Redelijke kans dat Europa in 1954 aanval kan keren HET ROTTERMMSCH PAROOL Nederlands standpunt niet terughoudend Plan-Schuman in de knel MINISTER STAF NIET PESSIMISTISCH Gelukkige toekomst aan Indonesië voorspeld Voorzichtigheid bepleit Nieuwe arrestatiegolf in Jl s j echoslowakij e Minister Lieftinck Maandag naar VS Tegen wonderkapper twee jaar geëist Vertrouwensmotie van Pleven moet redding brengen WAT VOOR WEER? Harde wind, maar zacht RAPPORT-SCHACHT GEPUBLICEERD Samenwerking met Nederland bij eonsumptiebeperking „Praten over productieverhoging zonder zin als werkgelegenheid onzeker is Camiguin: gloeiende lavawoeslijn Verzwaring van herhalings oefening Weergas aangeboord in Drente Langste luchtlijn van KLM geopend President Goltwald: Slansky complotteerde met „Westerse imperialisten" Zeventig jaar gehuwd Amerika wil meer JuchtJbases in Engeland Inbrekers namen een brandkast mee Nederland geeft aaw Italië corned beef en melk lie Jaargang, no. 289 Red, en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TsL 69300 - Aboxin.prijé: per week 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Zaterdag 8 December 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries ''irUiW.iM niIPl.'il;!1 DEN HAAG. „Er is géén reden lot bezorgdheid over de vorderingen op het terrein der West-Europese defensie", aldus minister Staf. „Ik ben niet pessimistisch.'Niet ten aanzien van de mogelijkheid, dat Europa in 1954 een strijdmacht zal hebben, die een redelijke kans heeft een aanval af te slaan en over te gaan tot een bewegingsoorlog. En ook niet ten aanzien van de gevolgen, die een versnelde opbouw der strijdkrachten (plan 1952) zal hebben voor de grote lijnen van het plan-1954. Over de wijzè, waarop Nederland aan zijn verplichtingen voldoet zijn geen klachten. Integendeel, 1nen blijkt algemeen van oordeel te zijn, dat Nederland ze nakomt5' De bewindsman sprak deze woor den op een persconferentie, waarop hy enige mededelingen deed over de stand van zaken bij de opbouw van het Europese leger. Hij verklaarde daar met nadruk, dat Nederland het ten zeerste betreurt, dat Engeland en Scandinavië zich afzijdig houden. Met zes landen is de opzet nogal klein. Uitvoerig sprak de minister van Oorlog over de moeilijkheden, die Du its lands deelneming veroorzaakt.. Bij het Nederlandse standpunt staat de wenselijkheid, dat Duitsland, in dc Europese defensie wordt inge schakeld, voorop. Indien dit mee brengt, dat zekere souvereine rech ten moeten worden prijs gegeven, dan zal men die weg op moeten. Nederland is echter allerminst voor stander van do inschakeling van Duitsland als een afzonderlijke na tionale eenheid. Daarom biedt een Europees leger op het ogenblik het meeste perspectief. De defensieplan nen voor 3954 en eerder mogen cr echter niet door worden vertraagd. Sommige voorgestelde oplossingen doen dat wel. Daarom wijst Neder land ze af. Dat wil niet zeggen, dat Neder land terughoudend is. Het tegen deel is waar. In Nederland ne- <Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De datum van vertrek van minister Lieltmck naar Washington 15 thans definitief be paald op Maandag. Verwacht wordt dat hij tijdens zyn bezoek aan dc V.S. niet alleen besprekingen zal voeren met de Export-Import Bank over verlichting van dc voorwaar den van aflossing van dc derde le ning door deze bank aan Neder land verstrekt. De minister zal te vens met Amerikaanse regerings autoriteiten overleg plegen over do Amerikaanse hulp aart Nederland voor het lopende jaar. ASSEN. De „kapper van Een", M, J. van R., die onlangs naar het buitenland is uitgeweken was Vrijdag gedagvaard om voor de arrondissementsrechtbank te verschijnen. Enige weken geleden werd hij bij gerechtelijk vonnis veroordeeld om zijn gezm te on derhouden, waarvoor een bedrag van 50— per week wcrcl vast gesteld. De bij' haar ouders wo nende echtgenote heeft tot heden evenwel nog geen cent ontvangen. Voor dit feit was hii gedagvaard. De thans in Antwerpen wonen de kapper liet verstek gaan. even als zyn echtgenote. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van twee jaren. TROTS toont de heer A. J. de Boèr, voorzitter der ueilingver- eniging „De Tuirtbouiu" te Groo- Tcbrpek, 4e Koningin de tuin bouwproducten, die-in de strèek om Alkmaar worden gekweekt. Htj hood Hare Majesteit Vrij- dagmiddag een mand vol er men regering, volksvertegenwoor diging en openbare mening ten aanzien van de verwezenlijking der Europese defensie-gemeen schap een. progressiever houding aan daa in de meeste andere lan den. Het nieuwe plan-1952 2al de Ne derlandse plannen niét veel beïn vloeden meende minister Staf. Nederland heeft nog wel wensen ten opzichte van de wapenleverin gen maar op het ogenblik zijc de vooruitzichten niet onbevredigend. Mocht het gebeuren, dat het uitblij ven van wapenen zou leiden tot stagnering in de opleiding, dan zul len de betrokken militairen des noods tijdelijk naar huis worden gezonden. Het is uitgesloten, dat een Hoge Autoriteit reeds op korte termijn een Europees defensiebudget zou kunnen opstellen. Daarom wenst Nederland een overgangstermijn van ten minste twee jaar. Met België is Nederland het eens. dat de kleine landen zitting behoren te hebben in de Hoge Autoriteit. Het zelf vertegenwoordigd zijn in de Hoge Autoriteit is Nederlands eerste wens inzake het Europese le ger. De tweede is, dat in de door Frankrijk ingediende plannen ma tiging wordt gebracht. (Van onze correspondent) PARIJS. Na zes zittingen gewijd te hebben aan de bespreking van het kolen-staal-verdrag, bekend onder de naam plan-Scbumau, is de Franse Nationale Vergadering vanmorgen tegen zes uur voor de vertrou wenskwestie gesteld. Daardoor is het plan-Schuman cn is de regering- Fleven op het kantje af aan baar ondergang ontsnapt, althans voor zover het de dag van gistcreu betreft. De stemming zal Dinsdagmiddag om vier uur worden gehouden. Ja, O heelt het goed gezien dc heerdie hier in. diepe ge dachten verzonken naar de Eiff el- toren staart, is de Russische mi nister van Buiteitiandse Zaken Wisiinsky. Maar met welk diep probleem hy ook geworsteld heeft het resultaat nan at zijn peinzen vermocht .dc impasse, waarin het ontwapeningsovcrlcg der Grote Vier verkeert, helaas niet fe doorbreken. LUIK. De Belgische histori cus Carlo Bronne, lid van de „Académie de langue et de litté- raturè Fran<;a.ise", raadsheer bij het hof van beroep alhier, is be noemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassati. LTet züchte weerdat wij tot dus- ver t» deze Decembermaand hebben genoten zal ook komend j toeekéinde voortduren. Het weer zal zacht zijn, doordal, tengevolge van j een depress ie tussen IJsland en Schotland, die krachtige tot harde zuidwestelijke «nudeit veroorzaakt, zachte lucht naar onze omgeving ujordt gevoerd. In deze zachte lucht kamt, vrij veel bewolking voor, waardoor er plaatselijk kans op re gen bestaat. Achter de depressie stroomt koude lucht naar het Zui den, Aangezien deze koude lucht echter het nog betrekkelijk warme water van de Noordzee moet pas seren op zijn tocht naar ons land, zal de temperatuur bij ons niet be neden het vriespunt dalen wanneer deze koude lucht hier binnendringt. Vorst is voorlopig nog niet te wach ten. Het weer blijft zacht en onbe stendig. De vrij harde wind zal het echter minder aangenaam maken dan de afgelopen dagen. ^KQii'iiirniiioiiitiiisiiiisoiiiiiinisiiiiiüiiiüiDlQliiiiiiiü'iiiiiii'iA'iliS^^ ,j Onbestendig J -§j Weersverwachting geldig van M "H Zaterdagavond tot Zondag- g S avond; E Aanvankelijk zwaar bewolkt g H met tijdelijk regen en krachfi- f= ge tot stormachtige wind tus- g sen Zuid en Zuidwest. Later i opklaringen en plaatselijk en- E" kele buien. Krachtige tot ma- g tige Zuid-Westelijke wind- Van- g li nacht zachter, morgen overdag g p ongeveer dezelfde teroperatu- =p H ren als vandaag. Sr Ég s Dcc. Zon op 8 u 85 m onder j? Ifi ij 29 m; Maan op 13 u 59 m on- g der 4 u 28 m, g fg 10 Dcc. Zon op 8 u 36 m onder g 16 u 29 m. Maan op 14 u 16 ru on- 1 g der 5 u 48 m. 1 Jhet weer in EUROPAS g J uur voormiddag j O«lo met 9»tv. Bèrltjn ?.w. bgw. Bonden mof regen Parijs bewolkt Wenen I. bewolkt Innsbruck nevel stil Nice onbewolkt NNW Home regen NNW s Warschau metentv. H Amsterdam betr. na r. gauw-aam ■'iiiii2i!n!aiiiiii:iiii,3i'3;i":iiiJ!i!iia3]|:aJi!'iiHiÉ DJAKARTA. Dr HjaJmar Schacht blijkt ten aanzien van Indnneaië's toekomst niet pessimistisch gestemd te zijn aldos volgt uit zijn. 15,000 woorden tellend rapport over de economische en financiële toestand ln Indonesië, dat zojuist voor publicatie is vrygeseven. Maar aan de voor spoedige toekomst, die hy Indonesië voorspelt, verbindt hij verschillende voorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn: 1. Dc bevolking moet terugkeren tot vlijt, tucht cn orde. 2. De medewerking en het advies van Nederlandse en Duitse firma's moeten worden aanvaard. 3. Mogelijkheden moeten worden geschapen voor de aantrekking van buitenlands kapitaal. WERKLOOSHEIDSDEBAT IN DE KAMER (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Bij de behandeling van dc begroting van Sociale Zaken had de Tweede Kamer (evens nog te spreken over de al weer wat ver ouderde regeringsnota omtrent dc werkgelcgcnheidspolitïck. Aanleiding genoeg om de toenemend partiële werkloosheid van thans in bepaalde be drijfstakken ert gebieden in het debat te betrekken. Drs. Ncderhorst (F.v.d.A.) zag er geen voorafschaduwing in van een komende algemene crisis. Maar ,hü vond het wel een waarschuwing aan het adres van de Overheid om een rustige paraatheid te betrachten. Naar zijn mening diende de regering om een machtigingswet te verzoeken opdat rij, bü een bepaalde omvang der werkloosheid, direct beschikken kan ~lgfer, credictcij voor de uitvoering vah openbare werken. „Als men de arbeiders," zö zèï hü, „geen zekerheid geeft ten aanzien van hun werkgelegenheid, dan kan men wel ophouden met het praten over verhoging van de productie." In de huidige werkloosheid zag de hcfir Stapelkamp (A.R.) een sanduidmg, dat men voorzichtigheid diende tc betrachten, met de beper king der investeringen. In dit ver band herhaalde dc heer Ncderhorst zijn critiek op het overheidsbeleid, dat z.i. te zeer met globale mone taire beperkingen, werkt en derhalve goede en slechte bedrijven willekeu rig treft. Maar naar zijn oordeel ging het bij de werkloosheid van dit mo ment toch vooral om een „koop- krachtscrisis"; reden, waarom hij tot voorzichtigheid maande met betrek king tót een verdere beperking der consumptie. Uiteraard rees ook de vraag, wat tegen de huidige werkloosheid ge daan diende te worden. In dit ver band kreeg de uitvoering van open bare werken volle aandacht. Daarbij trad een vrijwel algemene afkeer aan de dag ten opzichte van dc DUW waarvan men. ac demoraliserende werking vreesde. Waar mogelijk verlangden de heren Stapelkamp, Zegering Hadders (WD>, Kikkert (CHU> en v. d. Ploeg (KVP) uit voering van werken in het vryc be drijf. Dc heer Nedcrhorst betreurde hipt, dat in verschillende maatschappelij ke kringen het besef voor de nood zaak van een politiek, welke is ge richt op het handhaven van volledi ge werkgelegenheid, verzwakt, fïfj laakte een brochure, uitgegeven dooi" de Vereniging voor Vrijhandel (waarvan o.a. de heren Oud, Keus en Duynstee deel uit maken), waar in een politick met een dergelijk doelwit werd bpsijtoiyeii als een be lemmering voor 3e vooruitgang in Europa. Zyn geestverwant v. d. Born, had zijn pylon al eerder gericht op een dergelijke zi. reactionnMre ge zindheid, met name toen hij de be zwaren in werkgeverskring tegen invoering van de Werkloosheidswet onder de loupe nam. Doch mevr. Fortanier (VVD) meende, dat dit verwijt niet opging omdat de rege ring die bezwaren bepaald ook met gering achtte. En dat zij ook niet betekenden, dat men tegen de invoe ring van deze wet was gekant. Ondanks zeker optimisme, dat te danken was aan de gunstige ont- j vangst in de verschillende Kamer- commissies, werd het gistermid dag In de wandelgangen dor Ka mer al duidcliik, dat ook de ge ringe meerderheid voor do re gering, waarop men vrij wei reken de, nog in het geheel met vast stond. Een onafhankelijk parlementslid had namelijk, tezamen met een radicaal en aanverwant radicaal, een lid der boerenpartij, een motie ingediend om de stemming over het plan-Scbuman uitgesteld te krijgen, een motie, die veie weife laars dreigde mee te slepen. Deze verdaging werd algemeen gezien als de dood van het plan. In een intelligente speech, die met harts tochtelijk beroep op het parlement eindigde, had de vice-minister pre sident cn minister van Economi sche cn Financiële Zaken, René Mayer, getracht dc Kamer hier vau af te houden cn aan dc „vrede cn dc toekomst" tc denken. Maar de Gaullisten, die tezamen met communisten cn hot indu striële patronaat een kans zagen de regering-Pleven het leven moeilijk te maken, zo niet te be nemen, hadden zeker vóór ge stemd. Het lot van het plan-Schuman, nota bene voortgesproten uit een Frans initiatief en daarmee het lot van de regering-Flevcn werd uitermate onzeker. Toon heeft de Dc grootste moeilijkheid, waarme de Indonesië te kampen heeft, noemt Schacht het bestaan van dc onvei ligheid, die tengevolge heeft, dat er geen sprake is van investering van buitenlands kapitaal, Dr Schacht meent, dat, zolang de Indonesische regering niet beschikt over voldoen de uitrustingsmateriaal en geldmid delen voor een goed functionnerende politicmacht, zij niet moet schromen, deze van de Verenigde Naties te vragen en te aanvaarden. Iets verder zegt hij, dat Indone sia's economische welvaart staat of valt met zijn buitenlandse handel en dat die buitenlandse handel zo zorg vuldig mogelijk moet worden be handeld. Van, onpartijdig standpunt beke ken, verdient het koloniale werk van Neuerland de hoogste, erkenning, verklaart Schacht in het hoofdstuk „Staatsfinanciën". Deze erkenning, vervolgt hij, zou ook van partydige Indonesische zijde meer tot uitdruk king komen en zou voor de toekom stige samenwerking zeer bevorder lijk zijn, indien van Nederlandse zij de een verlichting van Indonesia's financiële verplichtingen als vriend- schappelijk gebaar zou worden toe gestaan. „Tk houd op geen enkele wijze een pleidooi voor een herroeping van. bij verdrag aangegane verplichtingen, maar ik zou in overweging willen geven of niet, in geval van een blij ven bestaan van de schuldverplich ting, rekening zou kunnen worden gehouden met de op het ogenblik, ■waarop de verplichting tot betaling ontstaat, bestaande ontwikkeling der betalingsbalans, in deze zin, dat bij het ontstaan van deviezen-moeilijk heden. de vervaldata zouden kunnen worden opgeschoven. Samenwerking met de Nederlan ders noemt Schacht, bij alle uit het verleden stammende tegenstellingen, onvermijdelijk. Deze samenwerking zou gemakkelijker en op een voor beide landen vruchtbaarder wijze plaats hebben indien, waar zulks maar mogelijk is, psychologische moeilijkheden uit de weg zouden worden geruimd." Dorpna aardbevingdoor zee verzwolgen MANILLA. Dc bewoners van de Zuid-Westkust van het eilapd Camiguin, die tat dusver bij crüptiëg "vaitfdc- Hibok-Hibok Spa ar d waren gebleven, zagen zich gisteren genoodzaakt, het eiland *e vcjr laten. Dc gloeiende asregen blüft aanhouden en men zet ook spoed achter de plannen om het grootste gedeelte van de 45000 bewoners van het eiland tc evacu eren, liet Noordelijke gedeelte van het eiland Is één gloeiende woestijn, waar doorheeu een rivier van lava loopt. Een der autoriteiten deelde mee, dat volgens hem hoogstens tien procent van de 23ÖQ mensen, die in de zwaarst getroffen gebie den woonden, gespaard zijn geble ven. Al twee dagen lang is de kra ter van de vulkaan door een wol kendek aan het oog onttrokken Men weet dan ook weinig van wat daar bovèu gebeurt. "Van lijd tot tijd zijn grote zwarte rookkolom men cn witte stoom zichtbaar. Er vloeit nog steeds lava naar de oceaan. Het dorp Panasan met 300 inwoners is door de zeö verzwol gen als gevolg van een hevige aarct- bcvmE. die door dc uitbarsting van de Hibok is veroorzaakt. Voor grotere gezinnen Minder sclioolgèld voor technisch en lager onderwijs DEN HAAG. Ecu wetsontwerp tot invoering van gezinsreductie op schoolgeld bij het lager en tech nisch onderwijs is waarschijnlijk spoedig te verwachten. Dit deelt ae minister van O. K. en W. mee in zijn memorie van antwoord. Het schoolgeld voo^ het technisch on derwijs zal over de hele linie boven dien .met twintig tot dertig pet, worden verlaagd, regering, evenals nog slechts en kele weken geleden ter gelegen heid van de indiening van het versoberingsprogram, haar toe vlucht móeten nemen tot het stel len van de vertrouwenskwestie om de verdagingsmotie te vermijden en een catastrofe te voorkomen. Zij heeft nu tot Dinsdag de tijd, afvallige parlementsleden tot be ter inzicht te brengen. Pleven kan ditmaal rekenen op de steun der socialisten, die zich voor het plan- Schuman hebben verklaard. Niet minder d«rt -l S0 ut ijsjes ƒ1 tat deze blauwe gparktct, waarvan zekere mejuffrouw El sie Coops in Londen dc trotse eigenares is. Onlangs ryu enkele staaltjes van zyn fluitkunst op gramofoonplaat opgenomen en nier ziet men de gevederde kun stenaar naar zijn eigen stem luisteren. Of hij deze heeft her kend? Ons is dat «ooit geluk'; op de gramo/oonplaat komt onze stem ons steeds als aan een ander toebehorend voor (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Binnen een maand zal de regering maatrege len afkondigen waardoor aan de herhalingsoefeningen voor dienst plichtigen en reserve-officieren, nieuwe vorm wordt gegeven. De ze wijzigingen in de opzet van de herhalingsoefeningen houden ten nauwste verband met Nato-plan- nen voor ccn versnelde leger-vor- min# in 1952. Het zal, zo vemè- men wij van bevoegde zijde ver schillende lichtingen een zeer zware last opleggen, die echter met het oog op de internationale om standigheden niet te vermijden is. De regering zal dc staten-gene- raal met verzoeken om algemene verhoging van hel wettelijk vast gelegde maximum aantal dagen dat. een dienstplichtige voor her halingsoefeningen kan worden op geroepen. Wel zai echter verho ging van het maximum aantal da gen voor onderofficieren en offi cieren worden gevraagd. (Vgn onze correspondent) ASSEN. Bij oroefboringen, dia reeds geruime tijd worden verricht in hot plaatsje Wijster <bij Bellen) heeft de Ned. Aardolie Mij, gas aan geboord. Enige weken geleden boor de men op dezelfde plaats een zout laag aan. Het stond toen voor de deskundigen vast dat zij daar verder- moesten werken, omdat men van. oordeel was dat de proefboringen meer succes zouden opleveren. Ka' het zout vond men ccn niet onaan zienlijke kalklaag, later gas. Weliswaar is de gasdruk nog ge ring (circa elf atmosfeer>, doch men neemt aan dat hier een waardevoil» vondst is gedaan. „Arnhem' naar Sydnev vertrokken SCHIPHOL Voor de tweede maal binnen vier dagen heeft da K.L.M. een nieuwe lijn geopend, die de tot voor kort langste lijn van ons luchtnet (Amsterdam-Dja karta) in kilometers ruim slaat. Was het Dinsdag j.i. de „Utrecht"-, die de eerste vlucht naar Tokio aanvaardde. Vrijdagavond was het- de Constellation „Arnhem", die voor de etüPSSle geregelde lijn vlucht naar Sydney startte, het langst® traject dat thans door de KLM wordt gevlogen cn dat ruim 20.000 km telt. Voor de openings vlucht bestond grote belangstelling, zowel van Ne derlandse als van Australische zijde. Onder meer waren bij het vertrek aanwezig de minister van Unieza ken cn Overzeese Rijksdelen en dia van Verkeer en Waterstaat, bene vens da Australische ambassadeur, de heer Stirling. LONDEN. De Nederlandse ambassadeur jhr Michicls van Vcrduyncn, die 23 November ge. opereerd werd, gaat goed vooruit. (Van onze correspondent) EMMEN. Het echtpaar Strijker- Pais te Kiazienaveen zal Zondag het bijzondere feit herdenken, dat het zevmtig jaar geleden in het huwe lijk. trad. De bruidegom is SI, de bruid 93 jaar. Zjj zyn beiden nog zeer kras. WENEN De Tsjechische pre sident Gottwald heeft de arresta tie van nog een hoge communisti sche functionaris bekend gemaakt. Gottwald zei, dat JarmilaTaus- sigova, lid van het centrale comité der Tsjechische communistische partjf en lid van de controle-com missie der partij, zich in arrest bevindt als medeplichtige van" Ru- dolf Slansky, de vroegere com munistische secretaris generaal die op 27 November gearresteerd is op beschuldiging van een poging dc regering omver te werpen. Slansky, zei Gottwald, was ge grepen toen hjj poogde met de hulp van agenten der Westerse LONDEN Dc luchtmacht der Ver. Staten wil meer lucht basen In Groot-BrlWannie, om het aan tal gevechtsvliegtuigen cn bom menwerpers, dat rij kunnen sta- tlonneren tc verdubbelen. Dc der de Amerikaanse luchtmacht heeft thans ongeveer 30.000 mar* in Grool-BrJtiannlë gestationncerd, De Amerikanen hebben thans 13 grote bases, met inbegrip van de vijf, die Churchill atoombom bases heeft genoemd. Nog vier bases zijn in aanbouw in het ge bied van Oxford, die in het be gin vfm 1952 gereed komen. Meer dan 130 bommenwerpers kunnen reeds gestationneerd worden. Ver der is er een basis voor straal vliegtuigen te Mansion in Kent. Monseigneur Stcpinac, de katho- Lefcc aartsbisschop uan Zggreb, die door maarschalk Tito uit de gevangenis is ontslagen. In Oc tober 1945 was hy voor „mis daden tegen de staatv tot 15 jartr gevangenisstraf veroordeelde De aartsbisschop is hier gefoto grafeerd (links) by het verlaten, van de JcerJc te Krasic, naby Zagreb, waar hy zijn eerste ml* sinds zijn gevangenschap op droeg. Rechts van ,,htpt staat «ader Joaip Vranckovic, de pas toor van het dorp. imperialisten naar het Wésten to ontkomen. Gottwald kondigde een reorgar- nisatie van de partij aan en gaf tc kennen, dat er nog meer arresta ties zullen volgen. Buit: enige duizenden guldens DEVENTER. Een brandkast met e?n inhoud van enige duizen den guldens was de buit, die inbre kers in de afgelopen nacht ten de«l viel bij een Inbraak in de coöpera tieve vereniging „De landbouw" 3n Terwolde, bij Deventer. De zwaarte van de kast enkele honderden kilo'sl was voor de dieven geen beletsel haar mee te nemen. Een steekwagentje kwam hun te hulp. Hiermee is de kast op een. auto ge laden. Tot dusver ontbreekt elfc spoor van de daders. DEN HAAG Het Nederlands aandeel in de hulpverlening aan d« slachtoffers van de watersnood in Italië zal bestaan uit een grote zending chocolade, „cornedbeef' en. gecondenseerde melk. De order» zjjn onmiddellijk bü' de Nederland se Industrie geplaatst. Vóór Kerst mis zullen de goederen kunnen worden verzonden. Boerderij afgebrand: vijf koeien omgekomen HEUSDEN. In de boerderij van landbouwer M. van Gamme- ren te Herpt, gemeente Heusden werd Vrijdagmiddag brand ont dekt. In een ommezien stonden boer derij en schuur in volle vlam. De brandweer kon niet veel meer uit richten. Vijf stuks vee kwamen in het vuur om, De boerderij was eigendom der Ned. Herv. gemeen te.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1