Op bres voor zelfstandigheid van gemeente Schiedam Electriciteitstarieven zullen straks worden verhoogd HOUTMAN I FILMS IN SCHIEDAM Vroeger - Nu - Straks I Safe Loketten i 2 Raad begint behandeling begroting voor 1952 DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Stijging exploitatiekosten maakt dit noodzakelijk 9° NederlandsGhe Miririenstantisbank N.V. PIANO'S AGENDA Hermes-DVS naar Brabantïa AFHAAEDIENST SPAARBANK ANNO 1B20 SCHIEDAM Hoofdkantoor; Lange Haven 80 r~ Uitkering Drees om en nabij Kerst Dieven betrapt Agent wachtte inbreker op Wilde rit door Rotterdam Tramvertraging op de Scliiedamscweg Zaterdag 8 December 1551 Vrijdagavond heeft dc gemeenteraad een aanvang gemaakt roet de be- handeling van de hegrating voor 1952. Voorlopig zjjn hiervoor vier verga deringen vastgeateld, waarvan dc eerste geheel in beslag werd genomen door de algemene beschouwingen van de fractie- voorzitters. Nog meer dan voorgaande jaren beperkte men zich over het algemeen tot de grote lynen van het gemeentc-beleid, waarbij uiteraard vooral de nadruk viel op do bedreigde zelfstandigheid van de gemeenten. meerdere sprekers viel «en. toon te beluisteren, waarin zorg doorklonk ta.v. de door het gemeente bestuur ontplooide activiteit, die naar de mening van de sprekers op zich zelf niets tc wensen overliet, maar teveel was afgestemd op een Schledamse mentaliteit om niet te overvragen, maar het bescheiden aan tc doen. tipt vertrek van de heer Kcdde ujt dc communistische raadsfractie is in alle opzichten een verlies voor de Raad, die gisteravond %'oor de eerste keer kennis maakte met het voorleesbricfjc van de C.P.N., waaruit wel heel weinig nieuws viel te peuren. Voordat de vergadering begon herdacht de Raad nog wtflen mr, M. M. van Velzcn. kelyke uitbreiding en sanering naar voren zou brengen Aan het gezonde gezinsleven hecht de C H.U.-fracue groot be lang, zodat de voortzetting van de woningbouw grote aandacht heeft. Geen voorstander is men m deze kring voor montagebouw. ook al moet doorbouwen op de voorgrond staan. Volgens ae heer Van der Vlies kan meer soepelheid worden be tracht t.a v. adspirant-gegadigden voor industriegrond. In omliggen de gemeenten worden zjj vlotter behandeld, b.v. komt het daarvoor dat men gegadigden persoonlijk rondleidt om hun te laten non wat aanwezig is. Zijn de geruchten juist, dat men het Emma-plantsoentje bh de Sin- gel zou willen laten verdwijnen? De heer Van der Vlies pleitte voor behoud. Het bevreemdde spr. dat de gemeente Vlaardmgen fanciers zo vooruitstrevend) voor de brug bij Vijfsluizen zo terughoudend Is en aan de vernieuwing daarvan een zo sterk plaatselük probleem als de spoorweg-tunnel bij VJaar- dingen-Oosf verbindt. Het aantal reserve-manschappen by de brandweer wil de C-H.TJ. met tien man uitbreiden. Voor 't werk der Bekled. Gemeen schap heeft men veel waardering, maar er zijn principiële bezwaren tegen een lunapark. Wel voelt men in deze kring, aldus de heer v. d. Vlies, voor hoogstaande culturele sgens. Vooral de jeugd zal van de vacantie-omspanning moeten kunnen profiteren. De Gemeen schap zal, naar het oordeel van de C.H.U., er rekening mee hebben te houden dat een niet onbelangrijk deel van d« bevolking tegen ae kennis (lunapark) is. De voorzitter van da grootste raadsfractie, de heer A J. van Lith (Arb.) begon zyn beschou wing xnet een. korte verhandeling over de groei van ons democra tisch bestel en de sterk gewijz,gde verhouding tussen Ryk en ge meente. Het is thans zo dat de ge meente dc inkomsten en uitgaven moet baseren op verwachtingen. Hierin zal verandering moeten ko men. Voor de versteviging van einze democratie is dit dringend nodig. Onze begroting sluit, maar iedere elasticiteit is er uit. Hoe we de volgende sluitend moeten krijgen, zal niemand kunnen zeggen. Wy zullen steeds weer moeten afwe gen wat urgent is. B en W. dienen wei zeer op de bres te staan voor de verdediging van onze belangen. Vooral dé stem van de burgemees ter leek de heer van Lith in dit geval belangrijk. Wat de burgerzinlening betreft, hiervan beeft de voorzitter van de fractie der Partij van de Arbeid de beste verwachtingen, ook al zegt men dat onze stad door z'n ongunstige ligging hier/oor wei nig reden tot hoop geeft. Meer publicaties, meer inlich tingen aan het publiek tot welke instanties men zich. kan wenden, achtte spr. noodzakelijk, voor de Huisvesting. Splitsing van grote woningen zou meer ter hand moe ten worden genomen, vooral wan neer de burgerzin-lening met zou slagen. 'In de secties zün opmerkingen gemaakt voor het houden van een. lunapark, waarbij men de naam van de Schledamse Gemeenschap heeft betrokken. Over het afschaf fen van de kermis dekt de Partij van de Arbeid zeker niet de me ning van de toenmalige S.DA.P., hoe deze ook over dit probleem mocht hebben gedacht. Voor de S.D.A.P. was het on verbreekbare verbonden aan de sociale strijd. De tijden zijn veranderd. Wanneer thans de Gemeenschap ontspanning brengt, dan is dit in de eerste plaats voor die mensen, die niet in staat zijn buiten .de stad hun vacantie door te brengen. Enkele partyen. hebben gepoogd hieruit politieke munt te slaan. Voor de Gemeenschap klonk de raad: Laat overheersen spanning. amusement niet de vacantie-cmt- Werken aan de xelfstandigheid De KVP-fractie prijst zich ge lukkig, aldus ir, v. d. Toorn, dat het mede steunen kan op het ge meenteplan van de K.V.P. Wat be treft de verhouding Rijk—gemeen te, wij moeten geen valse illusies als die over een eigen belasting gebied koesteren. In de sector van de gemeente lijke zelfstandigheid wordt ook vaak gesproken over sociaal-cul turele facetten. Het karakter en de_ ligging van Schiedam vragen dat deze steeds grotere -werkzaam heid omvatten. Er is gelukkig nog veel liefde voor onze stad. Des ondanks staan we eigenlijk, 'aan 't begin van het werk om eigen zelf standigheid te bereiken. Het ge meentebestuur kan hier veel aan doen op velerlei wijzen. De bur gerij moet zich hierop bezinnen en zal met initiatieven moeten ko men. De begroting maakt een goede indruk, is goed van vei^oudmgen Of laat alles zoveel mogelijk recht wedervaren- Het mag waar zijn dat pnze behoeften reëel zijn, we vorderen niet teveel grond, we overdrijven de modernisering van gemeentelijke diensten niet al les geschiedt op Schledamse wijze, maar zuilen wij toch kans zien de zaak financieel te bolwerken? Ir, 'v. d." Toorn vroeg het zich. aan de hand van de cijfers af. Het ls te wensen dat er spoe- dit verandering komt in de finan ciële situaties, daar anders de ver antwoordelijkheid door het ge meentebestuur niet meer is te dragen. Voor de ontwikkeling van het •beleid van Schiedam in de toe komst is 'bet noodzakelijk, dat toch tot *n werkelijke samenspraak tus sen gemeenten langs de Maasmon ding wordt gekomen. Het beginsel van de gemeentelijke autonomie liet diep verankerd, maar dit wil niet zeggen dat samenwerking moet worden vermeden. Wat de medezeggenschap van het gomeenteporsoneel betreft, het ■was de heer van d*>r Toorn ter ore, gekomen dat dc betreffende commissies slechts enkele malen per Jaar vergaderen. 7,1. worden de zaken over het algemeen te klein bekeken. Voor een gezonde ontwikkeling mag men de groei mi et aan zichzelf overlaten, maar moet deze gekoesterd en geleid .worden. Na de annexatie is yoorKethel een geheel nieuwe situatie ont staat! Destijds werd een wiikraad door de RAad afgewezen. Bllïkbaar is men thans nog niet toegekomen aan een representatief comité, waaraan wel was gedacht. Het dorp ligt de K.VP- zeer na aan het hart, zodat ir. v. d. Toorn nog maals wenste dat er tenminste enig contact-orgaan tot stana zou komen, C.H.TJ. attendeert op punten De heer Van der Vlies CCH.U.) Wenste 'met de voorzitters van de andere fracties" dat het gemeente bestuur vooral elders de noodza- Het principe De begroting is een ongewenste gelegenheid om gedachten uit te wisselen en standpunten te bepa len. aldus de heer.A. Hoek (A.R.I, die nog steeds verder gaande af braak van gemeentelijke zelfstan digheid constateerde. Maar het „tegen de wind m leert men zei len" heeft nog niets van zijn waar de verloren. Wc moeten niet alleen staande blijven, maar ook vooruit gaan. De heer Hoek wees op acti viteit In Vlaardingen, waar ini tiatief van de Overheid weer inspi rerend op het geheel werkt. Men zou voor de eigen stad iets derge lijks wensen. Voor de rente-politiek van de regering, die z'n terugslag had en heeft op het gemeentebeleid, had dc A.R.-fractïevoorzitter weinig goede woorden over. Welke perspectieven, heeft het gemeentebestuur t.a.v. investerin gen? Er is gesproken van meest noodzakelijke investeringen. Welke zijn dB? Desnoods zou de Raad hierover in comité-generaal kun nen vergaderen. Ook wordt nog antwoord verwacht op de vraag of onteigeningen in het stadscentrum moeten worden voortgezet, ook als het gaat om werken, die in de eerstkomende jaren niet worden uitgevoerd. Het handhaven van rooilijnen b.v. voor toekomstige stadhuisbouw by de Singel, noemde de heer Hoek met een kwaad woord misbruik van macht. Wanneer men het richtcontmgent wil volgen, dan zal Schiedam in 1953 ca. 600 woningen moeten bou wen. Het afstoten van. nieuwe wo ningen is volgens de heer Hoek noodzakelijk. T.a.v. industrialisatie blijft waak zaamheid geboden. Vorig jaar werd de aanstelling van een be drijfseconoom afgewezen, maar de A.R.-fractie stelt dit nogmaals aan de orde. Wanneer men ziet welke offers Vlaardingen mag brengen voor de industrialisatie, dan mag Schiedam toch zeker ook wel iets proberen, bv. de bouw van industriehallen. Spr. pleitte voor verdere uitgifte van grond In het v,m. Sterrebos. De Wilhelmmahaven is opgegeven als scheepvaart-haven. Uitgifte van industriegrond ten Noorden, van deze haven leek de heer Hoek dan ook in de naaste toekomst moge lijk en. noodzakelijk. Vorig jaar beloofde mr Peek, de Schledamse Gemeenschap te ver zoeken «en modus vivendl te vin den voor de z.£. kermis. De heer Hoek herinnerde hem hieraan en constateerde dat er maar weinig aan was gedaan, Nu had de Bqcrhaavelaan de lasten te dra gen. Het is volgens de heer Hoek wel droevig dat de Schledamse Ge meenschap, die hoge culturele doe len zegt na te streven, geld in kas poogt te krijgen door middel van een kermis De heer Hoek had een bedrag van 22 000 zeker gevon den by burgerij en bedrijven. Belasting-politiek De heer Bosch (V.V D.t had de meeste gry ze haren en mocht dear- door ditmaal nog voor de tot ook twee leden geslonken commu nistische fractie het woord voeren. Zwas het een betrekkelijk logi sche volgorde aangezien de man met de rode lantaarn doorgaans een colonne afsluit. Niettegenstaande de vele zorgen zal Schiedam veel initiatief moeten ontplooien temidden van twee agressieve gemeenten. De aanval is ■nog steeds de beste afweer! Schie dam mag niet ontevreden zijn over de schattingen van de belastingen. Wellicht dat nog een herziening van 1950 mag worden verwacht. Belasting-technisch bekeken zul len, wanneer geen nadere voorzie ningen worden getroffen, voor de gemeenten de magere jaren na 'óS aanvangen. Van harte wenste de heer Bosch de burgerzm-lemng kans van sla- j gen. Een rente van zou na tuurlijk attractiever zyn geweest, maar wanneer men bedenkt, dat oen half procent rente een gulden huur per woning per week meer betekent, dan behoeft men zich niet over zorg van de regering te ver wonderen. Zeer uitvoerig ging de heer Bosch nog in op het karakter van de Vlaarrimgse en Arnhem% gemeen te-leningen. die beide volgens spr. niet verwerpelijk behoeven te zijn. Bij een verder beroep op de kapi taalmarkt zou ook Schiedam dit zeker in overweging kunnen p«- men, of met nog origineler oplos-' singen aan de markt moeten ko men. Op uitnodiging van mr. Peek, zwaaide de Beer De Borst (comm.) met de rode lantaarn. Gedurende een kwartier vergast te hij ae Raad met een uitgebrei de weergave van de bekende ar gumenten van de C.P,N.. Uit de fractie van de K.V.P. kwarn de heer Van Oppen de rij als aller laatste spreker besluiten met een pleidooi voor betere verlichting en bestrating in de binnenstad. Verder wil hij van B. en W. nog wel eens precies horen hoe het nu zit met de restauratie van de linkervleugel van het oude St. Jacobsgasthuis. 1702. Het spreekt van- zelf, dat de wilden Jacob Claeszocn van Upendam met grote onderschei- ding behandelen. Hij slaagt cr in hun taai zo'n beetje te leren. De ze stam blijkt het ramp zalige overschot te zijn van een groot volk, dat de god Kuatjautak aan bidt. Eeuwenlang heeft hun god hen beschermd tegen dc verschrikkelij ke koude door middel van een vlam, maar en kele jaren geleden heeft een reusachtige vloed golf het vuur gedoofd en de strenge winters heb ben bonderden slachtof fers geëist. Maar nu begint het nieuwe leven t zal opdoemen, dat hem weer mee terug zal ne-1 berkenschors dient tot papier. De winter begint weer. Jacob Claeszoon, die altijd nog hoopt, dat men naar het vaderland, scbrhfi zijn bevmdm- en weer teisteren hoge vloedgolven de grot, op een goede dag wel een schip aau de horizon I gen op. Inkt bereidt hij uit visgal en een stuk] Maar de vlam blijft branden. In een uitvoerig schrUven aan de Raad hebben B. en W. medegedeeld, dat de aanmerkelijke stijging vajj de exploitatiekosten van het electrici- teitshedrijf het noodzakelijk maken om met ingang van 1 Januari over te gaan tot verhoging van de tarieven hiervan. De laatste wijziging der elec triciteitstarieven in Schiedam dateert van het voorjaar van 1048. De ont wikkeling, die zich sedertdien heeft voorgedaan ten aanzien van de in vesteringen, van grondstofkosten en van andere lasten, alsmede van het verbruik in zün verschillende geledingen, deed de vraag rijzen of hand having van deze tarieven op dit niveau wel langer verantwoord is te achten. De kolen prijs, die als basis voor de verhoging der tarieven in 1948 gold, is intussen haast verdubbeld, terwijl salaris- en loonsverhogingen tot stand kwamen, als gevolg waarvan de personeelslasten een belangrijke stijging hebben ondergaan. Voorts werden in d« laatste jaren ten behoeve van een ongestoorde electrlcitcitsproductle en -distributie herhaaldelijk besluiten genomen tot het tot stand brengen van vaak kostbare kapitaals- werken, tengevolge waarvan het bedrijf belangrijk hogere kapitaalslasten heeft tc dragen dan voorheen. Al deze factoren werken roede aan een aanmerkelijk gestegen en nog verdér stijgend kostenpell. (Advertentie l. M.) kantoor Schiedam: (Advertentie l M.) SINGEL 114—115 Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co„ Groenelaan. 127. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D. Tuin laan 89. Telefoon 60290. Films; Passage, 2 en 3 uur, Za. en Zo, 2, 4 15, 7, 9.15 u: The Killers (18 j,>. Monopole. Da, 2. 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Korea (14 jr.). Bijeenkomsten: 3 December. Passage-theater 9,30 uyr: Uitvoering Thor-jeugd. 9 December, Café De Raadskel- der, 3 uur: Prijsuitreiking klaver- jasconcours „De Raadzvrienden". Vergaderingen: 10 December, Stadhuis, 2 ar\ 8 uur: Openbare behandeling ge meente-begroting 1952. LANGE HAVEN' 90 f in diverse afmetingen Na de fraaie zege van j.l. Zondag, volgt voor Hermes DVS de uitwed strijd tegen Brabantia in Eindho ven. Van deze tegenstanders is wei nig bekend, doch dat zij niet voor de poes zijn, bewezen zij nog jj. Zendag door de uitwedstrijd tegen Xerxes te Winnen, Onze stadgenoten kunnen er dan ook van verzekerd- zijn, dat zy op felle tegenstand zuilen stuiten. Slechts wanneer met het zelfde enthousiasme wordt ge streden als tegen VVV, moet het mogelijk zijn om op beide punten beslag te leggen. "Wij wensen Poulus en zijn mannen veel succes toe eti vertrouwen er op, dat de fraaie positie na Zondag gehandhaafd blijft. Voor een roet onbelangrijk deel kon de stijging van de lasten wor den afgewenteld op de grootverbrui kers welke tezamen ongeveer 4/5 van het totale debiet vragen voor welke groep de tarieven als gevolg van de automatische toepassing van de kotenclausule, volgens de prijs- voorschnften voortdurend aan een stijging werden onderworpen. De tarieven voor de kleinverbrui kers welke tezamen ongeveer 1/5 van het debiet uitmaken bleven echter sedert 1943 geheel ongewij zigd, zulks ondanks het feit, dat üe voorschriften van het Directoraat- Generaal voor de Prijzen ruim schoots de gelegenheid boden tot vrij belangrijke verhogingen. Het wordt thans met langer ver antwoord geacht deze toestand, waarbij de kleinverbruiker geen bij drage levert in de kostenstijging sinds 1048, te bestendigen, Voor sommige tariefsonderdelen B. en W. denken hierbij aan de prys voor nacbt- en weekendstroom worden bij handhaving van de huidige prij zen zelfs de directe grondstofkosten niet meer goedgemaakt. Doch ook uit anderen hoofde is het langer handhaven van deze te lage tarieven, welke ten achter blijven bij de door deze verbruikers veroor zaakte kosten, niet verantwoord, im mers leiden deze tot een gebruik van electriciteit in die mate en voor die doeleinden, waarin en waarvoor dit economisch niet verantwoord is en- waardoor het evenwicht tussen be drijfslasten en bedrijfsinkomsten op de duur zal worden verstoord. Ook om deze reden moet een herziening der tarieven noodzakelijk worden geacht. Valse overschotten Weliswaar Iaat het Electriciteits- bedrjjf nog ieder jaar ook in de begroting 1952 overschotten zien; bij de beoordeling dier batige saldi mogen bepaalde aspecten echter niet uit het oog worden verloren. Met name hebben de kapitaalslasten in de afgelopen jaren het tempo van de uitbreiding van het debiet niet kunnen bijhouden, zij zijn In be drijfseconomische zin voor te lage bedragen gecalculeerd, waardoor de laatsie jaarrekeningen een geflat teerd beeld van de werkelijkheid geven. Het zal echter niet lang meer duren of dit beeld zal zich grondig gaan wijzigen. De kapitaalslasten van de thans onderhanden zijnde uit breidingen zullen het lastenpeil zeer doen stijgen en de komende jaren zullen terugvragen, hetgeen de afge lopen Jaren aan overschotten gaven. (Advertentie l.M.J De Spaarbank big I aan huis PASSAGE „The Killers" Passage vertoont «The Killers", een grimmig verhaal van Ernest He mingway over een troepje misdadi gers, die elkaar vernietigen. Het werd verfilmd door Robert Ciod» mak, die vroeger in Duitsland" werk te en in *1929 befaamd werd door zijn vaak prachtige „Menschen am Sonntag". In'Hollywood maakte hij de laatste dertien" jaar veel gladde, conventionele rolprenten, maar- met „The Killers" toont hij weer" iets van zijd oude ■meesterschap. Het rauwe verhaal heeft hij knap en suggestief verteld-in een aantal-kor te terugblikken, raak van.- sfeer, vaak heel kemaehtig van caroera- behandelinz en met een trefzekere montage, die de spanning voortref felijk opvoert. Afgezien van de schoonheid Ava Gardner zijn de hoofdrollen met goede typen bezet: Burt Lancaster als aankorpend mis dadiger, ,Edmpnd...O'Brién in de rol van, een speurder'en Sam. L'evene als een politiemah dragen 'over 'het algemeen heelaanvaardbare figu ren bij aan deck spannende, be kwaam gemaakte en verdey preten tieloze thriller. MONOPOLE „Korea" De naam Korea is in het nieuws, er is dus geld te verdienen met al les wat hiermee maar .in verband kan worden gebracht. In Hollywood maakten ze er met spoed een film van, waarin een Amerikaanse jon gen per toeval tot „hv.ld van Korea" wordt gepromoveerd, hoewel hij er nimmer een voet.zette. Zijn meisje bewondert de heldenmoed van on ze vriend en er is hem dus alles aangeleg«an om alsnog naar het slagveld te spurten, waar hij tot d« ontdekking komt waarom hij" en zijn makkers eigenlijk vechten. Zo op het oog Is het een apan- nenda holderdebolder-film met alle trucjes van het gelikte heldenver haal, maar-op de achtergrond wordt etceds het- ideaal var de strijders in Korea in petto gehouden om U en ons ervan te overtuigen dat men .met het maken van deze film niet anders op het oog had dan de de mocratie te dienen. Om al deze redenen wordt een. verhoging der kleinverbruikerstarie ven thans noodzakelijk geacht. Een en ander staat echter geheel los van hetgeen blijkens recente perspubli caties de regering ten aanzien van de tariefspolitiek voor etectriciteits- bedryvon voor ogen staat Ook zon der deze verderstrekkende plannen zou in dit stadium bovenstaande con clusie zijn getrokken, zo schryven B, en W. Het electriciteïtstarief kent ver schillende prijzen, waarvan een aan tal onderworpen is ean de kolen- clausule. Deze prijzen kunnen door B. en W. zonder formeel besluit van de Raad, binnen het kader van de koleuclausule worden verhoogd, ter- e prijzen zodanig formeel i de Raad wel nodig is. besluit wijl voor de verhoging van dere van Tot de andere categorie van prl zen behoren die voor het normale gemengde abonnement (thans 5 cent) en voor het nacht- en weekendtanef (thans cent). Verreweg de groot ste meerderheid van de electrici- teltsverbruikers in woningen en winkels betrekken de electriciteit volgens deze tarieven, welke thans 3 cent, respectievelijk 3% cent lager liggen dan het normale door de rege ring bij pr ij zenbeschikking van 1 Augustus 1951 toegestane niveau. Verhoging van die tarieven met lid cent, respectievelijk 1 cent achten B. en W. in dit stadium een mini mum, Ten aanzien van het ontworpen tarief voor lasdoeie inden zal een ver hoging tot een by de prijrenbescJhik- king toegestane limiet van 9% cent verantwoord zijn met het oog op de ongunstige arbeidsfactor, welke bij stroomverbruik ten behoeve van het, lassen optreedt. Niet hoger dan elders De ontworpen kleinverbruikersta rieven behoren zeker nog tot de laagste in den lande. Na invoering van deze tarieven mag een winst- verhoging van 100.900,worden verwacht, In 1937 is met Rotterdam een over eenkomst voor electriciteitslevering gesloten, waarin is opgenomen, dat de gemeente Schiedam zich verbindt de electriciteit aan verbruikers niet te leveren op gunstiger voorwaarden of beneden het door de gemeente Rotterdam voor de aan haar net aan gesloten verbruikers vastgestelde ta rief. Dit zal ook straks niet het geval zyn. Eleetrlclteitstirlef cent 26 cent* Prijs: (Excl. «vent, vastrschtbedragen) ln 193? )n 1948 Voorge- thans stelde geldend) prijs Metertarief licht 38 e-"* Metertarsef kracht 12 Motertarief kracht (nacht) S Metertarief verwarming 3*4 Nachtstro omverwarming IV* Verw. stroom voor Jasdoeleinden 5 Gemengd abonnement 3'A Nacht- en weekendstroom JV* TIJ del. gemengd abonnement 3l,j Gem. abonnement firensprij* 23 Licht-abonnement 5 3 Kracht-abonnement 12 10 lll'-i S 6>/t 3 'A 5 Tijdelijk kracht-abonnement 12 1214 10 10>,4 *Vt M Vcor deze tarieven is beslissing van de Raad noodzakelijk. 6 li m BV* 6 1214 ln verband met de komende feestavonden is de volgende rege ling getroffen voor de ouden van dagen, die in de periode van 23 t.e.m. 28 December in het postkan toor hun uitkering Drees in ont vangst zouden moeten komen ne men: Alle ouden van dagen in Schiedam, welke hieronder, vallen kunnen in het postkantoor terecht uitsluitend en alleen op 24 Decem ber. Er zal dan een speciaal loket ten behoeve van de uitkering Drees- beschikbaar zijn. Uitreiking waardebons Sociale Zaken Het secretariaat van de Schied. Mtdd. Centrale deelt het navolgen de mede: Evenals vorige jaren, zal de Gem. Dienst voor Sociale Zaken te Schiedam wederom overgaan tot het verstrekken van waardebons aan daarvoor in aanmerking ko mende gezinnen. De handelaren in- textiel en schoeisel zullen dus in de komende weken deze waarde bons wederom m ontvangst kun nen nemen en op de daarvoor be paalde tijden bij deze Dienst in wisselen. De nadruk wordt er op gelegd, dat er op gerekend wordt, dat de betreffende handelaren we derom nauwlettend zullen toezien op de besteding van deze waar debons. Eventuele klachten moeten onmiddellijk worden ingediend bij de Gem. Dienst voor Sociale Za ken. Hillegersbergse sieraden in het water - ROTTERDAM. De daders van de inbraak die Woensdag 28 Novem ber is gepleegd in de woning van de» heer L. K. aan de Straatweg waarbij een grote partij sieraden is ontvreemd, zijn Jn Leidschendam op heterdaad betrapt toen zij opnieuw hun slag poogden te slaan. Het wa ren Hagenaars: de 33-jarige étaleur J, J. H. en de 23-jarige lasser A. J. C. Zij zyn gisteren voor de Haagse officier van justitie geleid. Een dokter trof C, Zondag a.an in zijn woning toen hij thuiskwam. Er ontstond een worsteling. De doktor sloeg alm en anderen zetten de achterv* *dog van de vluchtende in brekers .n. De Hagenaars hebben drie maal ji Den Haag, éénmaal in Wassenaar tweemaal in Leidschen dam en éénmaal in Botterdam inge broken. H. heeft vergeefs gepro beerd de sieraden uit HiLLegersberg van de hand te doen en ze toen maar in het Verversingskanaal in Sche- veningen geworpen. Aan de achterkant van het pand van Jungerhans aan de Mathenes- scrlaan zag een agent vtmnachtcen gordijn bewegen. In de wmkel zag hij een flauw schijnsel en een schim. Hij vatte post aan de ach terzijde van het pand waar op dc eerste étage een ruit was ingedrukt die via een afdak te bereiken is. Na enige tijd klommen er twee mannen uit het raam, de agent bracht hen naar het politiebureau Westersingel waar bleek dat zij een broodmes, een wekkerklokje, een toneelkijker en een ballpoint- pen hadden weggenomen. In de kantoorlokalen was naarstig ge zocht naar geld en er heerste- een chaos. Rentekaarten waren ver scheurd, kerstballen vernield. De inbrekers, de 22-jarige M. L. en de 19-jarige K- W. J. v. d. S. zijn in het hoofdbureau van politie opge sloten. Ret beeld „Sterker door SttUa" van mrj. J. ff. Hans itt de Hal van1 het raad- huU Ja tot 22 December voor belang stellenden. tc- bezichtigen op Maandag, Dinsdag en Vrijdag van twaalf ,tet twee uur en op Zaterdag van drie tot vier uur- Entree door de hoofdingang. Een drietal knapen van reap. 17, 18 en 19 Jaar hadden gisteravond ln htm woonplaats Dordrecht «n auto weggenomen om er 'n beetje mee ie gaan pleiierrifden. In Rot terdam verwekten ztj heel wat op schudding. Op het kruispunt Binnenweg— Mauritsweg reden zij een wielrij- der aan wiens fiets geheel werd vernield. De knapen reden door zonder zich om de wielrijder te bekommeren, die gelukkig niet ernstig werd gewond. Een. politie auto probeerde de wagen op de Mauritsweg klem te drijven, maar de knapen konden ontkomen. In de Aert van Nesstraat reden ze langs een verbodsbord. Ze stoor den zich niet aan een surveille rend agent die een stopteken gat Hij wist door tijdig weg te sprin gen het vege lijf te redden. Iets verder stond een tweede agent. Op diens stopteken werd wel gerea geerd, De bestuurder, een 17-jarige expeditieknecht, nam de benen doch kon worden achterhaald. Het drietal is overgegeven aan de kin derpolitie. Vannacht omstreeks 12 uur reed een expediteur die ter plaatse niet bekend is met zijn truck met opleg ger waarop een tweetal tanks was gemonteerd tc veel links op de Schiedamseweg (bovendijks). Hjj raakte tussen de tramrails en zakte met de wagen tot „aan de cardan in hot zand. Beide trambanen werden versperd. Een takelwagen van de RET heeft vijf kwartier nodig ge had om het go va arte weer op het goede pad te brengen. Dé lijnen 4 en 8 hadden hierdoor aanzienlijke ver traging. Met een pendeldienst wer den de passagiers in die tijd ver voerd. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag drie uur tot Zondagavond twaalf uur wordt de mqdische dienst waargenomen door dr. A. D. de Leeuw. Westvest 12, tel, 67628; dr. W. H. F. Meyer, Ewammcrdamsingel 43, tel. 69896. dr. F„ Jungerius, Vondellaan 2, tel, 67355, dr. J. W. Beukers, B.K.-Laan 76, tel. 68004, Geopend is apo'heek Gouka en Co., Groenelaan 327. DWS-handbaL speelt in eigen huis DWS zal Zondag het handbal- geluk thuis weer eens beproeven, op Boshoek, waar het tegen het Haagse Animo in het veld treedt. Dit laatste elftal is nog lager ge noteerd dan bet Sehiedamse team en zo mogen we wel verwachten, dat beida punten In Schiedam blij ven. De dames van DWS, die zich verleden week door het zwakke Duindigt twee punten heten af-- snoepen, spelen Zondag niet. Het tweede dameselftal komt tegen WIK- ln het veld, ook in een thuiswed strijd. Het twee herenelftal dat nu wel weer eens aan een overwin ning toe is ontmoet op Boshoek Animo 2, waarvan in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen werd gewonnen. Wij tippen DWS voor de overwinning. DWS 3 (he ren) speelt dit keer niet. UVG, dat de vorige wedstrijd met grote cijfers van AHC verloor zal het hopelijk ditmaal beter doen ip een thuiswedstrijd tegen Donar. In de afd, Rotterdam spelen de WF~ dames tegen Westerkwartier 2. De heren binden de strijd aan met De Meeuwen 2. Beide malen wordt ge-" speeld aan de Vlaardingerdijk. DAMCLUB „SCHIEDAM" Uit de vierde competitiewed strijd behaalde Schiedam 2 de eerste winstpunten, door met 11 9 van C.D.R, 3 te winnen, om daardoor tevens de onderste plaats te verlaten, ten koste van C.D.R. 3. j Voor de onderlinge bofden- wedstrjjden werden gespeeld; A. Struik—J. Wester veld 20; W. Verhaal—M. den Houtïng 1—U J. de Wilde—A. Verberk 0—2, J. Onink—A. v. d. Moer 0—2, Nefl, KERKDIENSTEN Jïerv, Gemeente: Grote Keik, 10 uur ds J. Gras, 7.30 uur Oecumeni sche Adventsdlrnut, Voor«nE«" d|'**- van Leeuwen, Lutlu Tred,, Pr. C, Xoli Oud Kath. Pr.. Dr L. J. Cwemler. -r Nieuwe Kork, JO uur, ds A. Hoffman, uur. ds J. D. Smlds (Doop). Wesmr- Kerk, 9 en 10.30 uur, dr L, J. Cazemier. Vredeskerk, 9 en uur, ds J. D. Smlds, Jeugdkerk, Verenigingslokaal. Nieuwe Haven 155, de heer P. Klooster man. Ned. Prot. Bond: Kerk Westerstr.. 10.30 uur, prof. dr L. J, Holk, Leiden- Evang. Luth. Gemeente: kerk Lange Nieuwstraat, 10 uur, ds J. v. Leeuwen. Oud Kath. Kerk: kerk Dam, 10 uur. Hoogmis v. d. tweede Zondag v. d. Ad vent; Woensdag 9 uur v.m. H. Mis. Chr. Geref- Gemeente, kerk Warande. 10 uur, ds A. Zwiep (voorbcr. HA), S uur, ds A, Zwiep. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Tlvoli, 10 en 4 uur, ds Kleine v. R'dam. Leger dei Heils, gebouw L. Haven. 10 uur altaardienst, 0.30 u, verlossmgg- samenkomst. Es*angelische Gemeente, geb. Broers- vest, 10 en 7 uur de heer J. Segaar. Chr. Geref. Gem., Volkigebouw.Tuirt- Jann, 10 en 4 uur de heer Middelkoop. Oud-Ger. Gem., Jeugdhuis, L. Haven 07, 10 en 5 uur lecsflienst, Kerk van Jeius Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen, 10 uur Zon dagsschool. Evangelisatie, gebouw Beatrix. Lange Kerkstraat, 6 uur samenkomst. Gemeente Gods. ..Pinkstergemeente", gebouw Kethelstraat 4b. 10 uur dienst onder leiding van de heer Danici uit ds W. A, Krijger, n.m. 5 uur, de G- Brinkman, Zo 51, Flantagekerk, v.tn- 30 uur. da J, J. v, Wageningen. n.m. 5 uur, ds w, A. Krijger, Zo. 50, Julla- nakerk, v.m, 10 uur, d« G. Brinkman, nrni, 5 uur, da J. J. v. Wageningen, Zo. 49. Kethel, vjn. 9,30 uur, ds D. B- Hagenbeek van Vlaaxdlngeii en ïl,ÏU» 2.30 uur, ós W. A. Krijger, Zo. 50. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes Tv z. v. A. C. Bekkers en D. Post; Pieteroella, *«L v. k. Franse en. N. Melis; Lïduink W. M., d. v. A. de Boer en G. Ba- rink; Johannes A., z, v. G. H. Droog S. G, ScheuUer; Johanna D., <L v. J. W. M. Brakel en J. J, van Musscher. Overleden: J. van Ettinger, 69 j«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2