Deens schip kust van voor in vlammen Oregon HET ROTTERDAMSCH PAROL 55.000 Huizen per jaar blijft norm 250 GULDEN Opvarenden uit vuurzee gered - elf vermisten Ernstig verkeersongeval door alcoholmisbruik Mr INT VELD ZEGT: Grootste moeilijkheid is kapitaalsvoorziening Zware gaswolk bedreigt drie Franse dorpjes Griekenland gekozen in Veiligheidsraad „De weg naar vrijheid plan van PvdA Vrijdag 21 December 1951 Al 242 doden door sneeuw in VS Kerstmenu in Korea f 30.000 premie op no; 10443 Auto rijdt in volle vaart tegen boom; drie inzittenden gewond fT'ï-- Britten verscherpen maatregelen in Kanaalzone Uit boorgat stromend gas door mist samengeperst Russisc/i-Amerikaans debat: grofheid tegenover gedecideerde kalmte Mau vliegt zijn jonge vrouw naar de keel Doelstellingen voor eerstkomende jaren uitvoerig beschreven Drie Van Goghs in Breda ontdekt? Manus Oly was even volgende zaak Luisteraars kwamen' eigen stem horen AVRO wist vati niets Peeldorp in één slug gem odern iseerd Man doodt zijn vrouw en pleegt zelfmoord Slalin 72 jaar lie .Jaargang, no. 300 Red. en Adm. Lqnge Haven 141, Schiedam Tel. 69300 - Abann.prijs: per week 0.40. per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 39B644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries SAN FRANCISCO. Voor dc monding van de rivier dc Co lumbia is gisteren het Deense nis „Erria" (8767 ton) in brand gevlogen. De brand werd eerst bemerkt, toen de vlammen reeds ver om ïich heen hadden gegrepen 011 aan indamming van de vuurzee niet meer kon worden gedacht. Hoewel er, naar een van de geredden later vertelde, aan boord al spoedig geen plaats meer was, waar dc vlammen niet knetterden, werden li>3 van de 114 opvarenden gered. De overige elf worden vermist: zij hadden de ;,Erria" verlaten met een reddingboot, die nog niet is gevonden. Er is een kans. dat zij de kust van Oregon hebben bereikt, die ter plaatse vrijwel onbewoond is. De moedige en onverschrokken houding van kapitein Agge en zijn kleine be manning heeft verhinderd, dat de passagiers in paniek geraak ten en zo een prooi der vlammen werden. Van dc.ontdekking van de biand NEW YORK. De Noordelijke Amerikaanse Staten wui den ge teisterd door nieuwe massa's po laire lucht met begeleidende sneeuwstormen. Door de stormen, die reeds een weck duren, zijn al 242 mensen om het leven geko men, Uit geïsoleerde streken wer den vier aanstaande moeders per vliegtuig naar ziekenhuizen over gebracht. In veel gebieden zijn de scholen en winkels gesloten. ERGENS OP KOREA Generaal Van Flua heeft Donderdag bei Ame rikaanse Ach Lie Leger de beste Kei at- en Kieii" jaa ^rantsoenen toe gezegd. die ooit te velde zijn opgc- dienc1 Het menu bestaat u»L. garnalen- cocktaiJ, tomatensap, selderij, oitj- \c.n. gebieden kalkoen, ralociefaus. aaidappelpuree. boontjes, be^ensap, broodjes en bolet. fi ui {cake, pastei tjes tn gemengde noten. Dc soJdatcn* zullen zoveel kunnen kujgen als zij willen. DEN HAAG. In de 514de staats- loterij, vijfde klasse, 17de lijst, .s beden gevallen op nr. 10443 f 10UU met daaraan verbonden ccn premie van f 30.000. af zond de „Erna" onafgebroken noodseinen uit. die door het dichtstbijzijnde kuststation werden opgevangen. Twee barkassen voe ren onmiddellijk naar het in rook en vlammen gehulde Deense schip, dat toen juist open zee had be- leikt ter hoogte van het stadie Astoiia san de Amerikaanse West kust. iets bezuiden de monding van de Columbia-nvier. Korte tijd ging het radiocontact verloren, maar spoedig daarop ving het radio-sta- tion te San Fiancisco de boodschap op: „Schip moet worden vertalen". Eén reddingboot had de ..Erria" reeds gestreken, toen een van de barkassen, de „Juk", het brandende schap, dat als een enorme fakkel de nog duistere zee verlichtte, be reikte. Zonder een ogenblik verlo ren tc laten gaan en met gevaar voor eigen leven begon de beman ning van de ..Jug" de opvarenden van de ..Erna" over te nemen, daarin spoedig geassisteerd door de tweede barkas, die inmiddels was komen opdagen. Men slaagde erin ook de laatste man van de ..Erria', kapitein Agge, aan boord te nemen. Een der geredden vertelde, dat de matrozen, zodra de brand ont- dekt was, dc passagiers m hun hutten haddon gewekt, tol kal mie hadden gemaand, de zwemvesten hadden laten aantrekken en in de reddingboten hadden doen plaats nemen. Een boot, geheel vol. werd gestreken: de boot met de elf ver misten. Van de tweede braken de touwen, nog voor zij gestreken kon worden. Maar loen verscheen dè „Jus" SOEST. In dc naclit van Woensdag up Donderdag gebeurde ii Birkstraat te Soest een ernstig verkeersongeluk. Een personenauto. Citroen, reed met grote snelheid in dc richting Amersfoort. In. dc bocht botste dc wagen met volle vaart tegen ccn boom, waardoor de auto om draaide en daarna pag op een afstand van zestien meter van dc boom tot stilstand kwam. Twee der inzittenden, die beiden in verregaande staat van dronkenschap verkeerden, moesten met hoofd- en beenwonden naar Jict ziekenhuis „De Lichtenberg" le Amersfoort worden vervoerd. Dc derde persoon, dc bestuurde ROTTERDAM. „Voor de woningbouw zal Nederland moeten vast houden aan het program van 55.0011 woningen per jaar, waarvan een be hoorlijk aantal „duplex". Daarnaast moet worden gedacht aan bedrijfsbouw, scholen, kerken, ziekenhuizen, verenigingsgebouw cn. openbare en militaire werken, herstel oorlogsschade, onderhoud cn verbouwingen. Deze gehele taak vergt ongeveer 1700 miüiocn per jaar, ongeacht dc werken, die minder dan f 2000 eisen, èn het normale onderhoudswerk". Dit zei minister rnr J. In Veld hedenmiddag tijdens een re de, die hij hield in het „Bouw centrum". Hij bleek van mening, dat dit program, wat dc arbei ders en materialen betreft, zeker uitvoerbaar is. Dc grootste han dicap is thans de kapitaals-voor ziening. De oplossing van deze moeilijkheid zag mr In 't Veld in vergroting van het kapitaals- aanbod door meer sparen en een zo zuinig mogelijk omspringen met het beschikbare kapitaal. Om het sparen aan te moedigen is het, volgens de minister, van groot belang dat het een doel krijgt Daarom zou het z.i. goed zijn het sparen voor een eigen woning te bevorderen. Jongelui, die een zeker aantal jaren een redelijk bedrag hebben biicengc- spaard, moeten volgens hem voor rang krjjgen bij toewijzing van 'u woning. Om met het beschikbare kapi taal zo zuinig tnogelyk te znn, achtte rnr In 't Veld het nodig, minder nuttige investeringen te gen te houden. Uit dit oogpunt ISMAIL A. De Bi-lsc opper bevelhebber in tie Kanaalzone, heeft Donderdag bevel gegeven alle Egyptische burgers, op wie wapens of explosieven gevonden worden, als vijandig le beschouwen. Er werd niet gezegd wat bier mee wordt bedoeld. Tut dusver hebben de Engels Als* door era u-onder is bit deze de Egyptcnaren. die op vijandige aad en betrapt wei den, aan a<* Egyptische aston teilen uitgele \crd. Vermoedelijk is de bedoeling van de order, dat alle gewapende burgers van nu al aan voor de Britse militaire autoriteiten zullen moeten verschijnen. Het voorstel om burgers toe tc slaan Wapens te dragen was ceu van de vele anti-Britse maatrege len. scheepsbrand zwaar gewond: slechts een jongen had wat brandwonden aan de voeten en ren andere passagier die zich langs een kabel m Ce redding boot liet zakken ontvelde zijn han den. Al even wonderlijk is, dat de .Erna", hoewel zir al brandend zware slagzij maakte en ledcicen al had gedacht, dat zn in de gol ven zou ondergaan toch nog kon worden behouden. Twee sleepboten van de marine slaagden er in. bet nog steeds in iichtei laaie staande schip *s avonds tot onder de kust van Oregon te slepen, waar het nu: stevig voor anker ligt. De vervan gingswaarde van de „Erna" be draagt ruim 10 nul hoen gulden, maar het bedrag der schade kon nog niet worden vastgesteld. ■lis tc vinden, tot eindelijk een surveillerende politieagent hem inrekende, toen hij zg. liep tT wan delen. Ook deze persoon had alco holhoudende drank gebruikt cn moest nenccns r.sar ,De Lichten berg" woiden overgebracht, In de auto trof de politie nog cru rJcs brandewijn aan. die veimocdclijk als ccn „hartversierkertje'' voor on derweg moest durnen. Het drietal was ccn dagje uit ge weest met do Citroen, ccn huurauto uit Scherper.zecl. Alle drie dc per sonen waren woonachtig, te ''.Wou- den berg, Van dc auto was niet verf heel. Dc Sinferklaaslegcmlc reiyt 1 au tic km de ren. dat ztj geloven dat Je scli 1 mmei gaat over „dc hoge hoge daken''. I» andere lauden, 'naar me.i dit jeest met kent 1$ het de Kerstman, die een beioep doet 00 de kinderlijke laitiasw, door per sle.p met icndzer dooi het hemelruim tc slorrrte». De ianljde versie van de laatste legen de is echter de Kerstmandie per parachute komt. Hier is ky. Per vliegtuig reisde hij van Engeland near Zwitserland en daalde daar per jiaiacfmle. Spoedig omringden fiem de kinderen riic heel zeker icetsn dat dat rendier op stat is DJAKARTA. De administra teur van de onderneming „Man- daling" m hel Sukabumische, dc beer G. E. Beekom, is Dinsdag bij een moordaanslag om het leven gekomen. Bij deze aanslag zijn te vens twee leden van de APRI, een politieman en een dessawacht dood. 'PAU. - Een zware wolk zeer brandbaar gas hing Donderdag onheilspel lend boven drie dorpen in de Bas-Pyrenêes, terwijl deskundigen hard aan hel werk waren om de stroom gas die uit een gat, geslagen'door olïeboorders kwam. te stuiten. Donderdagmorgen was het gevaar minder dan Woensdag toen de bewoners van de dorpen Lacq, Abinos cn Aramee aanzegging kre gen dat zij zich gereed moesten houden hun woningen te verlaten. De eva cuatie werd echter niet uitgevoerd Plaatselijk mist f g Weersverwachting geldig van A jj Vrijdagavond tot Zaterdag- i. avond: g Vanavond en vannacht op vele plaatsen vorming van rmst rt s of laaghangende bewolking, f§ Morgen overdag plaatselijke 2 opklaringen. Geen regen. Aan- s vankelijk zwakke veranderlij- r kc, later tot matig cn in het jj «s Noorden van het land tot vrij g krachtig toenemende wind uit Zuidelijke richtingen. Van- z. Jg nacht temperaturen om het -j g vriespunt tot lichte vorst, mor- genmiddag dezelfde of iets la- f P gere temperaturen dan var>- ~-~ k daag. 22 Dee. Zon op s u 45 m onder - 16 u 50 m: Maan op 1 u 14 m oo- 2 der J2 u 33 m. -** I HET WEER IN EUROPA f 1 7 uur voormiddag f Wgers- Wlna^ d Stations toestand richt 6 H Oslo onbewolkt stil 4 Berlijn nevel W 3 Londen betrokken N 7 Parus onbewolkt O D Wenen nevel stil Innsbruck onbewolkt stil —4 Nice bewolkt KW 6 Rome onbewolkt NO 2 Warsciiao nevel zzo Amsterdam nevel zzw a JiÜBiftoli'JiLÜ.'iïJ ::il!ii,:\iM "f Autoriteiten zeiden dat de dikke mist, die liet gebied waar het gas hing Woensdagavond bedelde, het gas tot een gevaarlijke massa had samengeperst, doch dat door het optrekken van deze mist het gevaar voor een explosie minder was ge worden Het verbod dat Woensdag werd uitgevaardigd, om vuur te maken waardoor het gas tot exploitatie zou kunnen komen, was Donderdag nog van kracht cn alle verkeer over dc hoofdweg van Pan naar Bayonne is omgeleid, Hetzelfde gold voor dc tremen die door dit gebied rijden De gaswolk begon zich te vor men nadat een boorinstallatie van dc National Petroleum Company d'Ouitaine, was ingestort. Brandweerlieden met gasmaskers patrouilleerden in de straten met dc brand weer installaties in gereedheid Deskundigen hebben dc gehele nacht gewerkt om hot uitstromen van het gas te stoppen. Het gesis van het u its Lr om on de gas kon tot bijna een mijl in de omtrek worden gehoord. Ieder half uur werd de dichtheid van het gas gemeten, terwijl de be woners. te bang om naar bed te gaan toekeken. Autoriteiten zeiden dat de wolk zich langzaam in de richting van Pau bewoog en Donderdagochtend vroeg bereikte de kwalijke lucht Lascar, een dorp in de nabijheid, HAARLEM. De 38-jarige H. v. 8. uit Badboevedorp, iovlieger van Fokker, is door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaarde lijke hechtenis van zeven dagen. Hij heeft op 9 Juli met een vlieg tuig lager dan 400 meter over het Zandvoortse strand gevlogen. (Van onze reisrcdactcur) PARIJS. De Assemble^:, In plenaire zitting, vulde gisteren eindelijk Jde Veiligheidsraad met het laatste ontbrekende-lid aan. Na; oen-tiaar vrucht, tcioze stemmingen klom Griekenland op tot 3D, waarmee het precies de nodige meerderheid behaalde. Wit-Rusland zakte tot 16. Er waren vier ont houdingen op 59 deelnemende Janden, zodat dc benodigde meerderheid van 51 op 37 kon gesteld worden. De laatste loodjes kwamen o.m. van de Denen cn Noren, die zich nog enige tijd afzijdig hielden, maar tenslotte naar Griekenland overliepen. Zij hadden zolang mo gelijk een gebaar van onafhanke lijkheid willen maken. Nederland had dit reeds de vorige keer op gegeven. Het stemde ook nu weer, voor zover men dit bu ccn gehei me stemming kan weten, vóór Griekenland. In dc politieke commissie werd de kracht van Rusland tegen Ame rika verder behandeld. Op het voetspoor van Wisjinsky gingen de gedelegeerden van Polen en Wit- Rusland Amerika te lijf. Vooral do Pool Wier b Ions kt, ccn zelfs in dit kamp bijzonder onbehouwen fanaticus, die kennelijk van zijn. eigen scheldwoorden geniet, was zee-r fel. Hij beschuldigde Amerika ■;an sabotagedaden cn aanslagen m Polen te hebben voorbereid en hij noemde de Mutual Security Act een document van oorlogsophitsing. De Amerikaanse gedelegeerde ïtwoordde kalm. Hij onderstreep te, dat de communisten wel be schuldigen, doch geen enkel con- DU bleef er over ran di\ axtlo. die in dc nacht ran Woensdag op Donderdag in Soest tegen ccn boom reed. De iwzitienden ver keer den in verregaande staat vat 1 dronkenschap. iV'an orize cone spon dent) AMSTERDAM. Tn ccn woning aan bet Oude kei kspl ,11 heeft zich ceil diamu af gesp cel i lussen een 23-jangc tictbknecht. *n.in 20.jarige vrouw en haar 54-jarige moedor Omdat hem dc toegang lot de v.onmg van dc moede 1 was ge wei geld trapte de Jielskneehl de builan- cicur m cn vloog zijn rchlgmiolt- naar dc keel. Z11 kiccg cnkti schrammen en schaafwonden, over als de moedor, die tussenbeide liachüc tc komen. Toen de politi-e kort daarna anivccidc was d-- cchtpaitij afgelopen. Do man werd ui het buren 11 Warmoesslraaj opoe- sloten. Daar verleide hij enige Li|J van znn vtouw gescheiden tc heb ben geleefd. Hij wilde weei hi| haai terug keien maar zij wcjgcide. BREDA. Het is mcigeluk dal in Breda drie Van Gogh-tchilde- rijcn zijn ontdekt. Ruim dertig laar lang hebbei deze doeken in ccn eiken kabinet gelegen. Zij 2ijn daaruit dezer dagen opgediept. Het grnolstg stelt een wever voor, op het kleinste van de drie staat een spittende boer en op het derde een groepje boeren cn boerinnen op 'n veld. Eigenaar van deze drie doekjes is de 82-jarige heer J. Schalk, ge pen sionneerd wagenmaker van de artillerie, die voor liefhebberij schildert. lYan onze col respondent) AMSTERDAM. „Dc weg naar viyhcid" is dc titci van hel 416 pa gina's dikke bock, da! het pl.m vooi hei maatschappelijke en cui- tuielc lc\cn beval, dat do Pat 'i, van de Arbeid Jieeft doen ramen stellen De doelstellingen, uaarop doze pa it ij zich 111 de ceistknineituij jnien wel 1 ichtuii zijn ei 111 uil. u Cl Ig bL&Chl'CY L'll Het p'an om Vul vier delen II."1' eerste ceel, „Do maatschappelijke 01 de iu socialistisch perspectief, schetst tl" entvi ihkchng van de \er- mogenst ei houdingen, ouderwetp: de ninents-jwoduct 10. dc orboids- cn mkomentAcihoudingen aan een on derzoek. tn trekt daaruit conclusie, Kot tweede deel. „Productie en TV civ.;ai t", omvat cle vragen ciic ten nauwste samenh«ngvn met ac ont wikkeling van dc productie Hw dorde deel, Mms cn Cultuiu" be handelt dc cull 111 cle ragen, terwijl het vim de ace! zoals dc titel „In- teina'iunalc Gemeenschap" aan geeft, 1 ntornaticumie problemen be handelt. Dc pimciniulc eed achten, die uien steeds wem 111 .Dc ivcg naar vrij heid" Iciug vindt, zijn als volst men te vatten- De ontwikkeling, die de maat schappij doormaakt, voert ons van het primitieve kapitalisme af naar een nieuwe maatschappij vorm, dis socialistisch kan zijn, maar niet be hoeft te zijn, Bjj een eventuele ont wikkeling in socialistische zin vak ecu belangrijke functie aan dc go meenschapsorganon. waarvan de staal er maar cón is. Geconcludeerd wendt, dal dc con centratie van macht in overheids, handen gevaarlijke kanten heeft: tegenweer is mogelijk door dilfcren. tiatie van macht, controle van macht cn democratisering er van. Dc taak van de overheid wordt gesteld zowel in sociaal-economisch, cuituiccl als internationaal opzicht. Bij dc ontwikkeling van kapitalis me naar socialisme hebben wc niet alleen meer te maken met de pro blematiek van dc kapitalistische we reld, maar ook niet de vraagstuk, ken, die aim een socialistische sa menleving inhaerent zijn, heet het in ..Dc weg naar vrijheid". De waarde van dc enkeling moet zich kunnen ontplooien. Een gun stig klimaat is niet alleen voor dc ondernemer nodig, maar voor allo v. erkenden in hel bedrijf. In de cul- tiuelc sleur in het bedrijfsleven en voor hei onderwijs moet gelijkheid j an kansen ontstaan. Tot schade van de seniecnschap ontbreekt deze gelijkheid nog te veel. I Staatsalmacht in het socinal-cco- J r.omische wordt aïgewezon. Voorop. J gesteld worden de vrijheid van con- sump tie en van arbeid, De ontplooiing van de mens vindt plaats tn gemeenschap met anderen, j Een besef van algehele saamhorig- hcid doortrekt het gehele plan. Hierdoor ontstaat ook medeverant woordelijkheid. Uit welke levens opvatting of religieuze overtuiging die medeverantwoordelijkheid worde afgeleid, stelt het plan niet ter dis-' cussie. De P.v.d.A. houdt op Vrijdag 28 cn Zaterdag 29 Dehber een bui tengewoon congres, waar het plan „De weg naar vrijheid" zal wor den besproken. crect bewijs hadden gebracht cn hy verdedigde de emigranten, die het Russische domein waren ont vlucht, tegen Wisjinsky's scheld namen. Overigens liep hij nogal losjes over de woorden van het wetsartikel heen, dat steun belooft niet alleen aan de vluchtelingen, maar ook aan hen. die nog achter het IJzeren Gordijn wonen. Dit sloeg op hen, die een vlucht voor bereiden. zei hen niet op een vijfde colonne. Tenslotte vroeg hy, of de term „vreemdelingenlegioen'', die Wis jinsky op de NATO-iormaties bad geplakt niet veeleer sloeg op tic legers, die zogenaamd voor Noerd- Korea vochten en hij maakte een literaire vergelijking, toen hij op merkte, dat Wisjinsky's beschuldi gingen, als zouden de V.N. dc oorlog m Korea begonnen zijn, hem herin nerden aan de woord vervalsing, die Orwell in zijn roman 1984 met dc term „meuwspraat" gekastijd had. ARNHEM. Vanmorgen om tien uur zat Manus Oly ccn beetje zuurzoet tegen een bewaker te glimlachen in het verdachten- bankje van het Gerechtshof. Het zaaltje was onverschillig leeg. Pu bliek was cr niet, alleen sterke be waking, en bovendien twee advo caten in toga voor de „volgende zaak." „Manus Oly, uw zaak wordt in handen gesteld van de rechter commissaris voor een nader psy chiatrisch onderzoek. Volgende zaak." En toen staple Manus weer in de grote, donkerblauwe politiewa gen die knerpend wegreed over het grint, de schone wintermor gen in. gezien vond hy do samenwerking tussen het „Bouwcentrum", het bureau Documentatie Bouwwe zen, de stichting „Bouw" en „Ra- tiobouw" van groot belang. Zij kunnen niet alleen aanwijzingen geven voor liet drukken van de bouwkosten, maar ook voor een zuiniger exploitatie. prrpTtftp ri r.7 HILVERSUM. Woensdag morgen rinkelde dc telefoon op het bureau van AVRO's studio- chef, B. Verhaas. „Wanneer wordt ons telefoongesprek over dc kwa liteit van dc Bonte Trein nu uit gezonden", informeerde een luiste raar. Maar verbaasd antwoordde de heer Verhaas, dat hij mets van ccn telefoongesprek afwist en dat dc luisteraar moest zijn beetgeno men. 's Avonds wev<i de studiochef weer opgebeld. Het was zijn assis tent, die met een paniekerige stem vertelde, dat dc hele studiohal vol stond met luisteraars, die allemaal door dc AVRO waren uitgeno digd naar hun eigen stem te ko- jricn luisteren. Allemaal waren, za opgebeld cn ze hadden hun me ning moeten geven over de Bonte DinsdaSavoncllrcui.Als zc kwa men luisieren zouden ze meteen door de studio worden rondgeleid, was hun verzekerd. De huishoud e- lifke dienst van de AVRO redde de situatie door zc tocli maar rond tc leiden. Maar hun eigen stem konden zo niet horen. Later op cle avond belde de grappenmaker, die al die telefoongesprekken op zijn geweten had, op om zich te ver ontschuldigen voor de drukte. BOEKEL fN.B.) Het dorpj Venhorst, dat midden in dc Pee. ligt, is op één dag geheel gemoder niseerd. Donderdag heeft hel "a- liaiTfl! liïrnrl fl AMSTERDAM. GislernihMaff omstreeks een uur heeft een 32- jarigc tuan in cc» bakkerswinkel uiiu dc Hoofdweg tc Amsterdam, zijn vrouw neergeschoten cn daar na zichzelf een kogel door hcfi hoofd gejaagd. Dc vromv Is in middels aan dc bekomen verwon dingen overleden. LONDEN Maarschalk Stalin ia vandaag 72 jaar geworden. De dag zal zonder bijzondere feestelijkhe den voorbijgaan. Volgens dc Ooslcuropese radiosta* iions zullen dc enige „geschenken" beslaan in beloften van arbeiders om hun taak te overschrijden. Radio- Boe karest heeft een nieuw „vredes lied" uitgezonden, Waarin ondeó meer dc woorden voorkomen: „Sta- iin is mijn zonneschijn, het licht komt van Moskou". Directeur cn bedrijfsleidee van brandstichting verdacht LEEUWARDEN, I11 dc nacht van 19 op 20 November brand de do dakpannenfabriek „Achluin" in dc omgeving van Aclilum ge vestigd, tot de grond toe af. Ook dc woning van de bedrijfsleider ging daarbij verloren en veel van zijn huisraad. De justitie heeft nu de directeur, dc heer R. uit Gro- w5tral,'ötnïCliikCr®? ïteWÓt®, j Kr^Vaa'Vf'c; bi"n 'hrahlenis gtt waterleiding en automatisch tcle-1 nomen op vermoeden van brand- foonverbinding gekregen. stichting. (Paft ÏÏJtv Huisf/t» jtt <t» itPBt hu smet* uau de speurtocht deeletenten Mocht U zelf geen tijd hebben, i'oepfc U dan maar de hulp m van Uw huis genoten. Zij kunnen die ook verdienen Let op de „De Schiedammer" van morgen Zaterdag 22 December

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1