Vliegtuig stort brandend in rivier: 56 doden HET ROTTERDAMSCH PAROOL een na ramp in geschiedenis van Amerika Cecil Beaton (G G"f°j') fotografeert Koningin Britse trein ontspoord door mijn op spoorbaan Londense valutamarkt volledig heropend Televisie zal journaals gaan uitzenden Militair valt met hoofd tegen auto van dr Drees Churchill en Eden nemen poolshoogte in Parijs ZEVEN MINUTEN NA DE START: Geen jacht meer op schapendoder Oorzaak ongeluk bij Schiphol nog niet bekend ersstaking bij „Pan American" Vijf Deense reddèrs begraven ONRUST IN KANAALZONE Scherpe nota van Londen over optreden van politie hij incidenten te Ismailia Weer overval op speelclub Kerkdak stort in 7 kinderen gedood Geen overgang naar zwevende valuta en geen devaluatie Bioscopen brengen actueler nieuws op het doek Nét de échte 2e Kamer Rivierboot slaat om: 18 doden Ned. Bank zet valutahandel stop Engeland zal al zijn oorlogsschuld betalen In Amerika koude en sneeuwstormen l verloof de r Dader zwendel- lotérij bekend Ongeluk op rijksweg Dordrecht-Moerdijk eist één dode en één zwaar gewonde Voorbereiding voor Brits bezoek aan president Truman Boek van Vestdijk uil etalage verwijderd Grote verliezen voor opstandig bataljon Geen president meer in Uruguay lie Jaargang no. 296 Red. en Adm. Lctnge Haven 141, Schiedam TeL 69300 - Abonn.prijs: per week 0.40, per kwartaal S.I5, losse nummers 0.09 DE SCHIEMMMEE Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrëcteur» B. de Vries NEW YORK. Bij op één na dc ergste vliegtuigramp uit de geschiedenis van de Verenigde Staten, zqn Zondag 56 mensen om bet leven gekomen. Een tweemotorige C-46, die op weg was naar het vacantie-oord Florida^ vloog zéven minuten na het opstygen in brand en stortte neer in Elizabeth (New Jersey). Aan boord bevonden zich 48 volwassenen, vier kinderen, drie piloten en een, steward ess. Met één motor in brand begon het toesteF te vallen. In zijn val raakte bet'een magazijn van het waterleidingbedrijf in Elizabeth én vloog toen geheel in brand. Rakelings scheerde de C-46 langs een aantal hitizen, kantelde vervolgens en schoot op zjjn rug in de smalle, traag stromende rivier Elizabeth. Alle inzïttenderiden werden cp slag gedood. Kort voor de ramp had de piloot OUDER-AMSTEL De rijks- politie heeft je klopjachten op de schauonducer in de Duiver.drecht- sepolder voorlopig stopgezet. De bloeddorstige hond laat zich niet meer zien en bovendien raken zowel de mensen als de honde.1, cic jacht op hem maken, over vermoeid. per radio laten weten, dat hij terug wilde keren naar het - vliegveld Newark, van waar hij - was opge- stegen. Volgens ooggetuigen vloog de rechter motor,in brand,, waar dóór een vleugel kromtrok en af brak énhet toestel het magazijn van de Elizabeth Water Company raakte. Een waker van het maga zijn werd licht gewond. Het vlieg tuig draaide een halve, slag er schoot met de neus .In.' de rivier tot op de bodem tóe. De C-46 werd tot een tien meter hoog 'wrak •waarvan alleen de,staan boven het water uitstak. Het toestel viel op zes meter af stand van een huisje waarin een gezin van zes personen woont. Zé pakten in allerijl een paar spullen bij elkaar en stelden zich in Vei- ligbeid. Een klein eindje verder stond een rij houten huizen.. Terwijl een zwijgende .'menigte zich aan de oever van de Elizabeth verzamelde, waadden' drie priesters door de rivier om de laatste"-gees- .telijkë bijstand teverlenen. Da .slachtoffers moeten echter op slag zijn gedood. De brandweer is bezig met het bergen van de lijken. Een. ooggetuige, wiens moeder, zuster en twee zoontjes van laatst genoemde zich aanboord bevon den, zei: „Toen de C-46 startte, ontwikkelde de rechter motor zeer veel rook. Het vliegtuig had de hele lengte, van.' hetvliegveld, no.dig cin vijftien: métier ^hóog feTstijgéri." Toestand stewardes is redelijk AMSTERDAM - Voorlopig .kun nen nog geen mededelingen gedsun worden over het onderzoek naar de oorzaak van het verongelukken van het vliegtuig van dè Swiss-Air, Vrij- dagavond by Schiphol. Zondag is een commissie van vijf Zwitserse luchtvaartdeskundigen aangekomen, die zich in verbinding gesteld heb ben met ir C. A, F. Falkenhagen- van de Rijksluchtvaartdienst, die de leiding van het voorlopig onderzoek heeft. Zij hadden ook een onder^ houd raet depiloot De Zwitserse bemanning blijft voorlopig ter be schikking van de commissie van on derzoek. De ernstig gewonde stewardess, mej. Hafti, is op haar verzoek van het Wilhelmina Gasthuis overge bracht naar de Ned; Herv. Diacones- seninrichting. Haar toestand is rede- lyk. Waarschijnlijk wordt zij pas over enkele weken naar Zwitser land- vervoerd. NEW YORK. Op de vliegvel den van 'New York, is het vliegende personeel en het grondpersoneel"van de „Pan American Airways" Zon dagochtend in staking gegaan. Bijna 6 000 employe's van de „Pan Ame rican" zouden oorspronkelijk vari- daag in staking .gaan óm hun loon eisen kracht bij te; zetten.' Ook in San Francisco is mén in staking gegaan. Tn-Miami en Brownsville vertoont zich eveneens een neiging ora het voorbeeld cfer stakers te volgen. Verschillende vliegdiensten op Europa 'zijn dóór de staking reeds uitgevallen. Eigenaars Kinhem helpen nabestaanden KOPENHAGEN De'vijf Deense redders, die zijn verdronken na.een tocht naar de Nederlandse hopper- zuiger „Kinhem"': zijn Zaterdag be graven.' De" Deense koning had een vertegenwoordiger gezonden. -Voorts ■waren aanwezig leden van de Deen se regering en vertegenwoordigers van. de Deense marine. Nederland was vertegenwoordigd, door de con- sul-generaal te Kopenhagen Chr. J. Wyers. en. de .„vice-consul te. Es- bjerg-j. Hassing.-Bij,.,de kransen was er. een .van de bemanning van de „Kinhem". Vernomen wordt, dat de eigenaars van de .Kinhem" 15.000 kronen aan 'de nabestaanden van de verdronken redders hebben gezonden, Bij inte kening zijn voorts in Denemarken voor de weduwen en haar achttien kinderen tot dusver 150.000 kronen mgezaxoold. CAIRO. Zaterdag is een Britse militaire trein In de Kanaalzone ont-, spoord doordat „onbekende personen" een m|jn op de spoorbaan hadden gelegd. Eén Brit brak een been. De locomotief sloeg over da kop en groef- zich in het zand. Verschillende goederenwagens schoven in elkaar. Zondag hebben Egyptische scherpschutters negen maal op Britse troepen gevuurd.; Aan Engelse izfjde vielen geen slachtoffers: Door het tegenvuur werden vermoedelijk twee Egyptenaren gedood! V' :[ïl)i:0sin»i;CWI3öiB.iaii3JUyiiI"iini;FJi:iS?'i:t,i:.ll:,iiti.£i.: In een Britse nota over dé inci denten, te Ismailia op 17 rn 18 DÉN.. HAAG,•~..vDe:. Haagse poli tie heeft Zondagavond in. de local en. van twee speeiclttbs in- de L'aan van Meetdervoortinvallen gedaan. In de -.MondScr Club"wer'd geen jtu-urdspel- beoefend, zpdat geen' maatregelen, behoefden te worden' genomen. In da .Nieuwe Club", trof men elf personen aan. die zich met roulette 'en baccarat onledig- hielden. Het 'spelmateriaal werd in beslag genomen. Elf personen wer den in arrest gesteld-en naar hét hoofdbureau gebracht. Na verhoor zijn 8 hunner heengezonden. In ar rest Dieven de 56.-jarige P. K., zon- d béroép uit Leiden, de 37-jarige koopman A. ht. B. "en de' 57-jarige F. J. van L.-S., zonder beroep, bei den woonachtig te Den Haag. -November wordt de Egyptische politic beschuldigd van een „wel overwogen aanval op Britse troe pen." 'Dc -nota beschuldigt de rege ring ervan baar goedkeuring «8n het optreden van dc politie te hebben gehecht. Zoals bekend wer den bij de incidenten vijf Britse officieren en een aantal soldaten en burgers gedood. De nota, die in scherpe termen 'ïs. gestel dl" spreekt V3r. een „meedogenloze en misda dige samenzwering." Vrijdagavond, vernielden Egypte naren gedeeltelijk' een radiomast van de RAF bij -Ismailia. De daders wisten te ontkomen. CARACAS. Dóórdat in. een kerk in San uJuan de lós Morros het dak van een. kerk instortte, kwamen zevén kinderen, om het leven, die Kerstliederen instudeer den. Een dertig meter hoge kerstboom, mef 7500 lampen, tuharvan 2500 in gekleurde plastic'lantaarns, dom-, pelt 's avonds 'het 'bekende Rpcke-, feller. 'Centre te -'Ne w York in een sprookjesachtig licht. De fonteinen Op de' voorgrond, zijn geen echte fonteinen, maar 'construelies uau verchroomd stdaVeji' plastic bollen. NAAR REALISTISCHER POND STERLING? (Van een onzer redacteuren) LONDEN. De Bank van Engeland heeft Zaterdag medegedeeld, dal de Londense ma/kt voor buitenlandse valuta met ingang van Maandag volledig zal worden heropend, zowel voor loco- als x*oor termUntransactïcs. De bank zal geen officiële noteringen voor buitenlandse valuta op termijn meer opgeven. De nieuwe regeling betekent niet, dat ,de devlezenbeper- kingen worden opgeheven. De dollarpariteit blijft gehandhaafd op 2,80 en de officiële goudprijs op 250 sh. per ounce. Het voornaamste gevolg van dc nieuwe maatregel is, dat trans acties in valuta in Engeland voortaan via de valuta-markt zul- ncn lopen en niet, zoals tot dus ver via de Bank van Engeland. De Bank van Engeland draagt in feite het risico, verbonden aan de handel in buitenlandse valuta, voor zover deze is toegestaan •want in de desbetreffende bepa lingen zijn geen veranderingen gekomen over aan de handels banken. De termiinkoersen van de verschillende valuta's zullen nu hun eigen niveau vinden, d.w.z. binnen de bepaalde gren zen, welke nog door de bank zul len worden gepubliceerd, daar volgens de bepalingen van bet in ternationale monetaire fonds, Groot-Brittannië de supervisie op het pond niet mag loslaten. Een woordvoerder van de Bar.k van Engeland verklaarde volgens A.P. dan ook nadrukkelijk, dat de wijzigingen meer symbolisch, dan fundamenteel zijn. Niettemin zal volgens economische deskun digen hét pond door de nieuwe politiek een meer realistisch aan zien krijgen. In financiële kringen te Am- (Van on*ecorrespondent) AMSTERDAM. Vertegenwoor digers van de Ned. Bioscoopbond cn de Televisiestichting hebben mon deling overeenstemming bereikt óver de vertoning van films inte levisieprogramma's.. De Bioscoop bond wil ér toe meewerken, dat ook journaals ter beschikking kómen voor televisie-uitzending. v.Per tele visieprogramma zal hoogstens ze ven minuten journaal worden uitge zonden. Ook andere films zal de televisie kunnen uitzonden, -voor zo ver de exploitatierechten hief in het gedrang komen. De bioscopen zullen journaals van belangrijke gebeurtenissen niet meer tot Vrijdag bewaren, maar ze direct na gereedkomen kunnen vertonen. Zo zag de verga derzaal van dé Twee de Kamer er uit toen Zaterdagmorgen hst Leids studentenpar- lement er bijeen kwam. om, onder voorzitterschap van de échte Kameraoor- zitter mr L. G. Kor- tenhorst, te. beraad slagen over de kwes tie van de gehuwde ambtenares. Men ziet op de, foto een van de fractieSj welker leden zich kennelijk geheel in de parle mentaire sfeer trach ten in te leven ennet als de werkelijke Kamerleden op hun gemak hun krantje lazen, terwijl een van hun mede leden, het woord richtte tot de „regering". Deze telde de student. Jonkman als minister-president in haar midden, die santen met zijn collegae „ministers" in een rijtuig was gearnyeerd, evenals dezen met bolhoed getooid. Temidden van dit stijve gezelschap vormde de lief tallige j,st.aatssecretaresse": de stu- denG Adama van Scheltema een fleur- element. Écht i» Stijl U>as ook student De Savornin Lok man, die evenals zijn beroemde voorvader een wandelstokje met zilveren haak puer de arm had hangen, terwijl hij door de zaal ging. Natuurlijk vielen de bier viltjes van Heinekens op de VVD banken uit de toon. Maar zou een dergelijkevergadering kunnen worden gehouden zonder dat het studentikoze element ontbrak? De technische voorbereidingen hier voor worden getrotlen. De filmonrlcmemingcn zullen con ti' Oio uitoefenen op de televisie-uit zending van films cn gedeelten daar van. opdat deze niet op andere wij ze worden geëxploiteerd dac waar voor de rechten-zijn afgestaan. Mee doelt hierbij vooral op vertoning van televisie-uitzendingen al of niet tegen vergoeding, in openbare gele genheden. - De Telcvjsiestichtïng deelt ons me de. dat het overleg met de Bio scoopbond op aangename wuze ver loopt, maar dat van een nü van de Bioscoopbond ontvangen ontwerp overeenkomst niets is bekend. Wel is enige maanden geleden een ont werp ontvangen en heeft de Telcvi- sxestichting een tegen-ontwerp ge zonden. Van een definitief stadium der besprekingen is nog niets be kend. IPOH (Malakka), De politie zoekt op de oevers van de sterk ge zwollen Perak naar .de lijken van achttien Chinezen en Maleïers, -die Zaterdagavond verdronken zijn toen een stampvolle rivierboot omsloeg na lek gestoten .te zijn. Twintig passagiers werden gered. Amerika over het. pond: Engels besluit stap in goede richting •(Van onze correspondent) NEW YORK Welingelichte fi nanciële kringen te New York be schouwen de wijziging in de valuta- handel in Engeland als een stap in de goede richting, maar op zichzelf nog van geringe oetekenis, De ge nomen stap kan een voorloper zijn van een zwevend'pond sterling. Van een zwevend pond is men echter waarschijnlijk nog ver verwijderd. In sommige Amerikaanse kringen is men vazi mening, dat Engeland een regeling met de grote crediteuren zal trachten te bereiken, alvorens bet pond sterling los te laten. sterdam meent men, dat de nieu we bepalingen weinig veranderin gen voor Nederland brengen. Wat de contante transacties betreft, is dc toestand in Engeland nu vrij wel gelijk aan die in Nederland, de koersen worden door de cen trale bank vastgesteld en de han delsbanken kunnen alle contante transacties afsluiten, mits zij bin nen de door de centrale bank vastgestelde minimum- en maxi mumprijzen blijven. In Neder land zijn de termijntransacties uitsluitend in handen van dc Ne derlandse Bank. In Eneejand kunnen thans ook de handelsban ken termijntransacties verrichten- De nieuwe maatregelen in Enge land betekenen géén devaluatie, "noch de overgang naar een zwevende valuta. (Eigen bericht) AMSTERDAM. Met in gang van heden heeft de Ne derlandse Bank de aan- en ver» kopen op termijn van alle valuta's tydclijk stopgezet. Vermoedelijk is onze centra le bank tot deze maatregel over gegaan, teneinde de reac ties van de jongste wijzigingen van de handel in buifeiilandSD valuta's in Engeland op de markten te Londen, Parijs en Brussel af te wachten. DAMASCUS.' Saoedi-Arabië, Turkije. Italië. Frankrijk, .Groot. Brittannië. dé V.S. én België zijn de landen, die tot nog toe de nieuwe regering van Syrië hebben erkend, LONDEN. Gioot-Brïttaimie zal op 31 December beginnen met de aflossing en rentebetaling van de milliardenJeningen, dié na de tweede wereldoorlog van de Ver. Staten, en Canada verkregen wer den. De regering heeft besloten, geen. gebruik te maken van het recht tot uitstel van de rentebetaling op de beide, in 1946 gesloten leningen. Het besluit om deze betalingen tc doen uit de magere dollar-reser ves werd beschouwd als een gebaar om in de Verenigde Staten en Ca nada goodwill t© kweken. Tot nu toe 89 doden CHICAGO. In de Oostelijke helft der Verenigde Staten hébben Zaterdag sneeuwstormen; gewoed, die hét verkeer stagneerden en veel slachtoffers maakten. Als gevole van de hevige.koude -itr, +->* op Zondag 89 oersonen om het leven gekomen. De sterfgeval len zijn veroorzaakt door te grote inspanning, ongelukken en bevrie zing. In twee steden inZuid-Dakóta. en Minnesota, twee staten van. het Midden-Westen, zijn temperaturen van dertig graden onder' nul gere gistreerd. (Van onze correspondent) HILVERSUM. Cecil Beaton, de man \'an wie wordt gezegd dat hij met Greta Garbo is verloofd hij zelf ontkend noch bevestigt het was vandaag in ons land om. voor het Amerikaanse maandblad „Vo gue" foto's te maken van het konink lijk paar.; Wij troffen Cecil Beaton een rijzige Engelsman met grij zend haar cn zeer smalle broeks pijpen in de bar van hotel „Gooi land", waar hij veel wilde vertellen over zijn werk, maar wenig over zijn particuliere leven: „Ik walg van de inmenging In Iemands privé-leven zoals dc columnists doen in de Ame rikaanse, bladen", zei hU met de hem eigen langzame manier van spreken. De eervolle opdracht om de ko- AMSTERDAM.. - Nade publica tie van de zwendel met een ge fingeerde liefdadigheidsloterij, waarvoor een onbekende man 10.000 loten liet drukken .heeft de politie zove'el aanwijzingen gekregen, dat het haar niet moeilijk viel om hem" te identificeren. De man )s echter ondergedoken, zodat tot rijn arres tatie nog niet kon worden over gegaan. DJAKARTA In de ouderdom van 42 jaar Is de vorige week over leden de bekendepatholoog-anatoom ds Wjjono. DORDRECHT. Een ongeluk, waar by minister-president dr. W. Drees zijdelings betrokken is geweest, vond Zaterdagmiddag even voor-twee üur. pïaats op de rijksweg tussen Moerdijk en Dordrecht. Hierby vallen éën dode cn één zwaar gewonde te betreuren. De 31 jarige militair.A. M. Grtip. ping uit Overvcen zat als lifter in een auto, die op een stilstaande vracht auto botste, ny werd uit de wagen geslingerd en viel met rijn hoofd tegen de bumper van de juist passerende auto van dr Drees. Met een verbrijzelde schedel cn in zorgwekkende toestand is hy naar hef R.K. ziekenhuis te Dordrecht overbracht, waar hü Zaterdagavond is overleden. De 20-jarige militair S. de Vries uit Haarlem, die eveneens, mee reed. kreeg een ernstige hoofd wond en is naar het Dordtse Dia- conessehbuis vervoerd. Even voor het ongeluk gebeurde reden in de 'richting Moerdijk di verse auto's achter elkaar. De klei ne" bestelauto waarin zich de beide militairenbevonden schoot plotse ling uit de colonne-met de bedoe-, ling te passeren. Juist kwam uit de richting Moerdijk een personen auto. Om de tegenligger te ont wijken schoot de bestuurder, van de bestelwagen de parkeerstroofc Daar slipte hij om vervolgens met. een harde, klap tegen de al daar staande vrachtwagen te bot sen. Beide militairen vielen daarop, uit de auto. De 20-jarige. De Vries, die ernstig werd, gewond, was Zondagavond nog «iet buiten/gevaar. De bestuur der van de bestelauto werd even eens aan het hoofd gewond, maar niet ernstig. Hy konter plaatse worden verbonden. rDr Drées zorgde .er voor,- dat del politie en. de geneeskundige' dienst werdengewaarschuwd. - -Hij was zeer onder de indruk van het ge beurde en. heeft 'zich later naaf Dordt .begeven om naar. de toe stand van de beide slachtoffers te, informeren., Toen het ongeluk geschiedde was het wegdek 'ter plaatse buitenge-, woon. glad. PARIJS. Churchill en Eden «Un vanmorgen in Parijs aangekomen voor het voeren van besprekingen met dc Franse minster-president Pleven cn deuninlster van Buitenlandse Zaken Schuman. Het doel van het bezoek der Britten is, overleg te plegen met do Franse regering, vóór Churchill en Eden In Januari naar Washington vertrekken, waar z|j een conferentie met president Truman en minister Achcsan zullen hebben. Men verwacht, dat de Inzichten, communistische luchtmacht in waarvan Pleven en Schuman te genover hun Britse collega's blijk 'zullen geven, grote invloed zuilen hebben op het standpunt, dat Churchill bij zy'fi besprekingen met ,ds Amerikaanse regering zal innemen. Naar verluidt is het eerste punt, waarover Churchill de huidige Franse mening wenst te vernemen, de vraag welke politiek de Ver enigde Naties In Korea zullen vol gen, indien het mogelijk zou blij ken. een wapenstilstandsovereen komst met de 'communisten te flui ten. Het gaat er-hierbij vooral om. of de verbondenen-dan; zullen over gaan tot het voeren van een totale oorlog in Korea, hetgeen het bom barderen van de bases der Chinese SITTARD. De hoofdinspecteur van .politie heeft de agent van «3e Algemene Spoorwegboe^>-v~ndel al hier vriendelijk verzocht de laatste roman van S. Vestdijk „De Dokter cn het lichte Meisje" uit de etalage van de boekhandel te verwijderen. De boekhandelaar heeft aan dit: verzoek gevolg gegeven. De hoofdinspecteur deelde mede, dat dit' verzoek was gedaan op grond van de kwalificatie van deze roman door de Idi] (de rooms- I katholieke Inlichtingendienst inzake J lectuur to Tilburg). Man dsjocrije zou inhouden Het tweede belangrijke probleem, dat te. Parijs zal worden besproken, is dc vraag op welke wijze Gróot- Brittannië zich za] verbinden met liet Europese leger, indien dit een maal tot stand Is gekomen. Het schijnt, dat Churchill voorstander is van het vestigen, van een soort van organische band tussen de Britse strijdkrachten op het Euro pese vasteland en het Europese Le ger. DJAKARTA. Het opstandige' bataljon 426 heeft in midden-Java sedert het begin van de opstand, 50 doden en 200 gevangenen ver- la-ren. De hoofdaanstichter, kapi tein Soffian, zou volgens geruchten de bende in de steek hebben ge laten. De noordelijke groep op standelingen werd uit de omgeving van Wirosari in Oostelijke richting gedreven, nadat de; Apri haar met artillerievuur had bestookt. Na een gevecht van vyf uur werd de dés- sa Ngunit, waar de zuidelijke groep zich verschanste, door Apri-troè- pen bezet. Dé acties schijnen, thans in omvang en pantal af te nemen. AMSTERDAM- Jati .Dèmen,dé eerste concertmeester', van het Con certgebouw-Orkest, zal ha Kerstmis voor een. korte tournee naar Scan dinavië vertrekken. rinklijka familie te fotograferen be reikte hem drie dagen gelegen, toen. hy zich in Parijs bevond. Hij hoopt op Soestdijk ongeveer vijftig foto's te maken, waarvoor hij dacht een uur nodig te hebben. „Als ik een maal aan de arbeid ben werk ik vreselijk vlug. De helft van de foto's zal. zwartwit zijn, de helft in kleu ren." Maar eenfoto van de Koningin, in statiekledij, met de kroon op het hoofd, zoals „Vogue" die wenst, zal cr niet bij zijn, omdat er in ons land geen kroon is. Cecil Beaton, die in het gasten boek als zijn beroep „artist" opgeeft, heeft reeds talrijke hoffoto's ge maakt. Hij fotografeerde vele malen de leden van de Engelse koninklijke familie, maar hu werd ook door an dere vorsten ontboden, zoals de Sjah. van Iran (vóór het olieconflict) en Koningin Helena van Griekenland. 'Hü is. bovendien geregeld medewer ker van „Vogue", het Amerikaanse damesmaandblad. Iedere winter fo tografeert hij twee maanden voor dit blad In Amerika. Januari gaat hij er weer heen. Om tevens Greta Garbo te ontmoe ten? Wie weet. Uit zijn uitlatingen valt af te leiden, dat hij zelf ver moedt ditmaal veel langer dan twee maanden Sn Amerika te blijven.-En wat daarvan de reden is, kan men slechts bevroeden. MONTEVIDEO. Uruguay heeft bij volksstemming besloten, het ambt van president af te schaffen en de president te vervangen door een raad van negen naar Zwitsers voorbeeld. Volgeps officiële cijfers werd het besluit tot deze grondwet telijke hervorming gepomen met een meerderheid van Ik'fOS stemmen. I Iets kouder 1 -I ft Weersverwachting geldig van g? g Maandagavond tot Dinsdag- g S avond: g g Nevelig en zwaar' bewolkt m 1 mét hier en daar enige mot-r p regen. Zwakke tot - matige g wind, hoofdzakelijk tussen Zuid S p en Zuid-West. Iets kouder. IJ ji' ,g§ w (18 Dcc. Zon ep J u 41 m onder g eI ts u 29 m: Maan op-21 u 34 m on, M g der. 11 u 52 m. I HET WEEK ra EUROPA 1 1 mir voormiddag W'eers- wino. d Stations toestand richt O Oslo mist stil —4 Berlijn nevel NNW 5 Londen betr,. Z 9 Parys on bexv. O 0 Wenen n, ontv. Innsbruck zw. bew. stil Nice onbew. NW 3 Rome zw..bew. NO 2 Warschau L. bewolkt NNW 1 Amsterdam mist zzw 8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1