HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Verenigde Naties ontvangen bloem der Korea-striiders Plan-Schuman voor Europa's landbouw Opmerkelijk zachte November maand Storm teistert weer schepen op zee Baggerman en Koldijk: „De oorlog is zeer zwaar zonder veel resultaat Vermiste C-47 bevindt zich in Hongarije In Korea weer stap vooruit Spionnagekoorts Kind door waakhond de kin afgebeten Belgische heffing op export 'vormt een steen des aanstoots RUSSISCH PERSBUREA U MELDT: Russische jagers dwongen Amerikaans toestel tot landen Hoogste minimum temperatuur van laatste eeuw Gezin vergiftigd in Sittard Japans ziekenhuis in brand: 17 doden Vluchtelingen: anderhalf millioen Door Straatsburgaanvaard met één stem meerderheid Nederlander „Uni-T" bij Zweden gezonken Moord aan boord van Nederlands schip Twee Nederlanders verongelukt in België 600 millioen dollar voor Frankrijk Jle Jaargang, no. 284 Red. en Adm- Lange Haven 14!, Schiedam TeL <J?3D0 - Abonn.prljsj per week 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0,09 DE Maandag 3 December 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 396644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur-. B. de Vries (Van onze reisredacteur) PAKIJS. Zondag was het voor de Assemblee der Verenig de Naties de dag van de Korea-stryders. Zaterdagavond waren zij aangekomen, te laat om de twee Nederlanders nog gelegen heid te geven de receptie bij te wonen, die dé Nederlandse ver tegenwoordiger bij de V.N., de heer Von Balluseek, voor hen had georganiseerd. Zy werden vertegenwoordigd door hun echtgenoten tot wie de lieer Von Balluseck een woord van waardering en bezinning richtte. Zondagmorgen kwam de groep lot, dat Oostenrijk en Ethiopië voor strijders 'in je^ps aangereden. De I de oorlog ten deel gevallen was. de erewacht stond voor het Palais de ChaiiEot opgesteld in stramme rijen. Een tweede bataljon, van persfoto grafen ditmaal, krioelde voor de brede deur, waar de voorzitter van de V.N, de heer Nervo» en de.secre taris, de heer Trygve Lie, de solda len met een handdruk welkom heet ten. Daarop gingen zij in formatie naar de grote zaal van de Assem ble. Staande en met apglaus ont vingen hen daar de 'verenigde dele gaties. De banken van het Russische blok en van enkele Arabische lan den waren leeg. De voorzitter vroeg een ogenblik stilte voor de gevallenen en gaf daarna het woord aan minister Schuman. die in-een paar elegante zinnen. zijn. eerbied uitdrukte voor de strijders en pleitte voor de idea len, die de soldaten waren gaan ver dedigen, Na hem kwam minister Selwyn Lloyd. Zijn humor en zake lijke kordaatheid waren even Engels als Schuman's oratie Frans was ge weest. Selwyn Lloyd legde de poli tieke betekenis van deze ceremonie op eenvoudige en heldere wijze aan de soldaten en het publiek uit. .Veel applaus oogstte mevromv Roosevelt,. die, herinnerend aan het Noordelijken actoord met inspectie achter linies MOENSAN. De. f'; Noqzdeiykëh hebben vandaag tegektemd mêt in speetle achter de linies. Zü dron gen evenwel aan op neutrale waar nemers in plaats van de co mmunJs- tische-geallteerde controle, die door het commando der V» N. was voor gesteld. De Noordelijken hébben verder een „volledig verbod";: van verster kingen tijdens de wapenstilstand voorgesteld, iets waarop de geal lieerden ook aangedrongen hebben- Het communistische voorstel, dat gedaan werd op de namiddagzitting' tfr Panmoendjon, was de grootste concessie, welke de communisten tot nu toe gedaan hebben inzake de netelige kwestie van de toezicht op het bestand. enorme betekenis onderstreepte van de beslissing der Verenigde Naties. Door troepen naar Korea te zenden hadden zij de historische lijn van capitulatie voor voldongen feiten onderbroken. ..Blij er even uit te zijn?" vroe gen wij de Nederlandse soldaat en matroos, terwijl zij van de ene ce remonie naar de andere op weg wa ren. „Asjeblieft". Vrijmoedig kwamen nu hun woorden los. De oorlog in Korea was zwaar, veel zwaarder dan in Indonesië, waar Hendrik Bagger man ook gevochten had. Dit was geen guerilla, maar oorlog in groot formaat. „Wi< kregen prachtige hulp van de artillerie en de luchtmacht, maar uiteindelijk is de infanterist toch op zichzelf aangewezen". Zoals de anderen waren zij op grond van hun prestaties uitgekozen om hun detachement te vertegenwoordigen. ..De geest van onze groep is altijd uitstekend geweest." Matroos Jan Koldijk was bijzon der trots op zijn schip. De „Jan van Galen" heeft in één maand 0800 mij len afgelegd en alle mogelijke kar weien opgeknapt. Van bombarderen af tot gewonden ophalen. De Ame rikanen tikteii er voor aan hun pet, mijnheer". Stevige jongens met frisse kleuren en resolute gebaren. Je kon ze de reiservaring aanzien. Ze hadden twee en veertig dagen in ,de Verenigde Staten rondgetoerd en waren overal buitengewoon harteüjk ontvangen. Alleen de dag van aankomst in Washington was tegengevallen. De Nederlandse ambassade, gebiologeerd door het bezoek van prins Bernhard, had hen klaarblijkelijk vergeten en op het vliegveld laten staan. Maar dat was voorbij. De reis en de ont vangst hier had hen diep getroffen. De politieke betekenis van de recep tie was hun niet ontgaan. '„En Korea"? vroegen we nog. Een Nieuw-Zeelander ving de vraag op. „Korea no good" antwoordde hij langzaam, hoofdschuddend en zijn blik kreeg het vage van de soldaat, die zijn plicht doet in een giganti sche machinerie, waarvan het me chanisme hem ontgaat en die zich daarbij gehoorzaam neerlegt. DEH SAAG. „Alweer SpiOEL- nage", dacht een pientere meneer op de Grote Markt, toen. hij er Zondag ceri ongeveer achttienja rige jongeman een blanco envelop pe van de. straat zag' oprapen, die kort tevoren, door, een snel passe rende motorrijder was neergesme ten. De man greep de jongen ijlings In de kraag en leverde hem over aan de politie. In de enveloppe vond men een papier met morse tekens. Toen -de motorrijder zich oven later zelf kwam melden, kwam de „spionn erende aap" uit de mouwr padvinders, die hun vrije SL^Tw"Utten V00r een onschui" de6honcT"is 'pro ces-ver haaf dig spelletje. 'maakt. In ..de vergadering van de- poli tieke commissie 'der V.N:-Assem- blée van 30 November verklaarde Wisjinskv, zich,.bereid, .mét: de ge- 'delegeerden van de Westelijke Grote Drie in een klein cOmitê tie onderzoeken, op welke punten overeenstemming tussen de ontwa peningsvoorstellen van Oost en West bestaat. Deze enigermate 'hoopgevende mededeling werd ook aangehoord, door de in de. zaai aanwezige mevrouw Wisjinsky (middenf. Linies van mevrouw Wisjinsky zit mevrouwSaldo.torn, echtgenote van de Russische con sul-generaal in Parijs, en rechts van haar mevrouw Malikechtge note, van de bekende Sowjet-gede- legeerde Jakob Malik. AMSTERDAM Nabij, de R.K. noodkerk in de Warmcndstraat is Zondagmorgen een tienjarig meisje door een hond aangevallen, waarbij het dier haar, de kin heeft afgebe ten. De hond, eigendomvan een nachtwaker, die de dienst in 'de kerk bijwoonde, lag naast, een rij wiel, dat hij - moest" bewaken. Het meisje is- vermoedelijk dicht- langs deze iiets gelopen, waarop de hond, in de mening, dat zü de fiets wilde pakken, het kind aanviel Het meis je is in het Wilhelmina Gasthuis opgenomen. Tegen de eigenaar van opge- (Vaneen onzer redacteuren] BREDA. Het onderwerp, dat Zaterdag door de Nederlandse ministers Lieftinck en Van,den Brink, de Belgische ministers Coppe en Van Houtte en de Luxemburgse minister RasquiD in hotel Anneville te Ulvenhout werd besproken, houdt nauw verband met het zwichten van de Belgische rege ring voor de eisen van de vakbonden. Om haar beloften te kunnen inlossen heeft zij een belasting moeten heffen op dè uitvoer. Deze uitvoerrechten variëren van een half tot drie procent. De Nederlandse en de Luxemburgse partners zün overtuigd,'dat de Belgische exporteurs deze heffing aan de afnemers zullen doorberekenen, en 2# wensen, dat de heffing niet zal wor den toegepast op exporten naar'deze heide landen. Volgens Nederlandse schattingen zal ons land daarvan twintig millioen gulden schade hebben. Voor kankerbestrijding Ned, Bachvereniging schenkt f 10.000 AMSTERDAM -Het koor van de Ned. Bachvereniging -onder leiding van dr. Anthon van der Horst heeft Zaterdagmiddag In het An- thoni van Lecuwenhoekhuis een unieke gebeurtenis opgeluisterd. De Ned. .Bachvereniging overhandigdè n.l. een bedrag van 10 000, de opbrengst van de uitvoering van de Johannes Passion, die in de Grote Kerk te Naarden tèn bate van de kankerbestrijding is gegeven aan burgemeester d'Ailly, de voorzitter van het Koningin Wilhelmina Fonds. Met dit bedrag zal een microfilm- apparaat voor het Nederlands Kan kerinstituut worden aangekocht. Aan de uitvoering van de Johannes Pas sion voor dit goede doel is door alle executanten belangeloos mee gewerkt LONDEN. Russische jagers hebben het Amerikaanse militaire vliegtuig, dat kortgeleden bfj een vlucht boven Joegoslavië fa vermist, boven Hon gaars gebied tot landen gedwongen. Aldus meldt het Russische persbureau Tass. „Het Amerikaanse vliegtuig vloog enige tod boven Roemeens gebied, waarna het boven de omgeving van de stad Djoela boven Hongaars ge bied kwam. Het toestel poogde zijn reis voort te zetten, doch Russische jagers hebben het gedwongen te landen". Aldus het telegram van „Tass", Verder wordt daarin gezegd dat „de Amerikaanse militaire autoritei, ten een vliegtuig, waarin zich Russi sche kaarten bevonden, naar Joego slavië hebben gezonden om daar een of meer spionnen van Tito aan boord te nemen, die'met behulp van val schermen boven gebied der Sow jet- Unie zouden worden neergelaten". Volgens de Russische lezing „heeft het Amerikaanse militaire vliegtuig de grenzen vao Roemenië en Honga rije opzettelijk geschonden. Dit blijkt uit op leden der bemanning gevon den orders." Volgens Tass zijn „kaar ten van belangrijke P.ussische distric ten, o.a. in de Oekraïne en langs de Wélga bij de bestuurder van bet Amerikaanse toestel aangetroffen, evenals kaarten van delen van Tsje- cho Slowakije, Roemenië en Honga rije". (Zoals gemeld, beeft de Ameri kaanse ambassade in Belgrado 20 No vember medegedeeld dat Hongaarse en Roemeense grenswachten het vuur..hebben geopend op een ,.C-47"- tr-anspdrtvliegtuig>» van kaanac luch'piaclit, 'dat negéntien November op een vlucht naar Bel grado zijn koers had verloren), Direct resultaat heeft déze onver wachte Benelux-begprekiog niet ge- bad en het is de vraag, of het re sultaat op de Zaterdag a.s. te-Brus sel te houden, vervolgbespreking. an ders zal zijn.' De standpunten staan nl. vrij scherp tegenover elkaar. Het Nederlandse en Luxemburgse, stand punt is eenvoudig,dat de Belgische exportheffing in ernstig conflict komt met de geest van samenwer king'tussen de Benelux-Ianden en DE BILT De achter ons lip pende NouembèrmcuuKi heeft zich gekenmerkt door bijzonder zacht weer. Zó zacht is het geweest, dat November 1951 de maand 'April van dit ja ar de loef heeft afgestoken De gemiddelde temperatuur in die voorjaarsmaand was 7,2 graden. De gemiddelde temperatuur in Novem ber j.l. bedroeg 8.4 graden, het- geen op de kop df drie graden ^^suuiiiiiiiiifGÏiKÊaiDmiiiiiimiiimtDiiiiii'iKiifiiiiiiiJriiiiaiGiiïirtiiiiaiiii^^ Meer bewolking g. .Weersverwachting geldig van §j H Maandagavond tot Dinsdag- fi H avond: 3 U Toenemende bewolking met i p voornamelijk inde nanacht g enige regen. Matige tot krach- g hoger is dan in deze tijd van het jaar normaal pleegt te zijn. In de laatste twee en een halve eeuw is het in totaal slechts vier keer voorgekomen, dat men een nog zachtere Novembermaand beleefde. Namelijk in 1730, in 1852, In 1899 en in 1938. November 1899 was da zachtste maand uit deze opmerke lijke reeks. Er is in November j.l. nog een ander record gebroken. De laagste temperatuur n.l. die in de Bilt werd gemeten bedroeg 1.1 gr. Er is dus in die maand helemaal géén vorst geweest. Dat. is weliswaar in de laatste honderd jaar nog twee keer het geval geweest, maar beide ma len lag de minimumtemperatuur toch lager en 'was zij precies 0,0 gr. En om hierbij maar meteen de maximumtepcratuur te vermelden: deze bedroeg 14,3 gr. (op 11 Novem ber) betgeen bijzonder hoog moet worden genoemd. Regen hebben we in November j.l. meer dan genoeg gehad. Op vele plaatsen viel het dubbele van de normale hoeveelheid. Op een" voor deze maand normaal aantal uren zonneschijn van 55 kwamen wij er SITTARD Kolendamp of ver giftigd voedsel heeft het gezin M. 1man, vrouw en een driejarig kindin levensgevaar gebracht. I11 het ziekenhuis, waarheen, alle drie werden vervoerd, is het kind je al weer bijgekomen, het echt paar is nog steeds in levensgevaar. Toen buren Zondagmiddag geen gehoor kregen aan de woning der familie'M., waarschuwden zij de politie, die de deur forceerde. Men vond het echtpaar en het kind be wusteloos in bed. Er zijn echter geen vergiftigde etensresten' huis gevonden. met de effectuering van de Economi sche Unie. Het Belgische standpunt heeft drie pijlers: 1. De onderhavige belasting is een zuiver binnenlandse maatregel; 2. Zij is naar de vorm een indi recte belasting en. in wezen een di recte belasting. (Dat zou natuurlijk zo zijn,'indien de exporteurs de ex- porth effing niet doorberekenden, doch haar voor hun.eigen rekening nemen. Red.). 3. Een uitzondering maken voor Nederland en Luxemburg zou zich moeilijk verdragen met België's in ternationale verplichtingen. Zaterdag is besloten, dat speciaal over dit punt advies zal worden uit gebracht door drie deskundigen in het internationaal recht, uit, ieder land één. De bedoeling is, dat dit ad vies nog in de.loop/van de week zou worden uitgebracht om Zaterdag a.s. een punt van bespreking uit te ma ken. I TOKIO. Zeventien mensen kwamen ïn de vlammen om (oen een ziekenhuis te Koesjiro op Hok kaido (Noord-Japan) uitbrandde. De schade zou op j 500.000 warden ge schat. Sommige patiënten, die ernstige brandwonden hadden opgelopen, sprongen van de tweede verdieping naar beneden. Enige dagen geleden zijn anonie me brieven ontvangen, waarin ge dreigd werd met het in brand ste ken van. het ziekenhuis als zekere wijzigingen in de personeelsbezet ting zouden worden Ingevoerd. OVERSCHIE haalde de Sint op een bijzondere manier binnen. Daar arriveerde de kindervriend namelijk per hclicoptêre en kwam dus letterlijk uit de lucht vallen. Hij werd door een groot .aantal Zwarte Pieten begeleid. Vanzelfsprekend trok zijn komst grote belangstelling. (Eigen foto) Luxe auto botst tegen onverlichte veewagen; één dode, één gewonde GOUDA. Bij Nieuwerkerk a. d. IJsel is Zaterdagavond met volle snelheid een personenauto tegen een Friese veewagen gereden, die on verlicht langs de weg stond. Mej. A. v. d. Ben. uit Waddibxveen werd uit de auto geslingerd en was op slag dood. De bestuurder, de heer W. Radder uit Waddinxveen, kreeg een hoofdwonde en kon, na in het ziekenhuis te Gouda te zijn verbon den. huiswaarts keren. Mr Van Heuven Goedhart ivil 1.3 millioen dollar bijeenbedelen Van onze correspondent) - AMSTERDAM Jk ben van plan in de hele wereld elf kanto ren te gaan stichten naast het hoofdkantoor in Genève, indien wij vóór 1952 het geld hiervoor krijgen. Dit zal worden uitgevochten in de Parijse Assemblêe der Verenigde Naties. Ik heb voor dit plan 800.000 dollar gevraagd." Aldus verklaarde de hoge commissaris voor vluchte lingenzaken, mr, G, J, van Heuven 'Goedhart, die, na de Brusselse emi gratieconferentie te hebben bijge woond, via ons land naar Genève terugkeerde. „En dan zal ik permissie vragen om met de hoed in de hand te mo gen gaan bedelen, dat wil zeggen in alle mogelijke en onmogelijke vor men een betpep te gaan doen op particulieren, stichtingen enz. om voor 19o2 een bedrag bij eikaar te krijgen om en nabij 1,3 millioen. dollar, ten einde hulp te kunnen bieden aan de meest in nood ver kerende vluchtelingen." Mr. Van Heuven Goedhart,, die ongeveer anderhalf millioen vluch telingen onder zijn hoede heeft, staat voor grote, schier onoplos bare problemen. Aan emigratie kan voor de meesten niet meer worden gedacht. Velen hunner zijn reeds voor de "selectiecommissie versche nen en voldeden niet aan de etsen, die voor emigratie worden gesteld. De oplossing, die de hoge com missaris voor hen ziet is assimilatie ter plaatse. Hij wil het voor hen mogelijk maken daar te blijven waar zij thans zijn. STRAATSBURG. Geruime lijd geleden ontwierp de Nederlandse minister Mansholt een, plan voor Europese la ndbouws am en werking, doch plotseling hoorde men van een Frans plan-Pflhnlin, dat met het plan- Mansholt grote verwantschap vertoonde. Het is,door dit plan PfHmlin-Mans- holt, .door de Landbouwcommissie van de Assemblee naar de eisen van het ogenblik nader gefóemuicefd, dat Zaterdag In het Huls van Enropa ppnieuw het ScancUnaviscb-Engelsè blok, thans versterkt met de Duitse socialisten, tegenover de rest van Europa kwam t« staan. De oppositie weerde zich zo; dat het voorstel slechts één stem meer behaalde dan de vereiste meerder heid, nl. 49 tegen 23, bij 14 onthoudingen. Het voorstel was gpdaan in de vorm van eer aanbeveling aan het comité van Ministers. Dit wordt daarin verzocht zo spoedig mogelijk een conferentie van deskundigen te houden met het doel het ontwerp op te stellen voor een verdrag, waarbij een gezagsorgaan voor de Europese landbouw zal worden gesticht. Een dergelijk orgaan zou gevormd moeten worden op grond van het ontwerp, dat door de land bouwcommissie is opgesteld. Tegen de Zaterdagavond In een rommelige sfeer gehouden stemming zijn bezwaren ingebracht. Er is vast gesteld, dat een Fransman tweemaal „ja" gestemd heeft "Voorts heeft een der leden geconstateerd, dat zyn „neen"-stem als een onthouding is aangemerkt. Bovendien heeft een aantal leden zyri teleurstelling geuit ROTTERDAM. Tijdens het weekeinde verkeerden veel schepen in nood. De Groninger kustvaarder „Oceaan" kreeg vannacht bij de Zuidkust van Engeland molorschade. Het schip verzocht om assistentie. Een andere Groningse coaster, de „Paramount", slaagde er in de „Oce aan" de haven van Southampton bin- is +i"°- nv.it- s zonnesemjn van oa Kwamen wy er I ,r™ tlm ,het. U^erft« Noorden g echter 17 tekort. "Wij hadden er niet 1 van het land tijdelijk wellicht - - m wind tussen Zuid-West 8 g en West Vooral 's ochtends ho- 8 g gere temperaturen. g 4 DeC. Zon- op 8 u 23 rri onder I i 16 11 31 en; Maan op 12 u 38 m on- s der 23 u 9 m. «1 meer dan 38. November was dus in alle opzich ten het tegendeel van de vooraf gaande Octobermaand. Die was koud zonnig en droog. November daarentegen wa9 zacht, bewolkt en nat. Maar het gevolg was, dat er van de dertig dagen slechts drie te koud waren. AMSTERDAM Op 15 October jX des avonds om 1 uur werd aan boord van het m-s. „Hecuba" van de KNSM, op volle zee de 37-jarige hofmeester K. in de gang van zijn hut aangetroffen met messteken in de rechterlies en in dé linkex'onder- arm. Nog diezelfde avond meldde de tremmer M. zich by de gezag voerder en bekende, onder 'de in vloed van sterke drank de hofmees ter te hebben neergestoken. De „Hecuba". die op weg was naar Es- meraldas (Ecuador) verhoogde de snelheid. opdat_ de hofmeester zo spoedig mogelijk in een hospitaal kon worden opgenomen. Aanvanke lijk leek zyn toestand niet zo'ern stig. maar ondanks operatief ingrij pen is de man op 28 October aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden. In de nacht van Zaterdag ap Zon dag is M. onder bewaking- met het ss „Boskoop" in Rotterdam aangeko men en naar Amsterdam overge bracht, waar hij moet terecht staan. nen te krijgen. Bij een aanvaring In het Noordzeekanaal tussen het ss. „Waterland" en het Engelse s.s. „Graiglas" liepen beide schepen Za terdagavond averij op. Het Nederlandse motorschip „Uni- T" dat Donderdag j.L by Oestham- mar (Oost-Zweden) aan de grond liep. is omgeslagen en gezonken. Bergingsvaartuigen, die gepoogd hadden het schip vlot te krijgen, hebben de bemanning van 20 kop pen gered. Aan boord van de „Uni- T" bevond rich ook de eigenaar, de heer Eeftipg uit Groningen. De' „Uni-T'* is eigendom van de Kustvaart-Unie te Groningen en kwam dit jaar In de vaart. Vrijdagavond is in de Oslofjord het Zweedse schip „Bohus™ (224 ton) vergaan. Twee personen zijn- ver dronken, drie werden gered. Een van de opvarenden wordt nog vermisi. Het Finse kuststation „Vaasa" heeft gemeld, dat het Deense ss „Strib" in de Botnische Golf by uieaborg iFinland), onmiddellijke hulp nodig heeft. Het Deense kuststation „Skagen" heeft geseind, dat het Noorse ss „Gudrum" (1128 ton) bij Sjaellands Rev (ten noorden van het eiland Se eland) aan de grond ïs gelopen en hulp nodig heeft. Eén' sleepboot is uit Kalundborg vertrokken om de „Gudrum" te helpen. Bet Roemeense ss „Plekbanov" (5.630 ton) heeft geseind, dat het ten westen \an het eiland Oesel (Est land) in -eeh'storm in„ernstig" ge vaar" verkeert. De stuurinrichting van het schip is gebroken en de gol ven slaan over het dek: Het schip dreigt te stranden, aldus radio-Le ningrad. over het feit, dat de stemming heeft plaats gehad op een ogenblik, waar op een derde deel der leden afwezig was. Een der. afgevaardigden deelde onofficieel mede, dat hij op grond van de gerezen bezwaren een niéu we stemming zal vragen. Het wordt waarschijnlijk geacht dat de. land- bouwpool bij een nieuwe stemming opnieuw de vereiste meerderheid zou kunnen verkrijgen daar de afgevaar digden, die Zaterdagavond de beken de Straatsburgse restaurants boven de vergaderzaal verkozen, in grote meerderheid tot de voorstanders van de landbouwpool gerekend kunnen worden... fVan. onze correspon- sabeth werd 2 Mei in protestantse kerk, die dent) Kopenhagen geboren, staatskerk is, 't doop HAARLEM. Zon- Zij zou er in een pro- sel toe te dienen aan dag doopt ds. Van El- testantse kerk worden kinderen met twee den tn de Grote Kerk gedoopt. Van kerketij- achternamen. Deense Elisabeth AUisan, het ke ztjde kwamen be- kranten bepleitten, dochtertje van.het Ne- zwaren, omdat het naar' aanleiding van derlandse echtpaar A. meisje twee achterna- deze geschiedenis, F, Fransen v. d. Putte men heeft. De Deense wetswijziging ten bate uit Kopenhagen, Elu wet verbiedt n.l de van vreemdelingen. Indonesische delegatie is naar ons land vertrokken DJAKARTA prof. Supomo, hoofd van -de Indonesische delega tie; die besprekingen zal voeren over de Unié en Nieuw Guinea; is vandaag, met. de meeste delegatie leden, met de Constellation „Vlaar- dingen" 'naar Nederland vertrok ken. MAASTRICHT. Twee cham- pignonkwekers,de gebroeders Ghristiaan en Armand Franckon, afkomstig uit Wolder bij Maas tricht, vonden In de nachtvan Za terdag op Zondag 1. de dood op de weg tussen Leuven en Diest inhet dorpje Bekkervoort. Zij hadden per auto een bezoek gebracht aan za kenrelaties te Brussel. Op de te rugweg naar Maastricht reed de auto tegen een - stilstaande trailer,' vermoedelijk doordat de bestuur der verblind werd door - het licht van een tegenligger. De - botsing- was zo hevig, dat de kleine per sonenauto onder de vrachtwagen- schoot en moest worden uitge zaagd. De chauffeur van de trailer was juist een kop koffie gaan drin-^ ken. De gebroeders Francken wer den op slag gedood. PARIJS Frankrijk heeft be- d Kcmaakt dat van Amerikaanse officiële zijde beloofd is 60» mil- lioen dollar te verstrekken voor. hulp. Frankrijk zal aan recht- streekse economische hul» «nee- veer 200 millioen dollar ontvan gen. Het grootste deel van de rest zal gebruikt worden voor Ameri kaanse aankopen van wapens in .Ifnb,^k en vo»rraden voor de Atlantische legers, inclusief het Amerikaanse. .pe Amerikaanse toewijzing van fioo millioen dollar zal waarschijn lijk in ruime zin gunstige gevolgen hebben. Frankrijk zal hierdoor in staat zyn devaluatie van de franc te vermijden en wanneer het dui delijk wordt, dat de franc niet zal devalueren, zal het, publiek een devaluatie van het Engelse pond waarschijnlijk uitgesloten achten. Zoals bekend stond de franc onder grotere druk dan het pond. Als resultaat van een en'ander zal er vermoedelijk veel geld terugvloeien, zowel naar Engeland als naar Frankrijk, wellicht meer dan deze landen aan Amerikaanse hulp ontvangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1