Churchill brengt Groot -Bri t tannië iets nader tot West-Europa Liberalisatie tot 71% uil HET ROTTERDAMSCH PAROOL Medewerkingmaar geen deelneming j? aan Europees Leger beloofd mÈÊtffmÊÊVÊ: Sneeuwstormen en kou teisteren Amerika Zwitser lichtte Venlose aannemers op Winkeljuffrouw beroofd van wisselgeld 250 GULDEN lie Jaargaiis;, no. 298 Woensdag 19 Deceritber 195Ü Schiphol door mist potdicht Operaduel werd bijna noodlottig visverj Wederom inval in Haagse speelclub Slappe zaken maken schoenen goedkoper Mucke te Bonn oven Duitser wiens minin genoemd werd in zaak-Schellenberg Reeds 170 doden Extra treinen vóór en na Kerstmis 'Acht eruitrij deiidèauto' doodt jongetje ..SIK WERDEN STEINRE1CH!" ..Millioenen-opdracht" was aanleiding tot uitbundige feestvreugde Soldaat A. Biever krijgsgevangene Brutale dief springt achtervolgers in het water om aan te ontkomen Zeshonderd gulden in pyüma-jasje Rusland geeft twee ijsbrekers terug Tank stort in ravijn: 3 Belgen gedood JEen hnetje dwaasheid op a9n tijd Garantiefonds van honderd millioen voor industrie Réd, en Adm. Lange Hövén 141, Schiedam •7él. Ó9300 - Abonn.prijs: per week 0.40, per kwartaal 5.1 S, losse nummers 0.09 DE Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Póstgire 398444 Bankier: Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries PARIJS. Churchill heeft tijdens zijn be sprekingen in Parijs aan Fransen en Ameri kanen duidelijk te verstaan gegeven, dat Groot-Brittannië een Europees leger zal steu nen en met dit leger zal samenwerken, uiaar dat hij geen Britse troepen zal beschikbaar stellen voor een eenheidslcger onder een bo vennationaal gezagsorgaancn met cc» ge meenschappelijke militaire begroting. In bet communiqué dat na afloop van de tweedaag se Brits-Franse besprekingen werd uitgege ven, werd gezegd, dat „Groot-Brittannië op het vasteland van Europa strijdkrachten zal handhaven ter voldoening van zijn verplich tingen". Engeland zal zich in alle stadia van de politieke cn militaire ontwikkeling zo nauw mogelijk aansluiten bij een Europees leger. Over de vorm van deze samenwerking hebben de Britse diplomaten zich in zeer vage bewoordingen uitgelaten. Men verwacht een definitief oordeel van Engqland na. de beslis sing die Frankrijk, Wësl-Duitsland, Italic.cn de Beneluxlandcn op 27 December in Parijs zullen nemen over politieke en financiële as pecten van het plan-Pleven. Engeland heeft toegezegd. dat een permanente Britse delegatie zal worden gevestigd bij het hoofd kwartier van het bovennationale gezagsorgaan, dat bij de uitvoering van het plan-Schuman zal worden gesticht. ;De Britse en Franse ministers zijn het verder eens geworden over alle vraagstukken, met betrekking tot de internationale situatie in het Midden- en Verre Oosten. Ov.er het onderhoud dat Chur chill Dinsdagmiddag met generaal Eisenhower op diens hoofdkwartier heeft gehad; is weinig bekend ge worden, Men neemt aan dat Eisen hower een dringend beroep op de Britten heeft gedaan het Europese leger niet in de steek te laten. Het is echter de vraag of Eisen hower, indien hij werkelijk aan Churchill het aanbod heeft gedaan, waarvan wij gisteren op gezag van de New York Times melding maak ten, door de Britse belofte van nauwe samenwerking zal zijn vol-, daan. Wat nu Frankrijk betreft: het Britse standpunt stelt dit land voor een delicaat probleem. Het plan voor een Europees leger werd. geboren uit de vrees voor eenherleving van het Duitse mili tarisme. Van de. andere kant zou Britse deelneming er. voor zorgen, dat het plan door het Franse par lement wordt aangenomen. Het probleem is dus hoe dè bandendie het Europese leger samenbinden, zwak genoeg kunnen zijn om het toetreden voor de Britten aan vaardbaar te maken en sterk, ge noegam; d e Duitsers in- tc om -te houden. .TSrjtse-.'.officiö*ej^^Yerklaaf-dèn,->jiav: -afloop van de; besprèkinge'rt, dat' onder samenwnrfcingv. van. Engeland moét worden verstaan het deèlhe- AMSTERDAM De Amsterdam se luchthaven deelde Dinsdagavond in de malaise van practiseh alle V/est-Europese luchthavens. De mist belette de landing van de vliegtuigen na het vallen van dc duisternis cn het anders zo bedrij vige Schiphol was troosteloos ,en verlaten, Londen scheen de enige luchthaven, die niet door "mist ge plaagd werd. men aon gemeenschappelijke ma- nócuvrcs. gecombineerde oefenin gen. standaardisering van de bewa pening. ocfer, method en cn andere vormen van samenwerking. AMSTERDAM - In tie Amsterdamse schouwburg is een klassiek opera duel bijno noodlottig afgelopen, hoe wel de bloedende wond,/welke daarbij werd toegebracht, niet het gevolg was van een bewuste toeleg. Dat Vaiéntijn in „Fatist" na de scJièrmscéne moet sterven is nu een maal zijn. noodlot, maar de bariton Jos. Burcksea (Valentijn) keek toch vreemd op, toen /iet ropier van de tenor Chris Retimer (Faust) hem vlak onder het oog de wang apen- haalde. Burcksen.. piel, krabbelde; weer overeind, sh zong de sterf-, scène ten einde, terteyl het bloed' hem ouer het petoet oudste. Nadat hij van hei toneel'was gedragen, werd zijn wonde, die enige centi meters. groot en trrjj diep is.,door een medicus verzorgd. Vermoedelijk is Reumer bij hei gevecht uitgegle den, wnardoor hij zijn degen niet meer. in zijn macht had. In font Saint Esprit Geen brood-, maar LTON. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat dc jongste gevallen van vergiftiging in Pont Saint Es prit niet. t« wijten waren aan moe derkoren doch aan bedorven ..-vis-; conserven. DEN HAAG: Tóén de - leden van de speelclub „Entre Nöüs" Dinsdagavond vol spanning' de loop van het balletje in de roulette volgden, werden zij opgeschrikt door een inval van de politie. Niet minder dan 30 personen werden gearresteerd' wegens het beoefenen, van het hazardspel. Dc spel-attri buten werden in beslag genorr.en. De politie is bezig om uit ie zoe ken, welke der arrestanten in ver zekerde bewaring zullen worden gehouden. (Van onze' correspondent) NIJMEGEN Dé directie van. de' békende Swift Schoenfabrieken te Nijmegen heeft met ingang van deze week dè prijzen van herenschociseL met zeven gulden per paar verlaagd. De directie is-tot deze maatregel ge komen in verband met de vermin derde drukte in de schoenfabriek. Het aantai ontslagen neemt regel matig toe, terwijl de arbeiders, dié, san 'het'werk kunnen blijven, geen volledige werkweek kunnen maken. Men hoopt op deze wijze het pu blick tot nicer aankopen te bewe gen. Over bet damesschoeisel is nog geen beslissing genomen. De winke liers verwachten, dat. de ..andere schoenfabrikanten het voorbeeld van Swift zullen volgen. (Eigen bericht) DEN II.VAG. Aan dc geruch ten rondom de Duitser Dr Fritz Arthur Mucke, de man die na de bevrijding genoemd werd in vele duistere zaken oa. in de „Schal len berg-affaire". is een eiudc ge komen. Een officieel onderzoek van de Nederlandse jnstitie in Duitsland heeft uitgewezen, dat Mucke enige maand eft geleden in Bonn Js overleden. Hij s:icrf aan longkanker. Dc justitie i& in het bczi: van eet: ovcrlijdensactc. Bij zijn dood bleek dr Mucke in het bezit van. een Nederlands .paspoort ten na me van-drv-A. F. 'Muckevan Nicuwland. hem verstrekt door een te goeder trouw zijnde Neder landse consulaire ambtenaar in. Luxemburg. die'.Mücke óm de tuin .wist teleiden met een vals per soonsbewijs, 'hem indertijd ver strekt door dó toenmalige burge meester van Zeist, mr Visser. De belastingautoriteiten in ons land loonden na de tweecfe we reldoorlog. een; bijzondere belang-, stelling- voor het vermogen, dat Mucke in de bezettingsjaren zou hebben bijeengegaard. Verschei dene1 personen; -die de justitie meermalen" tips gaven omtrent: „zwarte" vermogens joegen in die na-oorlogse jaren achter de uiilli- oenen .van de Duitser Mucke- Een van hen .was, zo gingen 'de "ge ruchten, Schattenberg. De' justitie sprak deze -geruchten, toen Sehal- lenberg's dóód ze aanwakkerde, echter officieel tegen. IITKECHT De Nederlandse Spoorwegen zullen op 21, 2Z, 23, 26 en 27 December a.s. ccn aantal ex tra Geinen laten rijden. In verband met het feik dat op dc Maandagen ■(M en 31 December a.s. vele kan toren en fabrieken gesloten zijn. zal een aantal forensentreinen op deze beide dagen uitvallen. (Van onze correspondent ASSENS 'In Koekange is Dins dagmiddag het driejarig zoontje van de heer X. door een vracht auto, bestuurd door een oom van •het...kind, overreden en. .gedood. Het jongetje speelde achter de wa gen,- toen de- chauffeur achteruit wilde rijden. RODE KRUISTREIN met. levens middelen naar Italië. Hij vertrok Dinsdag uit Venlo naarCJuasso m Zuid-Zwitserlandwaar. alle Rode KruiszeTtdiuge» voor de geteister de Italiaanse bevolking bijeen ko men. Daar wórden pakketten ge maakt, die vóór Kerstmis aan de slachtoffers zullen worden. uitge reikt. Plaat voor goed doel Koningin leest voor uit Kerstevangelie SOÉSTDIJKDe Koningin heeft cr in toegestemd de gramofoonplaat, waarop het door Haar voorgelezen Kerstevangelie, volgens Xukas II is vastgelegd, in de handel te.brengen. Zij heeft beslist,, dat de baten van deze verkoop ten goede komen aart „Heideheuvel". herstellingsoord voor asthmatisch kinderen, te Hilversum, en het Studenten-sanatorium te La ren. - NEW YORK Het Midden westen cn Noord-Oosten van de Verenigde Staten zijn Dinsdag door uicuwc sneeuwval geteisterd. Het aantal slachtoffers van hét strenge winterweer steeg lot 170. Door ccn nieuwe koudegolf daal» den de thermometers in Bismarck (North Dakota) tat- 35 graden on der nul. .In Watci'iown in dc staatNew York is tot dusver, tachtig centi meter sneeuw eevallen. Voor.Punn- sylvapië. New York en Noord-Ohio wo^dt zeven tot 22 centimeter sneeuw verwacht. Een nieuw koudéfront nadert van de Atlantische Oceaan. Doordat dc start- cr. landings banen var» de internationale lucht haven ïdlewild vao New York met een dikke ijslaag bedekt waren. moest het luchtverkeer gestaakt worden. Ook enkele buslijnen staakten het verkeer ten gevolge va'-' de fjs- vormlng op de wegen. Ie de stad New Yórk lag het verkeer ten 'gevolge van de gladde wegen - vrijwel stiJ. Er gebeurden vele. ongelukken .en volgens de politie1 waren. de zieken auto's onafgebroken in de. weer met het ophalen van gewonden- Overal in (3e stad waren de ve gen.. versperd door slippende per sonenauto's én vrachtwagens. De sneeuw heeft grote delen van de Verenigde Staten irt zyn greep genomen en niet: het minst de streek van Philadelphia. Op de 14de sneeuwde het plotseling zo harddat de korauaan der wer kers, die. zich 's avonds met hun auto's naar huis begaven, op Phi ladelphia's grootste boulevard, de Roosevelt Boulevard, met zijn zes rijbanen, niet sneller dan in net tempo van een wandelaar-op-zijn- gemak vooruit t konkomen. Ge durende twintig minuten kwam het verkeerzelfs geheel stil- te liggen; irt. die,periode werd onze LYON Een onderzoek heeft uit gewezen, dat de jongste, gevallen van vergiftigingin Pont Saint Es prit niet te wijten waren aan. moe» derkoren., doch aan bedorven vis- conservcn. DEN HAAG. De enige Ne- deriandée soldaat, die in Korea nog als vermist stond opgegeven, heeft men teruggevonden op de door de Chinezen verstrekte lijst van krijgsgevangenen. Het is de soldaat A. Biever. uit Den Haag, die al sinds Februari 1951 als vex*- mist werd beschouwd. Aanvanke lijk ..waren er meer Nederlandse vermisten, maar die zijn." allen reeds teruggekeerdNu heeft men ook omtrent de laatste Nederland-, se vermiste de zekerheid, dat hij zich. in krijgsgevangenschap be vindt. MAAKSSEN De 21-jarige los- arbeider G. G. uit Eindhoven heeft j Dinsdagavond om zes uur een bru- 1 tale roof gepleegd in dc bakkers winkel van de'fa. J. van Arkcl aan de ^angegracht te Maarssen. Tégen sluitingstijd kwam hij in de winkel en vroeg aan dö 18-ja- i'ige winkeljuffrouw, diealleen in de winkel was.; om ƒ50.- te wisse len, zonder evenwel een bankbiljet over te leggen. Het meisje telde het geld op de toonbank uit. waar na G. ccn greep naar het geld'deed en met ƒ.45,- de winkel uitrende. Op het, gegil var» het hevig ge schrokken meisje renden de zoon P. en dé bediende, die in de.huis kamer aan tafelzaten, dc dief achterna, die, geen uitweg ziende, in- de sluis kolk.van de Maarsse- veensevaart sprojig; Met veel moeitekonden beide achtervolgers In bet mistige..avond donker de. drenkeling uit het water trekken en. hem aan de inmiddels gealarmeerde politie, overgeven.Een gedeelte van de. bankbiljetten kon bij 't licht, van êen zaklantaarn uit hét water gevist worden. Dé dief zal Donderdag vóór de Officier van Justitie geleid worden. Naar later gebleken is, is G. meXcen onbeken de metgezel Dinsdagmiddag in ver schillende Winkels - gesignaleerd, waar hij evenwel niets kocht. Bij de manufacluricr De G. aan de- Kaatsbaan stapten beiden om tien voor zés de winkel in, waar een '17?jarige dochter achter de. toonbank stond. Toen de heer De ,G'. te voor schijn kwam; liepen beiden weer de winkel uit. HILVERSUM. De politie werd Dinsdagmiddag opgebeld door een opgewonden echtpaar, Uit zijrv"wo ning zou een bedrag van zeshon derd gulden zijn ontvreemd.1 De récherche toog.op .onderzoek uiten onderwierp eerst de woning van het echtpaar aan een nauwkeurige inspectie. De zeshonderd gulden, kwamen spoedig voor de dag., uit een pyamajasje van de heer des huizes, (Van onze correspondent) ROERMOND. „Dc fantasierijk ste oplichter, die Ik ooit voor de rechtbank heb gebracht", noemde dc Officier van Justitie, mr. TVil- brcnnbick, de 34-jarige Zwitserse ingenieur J. IV, K„ tegen wie hij Dinsdag negen maanden gevangenis straf eiste. Overigens stelde hy vast, dat K.'s slachtoffers cr nog goed waren afgekomen, want; K.'s verha len cu voorspiegelingen waren er als zoete koek ingegaan. Enkele maanden geleden heerste er grote blijdschap onder een tien tal Venlose aannemers; er werd een avond uitbundig feest gevierd. Deze vreugde leek verantwoord, want de Zwitserse ingenieur, die in hun mid den. vertoefde, had juist meegedeeld dat cr bij Venlo grote defensiewer ken voor het Amerikaanse leger zouden worden uitgevoerd en dat Venlose aannemers hierbij zouden worden ingeschakeld. ,Sie werden steinreichï'V riep dc Zwitser onder net genot x-an een goede borrel. Het regende opdrachten: de' direc teur van een stucadoorsbed rijf zag zijn firma belast met pleisterwerk voor eer» bedrag van I29.00O.-r-; een aannemer mocht' een begroting indienen voor-het bouwen van veer tig hangars cn een grote fabriek. Een andere kreeg' de opdracht een aantal startbanen aan tc leggen' op het voormalige vliegveld te ."Venlo. Eén aannemer bestelde direct voor ƒ91.000,aan machines waaronder een dragline, die o, bittere ironie juist te Venlo arriveerde toen de celdeuren zich achter de zwendelaar sloten. ..Maar denkt u er aan. alles is strikt geheim," was het stereotiepe' antwoord van.de ingenieur wanneer men 'informeerde naar de juiste da- turn van begin van uitvoering. Het vertrouwen van de aannemers in hun opdrachtgever bleef onge schokt. ook toen hij herhaaldelijk geld leende. Hel noemen van een naam van een Venlo's architect werd hem ten slotte noodlottig. Ondanks het voort durende „geheim" informeerde eon aannemer bij deze architect, die van niets wist. Ook op 't bureau stads ontwikkeling ie Venlo wist' men nergens van. Toen werd de politie in de affaire gemengd. Ter zitting verklaarde K: dat hij door armoede, tot deze handelwijze was gekomen. Uitspraak 29 December, BREMEN. In "Bremen zijn Dins dag twee door Russen bemande ijs- brekers binnengekomen, op terug reis-naar de Verenigde Statóoi Het zijn.de üabrekers North wind en IVestwindr die tijdens de oorlog door Amcrikb aan de Sowjet-Unie werden geleend. Hel is onbekend waarom dc Rus sen ineens besloten hebben de twee schepen terug te geven. De Russen hebben nog ongeveer zevenhonderd schepen van de Verenigde Staten. B ril Han feu van dc bekende Fran se juujeliers/irma Van Clecf cn ArpelS, ter waarde uan uele mil- lioenen guldens, werden gedragen door mannequins op een ggla in hetParijse Musée de France et d'Outre-Mer'\ waarmede de vie ring van het 2000-jarig bestaan van de Franse hoofdstad werd be sloten. Men ziet hier de „dure" damesgekleed in creaties van.de beroemdste Parijse modehuizen eu bewaakt door twee Spahi's, wier bewaking overigens wei meer de kostbare tiara's en halssnoeren dan de mannequins zelf gold. AKEN. Drie Belgische' sol daten zijn Dinsdag in de Eiffe! om het leven gekomen, toen hun tank van de gladde weg slipte cn in een veertig meter diep ravijn stortte. SPEURT U MEE NAAR DWAASHEDEN? Wel, dan heeft U een bedrag van jj,. J a! verdiend (bijna tenminste) Let op „DE SCHIEDAMMER" van Zaterdag 22 December ajt. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Met 1 Januari a.s. liberalisatie van kolen en staal. AI dim een uitermate belangrijke mededeling, gisteren door'Minister v. d. Brinte gedaan in dc loop van zijn nog heel Wat meer bevattende rede ter beant woording van het Kamerdebat over Economische Zaken. Door dit besluit, dat meteen een oplossing van bepaalde moeilijkheden in Bcneluxverband betekent, komt nu ons liberalisatie-percentage op 71 te staan. Óp 1 Maart zal dan verder bekeken worden of we het percentage op 75 zullen brengen. Dit hangt samen met de jongste Engelse maatregelen tot beperking van de invoer. Al was Engeland daartoe wel wat vroeg overgegaan, dé verslech tering der Engelse positie In een zeer hoog tempo kon die maatregel ten slotte rechtvaardigen, al viel de wyze waarop het gedaan, was niet in elk opzicht te bewonderen. lioén blijven, hoewel de Amerikaan se hulp in'1951 slechts de helft van die van hét vorige jaar was. Hier en daar klonken de uiteen-, zettingen van de minister bepaald optimistisch.". Dat zag hij zelf ook wel m. Vandaar o.m zijn waar schuwing om nu weer niet te mooie verwachtingen te koesteren en om zich bv. voor te bereiden op een; waarschijnlijk te achten .wegvloeiing uit onze reserve van eiuge. honderden millioenen in de eerste helft van 1952, I Weinig verandering j§ g Weersverwachting geldig van l p woensdagavond tot Donder- 'M g§ dagavond; - "|g gï Op vele plaatsen nevel r of Ij g; mist. Overigens meest zwaar,-g bewolkt en hier en daar enige 5 g regen of motregen. Matige totl® ft krachtige Zuidelijke wind. XL 'S het Noord-Westen van. het land s lagere temperaturen, elders g weimg verandering van tempe- g? U rat»jur. - vfi - g 20 Dcc. Zon.op s u 45 m'.ondnjr 3 as 16 u 30 in'Maan op 23 u 35 m on- m g der 12 u.15 m. fg HET WEEK IN EUROPA I i -1. 17 uur voormiddag g Donderdag a.s.zo heetlè het ver volgens. zal dc RaBd van. de Orga nisatie voor Europese, économische Samenwerking de door de Britter» ondernomen stappen bespreken en beoordelen. Jammer genoeg is Lon den tot dusverre niet bereid geble ken zekere o.m. onzerzijds gewenste wijzigingen in een en ander aan te brengen, maar tc hopen valt dat hot alsnog daartoe bereid zal wor den gevonden. Van Nederlandse zij de hebben wij er in elk geval met klem op aangedrongen dit in antwoord op oen Interruptie van de heer Korthals (VVD) dc lopende contracten uit te voeren. Wat rlc Belgische exporthoffingen betreft: die belasting za] 1, 2 of 3 pet. bedragen, zo zeide' de minis ter. Bereikt is nu, dat voor Neder land alleen 1 pet zal gelden, waar tegenover wij ons verbonden heb ben niet tot wederuitvoer tc zul len overgaan. Minister Van den Brink vertel de vervolgens, dat men zich de zer dagen van Amerikaanse zijde accoord heeft verklaard met de vorming var een garantiefonds van 100 millioen gulden, afkom stig uit dc tegenwaarde van de Marshallhulp, bestemd voor de industrialisatie. Voorts' verklaarde de bewindsman dat in dc tweede helft van het vol gend jaar dc aflevering vao aardgas zal beginnen. Per jaar zal 9U .mil lioen kub. M. beschikbaar komen. In de omgeving vao Zwolle is even eens aardgas aangeboord. In 1952 zal voor 10 millioen uitsluitend naar aardgas worden geboord. De rege ring heeft besloten leidingen van Tubbergcn naar verschillende Twentse steden te laten aanlegger,, dit mede m het kader van de in dustrialisatie. Van niet gering belang was zeker ook, dat de minister grond zag om tot een bevredigende conclusie aan gaande de stand van onze betalings balans te komén. Het tekort daarop 2a) dit .jaar waarschijnlijk nog in betekenende mate onder dc 500 mil- Stations ■Weers Wind. e£ taestand' richt Uslo n iet on tv. Berlijn mist zw 5' Londen betrokken zzw. n Parijs mist zzo 0 Wenen nevel stil —1. Iriftsbruek mist 'Stil -3. s Nioo. betrokken WNW Bomc I. bewolkt NNW 1 Warschau 1. ócv/olkt zzo 2 Amsterdam mist zzw 1 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1