Truman-bewind in opspraak door belastingscliandaal HET ROTTERDAMSCH PAROOL A Corrupte ambtenaren bestalen staat voor talloze millioenen Tyl Uilenspiegel in de Belgische Kamer Opsporingsambtenaar smokkelaarsvriend Cairo hakt knoop door: ambassadeur terug Kabouter Volksbruin- even duur als volks wittebrood Bestand in Korea met mislukking bedreigd „Kleine man komt in verzet Voorlopig nog geen Japans leger WAT VOOR WEER? In nacht en ochtend nog vorst Tachtigjarige Camille Huysmans neemt premier Pholien bij de neus Verkiezing in Perzië begint 18 December Drama in Hollywood om Joan Bennet v? I Chef Vliegende (CCD) Brigade hoort jaar tegen zich eisen Nederlands piloot in Nieuw-Zeeland verongelukt mëm Volgende week Brits-Egyptisch overleg in Parijs? Londen in dichtste mist sinds 20 jaar Bakkers krijgen goedkoper meel WAAR ZIJN DE KRIJGSGEVANGENEN Geallieerden eisen inlichtingen over hun verdwenen soldaten Vloedgolf verzwelgt dorp op Philippijnen Victor van Vriesland en jhr Sandbergli bekroond lie Jaargang, no. 294 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 - Abonn.prljs: per week f 0.40, per kwartaal 5.1S, lasse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Yrijdag 14 December 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 393644 Bankier-. Amsterdamscbs Bank te Rotterdcfm Directeur: B. de Vries (Van onze correspondent) NEW YORK. Na bet Keefauvcr-ondcrzoek inzake de in vloed van de onderwereld op de politiek, de gebleken omkope rijen van talloze hogere en lagere polilie-ainbtenaren in de stad New York, het schandaal der RFC (een soort „hersteïbank", door Roosevelt opgericht tijdens de depressie-jaren) waarbij gebleken is, dat diverse leningen het resultaat waren van om koping van personen, die over het verstrekken der leningen te beslissen hebben, zitten wc nu midden in het belasting- schandaal. Thans zijn het de „tax-collectors*', de belasting-in- specteuxcn, in wier midden zich een aantal zwakkelingen heeft laten verleiden om voor beloning in geld cn goederen diverse belasting-overtredingen van ernstige aard te verheimelijken. democratische partij aan de voor. Hoeveel van die zwakkelingen zijn er precies? Hoever heeft de corrup tie om zich heen gegrepen? Er is avond van de verkiezingsstrijd voor het presidentschap moreel gezond gemaakt moet worden. Het zal bij deze woorden met kunnen bin ven. Want deze schandalen zun een kolf je naar de hand der republikeinen, die thans reeds hebben aangekon digd „de corruptie der regering" tot een commissie van onderzoek („The een der voornaamste punten hunner House Ways and Means Subcommit- verkiezingscampagne te zullen tna- tee") reeds enige maanden lang be-1 ken. Niets prikkelt de kleine man, zig om dit nu uit te zoeken, maar cr zullen drastischer maatregelen nodig zijn om er achter te komen, wie men de hand boven het hoofd tracht te houden De belasting wordt in de V.S. ge- ind door het „Internal Revenue Bu reau." dat ressorteert onder het mi nisterie van Financiën. Het bureau telt een leger van circa 57.000 amb tenaren. Het int alle federale be lastingen, met Uitzondering der douanerechten. Het beschikt over 64 districtskantoren, die elk onder lei ding .staan van een „collector". Deze inspecteurs worden benoemd door de président van de republiek. Som migen zijn belasting-experts, maar men kan in het algemeen zeggen, dat het merendeel der benoemingen van politieke aard is, zodat de meeste inspecteurs op dit moment behoren tot de democratische partij. De bovengenoemde commissie van onderzoek (samengesteld zowel uit democratische als republikeinse af gevaardigden) heeft ernstige onre gelmatigheden aan het licht ge bracht, zowel van de kant der in specteurs en onder hen werkende lagere ambtenaren als van die van ambtenaren van het ministerie van justitie. De ontmaskering van het feit, dat deze toestand jarenlang stilzwijgend 15 getolereerd en dat het hoofd der afdeling belastingen van het minis terie van Justitie zelf by een der zwendelzaken betrokken is (Theron Lamar Caudle, tevens plaatsvervan gend advocaat-generaal), dat de voornaamste rechtskundige adviseur van het ministerie van financiën (Charles Oliphant) zijn ontslag in diende (door de president zonder meer aanvaard) nadat zijn naam (lasterlijk volgens zijn eigen zeg gen) gemengd werd in een der be lasting-schandalen deze en ande de doorsnee-belaslmgbctaler meer, dan het gevoel, dat de grote belas tingschuldigen in staat zijn zich door omkoperij van ambtenaren aan hun verplichtingen te onttrekken. De republikeinse redenering, dat de democraten tc lang achtereen aan het roer zijn geweest, dat twintig jaren eenzijdige partij-benoemingen de corruptie wel in de hand moes ten werken cn verandering van regiem daarom hoogst nodig is, deze redenering, begint vat te krijgen op vele kiezers. Er zal daarom heel wat moeten gebeuren, willen de demo craten nog tijdig genoeg voor de a s. verkiezingen de schade herstel len door de vele schandalen voor hun zaak aangericht. TOKIO. Japan's bijdrage aan de defensie tegen het communis me in het Verre Oosten zal „voor het ogenblik" beperkt blijven tot bet verschaffen van bases en in stallaties aan de Amerikaanse troepen, aldus heeft de Amerikaan John Foster Dulles, do „vader" van het Japanse vredesverdrag, in Tokio verklaard. Verder is door het Japanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken meegedeeld, dat generaal Ridgway en premier Josjida overeenstem ming hebben bereikt over het denkbeeld van een gemengde Ja pans-Amerikaanse commissie met militaire bevoegdheden. re niet minder ernstige feiten heb ben. de publieke opinie ten slotte dermate opgewarmd, dat de rege ring voor de noodzakelijkheid staat in te grypen. Zuivering beloofd President Truman heeft 5n een réde voor het nationale democrati sche comité aangekondigd dat het van het hoogste belang is dat de (Van onze weerkundige medewerker) In de algemene luchtdrukverdc- Ivng is nog weinig wijziging geko men, zodat dc vorst in de nacht ochtend nog zal aanhouden, lerwijt overdag lichte dooi op treedt. Wel neemt de hoge druk over Zuid-Duitsland iets af, maar dit ïs nog niet van invloed o.o het weer bij ons. Een klein storivgs- gèbied ten westeh van Schotland trekt Oostwaarts met enige regen, ■maar deze regenzone blijft benoor den van ons land. Dc vorst is ove rigens nog niet zo erg. Wy rijn enigszins verwend door de zachte dagen in de herfst en moeten eerst wat doorgewinterd zijn, om de temperaturen van thans behaag lijk te gaan vinden. TEHERAN. De parlements verkiezingen voor Teheran cn dc Noordelijke provincies des lands zgn vastgesteld op 18 December. Dit heeft dr Mossadeq medege deeld aan een groep van vijftig icchters, belast met het toezicht op dc komende verkiezingen. Dr Mossadeq droeg dc rechters op er op toe tc zien dat de ver kiezingen een eerlijk karakter zul len dragen cn dat de orde en dc veiligheid niet in gevaar komen. •BEVERLY HILLS (California) Dc filmproducer Walter Wan- gcr is gisteravond gearresteerd, nadat hij Jennings Lang. de im- piessario van ziin vrouw, de ac trice Joan Bennet, had neerge schoten en ernstig gewond op een autoparkeerplaats m Hollywood. De politie deelde mee, dat Wan- ger, die o.a. „Jeanne d'Arc" maak te beschuldigd wordt van een aanval met een dodelijk wapen. Lang, die 12 jaar lang dc im presario van Joan Bennet ts ge weest, werd naar 'n ziekenhuis ge bracht, Zhn toestand wordt be schreven a1c emvtig", Dc poli tiechef Anderson heeft verklaard, dat Wanger bij het verhoor heeft meegedeeld: „Ik schoot op Lang, omdat hij mün huiselijk leven heeft verwoest". Joan Bennet zei- de. dat baar relaties met Lang vair zuivere zakelijke aard waren. Advies aan nieuwsbladen tot prijsverhoging (Van onze correspondent) HILVERSUM, In verband met de zeer belangrijke stijging van kosten, verbonden aan een nieuws blad, heeft „De Nederlandse Nieuwsbladpers" (.de organisatie van bladen die niet dagelijks ver schijnen) haar leden geadviseerd per i Januari de abonnements prijs te verhogen. Directe aanlei ding tot deze maatregel was de in grijpende verhoging van. do prijs van het krantenpapier, die nu meer dan elf maal zo hoog wordt als voor de oorlog. (Van. onze correspondent) BRUSSEL. De S0-jarige Ca mille Huysmans, deze moderne in carnatie wan de legendarische Tyl Uilenspiegel, mag graag af en toe de Belgische Kamer loaarocn hif overigens een der meest toege wijde leden is eens bij de neus nemen. Toen gisteren, de Kamer de begroting van het departement van premier Rholicn behandelde, verdedigde Huysmans met plecht statige ironie, een amendement dat te voren keurig was gedrukt en rondgezonden, strekkende het salaris van de eerste minister, dat 475.000 francs bedraagt, met éen franc te verlagen. Huysmans zei, fcdat hoewel hij het met de politiek van de juist door zijn eigen partijgenoten de laatste tijd zo veel geplaagde pre mier in vele opzichten oneens was, hij" het toch onrechtvaardig vond, dat de heer Pholien persoonlijk zo heftig werd aangevallen. Door zijn amendement wilde hij nu de ka tholieke fractie de gelegenheid ge ven, het onrecht jegens de als zon debok behandelde premier te her stellen. Een vrolijk intermezzo volgde op dit grapje. Premier Pholien ci teerde: „De vriendschap van een groot man is een weldaad der go den" en voegde ei* aan toe, nog geen klachten te hebben over de aanhankelijkheid van zijn fractie genoten. De katholieke fractie voorzitter Du Bus de Warnaffe vergeleek Huysmans met de barm hartige Samaritaan, die zich over de arme reiziger heenbuigt en... hem dan nog een franc tracht tc ontfutselen. Hij zegde de premier deze franc in elk geval toe en daarna werd weer over ernstige zaken zo ernstig georeerd, als past biï een parlement, waarin maar - één Huysmans zitting heeft. Vermoeid en bleek arriveerde Don- FRANKIE KOCHT derdagavond om elf uur onverwacht Frankie Sinatra, de 33-jarige Ame- FFN VAA'SJF rikaanse zanger en filmster, afgod van Ljijit y millioenen meisjes over de gehele wereld, tezamen met ziji% nieuwe vrouwde filmster Ava Gardner, op Schiphol. Het beroemde echtpaar is Dinsdag van Engeland «aar Duitsland gevlogen en thans op de terugweg naar Amerika voor een kort oponthoud op Schiphol neergestreken. Vrijwel onopge merkt gebruikten de heer en mevrouw Sinatra een dinertje in. het restaurant. Daarna bekeek het tweetal een vitrine met Delfts blauw, waarop Frank, voor het vertrek, een vaasje kocht OM COLLEGA'S DE LOEF AF TE STEKEN BREDA. In het Bredase Paleis van Justitie was het gisteren de om gekeerde wereld. In de verdachtenbank zat de vroegere commandant van d« z.g. „Vliegende Brigade" van de C.C.D., de 47-jarige W. v. d. V. Uit Tilburg. Beruchte smokkelaars cn zwarte bandelaren, zware jongens met soms indrukwekkende straflijsten waren dc getuigen. Stuk voor slak bleek uit bun verklaringen, dat de man, die als opsporingsambtenaar de schrik der onderwereld had behoren te zijn in werkelijkheid met de schijnbaar door hem vervolgden heulde. Ondanks zijn imponerende successen in de strüd tegen clandestiene vec-nitvocr behoefden bepaalde figuren uit de smokfcelaarswcrcld hem maar op te bellen om het ónmogelijke toch moge lijk te maken. KERSTMIS nadert. Voor de vie ring van het oude feest treft men overal zijn poor bereiding en. Dat is ook zo in Volendam. Reeds getooid met dc tuinfer- mufsjes dragen itcce Voïeudam- vicrtjcs hun Kerstboom «aar huis. TÏMARU. De reserve-kapi tein-vlieger van de Nederlandse luchtmacht T. J. C. Varkevis- ser, is Donderdagmorgen bij een trainingsvlucht verongelukt. Hij maakte een oefenvlucht met een leerling in een „Tiger Moth". Toen hij op het „Salt Water Creek"-vhegveld bij Timaru wil de landen stortte het toestel neer. De leerling bracht er zonder verwondingen het leven af. Djakarta wil electristlie centrales nationaliseren DJAKARTA. Het Inttone- sische kabinet heeft bekend ge maakt, dat het plan is, de elec- triciteïtsbedrijven die zich in Ne derlandse handen bevinden, nationaliseren. NA de storm van Zondag o l. ts op het Bloemendaalse strand dit reusachtige en mysterieuze voor- werp aangespoeld. Wellicht het ding uit de bekende kist van Ger de Roos, die in de loop van dit jaar bv Zandyoort tn zee werd gegooid? Mis! Een bpei voor de scheepvaart, waarvan de herkomst onbekend is. CAIRO. Egypte heeft de knoop doorgehakt: de regering heeft beBloten de Egyptische ambassadeur in Londen terug tc roepen. In de aankondiging van premier Nahas Pasja wordt niet gezegd of de terugroeping tijdelijk ia of permanent. Donderdag leek het er een ogenblik op of aan de beslissing tot terugroeping, die Dinsdag door het Egyptische kabinet werd genomen, geen uitvoering zou worden gegeveo door het voorstel van de Britse minister Edeiriom een nieuw verdrag mei Egypte tc stuiten. Dc mededeling van Nahas beeft thans aan deze onzekerheid een eind gemaakt. Tegelijk is in Cairo bekend ge-1 maakt, dat het in beginsel alle j Egyptenaren is toegestaan wapenen te dragen. In Parijs heeft Donderdagavond de 1 Egyptische minister van Buitenland- I se Zaken, Salah el Din, leider van j de Egyptische delegatie bij de V.N, bekend gemaakt, dat hij bereid is I met Eden besprekingen te voeren. Eden zou hierin hebben toegestemd. J Het onderhoud zou volgende week I Een Tilburgse smokkelaar, die in Breda was opgesloten, werd door v, d. V. uit het Huis van Bewaring gehaald en an de gelegenheid ge steld een herdersuurtje bij zijn vrouw door ,te brengen. Een Am sterdams koopman kreeg door be middeling van v. d. V. do smokkel waar terug, die in Rotterdam was onderschept. Een Tilburgs,smokke laar kreeg van verdachte' aanwijzin gen, welke route hij moest volgen bij het overbrengen van runderen naar Eelgié, Dit waren de drie fei ten, die v. d. V. ten laste waren gelegd; handelingen, die hem respec tievelijk een bedrag van ƒ100,—, een prachtig gouden horloge ter waarde van 730,— en drie kostbare tapij ten opleverden. De tapijten eigende de CCD-man zich zelf toe, omdat ztj in beslag werden genomen toen zij volgens afspraak door de Tilburgse veesmokkelaar op de te rugweg uit België werden meege bracht. Toch was de ox-opsporingsambte naar niet corrupt geweest om zich te verrijken. Als het hem daarom begonnen was, zou hij schatrijk heb ben kunnen zijn. Maar de vele ge schenken die hij ontving het aan tal dingen dat men hem ten laste zou hebben kunnen leggen is legio kwamen bij hem slechts op de tweede plaats. Wat hij met zijn in tieme relaties met de smokkelaars wereld beoogde was, zijn collega's de loef af tc steken om zodoende een ziekelijke en ongebreidelde eerzucht te bevredigen. Tipgevers vondén bij hem een gastvrij onthaal en met zelden nam hij zelf deel aan arres taties van smokkelaars, die hjj door middel van vrienden-smokkelaars in de val had laten lopen. In dezelfde rechtszaal waar hij herhaaldelijk in zijn glorietijd van gewaardeerd CCD-man een vernie tigende getuigenverklaring had af gelegd hoorde hij een jaar gevange nisstraf met aftrek van zes maanden voorarrest tegen zich eisen. Een mil de eis, omdat de officier van justi tie, mr Hustinx, naar hij in zijn requisitoir opmerkte, cr rekening mee wilde houden, dat men déze man nooit op de belangrijke post had mogen zetten, die hij bekleed heeft. Ook wilde hij rekening hou den met een psychiatrisch rapport en de slechte lichamelijke conditie van verdachte. De rechtbank zal over acht dagen uitspraak doen. Tank met 13% millioen liter water scheurt: vier doden TÜCUMCARI. (Nieuw-Mejdro', Een tank met 12% millioen liter water is gesprongen, waardoo" de zakenwijk van de stad werd over stroomd- Vier personen kwpmea om het leven- - twintig gebouwen werden Verwoest. Volgens een oog getuige werd de tank door een „vuurbal" uit de lucht getroffen. Advertentie ft M frjcvi uniiirv,.yu/ cn LONDEN. Engeland zat gis teren geheel „dicht", ten gevolge van een zeer dikke mist. Het zicht was nihil in vele delen van het land. Het wegverkeer kwam ge heel tot stilstand. Ook In Londen lag h.t openbare verkeer zo goed als lamgelegd, Een inspecteur van het verkeers wezen verklaarde; „In geen twin tig jaar heb ik ooit zo'n dikke mist gézieiï." Het luchtverkeer was ge staakt en de trèinen waren uren over tijd. in Parijs plaats vinden. In Londen verwacht men niet, dal de Bntse ambassadeur m Cairo on middellijk zal worden teruggeroepen. Of hij er echter op den duur kan blijven hangt af van de houding van Egypte. Amerikaanse autoriteiten toonden zich verontrust door de Egyptische maatregel. Zij zeiden te vrezen, dat de breuk tussen Engeland en Egypte door deze stap groter is geworden en dat de plannen van bét Westen voor de verdediging van het Midden- Oosten er gecompliceerder door zou den worden. DEN HAAG. De directeur-ge neraal van het Philippijnse Rode Kruis, de heer Vanzon, komt Zon dagmiddag op Schiphol aart. Hij brengt een studiebezoek van enkele dagen aan ons land. DEN HAAG. Met ingang van Maandag 17 December mag in die gebieden, waar thans nog de prijs van volksbruinbrood 1 cent lager is dan die van volkswit brood. de prüs van het volks bruinbrood met 1 cent per 800 gram worden verhoogd, zodat dit prijsverschil dan is opgeheven. Deze partiele verhoging van de prijs van het volksbruinbrood geldt In hoofdzaak voor het Wes ten des lands, met uitzondering van de.grote steden. Daarnaast zal de maximum- en minimumprijs voor volks wit- en volksbruinbrood met ingang van Maandag a.s. in de provincie Drenthe met j cent per 800 gram mogen worden verhoogd, waar door in deze provincie dezelfde broodprijzen gelden als in de pro vincies Fr-iosiand cn Groningen. Met ingang van dezelfde datum zullen dc bereidcrs van meel en bloem, alsmede de importeurs van bloem, door een verhoging van dc subsidie uit het Landbouwegalija- liefonds. in staat worden gesteld de prijzen van alle soorten meel en bIocmÉ met uitzondering van tar- wegriesmeel, met 30 cónt per 100 kg te verlagen. Deze prijsverlaging van bloem en meel komt niet tot uitdrukking in de prijs van het brood voor de consument. Zij dient ter verhoging van de marge voor de bakkers. De wapenstilstandsbesprekingen in Korea dreigen opnieuw vast te lopen, ditmaal op de kwestie van dc uitwisseling der krijgsgevang enen. De com* munisten wensen een uitwisseling van allen tegen allen, do geallieerden een van man legen man. Het geallieerde standpunt is gebaseerd op het f eitj dat de Noordelijken, in strüd met do Conventie van Gcnève, nooit Inlich tingen hebben verstrekt over de door hen gemaakte krijgsgevangenen- Zij zouden dus tien, twintig of honderd gevangenen kunnen aanbieden in ruil voor de 165.000 communistische krijgsgevangenen. een uitwisseling „van allen tegen allen", dan zou het zijn woord bre> ken tegenover de geallieerde ge* vangenen. Op het ogenblik weten de geal lieerden met hoeveel geallieerd© soldaten door de communisten wor* den vastgehouden, wie het zijn ea waar zij zich bevinden. Ass. Press lokent hierbij aan: De communisten zullen moeten toege ven aan de voorwaarden van de geallieerden inzake de uitwisseling van krijgsgevangenen, of dc ver antwoordelijkheid moeten aanvaar den voor ccn volledige ineenstor ting van de Koreaanse wapenstil- stan dsbespreki n gen. Dit onwrikbare standpunt van het geallieerde opperbevel wordt gedicteerd door de loyaliteit jegens cn dc bezorgdheid over de geal lieerde soldaten, die zich op het ogenblik m vijandelijke handen be vinden. In andere wapenstilstands- kwestics heelt het geallieerde op perbevel concessies gedaan, maar wat de krngsgevangencn betreft zal het onbuigbaar blijven. Alvorens een beslissing te nemen over punt 4 van de wapenstil- slandsagenda de uitwisseling van gevangenen zal het er aan vast houden, dat de vijand eerst een lijst verschaft van alle kampen en hun bewoners. De communisten hebben ditluch- tigweg een technisch détail ge noemd. Dergelijke inlichtingen kun nen verschaft worden, aldus de communisten, nadat de geallieerden ingestemd hebben met hun voor stel, dat de geallieerden eerst be sluiten alle communisten in geal lieerde kampen uit te wisselen voor geallieerde soldaten in de commu nistische kampen. Zou het geal lieerde opperbevel instemmen met Prijs Kunstenaarsverzet AMSTERDAM. Victor E. van Vriesland en jhr W. J. H. B. Sand- bergh, directeur van het Stedelijk Museum, zijn de winnaars van dc heide jaarlijkse prijzen van 3000.—, welke worden toegekend door de Stichting Kunstenaars verzet 1942—1945. Uitreiking van de prijzen zal Zaterdag 12 Januari in dc aula van het Stedelijk Mu seum gebeuren, in verband ;met ziekte van de heer Van Vriesland, g F 1JV ii i b, ,1) l.,U i„ i ui, i ul Bi li 'B i iWTJiEr 5 Vannacht lichte vorst jj 5 Weersverwachting geldig van, §g m Vrijdagavond tot Zaterdag- p avond: gl £1 Licht tot half bewolkt en f§ gl droog weer, maar vooral in de S g kustgebieden plaatselijk mist. B f* Zwakke tot matige wind uit fi H Zuidelijke richtingen.Vannacht Sf MANILLA. Een vloedgolf heeft en morgenochtend bijna overal B oen Philtppuns dorp met driehojj- g lichte vorst. Morgen overdag s§ derd inwoners geheel verzwolgen. temperatuur over het algemeen 1 De goir kwam twee dagen geleden g oplopend tot enkele graden bo- i opzetten gedurende de wervelstorm, ia ven het vriesount die de Philippijnen heeft geteisterd, W, Naar schatting zijn door de wér- 3 Psee- 2?.n op 8 41 onder velstorm 620 personen om het leven I |f ian op u m on* 3 gekomen, waarvan 522 op het eiland j h/ Jf Le*tfc TWITHIIIHIHIIIII mill ■illlllHlllill^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1