te SfZoeder geniet PHILIPS RADIO üsisd huilen gewondheid FLORALIA X' 31 December24 uur f 1.- BON ui dé -M-mdé üt dé H/éuw& Mundédm' in de betere zaken verkrijgbaar de kinderen niet minder PHXUPSTOESTEIi Gevr. ERVAREN TYPISTE met regelbare klankkleur Slechts korte tijd op chemisch reinigen en verven 25% korting! Heem het beste roor ieders Fish Chips" groter en véél gezelliger Dienstmeisje gevraagd WONING ÖEROUT. STENO TYPISTE MNK. KANTOORBEDIENDE (in.) PTT- 1G Zaterdag 8 December 1951 CHEMISCH REINIGEN - VERVEN - STOPPAGE Tel. 84247 - Dorpsweg 66a - StadhoucJersweg 19a Franselaan 289a mm' mi ma mm mm mm mm mm KUNSTGEBIT Pr, Julianalaan 6 Tel. 32152 Rotterdam öntspanningsclub „G.E.B." UITSLAG VERLOTING Prijzen gevallen op denrs, 197. 201, 1652, 2493. 3301, 5613. 8633, 9334. 11521, 11580, 13910, 15442, 38357, 20352. 21422. 21681. 23090. 23230. 27599, 29002. Bekwaam Meubelstoffeerder zoekt werk als bijverdienste. Reparem alle soorten tneu. beien aan huis. Billijke prijzen» Brieyenonder No.7774 bureau van dit blad.' Miele Driekwart liter melk voor elkï Een prachtig stuk vis, absoluut graatloos, gebakken volgens Engels recept in een speciale apparatuur, én een portie goud-gele i>a£aÉEs-frifes. Dat is Een „maaltijd" voor 50 cent! Let bij het kopen van U Fish Chips op nevenstaand embleem van het Bedrijfschap oor Visserijproducten te 's-Gravenhage. Rotterdam telt thans 3 em bleemhouders: Firma v. «4. SANDE, Zwaanshal» 253 KAREL'S KIOSK, Kruispunt Nwe Binnenweg - Oaés de Vrleselaan M. p. VERSCHELDEN, Treubstraat 11 HET BLAD- VOOR LEEFHEBBERS VAN BLOEM EN Ï0XN Zi;'. garanderen. U 100 °i0 zuiverheid Liefhebbers van tuinieren én kamerplanten hebben, behoefte afin een betrouwbare gids. Deze vinden zij. in het blad voor bloem en.tuin Fioralia, bet tutobauwliefhebbersblad met een 70-jarige top reputatie.. - Watt het C biedt? EHt nummer bevat artikelen voor liefhebber en vakman, ge schreven door een uitgelezen staf van deskundige medewerkers. cÖe U op populaire v?ijz« voorlichten en van. advies dienen. De vaste rubrieken zijn Kamerplanten, groen ten, .fruitkweken., plantenziekten, bloem- - schikken .in. huis,tuinbloemen, tuinaanleg:.'ea -onderhoud, voorlichting voor de maande lijkse werkzaamheden, jeugdrubriek, vragen- bus. rashonden, raskippen. "De nitvoering? -Deze !is: buitengewoon fraaiI Het blad ver schijnt omzie 3 weken. Ieder nummer beslaat plan. 40 pagina's gemiddeld- Dat betekent dat VS Aan/het einde van een jaargang be schikt over een „boekwerk" roet talrijke recente foto's, van ongeveer 700 pagina's. Dit boekwerk staat gereed om uw raad gever te zijn! En dat juist wil „Floralia". Nederlands oudste en. beste Tijdschrift voor liefhebbers.yan hioem en tuin, voor, u zijn! Dit prachtig uitgevoerde en verzorgde blad kost voor een gehele jaargang slechts:! 5:75. Zend- onderstaande bon in met 2 cent ge frankeerde-onen enveloppe aan UITGEVERIJ FLORIDA, POSTBUS 2050. UTRECHT en u 'ontvangt d£t mooie tijdschrift voortaan regelmatig. Ieder die zich als abonné op geeft en het bedrag tegelijkertijd op giro no. 540256 overmaakt, ontvangt boyendien eèn rnööie, zwaar verzilverde theelepel met bloemmotief, volgens bijgaande afbeelding. Naam Adres A lleen he gezellige „Margriet* bréngt U zoveel uren van prettige ontspanningIn ieder nummer vindt U leuke korte ver halen en een boeiend vervolgverhaal. Met spanning vólgen onze lezeressen de ontroe rende roman van Dr. A.J, Cronin; „Dokters Roeping". Ook .de kinderen geniéten van de grappige, zorgvuldig gekozen verhalen, die elke week weer speciaal voor hen in „Margriet" verschijnen. En dit zijn maar een paar voorbeelden van de sprankelende inhoud van „Margriet'met inté ressante reportages, de voorlichting'van Dr. Sis Heyster, stéun van de „Margriet*'-dokter enz. Esh snufje, tan de Margriet-sent#„De i Hoofdzuster tan zaal K" tan Dr. Alj. Cronin i d* schrijver tan de Citadel. Deze pracht roman in geheel linnen hand met gouden opdruk slechts f. 1,90. Laat- TJ dit boek niet ontgaan, stuur em brief- kaart aan Margriet. STUUR GEEN CELD. „MARGRIET" t«lt 64 of 56 grót» blsdïijden «n kost 30 cent per week. ADRES VOOR ABONNEMENTEN j MARGRIET. HUIDEKOPERSTRAAT 20. AMSTERDAM En... hand in hand met dit kostelijke blad gaat de onvolprezen service van .Margriet" met zijn gratis knippatronen; „Margriet" paskamers Moeder- en Kindzorg; de adviezen van Lotus de schoonheidsspecialiste van „Margriet".... De duizenden brieven, die „Margriet" fmoon- lijk beantwoordt, spreken van de hartelijke vér houding tussen „Margriet" en haaf lezeressen. V/ie eenmaal'„Margriet" heeft leren kennen, wil deze beste vriendin nooit meer missen. van g tot 5.30 uur. 'Hoog loon' Br. no, 7772 bur. v. d. "blad r geeft zich voor min sténs één ia" op J als abonne op Flor3lia a 5.75 per jaar De nieuwe jaargang vangt aan 1 Januari. De tot die datum verschijnende nummers ontvangt u gratis. Gaarne zullen wij het uit de anrto'nee op deze pagina hij U aan huls komen demonstreren. ROTTERDAM OEN HAAC ROTTERDAM: Zaagmólandrift 35,"telefoon 40763, Mathenesserdijk hoek Malhenesserweg, tel, 30457, Beijerlandselaan 5 7-9, telefoon 70144. TelemSe- en Radiotechnische Dienst, telefoon 40350, gevraagd met 5 kamers. In hét berit van huurrnachtiging M en vestigingsvergunning, Eventueel bereid buis te kopen.' - Br. no,-6579 Adv. Bur. Bril, Cl. de Vriesel. 23, E'dam vlot kunnende stenograferen in de Nederlandse taal. Leeftijd ca.'20 jaar - Sollicitaties uitsluitend- schriftelijk: SIMONS- SCHEEPSSLOPERU N.V. Feyenoorddijk 90 Rotterdam GEVRAAGD: (moderne talen), benevens Brieven onder no. 6577 Advertentie Bureau BRIL, Claes de Vrieselaan, 23 Botterdam en andere goede wensen .zullen bij de jaarwisseling opklinken. Het is,ondoenlijk om persoonlijk alle familieleden,vrienden en relaties een gelukkig Nieuwjaar te wensen. De meest eenvoudige en goedkope wjjze om dit in uitgebreide kring iè doen is het plaatsen van. een. Nieuwjaarsadvertentie in „De Schiedammer"-. Hieronder drukken wij eerj aantal voorbeelden af van nieuwjaarsgroeten waarbij tevens het tarief staat vermeld. U behoeft niet anders te doen dan onderstaande bon uit te knipper. - en liefst" met eèn duidelijke, blokletter de tekst in te vullen,. Heeds voor stellen wij U in staat zo'n nleuwja^rsadvertemie in „De- Schiedammer" té plaatsen. Eriwij maken het U gemakkelijk!II Alle bezorgers eh agenten zullen. Uw nieuw- jaarsadvertentle gaarne aannemen. 1 - - A. f 1.— <10 nun.) R. SNELLING L. SNELLiNG-PlÉTÉRS Villastraat 12 pd. B, 1.50 (15 nun.) Aan familie, vrienden en bekenden een gelukkig, 1932 Greensingel 120 C. ƒ2.— <20 m.BL) Rij de fjanvang van hèt nleuwé jaar onze hartelijke geluk wensen aan onze familie, vrienden en bekenden A. L— (10 m.m.j B. 1.50 (15 nun.) C. i2.— (20 m.m.) A. DE BONS Drogisterij Driehoekstraat 12 pi. Aafi faïrtillé, vrienden" en cliën ten een voorspoedig 1952, A, TEKPEN Comestibles - Kruidenierswaren Domstraat 37 D, ■f2.— (20 m.ni.) Onze beste wensen aan familie, cliënten en vrienden voor 1052, K. DE BLOEM Groenten - Fruit Stgalwég 78 Familie, vrienden én kennissen een gelukkig nieuwjaar. C. BERG K. Ho pgstraat li E. 2,— (20 mjn,} Wij wensen familie, cliënten en bekenden een gelukkig' nieuwjaar. ANTON DUIZING Parker weg 96 Juwelier Zakeöadvertenties,die van bovenstaande voorbeelden af- Wijken, worden tegen het gewone advertentietarief bèrekend. Tl gelieve de volgende Nieuwjaarswens te plaatsen als voorbèeid: VAK A B C D E ad 1 - (Dóorhalèn w|t niét verlangd wordt) Naam en adres met blokletters Invullen, Üe magnifieke gepolitoerde kast en de volle,iutver® Type BX 511 A geluidsweergave maken dit toestel tót een Jcostfcaar Prijsf398, .rfesgewénsf bezit. Vijf golfgebieden, waaronder de gespreide contante betaling 139,45 25-, 30-, 40- en 50-meterband. Afstemoog met en f23,75 per maand. gevoeligheden. Continue klönkregèlaar. Band breedteschakelaar, 8 Buizen met 9 functies. Bij de PHILIPS KLANKKLEUR apparaten kiest U Uw eigen timbre en schenkt de muziek U dus de grootste voldoening. Vraag Uw handelaar een demonstratie. in prij2en van' f 160.-, f 2'35,-, f 295.*, f 385.f 398.- en hogêr TIJDELIJK TE HUUR TE ROTTERDAM Gemeubileerd Benedenhuis Goede stand, douche, telef. Br. oo. 7771 bur. v; d. blad Wegens Emigratie te koop: .Bankstel met ombouw, gbrdijri.veloürs, Jabptapijt, haard (alles nieuw); Te bévragen na 15 uur H. Buddels Sophiak'ade 22E. STAATSBEDRIJF DER PTT Aldelfng Organisatie en Efficiency heelt gelegenheid tot pl^tsing van organisatie-deskundigen Brieven met volledige inlichtingen betr. opleiding: en ervaring te richten aan he Hoofdafdeling financiële Diensten. Bureel F. Kortedaerkada U. VGravebhagi.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10