iorks haven...o en spelen Stalin in de kaart .Koning Joe 'J Gangsters beheersen \en,OomJoe j XTv 1 i Eerste overwinning in dit seizoen van Barna éénmaal Groots spel van Co Hoógendoórn Handige oplichter tegen de lamp gelopen Prof. Beel beëdigd Drie Duitse staten stemmen voor samensmelting Maandag 10 December 1951 9 IJ ET prachtige beeld 1J va.n New Yorks haven, de grootste van de wereld, Is altijd weer een vreugde voor het oog, of men nu met een van dê schepen va n onze. Holland'Amerika- Lijn aankomt af ver trekt, een tochtje met de schitterende veer boot naar het Staten- Eiland of hei Vrijheids beeld' maakt, of slechts door- het gewemel van de pieren en straten slentert. Madr wanneer de nacht valt, verandert het beeld snel. Dan wordt het havendistrict een byzonder gevaarlijk oord. Nergens in de Verenigde Staten worden zoveel moorden, die bijna altijd onopgehelderd blijven, gepleegd als daar. En meestal gaat Het daarbij niet om, over vallen op toevallige voorbijgangers,' maar om achterbakse en meedogenloze schietpartijen, die maar al te bekend zijn uit de gangsterfilms en -verhalen. Verder zijn daden van Terreur, diefstallen, verduistering en andere misdaden er aan de Orde van de dag. En ook stakingen zijn er een regelmatig weerkerend euvelDat is geen toeval. Want altijd, wanneer cr een staking in de New Yorkse haven heerst op het ogenblik dreigt er weer een), die grote delen der scheepvaart lam legt, duikt achter hèt sociale conflict dè grijn zende tronie van het gangsterdom op, Het intéressante daarbij is, dat de stakingen veelal gericht zijn tegende vakvtreni- gingsleiders. De regering kan zich daarom niet bék ommeren. Voor haar is een staking een staking, een stillegging van de scheepvaart en haar onderhandelingspartner is liet vakbonds- bestuur. Het is niet nódig, htër in te gaan Op de eisen, die de New Yorkse havenarbeiders in economisch opzicht stelten. Belang wekkend voor een Nederlandse lézer ts slfedits, dat de New Yorkse haven een heel wat vreedzamer en fatsoenlijkér beeld zou biedenindien de leiding van de vakbond niét tot de mis dadigste en coruptste besturen behoorde, die óóit dé naam van. een arbciderstretueging Hééft geschaad. De meeste Amerikaanse vakverenigingen worden uitstekend geleid. Maar er zijn ook enige vakverenigingen, die door en door verdorven zijnEen van de ergste is de „International Longshoremen's Association" én spéciaal h&ar Ne to Yorkse af deling, Hoe dat is gekomen vertelt een rrtèöetwerker in neven staand artikel. NEW YORK. Toen op zekere dag plotseling het drankverbod werd opgeheven en de alcoholsmokkelaars en clandestiene "dis tillateurs brodeloos werden, zagen, deze lieden naar andere mogelijkheden om. De opbloeiende arbeidersbe weging scheen hun een uitstekende kans te bieden. Hier was een gelegenheid, machtsposities te veroveren en zich in de dik wijls met geweld geladen conflicten te mengen. De arbeiders verwijderden deze onwelkome gasten in de meeste gevallen snel. Maar aan de dokwerkers, die hier in de rijkste haven der aarde in- en uitladen is dat niet gelukt. Als losse arbeiders wer den zij tegelijk het slachtoffer zowel van onscrupuleuze scheep vaartmaatschappijen als van op eigen gewin, beluste vakvèr- enigingsleiders. Da politie, het gemeentebestuur litie. Maar niemand waagt het de cn de zakenwereld van New York Wéten niet goed, wat er aan de hand is. Maar zij zijn tot nog toe niet in staat geweest er iets. aan te veranderen, dat de pieren van New York, zoals in een offiu'.êel rapport verklaard wordt, „door bandieten worden beheersi." ui.-tm» cc,. v.ireïll Een uitstekende beschrijving van Ryan""tot nog tol*gevonden. "Eat ■$.f Vol vans opgave van Dirk zwagers *kheepsagentuur - N.V. te Maassluis zijn -gedurende de afgelo- >en week 299 schepen metende J15.092 n.r.t de Nieuwe Waterweg binnengekomen; tegen 305 schepen i.metende, 522.155 rur.t. in dezelfde j week van verleden jaar.-Sedert 1 i' Januari 1951 zijn aangekomen 14.454 i schepen metende 24.21+109 n.r.t. tegen 13.476 schepen- metende 211294.337 nj-.t,. in dezelfde periode van verleden jaar. Advertentie LM.) de sigaret methet. grootste aantaj vaste rokers] (Van Onze tafeltennisredactebr) Barna verrichtte tégen MÏTC een uitzonderlijke pres tatie, wélke Co Hogend oom en de zijnen zeker de moed kan geven om de komende tweede helft van de compc- iïiie met een gerechtvaardigd optimisme tegemoet te zien. In korte tijd hadden de MTTC-ers, vnl. dank zij Klinken berg, een 4—1 voorsprong verkregen. Stóp, ze! Klaas Huberts en hij maakte er dóór een overwinning op Knip- schlld 4—2 van, Stop zei ook Spijkerman en hjj bracht de stand óp 43 door eeü zege op Van Elzen. Dan möet hét ongelofelijke tnaar geheureH, dacht Co Hogendoorn, en hij bracht belde partijen op gêiyire voet door eveneens over Van Elzen te zegevieren. Spijkerman klopte daarna ook Knipschild en het dubbelspel maakte de eerste overwinning van Barna in dit seizoen tot een feit. Een Sparta zonder Cor du Buy bleek toch nog te machtig voor Well Shot. Gijs van Breemen, die het genoegen smaakte Wim Stoop de eerste nederlaag in dit seizoen toe 'te brengen, .moest gedogen, dat Sparta met eön 64 zége haar huls terugkeerde.: Wifra daaren tegen moest het hoofd buigen-voor Quick, dat in Gtius Broné dè gróte man vor,d. Deze scoorde voor Quick driemaal, waarbij hij ook Roel Willcmstein dé vlag deed strijken.. In de Overgangsklasse leverden Wifra 2 en Wibo een strijd, welke het aanzien volkomen waard.was. Jan. Hoogendoorn, de Nederlandse jeugdkampioen vond in Jaap Wil- lemstein een waardige tegenstan der, maar wist toch een overwin ning teboeken. Met Aad Eden- burg en Wim Derks had hij aan zienlijk minder moeite. De veel belovende Bertus van der Spek moest inf. jaah Willemstein voorr, loplg nog "zijn meerdere.-erkennen. De Wifraiien'daarentegen zege vierden iéder' Ver H. Jacobs, waarbij Wjm Derks zekér meer dan tevreden mócht zijn. Een dracht won van Wifra 3. In'de eerste klasse afd. A is met de wedstrijd tussen Feyenoord 1 en Rono 2 hét programma van de eerste helft der competitie ver werkt. Het feit echter, dat Feyen oord hier de volle buit wist bin- hén te halen i? van grote bétekè- ms, omdat daardoor de strijd rond de bezetting van de laatste plaats volkomen open is geworden. Drie mams, nl. Feyenoord, Eendracht 2 en Wifra 4 sluiten de rij met een gelijk, aantal punten, terwijl er voldoende'gevaren -aanwezig zijn voor Xerxes 1 en Rono 2, welke tèams slechts een punt voorsprong -hebben op de drie lager geplaat sten. In afd. l B is de situatie wat overzichtelijker. Hier zal Victoria 1; dat aanmerkelijk ver- ^v3K.t -.werddoor het gemis van J--Brandenburg, waarschijnlijk de rekening moeten betalen. Voor de overige teams schuilt er derhalve sléchts weinig degradatie gevaar meer in het verdere verloop van dércompetitie terwijl de bezetting v&n de' eerste plaats met het daar aan .verbonden afdelingskampioen- sc,hap. een aangelegenheid -is ge worden tussen .SVA 1 en Rotter dam X, waarbij SVA tengevolge yah'de komende versterking in de twfede helft de beste papieren beeft, "-r In de tweede klasse brachten ie uitslagen geen enkele verandering m de bestaande situatie. de „vorstendommen", waarin de gangsters het havengebied van New York hebben verdeeld, werd onlangs gegeven door de bekende Amerikaanse' journalist Malcolm. Johnson. Wij citéren: „Zo worden de pieren aan gene zijde van de 42ste Straat, aan de Westzijde van Manhattan, gere geerd door de bende van Mickey Bower, sen beruchte tuchthuis boef. De groep, die het oude Chel sea-district als zijn gebied be schouwt. staat onder de beroeps misdadiger Tim O'Mara en de Greenwich Village piers van. de l'lde Straat tot Cedar Streét be hoorden John M. Dunn, tot hij op de electriscbê stoel stierf. Zijn partner Edward McGrath is er thans de baas, Andere dokken worden beheerst door Italiaanse gangsters, van wié dé bekendste zekere Anastasia is, dié geheim zinnige betrekkingen onderhoudt met Costello en anderé centrale figuren uit de onderwereld, die in het onderzoek van het .Kéfauvér- comité steéds weer genoemd wer den." „King Joe" _Eyan Wel de .grootste schuld aan de Anastasia één „grote anti-commu- heersende wantoestanden draagt dc nistische strijder" noemde, schreef leider Van de vakvereniging der de „New York Püst" over de 'vij- dokwerkers, Joseph F, Ryan, door andeti van „King Joe" naam van Mr X. uit te spreken. Want het bewijs ontbreekt om de ze Mr X, een vooraanstaande za kenman, voor de rechter te bren gen. „Uncle Joe" Slechts éên tegenstander hééft was en dit is het tragische aan de zaak, de leider der dokwerkers aan de Oostkust, Harry P. Bridges, die zijn mensen uit Ryan's vak vereniging bevrijdde. Daarop for meerde hij zó op politieke basis om Zo te zéggen in de naam van „Uncle Joe" (Stalin, zoals hij door de Amerikanen genoemd wordt). Maar men moet toegeven, dat men in de dokken van het Westen géén gangsters' meèr vindt. Bridges, een Australiër, tegen wió op grond van zijn communis me talrijke deportatieprocessen aanhangig zijn gemaakt, wordt rui door Ryan, die de stemming van het Amerikaanse volk uitstekend wéét te gébruiken, geschilderd als een. duivel, waarmede vergeleken zijn gangsters ware engelen zijn. Maar toch...beeft Bridges steun ge kregen én wel van even onver wachte.. als; onverdachte zijde; van een aantai katholieke priesters, dié al jaren in de havendtetrictén van het Wésten wérken en ér niet voor Zijn teruggeschrokken,... de. partij van dé onderdrukte .dok-" wèrkèra te kiezen. Dit is niet zon der - gevolgen gebléven., want toen dézer dagen de gangster —Sparta na—MTTC e—4. Overgangsklasse E*. Eendracht—Wifra 3 6Povac—Spar ta 2 3—7: NedUo.vd 2—DOS 2 4B; Jong leven—Rono 1—13; AMVJ 2—Batswin- gers 2 46. -Overgangski. F: Steeds Hoger—Dêtas 13; De Jagers—DOS 3 7; Wifra 2—Wibó 4—6; Batswingèrs BTTC 7—3. KI IA: Feyenoord 1—Bono 2 7—3; SVA 1—Smash 1 8—2; K 2 A: USV 4— Rono 3 5—5: Allan 1—Eendracht 3 2—3; TCK 2—Carbon 3 2—8; OHv.Z 1—Wifra 1 100. 2 B; Wifra 6—Sozaro 2 91; Feyerioörd 2—BTTC 2 7—3: Rotterdam 2 Spaterö 1 10—0; TITC 3—Sozaro 2 B5. 2 C: 1HO 2—TTTC 2 7—3; So zaro ICarbon 2 37; Shell 1—Xerxes 4 7—3; Carbon 2—USV 3 5—5. 2D: GVMD 1—USV 5 4—6: USV 5—TTTC 1 5—3; Hermandad 1—GVMD 1 4—6; Ener gie 2—Stawero 1 3—7. KI. 3 A; EMS 1 HVO 1— 4^-6; HVO 1—Hagero 1 lO—O; Overschie 1Insulinde 1 6—4; AvS 1- Gewaro 2 55; Sozaro 3Bevanko 1 2—8, KI. 3 B: USV C—KV 2 8—2; AVeco 2Tawa l 2—fi; Nemag 1—Her mandad 2 3—7; Xcrxes 7USV 8 6—4; H P 1—Aveco 2 91; Hermandad 2— KV 2 7—3;Tava 1—5BV 2 B—2. Kl. 3,C: Shell 2—TCK 3 10—0; Ameri cano 4—Contact 1 4—6; Feyenoord 4— Milksteamtrs 1 3—7. Kl. 3 D; KV 3- Amerloarfö 2 3—7; OHvZ 2—Telefoon 1 Wr SpiflClU ,-7»i- Kl 3 E: Burger son tSR A 2 8-2; SVA 3—Ready 2 7—3; Wifra 8—Allan 2 1—9; SEA 2—Wifra 8 7—3. 3 F: Xerxes 6 —Aveco 1 7—3; CVMD 2— Robaver 1 4—6; Róno 5—SVA 4 7—3; USV 6— Hono 5 7—3; Tavejo 1—Xcrxes 6 10—C. 3 G: Vanuden 1—Americano 10—0; IRO 4Ma^i er o 1 7—3. 3 Slagvaardig 1Hessen 2 28; Hessen 2 DWL 1 64; Nationale I—Lafamo 1 4s; Gewaro 1SRA 1 3—7. R.T.T.B Kl. 1 R-A.: JJoad 3—GTV 2 6—4; TCK 4—ïtono 6 2—6; R2 3—Over- schie 3 2—8; Ready 3TTC 4 10—0; TTTC 4—WV 1 2—8; GTV 2—RZ 3 8—2: Rono 6Ready 3 5—5, 1 R.B.: HE 2— Spatero 3 4—6; Gas 1—Stawero 4 0—I; Energie 3—Vanuden 3 55; Sozaro 5 SRA 3 8—2; Burgefson 2—PVH 1. 8—2; SRA 3—Burgers du 2 3—7. 1 R.C.: Sunlight 1—Gas 3 5—5; Keveka 2—Slag vaardig 2 1—9; TCK 5—Kristal 1 0—10; Kristal l—Kaveka 2 6—4. 1 R.D.: Na tionale 3—H< rniandad 3 3—7. 1 R.E.: Wifra 9—Rf AO 7 6—4; Slagvaardig 3—H &P2 10—f'; PCB 1—Slagvaardig 3 64; 1 R.F.: HT 1CB I 2-8. 1 R.G.: Fa voriet 1- :Jrvea 1 6—4; PTT 2—Favoriet 1 3-7! TOP 1—Shell 3 3-1, - Kl. 1 RH- SV^ 5—Carbon 5 3—7. Insulinde 2— Gas 3 6—4, 2 RA.; RAP 1-AVS 2 o_l; w/ 2—Energie 4 9—1; Energie 4 SRA 5 —2: 2 RB: RAP 3—Feyen. <6 0— 10. Fey n. 6—Eian 3 4—6. Nem. 5—Rap 3 5—5: Tuva 3Bevanko 2 3—7; Elan 3 Nemag 5 7-3 2 B.C.: UNO 3—EfilE 2 3—7; Tl 'efoori 3—Tava 5 2-8: OHvZ 5— Elan 4 —6; Nationiale 4—UNO 3 55; Tava 5— EME 2 8—2. 2 R.D.: Ower- schié 6-4--VMD 8 7-3; RAP 2-USV 12 7—3; Nén. s.g 4SRA 4 2—8; Mtllcetea- mers 3-Ct 2 0—10; USV 12—Tavejo 3 3—7; GVMD 5—RAP 2 1—9; SxvA 4— Milksteamers 3 4—6, -2 R.E-: Tavejo 4 CB 3 3—7, t— 2.RJ.: AmericaAO 5MjJk- steamers 5 9—1; Vanmarte 2—Xerxes 9 D—10. R.G. Robaver 3—Mahcro 3 4—6; Telefoon 4DWL 2 4—6; Suniieht 3— UNO 4 3—7. 2 R.I.: PTT 4—Rono a zijn vijanden „"King Joe" genoemd. Deze 66-jarige ïs de zoon van arme Ierse immigranten, was zelf eens dokwerker" en verdient thans als vakvererti'glngsrrlan 20.000 dollar *per jaar 'plas, wat" -ongetwijfeld veel meer is, 'de steekpenningen, die hij zich door de scheepvaart maatschappijen, die geen onafhan- „Wanneer zij communisten zijn, dan zit de kathólièke kérk aan de Westkust vol subversieve ele menten en is Iédere .katholieke or ganisatie daar éen rood front." Hetishet oudér'®èd: de' reactie, steunend.' "op gangsters en corrupte vakverenigingsleiders, noemt de le den van Bridges' vakvereniging kelijke vakvereniging wensen, laat communisten. Bridges zelf is dat toeschuiven, oök én zal dèrhalve iedere situatie Ryan die zich tot vóórzittêr van tèh bate van het communisme uit- dè vakvereniging voor het lev én buiten. Maar verreweg de meeste hééft laten kiezend), is eéh gewei- dokwerkers, die Ryan's vijanden dig en mét talrijke politici vér- zijn én zich tegén hem verzetten, hónden man Hy heerst onbeperkt zijn het niet en zullen het ook niet verder, hoewel het- duidelijk is, worden, Tenzij dan, dat men hen dat hij slechts mét hulp van be- in de steek laat en dwingt lid te ruchte gangsters en tèrrófistèn zijn blijven van een vakvereniging, macht over de arbeiders handhaaft, waarvan de bestuurders 85 procent "Vermoedelijk vreest hij slechts van alle lidmaatschapsgelden in een man: de man, die de leider eigen zak steken en zich aan. de dér gangsters is. De dokwerkers belangen der arbeiders niets ge- wéten, wie hij is, evenals de po- legen laten liggen. Aangekomen schepen 8. December 1951 TRONDHJEM, Londen, Mefwèhaven. C. SW. stukgoederen. Buys; JOSEPH PULITZER. New York, Waalhaven D, kolen. Gaftfe. Tr.; APTITY, Lóndèn. Per- nis P.M., leflig, Furness; BRUARFOSS, Reykjavik, Lekhaven, stukgoe deren, Seéuwin: LISA ESSBERGER, Hamburg; Pérnis. benzine, Van Ommeren; PENZE, Róóaan. Waalhaven 6. ledig, Anth, Veder; SCHELDE mét sleepbootjes on coaster op sleeptouw. Hamburg, Maassluis, L, Smit; IRENE, Londen, Binnenhaven, stukgoederen, In- votra; HILUUR, Thamshavn. Dordrecht, erts, Mauritz; SWALLOW, Londen, Parkhaven, stukgoederen. Muller; WOL- FROCK, Aalborg, Bolnes, ledig. Van Ommeren; PHRYNE. Caen; 2e Kathaven erts, Oudkerk; KONINGIN EMMA, Har wich, Hoek van Holland; NYJ5NBURCH, Stockholm, Parkhaven, stukgoederen. Muller; CORONA, Swansea, Waalhaven, Fr. Sw„ kolen, Nlev Goudrlaan; TANIS, Aalesund, Schiedam. Schieveem, olie. Van Ommeren; EUROLAND, Hamburg, Pernis. boeien, benzine, Van Ommeren. 9 December 1S51 AMERICAN COUNSELOR, New York,. Mcrwéhavén, Muller; U.S.L.; TYRO, Swansea. Binnenhaven, kolen. Hud. Ve der; NOORD. Kllhnghfllm, Pernis, B.P.M. ledig. Van Ommeren; 5EAKAM. Gooie, Menvehaven, S.S.M., kolen; SOYAMARÏA, Curacao, Pernis, B.P.M., olié. Van Ommeren; STRABO, PlrafiUS, Lekhaven O.Z.. stukgoederen, Hud. Ve der; CAPITAINE LOUIS MALBERT. Rouaan Maashaven S.H.V.. ledig. Spe- cJlco; AMSTERDAM. Harwich; Hoek. v. Holland; MlDSLAND Grangemouth, Menvehaven, S.S.M., kolen; BATA VIER II Londen, Jdbskade, stukgoede ren, Muller; EMPIRE. WANSBECK, Harwich.: Hóek-1 van Holland; ASTRI, Gothenburg. Maashaven, Hud. Pielers. Ag.; MELROSE ABBEY, Hull, Parkhaven, Etukgocdercn cn passagiers, V. Humb. Ag,; PORTUGAL, Mersin. Maashaven, T.H.B,, stukgoederen, Wam- berslc; HELLAS, Piraeus, Mcrwehaven. C.S.W., stukgoederen, Vinke; ARAK, Antwerpen, Mcrwehaven, K.V., ledig, Ruys; NELLY MAEKSK, Kopenhagen, Pernia, 2e Petr., ledig. Van Ommeren. BORNRIF, Liverpool. Waalhaven, kiel Hurtig Veder; RANELLA, Antwerpen, Eernts. BPM, ledig, Pakhulsmeesteren: CHARLES J.. COLDEN. Norfolk. Waal haven, THB, kolen. Van Ommeren; HAVFALK, New York, Mcrwehaven Q.D„, stg, Hudifi Veder; SVANESUND, Valencia, Mcrwehaven, Muller, fruit. Burger; ASPERITY, Buncrane. Vlaar- dingen n.m„ ledig, Van Ommeren; RA PID, Boston, Jobshaven, sig Muller; CE RES, Boston, Binnen ha \xsn, ledig. Van U'denê Tr.; STEENSMOUNTAIN terug van proeftocht. BJJ1. Hoek van Holland, 3—T; VB? 2—Gas 5 10—0; Contact 3— PTT 4 3—7; Justltia 2— VBP 2 3—7; Rono 8—USV 11 5—5; Nöad 6—Ready 5 2—8; 2 R.J.; Elan 2—RZ-5 9—1; Feye noord 6—nemag 3 19; Xerxes 10 Feyenoord 7 5—5; TOP 2—Tava 6 5—5- 3 R.K.: Ahoyboys 3—Insulinde 3 6—4; Pakhulsmeeeteren 2—Shell 4 9—1; Inau- llnde 3—Shell 4 8—2; PVH 2—Malhero 4 100; PTT 6—We.st 2 3—7; Lafamo 2— Ahoyboys 3 7—3: Overschie 4—Pakhuis- meesteren 2 73, 2 R.L.: VBP 3 Bevanko 3 '4-6; PTT 3—BTTC 4 8—2. Esso. Nedcrl. N.V., SPRINGCRAG, Lon den, Lekkade stg, Anth. Veder; GREEN FINCH, Londen, Merwchaven, K.V., stg, V.A.M.; SELFOSS, Reykjavik, Lekhaven T.H.B.visrticël. SeèUwèrt; PRINSES BEATRIX, Harwich. Hoek van Holland; MARCELLA. Port Jerome, Vtaardlngen, n.m„ Van Ommeren; SPARpEA, Caleut». ta. Rijnhaven. N.2.. stg, HÊK-Lijn. 10 December ARNHEM, Harwich, Hoek van H?U. VIENNA, Harwich, Hóek van Hólland," Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ALIOTH van Porto Alegrè. 11 te, Las Palmas verwacht; ALDABI van Buenos Ayrés 9 van St. Vincent C.V; naar Antwerpen; ALUDRA van Philadelphia pass. 9 Floras (Azoren); ALAMAK van- Calcutta pass. 9 Straat Messina, 13 te Genua verwacht; ALPHERAT 8 V. New Orleans naar Nederland, CLAES COMPAEN naar Vlaardingen 10 nog te Calais. DOLLAED van Halden 10 nam. 10 uur te Vlaartllngcii venvacht; DENI van Landskrona 9 tc A'dam; DEPA 10 van Londen. ELLEWOUTSDIJK, van Gent, 10 te Viisslngen; ESCAUT. 8 van Parijs^ HAGNÖ van Dublin pass. 10. Lizard, 12 verwacht; HAHTEL van Hamburg, pass. 10 Terschelling. ITTERSUM van Galveston 32 v.m. ver wacht. JAPARA Van Djakarta nam, te Djeddnli; JOZINA 9 van Port Lyautey. KOTA CEDE van Djakarta, J0 te Co lombo. LEOPOLDSKERK van Basrah, 9-10 's nachts te Suez; LIMBURG van Dja karta IQ te Belawan Dell; LINDEKERK v, Basrah pasE. 10 Finlsterre; LEKKER- KERK van Calcutta pass. 10 Port Soe dan. MERAK N. van Ribadeo pass. 10 de Goodwins: MAAS 9 nam. van Valencia; MARIEKERK vAh Sydney 9 te Port Lin coln NOTTINGHAM van Swansea pass 9 Wight. PRINS WILLEM IV, van Montreal, 9 tc Antwerpen; PRINS FRED ERIK HEN DRIK van Montreal 13 te Havre verw.; PRINS WILLEM V. van Montreal pass. 10 Wight 11 verwacht; PRINS PHILIPS WILLEM van Antwerpen 9 te Vlissin- gen, STRARO 9 van Piraeus. 1e R'd.im: SA- PAROEA 9 nam. van Calcutta te R'dam; STAD SCHIEDAM van Casablanca pass. 10 Oporto 14 verwacht; SIBAJAK van .Djakarta pass. 9 nam. Finlsterre 11-32 middernacht verwacht; SABA 9 van Aarhuus. TROMPENBERG van New Orleans, 10 tc Duinkerken:- TITUS van Valencia 11 verwacht; TROMPENRURGK 9 v. Pas- kalavik via A'dam; TEXEL n. Hamburg 8 bij Den Helder. VRIJBURGH van Casablanca. 9 te Duinkerken; VROUWEPOLDER 10 te Antwerpen, WALÉNBURGH van Bordeaux pass. 10 Wight 11 t'.m. 10 uur verwacht; WIC- KENBURGH van Bordeaux pass. 30 Casqueti; WESTPOLDEH van Portugal 9 's avonds 'BU Wight. Gróte Vaart ANNENKEEK 9 le Adelaide; AVER DIJK 9 nam. te Hamburg; ABBEDIJK 8 nam. 3 uur uit de "Waterweg naar Hamburg cn Bremen; AARDUK. pass. BHEUXELEN. Dè Rijkspolitie heeft de vorige week een 31-jarige Elndhovcnaar gearresteerd, die met oplichterijen in drie-en-twintig plaatsen zijn slachtoffers f 1800 afhandig maakte. Deze man. werkte met verschei dene schuilnamen. Hij deed- alsof hij zeer godsdienstig was en be zocht predikanten, wie hij bemid deling vroeg bij het: aanwerven van verzekeringsagenten. Hij beloofde zijn toekomstige medewerkers een bromfiets, waarvoor ze een borg stelling van f-:1Q0 Tuoesten storten. Wa§ dat gebeurd, dan -bleek de Eindhovenaar. spoorloos. In Ereukelcn kreeg men argwaan. De politie arresteerde de man, die thans is opgesloten in de gevange nis in Den -Bosch. SOESTDIJK D.e nieuw be noemde minister van Binnenlandse Zaken, prof- dr. I». J. M. Becl, is Zaterdag door H.M. de Koningin beëdigd. De portefeuille van Bin nenlandse Zaken zal Dinsdag aan prof. Beel worden overgedragen, waarna deze onmiddellijk zijn ambtswerk zal aanvangen. STUTTGART Drie kleine sta ten In Zuidwest- Duitsland hébben zich Zondag met een overweldigen de meerderheid uitgesproken voor een samensmelting tot ééh 'énkele staat, die o.n drie na de grootste van Westduitsland zijn zaL De nieuwe staat strekt zich „uit van Heidelberg in het noorden -tpt aan dè Zwitserse grens in het zui den én van Uim m .bèt oosten tot dè Franse grens in het westen,.; Verwacht wordt dat Stuttgart de hoofdstad van -^e nieuwe, nóg naamloze siaatAzal worden. De drie staten zijn Württemberg- Baden, Baden" - en 'Württemberg- Hohenzollèrn, - Koningin viert Kerstmis met paleispersoneel (Van or,ze correspondent) AMSTERDAM Koningin Julia na en prins Bernhard hopen Zater dag voor Kerstmis in het Palcis óp dé Dam het Kerstfeest met hun per soneel te vieren." Het paleispersoneel uit het gehele-land is d&artoe uitge nodigd met hun echtgenoten of ver loofden. Ouders mogen twee kinde ren meenemen. Het gezelschap zal uit., een kleine duizend mensen be staan; Veemarkt te Rotterdam Vec-aativóèf totsal 1B8I stuks waarvan 1115 vette koêïen,"496 varkens, 270 scha pen of lammeren; vette koeien per k.g. 2.502.70, 2-25—2.40, 2—2.20; varkens 2-25 2320, 2.15; Schapen per stuk 120, 105, 90; lammeren 110, 95, 89; Vette koeien aanvoer als vorige week handel kalm, prijzen iets stijver; scha pen en lammeren even lager, kalm, prijzen van vorige week goed te hand- haven;- varkens -iets ruimer, tamelijk, iets hoger: prima exemplaren iets bo ven notering. Prijzen aan de visafslag Heden werden van IJmuiden. ScHe- veningen. Vlaardingen cn elders 350 kis ten zeevis en 70 kilo spiering aange voerd. Schol middel 52—54. klein 34—37; schelvis middel 4557: IJslandse kabel jauw groot 4Q--43; Holl. kabeljauw klein 27—30; wijting 30—32: haring verse 13 20 alles per klst; spiqririg 0.70—0.90 ct. per kilo. JAGERSFONTEIN naar Teneriffe cn Amsterdam pass. 10 dwars van St,'He lena; JAPARA IK.PM.) 8 ter rede vaü DjaiJolo. - JUPITER, 9 v. Hamburg n. A'dam. KOTA bAHOE 9 te Djakarta; KLIP FONTEIN 10 te Kaapstad; KEDOE pass. 10 Ouessant naar Djakarta; KALOEKOE 10 te Benkoclen: KASIMBAR 9 te Dobo; KOTA AGOENG naar New York 10 te Djibouti: KOTA INTEN pass. 'J Kreta naar Djakarta; KAIMANA 10 te Singa pore. LARENBERG S te Sluiskil; LAWAK 9 te Seattle; LOENERKBRK naar Ant werpen 8 nam. bij Cuxhaven schuilend; LAERTES pass. nam. Soeotra naar Amsterdam 11 té Aden verwacht; LOOSDRECHT naar Calcutta 10 té Aden: LAAGKERK pass. I» Gibraltar n'. Genua cn Madras; LEMSTERKERK pass. 10 v.m. Ras al H'add naar Bahrein.. LEERSUM. 10 v. Galveston n-.-Browns- vjlle; LANGKOEAS vertrekt 11 van R'dam n. A.ntwerpcii; LEUVEKERK, 3 v. A'dam n. Perzische Golf; LOENER- KERK. 10 v. Cuxhaven n. Antwerpen; LUTTERKERK, 10 ie Damman; LANG- LEESCOT. 9 te Durban. MADOERA 10 te Seattle; MENTOR pass. 9 nam. Kreta naar Tunis;. MAAS- KERK 10 1.e Loanda; MAPIA naar Dja karta pass. 9 nam. Point de Galle 11 te- Ponciicherry verwacht; MODJOKERTO naar Djakarta 12 te Belawan verwacht: MANOERAN naar Amsterdam 0 te Mar seille. MIDAS. 10 te Meesina. - - - NESTOR 8 van Calamata naar Tól Aviv: NERO 8 nam. te Amsterdam; NOORD AM pass. 9 "s avonds Scllly naar New York- NIEUW HOLLAND 10 te Soerabaja;'NIGERSTROOM naar Abt- werpen. cn Amsterdam pass,10 dwars van Madeira; NOOEDWUK "Jó te Ctvi- ta Vécehia. - ORANJE pass. 10 Lissabon r.aaf Sou thampton en Amsterdam; ORANJEFON TEIN 9 nam. te Hamburg; OVER3JSEL naar Japan 10 nart. te Genua; OBE- RON 10 te Ciudad Erujillo; ORESTES .9 vati Pórt 01 Spain 11 te Paramaribo verwacht. ODYSSEUS, pass. 10 Kiel n. Kopen hagen; ORION, lö té Tunis. PARKHAVEN 11 V.'ih. téMontevideo verwacht; POLYDORUS pass. 10 Kreta uaar Marseille én "New York; POSEI DON 10 nam. 8 uur te Amsterdam ver wacht; PRINS WILLEM VAN ORANJE 9 nam. te Valencia; PRINS FREDERIK WILLEM pass, 0 Oporto naar Casablan ca. PLATO, 8 te Oporto. ROEBIAH pass. io Sabang naar Suez en. Amsterdam; RIOUW 9 van Belawan naar Djakarta-. RIJN KERK 9 van Aden naar Karachi en Bombay; RIJNDAM 1(1 v.m. 6 uur van Southampton naar New York; ROSSUM.9 te Amsterdam; RAKI 9 te Antwerpen; REYNIERSZ 10 te Macassar. SLAMAT 30 té Puló.Samboe (Singa pore! STENTOR 3 t« Paramaribo: STAD MAASTRICHT pa86. 9 Dungencss raar Genua; SALATIGA pass. 10 Addu ■Atoll (MaladivenR naar Colombo-;- SAL- LAND pass. ló Fihlsterre naar St. Vin- sent C-V. en Buenos Ayres: STAD BRE DA pass. 9 Egersutid (Noorwegen) IX te Ëmden verwacht; SUMATRA pass. 9 nam. Mlnikoy naar. Suez cn Amster dam; SCHIEDIJK paSS. 10 Minikoy naar F en an b én Java- SILINDOENG 10 te Singapore; SINABang r van Slngkep naar Padang; STRAAT MACASSAR 8 te Zanzibar; SARPEDON 10 to MaCoS, ëÓMMELSDUK, 8 'te HóUston. 9 nam. Oucssant naar New Orleans; ATLAS pass. 9 Majorca naar Amster dam; ALNATI pass. 10 Dungeness naar Rio de Janeiro- ALMDLTK nnar Havana paas. 10 Zuidelijk van. Bermuda's; AL TAIR 10 te Sao Francisco du Sul; AM- STELDIJK naar New York pass. 10 Zuidelijk van Kaap Race: AALSDDK pass, 9 Key West, 11 te New .Orleans verwacht; ALCYONE pass. 10 Malta naar Australië;' AMPENAN 12 te Hali fax verwacht: AMSTELKERK pass. 10 Finïsterre naar Dakar en West Afrika; AMSTELVEEN pass. 10 Kaap Race 12 té Hallfax verwacht; AMSTELFARK n. Hampton Roads pass. 10 Sable Eiland. ARIADNE, v. A'dam n. Hamburg. 8 te IJmuiden; ALWAKI, 8 v. Santos ti. New York; ANDIJK. 9 le Brownsville; AMSTELSTAD, 8 te Houston. B1NTANG 8 van Miri naar Belawan; BILLITON naar Java 10 té Aden; BOR NEO naar Djakarta 10 te Genua; BAN TAM pass. 10 Brothers (Rode Zeei naar Damman: BAUD 9 van Soerabaja 11 te Macassar verwacht; BENNEKOM 9 van San Juan P.R. II te La Guayra verw.: BEVERWIJK pass. 9 Beaehy Heed naar Aneona; BOSKOOP 8 van Bremen naar Antwerpen; BLOEMFONTEIN pass. 0 nam. Kaap Verde naar Kaapstad; BLI- TAR P te Semarartgr BLOMMEESDIJK, 9 te Philadelphia. CELEBES pass., 10 Quessant naar Am sterdam- CONGOSTROOM, 9 v. A'dam h. West Afrika Vla IJmuiden. DOURO pass. 10 Kaap Bon naar Alex andria: DELFLAND naar Buenos Ayrcs 11 te Las palmas verwacht; DRENTE 9 te Oslo. DANAE, pass. .8 Ouessant n. A'dam; DIDO, 10 te Malaga; DRACO, 9 tc Sa- vona. EDAM pass. 10 Scilly naar New York. FAKMSUM 9 num. io Philadelphia; FRIESLAND 9 te Djakarta. GOOILAND naar Amsterdam 10 n.m. te Las Palmes; GROOTEKERK pass. 10 Finlsterre naar Antwerpen en Amster dam. - GAASTERKERK, 9 V, A'dam r». Bre ien an Hamburg. HOOGKERK 8. nam. 8 uur te Ham- burs: HAULERWIJK pass. 9-JO Bermu- ■das 12- nam.- te BalUmnré verwacht; HECTOR pass.- ie...Casquets naar Oran; HERA S van- Buenaventura H te Gua yaquil vei-wachtj 'HERSILIA g tc Cura- 5ao: HYDRA 9 nam. tc Barahona. HECUBA, v. A'dam n, Hamburg, S te IJmuiden; HELENA, 8 v. Puerto Plata n, Antwerpen, naar Amsterdam; TELAMON. 13 te Cu rasao verwacht; TJILUWAH :naar Dja«- kerta 10 V.m» te Singapore; TJIWANGÏ 0. te Djakarta; TJISADANE B tc San tos; TÖMORX 9 te Djakarta; TAWALI B te Soerabaja; TEGELBERG fi te Hong kong; TARTAN pass.-10 K»np Sao Vin- cente naar'Amsterdam; TARAKAN naar New York 10 te Colombo; TJIPANAS 9 nart, te Kaapstad; .TJIPONDOK pasg. 9 v.m. Okinawa naar Djakarta; TRITON 11 te New York verwacht; TERO pass. 10 Bclmonte naar Trinidad en Cuba:' TtBA pass. 10 de Abrolhos Éilsnden nr. Montevideo: TJIKAMPEK pars. 8 Na- tuna Eilanden naar Yokohama. UTRECHT 9 van Djakarta 11' té Sin gapore verwacht. VAN R1EBEECK 10 te Rélawsn Dèli; VEENDAM tc New York. WILLEM RUYS naaf Djakarta:10 te Belawan ll te Singapore Verwacht; WATERLAND 9 te Hamburg; WAIWE- RANG 9 te Soerabaja; WATERMAN 9 van Fremantle naar Melbourne- WAI- BALONG 9 tc Belawan: WELTEVRE DEN 8 van Manilla naar Los Angeles. IJSSEL. 9 te Calamata. daarna Algiers, ZAAN 9 's avonds tc Zaandam; ZEE- LAND naar Djakarta pass. 9 Krela 10' nam. tè Pórt Said Verwacht'; ZONNE- WIJK naar Galveston pass. 10 Zuide lijk van Bermuda's. ZAAN, 9 tc A'dam. Korte Vaart ALPHA 9 tc Hamburg: ANNA SYL* VIA pass. 0 Ouessant Haar Agdfllr; AP~ PINGED AM pass. 1(1 Lissabon nr., Nan tes; ALCARVe naar Amsterdam 9 ter rede van Swansea; ARUBA pass. 8 Bca- chy Head naar Totnesa; AF1ENA 3D van Amsterdam naar Antwerpen; ALï 9 te Zaandam. BROUWERSGRACHT 0 te Walkom; BLUE BOY pass. 30 Brunsbirttei naar Londen; BREE-HELLE pass; 10 Texel naar Antwerpen; BIRMINGHAM- 10 te HBriingcn; BONAIRE.» te Eastham; BRANDARIS te Stettin; BARRACU DA 10 te Osiende verwacht; BERNISSB Ëass. 10 Kaap Villano naar Liverpool; ETTY pass, fl Oporto naar Sables d' OIonne; BETA 10 te Hull verwacht; BILL S. 9 ter rede van Vianna; BATA VIER III 8 van Bordeaux naar Casa blanca. CAMPEN pass. 9 Kiel naar Zaandam; CITADEL naar HulL. 8 ter rede van Karlshamn; CORNELIA B 3 ter rede van Hudiksvall; CASABLANCA .9 van Bordeaux naar Casablanca; CASANA 10 te Malmo. DAJE BOHMER pass. 10 Kaap palos naar Napels; DE RUYTER te Stock- vik; DEO FAVENTE van Amsterdam naar Bilbao 8 tc IJmuiden; DUIVE- LAND 9 van Kopenhagen naar Etnden. ELISABETH 8 te Hull; ECHO pass. 9 Dungeness naar DublmEXPRESS 10 te Kmgslynn verwacht; E. EN A. SCHEER pass. 10 Casqucts li nam. te Londen verwacht: EGBERT WAGEN BORG 10 to Dundee verwacht. FIDUCIA n. Boston l. 10 ter rede ven Yarmouth. FIAT lö nam. op de Theems n. Londen. FRANKA pass. 10 vm. Oporto n. Tunis. GL RY 10 te Kopenhagen. GEM MA 10 te Bilboa. GEERT BODEWES 8 tc Port Lyautey. GAASTERLAND 8 v. Karlineen n. Leith. HENRICA n. Lissabon 9 op de Mersey. Houtman 9 v. Dundee n. Newburgh. HASKERLAND 8 v. Har- lingen n. Goole. Hast I te Middel- fahrt. HAST V 8' te St. Malo. HONDSRUG 10 v. Newcastle h. Os- tende. IBIS 9 te Rouaan. JACOB VOORBURG 9 v. St. Na- zaïre n. Londen. JOKURMA 9 te Bo ness. JORINA 9 te Vlissingen. JU LIA MARY pass. 10 ym. Oporto »- Casablanca. LUCAS BOLS I pass. 10 Start Point n. Waterford. LIES. n. Huil 9 brjVlïeland. LUGANO 10 te Oslo. LÊNY 8 te Porscrun, .MIZAR n. pass. 9 Dungeness n. Li - vernool. MARKELO pass. 9 Casquets n. West Afrika. .MERAK n. Imming- ham 8 nam. bi; Cuxhaveti. MAY- SrJslirTfe!]. Lymespoint ten anker MARATHON 8 v. Newcastle n. Bo- gensee. MATAR n. 9 te Rochefort. blanca.' MERWEHAVEN pass. 10 Oporto n. Saffi. MADZ.Y- 10 te Oslo. MEIKE n. Sharpness IO bij Land's End. NIEUW LA ND. 10 te Grangemouth ver wacht: NELLY, pass. 9 Kiel n. Cork; NEPTUNUS. n. Jersey. 9 bij Ramsgate ten anker;. NETTA. pass, 0 Kaap Ortc- gal, '10 riatn. te Nantes Verw.; NIMROD, 9 te Halden. - ORANJEPOLDER. 9 te Londen; OM- LA ND IA. 8 ter rede van Wasa; OCEAAN 10 te Abo. PRINS BEBNHARD, pass. 10 Start Point n. Havre: PARAMOUNT. 3 v. Bordeaux n. Hull; PONTO. 8 v. Hami- na n. Zaandam: PRIMA, n. Bilbao. 9 notj te Preston schuilend; PAVO, n. Zaan dam. 10 in Botnische Golf: PRINSES WILHELMINA. 8 tè Goole; POORT- VLrET. 8 te Skiën. QUIRINA, v. Gent n. Gothenburg. 9 te VÜBslngen, RIJNHAVEN, 9 te Viisslngen; R.P.S. n. Sligo, 0 bij de Noordkust van Ier land; RlGEL, 0-té Rostock; ROELF, pass. 3 Kiel n. A'dam. SPORA, pass. .10 v-rn. Ouessant n. Workington; &ILVRETTA, 9 v. Bordeaux n. Agadir; SILVAPLANA. 10 tc Kopen hagen; 3TRIJPE. 10 v. Preston n. Swan sea- SPES. 8 v. Visby n. Boston Line. TRIANCA, 9 te Bordeaux; TEMPO. 30 te Antwerpen; TOM VAN DER HEIDE, 10 te Casablanca: TIMOR, pass. 10 Tus- car Roek n. w hit stable; TILLY, pass. 9 Bornholm n. Helsinki. VREDE, 9 te Liverpool; WIR GO, n. Boston L..-8 te Groenesund tDcnomar- kon) schuilend. WESTERMARKT, 9 v. Stettin q, Delf zijl; WIM, pass. 9 nart. Kielerkanaal n. Newcastle: WESTEREEMS, n. HUK, 9 in Straat Gibraltar; WILLY, pass. 9 nam. Kiel n. Gent; WE5TROPA. 9 te Dover; WILLEM BARENDSZ. 9 tc Port Lyau tey; WESTKUST, v. Bo'ness n Hórt burg 9 nam. bij Flamoborohead door. beman ning verlaten; WESTERDOK. 8 v, A'dam n. Londen. Tankvaart AGATHA, 3 te Saigon. ALETTA. 10 t« Port Swcttenham. ALDEGONDA, 9 nam, te" Pladjoe. ANTONIA. 8 van Bangkok tl. Pladjoe. BARENDRECHT. verwacht 11 Azoren te passeren n. Aruba, CLAVBLLA, 9 te Lyttleton. daarna "Ditnedln, Curasao en Engeland. CALTEX PERNIS. pass. 9 nam. Ouessant n. Sidon. CALTEX DELFT, pass. 10 Kreta n. Per nis. CALTEX LEIDEN, pass.-10 Algiers-n. Pernis..CALTEX NEDERLAND, pass. 10 Blzetta n, Pernia. 'CHAMA, pass. 10 Al giers n. Pérnis, CLÉODORA. pass. tO Ba- hia. 13 te Blo de Janeiro verw. CERONIA, n. Pernis, 8 's avonds tê'Suez. DUIVENDRECHT, pass. .8 nam. Fl- m. VadO. ENA, pass. 9 OuéSSant q. Cura cao.- - F RIS1A 10 '•tó-vBelfaBt GADILA, t>. Kaapstad, pas», IQ dwars van Diego Garcia»,, INGEBORG. 7 van Helalnkt n.ilR'dam. mACÜBA. pass. 10 v.ïii. Castpltts naar Mena al -Ahmadi. MARCELLA, 9 van Port Jerome te Vlaarditfgen. MARISA, Pass: 10 de ABfolbbs EUanaen n, Curasao, 10 van Curagaq, n. Mart cl-Cuba, MATTHEW 30 nam. van ÖtlO te Vlaar dingen verwacht. NOORD 10 van Rotterdam naar Ips wich. OVULA. verw. II vjn. Guadeloupe te passeren n. Curasao. OMALA, pass. 10 Belawan n. "Bombay. ONDINA, 10 van COIömbo UivRiS Tahlira. -PAO-TA. pasë. 8 Kléi ït. Helsinki: S UNETTA, -10 te'BuenOg Ayres, STAN- VAC TALANG AKAR, 10 te Soengel Ge- föng. SLlEDRECHL -n. La Plata, pass. 9 dwóüs van Tristan da- Cunha.-SARGENA, 16 te Singapore. STaNVaC PENDOPO. 9 te Soehgei Gerortg. SCHERPEJsDHECHTt 8 te Swansea. TIBIA, 10 le.Harburg. TANKHAVEN It 10 tè. 'SQöngél. Geröngï TAHIA, pass. 10 nam. Kaeh Leeuwin n, 'Melbourne, WOENSDRECHT. pass. JtfLv.rn. Mona Passage ni New York.;- Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam BALT van Japón 12 'b avonds verw.', DELFJNUS yati Bergen lo-natn. 6 uur Vérw. {Burgef»; EMPIRE.CÖNRAD van MOMBASSA van -VahnOUVer 10 nam. verwacht; mahseer van India lö nam. verw. (Van Es). PACO van Antwerpen 10 nam. 3 uur verwacht (Uden); PETROPHALT van- Kopenhagen lö nam. 10 uur verwacht <Esso), RJAVA Van 'Antsverpert 10 vcorgaats Nieuwe Waterweg. SVEALAND v, Narvik 10 ham verw. (Ruys); SHEAE ARROW. v. Bilbao, II verw.. (Hufl. Veder):" SAND-ANGER, Van Vancouver, 10 nam, verw. (Vinke). TRAQUAIR. v, Grangemouth, 10 nart, verwacht (Burger). - V3VI, v, Noordzee, 10 nam. verw. Sleepvaart HUMRER 8 natn. 2.26 uur uit. de Wa terweg naar Bremen., i. NOORD - HOLLAND mét sleep naaf Albany pass. 9 Northwest Cape. POOL ZEE met sleep naar Australië B op 2QQ mij 1 Wést van Thursday Eiland. - WlTTE ZEE met baggermolen naar Bizerta pass. 8 Kaap Tene2. ZWARTE ZEE 10. v.m. dwars van. IJmuiden Het Duitse stoomschip Ber nard! Howaldt 'op sleeptouw* genomen naar de Waterweg. WAARNEMINGEN Luchtdruk 1005.4;wind W.N.W. 4; temperatuur,3.6; max, temp. S.O gister middag 1.15; min. temp. 3,6 hedenmor gen 8.90; weersgesteldheid: liöht be wolkt. rijxwaterstanoen Trier 237 +33. Rheinfelden. 243 +9, Breisach'2QC +9. StrassbUrg 260 4. Maxau 437 —5- Mannheim 309 +7. Matnz 28» H-4. Bingen 196 +2 Caub 21fi +7. Coblenz 237 +1. KÖln 225 —5. Ruhror» 444 —6. Bonn 216 2: Dusseldorf 350 —6. wesel .432 —5. Emmerich 373 S. PIo- ehingen 350 Steinbach 146 +4. Lo- blth 1063 —7. Nijmegen 846 —8. 'Arnhem 833 f). Eefde 380 0. Deventer 285 —3, Monsili 55G0 +10 Visce 5134 +40. Borg haren 4133 +28. ÈcHcld 116B —19, Grave 50O +2. ll "Dec. Hoog waUr te RoUèfdarti 1« t(j '3.12 2c t>j 15,19, Marktberichtéti BARENDRECHT VEILINGEBERICHT van Vrijdag T Decembeï 1951 - Groenteprüzen: Spruiten 30—43 pèf kg: "Witlof 32-^44 per kg; Bloemkool A 51 per stuk: Idem B 50 per, stuk: Idem C 32 per stuk; Uien 26—28 pér kg; WSS- peen 21 per kg; Winterpeen 8—13,per kg; Kroten 13.2016.60 per 1ÖÖ kg; An dijvie 12—21 per kg; Groene kool 3—11 per kc: Rode kepLp—12 per kgr Gele kool +-31 per kg; Boerenkool'7—13 #«t is: Prei 14—10 p,r kg; Knolssldeft) 11—18-per kg; Frultprijrep.: Comtesse de Paris 23— 39 per kg: Doycnné-du Comice 1.06— 1.14 per kg; Eteurrê Lucas 42—5B per. kg;Goudreinettcn 35—43 per kg: Gro- Kroon 30-35 per kg; Allington 38—42 per kg; Lombart CalVilla Tt-J6 Per \-Z'- Cox Orange Pippin 52— 83 per kg; Jonathan 4144 per kg:. Pre» sent van Engeland 31—33 per kg' Lax- ton Superbe 39—43 per kg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9