KRABBELS VAN KRIS-KRASSER VROUW EN SPORT Uyanf/avin't^ N.V. Electro-Bedrijf Leenderts Aantal Nederlanders veel minder dan vorig jaar rLuier-verhuur-centraie VERHOEFF UITVERKORENEN IN EERSTE KLAS Grote Vier rekken ontwapeningsdebat Israel neemt munitie in beslag RALLYE MONTE CARLO Op 22 Januari wordt gestart SCHIEDAM WAARSCHUWING ("Electriciteiï Electrischs Apparaten op eik gebied"*) Koeriersters Verhuurt de beroemde TEDDY-LUIERS V J N. VAN WIJK Glas in lood van AaVe stemt tevree VERHOEFF Plaatst een Koerierster Zaterdag 8 December 1951 9 EB xljtx mensen, die bijzonder las- tig een ondervonden teleurstel ling kunnen vergeten, Zo ook een van onze lezers. Hij zit nog steeds te treuren over bet feit da We de -wed strijd Holland—Belgie niet heeft kunnen zien. Om toch iets van de sfeer en de entourage mee te maken, js hij op die dag voor het Stadion ga3n staan en heeft die gelegenheid tegelijk benut om eens haarfijn uit te pluizen, wje nu wel een kaartje hbidden gekregen en of deze lieden daar recht op hadden Ik begrijp uit zyn schrijven dat-ie zichzelf voor een bijzonder moeilijke opgaaf had ge steld Hij Is met zijn eigen ervaringen en die van anderen, die wel in het Stadion waren, tot een conclusie ge komen. Helaas toont deze, als zovele andere, geen nieuws Toch heb ik behoefte om die lezer even te ant woorden Hij schrijft namelijk dat er heel veel vrouwen zijn die een kaar tje hadden gekregen en daar geen recht op hadden. Vrouwen doen im mers met aan sport, 10 ieder geval heel weinig en zij gaan alleen maar naar zo'n wedstrijd voor de show Ze kunnen beter wegblijven Zou-ie dat nou heus menen? Wat hard is die man! Ik zou me geen voetbalwedstrijd kunnen voorstellen, waar de tribune niet voor een ge deelte bevolkt werd door een aantal schonen. Trouwens, als dat zo was zou ik het niet leuk vinden ook. Ik mag dat wel, die flanerende dames Zij betalen toch ook hun dure dub beltje om Sparta, Xerxes, Feijoord of welke dub dan ook te zien spelen*' Bovendien is het met waar dat vrou wen niet zoveel aan sport doen Ze ker, de mannen zijn in de meerder heid, maar dat komt omdat de maat schappij vormen vertoont, die het de vrouw onmogelijk maken om even intensief als de man aan sport te doen Ondanks die belemmeringen zien zij kans om m sommige takken van sport de boventoon te voeren Dat er in ons land geen (georgani seerde) boksters, honkbaTsters, rug- bysters, scberpschutsiers (of scherpschutteressen'), voelbaïsters, wielrenstcrs en ijshockeysters zijn zal memand verbazen Maar wel. dat het aantal turnsters dat der turners met ruim 60 000 overtreft Op 1 Januari van dit jaar waren er 338 060 geoiga- niseerde turnsters en 75 668 turners Bij nog enkele takken van sport overheerst nog het schone geslacht Bij handbal (plm. 2000). korfbal (plm 2000) en tennis Ceveneens plm 2000) Ik heb deze cijfers uit een. sta tistiek van het Centraal Bureau, en. hoewel ik geloof, dat ik daarmede mijn briefschrijver wel heb overtuigd en. dat het hem nu duidelijk zal zijn dat het niet waar is dat vrouwen bijna met aan sport doen, wil ik nog een paar aardige bijzonderheden uit deze statistiek melden Wist U b v dat er m ons land tien georganiseer de biljartsters zijn7 200 handboog- schutsters, 800 hengelaarsters 200 judo-sters en 1039 kegelaars te rs*7 Tot slot dan even de eindcijfers over alle georganiseerde sportbe oefenaars Er doen m totaal 932 827 lieden aan sport, waaronder 348319 juniores. De verhouding man vrouw is bij de juniores 62—38, bij de ouderen 73—27. Gordelwcg-tournooi Mijnheer van Oosten meldt me dat Zondag vier rugby-teams naar de Gordelweg komen otn deel te nemen aan het „Gordelweg.tour- nool". De Haagse Rugby-club en de Delftse studenten zyn reeds oude bekenden Het blykt dat de lieden, die op het kasteel Nijen- rode in opleiding zijn voor een functie irr buitenlandse dienst, veel voor rugby voelen en zij zijn ge komen tot een samenstelling van een team. dat Zondag eveneens deel zal nemen Met de gastheren EEC is dan het viertal vol. De wedstrijden beginnen om twaalf uur. Naar Londen Theo Huizenaar meldt ma dat het programma van de bokswed strijden voor amateurs die Maan dagavond worden gehouden enige wijzigingen ondergaat Leen Jansen, J- den Haan, J. Mohr en. W Doof moeten 13 December m Londen boksen. Om nu te voorkomen dat een van deze jongens door een eventuele blessure de reis niet zou kunnen maken hoeft Huizenaar hen alie vier uit het programma gehaald Vervangers zun A den Haan, H van Diggelen, Wr Chris ten en A Winkelman. Mocht een van deze vervangers niet in. staat zyn te boksen dan. 2;al alsnog een van de vier eerstgenoemde boksers m de ring komen. Op de hometrainer Ben vriendelijke brief ven BBC ,4Teijenoord" verzöekt me of ik bekend wil maken dat deze club Zondag 12 December wedstrijden op de hometrainer (zgn, rollen) or- (Aduerfeutfe LM.) Maan dagavond as. 8 uur ODEON AMATEUR-BOKSWEDSTRIJDEN Botterdam - Maastricht - Eindhoven Promotor Theo Huizenaar. Weer courses op Mereveld (Van onzt pasrdensportnaedewerkar) Bet einde van het course-selzoen komt in zicht Nog drie meetings en 24 Dec loopt het drü- en renseizoen af Met de thans lopende serie zogenaamde wlnter- meeting, heeft de utrechtse paarden- sportverenlging Vete paardensportllei- hebbers aan zich verplicht Er worden mooie resultaten, bereikt Zondag begint Mereveld weer met een ren, over 2500 m. waaraar. 7 volbloeds kunnen deelnemen, Dan volgen 6 dra verijen Het veld In het continentale nummer zal van heel andere samen stelling zijn dan J1, Zondag, toen Juno Vita won lui een uiterst interessante wedstrijd Wie zal het nu winnen7 Het hangt van vele factoren af Ome mening omtrent de uitslagen Is dat de volgende Paarden de beste kansen moeten worden toegekend *"Frijs van So' 'dük (ren)" Great Girl, Wirib I, Phikeita Zeester Vashington-prijs. Playsier. Odell, Or kaan. O New Vork-prUs- Luxor, Leo Axkit, Louis FJ3 outsider Miss A Chicago-prys Nelly Scott Omar Spen cer, NJco the Saint, Petulance K. San Frapcisco-prJjs Nino NarvIIe, Overste van Fresena New Spencer, Leo- ntdas New Orleans-prijs Llnotte SPearl Spencer. Norbert MNellie Gregor. Deuver-prijs Marum's Gregpr, Mem non, Matador, Meta Dynamic. ^n/YT-frr- LOKtÏTIKtti; TicftOUt fin O paria. Wenneker; Zuvigeest, Terlouw en Sonneveld; Van Ede, Benntngshof, Doornhein, v, Mun ster en Van Male. SVV - De Haan, SteenbQT' r gen en Corueleyn; Kan, Van ocJipndet en Van Meer. v)\jk; Schrumpf, Köneman, GooS' sens, Meldam en Van Pelt. P 71 V Q Tap,BurgerenOs- tl.Lt.V .3». terholt, Gudde, Poulus en Van Buytenen; Joop Hoyster, H. Stolk, L Janse, C. v. d. Tuyn en Jack Heystet. Feijenoord: tentnok bX v d Engel, Kroon enA.v Hoek, KoningLuyten, v d. Korput, d. Hoek en t>. dVelde. Xerxes: Nieuvsveld, H. v. d. Toorn en G. v d. Valk, Barzilay, Everse en Ter- luin; Cvenraads, Koers, Rvshou- wer„ Cammeraad en Dome. vJ ganiseert in het gebouw „Spes Bona". Vele clubs zullen daaraan deelnemen met bekende rolryders als A de Korver, A, Geluk, P Kooiman, N Verheul, B Goud, A. Roos Deze wedstrijden zijn. toegan kelijk voor het publiek. De uitslagen van de gisteren ge speelde wedstrijden voor de compe titie van de Rotterdamse Basketball Bond luiden. Dames, le klas" Schiiperoord— Rotterdam Zuid 2523; 2e klas Ro de Duivels 2—KOVS 10—12 Heren, le klas ArrowsRotter dam Zuid 52—27, 2e klas. Full Moon 2USV 1 22—31 (Van onze reisredacleur) PARUS Het is gisteren een vrij rustige dae geweest in de V.N.- Assemblee Er was enige beroering toen. de Russen opnieuw een aan val decten op de geloofsbrieven van de vertegenwoordiger van nationa listisch China, maar verder verliep alles volgens de normale ritus De subcommissie van vier, die de ontwapenmgsresoluties moet behan delen is nog met geheel klaar ge komen en zal haar werk voortzet ten Maar het is duidelijk uit de mededelingen die de heer Nervo gisteravond deed, dat haar program heel wat minder ambitieus is ge worden Zij heeft eigenlijk al af gezien van het- behandelen der hoofdzaken en gaat nu nog zien op welke bijzaken de standpunten nader tot elkaar gebracht kunnen worden Op deze wijze rekt men nog enkele dagen het leven van de subcommissie En dat is dan waar schijnlijk aL Italië vraagt herziening van vredesverdrag ROME Vandaag overhandigt Italië aan de twintig mogendhe den, die het Italiaanse vredesver drag hebben ondertekend, nota's, waarin officieel wordt gevraagd het vredesverdtag te herzien en te erkennen, dat Italië „een vrij en democratisch land is, en in staat van volkomen gelijkheid met alle andere vrije staten m de wereld" Amerikaans superfort bij Azoren neergestort WASHINGTON Een Ameri- kaanae Superfort-bommenwerper B-29 is Donderdag by de Azoren in. 2ee gestort Tot nu toe is één lijk geborgen. Het toestel was met zestien manschappen aan boord op weg naar Florida en zou op de Bermuda-eilanden landen. Het zoeken naar de overige inzitten den wordt voortgezet. Schepen en vliegtuigen nemen aan het opspo ringswerk, dat door zware regen val wordt belemmerd, deel. TEL AVIV. Israel heeft 150.000 patronen van twintig mm, welke naar men geloofde voor Egypte bestemd waren, uit het Franse schip „Champollion" laten halen De „Champollion" staat ge registreerd als eigendom van. de Franse regering. Ln gezaghebbende kringen te Parijs is verklaard, dat de Franse consul de Israëlische autoriteiten zou verzoeken het schip met zyn lading naar Egypte te laten door varen, daar het een officiële wa penleverantie voor de Egyptische luchtmacht aan boord had De huidige spanning tussen Israel en Egypte is door het incident ver groot, aldus deze kringen Kranslegglng namens de 7 December-divisie AMSTERDAM Der traditie- getrouw heeft de Band van Oud» strijders der Zeven-December-divi- sie wederom een krans gelegd bij de Indonesische urn in het natio nale monument op de Dam te Am sterdam Generaal Dürst Britt- hield een redevoering De Koninklijke Militaire Kapel blies de „Last Post'' en het Wil helmus. ,J3elga" met zware slagzij teruggekeerd HOEK VAN HOLLAND Het Zweedse schip „Helga", dat mat een lading cokes uit Rotterdam is ver trokken, is gisteren omstreeks drie uur met zware slagzij in Hoek van Holland teruggekeerd. Het schip had een lek in het ketelruim. De sleep boot „Blankenburg", die assistentie verleent, 1s thans bezig het ruim. leeg te pompen. LONDEN" Met ingang van 23 Januari aansta ando zullen de gages van het Britse koopvaardypersoneel worden verhoogd De veihogmgen varieren van 20 gulden voor matro zen tot 42 5 gulden voor officieren per maand, aldus een uitgegeven communiqué van de nationale koop- vaarducommissie. Aangekomen schepen 7 December BATAVIER I, Londen, Jabskade, stg. Muller, OLIVIAN COAST, Newcastle. IJselhaven O ZstgBurger. Marne, Hamburg, Parkhaven WZ, stg Muller, SPORTS, Port Said, Rijnhaven 6, ledtg, Hanno, KATHE JONAS, Abo, binnen haven 21, hout, Nubel, ALBLASSER- DIJK, Hamburg. Rijnhaven NZ, stg HAL. HERCULES, slbt, Noordree, Parkkade, Marine, CAN OPUS. Rouaan, Lekhaven O Zstg Burger, REBECKA, Be.gen, Duitsland, alie, SRVi HELGE, terug utt zee. PETREL, Southampton, Merwehaven KV, stg, Gen Steam. THELICQNUS, Antwerpen, boei 9 rivier, Itdig, Van Ommeren NASSAUHAVEN, Gothenburg, binnenhaven, stgVan Uden, MARY, Londen, Merwehaven. K V suiker Ned Zwitsersche; LIBRA, Walvik, Waalhaven N Zcellulose, Wambersie, FHOENXX, HudikevaU, Sqhie Schlekananl, bout, Vermaas. ZELIDJA, Boulogne, Merwehaven. CSW, stg Reunis, PRINSES BEATRIX, Harwich, Hoek van Holland, ODER (lichter). Hamburg, Perms APC, olie, Esso Nederland, per slbt, BOLLINA, Malmo, FernlB BJM, ledig, Van Ommeren. NAT1CO,"" Philadelphia, Vlaardingen KM. nlie Van Uden ZWARTE ZEE, terug uit zee, L Smit Co HENRI BAR- "BUSSE, Kaliningrad, Maashaven 4, graan, Van Uden ARTUS, IJxplla, Rijnhaven 5, hout, Bergtraship ATLANTA, Port Lyautey, Merwehaven C S W stg graan, Van Uden COOLHAVEN, Boston, Oost kous, ledig, Van Uden 8 December MARIE BAKKE Colombo Maashaven TJï B «tg P A van Es LEENDERT B, Wlndau, Perms P M terpetijn, Furness, LEUVEHAVEN Gothenburg. Rijnhaven ZZ„ stg, Van Uden, BEAUREGARD, New Orleans *stgRunciman, Merwe haven QD TEMNAREN, Loanda, Mer wehaven CiW, stg, Vinke, OGEKA. Valparaiso, Merwehaven 2e gat, stg., v Wankum; WIEBOLD BOHMER, Am sterdam, Lekhaven stg Hudig Veder, JOSEPH A. BROWN, Hampton Roads, Waalhaven T.HB, kolen. Van Uden. NORDFARER, Oslo, Maashaven T H B etukgCamelder. VEENENBUHGH, Mlddlesbro, Heljsehaven, stg. Muller, FEBMAHN, Brake Schiedam, olle, AVK ARNHEM, Harwich, Hoek van Holland TARIFA, Melbourne Lekhaven W Z stgCornelder SAM POOL, Gdy nia Rijnhaven ZZ, stg Van Uden Tr pETRAK NOMIKOS 3, Mena al Ahmadf. Perms olie, Ruys. STAB VLAARDINGEN Narvik Vlaar dingen erts Oudkerk HYTHE Harwich Merwehav 3e gat stgd Hud Pieters, MARIA DE LARRINAGA Antwerpen Merwehav ilgd Meyer SO BAT Londen 2e Kaihaven velt suiker Rynllovd Vienna Harwich Hoek v Holland, SU- ROIT Port Jerome Fernis le boeten benzine Vola Tr; DAVINA GOEKOOP Kmgslynn Merwehav 2e gat ledig Ja mes MARIETJE BOHMER Rlbadeo Vlaardingen erts Nt«v Goudr LQBITQ Antwerpen Maashav THB ledig Wam bersie JABA Landen Blnnenhav ledig Wagenborg, NORD5HELL Kopenhagen Feml» BPM ledig Van Ommeren; AL» BiSOLA La Goulette Waalhav S erts Ruys. MAGDALEN A Onrskjoldrvfk Merwehav korte vaart stgd Omnieten. Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ALUDRA van Philadelphia 18 vetw.; AIjAMAK van Calcutta via Genua, rass 7 Kreta, ARNEDIJK van New Orleans via Havre pass, 7-8 's nachts Zuidelyk van Kaap Race. ARNOUDSPOLDE.R 8 van Oporto via Antwerpen BHITSUM van Newport News pass B Noordelijk van Azoren, BQRNRlF pass 8 Wight, 19 nam, 4 uur verwacht CORONA van Swansea 9 vm 1 uur verwacht CEREg van Boston binnen kort verw (Uden Tr L CLAES COM- PAEN 9 van Calfll* te Vlaardingen ver wacht DOLLARD van Halden naar Vlaardin gen pass 7 nam, Arendai. DENI van Landskrona 8 nam. verwacht ELLEWOUTSDIJK 8 van Gent, EEN DRACHT vertrekt 3 v Hamburg via Bremen HEEMSKERK van Australië a te Ant» werpen 1TTERSUM van Galveston 13 verw JAPARA van Djakarta 8 te Fort Soe dan, KIELDRECHT 5 van Yokohama LEERDAM van New York via Ant werpen pass 8 Zuidelijk van Sablc Eil LISSEKÉRK van Bahrein pass 8 nam Bandar Ktnkerl naar Suez LOOIERS GRACHT van A'dam 11 verwacht; LEK- KERKERK van Calcutla 8 van Aden, LEOPOLDS KERK van Basrah 7 van Djcddah 9 te Suez verwacht MAAS v Levant 7 'a avonds te Va lencia, MER WEDE V Savannah via Ha vre pass 7 Zuidelijk van Kaap Race MERAK N 7 v E'badeo 10/11 s nachts te Vlaardingen verw MEREL v Gran- tan 8/9 verw, (Neerlandia), MIDTLAND 7 v Grangemouth NIJENBURGH v Stockholm 8 nam 4 uur verw NORMA 1 v Londen NOT TINGHAM 7 v Swansea 10 verw PRINS W3XXEM JV v Montreal via Antwerp?!* pass 3 Wight PRINS WIL LEM V V Chicago verw 9 Lands End te pasBerP" 10/n te R dam verwacht* PRINS JOHAN WILLEM FRISO 6 v Montreal. S TAD VLAARDINGEN 8 v Narvik te viaardlnrt&i STRABO v Algiers pass 8 Wight, SIBAJAK v Djakarta paw 8 m Gibraltar J2 vm l uur verw SEA- HAM 7 v Goole; STAD ALKMAAR 7 Newport News n Nederland TROMPENBERG v New Orleans te Ha^re 20 verw TYRO v Swansea 9 vm i uur verw TEXEL v Hamburg 8 nam verw. VHIJBURGH v Casablanca pass 8 Ouessant 9 te Duinkerken verw VROUWEPOLDER v Antwerpen 10 erw WALENBUBGH 7 v Bordeaux 10 ver wacht "WE5TERDAM B v New York 37 verw 5 WINTERSWIJK Sfax pass B Algler# 15 te Vlaardingen verw wEST- POLDER v Foxttmao B natn bo Oucs- sant 11 verw. Grote Vaart AXELDfJJC 8 te New Orleans AM- STELSTAD t te Houston, AMSTELDL7K naar New York, pass 7 Noordelijk van Azoren, ATLAS 7 nam van Genua naar Adam, ALCYONE pass 8 Algiers naar Australië AGAMEMNON 8 te La Guay- i, AREF4DSDUK 8 te New York AARDIJK, 8 v Antwerpen naar New Orleans, ANNENKERK. 8 v Melbourne n Adelaide pa. 26 Jan. Rotterdam verwacht BANDJERMASIN 7 nam te Cape St Jacques, BORNEO pass 8 Gibraltar n Djakarta, 10 te Genua verwacht BE VERWIJK Pass 8 Daver naar Clvita Veeehia; BANTAM naar Java. 8 te Fort Said, BOSKOOP 8 te Bremen, BLOEM FONTEIN PMS. 8 Kaap Barbae n Kaap stad BONAIRE, n Amsterdam 15 te Fonta Delgada verw BLOMMERSDUK, 7 te New York 5 Jan te Rotterdam verw BILLITON, pass 7 Brothers (Rode Zee) n Adsn en Java CALLlSTP pass 6 Dover n Golf vm Mexico, CELEBES pass fi Lissabon n A dam, DELFLAND pass 8 Finistorre n Las Palmaa en Buenos Ayres DRENTE pass 8 vm. Texel naar Oslo DIDO 8 te Ali cante, DOURO pass 8 Algiers naar Alexandria GOOILAND para 7-8 's nachta Boa Vista n Las Fa [mas en A'dam, GAAS- TERLAND mar Adam 8 to Santos HECTOR pass 8 Dover naar Oran; HERCULES 7 van Lipari naar Algiers, HYDRA 8 te Jacmel (Haiti) IL05 7 van Gonaives n New York. IRIS 8 v Amsterdam n Gothenburg JAGERSFONTEIN naar Tenenffe en Adam pass 8 dwar« van Birdelland KIELDRECHT zie onder Nederiandffe schepen naar Rotterdam KEDOE pass 8 v m Texel naar Oslo, KATWIJK pass S Ouessant naar St Ubes KARSIK 7 v Djakarta 10 te Macassar verwacht KO- TA INTEN pass 8 vm Straat Messina naar Djakarta, KLIPFONTEIN n Kaap stad pass 8 dwars van Walvisbaai; KA- LABAHI 6 ta Peniuig, KAIMANA 5 te Pen ene KEDOE, n Djakarta 8 vm te Zee- brugge (verbeterde opgave) LOOSDRECHT pass 8 Port Soed«n n. Aden en Calcutta: LARENBERO naar DEN HAAG Voor d«* Eallye van Monte Carlo, die van 22 tot 29 januari wordt gehouden, hebben de organisato ren 3B9 inschrijvingen aanvaard en wel Uit Frankrijk J14, Groot-Brlttannle 02, Nederland 23. Zweden 29, puttstsma 21, Italië 15 Finland 12 Zwitserland 11. Monaco 10, Noorwegen 8, Belgie 7. De nemarken 6 Ierland 5, Portugal 4, Spanje 3, Australië, Griekenland en Lu xemburg I. J Te Monte Carlo starten lid deelne mers. te Glasgow 74, te Lissabon 72, te Stockholm 42, te München 35, t" Oslo 20 en te Palermo 16 Hier volgen de Nederlandse Inschrij vingen, verstrekt door de KNAC, met de plaatsen waar **\Jart wordt. T van PuhenbroeX-Vroom, Hilvaren- beek, met Lancia Aurelia (Lissabon): K W M van der Meulen Eindhoven, Porsche P 356 (Monte Carlo)J. F. SchfeCk Oud-Beverland, Opel Kapitën (Monte Carlo); K. S, Barendregt, Den Haag, Henry J 1931 (Monte Carlo)* H Engelsma, Franeker, Austin A 40 (Mon te Carlo); H Relchmann, Huizen, Bent- ly Mark VI (Munehen) H de RUk. Amstelveen, BMW AWO (Monte Carlo); w Hulskea Eindhoven Volvo (MUn- ehen.) Th Zaman. Zaandam, Citroen (Stockholm) J. H. Zorab, pen Haag, Lancia Aurelia (Monte Carlo) F HuTs- ker. Rotterdam. Fist 1400 (Monte Car lo) A Blansjaar. Dan Haag, Tatraplan (Mdnchen); M. Gatgonides Bimtveld,. Humber Super Snipe (MmJte Carlo). W. A Gruythuysen, Barendrecbt. Alfa; Romeo (Monte Carlo) Dr ir W P A van Lammeren Wageningen, Borgward (München), W Houtkoper. Haarlem, Hntchklss lMünchen) Dr J, J Sprm- ger van EJjk, Baarn, Chevrolet Style- master (Monte Carlo)J A J*. Heiden- dahl Jr Dc Bllt, Volkswagen (Mdn chen), A van Ooy jr. Fiat 1400 (Mün chen) Ch Noten Swalmen, Kaiser (Monte Carlo), F. Pels, Gcuda Stude- ■baker (Mdnchen)M Polle, Halfweg, open Kapit<fn(Monte Carlo), J. B Hil ton Bussum Ford Zephyr Six (Monte Carlo). H P. Verkamman van Keulen. De Bilt Mercedes 179s (Munehen) B D Proos Hoogendijk, Amsterdam, Hill- man Minx Mark v (Stockholm) K, Ton. Utrecht, Citroén 15 19St (Mün chen) J Zwart, Wormerveer. Chevro let Styllnc (München). B Bos, Rotter dam, Volkswagen (München), J A. A. Aarsej Rotterdam, Chevrolet (Oslo). Het aantal inschrijvingen, van Neder landse zijde voor de Rallye Is een stuk. minder dan verleden jaar toen zestig automobilisten deelnamen Deze gerin ge belangstelling moet in de eerste plaats gezocht worden in het feit dat de kosten voor velen te hoog worden, om dat deze toch altijd flink in de papleren lopen. Voorts wacht aan het einde van de rallye wederom de regelmatigheids- proef over een traject van 74 km, dat van tevoren bekend is, zodat zjf die in Monte Carlo starten dtt parcour* r«ed« künrteft verkennen en bestuderen De organisatoren dwingen dus min of meer de deelnemers in Mont Carlo te stat ten, hetgeen voor onze landgenoten erg bezwaarlijk is met het oog op de af stand Nederland is dus dtt jaar ver onder zijn toelaatbare aantal deelnemers vsn zestig gebleven Het totaal aantal rij ders ligt evenwel nog iet» hoger dan verleden Jaar. Dit Is in hoofdzaak toe te schrijven aan het grote contingent Britten dat dit Jaar meerijdt, nl 92. Dg rijders zullen evenals "-origa jaren ook weer door ons land trekken en het gebouw van de KNAC CP de Lange Vij verberg tn Den Haag passeren Op wel ke datum dit gebeurt is evenwel nog niet bekend. (Advertentie l.M.) paiJS 95 Cl Sluiskil 9 vm 11 uur te Temeuzen crwacht, LE MAIRE 10 te Singapore .erwaeht, LAAGKERK pass 8 Fmister- re naar Genua co. Madsas LAWAK 8 te Seattle verwacht MADOËRA B vim Portland. 10 te Seattle verw MAETSUYCKER 8 te Fremantle, MAFIA pass 8 Minikoy n. Pondicherry en Djakarta MODJOKER- TO pass 8 Point de Gaile naar Bela- wan cn Java MUIDERKERK T nam ta Antwerptn, MARKEN paas 8 vm Dungeneas naar Galveston MAASHA VEN S te Boqueion (Cuba) MIN JAK 7 ter rede van Peroaqgkat MENTQR 7 's avonds te Limasoj MANTO, 8 v Kopenhagen n Amster dam NOORDWIJK tiaar Civita Vecehia pass B dwats van Algiers*. NERO 8 nam 11 uur te A'dam verwacht NESTOR 3 te Calimata NIEUW HOLLAND 7 te Balik Papan NOORDAM 8 nam. 2 uur v Rotter dam naar New York ORION 8 te Algiers ORANJE P3ss 8 Bizcrta naar Southampton en Adam. OVERÏJSEL pass 8 Gibraltar n Genua en Japen, OBERON 8 te Santiago de Cuba ORfeSTES 8 te Trmidad ODYSSEUS 7 Amsterdam n Kopen- ,agen, ORANJESTAD, n Amsterdam 14 e Madeira verw PYGMALION 8 te Maracaibo, PHRON- Tis 5 te Socrabaja RIJNKERK naar Bombay 9 te Aden 2r vacht RUYS 8 te Hongkong RIJNDAM 8 nam 4 uur v Rotterdam New York SARPEDON B te Curacao SAMARIN- DA 8 te Socra.baja SCHIE 8 te Piraeus SLOTERDIJK 5 te Charleston (verb) SLAMAT 10 te Shtgaporc verwSTAD DORDRECHT pass__8 Goeree naar Pa_; Colombo 30 te A dam verwSARPE DON 7 van CuraCëo naar Maeoauj STENTOE 7 \an Barbados 9 te Para maribo venvacht. STAD DORDRECHT. 8 Rotterdam n Palermo TJILUWAH pas* 8 Belawan naar Pu la Bukom en Djakarta TJIWANGI 9 te Djakarta vejwacilt, TALTSSE pass 7 Kaap Guardafui n Djakarta (verb) THEMISTO 9 te Baltimore verwacht TJJSADANE pais 8 Alegre 9 te Santos verwacht TOMORI 7 v Singapore 9 te Djakarta verwacht TAWALI 9 te Soe- rabaia verwacht TEGELBERG pass 8 Formosa 9 tc Hongkong \erwacht TJI- KAMPEK 7 v Singapore naar Yokoha ma TOSARÏ «aar Beirut pass 8 Zui delijk van Kaap Race, TJIPONDOK 6 te Osaka TIBA pas* 8 Reclfa n Buenos Ayres VAN RIEBEEK pas* 8 Singapore n "BelawBn. V^N HEUTZ 5 te Hongkong VEENDAM pass 8 Cape Sable, 9 te New York vei wacht WILLEM RUYS pBsS 8 Point de Gallc n Djakarta 10 te Belawan verw WIL LEMSTAD 14 ie La Guavra verw IJSSEL 7 Fvi naar Hamburg ZAAN 8 tc Zaandam, ZEELAND pa^s 8 Malta naar Diakartn ZUIDERKRUIS 7 nam v Walvisbsal 21 tc A'dam ver wacht, ZONNEWUK naar Gelveston 9—-10 b>f dc "Berntudas verwacht ZAAN. 0 vm te Zaandam verw, PAROOL Korte Vaart ALGARVE 8 v Swansea n Amster dam ARUBA, pass 7 Texel n Engeland ALPHA, 9 v m te Hamburg verwacht ARGO, pass 7 Landsort n Geile AALS MEER, 8 te Stettin, ADMIRAAL NEL SON, 8 te Zaandam, ACTINIA, 2 te •werpen BERNINA, 6 te Gothenburg BONAIRE. 0 te Eastham verw BAR RACUDA S te Newcastle BRANDARIS 9 te Stettin ver*. BIRMINGHAM 7 te Antwerpen BEREND IN8 te Landen BÊKNISSE, pass 8 Kaap Sao Vlncente n, Liverpool BEINDA. 6 te Grange mouth BETTY, 7 v. Port Lyautey n. Sables d'Qlonne CANADA. 8 te Bristol* CARFÖ 8 nam 4 uur te Amsterdam CITADEL pass 7 Utklippan n Huil, CONTID, 7 te Fraser burgh CASABLANCA 7 te Bordeaux DEN EB 7 v Goole n Penrj n DEO FAVENTE, 8 te Amsterdam, DUIVE- LAND, 8 te Kopenhagen DA CAPO, 8 te Falma Majorca, DOKLAAN 8 te Zaandam, DORINOA, pass 8 Kiel naar Londen ELMA 7 te Kalmar ELJO 8 nam te Liverpool ELSENBURGH 8 ter rede v Casablanca, E EN A SCHEER, pass 7 nam Flnisterre n Londen FRANKA 6 van Bordeaux naar Tu nis FRE.TO pass 8 Brunsbuttel naar Newcastle FRATERNITE pass fl Bruns buttel naar Amsterdam GLORY pass 8 Kiel 9 te KopenhagEn verwacht. te Garston. HARM 7 te Tefgpmouth, HOC VINCES 8 te Kirkcaldy, J1ADA 6 te Casablanca, HOFLAAN 8 van Hel- singfora naar Ham ma IMPORT 4 te Vera Cruz. IBIS 5 van IJmuiden naar Parijs JO 8 van Rotterdam naar Hull JQ- R3NA 7 tc Gent. JASON pass 8 Dun- geness naar Liverpool JOZO 6 te Am sterdam JOZEF SWENDEN 8 van Port Talbot naar Shoreham KEMPHAAN 9 vm te Bilbao ver wacht KOKTENAEK 7 van Avonmouth naar Par KONINGIN JULIANA pass 8 OportQ naar LondonderryKUNLA- BORI pass 8 v m Bizerta naar Bristol- kanaal, KEIZERSGRACHT 7 van Ant werpen naar Helsingfors LUCAS BOLS I pass 8 Dungcness naar Waterford LIES 9 te Huil ver wacht LACRA 8 te Helsinki, LARIX pass 7 Brunsbuttel naar Doraajo MEIKE pass 5 Gibraltar MIES 9 te Alloa verw MARABU pass, 8 Dover Oporto METROPOLE pass B Texel n Abo, MATAR N. 9 te Rochëfort ver wacht. MIRZAM N para 8 Burlmg Eil n Casablanca MARYWARD pass S Texel 9 te Hamburg verw MARIA THERESIA pass 8 Brunsbuttel n New castle, MAART JE 7 Newcastle n Ko penhagen MEUWEHAVEN. 8 te Wear NIAGA RA, pass 7 Texel n Liverpool; NETTA, pass 8 Lissabon n Nantes NELLY, pais 7 Utklippan n Cork NATO, 5 te Gibraltar NOORDERHAVEN, 7 v Kal mar n Grangemouth OKKO BOSKER, 3 te New Orlean* PRIOR, 7 ter rede van Soüertelje, PA RAAT, n A'dam, 7 te Delfzijl voor her stel motorschadc POSEIDON, 8 'aav te A dam PONZA, n, Kotka, 7 n«W te Delfzijl PRIMA. 7 v Preston n. Bilbao REMMERT, B avond* te Lissabon. RIJNHAVEN. 8 tc Antwerpen, ROELF. 7 te Odctise SILVAPLANA B v ra 9 10 uur Uit de Waterweg tï Kopenhagen SHAMROCK, 8 te Delfzijl STRUPE, a te Swansea; STIENTJE MENSINGA, 8 te Dieppe, SPES, 6 van Visbj. n Boston I. SRORA, pass 8 het eiland Man naar AviJes SFOLANDA, B V R dam n Antwerpen TRIANCA, 9 te Bordeaux verw TIL LY pass B Brunsbuttel n Helsinki, TROMP, B te Hamburg TEMPO 10 v m te Antwerpen verw- TOM VAN DER HEIDE, para, 8 Kaap San Sebastian n Casablanca, TKOMFENBURGH 8 te FasKalavik TIMOR, 8 v. Belfast n. Whits table UNITAS, pass 8 Kiel n Zaandam VENUS, 8 y. Abo n Bridgewater, VAN GELDER, 7 te Norrkoping, VAN BRA- KEL 7 te Bo ness VLIER 8 v Houston naar zee, VREDE pass 8 Land'a End, 9 te Liverpool verw WESTEREEMS pass 8 Kaap Palos n Hull WILPO. 6 te Bcrga, WIM, pass 7 Unciersten n, Newcastle WILLY pass a Sandhammern. n Gent. AVESTROPA 8 te Dover WESTKUST, n Hamburg 7 In Firth of Forth WOT A, n Adam 7 te Kalmar teruggekeerd ZWERVER pass, 0 Texel n, NykjoWo* Tankvaart ALDECONDA 7 nam te Singapore: ANTONÏA 8 te Bangkok, AGATHA B te Saigon verw CALTEX NEDERLAND pass 7 nam Kreta n Perms COKILLA 29 te Sydney verw CI5TULA vermoedelijk 15 Fe- bruirl te Schiedam gereed met dokken CALTEX DELFT 8 te Sldon CLAVEL- LA pass 8 Cookstraat 9 te Lyttteton verw CALTEX LEIDEN pass R Malta n Pernts CERONIA n Pemis 9 te Sues verw CHAM A pass s Pantellaria xi En geland Rdam dokken DUIVENDRECHT n Engeland pass dsvar» van Opoito KRINNA 8 le Tarakan ESSO ROT TERDAM naar Va do pars B Zutdelijk; van Azoren FELIPES 8 te Singapore MIRZA 8 te Lorenzo Marques daarna Durban, Perzische Golf MARCELLA 7 nam te Port Jerome, MACOMA 3 te Yo kohama, daarna Mtrl, Pladjoe MARIS-A verw 9 \m Kaap Frio te passeren naar Curacao METULA pass a Great Nlco- bar 10 "te Singapóre VerwMURENA 7/8 's nacht» to- Berre. NOORD, 8/9 middernacht v. Killing» holme te Rottetdam verw. O VUL A 12 te Curasao verw O MAL A 7 nara te Singapore ROTULA vermoedelijk 10 Dec te Bot terdam gereed met machinereparaties. STANVAC TALANG AKAR 7 van Telok Ansop 9 te Soengei Gerong verw.; STANVAC DJIRAK 9 te Singapore TAHIA pass 8 Sharksbay n Melbour- e TIBIA pass 8 "Wight 10 te Ham burg verw TANKHAVEN II 7 te Pa- lembang, TANKHAVEN HI n. Singa pore 8 te Tandjong; Oebfln WIELDRECHT pa«f 8 nam. Fernan do Norohha rjaar Durban. Buitenlandse schepen op weg naar Botterdam CLIFFSIDE van Hapipton Roads bin nenkort verw (SEAM), CRAIG v New castle binnenkort verw (SEAM). DESPINA V Stratom binnenkort ver wacht (SEAM), GRANO v Gefle binnenkort verwacht (SEAM) HERMOD v Pepel binnenkort verw. (SEAM) HOLDER NILE-v Goble 8 ver wacht (Hurd Pieters) KINHEM (Hopperzuiger) v Eïbjerg 9 verw (James)KLAUS OLDEN- DORFF v Cuba binnenkort verw. (SEAM) LE ONT DAS MICHALOS v Hampton Roads binnenxort verw. (SEAM). MARVEL v Helzingborg binnenkort verw, (BEAM); MYKONOS V Vaïona binnenkort yerw (SEAM); MONTE URQUIOLA v Buenoa Ayre» 13 verw. (Oudkerk). NELLY MAERSK v Noordzee lm! uur verw. PENZË v Rouaan 8 nem 8 uur verw. ROSALBA v Bénlsat 0 vm verwacht (Ruys)RHEIN v Lulea bStmenkort verw (SEAM). STANCOURT v Quebec 17 verw. (Neerlandla), SAMBA v Visby 11 ver wacht (Burger;, SAREK v Wabana bin nenkort verw. (SEAWD SELFOSS v IJsland 8 nam B uur verw SOYA MA RIA v Noordzee 8(9 's nachts verwacht; SENATOR v Hamburg iQ verw (AFC). TARIFA V Sydney 7 te Antwerpen (Cornelder> TA NIS v AAlesund bin nenkort verw jOmmeren) TOLEDO V Peoc! binnenkort verw (SEAM) WOLFROCK v Aalborg nam 7 30 uut verwacht Sleepvaart NOORD-HOLLA'nd met sleep naar Albany 7 op 140 mijl Noord van North- westcape SCHELDE met waterboot en aleep- boot a in de Waterweg verwacht WALCHEREN II 7 nam te Harwich voor herstel van lekkende kraan ZWARTE ZEE 7 nam 3 45 uur uit de Waterweg naar Ferrol keerde *s avonda ln de Waterweg terug RUNWATEKSTANDEN sach 196 n-SS Een30HR Trier 209 +3 Rheinfeiden MB +23. Brelsach 186 4-25 Straasburg 262 +3. Maxau 427 o Mannheim 297 6. Mains 289 +2 Bmgen 188 —4 Caub 214 —5 Cohlenz 239 B KSln 237 —3. Ruhrort 4S4 —7. Bonn 226 fl. Dussel- derf 383 —3 Weael 442 8 Emmerteh 36ï —10 Plochmzcn 162 —0 Stetnbaséi 142 +4 Lobith 1076 —10, Nijmegen 639 12 Arnhem 843 8. Eefde 384 4- Devonter 287 —5 Mcmnln 8560 0. Vlsee 5037 +7 Bargharan 4107 +7 BeUeld 1200 -rlö Grave 486 —11 WAARNEMINGEN Luchtdruk 1010 6 wind Z Z w. Temp. sa Max temp gistermiddag 12 uur, 70, Min temp gistermorgen 8 uur; 5.6. Weersgesteldheid betrokken, 9 Dec Hoog water t« Rotterdam 1* tij 1 31 2e t« 1343 10 Dcc Hoog water te Rotterdam 1« tij 2 28 2e tij 14 33. lijs DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG r|s Maandag 10 cn Woensdag 12 Dec, 8 uur pfecier Hoofdstad-Operette iv.v. de van, Fritc HirscH Operette XCH KüSSE IHRE HAND MADAME Toneelgroep Comedia. Dir Cor Hcrmus en Joan Hemmclts Donderdag J3 December 815 "uur op veler verzoek herhaling van KINDEREN ZIJN KINDEREN met JMagda Janssen» eva. Coupons geldig Pnjzea 1— tot JA— arL VERGADERING voor leden en vrienden van dc Evangelische Gemeente Schiedam op Dinsdag 11 Dec h s fn de grote zaal van het Geref Jeugdhuis, Lange Haven &7, Schiedam aanvang 8 uur, alwaar P L VAN HOON, een uiteenzet ting zal geven, waarom hu als bestuurslid der Evan gelische Gemeente bedankte Kaarten voor de aanvang der vergadering kosteloos aan dc zaal verkrijgbaar Het bestuur van de Evan gelische Gemeente maj?kt bekend dat de heer P L van Roon op de vergade ring van 11 December as in de zaal van, het Geref jeugdhuis niet spreekt als lid van de Evang Gem aangezien de heer v Roon op 29 October 1951 als lid dezer gemeente werd afge voerd, terwijl de heer v Roon NIET NU (zoals in do advertentie stond) maar reeds in Januari 1951 al» stuurilid bedankte. Het bestuur* J Derendorp, 1e ouderling H Mulder, secretaris Th de Ridder, 2e secretaris M Kerkhoven, penningmeester J Molkenboer, ouderling H. Berkelaar, ouderling J Segaar, voorganger PS De Eveng Gem neemt geen enkele verantwoor ding op such voor deze ver gadering. Landelijk erkend installatiebedrijf KORTE HAVEN 28 TELEFOON 69075 b.g,g. 66563 OFFICIAL DEALEH VAN DE WERELDVERMAARDE O HOOVER WASMACHINE m HOOVER KLOP-VEEG-STOFZUIGER «I HOOVER BOENMACHINE/ZEILWRIJVER DEMONSTRATIES ZONDER ENIGE VERPLICHTING AAN HBIS Aangesloten hij het Financiering Instituut Schiedam (F I S-) Tarief: L—15 woorden 0.65 Elko 5 woorden meer 020 RIJDT VEILIG EN KWIEK op een UNIQUE BURG. KNAPPEETLAAN 6 C J. HEINSBROEK FRANS HALSPLEIN 5? TELEF. 67090 CHEM. REINIGEN Propaganda prijs JAPON f3.— Linnen Kegcnjas (manie!)4.50 STOOMVF.RVERH SINGEL I4Z—150 Telefoon 69929 voor een zo lage pr-Us, dat U ze cr zèLf niet voor kopen, noch wassen kunt VRAAGT EVEN OM INLICHTINGEN MET DE FEESTDAGEN EEN NIEUWE JAS Hoogstraat JZZ Schiedam Telefoon 68216 levert U va 3—p week Demies .va 49 Winterjassen va f 59 50 Heren regenjassen popelme, groen 52 50 Dames regenmantel» f 20 75 Alle betaabsegel* worden bij ons aangenomen. U belt 86280 cn wij ver strekken U geheel vrij blijvend alle gewenste inlichtingen ATELIER' VlaardlngerdUk 207 Tel na 0 uur* 76337/66347 Aapgeb. te Rotterdam N.: MODERNE FLATWONING 4 kamers, Bruynzeelkeu- ken en douchecel, Hutü: f 41 p m Gevraagd soortgel woning te Schiedam of Rotter dam W Huur tot 65— p m, Br, NV. Schiedamsche Car- tonnagefabriek, Oranjestr 1624, Schiedam. Tijdelijke PRIJSVERLAGING regenjas - mantel che misch reiniger cn water dicht maken 4 50, bin nen 1 week gereed. STOOMVERVERIJ Singel 142-150 - Tel. 6B92S Populair en klaisiek. Hak- kert voor muziek Hoog straat 163 Telef 67949. Ook voor feestartikelen Toiletspiegels, s-deUg, kun nen gewoon tegen de muur worden opgehangen Glas- p!aten v ronde tafels, thee- meubelen. glas ln lood, spie gels moderniseren en op nieuw verzilveren v. Loo- pik's Glasindustrie. Eoter- straat 39, Schiedam, Tele foon 68945. Loopt U moeilijk? Neem dan onze welbekende steun- schoenen en O loopt op jro- zen SPcdaal voor brede zware voeten Verkrijgbaar tot maat 44. Schoenmagazijn ..Excelsior", Dam 27—38. tel, 68874. G. TrUzolzar Zm„ van Be- verenstraat 10. Telef 9B424, Sdhbontnaken, reparaties aan haarden en kachels. Levering van haardea In hetero kwaütèit. Speciaal adres voor Inltfstoa van foto's cn platen is „Ru bens", Hoogstraat 158. WIJ hebben schilderstukken ep. pastels in alle prijsklassen. Cömpl. tafelbHJard te koop. B K Laatl 256. Schiedam. Meubelbeurs-NICUW5. Eejt mooi pluche vloerkleed, mt„ 2x3 meter, met een Per zisch patroon en in sterks kwaliteit (doch geen wol), kunnen wij U, zolang de voorraad strekt, leveren ji 89—, „Do Meubelbeurs". Lange Haven 95, filiaal Groepelaan 109 De gezellige bruiloftzaal „Maryke" Ia nog vrij: 26 De cember 2e Kerstdag, 29 De cember (Zaterdag). Te be vragen; Van Wijk, Hoog straat 122,Tel 06216 Gevraagd; nette kostganger eigen kamer jn net gezin» Br no S 230 bur. V. d, bl. Werkmeisje gevraagd van 8 tot 5 mir Rust- en Ver pleeghui» Saxnech Lange Nieuwstr 51. Tel 69554,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9