Eiland Camiguin: hel van hete as en en Nog 60 dagen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vermoedelijk 2000 slachtoffers van vulkaanuitbarsting Prof. Gerbrandy pleit voor Friese taal Onbehagen over de affaires SehaUenberg en Menten Opnieuw gevechten in Suezkanaalzone Bluf van Grotewohl door Ver. Naties ontmaskerd .Woensdag S December 19511 Autobus rijdt op marine kapel in 23 Doden, 18 zwaar- gewonden Ultimatum van Nog steeds zacht d Smeden brengen bijna f 10.000 bijeen voor kankerbestrijding T abakssmokkel in Rotterdam Europa;, de oude juffrouw. Politieke commissie wil zowel Bonn als Oost-Berlijn horen „Met Troelstra sprak ik nooit anders KAMER IN VERZET TEGEN POLITIEK VAN DE DOOFPOT Rechterlijke macht paraat als kantonrechter wordt beledigd In '52 nationale herdenking op 3 Mei Straten van Suez leken op slagveld Sint Nicolaas op zn best Bankoverval mislukte Europese Assemblee handhaaft stemming landbouw,,pool" Honderdduizend als Sinterklaassurprise lie jaargang, no. 286 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 - Abann.prijs: per week 0.40. per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries MANILLA. De uitbarsting van de vul kaan de Hibok-Hibok op het Philippjjnse eiland Camiguin schijnt een van de verschrik kelijkste rampen der laatste jaren tot gevolg te hebben gehad. Reeds thans zijn meer daa?/ 140 lijken gevonden en gevreesd wort^tfaFcut aantal tot ongeveer 2000 zal stijgen. ïn het ge- riijr,fDBf!fi3rE!iEii;i.nriiiï!in i;: ia b iciaii:tmi;ni"aii irnia i iiïifljDi c; j«is n niiiiiifü bied aan de voet van de vulkaan heerst name lijk een zo verzengende hitte, dat de reddings ploegen er nog niet in kunnen doordringen. Geschat wordt, dat tachtig procent der inwo ners van de zes dorpen, die er lagen, om het léven zijn gekomen. Het gehele eiland, ook buiten het 15/vierkante kilometer grote ge bied. dat geheel met gloeiende as is bedekt, Is door de uitbarsting in een ware hel herschapen Duizen den gewonden V- bevolken de in allerijl opgerichte nood-ziekenhui zen, Er is gebrek aan dokters, me dicijnen, levensmiddelen en vooral ook water, doordat vrijwel alle beschikbare bronnen door de neer gevallen as onbruikbaar zijn ge worden. De reddingsploegen moeten ver zengende hitte en verblindende stofwolken trotseren om de slacht offers te bereiken. Het werk wordt ook zeer bemoeilijkt door vergifti ge dampen, die,.uit spleten in de grorid stijgen en groot gevaar ople veren, En boven, dit toneel van dood en vernieling rookt en gromt nog steeds de Hibok-Hibok. Vulcanologen geloven daarom, dat de activiteit in de krater nog niet jongens van tien tot zeventien- hc* afnemen is en houden re- jaar. Alleen de badetten die voor- i K<^lnS nieuwe uitbarstingen. CHATHAM. Drie en twintig jongens werden gedood en acht tien zwaar gewönd toen een auto bus, in het donker Inreed op een Britse marinekapcj bestaande uit aan liepen brachten er het levend af, terwijl de bus van achteren op de kapel inreed. De straat zag er uit als een slagveld .toen de bus tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam: Zeventien jongens werden op slag gedood, zes overleden er later in het ziekenhuis. De tien jongens die vooraan liepen kregen ten zenuwschok. Het jongste slachtoffer is tien jaar» het- oudste veertien. De chauffeur, die al veertig jaar bij, de autobusonderneming in- dienst was, zou juist' vandaag een. onderscheiding krijgen omdat hij 25 jaar zonder ongelukken had gereden. - V/ie nu geen olie koopt, krijgt nooit weer olie TEHERAN —.De Perzische rege ring heeft gisteravond meegedeeld, dat zij overweegt het Westen een ultimatum te stellen. Het zal bin nen een bepaalde tijd Perzische olie moeten kopen, of nooit meer voor olieleverantfcs in aanmerking komen. De plaatsvervangende pre mier Hoessein Fatemt verklaarde, dat het ultimatum waarschijnlijk binnenkort zal worden afgekondigd en. door de Majlis als wet zal wor den aanvaard. ,ni":.!i£i:: «a.- scrws 11 :;.u r« i! ws wi:^ Weersverwachting geldig van Woensdagavond tot Donder- g dagavond: s Zwaar bewolkt met plaatse- g lijk enige regen. Krachtige tot g harde Zuid-Wcstelijkn wind. S maar later in het Noord-Westen s van het land tot matig afnc- mende Westelijke wind. Zacht weer. Dee. Zon op 8 u 3t m onder JR u 30 m; Maan op 13 u 23 m on- der 0 u 32 tn. 2 HET WEER IN EUROPA 7 uur voormiddag 1 Oslo Berlijn S Londen M Parijs M Wenen Innsbruck E Nice S Rome g Warschau s^msterdam nevel Z7W betrokken WZW betrekken WZW betrokken WZW niet onv. L bewolkt 1. bewolkt niet ony. motregen betrokken De regering in Manilla doet, wat zij kan om het leed der inwoners van Camiguin. te verzachten. Vlieg tuigen hebben aï het bloedplasma, waarop men de hand kon leggen, haar het eiland vervoerd, tezamen met- verplegend personeel en le vensmiddelen. Ook de Amerikaanse AMSTERDAM. Het Koningin- Wilhelminff Fonds- heeft een wel-- kom Sinterklaasgeschenk gekregen, van .de vakgroep smederijen en de vrije smedenpatroohsorganisaties Het kreeg Dinsdag namelijk een bedrag van f. 9537:66, bijeettge-, bracht in -eenlandelijke' actie, pn- de smedenpatroons, op initiatief van de afdeling Voorschoten, luchtmacht verleent haar mede werking, Alle beschikbare schepen worden gebruikt, om de gewonden en van huis en have beroofde vluchtelingen naar naburige eilan den oyer'te brengen. Maar al deze hulp is, gezien de omvang van de ramp, niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat van het leed. Argentijnen smokkelden 125.000 sigaretten ROTTERDAM. De douane recherche heeft ruim 125.000 siga retten in beslag genomen op Ar gentijnse schepen, die, dezer dagen in onze havens arriveerden. Óp het ss* Rio-Diamante werden 110.000 sigaretten in beslag geno men. De rokertjes waren verborgen achter ketels en tanks in de ma chinekamer. en werden na lang speuren gevonden. Er werd ge tracht na te. gaan welke leden van de. bemanning de sigaretten ver stopt 'konden hebben doch dit bleek Onmogelijk. De kapitein van het schip kreëg' een- bekeuring en zal een boete móeten betalen. Op een ander Argentijns schip werd een partij van 16.800 sigaret ten in beslag genomen. De douane recherche heeft dus deze weèk een goede, slag geslagen... iiiü.n nuustëf but rcxixlüh i l n: STRAATSBURG De Nederland se gedelegeerde het Eerste Kamerlid J. van der Kirft heejt de Europese Assemblee Dinsdag een vrolijk ogenblik bezorgd door Europa te vergelijken met een oude juffrouw. Hij besprak hel economisch rapport van de O.E.E.Swaarin aangedron gen wordt op 25 pc?, producliorcr- haging en zei, dat Italiaanse arbeids krachten wellicht het Britse kolen- tekort zouden kunnen opheffen,maar dat hij van te voren wist, det de Britten met bezwaren zouden komen aandragen. Is het niet de vloek van Europa, zo vroeg hij, dat het altijd over onze moeilijkheden prnat? Europa is als een oude juffrouw, die het attiid heeft over de pijn in heer rug én dat haar maag niet zo best in orde is. En als een flinke vent hoar eens op de rug klopt en zegt, kem laten we eens een fikse boswandeling gaan maken, dan zegt zij, neen, ik heb hoofdpijn en pijn in mijn mg, en je weet nooit of het niet erger wordt, en mtsschien kom ik wel te laat voor het eten, enz. enz. Meneer de president, aldus de heer Van der Kieft, we praten te veel over onze moeilijkheden. DJAKARTA. Vijf tabakson- dernemingen in DelJ zijn met in gang van 1 .December voorlopig gesloten. Door de sluiting zullen ruim 2700 arbeiders ander werk moeten zoeken! PENSACOLA. (Florida), Op het vliegveld van Fensacola. mis lukte een instrumënténlanding van een tweemotorig, transport vliegtuig der* Amerika an se marine. De zes inzittenden verloren" het leven. (Van onze relsredacteur) PARIJS. Men Is niet opgeschoten, wat de ontwapehingskwestie betreft. Daarentegen gaat het vlot in de speciale politieke Commissie, waar de re solutie over Duitsland der drie Westelijke mogendheden in behandeling kwam. Deze resolutie vraagt een onderzoek naar de mogelijkheid van de mocratische verkiezingen In geheel Duitsland. Engeland 'verdedigde haar 'na mens de mogendheden, die de re solutie ingediend hadden. Frank rijk en Amerika vielen de heer Selwyn Lloyd bij., "Iedereen, hield reeds rekening' met-'de ..'Russische afwijzing, toen -Pakistan voor een kleine verrassingzorgde. Het dien de een resolutie "in, "die bèoógde. de vertegenwoordigers van beidé helften van Duitsland uit te nodi- gen, ten einde de commissie van alle kanten, te laten voorlichten Dit voorstel, dat als het ware de intentie van de oorspronkelijke resolutie verdubbelde, bracht het Russische blok enigermate in moei lijkheden. Misschien daarom vroeg Malik uitstek „van zijn: rede tot des middags. Het uitstel wefd gege ven, maar verschafte geen enkel nieuw, clement, Rusland weerde het voorstel der drie en dat van Paki stan af na.een rede, die de Weste lijke, machten alle schuld aanwreef voor het mislukken van de over eenkomst van Potsdam. „Een on derzoek door een commissie der Verenigde Naties", zei hij, „was'n belediging voor Duitsland. Het be handelde dit volk als een onmon dig volk, zoals Marokko." Weinig yleiend voor Marokko, -weinig vleiend ook voor de V.N. Maar laat ons erkennen, dat Rusland in een onaangename positie zit. Het moet een voorstel afwijzen, dat in Duits land bijzonder populair is. Het voorstel van Pakistan werd met 50—6 (tegen het Russische blok) aangenomen, 'Dit debat moet wel het prestige van Rusland .in Duitsland verklei nen en dat van de V.N. vergroten. Het als propaganda bedoelde voor- stel-Grotewohl om de twee helften van Duitsland na verkiezingen te verenigen, door Adenauer met enige aarzeling aanvaard, is door de Westelijke Drie sis boemerang ge bruikt en keert zich thans tegen het Russische blok. Men heeft de bluf achter Grotewohls manoeuvre ontmaskerd. Alleen rand de wereld zo zou. de titel kunnen luiden ren een boek, gewijd tran de avonturen uan de 39-jarige Alfred Peterson. In April 1949 vertrok, deze onderne mende Amerikaan moederziel ab leen in zijn. jachtje Stornoway vit Brooklyn, Hij zakte de Ameri kaanse Oostkust af tot het Pana makanaal en zeilde vervolgens dwars over de Stille Oceaan mar Nieuw-Zeeland en Australië. Van daar ging het via Nieuw-Guinea, Indonesië, Singapore, Penang, Co lombo, Aden, de Rode Zee en Cy prus naar Maltawaar Alfred Pe terson nu vertoeft en onze foto ge nomen werd. Van Alalia zal hij naar. Gibraltar zeilen (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. - Ret_ verlangen in Friesland om de eed in de moe dertaal te mogen afteggen, kwam Dinsdagmiddag 'in de Tioeede Ha mer in bespreking by de behande ling van de justitiebegroting. Vooral prof. Gerbrandy (AR) ging er diep op in. Omdat het om zijrt moedertaal ging, diezoals hy erkende, door hem nog altyd be ter uerstaan inerd dan het Hol lands: en welke hij nog imniër in familie-kring bezigt. Anders zou den se denken, dat ik rijp ben voor zekere inrichting." Hij hield de Kamer voor, dat het Fries geen dialect van het Hol lands is, dochtaalkundig zelfs ouder, een „tante" 'daarvan, is. Het vormt er z.i. ook geen bedreiging voor: de Friezen kunnen het zui verste Nederlands spreken! Maar," zo".voegde hij er aan toe, met een Fries als Troelstra sprak ik altijd Fries. Wij hebben vaak samen in de trein gezeten en nooit een woord Hollands gewisseld. Door het voorlezer van een ge dicht van Guido Gezelle in Friese vertaling, die hem meer aansprak, meende hij te kunnen aantonen; welk een mystieke, religieuze band voor de Fries in zyn taal aanwe zig was. „Wanneer deze Gods naam in het openbaar aanroept." zo meende hij, „dan. moet hy dat kun nen doen in de taal, waarin hij dat altijd doet." Een arrest van de R.R. maakte dat z.i. ook mogelijk. De formule werd trouwens al toege laten. „Wie daar nu barrières tegen in wil werpen," zo waarschuwde hy, „roept stormen tegen het schip van staat op, welke' er toe zouden kunnen leiden dat men de gehele Friese beweging met,meer in.de hand houdt." DE DRIE ZUSTERS Annie, Rie en Wil Leeuwenberg zijn Dinsdag op het eiland Rozenburg tegelijk in het huwelijk getreden. De ge lukkige echtgenoten zijn Adam Siersma, Henk Moster en Bastiaan Kooy. „Dit is", zei de burgemeester „de eerste, keer in de geschiedenis van Rozenburg dat een dergelijk trio-huwelijk werd gesloten". DEN HAAG. De ministerraad heeft besloten als dag voor de na tionale herdenking van de geval lenen ln 1952 aan tfe wijzen Zater dag 3 Mei en derhalve tóet Zo»-, dag 4.'Mei. De wijze van herden king zal dezelfde zfjn als sedert 1949 het geval Is geweest. DE Straatsburgse rede van- de Britse minister van Binnen landse Zaken is in meer dan een opzicht verhelderend geweest. In de eerste plaats was daar na tuurlijk dc nu verkregen -zekerheid in een vorig art-.kel wezen wij er al op dat Engeland niet van zins is zich aan te sluiten bij een Euro pese federal ie. Maar er »s daar naast nog een passage in de u:teen zetting van sir David Maxwell Fyfe. die in or.s lar.d niet die aandacht schijnt te hebben getrokken, die zij tcch steUiz verdient. Er zijn hier te lande tegenstanders van de continentale federatie, die zich op het standuur.t stellen, dat een verenigd Europa al weer een verouderd ideaal is. Z;i openen nog wijder perspectieven en menen, dat de omzetting van de Noord-Atlan tische Verdrags-Organisatie, de N.A.T.O., in een Atlantische ge meenschap het na te streven doel moet zijn. Op die wijze denken zij ook Eneeland gemakkelijker te kuo- nen bewegen tot deelneming. Voor hen. die zo denken, za) de rede van sir David als een koud bad hebben gewerkt. Letterlijk immers zei hij. dat wanneer Groot-Britt3r,më sprak van eer. Atlantische ur.ie of dn Atlantische gemeenschap, het dan niet dacht aan een federatie, die dc- landen var. de N.A.T.O. zou om vatten. Dat was ..een onrealistisch idee". Federatie betekende het over dragen van bepaalde regeringsfunc ties aan een federaal lichaam én dientengevolge een nauwkeurig om schreven verdeling van bevoegdhe den tusser. de staat en dc federatie. ..Niemand kon van Groot-Brittaunië verwachten, dat het heden ten dage deze weg zou inslaan". Volkomen duidelijk, dunkt ons, en wij hopen dan_ ook. dat niemand in Nederland de illusie zal blijven koesteren, dat de Britten weliswaar niet voor een Europese, maar misschien toch wel voor een Atlantische federatie te vinden zullen zijn. Het is niet lan ger mogelijk om zi langs deze weg te onttrekken aan de keuze vóór of tegen de aaneensluiting van West-Europa. Daar komt nog iets bij. Nog vóór de vergadering van de Assemblee van de Raad van Europa vond. in Straatsburg een ontmoeting plaata tussen een groep Amerika'anse Se natoren en leden van het Huis van Afgevaardigden .aan de ene, cn van Europese parlementsleden aan de andere kant. Van Amerikaanse zij de is bij de discussies heel duidelijk: gesteld, dat niets de Amerikaanse openbare mening zo gunstig zou steramen voor de gedachte van een nauwere Atlantische aaneensluiting als juist de totstandkoming van een Europese federatie. Geen te genstelling zagen deze Amerikanen tussen die b~.de concepties, geen. alternatieven, waartussen een keus zou moeten worden gedaan, maar het ene als een stap op de weg naar het andere, vèr-gelegen doel. Het ware wel zeer te wensen, dat ook deze .les ter harte, werd geno men- door all-eti, d?e rhujf Jnvlped- aoen gelden op hét Nederlandse buitenlandse beleid. Zie verder pag, 3 MO AS CAB. In de SuezkanaalzonezUn Dinsdag opnieuw gevechten! uitgebroken. Even buftcn ïsmaïlia werd een bom gegooid op een Brits tankstation. By gevechten die daarop ontstonden tussen Britse militairen en Egyptenaren, werden een Engels officier en een soldaat gedood. Het, Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat Dinsdag vffftien Egyptenaren om het leven zijn gekomen en 29 gewond werden. Bij de gevechten van Maandag werden elf Britten gedood. Britse troepen, hebben contrftle- (V3n onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De mededelingen, welke minister Mulderfje onlangs heeft gedaan over.de affaires Schallenberg en Menten, hebben het gevoel van onbehagen niet geheel uit de Tweede Kamer kunnen verwijderen. Dit bleek Dinsdagmiddag by de behandeling van de Justitie-begrotlng. Prof. Gerbrandy (AJt.) noemde ijjn verklaring over de eerste zaak „mager" en mr, Roolvink (K.VJP.) vroeg of dc „zelfmoord-theorie" nu houdbaar was gebleken of niet Ten aanzien van de zaak-Menten informeerde hij cf soms van diefstal niet gebleken was of dat het SchuldeJement niet vast te stellen viel. Evenals freule Wttewaall van Stoetwegen (C.H.U.) verzocht hij het dossier van de rechter-commissaris te Haarlem aan de Kamer over te leggen. Mr. Stokvis (Comm.) was niet tevreden omdat de minister geheel had gezwegen over de kwestie van de (,gesto!eti tapijten". nallst vrij uit," zo meepde hij, ,dan is de rechter-commissaris Mr. Vonk (WD) wijdde vrij wel zijn gehele rede aan deze on derwerpen. Ten aanzien van de affaire Schallenberg leek hem de hoofdvraag of er lieden waren, die er belang by hadden, dat Schaliën.- berg de mond werd gesnoerd, ter wijl hij 'met' betrekkingtot de zaak-Menten veronderstelde, dat het uitblijven van resultaat meer te wijten was aan de weerstand ir. het rechterlijk apparaat dan aan de onvindbaarheid van getuigen. Hij wees.er op, dat in deze zaak tegelijkertijd een vervolging was ingesteld tegen een journalist, we gens smaadschrift, en tegen de rechter-commissaris, - die de in structie bad geleid. „Gaat de jour- strafschuldig en omgekeerd," Het onbevredigende achtte hij nu, dat het onderzoek in beide zaken was gestopt. Het algemeen belang eiste z.i. echter dat niet de politieke mi nister doch de onafhankelijke rech ter een uitspraak zou doen. Mr. Burger (F.v.dA.) sprak over persexcessen en misbruiken van de persvrijheid. Hij kwant tot de conclusie, dat de gewone staats burger vrijwel onbeschermd stond tegenover beledigingen. In de zaak Lunshofvan Heuven Goedhart werkte de parlementaire enquête commissie bevredigender dan het enkele welgekozen woorden rechterlijk apparaat. Een moeizaam j ontbrekende geld. verkregen rechterlijke veroordeling werd in het daarin betrokken blad echter, als een triomf voorgesteld. Onbegrijpelijk achtte hij het, dat de Fersraad in dergelijke gevallen niet van haar correctie-recht ge bruik maakte. Vooral- ten aanzien van „De Waarheid" verwachtte hij daarvan een nuttige invloed. „Of strekt," zo vroeg hij, .„de bescher mende zorg zich alleen uit tot de rechterlijke macht?" Hiermee doelde hij op de vlotte behandeling van dè zaak tegen de Friese journalist, die een kanton rechter had beledigd. Ook jkvr. Wttewaall v. Stoetwegen zag hierin iets vreemd. „Als de hele Kamer." zo zei hij. „na zorgvuldig onderzoek tot een bepaalde conclusie komt, dan gaat de zaak niet in de ijskast, maar in de doofpot. Doch als er één vinger wordt uitgestoken naar een kantonrechter, dan staat het hele rechterlijk apparaat op zijn achterste benen. Ik sta paf." ZALTBOMMEL Dezer dagen heeft -de Sint in Driel (Gld.) laten zien een redder in geldmoeilijk- heden te zijn. Tijdens een verkoop bij executie wegens, wanbetaling bij de belasting verscheen de -Sint in vol ornaat en overhandigde met het Alarm-installatie tijdig in werking gesteld ASSEN. Woensdag tegen tien uur hebben gemaskerde mannen, bewapend met een stengun, een po- g'n£ gedaan de woning van de kassier der Boerenleenbank In Sleen binnen te dringen. Tot grote schrik van het echtpaar Van der Heide, werden plotseling de tuin deuren ingetrapt, terwijl een sten- gun door de opening werd gesto ken. Op bevelende toon werd het echtpaar opgedragen zich niet lo verroeren, doch de beer v. d. Heide zag nog kans de alarminstallatie in werking te stellen. Deze installatie heeft op verschil lende plaatsen in het- gebouw con tactpunten, zodat vrijwel overal alarm werd gegeven. De inbrekers kozen toen ijlings liet hazenpad. STRAATSBURG. Het „spel der vergissingen" in de Europese Assemblee eindigde Dinsdag met het besluit om niet terug te ko men op de stemming van Zater dag, toen met de geringst moge lijke tweederde meerderheid het advies inzake de Instelling van een hoge autoriteit voor de landbouw werd aangenomen. Zoals men weet, werd de uitslag van Zaterdag betwist, daar was uitgekomen, dat een Franse afge vaardigde tweemaal had gestemd, terwijl de stem van een Engelse afgevaardigde, die in werkelijk heid neen had gezegd, als blanco werd opgetekend. Met 84 tegen 13 stemmen werd vandaag besloten, dat het niet in overeenstemming met de traditie posten opgesteld op alle wegen die leiden naar Suez. Alleen het bur gerlijk verkeer mag de posten -pas seren. De straten van Suez leken Dins dag op een. slagveld. Britse militai ren zaten achter de pantserplaten, van hun brergnndragers gedoken, te vuren. Egyptische politie schoot terug onder dekking van de hoeken van gebouwen. terwijl burgers angstig in hun huizen 'op-dé grond hurkten om niet geraakt te worden. De^ commandant van het Britse garnizoen in Suez heeft een onder houd gehad met de Egyptische gouverneur. GEORGETTE HAGENDOORN is Dinsdag op Schiphol weergekeerd na haar succesvolle tournee door West-IndUS. Zij werd vergezeld door haar begeleider Pierre Ver- r donck. DEN HAAG. - In de 514o van practisch alle parlementen der wereld is om terug te komen I ™0.U00 gevallen,op-nr. op een eens gevallen besluit f18750.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1