C D Chr. Onderwijs Kethel krijgt meer ruimte Moet U eens hóren! Wij hebben wat goed te maken Wat er in dit weekeinde in Rotterdam te doen was Nieuwe Koningin julianaschool is vier klassen rijk enSn m- i g*yft AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Kapt. Vos van Leger des Heils gedood bij verkeersongeval „Orpheus" zingt in Grote Kerk Van ongeluk kwam ongeluk Tweehonderd Expoge-kinderen vierden êen onvergetelijk feest Insulinde's toneel was weer best Feest voor ruim 1200 kinderen SCHIEDAM MEISJE Koeriersters 2 Maandag 10 December 1951 VlaktU de kern vmn het oadc dorp Kethel, aan de Vlaardingerweg, heeft de verentfin voor Christelijk Volksonderwijs Zaterdagmiddag de uitbrei ding van de oude school In gebruik genomen. Van een nieuwe school may niet worden gesproken, maar de velen, die In het splinternieuwe gym nastieklokaal waren verzameld. zullen het tnet bet bestuur wel niet anders hebben jevoeJd, Er heerste dan ook een feestelijke stemming. In een bij eenkomst, welke anderhalf sur duurde Is door verscheidene sprekers de vreugd© uitgesproken over deze vermeerdering van de schoolruimte in het snel groetende Kethel. waar nog slechts korte tijd geleden reeds een vernieuwde openbare lagere school de deuren opende. In sobere stijl, maar rich zeer j weg naar Kethel wel was gegaan, a?nP®5send bij dc landelijke greep le gelegenheid aan om nog eens iets te zeggen over dc ver houding Schicdam-Kethel, waarbij htj de nadelen voor het dorp niet 4-■ verheelde, maar toch ook niet na- Nynofr ust Den Haag, heeft ech- i Met te wyren oo de voordelen, ter binnen ruimschoots ingehaald j zoals de vermeerdering van het m- wat hij aan de buitenkant moest laten schieten. Zowel in de vier klaslokalen, die de nieuwbouw telt, als in het gymnastieklokaal heeft hü zoveel mogelijk; geprofi teerd van de ruime Lichtinval. Het meubilair in de ruime lokalen tmst (gelukkig) de strenge regel maat van oudere scholen. De ver binding mei het gymnastieklokaal Mervan zullen volgens Pkm ook de overige Kctheise scholen kunnen profiteren bevat o.a. een kamer voor het hoofd van de schooi en de garderobe met toilet gelegenheid. Ook hier heeft men de inrichting geheel naar de eisen Van deze tijd doen Zijn. In de grote gymnastiekzaal, waar aan de Zuidzijde openslaan de deuren ook toegang geven tot het grote schoolplein, waren Za terdag door nijvere handen heel wat stoelen uit de Hervormde kerk aangedragen. De genodigden en andere Kethelse belangstellen- omgeving, toont het nieuwe deel van de Chr. school in Kethel zich aan de Vlaardmgerweg, De ont werper van het plan, architect G. wonertal. die tenslotte deze uit breiding van dc schoot mogelijk maakte. Nadat de heer C. van Baaien als de man. die belast is met de in spectie van de Christelijke scholen namens de landelijke vereniging, de gelukwensen had overgebracht, kwam dd heer Van Velzen een ba rometer aanbieden «Is geschenk van het personeel. Secretaris H. IJsselstein van de Schiedamse zustervereniging herinnerde zich een Kethel zonder Koningin Ju lianaschool en Kor pel, maar mét een Tempelaars. De gelukwensen van de Vereniging voor Gerefor meerd Schoolonderwijs in Schie dam bracht notaris A. Hoek over, die van dc Vereniging voor Chris telijk Schoolonderwijs in Vlaar- dmgen, de heer Mmkhorst, leraar aan het Chr. lyceum aldaar. Na aanbieding van een portret van Koningin Juliana door archi- \oerd werd de bijeenkomst besloten met Wilhelmus en sa menzang. Bij de rondgang hebben dc aanwezigen ook de klok kun nen bewonderen, die door de erig dankwoord voor de v-er- yging van de schooluitbreidmg nhoren, dat namens het school- "tuiir iverd uitgesproken door heer A. Dijkshoorn, die in het de geschiedenis ven de bij tere school in Nederland weer- Reeds in 1912 werden in el pogmgen aangewend om te tot een eigen Christelijke maar de toenmalige ge- iteraad van Kethel en Spa- wilde er niet aan. In 1S22 de huidige vereniging opge- die in 1924 een school kon .en in het door het openbaar vijs verlaten gebouw aan de "dingerweg, waar in later ja- nog een vierde lokaal werd bouwd, orspronkelijk was een aanvra- ingediend voor een zevenklas- 'ge school in het nieuwe tuindorp, maar toen hiervan niets kon ko men, heeft men genoegen geno men met een plan voor uitbreiding van de oude school. Blijkens- de woorden van de heer Dijkshoorn betekende dit echter niet, dat het plan voor de tuindorpschool was opgegeven. Dank werd gebracht aan archi tect Nijhoff en ,de aannemers, de firma A Verwey en Co. Hét per soneel van de school en in het bijzonder de heer J. M. Schmiat, öie sedert 1924 reeds hoofd is, werd bijzonder gefeliciteerd met de nieuwe lokalen. Dr. P. van der Kuy, zelf bestuurslid, kreeg een apart woord voor bet vele werk dat hij verzette, Namens de kerkeraad van d.e Ned. Herv. Gemeente in Kethel richtte ds de Bruyn zich tot het schoolbestuur, dat ook de ere-le den, de heren Breughem en Poot achter de tafel zitting had doen nemen. De wethouder en inspec teur van het Onderwijs waren door bijzondere omstandigheden verhinderd om aanwezig te zijn. Wethouder van der Kraan, die de Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co„ Gtcenelaan 127. Bellen bU ongeval: G.G. en G.D. Tuuilaan S9. Telefoon 69290. Films: Passage, 2 en S uur: Martin Röumagnac (18 jr.). Monopole. Da, 2, 7, 9 uur: Korea (14 jr.). Bijeenkomsten: 12 December. Volkxgeboiiw, 8 u: Schied. Best. Bond. J. J. A. Ber ger spr. over .Vraagstuk der pensioenen". Vergaderingen: 10 en 11 December, Stadhuis, Ma. 8 uur, Di. 7.20 uur: Openbare be handeling gemeente-begroting 1932, leden van de dameskrans, welke zich ook bij het schoonmaken van het gebouw ïozeer hadden be ijverd, werd- geschonken. Behalve door de sprekers werd de ingebruikneming o.a. ook bij gewoond door notaris P. Scha berg, president-kerkvoogd van de Ned. Herv. Gemeente in Schiedam, de Kethelse vertegenwoordigers in de gemeenteraad, de heren Poot en Lansbergen, hoofden van chris telijke scholen i» Schiedam, dc heer D. Qkker, hoefd van de openbare school in Kethel, drs. J* Buntjes en. de heer P. de Wa genaar. Dierlievendhulpbetoon Zaterdagmiddag om half vier lag een meeuw in de Wèsterhaven te spartelen. Het beestje zat kennelijk ergens aan vast en zag geen kans om los te komen. De harén W. v. d. Heuvel uit de Stadhoudèrslaan en H_ van Knotsenburg, Klaaswaalse- Straat 13, toonden zich ware die renvrienden. Met een. boot, welke door de heer H. van Gerven be schikbaar werd gesteld, trokken zij erop uit om de vogel te bevrijden. Het bleek, dat de meeuw een. snoe fe ll ah kje had ingeslikt. Waarschijnlijk heeft iemand bij het vissen de lijn kapot getrokken aan een meerpaal. Het ligt voor de hand, dat aan de haak een vis heeft gezeten, die de meeuw naar binnenwerkte. Tijdens de redding had de heer Van Knotsenburg nog het ongeluk uit de boot te vallen toen deze wat al ie hard tegen de paal sloeg. Hij werd spoedig weer binnenboord ge trokken. De dierenvriend zal de kos ten die hij ten gevolge hiervan moest maken, vergoed krijgen van de Dierenbescherming, die nogmaals erkentelijkheid betuigt voor deze daadwerkelijke dierenliefde. Wat de meeuw betreft, het dier bloedde hevig uit bek en vleugels, hetgeen- bem echter niet weerhield spoedig op volle vlucht te gaan. De inspecteur van de Dieren bescherming J, KREUGER VISSERIJBERICHTEN SCHEVENINGEN". Door het storm achtige weer zijn slechts enkele Sche- venlnsse loggers aan schot gegaan. Deze moesten alle vanmorgen nog halen Het merendeel der schepen ligt voor de wind la afwachting van beter weer. Vol. ggns radiografische berichten uit zee was het weer vannacht zeer slecht. De vissers spraken over een orkaan. De Sch 353 is van de vleet afgegooid en was er naar aan het zoeken. De loggers in het Kanaal hebben «iet gevist en zochten een schuilplaats in een .Franse haver», Qö5t z»J wachten beter weer af. Binnen te Scheveningen: Sch 5 met 15 last en 300 kisten haring. Sch 390 met 22 jast en 200 k Haring, Sch 37 met 22 last «n 4W) k. haring Sch 30 met 20 last. Sch 25 met 20 last en 130 R. haring- Sch 342 met 30 last en 300 k. haring. Sch 341 met 30 Jast. Süh 139 met 30- last. Sc'n 335 met 22 laet en 200 Jc. haring- Sch 130 met 24 last en 200 k. haring- Sch B6 met 15 lart Sch 199 met 21 last, Sch 84 met zé Jast. Sch 262 met 34 last. De aanvoer van verse vis uit zee tos hedenmorgen met groot. Aan -de markt was slechts een kotter. Vooral kinderboeken veel gelezen In de maand November 1951 werden in het hoofdgebouw van de Gemeente lijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Lange Haven uitgeleend 12 897 boeken fvorig jaar 11.298, waarvan 2292 (vorig Jaar 1854J kinderboeken, 3992 (vo rig jaar 33751 studiewerken, en 6613 (vorig jaar 5769? romans. In het filiaal in de Gorzen werden uitgeleend 11B9 (vorig jaar 1150) hoeken, waarvan 431 (vorig saar 397) kinderboe ken, 193 {vorig jaar 166) studiewerken, 565 (vorig jaar 587) romans. In het filiaal ie Kethel 519 (vorig jaar 42D) boeken, waarvan 175 (vorig jaar 107) kinderboeken. 25 (vorig jaar 34) ^"ADAT in de dagbladen en via L een prospectus, dat huis aan huis werd verspreid, het nieuws van de 2Te obligatielening van de Gemeente Schiedam tot in alle huiskamers heeft doorgeklonken, is vanmorgen de mogelijkheid tot in schrijving opengesteld. „Burgerzin-iezmg" heeft men dit beroep van de gemeente Schiedam op de kapitaalsmarkt genoemd. Men gaf er duidelijk de richting mee aan naar welke geldbelegger men in dit geval in het bijzonder uitkeek. Vanuit de eigen gemeente zal het bedrag van 2 millioen in de eerste plaats moeten komen, gezien vooral net doel. waarvóór de lening werd uitgeschreven. Wanneer we geen kans zouden zien dit bedrag by elkaar te krijgen gaat het er voor do woningbouw in Schiedam wel byzonder slecht uitzien. Im mers, na de iets meer dan 3DO woningen, die momenteel voor de poldei Nieuwland op stapel staan, rest ons vooriopig mets meer. Niet bij gebrek aan plannen, maar wel door tekort aan middelen. Hst mag het gemeen te bestuur tot éer strekken, dat men zich heeft begeven op het pad van de expe rimentele lening. De samenstelling van onze bevolking gedoogt zoiets al evenmin als het object, waar voor de gelden benodigd 2ijn. Ver scheidene gemeenten gingen Schie dam voor mét een dergelijke lening en in de móeste gévallen slaagde mén ten minste voor het grootste deel in de opzet om het benodigde kapitaal in de eerste plaats in eigen omgeving te vinden. Wij hier ïn Schiedam zijn niet gewend, dat wc ons Veelvuldig ge zamenlijk richten naar een verste viging van de eigen gemeenschap. De ontwikkeling der gebeurtenis sen toont echter aan, dat dit een van de voorwaarden wordt voor het behoud van dé waarden van onze Westerse wereld. - Voor bedrijven zowel als voor particulieren er zijn stukken van 1000. 500 en 100 gulden zal in de eerstkomende dagen de moge lijkheid openstaan»- om «metterdaad te bewijzen hoezeer "wjEj "alien ons verantwoordelijk voelen- voor de gang van zaken in onze gemeenten rn dan voor dé woningbouw in het bijzonder. 5 1763, Ia hot voorjaar wordt Jacob Claeszoon echter ziek. De inboor lingen Verplegen hem, zo goed en zo kwaad ais zij dat kunnen, maar de toestand van de „blanke vuurmaker" verergert met de dag. Hoge koort sen teisteren zijn li chaam. Dan waant hi) zich weer thuis, In het vriendelijke Ilpendam, dan weer staat hij op de brug van de „Hendrick Frederik". Wanneer b\j zijn einde voelt nade ren, vraagt hij het op perhoofd hem nog een maal te ondersteunen en hem naar het afgods beeld te brengen. Daar, staande voor het door de vlammen verlichte beeld, spreekt hij zijn j vervloeking uit Over Van Noort en zyn nage-1 slacht. „Je zult blijven varen, Van Noort," spreekt bij; „maar elke eeuw zal van jou een offer eisen, hier. onder de ogen van de machtige Kuatlautak." Dan sterft Jacob Claeszoon. studiewerken en 319 (Vórig jaar 279) romans. In het Weeshuis dér Hêrvóritidén 3«s men 270 (vórig Jaar 178) boeken en in het gfemeeiita-ztekentmts 413 (vorig JaAr 255) boeken. -- Het Aantal houders van leélkaarteo bedroeg 2559 (vorig jaAr 2S9l). Leger in Schiedam verliest leidër Sr. Kapitein J» C. Vó«, bevelvoe rend officier van het Leger des Heils te Schiedam, is Zaterdagmid- iag J.l. aan de gevolgen van een ernstig auto-ongeval even voordat een spoed-operatie zou plaatsvinden, in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht overleden. Tengevolge van gladheid van de weg slipte de auto, die dóór de ka pitein werd bestuurd, Vrijdagmiddag óm kwart óver vier op de Rijksweg nabij Nieuwer Meer, en kwam daar door in botsing met eén tegenligger op hst andere weggedeelte. De auto werd zwaar beschadigd en de vier inzittenden. Sr. Kapitein J. C. Vos, zijn echtgenote mevr. J. C. E. Vos- Ha rtgers en twee zusters van de kapitein mèj, F. Vos èn C, Vos wer den gewond opgenomen in het Aca demisch Ziekenhu'R te Utrecht. Mej. C. Vos kon in dc loop van Vrijdag uit het ziekenhuis worden ontsla gen. Dit ongeval is wel 2eer tragisch, daar het gezelschap op weg was naar een begrafenis van eon familie lid. dat door een ongeval was om gekomen. Mevr. Vos, wiens toestand nog ernstig is, blijft achter met drie kinderen. De begrafenis zal Donderdag om pl.in. twee uur op Leger des Heils wijze te Schiedam plaats vinden op de Algemene Begraafplaats aap de Vlaardingerdijk. uitvaartdienst 12 uür v.m. in de LègerzaaL Kapt. Vos, die 13 October 1911 werd géborén, kwam eind 1932 bij het Leger des Heils in opleiding. Na zijn opleiding te hebben vol tooid was hij werkzaam aan boord van het Evangelisatieschip „Febe", vanwaar hij overging naar 't korps Zierikzee. dat hij als openings-offi- cier diende. ïn 1934 werd Kapt. Vos als SècMè-öfficièr toegevoegd aan de kweekschool te Arastelveèn. Na zijn bevordering tot kapitein, was hij ïn Zwolle. Maassluis en dê landkolonie van het Legér te Lünteren. Na ver vulling van zijn militaire dienst werd Kapt Vos in 1940 bevelvoe rend officies."té Kampen, Apeldoorn, Haarlem en -'Leeuwarden. Op 25 Mei 3950 deed filj zfjn "intrede in Schie dam, Deze benoeming ging gepaard niet een verhoging in rang tot Se- Diof-kapitèin. Naar wij vernemen zftl de uit vaart van Seniof-kapjtein Vos on der leiding staan van Kol. Jöc. Smael. Hédenmórgèn was de toe stand van mevrouw Vos redelijk wel. Men acht in het ziekenhuis blijkbaar het grootste gevaar ge weken. De toestand van eon van de zusters van Kapt. Vos blijft echter nog ernstig. Anneke de Graaf soliste in Rérstconcert, De K-Z.S-M. ..Orpheus" geeft 2e Kerstdag, *s middags 3-30 uur een ConCèrt in de Grote Kérk. Als so liste treedt op de sopraan mèj, Anneke de Graaf. Het programma vermeldt o.a, „KlingendèS Jahr" vap Ottó Siegl. verder een aantal liederen van Mozart. Dièpènbrock, e.a. voor Koor, Sopraan en Orkest. Wielrijder slachtoffer van autobotsing Op de VondelingenwCg hoek Waalhaven 2Z botsten Zaterdag avond ten gevolge van de glad heid van de weg twee auto's tegen elkaar. Een van deze auto's draai de een halve slag en kwam op het rijwielpad terecht, "waar juist op dat moment drie wielrijders héden. Een hunner, de 55-jarige kraanwer ker J. van H. uit dè Eben Haezer- straat liep verwondingen aan het voorhoofd op en moest zich in het Havenziekenhuis laten behandelen. Zowel de fietsen als auto's kregen ernstige schade. Deze laataten moesten, worden weggesleept. Een van dê chauf feurs reed zonder rijbewijs. Staven brons gestolen Vrijdagnacht is Srtgebrókéh in eèft metaalgieterij aan ae Cverschlese- wég. Er wordt een aantal staven brons, tèr waarde van duizend gul den vermist. De 28-jarige uitgever A. G. v. A. is naar het Huis van Bewaring overgebracht, waar hij vóór dc Officier van Justitie zal worden geleid. De man zou een adresboek uitgeven en had daarvoor sinds vorig jaar Januari het göld van honderden advertenties, voor dit boek bestemd, opgenomen. Van de circa I 5.000 heeft hij geen cent meer over. Ook van hét uitgeven van het adresboek is niets geko men. Zaterdagavond is op de Mathe- nesserweg de 52-jarige M. A. M. uit de Taandersstraat met zijn rij wiel door een auto aangereden. De man werd tegén de straat geslin gerd en kreeg een bloendé wond boven het linkeroog. Enkele ogen blikken na dit ongeval naderde een tramstel van lijn 4. Omdat de personenauto op de trambaan stond, remde de bestuur der geleidelijk af. Op drie meter afstand ontwaarde de trambestuur der de wielrijdei die op straat lag. Hij remde zo krachtig, dat door de schop de 68-jarige P. E. uit de Schiebroekseiaan, die op het mid- denbalcon van de bijwagen stond achterover op straat viel. De man kreeg vermoedelijk een schedel- basisbreuk en ls met de aangere den wielrijder in het Cooislngel ziekenhuis opgenomen. Auto reed in de sloot Dé 38-Jarigè kruidenier J. Nóótê- bóom uit de Hillelaati is Zaterdag avond met zijn auto op de Dorps weg tégen één melkwagen aangere den, De bestuurder raakte de macht qver het stuur kwijt, waardoor de auto in de sloot reed. De chauffeur wist ternauwernood uit de auto te springen, die door een kraanwagên uit zijn benarde positiiè moest wor den bevrijd. Bijna hadden een kleine tweehonderd kinderen v»n leden van Ex-po-gè dit jaar het traditionele St. Nicolaasfeest moeten ontberen wegens de fi nanciële troebelen, die zijn ontstaan na het verzeisfeest „Ond-Kotterdam". Over de aspecten van deze financiële afwikkeling Willen wij momenteel geen oordeel vellen, wel willen wy er op wijzen, dat hét jammerlijk zou zijn geweest wanne*de kinderen van ex-politieke gevangenen er dit jaar de dupe van zouden zijn geworden. Waar nog niet zo lang geleden een boomgaard, prijkte, Btaat aan de Vlaardingervfeg in Kethel nu de nxeuioe Koningin Julianaschool, Onzichtbaar voor wie voorbijgaat, ligt achter de school de speel plaats, die wordt begrensd door een strook aarde. Bij de Inöe- bruikneming bleef de bestemming hiervan nog euett buiten beschou wing, maar met plezier is er ge keken naar die ene (kale) fruit boom, die bij deze schóolbouw ge spaard is gebleven, 't Kan te pai komen bij de les ober natuurlijke historie, meènde de architect Za terdag, Kunst door Oefening in R.K. Volksbond "Léden van de Schiedamse toneel vereniging „Kunst door Oefening" en belangstellenden voor de toneel avond. die men Zaterdagavond in de grote zaal van de R.K. Volks bond op touw had gezet, moesten, regen en wind trotseren om hun plaatsen in te nemen, vanwaar ze het toneel in 't oog hadden, waar een tragedie van de kleine man, getiteld „Waarheen?" zou worden opgevoerd. Het "werd een opvoe ring. zoals men over het algemeen van K-D.O. gewend is, geen, „groot" toneel, maar wel 2cn vertoning, waarin een toegewijd werken van de medewerkenden duidelijk merk baar was. Onder regie van de heer P. de Bruin, hadden zich deze avond ge schaard de dames F. Roosïoot, R. Jansen, A. Boender, W, Gerritsma, H. van Gulik én de heren J. P. de Jong, M. Bakker, A. Zantbergen, J. Roosïoot, C. Bos en HL van Gulik. Na afloop van de toneelvoorstel ling was er nog ruimschoots tijd voor een gezellig dansje, waarbij slechts weinigen zich onbetuigd lieten. Geboren: Coenraad P.. z. v. H. Steenbergen en C. W, Kalkhoven; Margaretha. d. v. H, J. van Haaster en M. E. Bljtenhoorn: Hermanus, z. v. HL Hofman ett E. Sch ar p. Overleden: W. L. Flut, 51 j.; A. Hijnen 85 j.; J. M. Prein 71 j. OOK T.H.Ö.R.-JEUGD AAN HEX WOORD Oók de jongste spruiten van dc THOR-clan zijn in de gelêgenhêid geweest om vader en moeder, oom en tante, brc zus iets te tonen op het toneel van het Passage theater. Van half tien tot bij half twaalf waren zij bezig met het bont gevarieerde programma, waarin de lijn van de lichamelijke opvoeding duidelijk merkbaar was. Het was een "fidiciplineerd ver toon, waarbij toch iedere deelnemer en deelneemster ruimschoots aan zijn of haar trek kwam. St. Nicolaas was een paar dagen overgebleven om dit nog te kunnen meemaken. Namens hem werd aan bet einde vr.n de uitvoering, die is besloten met vertoning van de jeugdfilm „de circusjongen", aan iéder THOR-kind een zak met versnaperingen uitge reikt. De ditmaal ./ai moer prozaïsch aandoende „Silver Star Band" o.J.v. do heer J. A, Klumpes, ontbrak niet. OPENING OOSTEN-FILIAAL VAN GE1VL BIBLIOTHEEK Donderdagmorgen om tién uur zal aan de Lórentzlaan, hoek Hogèn- banweg, het nieuwe filiaal ven dc Gemeente-Bibliotheek werdén ge opend. Wethouder Sabel zal dezé af deling van de bibliotheek ten be hoeve van de bewoners van Schie dam-Oost met een enkel woord in gebruik stellen. Ambtenaren op bezoek in Schiedam De personeelsvereniging van het Ministerie vóór Uniezaken. en Over- zesê Rijksdelen organiseerde Zater dag een excursie naar Schiedam. Nadat een rondgang was gemaakt door het bedrijf van de fa De Ko ning aan de St. Annazusterstraat, werd een bezoek gebracht aan de werf Wilton-Feijenóord, Deskundige voorlichting kregen de enthousiaste ambtenaren van dè hêer C. A. van der Zee van de Genealogische Ver eniging. VLAARDINGEN Vlaardings Kunstcentrum met eenheidsprijzen In de bovenzaal van het Handels gebouw had Zaterdagmiddag de op richtingsvergadering plaats van de organisatie, die men deze middag zou dopen met de naam „Vlaardings Kunstcentrum" Oorspronkelijk had men gedacht aan de naam „Kunst kring', doch men was van mening dat er dan van een afgesloten groep sprake was terwijl men toch bedoel de de gehelö Vlaardingse bevolking aan tc trekken. Met grote meerderheid van de vergadering werd men het er over eens eenheidsprijzen en geen rangen in te stellen Het bestuur, dat voor lopig was gekozen, werd met alge mene stemmen herkozen onder dank voor het perfecte werk, dat reeds was verricht. ROTTERDAM Onwel geworden en overleden De 46-jarigè metaalschaver G. J. Taapken, gewoond hebbèndé ift de MilHoxstraat is vanmorgen in de Doklaan plotseling ohwél geworden en daarna overleden. Het stoffelijk overschot is naar het Zuiderzieken huis vervoerd. Kinderen hunkerén naar zo a feestje en het zou jammer zijn ge weest. wanneer er onder de dui zenden Rotterdamse jongens en meisjes, die door de zo gewaar deerde activiteit van allerlei ver enigingen een heerlijk St. Nicolaas feest hebben gevierd, een 200 peu ters zouden zijn gewéést die ver geefs naar dit feest hadden gehun kerd. Daaróm willen wij zonder het werk van welke vereniging dan ook •te kórt te willen doèn, hét inder haast opgerichte Comité huldlgcrt, dat door de médewerking van ve len er in enkele dagen in is geslaagd eèn St. Nicolaasfeest voor de kin deren van nagelaten betrekkingen en ex-politieke gevangenen uit Rot terdam te organiseren. Het Comité bestond uit de heten Fh. Willè- brands, R.A.M. Drieheek, J. v. d. Ende, T. J. Bekkers, J. Franken, W. T. Zwerus en E. van Lambaart. Zaterdagmiddag heeft het feest plaats gevonden in de belangeloos beschikbaar gestélde „Habanera". Het hoogtepunt was natuurlijk hét bezoek van St. Nicolaas, die dank zij de medewerking van een aantal bedrijven en enkele dagbladen ruimschoots versnaperingen en ca deautjes uit kon reiken. Vele artls- ten gaven ook al belangeloós huh mèdèwerklng en zo konden de kin deren geniéten van de poppenkast van Oom Leo, de goocheltoeren van professor Leonardi, pittige accor deonklanken van Willy Ree, clów- nerieën van de Bario's en Sinter klaasliedjes van het huisorkest van Habanera. Voorts waren er grap pige films van het filmverhuurkan toor J. G. L. Uitcnbroek. De alge hele leiding berustte bij de heer Ph. Willebrands, Het is een onver getelijke middag voor de kinderen geworden. Aan het slot bracht de heer J. v. d. Ende dank aan allen, die aan het slagen van het feest hadden medegewerkt. We beginnen ditmaal eens aan het slot van Insulinde's toneelavond. Zaterdagavond gegeven in. een stampvol Palace, toen dé heer J. J. Pott, eerste secretaris van boven genoemde personeelsvereniging van de Kon. Rotterdamse!)© Lloyd en de firma's Ruys en Zonen en Ruys en Co., de leden van de toneel groep namens bestuur cr> hartelijk applaudiserend publiek in de bloe men (en de sigaretten) zette en daarbij opmerkte, dat het met de prestaties van de toneelgroep cres cendo ging. Inderdaad kan worden geconstateerd, dat Insulinde's Tó- neelgroep met de opvoering,, van Dearsley's comedie „Ely away, Pe ter", vertaald door J. Teulings be slist een behoorlijk eind boven het gemiddeld peil van het amateur- tonelisme gekomen is. Piet Rhuis, die de heer Pott terecht in dö hul de betrok, heeft het voorrecht te kunnen steunen op enige bijzónder geroutineerde en bekwame krach ten en als gebéel op een gezelschap, dat zich kennelijk met enthousias me aan het toneelspelen wijdén wil. Ook het werk van grimeur Henri van Veen kon worden gé-* zien, ja zelfs de sproeten van „Sproetje" tot achter in dé zaal. Prettige muziek was er van hèt Hillegersbergs Vaudeville Orkest onder leiding van Th. Hendriks, die, toen secretaris Pott zo plezie rig aan het verrassingen uitdelen waS, évènmin overgeslagen werd. Tot drie uur in de morgen bleef het leeuwendeêl van de aanwezt- gên bijéén om te dansén op dè mu- ziék van Jan de Klerk en zijn Mu sic Stars en als afwisseling te luis teren naar een vijftal mandólïnè spelende zecmansdochter6, die on- Ser dé passende naam van „De Zilte Spetters" zich reeds meer en met succes hebben laten horen. Hét hééft het bestuur van de Speeltuin Vereniging „Hüleslsuis" heel wat hoofdbrekens gekóst, het Sint Nicolaasfeest, dat Zaterdag middag in het gymnastieklokaal van de Joh. Bogérmansschool aan de Utrechtsché straat is gegeven, té organiseren. Immers „Hillesluis" kan er op bogèn de grootste Speel tuinvereniging van Nederland té 2ijn. Er werdén niét minder daü ruim 1200 kindéren verwacht, waar voor drie voorstellingen gegeven moesten worden. Doch het vele werk IS beloond door het grote 5uc~ ces. In drie voorstellingen hebben de kinderen van 4 tot 14 jaar genóten van het Sint Nicólaafcfeést, uit vólle bórst de St NicolaasliedjêS gezon gen, begeleid döor Riet Kwawegen met haar accórdeon. Vol spanning hébhén zij zitten turen naar de on begrijpelijke verrichtingen van de goochelaar „Giorgi" en genoten van het pianospel van mevr. C. Berm Klootwijk. De komst van de goede Sint én Zwarte Piet vormde hét höogilpunt al werden hier en daar berispingen door de Sint uitgedeeld. Met de vertoning van enkele tekenfilms werden de voorstellingen besloten, waarna elk kind nog een zak met verrassingen ontving. Uitvoering „De Wielewaal" Met de geslaagde opvoering van drie éën-acters verzorgde de Toneel- en Aznusémentsverênigirtg „De Wie lewaal" Zaterdagavond in gebouw „Zuid" aan de Doklaan een pro gramma, dat allerwegen in de smaak viel. De regie was in. goedé handen bij de heer K. van Donk, bovendien verleende de hèwaiianband „De ROKOV' haar medewerking aan de ze uitvoering, diö met eèn hal werd besloten. St. Nicolaasféestcn In överschie heeft de Sint nog verschillende bezoekèn afgelegd. Zaterdag verscheen hij met zijn knécht bij de padvinders in het Ver enigingsgebouw, bij de kinderen van de buurtvereniging KleinpoJder- Wést en opnieuw in het Verenigings gebouw toen daar de telgen van- de Alg. Ned. Bouwvakarbeldersbond waren samengekomen. Overal wa3 het feest en met gulle hand werden de cadeaux uitgedeeld. In andere delen van de stad ia de goedheiligman 20 veel dagen na zijn. verjaardag eveneens nog gezien. Leerlingen van de o.i. meisjesschool 't Noorderlicht waren dezer dagen in Lommerrijk by elkaar en luisterden het bezoek van de Sint op met een eigen programma, dat veel Succês had. De vereniging van kampeerders „Rotterdam aan zeè" Ontving de Sint Zaterdagmiddag in Ödeón waar dê kinderen van het Hoekèe kam peerterrein een héérlijke middag be- lêêfdèn, Gén aardige film zagen êti ook al niet met lege handen naar huis gingen. Sint bü Kleine Stem-West Voor de leden van hét kinderkoor „De Kleine Stem" West was het Zondagmorgen groot feest: St. Nico laas vierde in het Prinses-Theater met hen feest. Van het begin afwas dê Sint met zijn twéé ondeugende pietermannen in hun midden. Na tuurlijk moest de goedheilig man horen hoe mooi dié kléine Stem- mertjes wel konden zingen. Ze lie ten zich niet onbetuigd en. zongen uit volle borst. Ook in de Woelwijkstraat Ook de Oranje-buurtvereniging „Woölwljkstraat en omgeving" Het zich niet onbetuigd. Zaterdag vierde men mét enkele honderden kinderen een uitermate geslaagd Sint Nico laasfeest. waaraan door de „Jolly Players" medewerking werd vér- léend. Het gulle duo uit Spanje was niet karig met zijn goede gaven én zo verliep ook deze verjaardagspar tij in de banen die bfj dergelijke ge legenheden Worden uitgestippeld. Het behoeft geèn betoog, dat de jon ge gasten volop genoten van deze Jkte S interklaasvisite. Dat de Sint ook Zondags geen rust geniet omstreeks zijn verjaardag bleek gisteren In Odeon. waar de Rotterdamse Jeugdvereniging ,,'t Centrum" een groot aantal kinderen op een feest tracteerde. dat klonk als een klok- Onder leiding van de héér H. v> d. Polder maakten ver schillende artisten hun opwachting en lieten de jeugd van muziek, pop penkast, zang en goochelen genie ten in afwachting van het bezoek van de bisschop van Mira, die zich naar goedé gewoonte met pracht en plechtigheid van zijn opvoedende taak kweet en eên diepe indruk maakte. Het eind van dit feest was ook een geschenkenregen, die o.m. op de kleinen speelgoed liet neer dalen, dat doör dè RJV-ledön zelf in hun vrijé tijd keurig was ver vaardigd. Wegens huwelijk der tegen woordige vraag Ik per 15 December een net R.K. liefst 25 jaar of ouder, vóór hele dagen, om mij in mijn huishouden mét 5 kinderen te. helpen Mevr. VerwayenVester, Hó0g9traat 184 Aanmelden liefst na 7.30 u. óf na afspraak telef, 675ÖI Permanent-Wave, compleet. f 5,75. Ook spéciaal alle kleuren haarverven. Kap salon' ..AHda". Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep) Tel, 33762. Rotterdam. Het vertrouwdste adres voor alle hondenartlkelcn, hon den voedsel dagelijks vers en onder contr&le. Vogel kooien, bekers tegen scherpe prijzen, le SChied. Honden badhuis. Hoogstraat 76, Tel. 66017. Meubelbeurs - Nieuws, Eén uitzonderlijke aanbieding In wollen moquette tafelkle den. De bekende maat 140% 170 kunnen wM U leveren vanaf 37.50. TevènS wol len moquette schoorsteen lopers vanaf 11.—. „De Meubelbeurs", Lange Haven 95, filiaal Groenelaan 1G9. Muziekonderwijs. Les op alle instrumenten vanaf 3.50 p. mnd Instrumenten op gem. voorw. Mathenesserpl, 21 A. Spreekuur: Dinsdag 7-9 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2