mens. in wie vele gaven zijn vereni James Stewart als ongelukkige mjsvraagivi nnaar iadiop 'jn levenslied j Toen zong Koos er zijn De aanklacht verdiende een beter O.M. m HARTJE STAD ROTTERDAMSE BIOSCOPEN „.Eva" snijdt een niet eenvoudig zielkundig probleem aan De Hindoe-danseres Hitna Kesarcodi nu ook in Rotterdam „Ik kom, weerom "J L uxor- telefoon tje voor u v J Prof. Brugmans over Europese integratie Vertolking van Beethovens 7e een imponerend moment "J DE RAAD DER GODEN Het boek: „Mr P. J. Oud, gezien door zijn tijdgenoten Zaterdag 8 December 1951 Tot welke verschrikkelijke consequenties het winnen van een radio prijsvraag kan leiden, kon men in „The J ackpot" (Telefoon voor U) zien, waar James Stewart met het uitspreken van de naam van de .Mysterp Husband" zich ea% Zaiuine van geschenken op de hals haalt, die de huiselijke en echtelijke vrede totaal verstoort. Binnen enkele dagen staan In zijn tuin. opgeslagen: o.m. 7500 blikken soep, een pony, een collectie Ijskasten (goed van 'pas om een hele os voor bederf te vrij waren), verplar.tsbaar zwembad, kisten levensmiddelen, meubilair. Hij ontvangt tientallen horloges, vleugels, House-bars. ringen met briljanten etc. Een binnenhuis-architect verandert zijn •woning in een eoort Oosterse lusthof en een wat vreemde schilderes komt zijn portret maken. Tevens arriveert de inspecteur der belastingen met dc mede deling, dat dit buitenkansje hem op S 7090 voor de Staat komt te staan. Dc ongelukkige winnaar, die nog geen 500 'aan contanten bezit, gaat zijn fortuin on middellij kr aan de man brengen, wat hem In de grootste complicaties bréngt; Alles komt natuurlijk tenslotte nog .-terecht cn het leukste ia dat James nu weer heel tevreden is met de routine van het rustige leventje, waar hij zo graag eens wat opwinding in beleefd had. Barbara Hale is zijn vrouw In deze sprankelende film, die Walter Lang met bijzonder veel gevoel voor humor ge regisseerd heeft (LUXOH), Cineac Een Antwerpse „Quai des Brumes' zou men „Dédée d'Anvers" kunnen noe men. maar dan met heel veel nadruk op dat Antwerpse, want die vergelijking gaat eigenlijk alleen maar op voorzover het de uiterlijke omstandigheden, sfeer van een havenstad betreft. Die bijzonder goed getroffen, zoals ook de buurten met dc vele rode lichtjes en de vele madammen met een heel reële kijk Zijn. geobserveerd. De overgang van. bijna zuivere documentaire weergave naar spel-eplsode is ook knap gecamoufleerd, maar veel meer.biedt dit verhaal van een meisje uit liet leven, dat voor het eerst de echte liefde proeft, niet. Ondanks het droevig slot, wanneer de zeeman, die haar naar zijn land zal mee nemen, vermoord 'wordt, mist „Dèdêe" werkelijke tragiek. Bernard Slier en Simone Signoret spelen !n deze film van Yves Allègret, die in Nederland onder de weinig fraaie naam „Dédée, de haven- meld" vertoond wordt. Capitol D© Hindoe-danseres Hinia Ke sarcodi is na een verblijf van vier maanden in India naar Europa te ruggekeerd. In Nederland maakt Hima Kesarcodi, wier optreden in het laatste 'Holland-Festival zo de aandacht trok, two© tournees: in December en vanaf half Februari tot eind- Maart, In Rotterdam komt de danseres op 39 December in de Schouwburg met een programma, dat nagenoeg geheel nieuw is. Zangkanaries in Pleinzicht 3D» Banskanarievereniging ..Fijenoord" organlBcerd» ter gelegenheid var. haar 25rjari«. bestaan eejvjubileum zaugwecL atnjd met oen tentoonstelling welke ge houden wordt vandaag van 14 tot 22 uur en Zondag 9 December van 1(5 tot J7 uur in dc zaal van café Pleinzicht, Paul Krugerstraat 101. Naast plm. 225 fijne Harzerzangers is er tentoongesteld een prachtige inzending kleurkanaries, waaronder rode, zalmkieur, oranje, wit, rood Tsabel, rood agaat. enz. enz. De uitslag van de zangwedatrljd is «la'volgt 3e meesterzanger efg. kw, klassen; A. C. Besoo; 2e meesterzanger eig. kw, klas sen A, C. Besoo; le prijs kj. A (4 vogels) A. C. Beaoo met 377 pnt.; 2e prijs kl. A C. 3* Hollander met 335 pnt; 3e prijs kl.JV: A. C. Beso met 328 pnt.; le prijs klasse B (2 vogels) A. Helder met 169 pnt.; 2e prijs klasse B: A. Hoogstad met 165 pnt.; 3e prijs klasGe B: A. Besoo met 157 pnt.; le prijs kl. C (1 vogel) A. C. Besoo met 94 pnt,; 2ö prijs klasse C: A, C. Besoo.met S3 pnt.; 3e prijs klasse C: 3. C. Xoeijvoets met 85 pnt.; le prijs klasse D overjarig eigen kw,: A. Hoogstad met 84 pnt,; le prijs klasse E vrije inzending j. Bandwdjk met 83 pnt. De medaille van het Parool werd gewonnen door de heer A. C. Besoo. Speelgoedtentoonstelling van T.A.G. De kleine, maar actieve buurt vereniging, „Tot AllerGenoegen" heeft gisteravond in haar clublo kaal aan de Tochtstraat een ten toonstelling georganiseerd van kin derspeelgoed, dat de leden zelf in hun vrije tijd hadden gemaakt. De talrijke Inzendingen bewezen wel, dat men op het gebied van huis vlijt heel-wat had bereikt. Op het kinderfeest, dat vanmid dag gehouden is en waar St. Ni- colaas zelf aanwezig' was, is dit speelgoed uitgedeeld onder de kleintjes, die dit Jaar nog niet haar het, door TAG'georganiseer de.zomerkamp in Gilzerijen moch ten,-maar die op deze manier toch blij werden gemaakt. Herinnert it zich uit uw schooljaren hét vers van Marie Baddacrt: de ballade van de Zeeman? Mij staat nog het vol gende Hij; mZijn schip, voer af, zij. oogde ••••.- v- **t na::'— het zonlicht ging met hem "Og hoorde zij het laatste "V ,';V; woord ™T forse jonge stem: uTot'wéérziens moeder!"cn ttHóüd moed, ik kóm 'weerom!" Nooit kwam hij weer. Hel was ook.eèn ba,llade. .iflfaar hoe gaat het in het teven? j Wy Jam hen het wel beloven en meestal gebeurt' het ook. Als moeder tot haar kinderen zegt: „Ik moét even. weg, ik ben zó weer terug" dan twijfelt geen (and daaraan. Alleen een onge-, ïufc maakt moeders woord on houdbaar, - - Maar eenmaal faalt ons belo ven. Want het is menselijk én sterfelijkt, Wij gaan op onze laatste réis en kereri nimmer tüecr. Dit is geen noodlot. Wantle- vend of stervend, óns vergezelt- een belofte die goddelijk is en onvergankelijk:' ;-,Hoitd moed, Ik kom toe ero m." Qmdat deze belofte alt\jd, ook. aan u, gehouden wordt, vieren -wij.- advent'.'„Christus fcomt.",', 'VV? - .rj;: XOBERMAN' In de film „Eva" t» een waarlijk plet eenvoudig zielkundig probleem aange sneden en wordt een poging gedaan om de verschijnselen, daardoor veroorzaakt, op zuiver filmische wijze te verbeel den. Het resultaat lijkt een wat wonder lijke mengeling van vredige tafereeltjes en heftige scènes maar bet komt ons voor, dat zij toch wel een psychologisch verantwoord geheel vormen. De brok kelig aandoende opeenvolging van ge beurtenissen zou wei eens een voorbeeld kunnen zijn van de' wijze, waarop de film een dergelijk onderwerp moet aan pakken en talrijke bijzonder gelukkige momenten uit de film, waarin alles zo veel mogelijk ondergeschikt is. gemaakt aan de bedoeling, n.l. de film te ge bruiken als een eigen uitdrukkings middel. bewijzen dat men niet ver van de roos beeft geschoten. Men kan van mening verschillen over het antwoord op de vraag, of tfe scena rioschrijfster erin is geslaagd, het vraag stuk, dat zö aan "de orde heeft gesteld, op te lossen. De aanblik van een eigen pasgeboren kind moge een moeilijk te definiëren ontroering ten gevolge heb ben, of dit voldoende is om een jonge man van een gecompileerde obsessie te bevrijden, wagen wij te betwijfelen. Blijkbaar ts de regisseur hier evenmin uitgekomen want in tegenstelling tot de rest is het slot wel zeer zwak. Toch doot men goed, deze film te gaan zien, ook om de zeer mooie fotografie en hét zuivere spel: vooral dat van de kinderen valt op door zijn ontwapenende onge kunsteldheid. Rex Eon heleboel gekonkel uit het Frank rijk van 1848 wordt u in „Het wrekende iwaard" ten voeten uit getekend met duels op leven en dood. gevechten van man tegen man en romantiek ad libitum. Met dit verhaal over de dapperheid ven enkele soldaten, die hun land uit een oorlog tegen Spanje houden, ondanks de machinaties van enkele hooggeplaat ste staatslieden, heeft de titel niet- zo veel te maken. Er komen legio «waar den In voor, waaronder ook dat, welke het recht gewelddadig laat zegevieren. De technicolor van de film is zeer be vorderlijk voor de instandhouding der oogartsen-practijk..DG wegens 'ouderdom Telefoon voor U" James Stewart. Zijn vrouw Barbara Hale} luis* tert mee. (LUXOR) Indien U dezer dagen, uiordfc op gebeld. is het cetue-nst dat U cooraj een beetje Uw fcenms van lichte muziek heeft opgefrist. Luxor, waar momenteel de film .iTelefoon voor U" wordt ver toond, belf namelijk verscheide ne "mensen in de slad op. Men draait dan een gramofoonplaat en de luisteraar aan de andere kant van de lijn -mag dan raden. hoe de naavi van het gespeelde nummer luidt, Geeft men het goede anfwoord dan ontvangt men een surprise. In dit geval twee uitnodigingen om de film „Telefoon voor U" te gaan sten. weggeknipte stukken zijn er gemak kelijk bij te fantaseren. Prinses Twee lieftallige sterren doen elkaar concurrentie aan In de showfilm „The Dolly Sisters". Betty Grable i« ver leidelijk als het ene Dolly zusje, doch June Haver doet niet voor haar onder f?!is Dolly-zus nummer twee en. zo kan het publiek genieten van een summum aan Amerikaanse bekoorlijkbeden. Dc film in bont technicolor is boorde vol songs cn show en bovendien is er nog een smeltend liefdesverhaal inge haakt. „Wie er bij wenst te behoren, kan er bij.". Dat was de conclusie die prof. dr H. Brugmans trok uit zfjn. breedvoerig betoog over de Europese integratie'. „Wenst men tot een Europese eenwording tpe te treden, dan moet federale dis cipline worden aanvaard. Dit be hoeft niet té betekenen, dat daar bij de autonomie van een deelne. mer in gevaar zal komen,"aldus prof. Brugmans. „Voorts is het evenwel noodzakelijk, dat men het over een aantal fundamentele pro blemen eens is." Tegen een achtergrond van een aantal factoren van het revolutiou- naire overgangstijdperk, waarin wij momenteel leven, zag prol Brugmans een Europese integratie langs de lijn Londen-Par ijs-Bonn. „Het is wel duidelijk, dat we een Frans-Duitse leiding moeten aan vaarden, nu Engeland zich van een Europese gedachtengang niet zo heel erg veel aantrekt." Het afsluiten van verdragen tussen verschillende landen kon, volgens spreker, nooit eenheid brengen. Men blijft dan nationaal denken, terwijl continentale ge- dachten een eerste eis zijn. „"We moeten maken, dat de machtskern. sterk genoeg is om gemeenschappelijke politiek moge lijk te maken. Maar de verschei denheid moet toch weer zo groot zijn, dat de integratie geen fusie ■wordt onder een egoïstische lei ding". Zo besloot, prof. Brugmans .gisteravond in de gehoorzaal van Museum Eoymajxs zijn lezing, die werd gehouden onder auspiciën van de Rotterdamse Gemeenschap. R-G's voorzitter, mr A, Lütirs, heeft de causeur bij het niet tal rijke auditorium ingeleid. Hoeveel waardering en goede woorden men ook kan hebben voor de werken, die op het Vrijdag avondconcert door het Philharmo- nisch Orkest voor de pauze wer den ten gehore gebracht; Muziek in de hoogste zin van het woord, muziek waarin het ethische en het aesthetische een eenheid is gewor den en dus d e zu ivere aspecten wan de geest toont, hoorde men eerst in dit bijna anderhalve eeuw oude werk, de zevende symphonie 'van Beethoven. Deze vergelijking is~.missehien niet geheel en ai „sportief", want de mensheid zal maar één Beethoven kennen. Maar men. komt na het horen van zo'n eeuwigheids-werk er van zelf toe 'vergelijkingen te gaan. maken. Vooral wanneer ver een werk als. het eerste piano -concert van Liszt aan vooraf gaat, 'muziek,geschre ven in een; gezwollen" romantische .sfeer, .weliswaar., met geniale eigen schappen en groots van gebaar, ibaar in de grond van de zaak in alle opzichten een offer op het altaar van de virtuositeit. Als pianist maet men van goeden huize komen om al deze virtuoze schitter, ring volgens de regelen der pianis-' tieke kunst geloofwaardig te ma ken. En dat Cor de Groot hiervoor de aangewezen man was, behoeft wel niet nader omschreven tc worden. Groot was dan ook zijn succes; inmiddels minder groot als componist, want zijn Ouverture Energico moge dan een pittig klin kend werkje zijn: de hernieuwde kennismaking ermee viel wat tegen, want cerebraliteit bleek het zuivere „muziek-vinden" sterk te overtreffen. Dat kan men van de Ballade voor orkest van Henk Badings zeker niet zeggen. Want hier was wel een componist aan het woord die tot hett schrijven van geïnspi reerde muziek kwam. Het-orkest had zijn beau jour en speelde de gehele avond met een overgave cn een spanning, die de vertolking van de symphonie tot een waarlijk imponerend moment maak ten. HERMAN VAN BORN. Patatbedrijf zonder olielucht 's Avonds even een zakje patat kopen is al jarenlang een traditie in Rotterdam. Vaak hangt echter rond de patat-zaken in de stad een door dringende olie-geur. Carel Meijer van de patat-kiosk op de hoek van de Claes de Vrieselaa.n cn de Nieuwe Binnenweg heeft daar iets op gevon den. In zijn bedrijf is een luchtzuive- ringsinstallatic aangebracht, die via een systeem van handerden porce- leinringen de baklucht „wast". Door dringende oliegeuren worden daar door vermeden. In het bedrijf is voorts een nieuwe oven ingericht met bacterie-do den de lampen, die ook bij de ijsbereiding worden ge bruikt. Nog «en nieuwigheid, die Ca rel introduceert is het product fish and chips. Elders in de stad wordt het ook reeds verkocht. Het bestaat uit een moot gebakken vis met een portie patat en het is een maaltijd in 't klein, waarvan de prijs erg laag is. ..Kom nu er;s met een mooi fluistert zoveel, zowel binnen als Privas. Koos, die gekend en na plaatje van de Doele." drong een buiten de gordijnen. gezongen werd als een opera-held. van or.z© zwertvrier.den bij ons Wat liet zo'n beurtvaarderstjalk Koes, die voor de ramen van Tivoli aan. daar met haar oud-Hollandse lij- zat en naar ditzelfde tafereelkeek .Goed" zeiden wij, „wij hebben nen-en vormen waardig en mooi met wonderlijk lodderoog. Over er" nog 'een van zo'n grote dertig aan tros die in een .ring op de Koos schrijft Hartje Stad ook nog jaar oud. En waar je alles «p kan -"«I «8p« Da zwaarden (ehlniwd. /.ieii: om le beginnen de natte vlag gestreken van dc achter- Coolsinget, een paar schuiten a la «aarts gebogen vlaggestok die uil dc Vrouw Janna waarover wij on- - helmstok opstak, meedraaiend langs schreven de sociëteit Har- "jet Cike wending van het roer. Oh, vrouwe Janna. wel-er is, want daar- heeft een an dere zwerfvriend om gevraagd. monie (maar het kokette wind-. vaantje van de scheve Sinter Joris Jr°ls geweest zijn op uw roef met kopertjes en wat zult gy geglim- met de rare Draak gaat net schuil achter de iepen "kruin) en last not least: onze Raadhuistoren als een betonnen buokerspelonk met mooie vórmen. En over alles heen; zon licht." ,,Dat wil Ik den," zei onze zwerf vriend. Goed. hij zal het zien, hier vlak voor, zijn Rotterdamse - kokkerd- van-een-snutferd. .En hij zal er stil van worden. Tiongeionge .Sa, zal hij devtken. als je de Kruiska afkwam en als je dan overstak naar de waterkant en. je klom aan boord van een van de talrijke binnenschepen die tot het laatste ogenblik dat zulks mocht het singel water opzochten, wat had-je dan een rijk gezicht op dat brok opgebroken stad u-aar vroeger de Peperstraat haar leven had uitgeleefd. In die Harmouic werd van vroeg tot laat gedeftigd en genost, ge biljart en gekegeld, gewhist cn ge- koffied, geronzebonsd cn geconspi reerd (alles in het nette en on schuldige); daarom bogen wanden en vloeren ook een beetje door, echt zoals societeitswanden dienen te doen na 80 jaar van vergeeflijke zonden,'Men fluisterde weieens dat Amicitia op de Noordblaak-Beurs- pïein deftiger was en meer van „ons regenten-onder-ons" en dat men daar zich met een effen, goed ge schoren gezicht (pa Braun, dc man van ma Braun. en de vader van 2us Braun, en zelf een Kanaal zwemmer, zó beroemd, schoor Amicitia!) verkneuterde, datZim- mermans paleis de lui van bet „Harmonie-corps" (voel je-n-'em?) Correspondentie. Hr. G. A. Kar- telijk dank voor uw alleraardigst wat zult-gy schrijven van 18 November 1.1. Dat u nu juist ln dat hoge pand bij het Stokvisverlaat gewoond moet lacht "hebben, om het zingen der hebben en dat u uw broer in bouwers, sjouwers en. brekers: „De Utrecht de krant toezond, omdat meides motten uit d'r huisies, dc hij zich „iedere tree en drempel burgemeester trekt er in" dat herinnert uit oud-ROttcrdam. er, in was een deun van Speenhoff, van het Schotse kerkje op het orgel Koos met de hoed, Koos met de speelde" Op een goededag stich- das, Koos met de valse guitaar, ten wij een onverwoestbare Hartjo Koos de zanger.; Koos Bruant.Koos Stad-societelt, wacht maarl Voor een zeldzaam, zo niet uniek incident in de geschiedenis van het Nederlandse bioscoopwezen, heeft onlangs een socialis tisch Tweede Kamerlid gezorgd, door de minister namelijk t* vragen, waarom de film „De Raad der Goden" door de centrale filmkeuring voor openbare vertoning toegelaten /was. Onge wone gebeurtenis, want meestal - en vooral van deze zijde vraagt men de minister juist waarom een bepaalde film n i e t goedgekeurd werd. Het tekent de verwarring en de problema tiek, die om de introductie in Nederland "van deze film ont staan is. „De Raad der Goden" l«;: in feite een aanklacht tegen de machina ties der grote industriële trusts, die door hun concentratie van economische macht een soort „su- pra-nationala".; eigen politiek voe ren, van een wel heel luguber cn normloos soort. In dit geval is het de Duitse I.G. Farben, die niet alleen voor een belangrijk deel de opbouw van de ns.-party gefitian- cieerd heeft men zag daar brood in omdat met de groei van het na zisme de oorlogsindustrie onver wacht schoné kansen kreeg maar bovendien door haar internatio nale vertakkingen in staat was met de Amerikaanse Standard Oil tot oen afspraak te komen (in Sep- zou verdrijven.... Maar ja, men tcmber 1938 te Den Haag), waar» HET is wel een: bijzonder, boeiend /en; wisselend beeld dat dertien Nederlan ders van verschillende richting ons voor.-/ zetten in het boek ..Mr. P. J; Oudgezien door zijn tijdgenoten" (W. L. J. Brusse'.s Uitgeversmaatschappij N.V. Rotterdam). Voor wie de mens Oud kent, hoof ;dit geen verwondering te wékken. Eclfsécn vluchtig contact met hem, hetzij in zijn functie als burgemeester, van Rotterdam, dan wel als politicus, schenkt ogenblikke lijk de overtuiging -dat wy bier Je doen hebben met een veelzijdige persoonlijkheid. :Wie hem langer kent, weet bovendien, dat- Oud iemand: ïs met een uitzonderlijke werkkracht, een enorm geheugen, een gé- degen kennis van staatsrechtelijke, finan ciële ën gemeentelijke problemen, kortom; een man. in wie vele gaven zijn verenigd en bovendien een man, die vao deze gaven altijd" een zeer doelmatig gebruik maakt. rVDr. L, G. Kortentaorst, die in genoemd boek een 'uitvoerigoverzicht ge eft fvan; de publieke opinie zfin deelt en veroordeelt handelingen beocr- Desondanks, aan loftuitingen, bewondering '.en eerlijke erkenning voor zijn 'vele utt- - stekende eigenschappen is in dit boók over zijnleven geen gebrék; dit Is trouwens typisch Nederlands; dc eerbied voor de mens, ook al is deze mens in polilfcis een tegenstander. Daarnaast vinden wij in dit bock écn voorzichtig, afwegen van bepaalde daden en, indien nodig, een scherp af wijzen yan. bepaalde opvattingen/Prof. mr. dr. G, van den Bergh verheelt b.v. zijo bezwaren niet wanneer hij o.a. mr. Oud'j verdediging van een corporatieve, (orga nische) samenstelling van de Eerste Kamer becriticeert cn stelling neemt tegèn "Oud'J mening dat de Kroon, geheel buiten dé wet om. bevoegd zou zijn algemene maat regelen van bestuur'uit to" vaardigen, door pölitiedwang te handhaven. Een dergelijke critlek doet overigons weinig af aan de grote waardering die op een of andere ontwikkeling en de onverkwikkelijkheid wijze d'oór allo medewerkers aan dit bock dér Indonesische kwestie en de rol, die. voor de persoon Oud wordt geuit, mr. Oud daarin heeft gespeeld, zegt ergens: j* Men kan Oud op verschillende wijzen'Va \X 7AARDERJNG: en bewondering,; het is ddelilk duidelijk dat deze gevoelens op «en zeer concrete ervaring moeten steunen. trachten ie-eren, maar zeer -bepaaldelijk niet doorhem kritiekloos.te'prijzen. -Wij geloven niet, 'dat mr.Ouderg.vingenomen zou zijn wanneer alleen maar goede din gen over hem' worden verteld. Zijn, gehele parlementaire werkzaamheid, zijn minister- en burgemeesterschap, zijn- politieke: optre den vormen tezamen een reeks activitei ten, wa arin hij.de critick nietheeft "gé* schuwd, 1 het - incasseren van «critiék niet heeft gemeden. Een man, die zo.'j>p "3ë".; Hoge bomen vangen veel wind cn mr. Oud hoeft In vele stormengestaan, Toch is hij op de been gebleven, heeft hij zijn krachten-verzameld en is hij verder, gegaan op de weg die bij voor de juiste houdt. Wanneer'hj zich vergiste, zoals is gebleken toên,( hij zich na.de bevrijding bij.de Partij van'de Arbeid aansloot, hij durfde ér voor te komen. cn:i herstelde .zich prompt. voorgrond is getreden van het Nederlandse' Mocht men zijn gedrag vreemd vinden, politieke leven en door zijn. zeer /specialis? zoals in de Jndon'esifChc kwestie, mr. Oud liscbe Zienswijze invloed heeft trachten uit had. er gegronderedenenvoor.. Een man, te. oefenen op 's 'lands -politiek-, ontkomt die zo handelt, ondervindt natuurlijk de nu eenmaal niet aan het fatum, - dat de scherpste politieke bestrijding. Hét is zeker de verdienste van dr. Kortcnhórst, dat hij een. poging heeft gedaan op dit warnet van tegenstrijdigheden een bescheiden licht te laten vallen. Hetvalt niet te ontkennen, dat mr. Oud door al deze activiteiten een boeiende figuur ïs geworden, wiens harts tocht voor dc politiek men kan vergeven omdat hü gelooft dat de democratie er mee gediend kan worden, Tenslotte komt hij uit een oude school; het vroegere, kies stelsel bracht hem in de Kamer en dit kiesstelsel heeft zich gekenmerkt door oen veel krachtiger politiekestrijd .dan Jater onder die van de .evenredige vertegen woordiging, Algemeen is er bewondering voor, een man, die zovele vèrschtllendo-; werkzaam heden kan combineren als mr. Oudïl'Waar een gewoon mens er aan eén of" twee genoeg hoeft, doet mr, Chid er nog heel wat meer al. Mr. H. van Riel, die hem beschrijft als voorzitter. van de V.VID. zegt: Oud-is namelijk een-organisator of een levenskunstenaar, hoemqix .hct neemt; Hij onderkent de essentialia 'lën, doet deze terstond af; de rest .is taakverdeling, onder blijvende waakzaamheid, Fenomenaal is daarbij zijn politiek' geheugen' en zijn doorzicht in mensen cn hun beweegredenen. En mr, K. P. v. d. Mandele, die oen hoofdstuk wijdt aan Oud als burgervader, schrijft: Burgemeester Oud doet het dub bele werk met glans en glorie, en dat wijst op enkele kwaliteiten die daarvoor'onont beerlijk zijn,Vlug 'opnemen, vlug denken, vlug werken, vlug stellen, vlug; spreken. Goede tijdsindeling, ..altüd vroeg -bij de band, altijd bereikbaar, altijd .beschikbaar voor wat dadelijke of dringende afdoening vereist. -En zo wordt het dagelijks-pro gramma afgewekt - op een v wijze.die aan deugdelijkheid nlcts' të; weneert' laai en die iedere rechtgeaarde burger de overtuiging laat dat de belangen der stad-geen -ogen blik, maar dan ookgeen ogenblik ^.ver waarloosd worden. In tegendeel,..wantikan •Rotterdam ecu betere., vertegenwoordiger in de volksvertegenwoordiging/hcljbcn voor al zijn bijzondere bekRgen^>ëri-' die zijn er vele? En niemand -zal kunnen'zeg gen, dat te- dien aanzien, eigen -partijbe langen "op'de voorgrond'worden; gescho ven. Men kan/ert mag.met,volle, zekerheid getuigen, dat, burgemeester. Oud tri "zijn 4. _11— 1. IXu: t Mr Oud op 24-jarige leeftijd. Hij was toen ftls surnumerair det Registratie en Domeinen verbonden aan het ministerie van Financiën ZO Is er veel in dit bock. dat verhel derend werkt en dnt zich met vol doening laat lezen. Het thema vnn dr> ge meentelijke zelfstandigheid, dat /.it/.n r do liefde yan- mr. Oud hoeft, waardoor hij is gefascineerd, komt nog eens fris uit de verf in het artikel van de heer N. Arkc-- ma. De heer J, Nleuwenhuis, hoofd van dc afdeling voorlichting en publiciteit ten raadhuize, schetst de ontwikkeling óp het -Roiterdams stadhuis sinds mr Oud daar zijn intree ;dced,; .een terugblik op ds moeilijkheden,' toén mr Oud zUn ambt /aanvaardde, .dc kwade uren in .de bezet tingstijd. de erkenning die hem na de oorlog ten deel'is gevallen. Het is-vrijwel niet doenlijk om op elk artikel dieper in' te gaan. Uit het wérk der' tijdgenoten ontstond een boek. dat men het praedfenat Jibcr eniicorum*' heoft gegeven, maar dat meer is geworden dan dat omdafcf.er een beeld uit. gr.oeide van een "thensi 'ten oen tijdperk. Dalevensbaan van mr Oud is nog niet 'tem feïhder het .béeld-Vkan daar door niet compleet ztjn. Dat aan de véle facetten van dit leven tot nu toe reent bock' kop worden gewied, is 'een teken gemeente te allen tijde hééft, gestaan bo- van zijn belahgrijjcheid,~v zowel voor'"-'-het ven de partijen. J tónd^ als" voor de'stad Rotterdam. bij de bediening en afperking: van de wederzijds© markten en de on aantastbaarheid van. bet potentieel werd vastgelegd. Men zal zich voorts herinneren* dat na de oorlog de leiders van de I.G. Farben voor een tribunaal zijn. verschenen, terzake: van oorlogs misdaden, -l.c. de productie van gifgassen voor concentratiekampen, dc exploitatie van slavenarbeid etc. De meeste beklaagden ontsprongen met wel bijzonder lichte straffen de dans. „De Raad der Goden" (LUTUS»' CA) legt 'dit alles en het aandeel van de I.G. pan de Duitse oorlogz- schuld vast en betoogt dat het monstrueuze spel geenszins afge lopen was met het einde van. de oorlog. Amerikaanse relaties 'in het bezettingsapparaat verhoedden liquidatie en demontage van- hel: industriële arsenaal en weldra kott de productie (ook van explosiever^ weer beginnen. "Wie de berichtge ving over d« „berechting" van oorlogsmisdadigers, de Amerikaan se barmhartigheids-politiek cn de opbloei van- de Duitse industrie heeft gevolgd, zal moeilijk kunnen twijfelen aan wat Jn deze. film, op vaak onbeholpen, gechargeerde en wel eenzijdig© wijz©wordt gedo ceerd. Men kan het op z'n hoogst betreuren, dat dez© schandelijke feiten met een zo gebrekkig in strument als deze film zijn vast gelegd. Do aanklacht verdiende 'n beter Openbaar Ministerie. Een overvloed van documentatie materiaal en attesten van vooraan staande Nederlanders verzekeren ons dat de film vervaardigd isnaiwr de protocollen yan de Neurenberg- se processen en, de officiële ver slagen van Amerikaanse senaats commissies. Ook dit is weer ken- merkend voor de a.h.w, excuseren de manier waarop dg film hier ge bracht wordt. Ze komt hL uit Oost-Duitsland en daarom acht men het bijzonder nodig de be trouwbaarheid en hiet-communis- tische sard van het beestje vast te stellen. Dit draagt naar onze smaak alleen maar. bij tot nog meer verwarring cn onduidelijkheid; en blijkens het hierboven gesignaleer de incident ln d© Kamer iyllch ér toch altijd mensen zijn,; die ont hullingen van een heal, onaange name waarheid a tort et ft travers blijven aantasten, alleen maar om dat die uit het kamp van de te genstander komen. Circus trok reeds meer dan 125.000 bezoekers Circus Strassburger .in de Aboy- hal trok reeds méér dan 125.000 bezoekers. Op 16 December zal het zijn laatste voorstelling geven om daarna naar Amsterdam te .ver trekken. Vijf dagen later start Slrassburgei in Carré. OVERSCHIE 7- De nieuwbouw van d© melkfa briek „De Combinatie" in de Klela- noldcr is sinds enige dagen onder de kap. Sint Nlcolaaa heeft ook een. be- -zoak gebracht bij de. oudjés van de Sociëteit van, Ouden van Dagen in Overschie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5