liRES annenwerk! Consultatiebureaux voor zuigelingen 50 jaar Meningsverschillen over Europees leger Kans op overbrugging wordt niet groot geacht \Eén meisje en vele mannen! Radioprogramma T ele visie-programma KUNSTGEBITTEN BPLNOTT BONTJASJE familie- berichten 25 coupon: „OVER FRANSE WIJNEN EN EEN HOLLANDSE DICHTER" de JU Bijenkorf 4 Maandag 10 December 1951 Dr PLANTENGA NAM INITIATIEF Ieder jaar weer worden met spanning de cijfers der kinder sterfte tegemoet gezien in een nobele wedstrijd tussen een aantal landent wie het laagste percentage zal hebben. Over 1950 wint Zweden met twee pet Nederlandmet 2*2 pet. is een goede tweede. Nieuw-Zee- land. altijd een geduchte con current, komt niet lager dan 2.7. Ter vergetüking: diene dat Chili een kindersterfte heeft van 15.3 procent en Egypte van 16.8.' Deze ontstellend hoge cijfers zijn ech ter nog gunstig vergeleken met de kindersterfte in Brabant en Lim burg tegen bet einde der vorige eeuw. d|e meer dan dertig procent bedroeg. Dat wil zeggen, dat van iedere drie zuige lingen er een stierf vóór het ein de van het eerste levensjaar! Het is dan ook niet te verwon deren. dat in die tijd een aantal artsen zich intensief met dit pro bleem ?ing bezighouden en tegen de stelling in, „dat de zuigelingen sterfte het wiéden der mensheid door de natuur is", ernaar ging streven om de sterfte te vermin deren. Uitgangspunt was het in zicht, dat geen enkele moeder bij instinct weet hoe zij haar kind moet verzorgen, (om van de groot moeders maar te rwijgen!) en dat dus een vermeerdering van kennis bij de moeders tot een verminde ring dtr sterfte moest leiden. Zo ontstonden omstreeks 1880 overal in ons land moedercursussea, die de noodzakelijke voorlichting ga ven met wel enig succes. SSzslr op 9 December is het vijf tig Jaar geledes, dat dr. B. P. Planten*» een nieuwe richting in sloeg en in Den Haag het eerste consultatiebureau voor zuigelingen opende waaraan tevens een melk-: keuken, een kliniek en een polikli niek voor zuigelingen was verbon den. Een dergelijke opzet was in die tijd revolutionair, omdat een zui geling, opgenomen in een gewoon ziekenhuis, slechts een kans van één op vijf had er levend weer uit te komen. De oplossing, een aparte kliniek voor zuigelingen in te richten, (ia een tijd toen de kin dergeneeskunde als afzonderlijk specialisme nog nauwelijks was erkend) vond later overal navol ging. Dit consultatiebureau was de eerste van een gehele reeks, waar van het aantal nu in ons land de duizend reeds is gepasseerd. In deze vijftig jaar is het werk der consultatiebitreaux wel van Karakter veranderd, maar tot een „geleidelijk zich zelf overbodig maken" zoals hun taak door som migen werd geformuleerd, is het niet gekomen. Wel is het accent van het werk steeds meer ver schoven naar do preventieve kant der geneeskundige zorg. De opmeikehjk vitale oprichter van dit eerste Nederlandse con sultatiebureau heeft feitelijk de2e gehele ontwikkelingsgang in zijn eigen persoon doorgemaakt. Nog onlangs, op 83-jarige leeftijd, deed by een boekje verschijnen over tic voeding van zuigelingen op con stitutionele grondslag, dat feitelijk wederom de weg van de toekomst wyst: het behandelen van iedere zuigeling als een individueel pro bleem. Het instituut der consultatiebu reau* is slechts een der factoren die tot de voorbeeldige Neder landse zuigelingenzorg hebben ge leid, maar er is alle reden om het initiatief van een halve eeuw ge leden met grote dankbaarheid te gedenken. PAKIJS. De kans op overbrugging der meningsverschillen inzake bet Europees leger in de bijeenkomst der ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Italië, West-Duitsland cn de Benelux-Ianden, wordt hier niet groot geacht. De punten van verschil tussen Frankrijk en West- DaSteland enerzijds en de Beneluxlanden anderzijds zijn van principiële betekenis. Zij betreffen de politieke autoriteit, welke boven de leger- organisatie zal staan, de voterfng van de uitgaven voor het aandeel van ieder land in de defensie-gemeenschap, het opperbevelhebberschap en de samenstelling van de hoven-nationale politieke autoriteit De Beneluxlanden en tn het gebruik van de onderdelen van het bijzonder België en Nederland maken bezwaar teger het overdra gen van het politiek toezicht op hun soldaten aan een boven-nationaal lichaam. De Fransen en Duitsers zyn van mening, dat het Europese leger geen werkelijke eenheid zal vormen als het niet onder toezicht komt van een „Europese" minister of een comité van ministers. De Fransen willen één gemeen schappelijk budget voor het Euro pese leger. De Beneluxlanden daar entegen geloven, dat het gemeen schappelijk budget nog een drietal jaren kan wachten, totdat de Ame rikaanse militaire hulp ten einde is en structuurwijzigingen in de orga nisatie -van de NATO kunnen wor den verwacht. De Beneluxlanden zijn van me ning. dal de opperbevelhebber van de N/ - NATO moet beslissen over het Europese leger. Frankrijk en West- Duitsland achten een speciale opper bevelhebber nodig. Wat het politieke toezicht op het leger betreft! de Duitsers willen drie commissarissen een Duitser, een Fransman en een vertegenwoordiger van de Benelux de Fransen wil len er vijf, zonder Luxemburg, en de Benelux-landen tenslotte willen er zes, één voor elk deelnemend land. ïn verband tuet het vermoedelijke standpunt van de Frame Nationale Vergadering geen Europees le ger zonder Engeland wordt hier veel aandacht geschonken aan de uitlating van minister Staf, Vrijdag op een persconferentie, dat Neder land alle voorwaarden zou aanvaar den, taaien Engeland, Denemarken en Noorwegen tot het Europese le ger zouden toetreden. door EDWARD HOPE „Dat dacht ik aU' zei ze. Hij zag er zo verslagen uit, dat ze hem be moedigend op rijn hand klopte. „Ik zal het echt aan niemand ver tellen." „Maar ik begrijp niet hoe jij,-" „Een kind kon zien waar 3e waarheid sprak en wanneer je loog. Je verzon zo'n rare reden om te verklaren waarom 2e die nachtclub verliet. Toen raadde ik maar in het wilde weg." Ze nam nog een sigaret van bet tafeltje naast haar. „Als je me nu de hele waarheid vertelt," zei ze, „dan kan ik eens ricn wat ik voor je kan doen.'4 „Wat kan er nu worden gedaan? zei hij wanhopig. „Eén ding ah we kunnen een beter verhaal verzinnen. Vertel op: waar zag je haar voor bet eerst?" „Ik zag haar niet het eerste. Zij zag mij het eerst" „Waar?" Dat vertelde hij. „En waar is ze nu?" Hij was op die vraag voorbereid. #Jbi een klein hotel in Kingston." Ze keek ernstig, streng zelfs. „De weet niet of je me verstond. He vroeg: Waar Is ze nu?44 Hij werd zenuwachtig. „Ze tsop een kamer hier in de stad." Madge schudde haar hoofd, „Ook niet goed genoeg." „Ja maar.," „Luister nu eens, Paul Lawton. Ik heb al een soort plan om je te helpen. Maar alleen als je de waarheid vertelt. Als je dat niet doet. dan help ik niét. Voor de laatste keer; waar is dat tneisje nu?" „Zij is., eh.rij is in Bbbbuzz Jones' kamer." „En waar is Buzz Jones? „In New York; zijn vader wilde hem spreken. Maar als je soms denkt dat er Iets aan de hand is met dat verbergen in zijn kamér dan ben je er naast" „Dat geloof ik. Maar hoe denk je het aan te leggen dat ze haar daar niet vinden?4* Hij vertelde van de vermom ming. Hij vertelde hoe de anderen in het complot waren en over bet zenden van telegrammen voor baantjes. Hij vertelde het verhaal moeilijk. En niet alleen, omdat het verhaal zo moeilijk was. maar vooral ook omdat hij zich moei lijk kon concentreren door de aanwezigheid van dit onwerkelijk mooie meisje in de kamer hier Hij besloot rijn verhaalt „Ik hoop maar dat de vader van Buzz haar een baan geeft. Ik hoop dat Buzz morgenochtend met goed nieuws terugkomt." „Maar we ritten nog met dat ellendige telegram," zei Madge. Hij knikte, „Ga ritten, Paul Lawton, en luister goed44 HOOFDSTUK 8 Een xorg minder „Kijk eens", zei Mióge Mercer tegen Paul, „Nu moet je eens goed luisteren, want we moeten een goed plan hebben voor vader thuis komt. En die komt góuw thuis". Ze keek naar de grond en sprak snel: „Ik zit ook met een moeilijkheid. Om bepaalde redenen wil ik mijn vader wijsmaken dat ik aan het flirten ben met studenten. Ik wil dat hij gaat denken dat ik hier in Prin ceton "niet helemaal veilig ben". „Waarom?", kon Paul niet nala ten te vragen. „Daar heb je niets mee te maken, maar ik wil terug naar Parijs. Als hij maar denkt dat ik hier liêfdes- affaires heb dan laat hij me mis schien terug gaan. Nee, val me nou niet in de rede „Ik wil alleen maar- .Niets! Luister! Ik wil wat voor je doen, maar alleen als je wat voor mij doet Als Je er in toestemt te doen wat ik wil, dan zal ik dat telegram openmaken. Als het bet telegram is, dat je verwacht, dan zal ik het beantwoorden. Vader heet Marshall Mercer; en ik heet Midge Mercer. Als ik dus een tele gram onderteken met M. Mercer, dan vervals ik het niet....** „Verdraaid", zei Paul ademloos, „dat is slim van je! Ea sou jê dat willen doen?" Misschien. Als jij doet wat li) moet doen", „Dat zal ik doen. Allicht4* „Wacht nu maar eerst tot je weet wat je moet doen. Je moet net doen of je vierentwintig studenten tege lijk bent". „Wat zeg je me noü?" rik wil vader er van overtuigen dat ik links en rechts met jongens omga. Met studenten die hij nooit te zien krijgt, maar die hij steeds haast te pakken krijgt De wil niet ,echt flirten, dat zou me maar af leiden. Dus wil ik dat jij aj die be wonderaars tegelijk bent." „Nou. dat is niet zo'n bezoeking!"» zei hij moedig. „Hou je mond. Er is nóg wat Ik wil dat je goéd begrijpt dat dit maar een complotje is. Niets meer. Je moet niet in de war raken en denken dat het écht is". „Maar---" - t .Niets maar". - .Maar ik wil alleen -maar zeg gen--." „Wé zullen het ongeveer zó doem Ais vader bij voorbeeld dadelijk thuiskomt, dan ga jij door het raam naar buiten en je loopt hard weg. Ais hij de kamer binnenkomt doe ik net of ik hem niet hoor. Dan hang ik uit het raam en zeg „Wel terusten,- lieveling" pf zo- iets geks. Daarvan zal bij -schrikken. Hij. vraagt natuurlijk wie dat was ea dan probeer ik hem wijs te maken dat er niemand was: Maar ik Iaat 3e - sigaretten-peuken liggen en zo, zodat..." - „Ja... maar als hij1 mesnapt?" ,J)at risico moet je maar nemen. Ik neem ook een risico met dat te legram. En bovendien is het geen misdaad om bij ma op- bezoek te rijf geweest" „Nee... maar..." „Ja, hoor eens, wil je dat ik dat telegram wegneem of niet?" .Natuurlijk wil ik dat- Alleen^." „Hou je mond dichtEn mor gen... morgen ga je me brieven schrijven. Op papier van verschil lende clubs, In verdraaide hand schriften. Je gaat me opbellen en met verschillende stemmen naar me vragen. Als je vader aan de telefoon krijgt: lijn! Dan doe je net of je je doodschrikt en je belt al" rik hoef heus niet te doen of ik me doodschrik. Dat is al gebeurd. Nu ben ik van dat telegram af en nu krijg ik dat weer. Ook zoiets fyns „Je kan nog nee zeggen natuur lik..." rimmm*. rik zal je laten weten wanneer vader weer weg is en dan kan je weer komen. Dan zullen we nog een paar ontsnappingèn-op-het-nlp* pert je organiseren." „Ik hou niet van nippertjes" „Tk zorg wel dat het goed gaat. Ik wil net zó min als jjj, dat hij jé snapt" Ze keek hem aan. Hij voel de zich plotseling warm en koud worden. „Afgesproken?" vroeg ze. (Wordt vervolgd) Wereld telt 2.4 milliard mensen NEW YORK De wereld telde halfweg 1950 ongeveer 2,1 milliard bewoners, aldus verklaart het bu reau voor statistiek van de Verenig de Naties. Dit cijfer is berekend aan de hand van de jongste gedetailleer de gegevens uit tal van landen; de gegevens over Azië en Afrika rün ver van volledig, zodat de cijfers daarvan op schattingen berusten. De 2400 tttillloen wereldburgers zijn als volgt over dc aardbol verspreid: Azië (zonder Sovjet-Unie) 1.272.000.000 Europa (zonder "Sovjet-Unie) 396,300.000 Noord-Amerika 216.300.000 Afrika lS8.000.000 Sovjet-Unie (in 1946) 193.000.000 Euid-Amerika 111.400.000 Oceanië 12.800.000 Posities KLM-vliegtuigen Thuisreis: PH-TDI (Enschede» cp Schiphol: PH-TES (Soerabaja) uit Djakarta; PH-TFE (Utrecht) in Bangkok. Uitreis: PH-TDK (Amsterdam) uit Karachi; PH-TDP (Rotterdam) uit Rome; PH-TES (Soerabajo) in Djakarta; PH-TFd 'Arnhem; in Biak verwacht, Sydneychsrter: PH-TDL. (Gro ningen) uit Djakarta. Nieuw instructie-apparaat voor Luchtmacht DEN HAAG De Nederlandse Luchtmacht zal binnenkort de be schikking krijgen over een nieuw verplaatsbaar instructie-apparaat, speciaal bestemd voor a.s. piloten van Thunderjets. Dit apparaat, dat het eerste is, dat vast bij oen lucht macht op het Europese contlnent'in gebruik komt. wordt door de Ver enigde Staten beschikbaar gesteld in het kader van het programma voor wederzijdse hulpverlening. Het zal gestationneerd worden op de vliegbasis Volkel. Ook de Bel gische luchtmacht zal van het ap paraat gebruik kunnen maken. DINSDAG 'fl DCCKMBER HILVERSUM I 402 tti. KRO: 7.00 Nws 7.15 Morgengebed en liturgische kalender 7.30 Zenderstuiting 9,00 Nws 9.10 Voor de huisvrouw 9.30 Waterstanden 9 35 „Lichtbaken" 10-00 Veer de kleuters 10.15 Grammuz. 10.40 Schoolradio 11.00 Voor de vrouw 11.30 Schoolradio 12.00 Angelus 12.03 Gram. muz. (12.L—12.33 Land- en tutabouw- m ede delingen) 12,55 Zonnewijzer 13.00 Nws en katholiek nws 13.20 „Sluit u gelederen", vraaggesprek 13.25 Prome nade orkest 14.00 Ge var. programma 14,53 Gram.muz. 13.30 Zlekenlof 16.00 Voor de zieken 16.30 Z^ndcrsluittng 18.00 Nwj 18.15 Act 18.20 Sportpraatje 18.30 RVU Prof. Dr. J. J. Fawcnfort: „India" 19.00 „Hier Is vrij Buropa", Vaudeville programma 19,30 Gram.mu*. 19.4*1 „Dit ig leven", causerie 39,50 Gram.muz, 20.00 Nws en weerberichten 20.08 De gewone zegt er 't zijne van 2015 Philharmoniseh orkest 21.10 Act. 21.20 Viool c» piano 21.50 Dö Radio dok ter 22.00 Omroeporkest -.vrouwen koor en solisten 22.15 Hudlglngsconcert Rosa Spier 22.35 „Gesprek met mön zoon" 22.45 Avondgebed en liturgische kalender 23.00 Nws 23.15 ..Gezond ge zin", causerie 23.25—24.00 Gram.muz. HILVERSUM 11 298 m. AVRO: 7.00 Nws 7.15 Ochtendgymnas tiek 7,30 Zendersluiting 9.00 Nws 940 Morgenwijding 9.25 Gram.muz. 0.30 .Le Groenteman" 9.35 Gram.muz, 10.30 Voor de kleuters 11,00 Radio üni- vcnsiteit: Dr. J. C. A. Fetter bespreekt de voman „Barrabbas" van P&r Lager- kvist 11.30 Voer do zieken 12.00 Sopraan bariton en plano. 12.30 Land- en tuin- bouwmededellngen. 12.33 Voor het platteland, 12.40 Pianospel. 13.00 Nws. 13.15 Mededelingen of gram.muz, 13.20 Dansorkest en solisten. 13.50 Grarmmuz. 14.00 Voor de huisvrouw. 14.30 Gram. muz. 14.40 Schoolradio. 15.00 Gram-muz. 13.30 Onzo Amerikaanse Buren. 16.05 Kinderkoor. 16.30 Zendersluiting. 18.00 Nieuws. 13.15 Amusementsmuziek. 38.40 Surinaamse volksmuziek, 18.55 Voor de kinderen. 19.00 Pianospel, 19.15 „Paris vous parle". 19-20 Kamerkoor. 19.44 „Grote ontdekkingen van de laatste vijftig jaar", causerie. 20-00 Nieuws. 2D.05 Actualiteiten. 20,16 Gevar. progr. 21.15 Gramjnuz. 21.30 „Kent Uzelve". causerie. 21.35 Amusementsmuziek. 22.00 „Dit ia Uw land. Uw volk", klankbeeld 22.45 Buitenlands overzicht. 23.00 Nieuws. 23.15 Grarmmuziek. 23.45 -24.00 Idem. ENGELAND 1300 en 247 m. BBC Light Programme 32.00 „Mrs Dale's Dagboek". 12.15 Orkestconcert. 12.43 Voordracht. 13.Ö0 Dansmuziek, 13.4? Orkestconcert. 14.45 Voor de kinderen. 13.0G Voor de vrouw. 16.00 Lichte muziek. 16.30 Voor de sol daten. 18.45 Lichte muziek. 17.13 „Mrs Dale's Dagboek". 17.30 Orkestconcert. 38.13 Orgelspel. 18,3o „Rendezvous", lil.oo Militair orkest. 19.15 Voor de jeugd. l£>,45 Hoorspel 20.1)0 Nieuwi. 20.25 Sport 20-30 Hoorspel. 21.00 Opera muziek. 22.00 Gevar, progr, 22.30 Dis cussie. 23.00 Nieuws. 23.15 Actualiteiten. 23.20 Lichte muziek. 24,00 Voordracht, 0.15 Lichte muziek. 0,56—1.00 Nieuws. BRUSSEL 324 IB. 11.49 Gram.muz. 12.30 Weerber. 12.35 Klassieke muziek. 13.00 Nieuws. 13 13 Gram.muz. 13.43 Filmmuziek. 14.D0 Schoolradio. 13.00 Voor dc jeugd. 15.30 Gram muziek. 15.55 idem. lfl.00 Gevar. muziek. 17.00 Nieuws. i7.10 Orkesteon- wrt. 17.15 Voor de kleuters. 17.30 Gram. muziek. 1730 Boekbespreking. 18.00 Jeugd en muziek 18.30 Voor de solda ten. 19.00 Nieuws. 19 30 Gram.muziek, 19-50 Causerie. 20.00 Klankbeeld. 20.40 ..Figaros Hochzfeit". opera. 23.45—24.00 Gram.muziek. DINSDAG II DECEMBER 1951 Experimenteel televisie-program ma van de K.R.O. 20.1521.45 1. „Voor oog en oor". Kam pioen-toneelkappers aan het werk. b. Actualiteit, c. Film. d, Een merk waardige huisvlijt: „Merklappen", e. Weeroverzicht. Pauze. 2. „Het costuum van Onze voor ouders". Eölce alsem. kennisgeving. Heden ging onverwacht van ons heen onze lieve Man en Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer 3 alianus Marinas v. Willigen In de ouderdom van ruim 76 jaren. Uit aller naam: T. van Willigen-Doom De overledene ligt opge baard in de Aula der On derlinge Rouwvereenlging, Zwaanshals 85. Bezoekuren Dinsdag en Woensdag van 78 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag a.s. op de Algem. Begraaf plaats Hofwijk (Overschle) te 3 uur. Vertrek van de Aula te 3.30 uur. Reparatie* In een M UUR klaar Claes de Vrieselaan 21b. Zqr* eaegUkw gesmeed- Speciaal hard goud on kunnen altijd groter Mminnrworden gemaakt. DE RING VOOR ÜWIEVEH W BINNENWEG 195'R.OA.M Nieuw vrü huis te koop Molenstr. Sehlcbroek, zon- dér garage 22.000,mét garage 2Ï.500,Té be zichtigen; Dinsdag en Dón- derdag van 2—4 uur of na afspraak téléf. 47051, 31879 TE KOOP: Toscaana lam Claes de Vriésélaan 23 a Ge hoort»-, verloving»-» ondertrouw-, trouw». Jubileum- en o densedvartentte» woe den tegen goedkoper terlef Cl per m.m. *»af «nomen. Ook tele fonisch Onder nö. 33430* ERR ES Radio's kant U overal zien en horen. Wat zouden wy daarom anders zeggen dan eenvoudig dan zal een h VAN DER HEEM-prodod uw keus X(|fi. Verlang daarom van uw radio- handelaar, dat h(j II een ERRES toont. Vrijwel alle ERRES toe stellen zijn uitgevoerd in edele houtsoorten 8 modellen In prijzen van Ft. 207.50 tot Fi. 49S> 6 ÊRRiS radtetoesteSien! Dl© woorden passen niet bU dit plaatje! In ons fraaie prijsvraagboekje met prachtige kleurenfoto's van alle nieuwe grres Radio's staan ook 8 plaatjes met 8 bijschriften die verwisseld zijn. Als U ons de juiste volgorde opgeeft kunt U 20'n ERRES radio winnen! —.nu m&tkt U het raglanmouwtfe met MM» <Wek het W'" va3'"" k,!L aonw*'" ,n« u' «,*.,^0... 'fdtóhandeUjr cf ■loer !M ,)n N«om E J38 Adrt Woonplek n*5? s- s'.tvi. z £4-} R. S. STOKVIS ZONEN N.V. ErreTeleutóie Erres fifo/suipers Vrijdag, 14 December *s avonds om 8.15 uur ceuterle door BEN VAN EYSSÉLSTEUN onder de titel; Naar aanleiding van hat zojuist verschenen werkje: „DE WITTE WINGERD VAN FRANKRIJK" door J. W, F. Weromeus Bunkig Toegangska***» gr afdelingen klantenservice en boek handel. 2o etage. Rotterdam PUI 110KEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4