Zes redders omgekomen op kolkende Noordzee HET ROTTERDAMSCH PAROOL Bemanning van Westkustop nippertje van boord gehaald Storm bracht drukte op visserijband Situatie in Egypte spitst zich toe i Oostduitse delegatie toch naar Parijs us: toevluchtsoord voor bedreigde Perzen België wil ons helpen, maar weet niet hoe TEN BEHOEVE VAN NEDERLANDSE SCHEPELINGEN.... „Stil, het is Meidag ouwe jongen Kuststations spraken aan één stuk door met schepen Russen wisselen van tactiek, maar niet van politiek Hond moordt kudde schapen uit Sm ff Wrak van vermiste C-47 gevonden Paniek na vijfde uitbarsting Hibok- vulkaan V J Onprettig einde van plezierritje met gestolen auto Directeur van nationale oliemaatschappij door Mossadeq aan de dijk gezet Bliksem doodt vier koeien Wereldbank wil bemiddelen in oliegeschil Regering overweegt volkomem breuk met Engeland ijk Voor Italië bijna een kwart millioen In weiland gevonden lijk van jongen uit Aschaffenbui'g Hen el üx-c onferentie wederom zonder resultaat ,iSneeuwman aap F 110.000 boete geëist tegen rijf zwarte handelaars Paal geheid naast onontplofte bom lie Jaargang, no. 290 Bed. en A.dro. lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 - Abonn.prijs: per week 0.40. per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Maandag 10 December 1951 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398044 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries S QUE VENJN GEN -RADIO. - Zes inoedige redders, die op een kokende zee, verbeten te gen wind en golven vechtend, hun léven waag den ten behoeve van Ne d e r 1 an d se zee lieden die in nood kwamen te verkeren, zijn het slachtoffers geworden van hun mensen liefde en hun plichtsbetrachting. Voor de Deense Westkust kapseisde de met acht'per sonen bemande reddingboot van Hvide Sande, die terugkeerde van een zware tocht naar de Nederlandse baggermolen „Kinhem". Vissers aan het strand, die het ongeluk vlak bij een gevaarlijke zandbank voor faun ogen zagen gebeuren, bonden zich tot een lange ketting aaneen, die tot ver in zee reikte. Zy slaagden erin de acht helden der zee aan land te brengen, doch slechts drie van hen. bleken het er levend te hebben afgebracht. Voor de Engelse kust is een der opvarenden van de reddingboot van Scarborough omgekomen, die was uitgevaren naar dc in nood verkeren de coaster „Westkust" uit Rotterdam. Na der tien uur buitengaats te hebben rondgezwalkt voer men met de op het nippertje geredde be manning van de kustvaarder de haven van Bridlington binnen. De baggermolen „Kinheim" en de .."Westkust" zijn- niet de enige sche pen, die in nood zijn komen te ver keren tijdens het afgelopen week einde. Een diepe depressie, die van IJsland naar Zuid-Scandinavië trok hèeft zowel in de nacht van Zater dag op Zondag als Zondagmiddag stormen veroorzaakt waarbij wind stoten van 108 km per uur werden gemeten. Vooral voor de kust van •Jutland heeft het bijzonder zwaar gespookt, maar ook elders op de Noordzee huilde 'de. wind door bet want, sagen dodelijk vermoeide schepelingen donkere wolkenflarden langs de maan vliegen en kletterde de hagel op de dekken. De kustvaarder „Westkust" stuur de Zondagmiddag om twaalf uur het eerste SOS-bericht de aethër in. La ter werd de boodschap herhaald. Diverse schepen begaven zich op wég naar de opgegeven positie, maar zij hadden haar nog niet bereikt toen de duisternis inviel en de ..Westkust" seinde, dat zij haar laat ste vuurpijl had afgeschoten. Het radiostation ..Humber" adviseerde fakkels aan te steken en inmiddels begonnen de in de nabijheid varen de-schepen vuurpijlen af te steken om de reddingboot de weg te wij zen. 'Om drie minuten voor half acht vernamen honderden in ^spanning verkerende 'kustbewoners xin York- shire1 ;via: hun kortegolf zenders, dat de "redders1de'•„Westkust'' .25 .mijl ten zuidwesten-, van Flambórough hadden gevonden en dat de Neder landers allen van boord waren ge haaid. De hulp kwam nét op tijd. De „Westkust" verkeerde in zinkende, toest'aifd. Nadat het .schip door éen hoge zee een buitengewoon grote slinger had 'gemaakt, was de lading gaan- werken, waardoor men slagzij ging- maken en spoedig het 'ene gangboord al onder water lag. Toen de reddingboot langszij kwam werd de „Westkust" al door de golven overspoeld. De Britse redder die om het leven is gekomen, was op hét Nederlandse vaartuig overgestapt en wérd ern stig gewond tofen hij bij kokende zee weer in do reddingboot wilde springen: Vuurpijlen voor Jutland Het tragische ongeval voor de kust van Jutland geschiedde, nadat de 1800. ton metende baggermolen „Kin- höim'Y die' stuurloos naar de kust dreef, vuurpijlen had afgeschoten, omdat men sleepbootassistentie ver- langde. Aan land had men uit de •seinen opgemaakt, dat de opvaren den van boord gehaald wilden wor- - den. Toen men langszij kwam bleek, dat men met hulp van' een sleepboot Esbjerg wilde bereiken: Inmiddels is het bergingsvaartuig ..Miiner" by de „Kinhem" aangèko- men, die naar toen. bleek zón der brandstof was. Toen het licht werd'maakte de „Mimer" vast en begon zij de ..Kinhem" naar Esbjerg terug te slepen. In het in rouw gedompelde kleine vissersdorpje Hvide Sande is men er verontwaardigd ovër, dat de „Kinhem" Hehtkogels afvuurde hoe wel men alléén maar een sleepboot nodig had en hét uitvaren van dc reddingboot dus onnodig was. Andere schepen- die in nood kwamen te verkeren zijn de Zweedse boot „Ür- var", die 65 mijl van Térschelling stuuT- loos ronddreef, het Finse schip „Hav nia". dat zich twaalf mijt van Texel be vond. het Duitse schip „Bernhard Ho- ivald", dat 90 km westelijk van IJmui- den machineschaüe opliep en het Britse s.s. ..TrentWoöd'V De reddingboot van Oostmahorn begaf zich op weg naar de „Orvar". maar keerde terug tóen" bleek, dat dc "„Séé^ falke" uit Cuxhaveir het schip op sleep touw had genomeiii Naar ..de ..Havnia" voer de „Dorus Rijkers" uit. Ook deze reddineböot'keércie terug toen de Duitse treiler „Barmbeek" dc „Havnia" op sleeptouw nam. Later echter voer dc „Dorus Rijkers" opnieuw uit. want-van morgen vroeg dé .JBarmbeCk" hulp van een reddingboot. Zij bevond zich toen mèt de „Havnia" ter hoogte van Kijk duin. De ..Bernhard Howaïd" is op sleeptouw genomen door de „Zwarte Zee", die om twee uur 's nachts bü het schip kwam en in de vroege morgenuren vast wist te maken. Seheveningen-Radïo heeft alle schepen verzocht uit te kijken naar het Nederlandse motorschip „Admi raal dè Ruyter', dat op weg naar Zaandam op 6 December het lichtschip Elbe I verliet en daarna niet meer is gesignaleerd. MULO-examens beginnen oj3 13 Mei DEH HAAG-, Het schriftelijke gedeelte van de MULO-examens 1952 zal worden gehouden op 13 én 14 Mei. het mondelinge van 23 Juni tót 26 Juli. HEF teas gisteravond druk on de „visserijband", zoals men de golf lengte tussen- de 100 en 200 meter pleegt te noemen. Het „Mayday, Mayday, Maydayhet gesproken woord, voor S.O.S. tuas niet van de lucht. Op de „noodpolf', de 182 meter, was er een druk verkeer van radïotelejonische -gesprekken tussen de schepen, die tit nood waren, de redding- en bergingsboten. die te hulp snelden en kuststationsdie de noodseinen, doorgaven en ongewens te marconisten op een afstand hiel' den. In'normale gevallen is de 182 nie ter een „lijntje" waarover de ge wone. gesprekken tussen schepen en kuststations worden gevoerd. Wan neer een schip in nood is wordt deze golflengte onmiddellijk gereser veerd voor alleo. die bij de redding en bèrging betrokken zijn. Ondanks 'die reservering was hel gisteravond één cacophonie op de nóodgolf. Dat was' geen wondér Er was meer dan één schip in nood en er' móésten 'heel wat boodschappen worden gewisseld. Dc Nederlandse stations en boten hielden zich voor-, namelijk bezig met de „Havnia". het Finse schip dat stuurloos, ronddreef bij het lichtschip „Texel". De „Hol land 2" van Doeksén op Terschelling sprak met de kapitein van de PARIJS.Alle ogen zijn gericht op de.vertegenwoordigers van Oost- Dnitsland, die voor de speciale politieke commissie komen ge-telgen. Zij zouden dit eerst heden doen, maar vroegen uitstel tot morgen, omdat zö nog niet géreed waren met de bepaling van hun standpunt. Dit ullstel tverd hun vanmorgen verleend. Hun komst, door Malik's interven- tie Zaterdag eigenlijk al voorbereid hij "was er tegen, dat de commissie vertegenwoordigers. van„ West-Duite land ging horen, maar .vroeg ook uit stel tot' eventueel Oost-Duitsland iemand gezonden had r bewijstwel wat een succes het 'getuigenis''"dér' "Viiest-Duitsers geworden is. Want de commissie verwierp .Malik's voorstel en gaf direct 'het 'woord aan de West-Duitser Brentano. De rede van Brentano. vice-voor- zitter van de Duitse Christelijk De mocratische Party, was een ernstig en gedocumenteerd requisitoir tegeii hst 'tyrannieke regiem in 'de Oost- zóne. Na hem sprak Ernst Reiiter, burgemeester van Wést.' Bèrlün,.' die met nadruk de commissie uitnodig- dé naar Berlijnte kómen, Waaf men, zo zei'hij. b|eter dan. waar él- der?, een doorsnee van' de' Duitse situatie kan krijgén. Réutér. die eigenlijk nog niét genezen was van eén "riépaarival, -sprak vrij mat, In df persconferentie, die óp de zit ting volgde, herstelde hij zich ech ter, om ver Boven zijn Duitse reis genoten uit; te rijzen. Dc Oost-Duitsers, die gisteren zajn.; aangekomen,behoren niet tótde. „eerste garnituur" en er is slechts één echte communist onder, Acker- mann. De rest zijn handlangers van de .roegere democratische partijen '{zoals'Ebërt Jr.; zóón van de vroe gere leider Ider S.P.D.), die zich door dé communisten hebben, laten gelijkschakelen:"'De "Bussen hebben dus .in een dag van taktiek gewis seld, begrijpende dat hun houding van afzijdigheid hen mets verder brengt. Nieuw bewijs van dé stel ling, dat hun politiek t.ó.v. het Wes ten aarzelend is.Voor het.overige wijst niets er op dat ze enige ern stige concessie willen doen inzake de Dpitse kwestie. AMSTERDAM De hond, die het in 'dg Dylvjindfechlse polder Óp een kudde schapen gemunt had. Is nog steeds -niet gevonden. De vórige wéék beet hij zeven .scha pen dood én by heeft bloed dorstig werk voortgezét, totdat van e?n kudde vón 40 schapen er Zon dag nog slechts eén in levén was. „Havnia" cn een Duitse sleepboot deed hetzelfde. Daartussendoor sprak de kustwacht Kijkduin met dc reddingboot „Dorus Rijkers" die ter assistentie naar de „Havnia* was uit gevaren en hoorde men het Engelse kuststation Humber Radio praten met de reddingboten die naar de zinkende Nederlandse coaster „West kust" onderweg waren. Intussen riep een schip op de Oostzee steeds maar weer Gdynia Radio op, zei Scheveningen Radio bars tot een haar oproepende mar conist: „Meneer er is noodverkeer stop!", antwoordde Norddeich Radio een oproepende Zweed: „Keep silent old man. it 's Mayday", gaf radio Eibé-Weser een "ander die zich met een doodgewoon boodschapje op de 182 trachtte binnen te dringen, een afstraffing en ging ook het gesprek tussen de stuurloze ZweedseOr var" en een Duitse sleepboot lustig door. Treinen naar liet Oosten hadden vertraging AMERSFOORT Alle treinen uit het Oosten cn het Noorden van ons land naar het Westen en omgekéèrcl. hadden vanmorgen vroeg vertraging. Deze varieerde van een kwartier tot ruim een half uur, Op het tweede perron van het station Amersfoort was men niet tijdig gereed gekomen met nachte lijke werkzaamheden aan een kop- spoor, zodat alle treinen zeer lang zaam uit het station moesten wor den „geloodst". Om half elf was het verkeer weer normaal. Vannacht plaatselijk jj j lichte vorst s 1 Weersverwachting geldig van g' 1 Maandagavond tot Dinsdag- '~f s avond: I? g Vanavond en vannacht voor- If. namelijk in het Noorden van jS- 1 het land nog enkele buien. 1% §j Overigens licht tot half be- jü g wolkt on droog weer. Vannacht T- g en morgenochtend op velé H 3 plaatsen in het binnenland 'f fg lichte vorst. Morgenmiddag m ongeveer dezelfde temperatu- j>. a réii als vandaag. Aanvankelijk W krachtige tot matige windtus- ff jg sen West en Noord, later zwak- j§ 1 ke tot matige veranderlijke g g wind. K. ft 11 Dec. Zon op 8 u 37 m onder ig m 16 U 29 m; Maan op 14 u 39 ro on. E ■Eg dér 7 u 3 m. 1 HET WEER IN EUROPA T uur voormiddag i CUGES LES FINS Het Ame rikaanse transportvliegtuig, dat sinds Donderdag werd vermist, ts te pletter gevlogen tegen öe hoog ste top van het Saint Baume-ge- bergte, vijftig kilometer ten Oos ten van Marseille. Alle tien inzit tenden zijn om het leven gekomen. MANILLA Meer dan 10.000 in paniektoestand verkerende vluchte lingen dromden Zondag samen in het dorpje Cataraman op de Zuid kust van 't eiland Camiguin, terwijl de Hibok-H.bokyulkaan voor de vijf de achtereenvolgende dag enorme massa's lava én gloeiende as uit braakte. De autoi'iteiten overwegen de 45.000 inwoners van" het eiland tot de laatste man- te evacueren. Compensatie-tDéslag ook voor geiTieentepersonee! DEN HAAG Dc minister van Binnenlandse Zaken heeft de ge meente-besturen in overweging ge- géven ook hun personeien een com pensatie-uitkering te gevén, gelijk aan die welke het rijkspersonèel ontving. „President Robert" ligt in Cadiz' haven MAASTRICHT Blijkens een in Maastricht ontvangen ansichtkaart ligt de „President Robert" met aan boord notaris Quaedvlicg sedert 2 December in de haven van Cadiz (Spanje). EEN wolk ran opspattend see- water, nautrelytes a/sleke?id te gen de sombere najaarslucht, tüaariii de wolken icordeit roort- gejaagd, hangt boren dc pier van de Schereningse ha®en. Zij is afkomstig ran kokende gol ven. die zich met vernietigende kracht te pletter lopen op de basaltblokken. Dat is het beeld, dat weft hier en overal langs onze kust kan zieii als de storm bal is gehesen en herige wind stoten de met wit schuim be dekte Noorclzee zie iepen. Een beeld, dat telkenmale meer even indrukwekkend ais angstaanja gend is. Deze foto, die tijdens het afgelopen weekeinde icerd genomen, laat duidelijk het ge weld zien, waarmee de elemen ten onophoudelijk het haven hoofd besprongen. AMSTERDAM Het plezierritje, dat vier opgeschoten jongens Zater dagavond met een gestolen auto buiten de hoofdstad maakten, eindig'e onprettig, toén zij bij hun terug kqmst dceige na a v van de auto passeerde»-1 in" gezelschap 'van een rechercheur. Na enkele waar schuwingsschoten stopten de jon gens en sprongen uit de wagen, doch de rechercheur wist een hunner te grijpen. Intussen was de auto weer in beweging gekomen, dóórdat hij op een héllende weg tot stilstand was gebracht zonder dat de hand rem was aangetrokken. Hij kwam pas tot stilstand, nadat hij door botsingmet een lichtmast zwaar beschadigd was. Twee andere jon gens zijn later gearresteerd; vierde is bekend. LONDEN Joego-SIavïë en West- Duitsland zijn overeengekomen, nor. male diplomatieke betrekkingen aan te gaan en hun vertegenwoordigin gen tot ambassades te verheffen. TEHERAN.,Vijftien Perzische parlementsleden en 21 journalisten heb ben hun toevlucht gezocht In het gebouw van het parlement, de Majlis, waar iedere vluchteling, vólgens Fcrziseh gebruik, onschendbaar is.' Zij zeggen, dat hun l.even wordt bedreigd door bandieten, die worden gesteund door de regering-Mossadcq. j§ IJsland bèw. Oslo betrokken I Berlijn betrokken g Lónden onbewolkt J Parijs hèw. na b. 1} Wenen betrokken g Innsbruck Nice =s> .Rome regen E Warschau I. bewolkt g Amsterdam L bewolkt WNW a -« Tijdens een zeer rumoerige zitting protesteerde de oppositie gisteren in dc Majlis tegen het optreden van de politie bij de ongeregeldhe den van vorige week Donderdag. Parlementsleden beklaagden zich er over, dat zij die dag door de politie Waren overvallen. De leider der oppositie, Dëmal Imami, riep uit: „De vrijé wereld moet weten, dat ons leven in gevaar is en dat onze aanstaande algemené verkiezingen niet vrij zullen zijn." Een interessante, ontwikkeling in Pcrzië is. dat.de directeur-generaal van de nationale oliemaatschappij. Mehdi Bazargan, van zijn functie is ontheven. Enige dagen., geleden publiceerde Bazargan eenaVtikel, waarin hij dé .olie-politiek ,van de regering critiseèrdc. De raffinaderij in Ada ba n is nu 'geheel gesloten, ómdat dc tanks bóórdevol ïijn eh de regering er rtbfe steeds met in geslaagd is, buitenlandse klanten vóór dc olie té vinden. YVou onze correspondent^ HOORN Vier stuks jong stam- bóékvee, toebehorend aan de veehou- dèr W. Vriend te Weslwoud, zyn Za terdag dood in de weide gevonden.' Dé cadavers werden 'overgebracht naar hét - labóratóriüm vèn hét ge meentelijk slachthuis-te Hoorn, waar mén als doodsoorzaak blikseminslag vaststelde. Jongeman gedood door electfieche stroom LEEUWARDEN De 21-jarige C. Klaver uit Kollumervérlaat is' Za terdagmiddag, bij het veeseheren. door clëctrische stroom gedood. Waarschijnlijk is er een contact van I gischè" schaikièt. WASHINGTON Dè Wereld bank hoeft Engeland en Pcrzië haar goede diensten aangeboden in het oiiegcschil tussen béide landen, in dien -de regeringen clit op1 prijs zouden stellen. •Volgens betrouwbare woordvoer ders zouden de reacties zowel in Engeland als in Perzië gunstig Zijn. CAIRO. Egypte overweegt alle diplomatieke betrekkingen meiJSiS^ land tc verbreken in verband met de „agressie van Britse troepen in^r Zaterdag kondigde de Egj*ptische regering opnieuw, dc noodtoestan; Cairo en Alexandria at. Ondanks de Egyptische bezwaren zijn dc EL Zondagavond gereed gekomen met de aanleg van een weg en een bri.;]**"'""' dc drinkwaterlnstanatiC5 buiten Suez, waarbij Egyptische huizen n worden afgebroken. Buiten verwachting deden zich hierbjj gccu incltiTl voor. Egypte heeft alle Britten die in Egyptische rijksdienst zijn ontsla gen. Men vermoedt dat on ge vy er 250 Engelsen door dit besluit zijn getroffen. Hel kabinet, dat Zondag twee maal vergaderde, besloot de ter reinen van Üe Gezte^*sPortetub. die dooè de "Engelsen-ia sé-sticht, :iir be slag té nemen. In de Arabische wijk van Ismai- iia zijn Zondag twee Britse solda ten gedood en een derde levensge vaarlijk gewond. De drie mannen werden, volgens een Britse woord voerder, neergestoken, afgeranseld cn beroofd. Ze zijn op weg naar de bioscoop vermoedelijk in de Arabische wijk verdwaald, *s Nachts werden enkele bom men gegooid. Er-zijn nog geen be richten over slachtoffers. DEN HAAG Dc verwachtin gen van de actie in Nederland ten behoeve van de Jacht offers van de watersnood in Italië zijn verre overtroffen, zo deelt het Ned. Rode Kruis mede. Nog steeds komen gelden binnen en ook zijn er afde lingen, waar door plaatselijke om standigheden eerst afgelopen Zater dag kon worden gecollecteerd. Dc opbrengst zoals die thans bij het hoofdbestuur bekend is, bedraagt ruim' twee en een kwart ton. MuNCHEN Hét lijk van een jongeman, dat vorige week in een wei bij Schiphol werd gevonden is van de zeventienjarige monteur Laubmeister uit Aschaffcnburg (Beieren). Deze jongeman wordt sedert vorige week Maandag ver mist. Voor zijn vcrivck. had hij tegen zijn tante bij wie hij woonde, ge zegd dat hij naar de kermis ging. doch men heeft hem daar niet gê- zieu. De Duitse politie meent, dat hij onder invloed van beeldromans on detectivc-films op. avontuur wilde' en daarom In het landings gestel van eer vliegtuig kroop. De officier van justitie in Am sterdam, mr Wa5senbci-R. bevestig de vaninorgén deze berichten. /Van onze correspondent) BRUSSEL. De Zaterdag te Brussel gehouden bijeenkomst van minis ters der Benpluxtanden ter oplossing van het geschil over de door België ingestelde uitvocrbclasting, heeft evenmin een dcflnlUcr resultaat opgele verd ris de eerste, een week daarvoor te Anncvilic gehouden conferentie. het apparaat losgeraakt. Na eèn vergadering, die m^it èeh korte onderbreking, van drie uur 's middags tot kort na tien uur 'k' avonds duurde, wérd de ?aak op nieuw naar de twee hiervoor inge stelde commissies van deskundigen verwezen. Het punt waarop het overleg vastliep was. de positie van de Bel- België aanvaardt 1 wel de bezwaren vanNederland cn Luxemburg en in principe wil Bel gië ook wel de export naar Nsdër- land en Luxemburg van ultvogv- belasting vrijstellen, maar de moei-, lijkboid is. dat het-de opbrengst nodig heeft ter impcnsatie van de nieuwe lasten,-dié de regering na het jongste conflict mét de vakbon den op zich beeft genomen.. Voor déze moejtijkhcid hebben Nederland én Luxemburg op hun beurt begrip geloond en tezamen zal nu naar eeii oplossing worden gezocht, die zowel dc Belgische schatkist als dg économische belan gen der Benéluxpartncrs ontziet. De Befsjsche. minister Vair Hputte' zei na de conferentiê dat,, men op wég was naar een regeling. LONDEN Do „afgrijselijke sneeuwman", ccn wezen, dat dc hel lingen van dc Himalaya bewoont en volgens de - Tibetanen mensen ent koeien zou 'verslinden, blijkt een grote aap, de zogenaamde Largoer aap te zijn- Vorige week was men weer wat geioof gaan hechten, aan de verhalen van de Tibctanen, toen Eric Shipton, de leider van een Brit se expeditie, uit de Himalaya foto's meebracht van sporen van een reus achtige mensenvoet. Het Britse museum van natuurlij ke historie heeft deze sporen nu on derzocht en is tot de conclusie go- kómen, dat zij zo groot zijn, doordat de aap op vier poten heeft gelopen en daarbij zijn achterpoten half in de sporen va» de voorpoten heefi; geplaatst. LEEUWARDEN Vijf fir manten van de Harimger leer fabriek en vellen-bloterij hebben in de jaren 19451B49 grote par tijen vellen en huiden gekocht en verwerkt zonder vergunning van .het betrokken rijksbureau. De of ficier van justitie bij de economi sche kanier der Leeuwarder recht bank die de onmitalschappelijka bonding van dc verdachten scherp hekelde, schatte de omvang van ds zwarte transacties op f 130.000, Hij eiste boeten van in totaal f 110.080, Vele arbeiders aan groot gevaar ontsnapt (Van onze correspondent) 'ZWTJNDRECHT - Tientallen ar- beiders, xyerkzaam bij de woning bouw, zijn Zaterdag aan een groot gevaar ontsnapt, toen zij een niet ontplofte bom ontdekten op een. halve meter afstand van een paal, dié zij juist in de grond hadden geheid. De politie heeft het bouwterrein onraiddéllijk afgézet en. do Oprui mingsdienst gewaarschuwd. In Panmoendjon: Ultimatum van geallieerden TÓKIO De/geallieerde onder handelaars hebben vanmorgen op de 44« bijeenkomst te Panmoendjon de communisten tótDinsdag de tijd gegeven 'om teantwoorden op een. voorsteltot .vorming van een tweede- sub-commissie, ten einde besprekingen over uitwisseling van -krijgsgevangenen in Korea té be spoedigen: Géneraalïhajoor Turner,, de Amerikaan se afgevaardigde, zei dat de "conamimfsteri zéven dagen voorbij haddenlaten gaan, zónder antwoord te" geven op dit voorsteL RIO' DE JANEIftO Een staking bij de Braziliaanse luchtlijnen, dip vrijdag begon,, is Zondag uitgebreid tot het gehele land. Het pèrs'onéel eist hogere Jónghi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1