Van vier gespeelde wedstrijden drie overwinningen SPORTUITSLAGEN DDC wijdt nieuwe terrein succesvol in ofé HOY loopt een punt uit op DCV Programma vlot afgewerkt; Schiebroek neemt grote voorsprong Standen in 3de en 4de klas Drinkt U uit 'n lampeglas? SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Schiedamse velden werden alle UIT DE VIERDE KLAS 'gekeurd Bloemhof-DHS 0-3 NHS-Demos 0-1 RCR-WFO-1 Prijsuitreiking bij „De Raadsvrienden" Rockanje- Schiedam 2-2 UIT DE DERDE KLAS UIT DE AFDELING Maandag 10 December 1951 Mdrertenfie LM,) We waarschuwen vooruit: U schenkt het gauwer leeg dar» vol. Het is duidelijk: een echt glas is feitelijk het beste. Geloof ons, niemand is hrutaal, a!s hij steeds het beste neemt. Geneer U dus niet.... eis bij Uw shag Mascotte. Ook Sn de vierde klasse heeft het regelmatige verloop van de compe titie te lijden gehad van het afkeuren van nogal tamelijk veel wedstrijden. SIOD heeft in 4 B een punt ver- geweest. Wel kregen, de Wilton-1 mensen voorat voor de rust de beste scoringskansen, maar door veeial nonchalant schieten leverden deze geen resultaat op. zodat de rust kwam met de stand als waarmede I men was begonnen. J De tweede helft gaf ongeveer een i zelfde spelbeeld te zien. niet dit ver- j schil, dat W.F. 2 min. voor het eind- i signaal door rechtsbinnen A, Schel], nadat deze de bal in zijn bezit had gekregen uit een voorzet van R. Schell, dé enige goal van de wed- l- schraal, want de velden van Excelsior *20. CrsasT DRZ, SFC en Singel- i scoorde. Scheidsrechter De kwartier bleker» rcpii* ZnndaotnnrcAr. ,F>r.ir.n,j .irjRoode verdient een pluim, voor de De oogst In de sector van het Schiedamse lagere voetbal is ditmaal chraal. want de velden van Excelsior kwartier bleken reeds Zondagmorgen te zün afgekeurd, terwijl te elfder nr« op verzoek van EDS de ontmoeting EDS—Martinit door het bonds- bestuur werd uitgesteld. Slechts een viertal wedstrijden, waarbij Schiedam se clubs betrokken waren vonden doorgang. Zo won DHS van Bloemhof met 30. Demos en IVF kwamen ook al goed uit de bus, want beide wonnen met het kleinst mogelijke verschil fl0) van resp. XHS en RCR, terwijl Schiedam het in Rockanje niet verder bracht dan een verdeling der Pttnten (3—2), Tot nederlagen kwam het dos ditmaal voor geen der Schie damse clubs. DHS begon deze ontmoeting met de sterke wind tegen. Dit belette de geelzwarten, niet om direct tot de aanval over te gaan. Een bewijs dat de betere technische vaardigheid onzer stadgenoten een hartig woord- .je mee sprak. Het was dan ook na circa 20 minuten spelen, dat Jac. Kerssemeyer, uit een pass van links binnen A. v. d. Windt, met een ai even fraai schot de score voor DHS opende, 0—1. Mei deze stand kwam de rust. Dat DHS ook na de hervatting heer en meester zou zijn, lag eigen lijk, gezien het spel van voor de rust, in de lijn der verwachtingen. De Rotterdammers werkten wel hard. maar deze konden toch niet verhinderen, dat, toen de Bloemhof doelman na een half uur een schot van rechtsbuiten Roozen had laten vallen, Jac. Kerssemeyer er als de üppen bij was om de voorsprong te vergroten, ft—2. Vrijwel de gehele wedstrijd be hoefde de DHS-doelman er niet aan te pas te komen. Tenslotte zorgde rechtsbinnen. Otrwertmgen er één minuut voor het einde met een goed, hard en PASSAGE „Martin Roumagnac "Wq kennen Jean Gabin en Mar iene Dietrich al langer dan vandaag of gisteren, zodat het ons dan ook niet te zeer heeft verbaasd dat zij beiden juist in één film de hoofd rollen zouden vervullen. Wat dit heeft bewerkstelligd, is van vandaag tot en tuet Donderdag, uitgezonderd Woensdag- en Donderdagavond, te Zien in het Passage-theater, waar .Martin Roumagnac" wordt ge draaid. "Mariene de vampier en Jean, de ongecompliceerde volksjongen, die het in het leven altijd zo bijzonder moeilijk heeft, zij beiden treden naast elkaar niet anders naar voren. Zij is een juffrouw van lichte ze den, die in een yogeltjeswinkel het zwaartepunt van het koopmanschap meer op haar figuur dan op de handelswaar laat vallen en dus een goede boterham heeft Hij heeft het als -eenvoudig vakarbeider ver ge schopt en ten het zich dus best permitteren een villa te bouwen voor de vrouw, welke in zijn leven verschijnt. .Maar waaróm zon zoiets eigenlijk goed gaan? Alles loopt in de war als Marleentje nog een man aan de haak slaat, ditmaal een „be schaafd heer", die uiteindelijk wel weer. £e bons krijgt letvooral op de zédencritiek van. Marleentje maar toch nog lang' genoeg aan wezig blijft om het drama een duw tje in de rug te geven. Spoedig daarna kan dan ook het vonnis van. de filmmoraal worden aanschouwd. Het is te wensen dat het U meer kan overtuigen dan Het ons deed. Huizenveiling In het gebouw van de R.K. Volks bond heeft notaris P. Schaberg een zestal panden" geveild: Tuinlaan 108, in trekgeld 13200; Lange Kerk straat 20, in trekgeld 2000; Broers- Veld 1762. in trekgeld 850; £m- roastraat 13, in trekgeld 800; Lan ge Achterweg 59, in trekgeld 600; Lange Achterweg 57. in trekgeld 700. Op Vrijdag 14 December, des ochtends om elf uur, vindt de defi nitieve afslag plaats. van verre gelost schot voor, dat de eindstand 03 werd. Ook Demos moest voor de rust tegen de wind optornen, waarbij al spoedig bleek, dat NHS al evenmin voordeel zou hebben van de ste vige bries. Goed combinerend trok ken onze stadgenoten herhaaldelijk op in de richting van het Rotter damse doel. maar succes bleef voor alsnog uit. Eindelijk gelukte het dan de jeugdige rechtsbuiten Zwaan om enkele seconden voor het rust- signaal met een goed strak schot het enige doelpunt zoals later bleek van dé wedstrijd te sco ren. In de tweede helft werd de bal als gevolg van het windvoordeel of in dit geval liever nadeel steeds iets te hard door de Demos- spelers naar voren gespeeld, waar door de NHS-verdedigers verder scoren wisten te voorkomen. Door dat ook de NHS-aanvallen weinig of geen problemen opleverden voor de Demos-verdediging. kwam het «inde met onveranderde stand, met als gevolg dat Demos zich als kam pioenspretendent kon handhaven. In een vrijwel gelijkopgaande strijd, bleek WE, toen het eind signaal weerklonk, tenslotte de ge lukkigste te zijn geweest. De wind speelde in deze ontmoeting eigen lijk wel de grootste rol, want van de 90 Kün. speeltijd is de bal zeker ■wel 30 min. buiten het speelveld wijze waarop heeft geleid. hij deze wedstrijd Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de klaverjasvereniging ,.De Raadsvrienden" organiseerde deze vereniging een eerste concours, waarvoor de wedstrijden in de pe riode van 2 October tot en met 2 December in het clublokaal' aan de Hoogstraat werden gespeeld. Zo*n kleine vierhonderd leden van niet minder dan 63 verenigingen uit Schiedam. Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Overschie maakten hier een Jdaverjasje". meermalen in het gezicht van het televisietoestel, dat op de openingsavond juist i rijn vaste uitzendingen vanuit Busstim aanving. Zondagavond waren zoveel kla verjassers naar „De Raadskelder" gekomen, dat er niet genoeg stoelen kondon worden aangeschoven. Voorzitter J. Baay memoreerde de prettige sfeer van dit klaverjas- cóncours en reikte de prijzen uit. De grootste bekér was voor de man nen van Soort Schrumpt De n»n- nen van .Wilton, verenigd in WFV, namen de Amstel-beker mee naar huis.. De Parool-medaille ging naar Smitskamp's Vrienden. De totale uitsla* van het con cours was: 1. Sport Schrumpf 12411; 2, WFV 12314; 3. Opbouw 12190; 4. Pretoria 12098; 5. JanV Vrienden 12080; 6. Klavervier 11970 7. Oude Jongen 11959; 3. WOG 11921; fl. Snort Sin gel 11870; 10. Ons Thuis 11S45; 11. Vogels Vrienden 11845; 12. Ouden van Dagen 11779; 13, Smitskamp's Vrienden 11770; 14. Jaap's Vrien den 11762. Een beter spelend Schiedam heeft het in Rockanje niet verder dan een verdeling der punten kunnen bren gen. Ondanks tegenwind scoorde Rockanje na 20 min. spelen het eerste doelpunt, waarna de Schie- dam-rechtsbinnen Stolk een kwar- tier voor de rust door de Rockanje- i verdediging liep om na een schijn beweging de partijen op gelijke voet te brengen, 11. Na de'rust werd het reeds na vijf minuten 2—1, toen een der Rockan- je-aanvallérs de bal met de hand meenam hetgeen de referee ont ging en vervolgens in het Sehie- dam-net deponeerde. Een kwartter later was de stand andermaal gelijk, toen J. v. Gent met een goed schot de' Rockapje- doelman voor de tweede maal het nakijken gaf. De Scbiedara-aanval- ïen bleven het gevaarlijkst, maar tot het maken van doelpunten kwam het toch niet meer. Een kleine Schiedam-overwinning zou hier wel op zijn plaats zijn geweest Trots heeft het elftal van DDC zich opgesteld voor het pas ver nieuwde chibkuis om straks met CCn fikse 40 overwinning het nieuwe veld in te tetjden. Door de overwinning van Wasse naar cp HBC (2—0) en het niet spelen van Excelsior '20 bedraagt de voorsprong van Wassenaar nu 4 pun- In vlot tempo wordt het programma in de afdeling Rotterdam van de KNVB afgewerkt. Ook gisteren waren er niet zoveel afkeuringen, slechts vyf van de achttien vastgestelde wedstrijden konden geen doorgang vin den. Sommige elftallen hebben al tweederde van de te spelen wedstrijden achter de rng. In A blijft de spanning onverminderd voortduren. DJS houdt nog steeds de leiding door een grote overwinning °P Nestoro. DHS bl|jft echter goed volgen. Hiervan werd Bloemhof mei 3^-0 het slachtoffer. plaats op dé ranglijst. Demos deed goéd werk door N.H.S. twee pun ten afhandig te maken, zij het door de kleinst mógelijke zege te behalen. Doordat Sportvogels in de 2e klas A te Vlaardingen een punt aan RKWIK liet en .Zuiderster van Sunrise met 40 won, voegde Zui derster zich by het leidende péle tan. Hurricanes heeft voor de tweede maal van L.M.O. -gewonnen, dit maal met I—3, waardoor het op de derde plaats blijft staan. Ons Huis kon rich op eigen terrein Noorderkwartier niet van het lijf houden en ging 'met 03 ten on der. Schiebroek was in de eerste klas B de enige thuisclub, die de over winning behaalde en.wel op Wico. Er werd een 3—1 overwinning ge noteerd. Schiebroek heeft' op AVO en ODI een aardige voorsprong. Laatstgenoemde clubs trokken te gen elkaar ten strijde. ODI zege vierde met 12 en bezet thans de tweede plaats. Activitas heeft zich- aan de laatste plaats weten te onttrekken. Zij trok naar Ba rendrecht om daar dè'club van die naam ie .bekampen en- rij slaagde erin met 14 de winstpunten in beslag te nemen. RCR, datWF ont ving, zag zich met Ó7I door de oud-tweede-klasser geslagen. i DOK werd in de eerste klas C voor een lastig karwei gesteld om OuÖ-Beijerland, de koploper, zo goed mogelijk partij te geven.- De Rotterdammers zijn daar ongetwij-- feld in geslaagd, maar verloren niettemin met 1—2, Onit, dat Roga met 3-^-2 de winst uit handen nam, is van de derde- naar de tweede plaats opgeklommen. Germinal heeft Tediro. in de eerste klasse D een poets gebak'-* ken door haar met 4—1 in het zand te doen bijten. Door- deze overwinning steeg Germinal een Dilettant verstevigde haar posi tie-op de eerste plaats in de twee de klas B. door DESV een neder laag van 30 toe té brengen. AVS zit haar ephter gevaarlijk -op de hielen, want ook rij trok in haar strijd tegen RWB (51) aan het langste eind en blijft daardoor goede tweede,., vooral nu DKShet tegen Blij dorp met 41 moest af leggen:," ten op nummer twee. Leonidas, dat het in deze afdeling wel heel moeilijk heeft, verloor nu weer; met 1—0 ;vanWP» In de darde klasse C zijn de wed strijden Hille sluisPapendrecht en VDL—Olympia wegens slechte ter reinen. niet, do or ge gaan. In de overige vier' wedstrijden was alleen, voor HOV dé volle buit bestemd. Het won met 21 van Flakkee -en liep hier door een punt uit op de naaste con current DCV, die met een puntloos gelijk spel tegen De Hollandiaan ge noegen moest nemen. Spartaan '20 leverde een verdienstelijke prestatie door thuis met 1—1 tegen ODS gelijk te spelen. VOC heeft in afd. D goed werk ge daan door DCL op Charlois een 00 gelijk spel af te dwingen. Zo "ook The Rising Hope. dat Moordrecht een 20 nederlaag te slikken gaf. LSV verliet voorlopig de laatste plaats door een~03 overwinning op Dub beldam. In de Overmaasse derby DHZ—De Mussen trok- de thuisclub aan het langste eind, 5—3, ruststand 51. Hierdoor is DHZ weer met Slïe- drecht gelijk gekomen, dat echter een wedstrijd minder heeft gespeeld. De overige wedstrijden in deze afdeling gingen niet. door. Daaf Drók, trainer van DDC, had -natuurlijk weinig moeite met de aftrap. 3e klasse A Blauw-Zwart 12 21 3e klasse D 4e klasseC le klasse A Xe klasse C 32 Z0 O. Beijerland 12 1217 °nLt 12 ;1S "5R5. 12 12 DOK ii ROGA Satumus 1 Zw. Wit 1 Gr. Witten I Singelkw.' 1 te klasse D 12 10 42 4 12 4 DJS DHS;. Hurricanes Schiedam Rockanje LMO Noorderkw. Ons .Huis Nestoro Bloemhof le klasse B Schiebroek li" 18 ODÏ 11 13 GliZ AVO 12 15 Dèmos Florissant 11 13 Tediro Barendrecht 12 13 NBS WF 13 13 Germinal Activitas 13 9 Soag RCR 12 8 Eureka St. Lode wijk 11 7 Sfc Wico 12 7 JProgress 12 17 II 16 11 11 11 18 12 16 11 14 12 14 12 13 10 11 10 6 10 3 12 16 12 16 12 15 12 14 12 13 12 11 12 11 Hillegom VIOS TYBB RKAW Archipel HPSV EMT Postduiven H. v. Holl. 12 Roodenbtirg 12 Rijswijk 12 Seklasse B Wassenaar 12 :'"21 Excelsior '20 11 Laakkw, LFC WP Slieörecht 11 17 BTC 12 17 Poortugaal DHZ 12 17 DDC 12 17 FSV-Pret. DCL 12 16 RVC 11 16 Martinit Mussen 32 12 DHL 12 14 EDS Rising Hope 32 12 Het Koorden 11 13 SMV BEC 11 11 Voorburg VOC 12 11 Transvalia Schoonhoven 10 9 Quick Sfc. Moordrecht 11 9 Oiïveo LSV 12 8 Slikkerveer 10 7 Dubbeldam 11 7 4e klasse A Wilhelmus 12 ,22 ASC 12 19 17 LugöuÉum 12 17 W5B 12 16 Lisse 12 14 Cone. fH) 32 13 HWD 10 11 Dindua 12 11 Zwervers 12 8 DZB 10 7 OW 10 7 Aeolus 12 7 WSW 12 21 21 15 10 14 11 12 12 12 IX 11 13 XX 11 H S?C li Warmunaa - 9 TH3 8 Gr. WiJIem H 12 7 Teylingen. 5 DCO 4 Rouwkoop GDA Westerkw. 12 Zandvoortm. 12 Woerden 11 Alphen, 11 HBC 12 Leonid as 12 Se klasse C 4e ^asse B HOV 12 ZO Celeritas DCV12 17 •s-Gravenz, VFC 11. 14 Cromvllet JDS 11 13. Naaldwijk Papendreciit 11 12 Ra va Spart. "20 - 12 12 Spoorwijk Hollandiaan 11 11 Maasstraat VDL SVV? Hillesluis Oljmipia Flakkee •11 11 11 8 Delft'ir Duno H'berg Siod SVH Westlandla Texas VDV Zw. Blauw 4e klasse D 19 1? GSV D DRL Tonegido St. Volh. ft it Concordia 12 10 PDK H f L. en S. Belvedère Te Werve 12 HDV 11 DVC 11 Kranenburg 12 4de klasse E 4e klasse H Waddinxv. 12 21 Merwecfe 11 .35 VEP 12 15 Ammerstol 12 13 DSO 12 12 Alphia 11 11 Meerburg 11 11 Haastrecht 12 10 Unio 11 9 Stolwijk 10 7 Moercap, 32 7 Oudewater 10 6 Gouderak 4e kiasse G 12 21 C^KC 12 20 Nieuwenh, 12 16 Nado-V. 12 13 Dirksland 12 i2 Hermandad 33 12 Uzsus 12 11 DEH 32 10 12 9 131011 li 7 HiUesIuis Ti" e VND RDM 11 18 11 15 11 14 12 13 10 12 11 12 12 11 31 10 31 8 12 8 12 17 10 14 SSW 12 16 11 13 Alblasserd. 12 15 11 12 Hardinxveld 12 14 11 12 Bolnes 12 13 12 12 RCD 12 13 11 11 Lekkerkerk 11 12 12 11 's-Graverrd, 12 11 11 10 Zwijndrecht 11 10 10 8 OSS 12 9 11 7 Strijen 12 7 12 3 Geluksvogels 12 5 overd door tegen Delft met 1—1 ge lijk te spelen. In 4 C was DDC aan de feestelijk heden ter gelegenheid van. liet in ge bruik nemen van zijn nieuw terrein verplicht een overwinning- te be halen. VDV werd met 40 het slacht, offer van deze stemming. ETC ging echter ook door met het behalen van overwinningen, 2—5 tegen Oliveo, zodat er in de situatie aan de kop •geen wijziging ia ontstaan. RVC dat Voorburg met 10 klopte, blijft mét slechts een punt.achterstand en een wedstrijd minder gespeeld wel de ge vaarlijkste concurrent voor do leiders. Zwart Blauw schoot uit zijn slof en sloeg Quick St. met 2—4. DHL blijft het Goudse GSV op de voet volgen. In de derby tegen St. Volharden trokken de Linker Maasoeverbe woners met 1—4 aan het langste eind, GSV won met 4—2 van Kranenburg, Belvédère leverde een goede presta tie door tegen Tonegido een 0—0 ge lijk spel te bevechten. Waddinxveen gaat in E met rasse schreden naar het kampioenschap en sloeg ditmaal Oudnwater met 6—0. Gouderak. de hekkensluiter leed maar liefst een 18 nederlaag tegen Ammerstol. Martinit speelde niet in 4 F en verloor daardoor de tweede Plaats aan FSV Pretoria dat met 31 van Dindua won Aeólus, dat tegen de leider Poortugaal met 3i verloor is naar de laatste plaats afge zakt en staat nu gelijk met Wit Rood Wit, dat een I0 overwinning op HWD behaalde. SMVOW eindigde in een 21 overwinnïg voor de thuis club, Nieuwenhoorn liep met het spelen van de achterstallige wedstrijd in 4 G twee punten in op de leider CKC en staat nu nog drie punten achter. Het won met 41 van Hellevoetsluis. Dirksland raakte wat achterop door een 1—2 nederlaag tegen PFC, RDM begint er wat beter in te komen. Door het 44 gelijk spel tegen DEH liep het 1 punt in op VND, dat met 0—2 klop kreeg van Nad o AT. Merwece heeft in 4 H ontzettend geboft, want hoewel het met 21 van RCD verloor, behield het toch de voorsprong van twee punten op AJblasscrdam, daar deze „club met 31 in het zand moest Bijten tegen 's-GravendeeL Zaterdagmiddag KNVB Koplopers spelen gelijk in 3A In 3 A waren de gelijke/pelen vaa de drie kopploegen opvallend. Zwa luwen V moest aan Noord wijk een punt laten 1—I, Rijns burg Boys kon de Monsterdoelman niet passeren, maar hield, zelf eveneens het doel schoon en Quick Boys kon het bij Ter Lecde ook niet verder brengen dan een. 1—1. gelijk spel, Ter Leede staat nu met twee wedstrijden min der gespeeld nog slechts een punt achter op Die Haghe, dat met 4—1 in Excelsior P rijn meerdere moest erkennen Doto, dat heel aardig de leiders volgde in 3 B, is door de 43. neder laag tegen VVGZ wat achterop, ge raakt. SSSK dat met l—4 van Excel sior M won, is nu 3 punten voor op nummer twee NSW, dat nu echter al drie wedstrijden minder heeft ge speeld. Bij Sunlight—Gr. Lindt wer den 10 doelpunten gescoord, waaxran de thuisclub er echter maar vier scoorde. Oranje Wit deed het al heel goed en behaalde twee kostbare pun ten door de 14 overwinning op Capellc. De strijd aan de kop in 4 A duurt voort, 's-Gravenzande, PPSC en TOGR wisten alle hun wedstrijd te winnen, resp, van Ornas (31), RSM (0—3) en WOE (6—0!). Een tegen valler voor Orna5 en RSM, dié ml wel definitief als candidaten voor da bovenste plaats rijn uitgeschakeld. Onderaan de ranglijst kwam al even min verandering, Semper Altim ver loor met 10 van HTSV en Jodan Boys, dat met eèn gelijk aantal pun ten maar een wedstrijd minder ge speeld de rode lantaarn voorafgaat, verloor met 2—1 van JAC. In 4 B heeft Zuidland rich moei zaam door een 3—3 gelijk spel iegen VVE op gelijke hoogte met de leider van. verleden week, Hoogvliet ge hesen. Doordat" het een wedstrijd minder heeft gespeeld staat het nu aan de leiding. SHO verliest door de 1—0 nederlaag tegen HBSS aanslui ting met de kopgroep. Zwart Wit steeg enkele plaatsen op de ranglijst door de 51 overwinning op ZWSH. Wegens het niet opkomen van da scheidsrechter ging Hoogvliet—Uni cum niet door. WATERPOLO COMPETITIE ZJtO. Dames: afd. A: HZ en PC—Rotterdam -0. D. ShellDockyard 40; heren. afd. SZC—VZC 2—2, B: ZPC—GZC n.d, C: RZC 3—GZC 4 3—2. P: RWV—SZC 3 7—0. E: RZ en PC 2—Sparta C 3-3. Adsp.I SVH—RZC 7—0. Voetbal west n Tweede klasse A RFC—CW 2—0 V'schaar-EBOH »-j, VCS—ONA 2—3 VeloxDFC i—f Tweede klasse B Qülck—Unites 6—11 Fluks—CVS 0—3 Gouda—VU C 2—4 LeerdamExcelsior r—3 Scheve Oin genCoal 3—5 3e klasse A VIOS—Blauw Zwart 0—5 BoswijkArchipel TYBBBMT Boodenbuxg—HPSV Postduiven—Hilleg. Derde klasse B Zand m-Laakkw. VVP—Leonidas LFC—Westerkwart. W assena ar—HBC Derde klasse C Boll and!aan—DCV HOV—Flakkee Spartaan "20—ODS SVW—VFC Derde klasse D Dubbeld am—LSV 3—2 4—0 3—1 2—0 0-l 1-v 3-3 2-0 0-3 DHZDe Musseben 5—3 DCLVOC 0—o The Ris. H,—Moordr. 2-0 Vierde klasse A DCO—WSB 2—2 Gr- W. H-Vac.ASC l—4 LlsseLugdunura 3—X Rouwkoop— TetJling. 2'l SJCTHB I— Wilhelm.Cone. <H.> 1—0 Vierde klasse B Cromvliet—Celerit. 2-4 SIOD—Delft 1—1 'S-Gravenz.—RAVA 8—3 Naaldwijk—Maasstr. 5—3 Vierde klasse C DDCVDV 4—0 Quick St.—Zw- BI. 2—4 Oliveo—BTC 2—6 RVC—Voorburg i—0 4e klasse D Te WerveConcord. 3—1 Belvédère—Tonegid O—O GSVKranenburg 4—2 St. Volh.—DEL 14 PDK—Lenig en Sn. 2—1 Vierde klasse E Waddfnv.—Oudew. 1> Gouderak—Am. S.V. 18 UNIO—Meerburg 3—3 Vierde klasse F Wit Rood Wit—HWD l-O SMVOW Pretoria—Dindua Poortugaal—Aeolus Vierde klasse G Dirksland—PFC VND—NADO RDM—DEH Nieuwb-Hellevsl. Vierde klasse H OSS—Bolnes RCD—Merwede s-Gravend.-Alblass. SSW—Geluksvog. S tr ijen—Har dinxv 3—3 4-2 3—l 1—2 2—3 3—1 2—C 1—3 4 e klasse B JAC—Jodan Bóys 2—1 's Gravenz.SV—Ornas 3—1 RSM—PPSC 8—3 HTSV—S. Altlüs 1—n TOGR—WOR 6—0 4e klasse C Zuidl.-VVE 33 HBSS—SHO l—O Zw. Wit '28—ZWSH 5—1 HoogvI.-Unlcum Sch. n.o. Res, 3e klasse B CSVD 2-Exc, M 2 n.d. ZWSH 2HTSV 2 1-2 Monster 2—HBSS 2 8—1 Zwal. 2—JAC 2 Z-g Zw. Wit 23/2-VVGZ 3—2 Res. 3e klasse C Doto 2TOGR. 2 3-2 SSSK 2—Koz. Boys 2n.d. SHO 2—Exc. P 2 0—3 AFD. ROTTERDAM ie klasse A Bloemhof—DHS WEST II 3e klasse A Exc. PDie Haghe 4—1 Noord wijkzwal. 1—1 Ter Leede—Q. Boys 1—1 ARC—CSVD 4—3 Rönsb. B.—Monster 8—0 3e klasse B Capelle—Or. Wit 14 Sunl.—Gr. Lindt 46 NSW-RWH Sch. n.o. WGZ—Doto 4—3 Exc. M—SSSK 1-4 i'j emiiui—v i io Hockanje-Schiedam DJS—Nestoro LMO—Hurrdcanes Ons Huis—Noordkw. le klasse B AVO—ODI Barendrech t—Actfv. RCR—WF Schiebroek—WlcO le klasre C DOK—Oud Beijerl- ONIT—Roga le klasse D NBS—Demos Germinal—Tediro 2e klasse A RKWIK—Sportvog. VoorwaartsSVDP Zuid er ster—Sunrise 2e klasse B AVS—KWB Blij dorpDKS Dilettant—DESV 6t L—3 8—3 2e klasse C Hekelingen—Vierp. 3e klasse A HBBOBR 2—5 1—I 4—1 3e klasse B Croosw.Babbersp. RJBOHW 3e klasse C Res. Ie klasse A CW 5—RFC 5 Feijeno. 5—Coal 5 HDVS 5—Excel. 5 Res. ie klasse B Excels. R 6—Fort. 4 t Feitenn. 6—RFC 5 5 The Ris. H. 2—VDL 2 J Res, Ie klasse C Feijeno; 7—DCV 3 4 Sparta 7—VOC 3 Res. le klasse D DZB 2—Dindua 2 Hilleg. 2—Noorden 2 OVV 2—DDC 2 l Siod 2—Belvédère Res, le klasse E Nteuwenh. 2—DRL Poortug-2—Transv 3 Res. le klasse F HOV 4— Excels R VFC 4—VDL 3 i Res. le klasse C DHZ 5Schiedam 2 St. Lod. 2—DRZ 2 Roga 2—DJS 2-, Res. Je klasse H Hurricanes 2—AVO 2 Satumus 2-Schiebr2 1—0 I—0 8-3 Re3. le klasse I Sunrise 2—DSC 2 Res,. 2e klasse a CW .6—HDVS 6 Leomüas 2—Feben. 8 Nept. 7—Overmaas 5 2 The Ris. H 3RFC 7 1 Res. ,2e klasse B Nado V. 2—Feijen. 9 VOC 4—CVV 7 Res. 2e klasse C TOW 2—Sparta 10 Res. 2e klasse-D gt Volh. 8—Dind. 3 Res, 2e klasse E Progress 2—DHZ 6 Res. 2e klasse F Noorderkw. 2rNHS 2 Res. 2e klasse G Progress 3-RKWIK2 Tediro 3—LMO 3 ZW. Wit 2Saturn, 3 Res. 2e klasse H Schfebr. 3—HWS 2 Res. 3e klasse A Overmaas 6—HDVS. 7- Res. 3e klasse B Overmaas 1—SW 10 Bes. 3e klasse C Belvédère 3—Sfcxl 3 Bolnes 3^DZB 3 HOV 5—Flakkee 4 Res! 3e klasse D Pretoria 5—Muss. 3 Res. 3e klasse E Aeolus 4—Dindua 4 St Lod. 3—OW 4 Ursus 4—Noorden 4 6—0 0—2 6— 1—1 0—3 4—0 7—0 7—1 2—1 2—3 3—1 O—2 5—2 6-0 1—3 0—1 2—4 3-0 iRes. 3e klasse F ODI 3—SFC 3 Res. 3e klasse G The B. B- 2-Sportv. RWB 2—WCK 2 Res. 3e klasse H Tediro 4—DESV. 2 Res. Se klasse I RKWIK 4—ASB 3 >5—J Res. 3e klasse J Pantser B- 2—NRC 2 3—2 ZVC 2—SVDPW 3 Res, 4e klasse A Exe. R. 0—Overjn. 810— Feijeno. 12-^Xerxes 3 3—4 CVV 9—Sparta 12 0—7 Res. 4e klasse B Feijeno. 13—Coal 7 3—1 Res. 4e klasse C- Feljeno, 14—Nado V 3 i— WRW 3-Nteuwenh. 3 5—? Res. 4e klasse D Leonid. 6-Spart, '20 8—1 VOC 6—Feijeno. 15 5— 'Res. 4e klasse E RDM. 4—Excels. R XI i—j St Volh, 4—VFC 7 1—3 VOC 7—TransvalJa 4 4—2 Res.'4e klasse F Bolnes 4—DZB 4 2—5 DIIZ 8— Nado V. 4 1° HOV 8Hion 4 8—3 Hiileger6b. 4—Slod 4 4—2 Hellcv. 4DHL 4 '5 Res. 4e klasse G Aeolua 8—DHZ 10 DZB 5—SMV- 5 Nado V. .5—DDC 4 Res. 4e klasse H Pretoria 6—VND 5' 1—2 1—2 2—3 Z—1 0—6 Res. 4e klasse H Dindua 6—Wico 3 Res. 4e klasse J Nestoro 3—ONIT 3 i-ri Noorderk. 3Germ 4 4— ZW. Wit 3—Demos S 6—1 Res. 4e Klasse K Hurric. 4—DHZ 4 4—1 ODI 4—Nleuwenh. 4 3—3 Res. 4e klasse L ONIT 4—LMO 5 RVVB 3—Zuideist. 3 i— Sportv. 8—Activlt. 4 4—1 Res. 4e klasse M St. H. 3— SVO 2 3—6 Res. 4e klasse N OBR 2—Kortenaer 2 3—3 Res. 4e klasse O RJB 2OML 2 O—3 Res. 4e klasse P Germin. 5—TOGB 5 J—'f AVO 4—Zuiderster 4 3—J DRL 6—Schiedam 5 X—j Hes. 4e klasse Q Kortenaer 3—Radio 3 6—? ZATERDAG- AFDELING TSB—Spbkenisse ZBVH— Energie B. DVO '32Bolnes Libert asMF B 2e klasse A Vlaard.—Melissant MW 27—Groen W. R 1—4 RozenburgGTB 21 2e klasse B Barendrecht—HCSZ 3—3 3e klasse A GSV Sero—GSS 1—1 1-0 3—1 0—3 0—1 3e klasse B WIAStcdos 3e klasse C GOZHeinetioord The B. St.—Futtersb. Tediro^Progress SUkkerv.—Piershil S Res. Ie klasse A HVO 2—Zwaluw. V 3 Res. le klasse B RWH 2—Capelle 2 f WOR 2—TOGR 3 Res. 2e klasse A Energ. B. 3—GSS 2 HVO 3TSB2 1 Res. 2e klasse D Bolnes 2RSM 3 Res. 2e klasse E Zuidz. 2—Barendr. 2 Res. 3e klasse B HCSZ 2WHR 2 Res. 3e klasse C RPP 2GSV Sero 2 Res. 3e klasse.D WIA 3—HCR 2 l Insulinde 3—RZ 2 6 Res. 3e Klasse H Heleno. 3-NSW 3 0 Zinkw. B 2—SUk. 2 1 JUNIORAFDELING Klasse A Aid. 6 The R. H al—St. V a 3 Klasse A Afd. 7 Florissant aEDS a Klasse A Aid. 8 Exc R a2—Xerxes a2 1 Feljen. a2—HDVS 22 2 Klasse A. Afd-9 Sparta a3Feijen. a3 1 Klasse A. .Aid. II DHZ a3—Sllkkerv- a 8 Spart. '20 ,a2—Mus a2'' 0 3—3 0—5 2—2 2— Klasse A. Afd. 12 Feljen. a8Aeolus a3 Spart '20 a3Nep. a5 Klasse A- Afd. 15 DEH a—Zuiderster a rjvIO a—Belvédère a Klasse A. Afd. 16 DRL a—Gr. Witt, a Rhoon a—Spart 20 a4 Spijken. a—DCL a2 Klasse A. Afd. 17 ZW, V a2—RKWIK a2 Klasse A Afd. 19 Overm. a2-Hillesl. a2 Overtn a3TOGR a3 DCV a2— Leonidas o2 Hockey WEST J—H) 1—3 4—1 3-0 1—0 0—1 A'dam—HUM HGC—Laren TOGO—SCRC HHIJC—Gooi Be Fair—BHHC Prom, klasse HHIJC H— MKHC HGC ni—Vict. 2e Klasse Kiev.—Aeolus II TOGO Ill- Tempo 34 II Gr. Geel II— Tempo *34 I HDM III—Leon. WEST Dames le klasse HHIJC—Rood Wit Be Fair—A'dam BDHC—TOGO H'euinGooi Prom, klasse Leiden—Aeoïu». Leon—BDHC in 3—1 0—J 5—0 3—1 3—0 0—2 8-3 Tempo '34-G. Geel II I—I HHIJC HI-Asvion 1—3 Handbal Hoofdklasse AnimoOljnnpla 3—5 TumlustDuindigt 3—0 AHCHMS 3—1 2e klasse B Excelsior—Vir. et Cel. 6—1 Res. le klasse 1-0 2-0 3-0 AHC 2—Tumlust 2 HMS 2—Duindigt 2 Hygiea 2—Olympia 2 Res. ,2e klasse SOS 2Dynamo 2 HGV—Hellas WEST B le. klasse Hellas 2—Olympia Wings—CWP 2e klasse A Èsdo-Wodo Wlk-Phoenix W. Fij en.—Meeuwen 2e klasse B Excelsior—Roda V—2 Res. le klasse Hellas 3—VIres et C. 2 7—0 Bes. 2e klasse Hellas 4—Tumlust 2 9—6 10-6 3-6 9-2 SOS 2—Wings 2 I HN •.-•

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6