Huren moeten omhoog tot 150 pCt van peil van 1940 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Looncompensatie en huurbelasting nodig Zuid-Afrika keert Motie over uitkering aan ouden van dagen Noordzee beneden 53ste parallel zonder mijnen Winterkoude zal geen lang leven hebben Wisjinskv blijft Westen teleurstellen PERSOONLIJKE MENING VAN MINISTER „Ik ben bezeten van idee Irian" Gratificatie voor N.S.-personeel Critiek op Malan s rassenpolitiek leidt tot breuk Werkloosheid niet onrustbarend Minister Joekes: Regering kan deze wens niet vervullen" Scheepvaart hoeft zich niet. angstvallig meer aan de geulen te houden Paard verwoest huiskamer Franse Kamer aanvaardt pian-Scii liman HET WESTEN DOET CONCESSIES Ruim drie lort voor Italië Moskous nieuive tactiek: debatten rekken resultaten omzeilen Emotie na ongeval veroorzaakt dood Kobelt Zwitsers bondspresident V lie Jaargang, no. 293 Red, en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 - Abonn.prijs: per week f 0.40, per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Donderdag 13 December 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier: Amscerdarosche Bcrnlc te Rotterdam Directeur: B. de Vries (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Bij de verdediging van zijn begroting in de Tweede Kamer heeft minister In 't Veld Woensdagavond als zyn persoonlyke mening meegedeeld, dat binnen niet al te lange tijd de huren dienen te worden opgetrokken tot 145 a 150 pet. van het vooroorlogse niveau. Voor een arbeiderswoning zou dit bijv. een verhoging betekenen van 5.tot 7.50 per week, neerkomend op 3 a 4 pet. van het loon. Onoplosbaar leek hem dit niet, al begreep hij dat over een looncompensatie en een huurbelasting van 20 a 25 pet. ten behoeve van de nieuwbouw dan nog het nodige gezegd zou moeten worden en dat ook wel licht geleidelijkheid zou moeten worden betracht. Intussen was dit slechts zijn voor lopig standpunt Want het kabinet heeft nog geen beslissing genomen. Het zal de Kamer naar aanleiding van de motie-Anüriessen nog een af zonderlijke nota aanbieden. ü!Stii!i;i!iiinifliiit!iiii n;uini9tti s itssmi amifiEmoDi Diim^uimu; Biitnfjubi uiRm Met betrekking tot het bouwpro- gram voor 1952 zei de bewindsman, dat hy de bouw van 40.000 wonin gen kon garanderen, maar dat hij toch ook wel een weddenschap durf- de aangaan, dat de bouw iii werke lijkheid dichter bij de 50.000 zou komen te liggen. Over de reactie onder de bevol king op de aankondiging van slechts 40.000 woningen in de Troonrede had hij zich verheugd eveneens over de tot uiting geko men burgerzin. A3 passen de ge meenten niet altijd fraaie middelen toe om aan geld te komen;.— de minister vond het in uitzicht stellen van woningen aan degenen, die in tekenen, evenmin fraai als het ga randeren van een vestigingsvergun ning bij woningaankoap hun le- nmgsactiviteit gaat gelukkig nog steeds door. De huidige situatie biedt dan ook we] perspectief. „Mis schien," zo zei mr. In 't Veld, „is het volle bedrag van f 100 millioeh voor een nationale premielening niet eens nodig. Want in de laatste tijd waren hem..ook verschillende -aan biedingen1 gedaan om grote'woning complexen, te bouwen en het daar voor benodigde kapitaal tegen vier procent te- lenen. 'Intussen was de minister van mening, dat men er met dergelijk kunst- en vliegwerk in de jaren 1952 niet zou kunnen konten. Voor de lange termijn be staat er zeker reden tot ongerust heid. In dit verband besprak hij het probleem van de kapitaalschaarste Australisch minister: Nederland blijve op N. Guinea SYDNETÏ, „Het is voer Austra lië van veel belang, dat Nederland westelijk Nr Guinea behoudt", aldus de Australische minister Hubert L, Anthony. „De Nederlanders zijn de enige blanke buren van Australië inhet Noorden. De Australiërs zijn ge neigd te vergeten, wat zij Neder land verschuldigd zijn voor. zijn strijd tegen de Japannezen in de jongste oorlog. De Nederlanders onderschepten de Japanse vloot en verloren al hun schepen op twee torpedoboot jagers nB", Hubert L. Anthony is de Austra lische minister voor de Burger luchtvaart Hij voerde het woord President Soekarno: DJAKARTA „Ik ben bezeten van de idee-Irian en ik verlies het voorbeeld van de -profeet- niet" uit het oog." Dit zeipresident Soekarno in een rede, die hij Woensdag in zijn paleis voor 3000 mensen hield ter herdenking van' de profeet Mo hammed. ,Wij geloven", aldus Soekarno, „dat Irian (westelijk N.Guinea Red.) eenmaal tot het grondgebied van de Republiek zal behoren. Maar ■waarop baseren wij- dit? God be loofde de profeet Mohammed glorie en overwinning, doch desondanks zette hij de strijd voort. Als onze gehele 75 millioen .zielen tellende bevolking van de idéé Irian bezeten is als Bung Karno zelf kunnen wij er zeker van zijn. dat Irian tot In donesië zal terugkeren." UTRECHT.De Nederlandse Spoorwegen zullen nog voor Kerst mis een gratificatie aan hun per soneel uitkeren. Gehuwden krijgen f öO,—ongehuwden f 25.—Deze uitkering moét niet zo zeer gezien worden als een. Kerstgratificatie, maar als eén waardering voor de voortreffelijke wijze, waarop het N.S.-personeel zich m het afgelo-. pen- jaar van zijn taak heeft ge kweten. en de kans daarin te voorzien, door- j 0p een receptie van de burgemees- dat de institutionele beleggers ten t€r van Sydney, Alderman Ernest behoeve van de woningbouw bijv. j q o^ea. gehouden ter gelegenheid f®" «mepercentage z<?ud.ea van dé ecrstE lynvlucht van de vragen dan voor andere mvestenn- KLM tussen Nederland en Austra- h^t,rwf«£, Van de - en de aankomst van de Con- £1i-, Vo3leJls henïstellation „Arnhem" in'zijn stad, op langere termijn echter wel i te verwachten, En hij meende dat mettertijd ook de' bewapening minder zware lasten op ons volk zou .leggen. Aan dé vhand van verschillende grafieken toonde hij aan, dat de door hem gewekte verwachtingen nopens, de woningbouw .welke men destijds'vrij optimistisch had geacht in werkelijkheid tot dus ver nog w'aren overtroffen. Het vervulde h'em overigens met zorg, dat in de laatste tijd de bereidheid om meer-duplex woningen te bou wen afneemt. Dan blijft de woning nood nog langer ons dèeL Vjj Europese ministers van Bui- tenlandse Zaken en de kanselier van West-Duitsland hebben samen een, van de grootste hindernissen op de tó eg naar een Europees le ger. deinstalling van een politieke Hoge autoriteit, afgebroken. Men ziet hen hier tui het ..Huis van Eu ropa" te Straatsburg voor hun suc cesvolle conferentie: (van links naar rechts) De Gasperi van Ita lië, Schuman van Frankrijk, mr Stikker van Nederland, Van Zee land van België', dr Adenauer van West-Duitsland en Bech van Luxemburg, PARIJS. Zuid-Afrika heeft besloten zyn delegatie uit de Algemene Vergadering van dc Verenigde Naties terug te trekken. Het besluit blyft gehandhaafd, zo heeft premier Malan verklaard, zolang de klacht van Zuid-Afrika tegèn het optreden van ds Bebeerschapscomraissie inzake het beheer over Zuld-West-Afrika niet Is geregeld. De Zuid-Afrikaanse afgevaardigde in de V.N., dr. Dënges, zal Vrijdagavond naar zijn land terugkeren voor overleg met Malan. Staatssecretaris zegt: DEN HAAG Het Tweede Kamer-debat werd Woensdag in belangrijke mate beheerst door i een rede van staatssecretaris v. Rhijn over het werkloosheids vraagstuk. Onrustbarend achtte hij de huidige werkloosheid niet, wel meende hij, dat le regering pa raat diende te zijn. Aan een mach tigingswet, als door drs. Neder- horst (PvdA} bedoeld, bestond z.i. echter geen behoefte. Deter leèk het hem vooralsnog incidentele maatregelen te treffen. Intussen, is een wetsontwerp tot werkloos heidsbestrijding door' middel van belastingfacihteiten en eredietver- strekking e.d wel in voorberei ding. Doch door indiening op dit moment zou wellicht irt het be drijfsleven een verkeerde stem ming worden gekweekt. Uitvoerig stond'hij stil bij de be tekenis van 'n „openbare werken politiek" Deze acfette hij ook fi- eieel verantwoord. Met drs. Nedcrhorst verschilde hij van mening over de oorzaak dér crises in bepaalde bedrijfs takken. Hij meende, dat hier geea- sprake was van een „koopkrachts crisis" tengevolge van de con- sumptiebeperking. docH dat het hier ging om een gevodg van het „Korea-effect". VOOR de Mijnendienst ran de- KdninJclyke .Marine was het Woensdag de laatste veegdag in internationaal verband* Een be- langrpke na-oorlpgse taak voor de veiligheid uan de scheep-; vaart .yierd afgeslotenMen ziet hier enige' rnijnènyeger? aan Hef ■werk tijdens deze -laatste ^ope ratie, die van Vlissingen vip Werd ondernomen. DÉN HAAG. Zoals na het afwijzend antwoord van minister Joekes te verwachten viel, heeft de heer S uur hof f (PvdA) ln de Tweede Kamer «en motie ingediend, waarin de regering wordt uitgenodigd om aan onden van dagen en sociale rentetrekkers alsnog eéncompensatie voor de,over schrijding'der 5% verbruiksbeperking uit te keren. Ter vermindering van te veel administratieve beslommeringen wil de motie niet do uitkering variTeen' voor V t gelijk bedrag aan dein aanmerking komende personen volstaan. Kanslooslijktdeze motie niet'; j zij is o.a; mede-ondertekéhd door :de heren Stapelkamp en Kikkert, I namens - AR en CHU en waar de heer Gortzak (CPN) soortgelijke VLISSINGEN. „De hele Noordzee beneden de 33$te parallel, die onge veer ter hoogte van Den Helder loopt is nu vr^ van mijnen. De geulen, die de scheepvaart tot nog toe moest bevaren, om niet het risico te lopen in een mijnenveld terecht te komen, zijn overbodig geworden en bestaan niet meer." Dat verklaarde gisteren kapitein ter zee L. H. Quant, comman dant van de Mtfnendicnst der Koninklijke Marine met een stem,.waarin de tevredenheid over bet bereikte duidelijk doorklonk. Aan boord van Hr Ms myncn- enige uren lang heen en weer in veger „Marsdiep" maakten wij gis teren de laatste veegoperatie bezui den de 53ste -parallel mee. Twaalf kittige, kleine mijnenvegers van dé tweede en. zesde flottiUë voeren nog AMSTERDAM, r— Het KNMI te De Bilt deelt mede: Voor het eerst dit najaar heeft Koning Winter in West-Europa zijn -intrede gedaan. Na het passeren van een diepe depressiedie gedurende het afgelopen weekeinde langdurige stormen ifèrooTzdakte, stroomden grote hoeveel- heden koude lucht uit de Poolstreken naar het Zuiden. Boven Europa kwamen deze luchtmassa's tot rust en konden de temperaturen tijdens heldere nachten flink beneden het vriespunt dalen.f Verscheidene stations in Engeland meldden Dinsdagochtend een vorst van ongeveer 6 graden, terwijl in Schotland, waar de polaire in val jnet sneeuw gepaard ging, zelfs meer dan 20 graden vorst werd waargenomen. Ook in het grootste gedeelte van ons land is het in de nacht van Dinsdag op Woensdag gaari vriezen. De laagste tempe- raturen werden Woensdagmorgen in Brabant gemeld, waar net Plaat- selijk'S graden vroor. Alleen in de kop van Noord-Holland, langs de Waddenkust en langs de Noord-Oostelijke oever van het Usselrtwer bleuen de temperaturen boven nul tengevolge van luchtaanvoer over het nog betrekkelijk warme zeewater, Aangezien de aanvoer van koude lucht nu is opgehouden en boven dien vanuit het Westen enkele wolkenvelden, ons land zullen binnen drijven, dié de nachtelijke uitstraling tegengaan, is een verdere aaiing van de temperatuur niet te verwachten. Integendeel, het is waarschijn lijk, dat de Oceaandepressies geleidelijk hun invloed wederom naar onze omgeving zullen uitbreiden, zodat de temperaturen spoeatg weer langzaam zullen gaan stijgen. een zone even buiten Vhssingcn. Maar kort voor drie uur 's middags zwaaiden ze achter elkaar de haven van deze stad weer binnen en meer den af. Het karwei zat er op. Zes jaar na afloop van do tweede we reldoorlog knn eeri zeer belangrijk stuk 2ee „vrij" verklaard worden. Vrij van verankerde, magnetische en acoustische mijnen, kortom vrij van alle explosiever, die zo lang in vre destijd nog de x'ciligheid van de scheepvaart bedreigen. Er werd geen cr.un meer gevon den gisteren. Dat was ook niet tc. verwachten in dit gebied, waar selchts terwille van de opperste veiligheidsoverwegingen voor dc derde maal werd geveegd. De mij nendienst heeft trouwens in dit hele jaar nog pas één mijn gevonden en lot ontploffing gebracht. Dat was tevens-de driehonderd vijftigste zee mijn,-die na de oorlog op zee on schadelijk werd gemaakt. Vele an dere mijnen spoelden aan op de kust en "werden daar tot ontploffing gebracht. Van talloze andere kan nu met zekerheid worden vastge steld, dat ze „verjaard" zijn,- te oud, om noggevaar op -tc leyeren. verlangens in een-tweetal andere moties heeft neergelegd, moet de mogelijkheid, dat de gedachte in de Kamer een meerderheid ach ter zich vindt, - stellig aanwezig worden geacht. Ook al hebben KVP en WD zich van steun aan de moties onthouden. Maar zal zij bij aanneming de betrokkenen ook een uitkering garanderen? - Minister Joekes heeft n.l, mee-: gedeeld," dat de Regering aan'deze wens geen gevolg kan geven. Dit belooft bitter weinig,, ook al- ver-, klaarde hij de motie dan nog niet met zoveel woorden onaanvaard baar. Hij beriep zich voor deze af wijzing ditmaal op 't feit, dat do betrokkenen bij de vorige looncom pensatie, door een royale bereke ning, veelal meer dan de in uit zicht gestelde 5% hadden ontvan gen. En Hij verwees ook naar de omstandigheid, dat de ouden van dagen sinds Januari in de so.ciale verzekering zijn opgenomen, het geen het rijk f 10 millioen kost. Hij meende, dus, dat voor de be trokkenen al het nodige was, ge schied, zonder daarmee te willen ontkennen, dat zij een uitkering uiteraard best zouden kunnen ge bruiken. On2e re Is correspondent meldt hieromtrent uit Parijs: In 'de Vierde' commissie is men tot een voorlopig" resultaat gekomen. Twee resoluties zijn aangenomen, waarvan dé eerste een plechtig bé- roep'doet óp de. Unie van Zuid-Afri ka om haar politiek ten opzichte van Zuid-West-Afrika te wijzigen. Zij spreekt bok uit, dat geen enkele wij ziging van de status van Zuid-West- Afrika eenzijdig door de Unie aan gebracht,' door de Verenigde Naties erkend zal worden. Dit is een waar schuwing aan de Unie.otp de wereld niet voor voldongen feiten te plaat sen. De motie werd aangenomen, met 39 tegen 5 stemmen, acht ont hielden zich. Wij noteren met waar dering, datNederland tot de voor stemmers behoort. De tweede resolutie, die in som mige opzichten een' .herhaling was van de eerste, kreeg slechts 33 stem men. Ook bij.de verschillende stem mingen over amendementen en para grafen nam Nederland een gelukkig standpunt in, dat getuigde van be grip voor de gevoelens der gekleurde .volken.'. - Opnieuw ïs dus dé Unie van Zuid- Afrika duidelijk gemaakt, .hoe diep de gehele wereld door zijnrassen politiek Verontrust is-. De.Unie heeft hieruïf de conclusie^ getrokken; dat het de Verenigde Naties de rug moet toekeren en zij hééft telegrafisch haar vertegenwoordigers teruggeroe pen. Daarmëe heeft zij een gebaar Door de muur naar bin nen, door achterdeur eruit (Van onze correspondent) ENSCHEDE. Een familie in de Oldenzaalséstraat te Denekamp kreeg Woensdagmiddag, terwijl zij aan tafel zat,, plotseling bezoek van. een paard, dat dwars door de voor muur de woonkamer binnen rende. Het dier, dat toebehoorde aan 'een melkslijter. was al door het hele dorp gerend eer het op deze onge wone manier tot stilstand kwam. Nadat het los. gesneden was, Is het door dé achterdeur naar buiten ge leid.' In de huiskamer liet het een aanzienlijke, verwoesting achter. gemaakt, waartegen zij in de com missie door haar vrienden ernstig gewaarschuwd is. „Wij herinneren ons landen" zo zei een der gedele geerden, „die uit de Volkenbond zijn weggelopen en wij herinneren ons ook hoe het met ben afgelopen is". Zonder dé vergelijking zo ver te willen doortrekken willen wij wel erop wijzen, dat dit gebaar de posi tie van de Unie in de wereld nog veel zwakker maakt. En hoewel dc openbare mening van dit land daar weinig begrip voor schijnt te heb ben, op den duur moet zich dit wre ken. De wereld kan zich niet veroor loven met Afrika, dot continent vol toekomst, overhoop te gaan liggen. Eens komt aan de onderdrukking der negers in Zuid-Afrika toch een eind en wij vrezen, dat het, als de Unie van Zuid-Afrika van dit soort debatten niets leert, een gewelddadig einde zal zijn. - PARUS. De Franse Nationale Vergadering heeft hedenmorgen besloten het plan-Schuman voor de samensmelting van de Westeurope- s« kolen- en staalindustrie te rati ficeren. De Franse Kamer keurde het plan in zijn geheel goed en Sprak haar vertrouwen in de re- gering-Pleven uit. De stemverhouding was 377 stemmen v vóór en 235 stemmen te gen. Nieuw ontwapeningsplan wordt heden ingediend PAKIJS. De Westelijke Grote Drie zullen waarschijnlijk nog he den bjj de Assemblee der-Verenigde Naties een herzien ontwapenings plan indienen, waardoor naar zjj hopen verschillende van de Rus sische bezwaren tegen de oorspron kelijke voorstellen uit de weg zui len worden geruimd. De Amerikaan Jessup,' de 'Brit Lloyd en de Fransman Moch heb ben de gehele nacht én de. gehela morgen aan de revisies gewerkt om Jessup in staat te stellen bét ineuwa ontwerp in de namiddag in de As- sembtée te kunnen voorlezen. Dé juiste tekst was vanmiddag nog niet verkrijgbaar, maar wel ze ker. is. dat - tot,,tic Westoüjkb con cessies niet het door de Russen ge- eiste onmiddellijke en onvoorwaar delijke verbod van de atoombom behoort. DEN HAAG Het Rode Kruis deelt mede dat het bedrag van drie ton bij de inzameling voor de V/atcrsnoodslaohtoffers in de Po- vlakte dat men zich voor ogen had gesteld, beden niet alleen bereikt is, doch reeds met f 25.764,over schreden is. EEN dag reeds nadat de vorst in ons tend gekomen was waren de stoten in ae polders met,een dun laagje ijs bedekt- Onmiddellijk trnk de jeugd er op uit om eens heel voorzichtig te proberen of het ijs cl wilde houden. Koopvrouw blijft dood op Bossche markt DEN BOSCH. De 60-jarige, marktkoopvrouw, de' weduwe Schil ders uit 's-Hertogenbosch, Is Woensdag .op de Bosscha markt plotseling dood gebleven, terwijl zij bezig was. klanten, te helpen.- Dr. Noyons constateerde hartverlam ming-, ("Van onze reisredactecr) PARUS De politieke com missie kreeg Woensdag een lang verhaal van Wisjüisky te horen, dat, op rustige toon uitgesproken, het oude standpunt van Rusland zonder enige verandering herhaal de. Wisjinsky was tevreden met enige resultaten in de sub-com missie behaald, maar stelde vast, dat in geen enkele hoofdzaak een resultaat van betekenis bereikt was. Maar dat was natuurlijk de schuld van de Westelijke mach ten, want niemand had enig be wijs, zo zeide de heer Wisjinsky, dat Rusland of zijn vrienden aan de bewapeningswedstrijd deelna men. Voor het overige gaat Rus land door met het zoeken naar eeia basis van overeenstemming. Jules .Moch antwoordde. Hij toonde aan, dat Rusland geen en kel voorstel deed of accepteerde, dat de Russische voorsprong in bewapc..ing zou verminderen. Daarentegen heeft het Russische plan voor ontwapening het ge volg, dat in elke phase ervan de achterstand van het Westen ver groot zou worden. Na afloop van deze zitting lieten de Westelijke Drie weten, dat zij door Wisjinky's toon teleurgesteld waren. Dat is hun marner om te waarschuwen tegen de Russische tactiek van dit ogenblik, die kennelijk daaruit ENSCHEDE. Dc 45-jarige ge huwde automobilist H. G; H, uit Enschede is Woensdagavond op het politiebureau tengevolge van' hart verlamming overleden.H. was met zijn wagen tegen een andere auto gereden, 'waarbij alleen materiële schade ontstaan was. Hoewel hij he vig 'geschrokken *vas. maakte hij geen bezwaar 'tegen het voorstel van de dienstdoende, brigadier om zich op het politiebureau direct te laten verhóren. De emotie is blijkbaar toch te sterk geweest, want tijdens dit ver hoor zakte hij plotseling ineen. bestaat de besprekingen te rek ken zonder enig resultaat toe te laten. De Russen hebben tot deze quasi beleefde methode hun toe vlucht genomen, sinds zij gemerkt hebben, dat hun pogingen tot in timideren falen. BERN. Karl Kobelt. hoofd van het Zwitserse departement van De fensie, is met 176 van de 231 door het parlement uitgebrachte stemmer* gekozen tot president van de Zwit serse bondsrepubliek voor het jaar 2952. iim'KiiTa iainiiii;-umi9n3BmiiiitaiitiDflrüff»i!niQiiinfliiiiii!3iiiii^^ g Nog weinig verandering 1 'Weersverwachting geldig van 1 Donderdagavond tot Vrijdag- m g avond: g m Droog weer met in de nacht H g en ochtend lichte en plaatselijk 3 II matige vorst. Morgen overdag 3 g licht tot half bewolkt en iets g hogere temperaturen daa van- g aaag. Zwakke tot matige wind li g tussen Zuid-Oost en Zuid. g S ,-14 ?„ec zpn op 8 u 40 m onder S 16 u 28 m; Maan op IB u 5D m on- der lo u 12 m. P HET WEER IN EUROPA 7 uur voormiddag gj Oslo Berlijn. Londen Parijs Wenen Xnnsbrück Nfce: Rome Warschau Amsterdam zw, bew. regen mist l. bewolkt zw. bew. I. bewolkt t. bewolkt 1, bewolki motregen I: bewolkt NO WZTW Stil O •WNW stil- KW O NO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1