Elf rustige mannen waken steeds r~A en toch niet excentriek op een drijvende vuurtoren De kerken, de communisten en de vrede Op Terschellingerbank kent leven weinig afwisseling H1 Witte lichtbundel vangt duizenden vogels Éi oet U eens hóren! Geen kleren om in te werken Iedereen wordt geholpen Vier weken Eenzaamheid Contact CCIA en Vredes Raad E IN KERK EN WERELD) Zaterdag 8 December 1951 (Van een onzer verslaggevers) Afh van het lichtschip „Terschellingerbank" r ET is maar een klein schip. Als wij de tekenaar en ik _.JL"er met de „Canopus", een communicatie-schip van het Nederlandse Loodswezen, in de buurt komen, lijkt het uitge sloten dat er nog plaats zal zijn voor ons. Het deint hevig op .de toch vrij kalme golven en het vooruitzicht .van. enkele dagen, op dat scheepje lijkt een heel matig genoegen. Van de licht toren, die hoog boven het dek uitsteekt, klinkt telkens het som bere, haast angstaanjagende geluid van een misthoorn. Dat is het welkom op het lichtschip „Terschellingerbank". Niemand lijkt tijd voor ons te hebben. De schipper komt ■zich haastig voorstel len, maar holt weer weg: „Ik kom zo da delijk bij u. Op het ogenblik heb ik het even ts druk". Het klinkt onwaar schijnlijk. Maar de oplossing van dit vraagstuk is dichtbij- Op nog geen vijftig meter van het licht schip zijn vaag de omtrekken van een vrij groot vrachtschip te L onderscheiden, dat nog dichter op ons af lijkt te komen. Even later Is het zo dichtbij, dat we de naam kunnen lezen, in Griekse letters staat er: „HeUadac- tas". Een matroos van het lichtschip heeft even tijd om ons te vertellen, wat er loos is met de Griek. Het schip v zwenkt weer weg en voor hij kan begmnen te vertellen, roept hij: „Hoei, daar duikt-ie het mijnen veld in. Pas nou op, Jong, Je gaat de ver keerde kant op". „Hij. zit hier al een kwar tier in debuurt", ver telt de matroos, „hij is Z!ït> positie kwijt. Als hij niet bijna het mijnenveld..in stoomt, zit-ie zowat boven op ons. Hij is trouwens ook niet slim, of andere narigheid hadden in hun als hij hier. zijn positie niet weet. persoonlijk leven en daarom van dc Het lichtschip staat op elke zee- wal of van de grote vaart naar dit t a2$ ?a ^shiizo'a ding aan boord verlaten oord het „boze eiland" heert, kan hij precies zien, waar zijn zeggen de Tersehellingers zijn SCÏllO Zit' Pp H pllaHa/-f ac1' „„TrVan „nk-iitVa, heel Weinig, van elkaar. Door het leven op bet „boze eiland" zijn ze min of meer in zichzelf gekeerd en ze vertellen elkaar niet. meer, dan ze kwijt wüien.11 V De eenzaamheid is wel bijzonder groot. Een verlatenheid, waar de radio niets aan. kan verhelpen. Bij na de hele dag staat hét ding luid I De el witte lichtbundels, uan de „Terschellingerbank" spreiden hun Jicht over de donkere zee. HiT JViTSCKS^' «ere*. andere hobby toeleggen. Zoals ma troos Kalis, die voor stuurman bij CTde kustvaart studeert, of machinist op Hilversum afgestemd, maar men Smit. die bezig is een sleetje en een hoort het tenslotte nauwelijks meer, fietsstoeltje tc maken voor zijn behalve als een soort achtergrond, jongste spruit of technicus P, Knop die het voortdurende geluid van de uit Roosendaal, die kortgeleden een zee tegen de scheepswand, iets ih kostelijke electrische klok heeft ge- rVandaaQrtdaneook!'dat krachtig fabrieeerd, maar er toen nog niet wordt aangemoedigd, dat de man- tevreden over was en er nu op- nen-studeren of zich op de een of nieuw aan bezig is. Aan boord van het lichtschip op het bovenste dek. is gestation- „Terschellingorbsnk". neerd, rr.oet zorgvuldig opnemen (Van een enzer verslaggevers) hoeveel schepen er per dag passe- /K heb een uogel vertrapt. Vanren. wat voor schepen het zijn en i avond om elf uur viel hy T* a,s dat enigszins mogelijk is vluchteling naar een warm land namen er van. De wacht moet Cis een steen uit een dichte zwerm ook met de seinlamp kunnen wcr- spreeuwen op het dek. Hy moet, en- fen. geregeld vragen schepen kcle minuten tevoren, op kilometers teogs deze weg inlichtingen, cjstand van dn zacht wiegende „Ter- Al deze dingen maken, dat het schetlingerbank" in de melkwitte lichtschip bij de scheepvaart een zeer bundel geuengen 2:jn, die de licht- geziene instelling is. „Service" is toren ook déze avond weer het duis- het wachtwoord van de mannen, die ter in zwiepte. Hij is blind en red- er werken. "aar de ,keih*rde Glasplaat Dat zyn de belangrijkste facetten gezogen er. -naar beneden gestort. van het leven op een schip, dat zo „Het is zielig voor de beestjes", groot is als de gemiddelde coaster, zegt matroos Kalis, „dat ze zich niet Met zijn 42 meter lengte, ruim zeven los kunr.en maken als ze eenmaal meter breedte en 470 ton waterver in het licht gevangen worden, maar plaatsing lijkt het niet. alsof de We kunnen er niks aan doen. Bij de ..Terschellingerbank" veel kan bete vuurtorens op het land is het net kenen. Maar dat valt mee. Die elf zo". Er valt een dode spreeuw vlak inet)!?en midden op de zee hebben voor zijn voeten op het dek. Hij een uiterst belangrijke post In de raapt het diertje op. bekijkt het. internationale scheepvaart op de Hf' - (Varii onze moderedactrice) /N December toordfc de sleur van het dagelijkse leven onderbro ken door een stroom van feesten, inelistnaar bekend, vertrouwd, maar toch anders dan het de rest van het jaar gaat En om daarmee in stijl te blyven- laten wij u deze week wat kleren zien, die zonder nu ex centriek te zijn, buiten het gewone schema vallen. Het zijn beslist peen modellen die een basis vormen voor ntb garderobe, maar Èoch tod aan trekkelijke franje voor iemand die de basis reeds bezit Het zijn geen kleren om in te werken, of om in te feesten, maar om tn te luieren, Thuis te 'blijven of een uurtje te gaan praten bij goede vrienden, bij wie toe evengoed in onze oudste plunje als op het netst opgeprikt kunnen aankomen. De slanken ko- laimi^i^iiiiim^iiigiiiiiifliiirmi^irdiitiiii^nh^iDBRiiiflHiiiiiiisaiiiMiLTOi iniS!f!lir~;nfitQirFI&a!llllltl[!liliIi:ii1!lf!tlUHllll[l!ll.l!iiJiill!jl!:!!tlï![riliJil!l!l!lti:iilll[llll[a men er ditmaal beter af dan dik kerdjes; broeken en nauwsluitends jersep-blouses zijn voor de laats ten taboe, maar z{j kunnen zich revan cheren door hun rondingen te ver bergen in een alles verhullende house-coat. Hoe denkt u over de vrouw met de broek aan? Wij zouden ongetwij feld een misprijzend geluid laten horen, wanneer de broek door de vrouw even algemeen werd gedra gen als nit de rok, maar voor ttiin- terwandelingen buiten, voor een dag in huis, waarin allemaal niet- ongeséllige klusjes worden afgedaan die zo lang zijn bltjsen liggen, en ten slotte werkelijke barre winter koude vinden icy het een prettig kledingstuk. Mits de broek met ai- leen goed oan maat is maar de draagster ook werkelijk past, in lange broek tweeërlei zin. Een overgooier-broek,net het bouert- die u hier ziet, kan toch niemand stuk ts gemaafcfj als een te mannelijke kleding be- van blauw-groenï schouwen.,. Natuurlijk weet u wel, geruite wollen stoj dat alleen de allerplatste schoenen en wordt gedragen! bi) een lange broek kunnen worden met een zwarte f gedragen, maar ten overvloede her- jumper. Er hoort inneren wij u er nog even aait... een grote geruite y. Het ■fr- t.-T 'v geholpen. Een paar minuten later zet zij de goede koers naar het Zuiden in. Ja, ook dit schip is geholpen door de elf mannen op de „Terschellin gerbank", die ongeveer elf kilome ter buiten de kust van Terschelling ligt. „Iedereen wordt daar - geholpen, wie dan ook. En dat is een regel op elk van de drie lichtschepen voor de Nederlandse kust de andereu heten - „Texel" en „Goeree", Maar dit lichtschip ligt wel aan een van de drukste „verkeerswegen" op zee. Niemand verbaast zich op de „Ter schellingerbank", als er zestig of zeventig schepen per dag voorbij komen. Al die schepen varen be trekkelijk dicht langs het licht schip, want dat ligt midden in de route, die vrij is geveegd van mij nen. Een strook van nog geen vijf kilometer breed. Normaal zijn die vier weken, die ze achter elkaar op het schip zitten, wel uit te houder- „Het is natuur lek geen lolletje", zegt de machinist, „maar ten slotte waren we op de grote vaart, waar ik jaren op heb gezeten, vaak veel langer van huis dan vier weken. Als je maar een maal gewend bent aan het idee. dat jc nooit beweegt, dat altijd elke dag gelijk is aan. de andere, afge zien dan van het weer, ach, dan gaat het wel. Er zijn er wel eens, die het hier niet kunnen uithouden. Nou, die nemen dan hun ontslag en zoeken hun heti dan wei weer er gens anders." Meestal is "Woensdag een grote dag in het leven op een lichtschip. Dan komt dc „Canopus" met po.st, met verse groenten cn vlees. Dat geeft de bemanning weer een kans op een praatje met iemand, die net van de wal komt. En eens in de vier weken... dan komt het grote moment. Ook dat wordt door de „Canopus" verzorgd. Die brengt dan namelijk niet alleen de post en de voorraden, maar ook de aflossing. Het 2»jn rustige, stille mensen op de lichtschepen. Allemaal, of ze er nu al 25 jaar dienst op doen. zoals schipper Van der Meer van de „Terschellingerbank", of wanneer ze er pas een half jaartje meelopen, zoals verscheidene van dc mannen „vooruit". Schipper Van der Meer is een vijftiger, die ook onder an dere omstandigheden wel een ze kere berusting zou hebben gekre gen door zUn vele ervaringen in het leven- Maar de lichtmatroos, „het zeun tje", is pas zeventien en van de acht mannen „vooruit" ligt de ge- middelde leeftijd zeker niet hoger dan 25. Waarom ze hier gekomen zijn? Waarom ze deze eenzaamheid ge kozen hebben en blijkbaar prefere ren boven een afwisselender be- staan? Dat weten de mëestcn van elkaar niet. Van sommigen veron derstellen de anderen, dat ze de een diensttijd op het lichtschip als springplank naar een levendiger post bij het Loodswezen, bijvoor beeld op een loodsschip. Maar we ten? Neen. de meeste opvarenden van de „Terschellingerbank" weten ftjEDERLAND heelt de ttrij- -*■ felachtige eer de gevaar- M lyfcste kusten nan West-Euro- 1 pa te hebben. Talloze ervaren zeelui hebben hier het onder- spit moeten delven in hun H strijd tegen de wilde, onbere- M kenbare aanvallen van de na- tuur. Om dat gevaar zo veel 1 mogelijk te beperken hebben wij, Nederlanders, vuurtorens g langs de kust' gezet, tientallen m reddingboten op geringe af- g stand van elkaar gsstafion- g neerd en buiten :de stranden, kilometers .per .in zee, de Uchf- W*. schepen geplaatst. Kleine, ster ke schepen; drijvende vuur torens, radiobakens en meteo rologische stations tegelijk. De mensen, die er dienst op doen, zijn min of meer vergeten. En wie zich hun bestaan reali seert, denkt dat zijde hele dag niets doen! Dat het wel een eenzaam en verlaten be- staan is,■maar dat men er al- g tijd tijd heeft om te lezen, g te slapen of te kaarten. Een m onzer verslaggevers is er met m dé tekenaar .Wim Bijmoer op'f jg U uit getrokken, 'om zijn 'onktin- §f s de op dit gebied te toetsen g g aan de werkelijkheid. En dat }M m die realiteit heel dnde>3 is dan B H hij tevoren had gedachtblijkt g wel uit de reportage, die u op m deze pagaantreft. g en gooit het in zee. Het heeft geen zin om er sentimenteel over te doen. De schipper van het lichtschip is actief üd van de Dierenbescherming cn hy staat in geregeld contact met het hoofdkantoor van die vereniging in Amsterdam. Want weinig mensen zijn beter dan hij in staat de vogel trek te beoordelen, de getallen vo gels, zowel als de soorten vogels die op weg zijn. Het is al weer een tijd geleden, dat het lichtschip voor het laatst heeft gevaren. Het beweegt zich wel voortdurend een beetje met de stroom mee, maar het anker belet toch een grote beweeglijkheid van het schip. Als het voor een grote reparatie of een dokbeurt naar een werf in Den Helder of Rotterdam meet, dan komt een sleepboot om het te halen. Dat komt als regel eens per jaar voor. Kleine en iets grotere reparaties worden door de telkens roulerende bemanningen uit- gevoerd. En-verder?. Verder lijkt, elk licht schip wel iets op een dry vend filiaal van het K.N.M.I. in De Bilt. Er zijn ontelbaar vele meteorologische ap paraten aanwezig. En op nauwkeu rig vastgestelde tijden wordt de tem peratuur afgelezen, van de zee zo wel als de lucht, de windkracht wordt gemeten en de hoogte en. de dichtheid van de bewolking worden geschat. De stroming in het zeewater wordt zorgvuldig bijgehouden en een proef zeewater genomen om door deskundigen later de hoeveelheid plankton minuscule zeediertjes te laten meten. Weerberichten wor den doorgegeven en het vochtig heidsgehalte in de lucht gepeild. Zo worden allerlei .waarnemingen ge daan .cn elke drie uur per radio telefonie doorgegeven aan 'Radio Kijkduin, dat op zijn beurt weer doorgeeft aan De Bilt. Om de drie uur .kruipt de schipper, of zijn plaatsvervanger, in de radio-hut en gaan al die weerkundige medede lingen in code „dc deur uit". En dan is er nog een andere taak: j ■,de wacht, die. in een. .speciale-hut Noordzee. shawl b<J. scmble werd ont worpen om na het] skiën te dragen maar ook als u «iet| naar de tain ter-1 sport gaat zult u er veel aan hebben. De wijde house coat met de ene enorme* zak is ver- ■uaardigü van een! ztoart-griia toittei .ruit in dikke woi-i Zen stof. Heerlijk j om aan fe schietenl als het 's morgens kit Is in huis of als 's avonds de kachel' niet wil trekken. Zeer simpel, maar geraffineerd van model, is de jersey-blouse met lange mouwen. Het is een blouse die ■met aandacht moet worden gedra gen, want als hij niet past, gekrin keld zit of smoezelig is, is het hele effect tueg^-v": i' EN bericht, dat misschien inzake de voornaamste internationa le vraagstukken." Meer in het bizon- ervaring met de verzoening van uit eenlopende groeperingen en tevens op grond van ons overwicht als staat aangewezen zijn om het initia tie/ te nemen tot verzoening van even uiteenlopende internationale groeperingen. 5. De bereidheid om aanzienlijke risico's op ons te nemen als wij onze begeerte kenbaar maken om vriendscaappelyfce relaties met Rus- op het eerste gezicht ver- der werd de kwestie van de :ontwa- vnenascnappewKe reianes met «us< wondering kan wekken: de C. pening onder het oog gezien, even- Und te onSUoudem opdat de bar C.I.A., de Commissie uit de °S„al0?S" "ére het •wmertrmam ge- „1 rr i - i a andere wapens en van de moge- xlpr}lf ,„nr^p Wereldraad van Kerken inzake lijkheid van het vreedzaam naast- stecni buitenlandse politiek, heeft te elkaar-bestaan van uiteenlopende ff. ne bereidheid om verschil te Pariis GD 24 November in hotel politieke en maatschappelijke stel- maken.tussenacties die wij priitcï- oom T-.QC.«T-oiriTi rro s€ls* Ook andere, zaken kwamen, aan 'pieel moeten- ueroordelen en de Continental een bespreking ge- tie 'arde, zoals het belang ^dat er mensen die deze acties voeren, die VOerd met de (communisti- voor de handhaving van de vrede in. onze wereld leven en met wie wij <znhe.\ Wp-rfdri Vt-pHpv Tlaarl aan de bescherming der menselijke 7^7- gemeienschappelijke doeleinden f'.. fxvttriu. rechten en aan de technische hulp moeten streven. Aldus bericht het meuwshul- aan .onder-ontwikkelde gebieden Ifriin van Hf» T>prc:rhpn<:t van He moest worden gehecht. 7. Een ernstig pogen om ons zelf «7 ij b-ersoienst van ae Men besloot Sikaars documentatie in de positie m tellenken van hen Wereldraad van Kerken te Ltê- uit te blijven wisselen, cn zou de die ons bestrijden en om te begry- nève. Dit bericht her innert allereerst" aan de bekende briefwis seling tussen beide in-' stanties, waaruit het Ueze week pen welke indruk onze woorden en daden op hen moeten maken. 8. De erkenning dat, hoewél de politiek van „onderhandelen vanuit sterke positie" door afwijzend standpunt der ker- «g*™» out- ken t.o.v. de oogmerken van Da oommisEïe uit de kerken was «ST L°,!iUek °orl<>9>- de Wereld Vrëdes Raad bleek.vertegenwoordigd door prot F. M V00Tt>eTeiaittg kui en tegen- s oorlogs- innen beschouwen. Geduld by het doen van poai- Nochtans kwam men te Parijs üS «et, star*™ - Weerbeeld U». dr W. A. Visser 't Hooft; de Wereld de hulp aan behoeftige volken en de Vredes Raad door prof. Joliot-Curie, verdediging van menselijke rechten prof. J. Beroal, mevr. I. Blume en en zelfbeheersing, opdat wij onze Pierre Cot. groeiende kracht alleen gebruiken Dr Nolde, de „director" van de als afschrikkende waarschuwing te- fcrkelijke commissie zeide na af- gen agressie en er ons niet door la- floop dat de .C.CXA, uit de aard der ten herleiden om door een géwa- teak steeds bereid was discussie te pend conflict tol een overhaaste op hoeren mefc. dn verschillende organi- lossing te komen. bijeen. Het kwam tot een „uitwisseling van informatie" en een „verhelde ring Van de wederzijdse standpunten Naties die zich op het terrein van de iVrede bewegen. De betrokken bij eenkomst had aangetoond dat er be slissende verschillen bestonden tus sen de uitgangspunten en methodes van de/twee lichamen. TDCh had de 20. De belofte dat wij onze be slissingen op principiële gronden mllen nemen; daarnaast een opera- lartige erkenning van het feit dat v?y maar al te zeer geneigd zijn de aevordêring van onze bijeenkomst de gelegenheid geboden va? 0n2e. zelfzuchtige om een aantal misverstanden uit de ,®in vdor toepassing onzer be- weg te ruimen. ginselen te doen doorgaan. Dezelfde dr Nolde, wiens arbeid hem voortdurend in nauw contact brengt met de TJNO-organen te Lake Success (en thans te Parijs) sprak een dag na deze bijeenkomst in de Amerikaanse kerk te Parijs over herbewapening en verzoening. Hij v-alte zijn betoog in tien punten samen, waardoor, zeide hij, men zich zou moeten laten leiden: Hier Palestina E befaamde theoloog Bultmann,. pleiter van de Enthmythologisie- rung" van het Nieuwe Testament, zou, ais hij kennis kon nemen van het geschrift dat de heer A, Hes- selink deed verschijnen, oJ. onmid dellijk tegen dit te veel aan „ont mythologisering" hebben, geprotes teerd. En tereent- Actualisering^ mo-, derniscring, verstaanbaarmaking van het oude Evangelie, best! Maar de „sensationele reportageuit Kanaan" waartoe de heer Hesselink het meende te moeten herleiden, en .ac-:. tualiseren, is bij alle goede bedoelin gen nu net precies blasphemie. Zelfs erger dan dat: burleske zótter- De eenheid met de mensen tm» nij. Wat dukt u van demanlerwaar. ■ersMlUmde -naties en rassen; een op «ewheer-via ngeüngeerd„booia. ■snheid die door ijzeren gordijnen 'II ,e ..IUjn-Ma.ts Cou- t. De overtuiging, dat de oorlog geen oplossing betekent voor de problemen, die de wereld thans he rig houden era dat men naar ver zoening moet streven, teneinde de oorlog te voorkomen en een vreed zame oplossing der menselijke pro-r blemen te beoorderen. heendringt era de politiek erapractyk der regeringen te boven gaat. 3. Het besef van onze tekortko mingen als leden der menselijke fa milie en onze bereidheid om .ande- ren te vergeven, zoals ook wij ho- bericht, waarop wij doelen, en dat, pen dat zij ons zullen vergeven. volgens nadere, uit Jeruzalem ont vangen gegevens, is uitgesproken 4. Het' besef dat wü fdr Nolde door niemand anders dBn de in ons zal hier zijn Ameri'caarase gehoor blad reeds herhaalde malen genoem- bedoeld hebben) op f 'rond van onze de Jezus van Nazareth...."- rant" de Bergrede mèent te mogen populariseren: „Het is ons, 'gehol pen door United Press en A.NP., na dagenlang vorsen en informeren; ge lukt de hand te leggen op een ste nografisch rapport van het radio- Geneeskundige controle Naar aanleiding van maag- en rugklachten moest ik het b»d houden en een. kuur volgen, die my door mijn huisdokter was' voorgeschreven. Ik kreeg van „Centraal Beheer" een oproep n3j bij de controlerend geneesheer te- vervoegen. waaraan ik gevolg gaf. De dokter vroeg - wat of mij scheelde en hoe het er verder mee was. Ik antwoordde, dat ik nog pijn had en mij nog niet lek ker voelde. „Morgen aan het werk", kreeg ik te horen. Een on derzoek vond de dokter blijkbaar niet nodig. Ik moest hem staan de aanhoren, want -een stoel werd mij niet gepresenteerd. Op mijn. „Goeden middag dokter", ontving ik geen groet terug. Dit schijnt moderne beleefdheid te zijn. Wat is er eigenlijk de -zin van. dat er van ons loon een behoorlijk be drag voor ziekteverzekering e.d. wordt afgetrokken? L. F. Kolen in papieren zakken De vraag naar kolen in papie ren zakken is in de laatste gestegen. Onder meer, omdat ve- len om financiële redenen ge- dwongen zijn brandstof bij kleine hoeveel leden tegelijk te nemen.- Het gevolg is echter, dat deze ca tegorie méér moet bétalen. Wggr- bij dan nog komen de kosten - wn de verpakking, die in de meéSfe, gevallen niet wordt teruggeno men. Zou het niet mogelijk dat de bedoelde categorie Heine partijtjes losse brandstof betpekt? Zodat de verpakkingskosten bé spaard worden? De.\V* Indonesië en wij Onlangs /.hééft ;:in;-J'de rubriek „Voor de vrouw" in dit blad, een artikel ..gestaan,waarin' men kon lezen hoe- in Indonesië „allé vrou wen, 'die ietskunnen, worden.; ge mobiliseerd om de déssawouwep. te leren lezen en schrijven ënjefs bij: te brengen van kinderverzor ging, opvoeding, hygiëne, medi sche verzorging, enz." De litera- tuurdienst van de vereniging .„Ne- derland-Indonesië" verzond;.ia de afgelopen twee Jaren meej£?dan. 20.000 boeken en tijdschriften- naar ca. 175 adressen in Indone sië. Momenteel is daar grote vraag naar damestijdschriften, gelllusr- treerde bladen en vakbladen op* elk gebied. Lectuur al dan niet gelezen voor dit doel zal gaar ne in ontvangst worden genomen, door de heer W. Pil. 2e secretaris, van genoemde vereniging, Toma- tenstraat 187, Den Haag. J. CLAUS' Fiscale recherche Onlangs is een hoogleraar ver oordeeld wegens belediging van'- dé fiscale recherche. "Waarom die. instantie haatgevoelens bij hém' had opgewekt begrijp ik niet. Doen. haar ambtenaren soms JetS: anders dan hun plicht? Ik;ga"yan. het standpunt uit,- dat degenedie iets. verdient of 'iets? - verdiénd heeft, betalen moet. Als de fiscale recherche, er stevig achter heen zit dat dit ook inderdaad gebeurt, dan kan ;zij daardoor slechts de. sympathie verwerven van duizen den eerlijke belastingbetalers. w2^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4