ander aan controle in. diens land in de. Wég kon. leggen. Maar hij herhaalde Jules Moch's verzekering,, dat' ieder/amen dement va» dé Sowjet-Unie op-zijn 'eigen' mérites beoordeeldzou wor- 'den. ':p -'v'v y - Intussen warentwee voorstellen ïh- gedien: een van India, dat tracht de ontwapening te koppelen" aan hulp voor de in ontwikkeling achterge bleven. gebieden een punt,*- dat kennelijk1 zeer poulair is in déze As- sembléej waar. zoveel* achtergebleven landen .vertegenwoordigd .zijn en vertegenwoordigd door -zulke emo tionele sprekers.- Htm resolutie vraagttoenadering tussen do twee blokken en/^acht overeenstemming tusséri- -de - Grote Vi'ér daarvoor van besHsMnde/bete- kerüs. Da arom stéllen/. ;zij voor/ yen subcommissie/ te -benoérnenuit, ver tegenwoordigers van Rusland, /Améf irika, Engeland en /Frankrijk,*/wélke commissie* dé twee resoluties/érv de amehderpenten uit de beide kampen zal /bestuderen om'-' er ;één geheel uit te vormen. Nu zijn de'vier genoem de landen.; juist die; welke :in het PalaisRose -/ over soortgelijke pro blemen." met elkaar, geworsteld heb ben, Zonder het zelfs tot een be hoorlijke agenda tekunnen ./bren gen. Het is een precedent/ dat rtau- -web'jksf.aanmoedigt,maar '.niemand •wilde zó^dnbèleefd/zijn ''dit/ in alle rauwheid/.te zeggen. ARNHEM 'In het'café-restau- iant v/Regina" *isv éen* ernstige, frau de" aan het licht gekomen. -- Vier. kellners haddetó met; de buffetchef de afspraaki gemaakt, dat zij bij afwezigheid" van .de exploitant be langrijke. bestellingen aan; ,het buf fet zouden afhalen, /zonder daar voor - een ^afrekenmgsbdn te geven.. Aldus kénden deze//kellners hun/ afrekeningen voorenbelangrijk deél^iti 'eigen/zak .steken^ De 'buffet-1 chéf^ontviiigv- van-^ de^ V-totale-fcop-/ brengst1 steeds ;dehelft.Het. tekort: wordt geraamd op enige .duizenden- Tegen alleverdachten; /iseen: ver volging ingesteld. -; '(Van' onze correspondent) GRONINGEN.De 31-jarige jV G.VM; Castenmiller, verbonden aan hét landbouwproefstation te Groningen»; zou'iZondagmiddag: in het laboratorium nég enkele proe ven doen. Na zijn werkzaamheden nam hij -'- in;'leen .-' bijgebouw een douchely - '"4'-'.r-v -V Hierbij, is hij door/ gasverstik- Mng om'/hetleven gekomen. Bij een rondgang's avonds door hét gebouw- werd taj gevondon. immm; MOENSAN. De geallieerde en communistische delegaties voor dy %VHpènstiIstand9besprekingen hebben vandaag in plenaire zitting een voor lopige bestandslün^voor Korea goedgekeurd.. De Itfn begint aan de Oost kust, 43 mijl ten Noorden van de 38ste breedtegraad, loopt naar het mid den, waar b\j nog 28 mijl ten Noorden van de 38ste breedtegraad loopt en buigt van 'daar af naar het Zuiden, zodat hij aan de Westkust zestien mijl ten Znidèn van de oude grenslijn loopt. Deze voorlopige demarcatielijn zal slechts dan definitief worden, wanneer binnen dertig dagen overeen stemming ia bereikt-óver de drie resterende, punten op de agenda voor NIEMAND kunnen ontken nendat Hugo Engels, medisch student aan de universiteit - van Leuven, loiëhs /portret men hier bij ziet afgebeeld, wel bijzonder, veel gelijkenis vertoont ■jket 'koning Bóu- aewijii 'van Bel gië: Het is werke lijk heel begrijpe lijk, dat de direc trice van de kloosterschool te Heverlee .er >in liep, toen déze pseudo-koning onverwachteen „vorstelijk 'bezoek" aan haar - ón-der- wijsinrichtihg L 'af stak. .'/De opzieti- barerMiè studen tengrap /duurde echter niet -lang. Toen een van de teerlingen iemand •uit 'het' '„gevolg" van der „koninp" meende-, te her- kennen,. proeide de achterdocht.. Spoedig daarna, bevonden de stu denten ztch in arrest, maar niet poor.'/., long. Aan hét ingrijpen van de échte koning Boüdewijn hadden zij hun spoedige ■vrijlating te danken - Geen verlenging van de Kerstvacantie - ZAANDAM DeZaan'damse schooljeugd; zal niet profiteren van een langere Kerstvacantie, zoals door dé minister geadviseerd werd: Het college van -B. en, W.v is. nil van mening, dat het met dé jaar^ wisseling, minder,, koud is, dan .in Januari of Februari. Ket heeft daarom besloten, bij'-: strenge /yorst. de scholen één weëkte sluiten. De besturen der bijzondere scholen hebben een gelijke maatregel ge-, troffen. MILAAN. Het water van dé PO f. begint langzaam tezakken In het gehele overstromingsgebied van. Noord-Italië. De autoriteiten vrezen, nu echter, dat het evacueren van- vele duizenden in de ondergelopen dorpen .bemoeilijkt zal worden door de modder Nu het water begint te dalen: vorrht zich; in vele gebieden een dikke modderlaag, waardoor het varen onmogelijk wordt. ..r Er-dreigt gevaar voor epidemieeti én dit,is voor de overheid een rey den te meer om- de ontruimings actie met/kracht voort te zetten. DEN HAAG. Bij ket' doorbladeren van de Kamerstukken viel óns oog. op een wetsontwerpondertekend door de minister-president Jonkman, de minister van Binnenlandse Zaken Eraser én de minister van Justitie Raelvink, Even kwam de vraag op of wij wellicht onze lijd in een winterslaap cerdroomd hadden en de verkiezingen van 1952 tn dc daaropvolgende kabinetsformatie wellicht allang plaats gevonden hadden. Aan een geruisloze staatsgreep viel moeilijk niet te denken. stig parlementaire gebruiken, half December in de afdelingen worden De verwondering was'echter spoe dig overwonnen. Op het wetsont werp enap de convocatie, was im mers het Woord"- „Studentenparle- ment" afgedrukt Het Leidse college dat op Zaterdag' 15 December om half acht -in openbare vergadering zal bijeenkomen. „Een studenten grap". denkt ge? Noem het liever een parlementaire studie in spel vorm. Het wetsontwerp is een se rieus stuk; 'dat de politieke partijen aan wettelijke regelen; wil 'onder werpen. Het beoogt .geen verbod van ondemocratische partijen, noch wil het de- partijen, wat betreft hun Interne organisatie aan overheids toezicht onderwerpen "Wél wenst het alleen die partijen aan; de verkie zingen te laten deelnemen, die te voren zijn erkend. Deze erkenning wordt afhankebjk gesteld van de democratische regeling der candi- daatstcUing. Dit wetsontwerp zal overeenkom- onderzocht. Op 28 Januari a.s. komt het in openbare behandeling. In de eerste" openbare vergadering zal mej .Van Dunné (WD) een inter pellatie houden over rechtspositie van de gehuwde ambtenares. - Het Leida studentenpErlement, zo blijkt uit de lijst van leden, haalt het honderdtal niet en ook is de partijstructuur iets verschillend. De KVP heeft er 22 vertegenwoordigers, de PvdA 20, -CH-. 16. WD 13 en CPN 7. Doch donder de namen treft men ïn politieke.- kring welbekende aan: Barge N. Huysmans aan katho lieke.' Gunning en Tinbergen; aan socialistische kant, A. F. deSavornin Lehman in dc Christelijke en Mole naar cn Plate »n de liberale hoek. Zullen zij de faam van-hun naam genoten nieuwe" "glans rond het Bin nenhof verschaffen? OOK ZUID-FRANKRIJK heeft van hoog water telijden. De over stromende Rhóne heeft het dorpje Cadevousse bij Orange —-' ge heel peiso.'eerd. Hei dorp zelf ont snapte aan ojc-rtro'ming, doordat oude ruïucs.. hé.; icdter. teger.hiel- den» Nadat de demarcatielijn was" góed- gekeurd, gingen de delegaties; over tot- hef-volgende.p'ünt'-op/de agenda; /deconttÓleKQPdé'-.wapenstnstand^-Dp: Ver; Naties stéldén voljr getillleer.de en commiinistisché inspectiegroepen sam>en testellen, die ;dë volledige vrijheid: zouden krijgen; om Te gaan en te staan, waar. zij ..wilden in Ko rea, ten einde te controleren-, of aan geen vanbeide zijdenstrijdkrachten worden -opgebouwd,nadat de-- wa penstilstand een feit is geworden.. De communisten kwamen niet een eigen voorstel, datvoorziet ..in een gezamenlijke wapenstilstandcoramis- sïer, die belast: zou -worden:-met de supervisie over de naleving van het accoord. Er werd in het communis tische voorstel, niet gesproken over controle achter de frontlijn, Generaal Nuckols, de geallieerde woordyoerder, zeide,/ dat blijkbaar slechtsenkele „administratieve dé tails" in de weg staan.aan de op lossing van deze kwestie en dat deze détails „makkelijk uit 'de weg geruimd kunnen worden,,/ DEN'HAAG-— Met'ingang ven 1 December is tot burgemeester van Wildervar.k beooemd( de heer B.' P. Tiiese./ 'die 'reeds sinds 1947 waarnemend burgemeester van deze gemeente is.. DEN HAAG. Gedurende da maand October verloren tengevolge van brand, drie; personen het leven, 33 personen werden door brand ger wónd. van wie dertien leden vaS het brandweerpersoneeL De directe schade als gevolg vatt brand wordt geraamd op 8.047.165 (vorige maand 6.527.975. October 1950: f 1.888^05). Er waren 35. bran den mét een schade van 20.000 of méér. Hierbij .waxen 22 boer deryen, dié geheel of'gedeeltelijk werd vernield en' waarvnn dé/totale di» recte; schade wordt geraamd op 1.143.220. Handel en industrie le- de» met 11 brandeneen schade van 6.523.000.- 'LONDEN, Engeland, FrankrUIc. en' Amerika zullen binnenkort tel,;. Belgrado .onderhandelingeh voeren, over niéuwe Hulpverlening aan góslavië. -?*Dëbesprek ingen zullen. bétretócliigi; hébbenop'de hulp /.voor,./. deer.rstc,helf t/v^;,1952./ Eenibedrag/ van 25/tmilhoénTptrpclYst^Ung^ zal;-:- waarschijnlijk- alsuitgaagspunt.dle--/' nen. ZoalsJr b ekend hebben dé// diz»|':- mogendheden *;3nB Augustus j-J/^een* lening van 17 "millioen pond ^.aan/. Joegoslavië.verstrekt. I's Vogelvergiftiging heeft diepe oorzaak AMSTERDAM. Het zou volkomen onjuist zijn de' dood van ontelbare vogels op het IJselmeer alléén maar te wij ten' aan het onvoorzichtig ge bruik van vergiftigde muizen- tarwe ddor landbouwers inde '■NdordoostPolder. Natuurlijk, is "dit dé/ directe' aanleiding ge weest; Maar de werkelijke oor zaak ligt dieper. Zü. moet daarin worden gezocht, dat. de mens door onoordeelkundig optreden hét evenwicht in de na tuur >.rbroken h^eft en daardoor het fplreden van muizenplagen' in de. hand beeft gewerkt.:;Natuurlyk is de bestrijding van de muizen /een nbdzakelijkheid. Deze dieren berok kenen/enorme: schade aan de oogst Him vernietiging is /een algemeen belang,, mét het' oog, op de voedsel voorziening;". Voorkomen -is échter beter dan genezen. Beter eu effi ciënter dan een bestrijding achteraf kan men er voor zorgen, dat de na tuurlijke vijanden van de muizen, de kans krijgen hun nuttig oprui- mingswerk onder deze diersoort te verrichten. Dit alles wordt opgemerkt door de Sophia-vereniging tot Bescher ming van'. Dieren." te Amsterdam, die hieraan ö,m. nog. het vólgende toevoegt:- Uilen.' buizerds en torenvalken genieten een' algemene bescherming in gevolge de bepalingen van de. yogelwet. Maar vossen, bunzings, •lijnen en wezels genieten enkele bescherming. Deze die- worden dan ook in or.s land mogelijk vervolgd en gedood. De wetgever geeft hier het voor-" beeld doorze als „schadelijk ge dierte" te brandmerken (Jachtwet 1923). Hun verdelging geschiedt belangen van de jacht. Zij zijn hoewel men. dit wel. overdrijft de concurrenten van' de jagers. Maar nu blijkt duidelijk hoe; nut tig deze dieren zijn, .want de mui zenplaag isgrotendeels toe. te/ schrijven aan hét uitroeien van de ze, a arts-muizen verdelgers. Terwil- le van: de landbouw en dc voedsel voorziening zou dus een wettelijke bescherming van de Hier bedoelde diersoorten van hpt grootste be lang 'zijn. - IN. 'DE': LANGENDIJKr: hceht momenteel grote drukte: Alom tsmer. bezig de wlnterkool op te''bergen in 'de vórétvrijc schu- i ren langs de sloten. Zij kom* daaruit pas v>eer tevoorschijn als er in binnen- en buitenland grote vraag naar bestaat. LEEUWARDEN. - Bolsward had' de Friese, première vHn een ambte naar van de Burgerlijke Stand ia ambtsgewaad. Burgemeester Bruins- ma verbond Maandag in de /'zeven- tiende-eeuwse raadzaal de directeur van de Bolswardef khikkerfabrlëk in de echt, waarbij .-hijgetooid;/,/was in een toga van zwart laken; afge werkt met HuweèL'éh 'versierd/mét het wapen vam de stad. Ook in de Friese gemeente Ooststellihgwerf zal de; burgemeester, bij voltrekking van' een huwelijk, .binnenkort ge kleed zijn in een stijlvol ambtsge- waad; y'"-;.;/'v:- STRAATSBURG. De Neder- landse afgevaardigde In de Straatsburgsé Assemblee het Ka tholieke Tweede Kamerlid mej. dr Marga Klompé kreeg Maandag, middag-eeh spontaan applaus van de .129 afgevaardigden van vijf tien naties, toen zü in een gevoel vol speechje voorstelde aan het /Comité: van 'Ministers te verzoe ken, maatregelen te treffen voor een Europese hulpactie voor de slachtoffers van de watersnood ln de Po-vlakte. Haar voorstel, dat met de steun van de gehele Beneluxgro'ep werd ingediend, werd zonder stemming aangenomen. Het waagt' nietal leen technische en medische hulp,' voornamelijk, met1 het "oog op, de zending van kleding en Voedsel, geldig Woéns Tan "oënsdag-" •doch-.ook' maatregelen/ter././vow- komitig van werkloosheidin het getroffen gebied. Enkele verspreide f buien B Weersverwachting g Dinsdagavond tot avond: v- .Wisselend bewolkt met voor- g In de noordelijke 'helft vanhet g land enkele ^verspreide buien/ s Mattge tot'krachtige. langs de s Waddenkust al en toe harde Zu:d-V/esteÜjke tot Westelijke wind. Vannacht minder koud, g morgen overdag ongeveer de- g zelfde temperatuur als van- g daag; 28 Nov. Zon op 8 u 20 in onder g. 16 u "3S m; Maan op;7*n /59 m' oa-' i der/15 u 31 m. 'A/'-j v J ^■HBISWIi i (t i J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1