Treinreis naar Noorden belangrijk korter r HET ROTTERDAMSCH PAROOL til V.N.-debat op peil van marktruzie 250 GULDEN Betere verbindingen en grote kolenbesparing Amerika verbitterd over kr i j gsge vangenenlij st ilpS Taai Taai-popje reist van Amsterdam naar Brussel Hulp bij illegale handel met Sowjet-blok Russische spionnagestunt met tweeledig doel AMERSFOORT-ZWOLLE ELECTRISCH Acheson is tevreden over vooruitgang Europese eenheid „Kerstman" (4 jaar) vliegt in brand Kerstkoffiebon: algemeen 524 Arbeider ernstig gewond door maehine Communisten souden namen van talrijke gevangenen achter gehouden hebben Italië dankt. Nederland wSTv fMl BENELUX IN DE PRACTUK Schiphol weer dicht Wolven vallen aan in sneeuwstorm Nederlands goud in' Zwitserland Bern: kwestie is afgedaan Wisjinsky beantwoordt aanval van Amerika met grof geschut Ook Nederland krijgt verwijt van Duitse autoriteiten Aanval op Amerika en opnationalistische bevolking van Moldavië Student toegang tot universiteit ontzegd Eén briefkaart slechts.... lie Jaargang, no. 299 Red, en Adm. Lange Haven HI, Schiedam Tel. 69300 - Abonn.pri}»: per week 0.40, per kwartaal S.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Donderdag 20 December 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier: Amsterdarasche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries (Van een onzer redacteuren) UTRECHT. Op 7 Januari wordt het geëlectrfficeerde baanvak Amers* foort—Zwolle door de Ned. Spoorwegen in gebruik genomen. Deze wijzi ging brengt zo'n grool aantal verbeteringen mee, dat een spoor boekje moest worden samengesteld om het thans geldige gedeeltelijk te vervangen. Dc clecirificatie zal een aanzienlijke versnelling in de trein dienst tussen het Noorden en Westen des lands en in het locale verkeer Amersfoort—Zwolle meebrengen. Reizend met de sneltrein uit het Westen komt men 26 minuten vroeger te Groningen en 20 minuten vroeger te Leeuwarden aan. Op de terugreis vertrekt men 27 rain, later uit Graningen en 17 minuten later uit Leeuwarden. De rclsduur AmersfoortZwolle wordt 8 a 9 minuten bekort. n.L tot 42 minuten. Dc in een twee.uurdïenst rijden- I Het voltooide gcèlecirificeerde de acht paar sneltreinen tüsen bet net zal een kolenbesparing van on (Amsterdam, geveer 560.000 ton kolen per jaar Noorden en Holland respectievelijk Den HaagRotter dam) zullen na 7 Januari bestaan •uit stroomlij nma ter ieel: westelijk van Zwolle ejectrisch, noordelijk va ti Zwolle Dicsel-electrisch. Te Zwolle moet men dus overstappen. De aansluitende Diesel-electrische geven, Maar de besparing is nog groter. De elecfrische eenheden ne men weinig plaats m, in tegenstel ling met de stoomtreinen, die ecu opstelplaats vragen voor de loco motieven, draaischijf, en gelegenhe den om water en kolen in te nemen. Ui» ii ,u< j 'IHüi'! Si Ui J. II UiiiiJi J tiJP.11 .'LatnlW'MilM.ltÏJi.iffiM WASHINGTON. De. Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken, Acheson, heeft Woensdag verklaard, dat de „Europese lan den meer voortgang hebben ge maakt m de nchtmg van eenheid m vier icrar dan in de afgelopen 500 jaar". De Westelijke geallieerden hoop ten m het begin van het volgen de jaar de regelingen voor zelf bestuur van West-Duitsland en de deelneming van dit land aan de Westeuropese verdediging te vol tooien, sneltreinen benoorden Zwolle rijden In Sdd geeft dat een besparing van elk afzonderlijk ZwolleGroningen tonnen. v.v. Te Meppel wordt dus niet meer gesplitst, resp. gecombineerd. De vier twee-uursneltreinen rich ting Gouda-zuilen aile weer door- jfaande treindelen naar en van Rot terdam èn Den Haag hehben: te Gouda worden, de treinen dus weer gesplitst en gecombineerd. Het ligt in de bedoeling de ver binding ZwolleGroningen v.v; te onderhouden met een D.E.-vijfwa- gentreinstel en de verbinding Zwol le—Leeuwarden v.v. met een D.E.. driewagentreinstel. De sneltrein 143 Rotterdam v. 19-51Den Haag v. 19.48—Zwolle a. 21.46, die tot 7 Januari alleen op Zaterdagen en Zon. en feestdagen doorrijdt naar Groningen en Leeu warden. zal na deze datum dagelijks doorgaan naar de noordelijke pro vinciale hoofdsteden. De vier paar exprestreinen Rot terdamDen HaagGroningen Leeuwarden, dip thans worden ge reden met Diescl-elcctrische trei nen, zullen na 7 Januari a.s. geheel bestaan uit de nieuwe, lichtgeschil- derde doorgangsrijtuigen, westelijk van Zwolle getrokken door. een elec- trische locomotief, benoorden-Zwol le door een stoomlocomotief. De relsduur Holland—Groningen— Leeuwarden v.v. per exprestrein blijft nagenoeg dezelfde: de winst tussen Amersfoort en Zwolle wordt genivelleerd door het verlies be noorden Zwolle, waar de D.E.-trac- tie plaats maakt voor dc stoomtrac- tie. De Spoorwegen hopen de electri- ficatie van het baanvak Arnhem Zutpben over een jaar, en het baan vak ZutphenZwolle in Mei 1953 gereed te hebben. Dan wordt de electrificatie voorlopig stopgezet. Fen van de grootste vraagstukken is het probleem van de overwegen. Met betrekking daartoe <s het dc directie van de Spoorwegen telkens weer opgevallen boe roekeloos dc weggebruikers zijn, Herhaaldel()k rijden z'y door als het rode knipper licht werkt. Een handelwijze, die vaaJt op een poging tot zelfmoord Itfkt. DEN HAAG. In de Naarder- straat speelden gistermiddag, een aantal kinderen op een portiek. Eén van lien, de vierjarige W. v. d. B., had zich serpentines omgehangen en stelde het kerstmannetje voor. Een paar brandende kaarsen ston den in het portiek. Het jongetje kwam te dichtbij' de .kaarsen, waar door de serpentines in brand vlo gen.'Ouders kinderen-en toegescho ten'ouders trokken het-brandende papier van het knaapje. Het jochie kreeg verscheidene brandwonden en werd opgenomen in het ziekenhuis Aan het Westeinde. Irivlieger vloog te laag over Zandvoorts strand HAARLEM. De 33-jariEO H, v. B. uit Badhoevedorp, invlicger van Fokker, is door de rechtbank veroordeeld lot een voorwaarde- lnke hechtenis van zeven dagen. Hi? heeft op 9 Juli met een vlieg tuig lager dan 400 meter over het Zand voor tse strand gevlogen. VEN HAAG. Het bedrijf schap voor granenzaden en peulvruchten heeft bon 524 alge meen aangewezen voor het kopen van 125 gram koffieDeze bon kan met ingang van Vrijdag 21 Decem ber 1951 worden gebruikt en blijft geldig voor het kopen van koffie bij de detaillist t/m 5 Jan. 1952. Het rantsoen moet dienen voor z^s wekenDe eerstvolgende bonaan- wijzing zal op 31 Januari 1952 plaatshebben. LIENDEN (Betuwe). Door nog onbekende oorzaak werd de 23-jarige arbeider van N. uit Kes- teren Woensdagmiddag gegrepen door de sneldraaiende as van een der machines op de steenfabriek van Heslerens en Janssens alhier. Beide onderbenen en een arm wa ren hem afgerukt, terwijl hy bo vendien ernstige kwetsuren aan de barst opliep. Dr. Van Driel uit Och ten, die toevallig ter plaatse was, verleende de eerste hulp. Het slachtoffer is in hoogst ernstige toestand naar het ziekenhuis Be- thesda te TieL overgebracht. (Van onze correspondent) NEW YORK. Sinds Augustus 1850 hadden de communistische agressors in Korea geen inlichtin gen meer verstrekt omtrent de door hen gemaakte krijgsgevangenen. Duizenden ouders, echtgenoten en verloofden hier leefden sindsdien in pijnigende onzekerheid over het lot van hun geliefden, een marte ling, welke men de volken had willen hcgsp^ren'dqor de tPsGenève gesloten overéénkomst over de be handeling van onschuldige burgers. DEN HAAG. De Italiaanse gezant dr. Caruso, heeft Woensdag een bezoek gebracht aan het hoofd bestuur vant Nederlandsche Roode Kruis om dank te betuigen voor de Nederlandse hulp aan de slacht offers van de overstromingsram pen in de Fovlakte. De directeur, de heer A. van IE ma en, deelde dr. Caruso mede, dat het bedrag van 400.000 in tussen belangrijk is overschreden. Door de vlotte medewerking van de Nederlandse en Duitse spoorwe gen waren de elf wagons met goe deren. die Dinsdagmiddag uit Ven- lo vertrokken, reeds Woensdag middag in Bazel aangekomen. 'S'K' v -;j >'.'p J «tej? J ri BRUSSEL Een dezer dagen had ik het Bcnelux-probleem con creet in handen en het is een te leerzaam voorval om eru geen deelgenoot uan te maken. Een hier woonachtig landgenote liet me twee delen van een vertrouwd aandoend plastickje zien, vervaar digd. van oud-nader lands, door de traditie geheiligd deeg en in de volksmond taai-taai-pop genoemd Ik meende de handen te mogen uitstrekken naar 'n stnds lang met meer genoten tractatiemaar het voorwerp mocht slechts als een re liek worden betast en bleek aan- leiding te zijn voor het volgende, door authentieke documenten be vestigde verheul. Een familielid van de dame in kwestie wilde met Sinterklaas uit Amsterdam een kleine surprise naar België sturen. Omdat het meer om de idee dan om 'de ma terie ging, was het traditionele vers de hoofdzaak en een simpel taai-taai-popje de smakelijke aan vulling bij wijze van groet uit het oude land. Een en ander werd eenvoudig verpakt'" aan het post kantoor ter verzending aangeboden drie dagen voor Sinterklaas, van wege de consideratie met de over- bezette tante Pos en naar aloud stamgebruik werd zonder morren de benodigde douaneverklaring in gevuld. "Voor het' pakje 300 gr bruto- un 200 gr. nettogewicht, stelden de geijkte weegwerktuigen van- de staat vast werd een waarde aangegeven van 50 cent, wax royaal was want het papje had 41 cent gekost en de poëzie is immers waardeloos. Het plezier van de bedrijvige schenkster werd wel verduisterd door de medede ling, dat 1* 1,80 moest worden neer geteld voor dit luttele vriend schapsbetoon, maar enfin Sin terklaas rfjdt niet voor niets. Het tweede bedrijf speelt in Brussel. Tien dagen na Sinterklaas bezorgde een geuniformde besteller van het douane-agentschap het bewuste pakje bij mijn verraste kennis, die inmiddels bij briefwis seling van de verzending in ken nis was gesteld. Ter verhoging van de feestvreugde mocht de begiftig de op haar beurt frs 24.20 dat is nog eens ruim f 1.80 neertel len en een omstandig, van hiero- glyphen voorzien drukwerk gaf te kennen, dat deze som voor doua ne- en accijnsrechten, overdracht- tof weelde) tax, kosten voor ver voer, verzekering, bewaren, opslag (hoofdstuk XII uitgezonderd), re- tribuücën voor wettelijke verplich tingen, welke de douane-agent zijn opgelegd (syndicaat tarief of indi vidueel contract met de cliënt) en gewone douaneformaliteiten (aan gifte, verificatie en behandeling) volgens wet en regel ter haren laste kwam. Geen wonder, dat hierna in de huiselijke kring over de Benelux-verwezenlijkingen op gewekte commentaar werd uitge bracht en geen wonder ook, dat het met alle zonden van Emopa belaste taai-taai-popje van 41 cent gebroken aankwam. Felle sneeuwstormen hebben New York in hun greep genomen en het verkeer in Atnerika's grootste stad. zo goed als geheel verlamd. Slechts een enkele trein rijdt nop, geen vliegtuig kan meer opstijgen. Het pad op onze foto, genomen op New York's grootste plein, wordt elk ogenblik schoongeveegd, maar veel nut heeft het niet steeds weer werpt de storm er hopen droge sneeuw op. Zo zu»aar is de sneeuwval, dat zelfs de.machtigste sneeuwploegen nauwelijks hulp vermogen ie bieden. Er is niets wreders denkbaar dan de communistische weigering, om namen door te'geven aan het Rode Kruis en deze organisatie te doen functionneren als verbinding tus sen krijgsgevangenen en familie leden. t Dinsdagavond laat werden via re Amerikaanse radio en Woensdag ochtend via da ..ochtendbladen de namen bekendgemaakt van 3198 Amerikaanse krijgsgevangenen, slechts een klein deel van de 11.000 welke op de Amerikaanse lijst van vermisten voorkomen. Reeds had de waarschuwing van het opper bevel der troepen van de V.N., dat de lijsten met geverifieerd zijn en dat vergissingen en weglatingen waarschijnlijk zijn. aismede de te leurstelling over de geringe om vang van de lijst, een zware dom per op de gespannen verwachting der bevolking gezet en op de vreugde in de gezinnen, waar de aankondiging van de publicatie van de Hist nieuwe hoop had gewekt. Het opperbevel in Tokio wees er terecht op, dat vele thans nog ver misten in de strijd kunnen zyn ge vallen en een laatste rustplaats in onbekende massa-graven vonden. Maar het wantrouwen is groot, dat de agressors het voorbeeld volg den van de Russen, die ontelbare Europese en Japanse krijgsgevan genen uit de laatste wereldoorlog achterhielden. Dit wantrouwen wordt versterkt doordat volgens de communisten gevangenen, welke on de lijst voorkomen, zich in Noord-Koreaanse kampen bevin den, terwijl dc zekerheid bestaat, dat vele geallieerde gevangenen naar China zijn doorgezonden voor propaganda-doeleinden. Voorts vreest men dat vele vermiste slacht offers de marteldood vonden. Wel ke invloed deze onzekerheid op het verloop der verdere onderhan delingen zal hebben, valt nog niet te overzien. AMSTERDAM Schiphol zat Woensdagavond weer dicht. Ten gevolge van de dikke mist kon er geen enkel vliegtuig landen of op stijgen. Er zijn dan ook Woensdag geen toestellen van Schiphol ver trokken. Het laat zich ook niet aanzien, dat de mist spoedig zal optrokken. „lilllll.DGiil'liillJHIl'llllliimili!1'IIIIIÜIlI'uiMltlil!® Veranderlijke ivind Weersverwachting geldig van gf g Donderdagavond tot Vrijdag- s avond.' - g Zwakke tot matige wind ruimend naar Noordelijke rich- 2 tingen, later veranderlijk. Wis- g gr selend bewolkt met enige re- s jf gen of motregen. Weinig ver- gf anderirg in temperatuur. g 5§ 21 Dcc Zou op 8 u 46 m onder g 16 u 30 m; Maan op onder a g 12 u 25 m. jg HET WEER IN EUROPA g 7 uur voormiddag UsJo g Berlijn 5 Londen 5 Parijs jg Wenen Irinsbruci- m Nice Warschau Amsterdam betrokken mist betrokken 1. bewolkt mist .bewolkt onbew, mist st: 1. bewolkt I Z zzo zo zzo iiiiiLD.iicHiüuiili'iiüuV.iiiiïi^üiiiiUiiifüiiiiii.iUüajn^iiiiii.jüiLtrd De Siamese prins Birabongse, die als prins Bvra internationale ver maardheid als autorenner verwierf hy nam ook deel aan de auto races tn Zandvoori is in de Sia mese ambassade ze Parijs in het huwelijk getreden met mejuffrouw Cclia Howard. Tydens de receptie had het bruidspaar veel schik in het hondje uati een der bezoekers, dat danig met snoeperij werd ver wend. CAïHO. Ruim 150 reizigers, die door een zware sneeuwstorm op de weg van Damascus naar Beiroet waren blijven steken zijn Woensdag gered nadat zij aanval len van wolven hadden weten af te slaan. De reizigers, onder wie zich de Franse gezant in Syrië bevond, stonden met hun auto's hulpeloos bn de Syrische douanepost Gedi- da. De Syrische douane-beambten hebben Dinsdagavond groepen wolven weten te verdrijven, die de reizigers poogden aan te vallen. Arbeiders hebben urenlang in de harde sneeuwlaag gegraven om een weg te banen voor de red- dmgsveertuigen. BERN, De Zwitserse rege ring weigert om met Nederland te praten over het geschil in zake het Nederlandse goud, dat door de Duitsers naar Zwitserland is ge bracht. Zij houdt vast aan het in 1948 te Washington gesloten ac eoord, waarbij Zwitserland ter fi nale afdoening van alle aanspra ken op het door dc Duitsers ge roofde goud een bedrag van 225 miilioen francs aan de geallieer den betaalde. Nederland, dat het accooid van Washington niet aan vaard heeft, had, nadat zijn ver zoek om rechtstreekse onderhan delingen in 1948 door Zwitserland was afgewezen, voorgesteld om door arbitrage te doen vaststellen wat Zwitserland nog aan Neder- i land schuldig is. (Van onze relsrcdacteur) PARIJS. AI heeft de politieke commissie der V.N.-Assemblée het Westelijke voorstel voor een „onhvapeningscommissie" met grote meer derheid (44 tegen 5 stemmen en 10 onthoudingen) aangenomen, het lijkt overdreven om van een groot Westers succes te spreken. Zolang de politiek van Rusland niet verandert, zyn tastbare resultaten immers uitgesloten. Het resultaat van de stemming stond te voren vast, de practische conse quenties ervan nul eveneens. Op zijn best kan men nu, na de stemming, zeggen, da'. Rusland weer opnieuw heeft moeten inzien, hoe weinig succes het met zijn diplomatie in dit miheu ten slotte bereikt, De tegenstellingen liggen vast en de tijd van intimidaties is voorbij. De hoofdoorzaak daarvan is wel de toenemende bewapening van het Westen. Het wekt dan ook geen verbazing, dat Wisjinsky in de politieke commissie *s middags te- ■DUITSERS BESCHULDIGEN BUURLANDEN BONN. De Westduitse autoriteiten hebben hun aandacht gericht op de mtniocnenhande? van Duitse industriëlen met de Suwjet-Unte, die via tussenpersonen in de buurlanden gedreven wordt. West-DuitsJand voert per jaar minstens voor vjjftfg milliocn dollar aan schaarse Industrieproducten en machine-onderdelen, clandestien uit naar de Sowjct-Unie. De meeste zendingen worden verscheept naar België. Nederland, Denemarken, Zwe den of-Zwitserland cn vandaar naar de landen achter het IJzeren Gordijn doorgezonden. De "Westduitse regering heeft een beroep gedaan op de regeringen van de betrokken landen, om gezamen lijk de clandestiene handel de kop in te drukken maar de janden wei gerden hun medewerking te ver lenen Een Westduitse autoriteit wees erop dat de regering er niets meer aan kon doen zodra een zending Duitsland verlaten had Hij noemde Rotterdam, Bazel, Antwerpen, Kopenhagen en Stock holm de belangrijkste doorvoer havens voor Polen, Hongarije en Tsjccho-Slowakijs. Hoewel weinig zendingen direct naar de Sowjet Unie worden verstuurd, zijn de Duitsers er van overtuigd dat het meeste materiaal via de satellietsta ten toch in Rusland belandt. Onlangs slaagden de Duitsers er in elf ton kogellagers In beslag te nemen, die bestemd waren voor Tsjecho-Slowakije. De Westduitse regering heeft ver klaard dat aan de directe handel op de Sowjet-Uhïe thans paal en perk is gesteld, aldus meldt A.P. WASHINGTON. Moskou heeft met zyn beschuldiging, dat Amerika twee spionnen van Russische afkomst per parachute in Moldavië Heeft 'doen landen zij zyn inmiddels gefusilleerd waarschijnlijk een. twee ledig doel voor ogen. aldus meent men in Washington. De verwijten aan het adres der Verenigde Staten passen in de algemene propaganda-aanval van het Kremlin op de Amerikaanse wet op de wederzijdse hulpverlening (zie V,N.-debat in ons blad van heden. Red,). Tegelijk kan de zaak dienen als aanloop voor de bestraffing van de bevolking van Moldavië. Sowjet-republieken buiten groot- Rusland en wel in het bijzonder in de gebieden van de Zwarte en Kas- Het kan nauwelijks een toeval lige samenloop van omstandighe den genoemd worden, dat Molda vië een van de gebieden Is, waar op de „Prawda" onlangs scherpe critiek geleverd heeft. Niet alleen zijn daar bewijzen van „nationa lisme" gevonden, maar op velerlei gebied zijn er „tekortkomingen" geconstateerd. Zelfs het onderwijs en de opleiding van jonge commu nisten in Moldavië is gecritiseerd en de „Prawda" heeft enkele kwaadaardige opmerkingen ge maakt over het gebrek „aan disci pline bij,partij en staat." Dezelfde klachten zijn geuit over een aantal at:!:b!rrii:!iBi)UiiJBiuiBiiijBf.ij2i[!i!iiii(Eiiiiiiiii)[nidiuri:irjiiii[ii!iuEini!Bniiü:i:niiauir Wanneer de wtvinding bon de Zwitserse chemicus Ernst Heimo, werkelijk zo perfect is als hijzelf beweert, kunnen de jabriefccn van lucifers en sigarettenaansteker wel inpakken. De heer Heimo dan Heeft 'n stof geprepareerd, smaak loos en onschuldig die uitgestre ken over papier bijvoorbeeld, een sigaret, welke er even over heen gewreven v>ordt, aansteekt. De uittritidcr stelt zich voor, dat de sigarettenfabrieken een zijde van hun doosje van zijn preparaat zul len voorzien. De prijs van de si garetten zou daardoor niet hoger behoeven te worden, verklaarde hy. gen die bewapening opnieuw te velde trok. Hij deed dit naar aan leiding van punt twee der agenda, de klacht van Rusland tegen Ame rika op grond van een artikel in de Mutual Security Act (de wet voor wederzijdse hulpverlening, die de Marshallhulp gaat vervan gen), welk artikel .de mogelijkheid opent van steun aan vluchtelingen van achter het IJzeren Gordijn. Dit nu, zei Wisjinsky, was een in menging en zelfs cea gewapende, in het gebied van een bevriende mogendheid, een schending van het door Litwinow in 1933 met Roosevelt gesloten verdrag, waar bij beide landen beloofden' zich niet te mengen in elkande»-3-'bïnncu- landse aangelegenheden, een bewijs te meer van de kwade trouw der Amerikanen. Namens de Verenigde Staten ant woordde de heer Mansfield. Hij toonde aan, dat Rusland het be wuste artikel uitvloeisel vaneen amendement uit de Senaat on volledig geciteerd -> tendentieus geïnterpreteerd bad. Rusland had door middel van de communisti sche partij herhaaldelijk in andere landen geïntervenieerd. Joegosla vië had kort geleden uitvoerig een klacht over gevaarlijke interventie van Rusland in rijn land met do cumenten gestaafd. En de gewapen de aanval op Korea met Russische technische hulp was iedereen be kend. Het door Litwinow gesloten verdrag was dus door de Russen, geschonden, Niettemin dacht Ame rika er niet aan liet Russische voorbeeld te volgen. De M.SA.waS een defensieve maatregel voor col lectieve veiligheid, noodzakelijk ge worden door de Russische bedrei ging. Nog eenmaal antwoordde Wis jinsky met een schier eindeloze speech. Hij karakteriseerde de vluchtelingen van achter het IJze ren: Gordijn als landverraders, de Amerikanen als negerlynchers, de toestanden achter het IJzeren Gor dijn als de werkelijke vrijheid, vrijheid van armoede enz., alles met een overvloed van gebaren. Hij ging zelfs in zijn pogingen, het ge vaar van de M,S,A. aan te tonen* zo ver. toe te geven, dat gewa pende groepen achter het IJzeren. Gordijn tegen het Sowjet-bestuur in opstand zijn. Maar, zo voegde hy daaraan toe. dit alles zal nut teloos blijken, zoals ook de Witte interventie vruchteloos geweest is. Het debat daalde daarop snel naar het niveau van een marktruzie. UTRECHT. Dg senaat van de Rijksuniversiteit heeft, te reke nen van 1 Maart 1951 af, de toe gang tot de Rijksuniversiteit voor de tijd van twee jaar ontzegd aan een der studenten, die bekend heeft diefstallen te hebben ge pleegd. De laatste jaren werden er voortdurend diefstallen onder de studenten gepleegd. De senaat acht dit een hoogst ernstig ver schijnsel en heeft gemeend dat er een voorbeeld moet worden ge steld. en U kunt jpische Zee. Moldavië is een van de kleinste Russische republieken met een be volking van ongeveer 3.000.000 zie len Het grootste gedeelte van haar gimndgebied bestaat uit land, dat Roemenië in 1040 onder pressie van Moskou afgestaan heeft, nadat Stalin via een non-agressie-paki met Hitier zijn 'invloedssferen1- transactie gedaan had. De bevolking bestaat grotendeels uit Oekrainers, Roemenen, Buïga- ren en kolonisten uit Rusland zelf. verdienen! Het kost U 3^2 week lang elke avond 10 minuten van Uw vrije tijd. Dat heeft U er toch wel voor over? Let cp „DE SCHIEDAMMER" van Zaterdag 23 December a.s.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1