Inhoud van Unie primair vorm secundair Rompslomp HET ROTTERDAMSCH PAROOL' 'V Koningin onthult een beeld in Rotterdam Ontwapeningsove] heden begonnen Minister Stikker weinig voldaan uit Rome terug Kleine televisie-oorlog „woedt" in België WOORDVOERDER VAN KVP VERKLAART: Samenwerking met Indonesië zij van reële betekenis Twee arrestaties in affaire met bompakketten Sint Nicólaas ging op de bon II NA.T.O.-conferentie bood geen kans tot concrete, beslissingen Sinterklaas in Djakarta Prinsés Willièlmina bij sobere plechtigheid in stadhuis Auto en motorfiets botsen tegen vrachtauto Oorlogsschade te traag vergoed Geslaagde proef mèt indirecte telèvisie Oude man en meisje verongelukt Politie sneller dart adspirant-rover Gearresteerd met maskér c.n browning iii de zak Nederlander lééfde in Engeland van zijn fantasie Ondersoek naar pun ten, waarop accoord mogelijk is Rijssels programma trekt meer dan liet Bussum se Emm a-bestuur geschorst WAT VOOR WEER? Winderig en buien lie Jaargang, no. 283 Beé. én Adm. Lange Haven 141» Schiedam Tci. 693°0 - Abonn.prijs: per wéék 0.40, pér kwartaal 5.15, losse nummers 0.0? SCHIEDAMMER Zaterdag 1 December 193Ï Uitgave N.V.-Da Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank té Rotterdam Directeur; B. de Vrie» (Van onzé parlementaire redacteur) DEN HAAG.Bjj dt voortzetting van het Tweede Kamcr-debai evèr de begroting van TJniczakcn cn Overzeese Rijksdelen. sprdk dè héér Dè G.raaf (KVP) zich Vrijdagmiddag: uit voor het handhaven van een ruime' vorm van georganiseerde samenwerking tussen Indonesië cn Nederland, htjv. op hc* gebied van de buitenlandse betrekkingen, pc essentie van de Unie wilde hij m.a.w. handhaven; haar vorm vónd ïiy van secundaire betekenis, poch zijn verlangen ging nog,steeds uit naar een geheel eigen soort van band met Indonesië, niet een permanent secretariaat, raihisters- conferenties, interparlementair contact c.d. Een „conditio sine qua non" wil de hij daarvan intussen toch ook wêcr niet gemaakt zién. Als Indo- 'nesië-andere var mén wenst, dari behóóft de samenwerking, daarop niét. af te stuiten, mits die vórmen reële betékenis hébben. Juist kwam het hem vóór. dat de Redering besprekingen ovêr de N_ Guinea-kwestie niet had èfgé- wezén. D clndonesiërs zullen zich dan échter niet móéten baseren óp hun oudé eis van de spuvcrcini- teitsoverdracht. .Dan hebben be sprekingen géén zin. Dè KVP waardéert samenwerking dochwil déze niet kopen. De .besté oplos sing ]éck de hoer de Graaf om besprekingen over dc Unie. cn N. Guinea gescheiden tê. houdén. Mr. Vonk (WD) beschuldigde de Ecgering van belcidsnihilismc. Hij verweet haar een negatieve houding tén aanzien van dc strijd van. het kabinét-Sukiman tégen het communisme. Door het- N. Guinea-vraagstuk .in de ijskast te houden, ontstaat by" ons volk een betreurenswaardige onverschillig heid ten opzichte van Indonesië, waar .Nederland nog .zulke grote belangen heeft. Dc regering zwijgt, waar handelen is. geboden. Men ruikt, nu reeds hetkomende vol dongen feit. Weer zal men zich gaan beroepen op overmacht om een rechtvaardige zaak onverde digd te laten. Ook het Hoge .Commissariaat in Indonesië kenmerkt, zich z.J. door een weifelend beleid.InIndonesië zegt mèn, dat het zich zeer intres- seert voor de moorden op de Ne-, derlanders: Het telt ze op! Ds. Zandt (SG) kon zich best indenken, dat minister - Peters het vóór hem' gevoerde Indonesische beléid niet wilde verdedigen. Dat valt niét ié verdedigen." Doch dezè minister gaat in. dezelfde fatale richting.Als onze voorvaderen zich. - tijdens dc 80- jarige)oorlog" ook1 zo hadden gedragen, dan .zuchtten wij nu nog onder het Spaanse juk! Zie verder pag. 3 HAMBURG. Bij dc jacht op de afzenders van bompakketten die in Noord-Duitsland twee mensen heb ben gedood, zes zwaar gewopd cn heel Duitsland schrik hebben aan gejaagd, zijn twee personen gear resteerd. Deze twee verdachten—een man cn ccn vrouw zijn Donderdag toen in het postkantoor .té Eystrup ccn van de helse machines ontplof te in een voor het gebouw gepar keerde auto gezien. Wapeiiléverantie van VS. Voor twee milliard dollar per maand naar buitenland WASHINGTON —.Amerika levert per'maand voor twee milliard, dol lar aan kanonnen, tanks 6n vliegtui gen naar de eigen troepen overzee cn naar die van de geallieerden. 'Dit bedrag.zou geleidelijk verhoogd cri in 1S53 verdubbeld worden. Dit verklaarde Wilson, dc directeur van dé Amerikaanse dofensie-mobilisatie •aan eén groDt aantal vooraanstaande •Europese industriëlen, die op bet ogenblik de Ver. Staten bezoèkén. ■Wilson zei verder, dat als Amerika .op. het hoogtepunt van •'zijn pro gramma was, ongeveer twintig pro- cènt van de nationale productie aan dè defensie gewijd zóu zijn. ,.Wij kunnen", zei hij, „Amerika's mili taire paraatheid, zo nódig eén éeuw handhaven". Geen victorie in Alkmaar .ALKMAAR Om .te voorkómen dat'Sint Nicólaas steeds vróeger zou •komen heeft de raad besloten, dat hét voortaan .aan Sinterklazen 'en Zwarte Pieten verboden is zich in het openbaar of in winkels cn ma gazijnen'te vertonen. Een uilzondc- ring wordt gemaakt voor dc tijd, na dat de Sint officieel, in Alkmaar is aangekomen. Die plechtige inkomst fiecffc .piaats begin December. De Alkmaarse winkeliers trachtten de -gemeenteverordening te ontduiken. .Op 8 November verscheen de Sint 'oy een warenhuis. Hoewel hij resi deerde in het privé-kantoor van dc directie kreeg hij prompt een pro- ces-verbaal. j r'aak heeft thans gediend vóór 'de kantonrechter, die van oordeel Was. dat de politieverordening te- recht bestond. Op verzoek van de 1 verdediger werd de boete op 6, bepaald, waardoor dc gelegenheid tot hoger beroep open bleef. Eeit ploeg van 2500 arbeidèrs, die dag cn. nacht in dc .weer is, ain 's wérelds gróótste, passa- giersschip, de „United States" op tijd gereed te krijgen, gaat ccn uurtje schaften. De „United" States", die op de scheepswer ven tc Newport in Virginia wordt gebouwd.-moet in Juni haar eerste reis 'waken én zal dan, naar men hoopt, ook het snelste schip ter'.wereld blijken.. Ttvèe duizend passagiers, met een bemanning van duizend, zal het schip kunnen vervoeren en in oorlogstijd zelfs eén ge hele dioiste van'M-000 man. (Vaneen onzer redacteuren) SCHIPHOL. „De conferentie van Öe NATQ-Ianden in BomeJs eigen lijk in cei' te vroeg stadium gehouden. Vandaar dat er geen belangrijke beslissingen zijn gevallen." Aldus verklaarde minister Stikker gisteravond op Schiphol bU zün terugkeer in ons land. „Er werd." zo zeïde hu, „van óns verwacht dat wjj tót zaken doen over dc organisatie vac de Europese defensie in Atlantisch kader zouden komen. Maar dc Taru'se conferentie over het pian-Pléven heeft nog niét tot definitieve resultaten geleid en dus hadden wij weinig concreets oni óver te praten.". Waarschuwingsschoten van de politie DJAKARTA '—- Van de feesten, welke tijdens het ..Nederlandse ge zag 'min' of - meer: inheems werden, heeft Indonesië', het. feest van de „goed-heilig man" Sint Nicólaas in ere gehouden.'En-zo zagen Vrijdag op.het vliegveld -Keinajoran duizen den kinderen met hun ouders, in tegenwoordigheid van de burge meester en andere autoriteiten Sint Nicólaas uit een. lünlóestel stappen, terwijl zijn witte - baard wapperde in de' .wind.. Drie zwarte Pieten volgden hem.' Sr werd gejuicht cn gezongen en. „ge.woven" zoals het in het mo dernste Nederlands heet cndc zwoegende politie, had alle moeite om de menigte' in touw te houden. Dc betovering van het weerzien werd echter verbrokentoen de ze nuwachtige politieagenten hun toe vlucht namen tot waarschuwings schoten om een ruimte voor Sint Nicólaas rrtf te houden. Toen het schieten ophield hoorde men Sint Nicotaas op strenpe toon tot dc autoriteiten zeggen: „Hier moestenliefde, cn' vrede heersen en geen stalen helmen en geweren te zien zijn." Vervolgens steeg hij, een beetje bleek, in èen open limousine, om begeteid door motorpolitieeens te meerzijn- triomfale intocht in Indonesië te houdenj BELGRADO Op een bergweg tussen Serajcwo en Tmovo CBosnië- Herzogowina) is een vrachtauto in een 80 meter diep ravijn gestort. Vijf personen kwamen om het Ie-, ven, drie anderen wérden gedood. De hope bezoeksters luisteren - nö de onthulling vanhet beeld naar 't dankwoord van ntr, Oud. Drie personen gewond -STEENWIJK. Op de EestenSe- weg is Vrijdagavond eén perso nenauto.. bestuurd 'door de 22- Jarigo danslcraar J. Wapstra uit Noordwolde. gébotst tegen èen militaire vrachtauto, die op de weg keérdê. Een ogenblik latér is °e 29-jarige .motorrijder M. Eos- ma aan de andere zijde tegen de vrachtauto gereden.. De heer Wap stra en zün medepassagier, de heer, P. de Groot, zijn ernstig-ge wond haar hét ziekenhuis'te Mep- pej overgebracht. Dc heer Bos- ma brak een knieschijf, «dij is naar zijn woning vervoerd. „Nederland heeft zich ook in Ro me weer op het standpunt, gesteld, dal een Europese defensie-organisa tie zó moet worden opgezet, dat ook de Engelsen' en dc Scandinavische landen daaraan kunnen deelnemen. Wij voelen erniets voor. haastige beslissingen tc nemen, die boven dien dc zaak waar het om gaat geen goed zouden doen." „Werkt het feit, dat de BcneJux- landen een van dat der Fransen. Amerikanen en Duitsers afwijzend standpunt hebben ingenomen niet vertragend op dc uitbouw van de Europese defensie?"' Op deze vra2g antwoordde mr. Stikker: „Dat geloof ik niet. Want zelfs wanneer iedereen zich in Ro me aecoord had verklaard met de in eerste aanleg door de Fransen opgeworpen plannen zou daarmee de defensie-organisatie niet zijn be spoedigd. Er zouden namelijk' in verschillende landen moeilijkheden van grondwettelijke aard rijzen, die een onmiddellijke uitvoering in de weg zouden blijken te staan. Met het uit de weg ruimen van die be zwaren zouden jaren gemoeid kun nen zijn. Het is dus veiliger on bovendien doeltreffender om de weg van rustig overleg tc gaan en geen overhaaste beslissingen te ne men." „Bij de besprekingen lussen- de ministers van Buitenlandse Zaken (Vdrt ortrc parlementaire redacteur) DEN HAAG De heer Hofstra bcpléittc, tijdens de debatten in de Tweede Kamer over „Financiën" eén vergoeding voor de by dc be vrijding in beslag genomen Duitse marken. Hij wees op de bèzwarcn van een vertraagde uitkering van dc oorlogsscbadevergoedingen. Eens gezindheid bestond er tussen allo sprekers, die aan het woord waren, omtrent, dc wenselijkheid van een wettelijke regeling van'het rechts- herstel-cffectcn. der Grote -. Drie en Bondskanselier Adenauer te Parijs werd, blijkens liet uitgegeven ^communique, de in schakeling van West-Duitsland op voet van gelijkheid in de weste lijke wereld afhankelijk gesteld van dé opbouw van een Europese de- fensic-gcmcenschap inde zin van het plan-Pleven. Wat is daarop uw commentaar?" vroegen wij mr. Stik ker nog. „Ik kan dit niet bijzonder elegant vinden," antwoordde mr. Stikker. ..De wijze van organisatie .van de Europese defensie is voorwerp van besprekingen tussen een zestal Europese naties. De vraag, wanneer en hoe West-Duitsland hersteld moet worden in zijn souvereiniteitsrech- ten is voorwerp van gesprek tussen de bondsrepubliek en do Grotó Drie. Het lijktmij niet gelukkig beslis singen in deze laatste kwestie af hankelijk te maken van de ver onderstelde uitslag van onderhande lingen, diein een geheel andere sfeer plaats vinden". ROTTERDAM. .Sterker door Strijd', de wapenspreuk ;van de Maasstad, staat van 'gisteren af gesymboliseerd door het marmeren bééld van één krachtige mannengcstalle in de hal van hét Rotterdamse, stadhuis. Prin ses Wilhélmiria iieeft het beeld ge schonken, Koningin.-; Juliana, heelt hèt-ionthuld, Rotterdam, heeft ;het .'fit|r';jhdQ^:^Q^Bur^lóie^ter-Oud aanvaard als het zinnebeeld van een koninklyk devies-voor c'èn stad, die haar teisteringensléchts door on vermoeid strijden te boven zal ko men. Tijdèns een sobere plèchtigheid heeft Kóningin Juliana gewaagd van het leéd, dat Rotterdam dóór de oorlog heeft getroffen „Door de wond vén Rotterdam werd., de kracht van. Nederland gebroken", aldus dc Koningin. „Dit is iets an ders dan zijn geestkracht. Als. wij .Nederland zal herrijzen' zeiden, dan bedoelden wij daarmede dc veer kracht, die ook het offer weet ie brengen en toch blijft bestaan. Rot terdam herrijst schoner dan tevo ren. Er wordt geen wond geslagen of men herrijst met groter weer stand. Er wordt geen strijd gestre den of men herrijst met nobeler doel voor ogen." HILVERSUM -— Voor het eerst is er.op do Nederlandse televisie schermen een programma versche nen, dat niet direct uit de studio in Bussum kwaml In de Hilvérsumse studio van de AVRO namen televi siecamera's een bont programma op, dat in een reporlagewagen. die op de binnenplaats van dc studio stond, werd geregisseerd, gecontroleerd en vervolgens doorgezonden naar dc studio in Bussum. Vandaar werd.het programma naar do zender in Lopik „gestraald" om te worden uitgezon den. Er waren geen technische sto ringen. Ook het publiek in dc zaal verscheen enkele malen op het scherm. TWEEDUIZEND Nedèrlandse fiiilitaivcn-oucr-zce zullen met Ker.?tj)iis en Nieuwjaar de stem men UGtu hun kinderen, urou- uren of andere familielede» ho ren. Dc Nederlandse Radio-Unie is Vrijdag bcfionnc» dere per soonlijke boodschappen op gra- mojoonplateri op te neme». Vo- rige. jaren las de omroeper ze voor. De P. C, J. zorgt voor uit zending, de militairen worden gewaarschuwd als „zijn groet" aan de beurt is. In de studio te Den Haag heeft omroeper Arte Klcywegt zjj» handen vol. Jammerlijk ongeval iji Hillagersberg HILLTGEKÈbERG Vrijdag- middag heeft ccn tragisch onge val op de Straatweg het levèn gekost aan dc 84-jarige F. M. Haak, gewoond hebbende Oude Raadhuislaan cn de vijfjarige Ma rietje J. P. Borghouts, uit dc Prin ses Margriethum, Het meisje moest op- weg naar huis de Straatweg nabij de Prins Bernhardkade oversteken. Ver moedelijk heeft zij de bejaarde man. gevraagd haar hierbij be hulpzaam te zijn. Hand in harid staken rij óver, doch zij werden gegrepen door een uit Hillcgcrs- berg naderende tram van lijn 14. Kind en man raakten onder de baanschuiver van de tram, die moest worden opgeveizeld. Beide slachtoffers werden naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Het meisje bleek bij aankomst reeds ie zijn overleden, de man is in de loop van de avond aan zijn verwondingen bézweken. GENEVE. De Franse middèn- gewichikampioen Jean Stock heeft te Genève op punten vgéwonrien van de Italiaanse kampioen Wil liam Póli. DEN HAAG. - Dc burgemees ter van Los Angeles, de heer Fletchen Bowron, hécft vandaag op Soestdijk, een niet-officieel be zoek gebracht aan'dé Koningin en Prins Bcrnhard. CADtER EN KEER (L.) Dank zij snel ingrijpen der pólitic is de houdster van het postkantoor aan een roofoverval ontkomen. De agen ten arresteerden de 49-jarig2 chauf feur S. uit Maastricht, die in de buitenzakken van zijn jas..'n scherp gestelde, geladen browning en een. masker had. De man bléek .dc si: tuatie in het postkantoor goed te hebben opgenomen. Bii zijn verhoor bekende S.,v dat hij al eerder een overval, had willen plegen op dc Boerenleenbank te Bundc. - DE ouden van dagen, die uitke ring krachtens denoodwet- Dreeg .-genieten, krygen .geen. compensatie, van de,.kleine over schrijding .van de consumptiebeper- king van 5 procent, zo heeft minis ter Joekes in de Tweede Kamer medegedeeld. Dc trekkers van ren ten uit hoofde van de sociale ver zekeringswetten krijgen, die. even min. Dit, besluit van. de regering berust op. de.overweging, dat het bedrag van de compensatie maar klein zóu zijn, .maar dat de uit kering, ervan een gróte administra tieve rompslomp zou veroorzaken. Ten aanzien van hèt overheidsperso neel en de DUW-arbèiders .wordt een andere gedragslijn, gevolgd. Zij krijgen wel compensatie. Het ad ministratieve probleem heeft men ten aanzie», van het overheidsperso neel opgelost, door aan. allën een ge lijk bedrag uit te kerén. HET komt ons voor, dat een. dergelijke, oplossing ook ten aanzien van. de ouden van da gen gevonden had kunnen worden. Eventueel had men tweeconjpen- satie-.bedragep kunnen vaststellen: één voor wél-, en één voor niefc- gehuwdén. Thans heeft'men. de .weg van de minste weerstand gekozen. Dé economisch zwakste groep, dia iedere sty ging van de kosten van levensonderhoud, ook een geringe, het-sterkst vóélt, krijgt geen enkels compensatie.Ongetwijfeld, uitke ring van een compensatie, ook ia dc door ons voorgestelde vereenvou digde vorm, gééft „administratieve rompslomp".. Maar wij vragen ona af, of het vasthouden aan het prin cipe, dat ,tén aanzien van de uit keringen aan dc ouden van dagen dezelfde politiekwordt gevolgd als ten. aanzien van de lónèn. d.cze „rompslomp" niét waard zou zijn. Want wat er nu gebeurt is in flagrante, strijd .niet dc geèst van de noódwet-Drees. LONDEN In LÉcds is Vrüdasf dé 2fi.jarige Nederlander H. G. uiz Arasterdam, -veroordeeld tót 18 maanden gevangenisstraf wegens verkrijgen van geld', onder. yalsa voorwendselen. .Volgens dg openba re aanklager ,had G. zichzelf uitge geven vooreen Noor in. diénst vart de Britsegëhèime dienst en had hij sedert zijn aankomst inEnge land in het begin van dit jaar van zijn.„fantasie" geleefd.,Hij bekende onder valse voorwendselen in totaal 4.000 gulden los gekregen ta hebben, cn zonder vergunning in Engeland te hebben, geleefd.- (Van onze'réisrcdactcur) PARIJS. Dp politieke commis sie, nam ,mct algemene stemme», dat tvil zeggen met 58, dc resolutie aan van Irak, Syrië en Pakistan, waarbij een subcomité vertegèh- voordiffendc dc vler groten, werd opgedragen naar overeenstemming té zoeken tussen de resolutie der twee blokken (dus niet tussen dc twéc blokken .zelf). Een amendement van Noorwegen liét uitkomen, dat het. hièt de be doeling .was de problemen zelf tót óp de bodem Ie', peilen, dóch slftchts na tc gaan of cn op welke punten overeenstemming mogelijk was. Een juridisch débatje, waaraan Wisjinsky deelnam, verzwakte éch ter de zin van het Noorse amende ment, zodat nu Wisjinsky zich op uitspraken van de politieke com missie kan beroepen als hij straks in het subcomité toch de gehele ontwapeningskwestie overhoop gaai halen. Hij stemde.ièlf mèè voor het, dan ook mét algemene stemmen aanvaardde, Noorse amendement dat zegt genoog. Reeds vandaag begon het sub comité achter streng gesloten- dèifr ren rijn overleg, Vcór 10 December moet oen rapport aan de politiek! commissie worden uitgebracht. (Van eén onzer verslaggevers) ANTWERPEN'- ïn dc cantine van een- sigarettenfabriek tc Mcr- Jiém (bij Antwerpen) hebben wij Vrijdagavond het Scapino-ballet zien dansen, via het televisiescherm na tuurlijk. Ofschoon wij ccn eind bui- ten dc actieradius van Lopik zaten, was de ontvangst uitstekend. Over het beeld waren de voor deze. door Philips georganiseerde, bijeenkomst uitgenodigde Belgen (Vlamingen en Walen!) zeer tevreden. Het program ma vonden ze maar zo zo. Belgic is al geruime tijd het ter rein van een kleine televisie-oorlog. Een eigen zender heeft het land nog niet. Daar wordt achter de scher men wèl druk aan gewerkt. .Wel zijn,.er reeds enkele duizenden men sen, die een ontvangtoestel hebben.. Maar zij wonen hoofdzakelijk in het Waalse gebied, waar men, de-pro-; gramma's van Rijssel heel goed ont vangt. Deze Franse zender wérkt echter met hét 819-lijrjen-systcem, doch het Vlaamse deel heeft.natuur lijk meer. belangstelling voor het Nederlandse systeem (625 beeldlij nen), Van weerskanten wordt, druk op de regering uitgeoefend, maar tot een definitief besluit is déze nóg niet gekomen.. Twee zendersdan? Dat zoueen kostbare geschiedenis worden en.de verdeeldheid ::zou; er maar. groter door'-.worden; -• r- ;,De 'gewone'man'- interesseert ziéh ook niet zo geweldig voor de techni sche problèmcn," vertelde' men ons. „Welk systeem nu het béste beeld oplevert, och, dat ontgaat hem. Want zoveel verschil ziet de léék ook niet. Hij kijkt, wat de program ma's' bieden on dan moet worden gezegd, dat Rijssel beter voor de dag komt dan Bussum. Het Neder landse programma is te statisch, te droog. Er wordt te.voel gepraat en betoogd. Ofschoon technisch.Bus sum het zeker van Rijssel wint." Toch had men wel met belang stelling de reportage uit Rotterdam gevolgd cn aandachtig keek men ook naar dc uitzending uit de AVRO-sttidio. ofschoon de meesten het programma nog te dilcttantèrig vonden. „Maar al die weerpraatjes, al die buitenlandse overzichten neen. liever niet," zeiden de Belgen openhartig. ^BM!iiiiS?n!T!mj;iniifei!!i;i;iL5?ïï!'.i;:?.rii,'nn:UTii-i;n?;T.'iiit!i;2::n:!f;:r!.|T^^ Iets kouder I „Weersverwachting géi dig van I Zaterdagavond tót Zondag-!* K avond: g ff Wisselend bewolkt mèt on-1 g kele. buien.. .Matige, tijdelijk i g krachtige wind hoofdzakelijk tussen West.- en Noord. Iets p kouder, .vooral des nachts. p y 2. Dee. Zon op. a' u 25 m ondèrH fë 10 u 32 mMaan op 12 u .17 m on- 5 |dtr; 20 u 10' m'. - |f'. 3. Dec. Zon óp 3 u -27. m onder U 16 u 32 ra: Maan cp;12'u 41 m on-S fe der.21:u 42,M.; t g ^^H!l8^SI!!!ii!K!Sfel!lli8iaiC2rd!aia3tnggl!BlBaS!S;2gianari^^ Wegens t,wanbeheer r Oud-voorzitter tien jóar, uitgesloten ;i (Van onze correspondent) f DORDRECHT Op grond vaa wanbeheer, nadèr'aangeduid als 't in gebreke blijven bij de zorg' voor en. de leiding van 'n goed beheer, hoeft het KNVB-bcstuür de volgendt straffen uitgesproken tèccii dc Oud» Emma-bostuurders: J. H. van Mer- wé. oud-voorzitter, geschorst voor d# tijd van twee jaar cn ontzegging ge durende tien jaar om enige functii in do KNVB uit tc oefenen. B. v. d. Griend, oud-sccrctaris, geschorst gèdurondo anderhalf jaar cn vijf jaar ontzegging; A. Bonte, oud tweede secretaris, geschorst gedu rende een half jaar; C. Evers, oud» tweede penningmeester, gesehorst gedurende een half jaar; P. Spiering, oud-commissaris, geschorst geduren de een half jaar. Alle straffen worden geacht t« zyn ingegaan op S Augustus 1951. Van onze weerkundige medewerker) Hoctocï de 21ste van deze maand de winter begint hebben wij nop al tijd niet veel va» koude ie lijden gehad. Ook dit weekeinde ral met het weer nopal loslopen. Zater- dagmprgen trok eert zeer diepe de pressie over mtddciiNoonuepen naar het Oosten. Het koudejront hieryau passeerde vanmorgen het grootste dcc! ua» ons land, hefpemt met enkele buien, gepaard pt-np. Zo racht als Vrijdag j.l. cal. het dit weekeinde niet rijn. De abnormaal zachte Zucht is reeds door koudere lucht verdrongen. Daarmee heeft de temperatuur haar voor deze tyd-Dan het jaar uormdle. hoopte bereikt. Na net voorbijtrekken van het koude- front staan ons jlinfce opklaringen te wachten, maar er zullen af en toe enkele buien voorkomen. De wind krachten blijven nog groot, maar Zondag-zal het waarschijnlijk, niet 20 hard waaien-als Zaterdag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1