33ZH££ C D Droom der gevangenen' ontsnap t aan publiek Kostenberekening voor aanleg bospark Kethel H.Th.v.d.VLERK WILTON Karpet Foto NIESTADT JOJA's Wist u Rubbercorsetten '5 Dorsettenhuis J. D. van MEURS Kunslkring-leden waarderen veel meer Met eervol ontslag Limburgia komt naar Damlaan DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Men komt terecht op geraamd bedrag 29 ct GEOPEND ^YYlartin'e Ia ?iöy or m ïEnS lo/. W0^9 Melkwinkels op Tweede Kerstdag geopend Schiedam toont burgerzin De verpleging van geesteszieken Kerstconcert van „Orpheus" Vlaar dingen AGENDA Nog voor Kerstmis W. A. VERWAAIJEN SCHIEDAM J O J A Rubhercorset Speciale Feestaanbieding EXTRA AANBIEDING fa. A. J. v.d. vEN Met Kerstmis Nieuwe Glasgordijnen emmEEDiai Koerierster Plaatst een 2 Vrijdag 21 December 1951 Spectaculair heeft Defresne er alles aan gedaan, om de verschil- Advertentie 1. M.J We hebben de indruk dat de toneelavond van de Kunstkring de leden Donderdag voor de pauze minder heeft bevredigd dan het tweede deeU waarin bet Amsterdams Toneelgezelschap hei bekende „>lët eervol ontslag4' bracht. Aan het spel kon het zeker niet liggen, dal „Droom der gevange nen4' minder aansprak. Meer was de schuld te zoeken by de „nieuwe Shakespeare". Christopher Fry, voor wiens verbeeldingskracht, geniale conceptie en kosmische levensvisie men alle respect kan hebben, maar die de toeschouwer toch niet de indruk kan ontnemen dat zijn werk, met al dichterlijke details toch een bedacht werk is. Zelfs Albert va: en de rijnen konden hierin geen verandering ten goede brengen. ïende Oud-Testamentische gebeur tenissen, die door de gevangenen in hun aroom worden herbeleefd, op de meest onmiddellijke en ex pressieve manier aanschouwelijk te maken. Albert van Dal sum als ce waarschuwende Voorzienigheid, Johan Schmitz, Jacques Snoek en Kees van lersel, zy legde stuk voor stuk getuigenis af van hun plastisch en visionnair vermogen. Blaar de voorstelling als geheel, ondanks prachtige detailmomen- ten, zoals Isaac op de ezel en de jongelingen in "het vuur kon niet compenseren wat de tekst ons aan eenvoudige menselijkheid ont hield. Veel meer eenvoud ig-menselij- ke tragiek kwam ons tegen uit 't tweede stuk „Riet eervol Ontslag" (The Browning Version), dat als film reeds duizenden neeft ge boeid. Het toneelstuk toonde an dere accenten, maakte sommige figuren gecompliceerder en daar door levensechter, speciaal Frank, de vriend en Millye Crocker-Hax- ns, de vrouw. Hier doet zich dus het vrij zeld zame geval voor, dat stuk en film beide op eigen plan hun waarde behouden en dat het stuk zeker niet aan zin verliest als men de film reeds kent, noch het omge keerde. Terwijl Van Dal sum in het eer ste stuk zijn. romantische speel stijl behield, had hij ais de tra gische leraar in de klassieke talen zich een veel eenvoudiger manier eigen gemaakt. Werkelijk een magistrale opvatting, geëmo- tionneerder en. minder frikkerig (Advertentie I. M.) Woningbouw-lenlng 1952 Hermes krijgt het zeker niet gemakkelijk Xn de 2eer lraaie o\erwmning op Lcnga -volgt. Zondag voor Hermes de i zeer belangrijke ommoenng tegen Lsm- dichterlijke details tocb een bedacht werk is. Zelfs Albert van Dalsum i burgia, welke vereniging een zelfde aan- tai verhespunten heeft als onze stad genoten en dus eveneens tot de ernstige can did aten voor de eerste plaats be hoort. De uitwedstrijd in het begin van het seizoen werd. na een. zeer onfortuin lijke strijd, waarin A. van Xhest zyn been brak. onverdiend verloren, zoo at Hermes DVS cr alles op zal zetten om voor de2e nederlaag revanche te nemen. Gemakkelijk zal dit echter zeker niet gaan. De Limburgers beschikken over ee:i stoer elltal. die bovendien in doel man Jacobs eoti keeper van klasse be zitten, Wy geloven echter dat de betere techniek van de thuisclub de doorslag cal geven, mits met hetzelfde enthou siasme gestreden wordt at» j 1. Zondag. We hopen een spannende en bovenal sportieve strijd te zien en vertrouwen dat na het laatste fluitsignaal - scheidsrechter K. D. v. d. Meer e stadgenoten weer twee punter, rijker zullen zijn, waardoor de mooie kans op de titel wordt vergroot. In verband met de te venvachten grote drukte, wordt het pubhek aange raden zich vooraf van toegangskaarten te voorzien. De wedstrijd van het tweede tegen S.V.V 2 is verschoven naar 2e Kerst dag. Voor de KNVB staan verder 09 bet programma' Hennes DVS SXeptunUs 4 i en SW 4—Herrees DVS 4. Of U nu gewend bent om .dure of goedkope Nylons te kopen, met de feestdagen doet U Joch voor niemand onder en draagt U in ieder geval de beste Nylons die U beeft. Dan geen standaardkousen, neen, ook U draagt dan kousen met mindering en wij verteller» U geen nieuws als wij verklappen, dat juist de mindering bet ge heim is, waardoor men van sommige dames zegt: „De Nylons zitten als gegoten". Van zulke Nylons ontvingen wij een zending rechtstreeks uit Amerika en niet alleen de Amerikaanse meisjes, maar ook de Rotterdamse zullen met de feestdagen luxe Nylons kunnen dragen, want wij verkopen ze niet voor luxe, maar voor onze prijzen. 1773. Hoe verder zij ko men, boe groter de hitte wordt. Beide mannen zien zich zelfs genood zaakt hun oliegoed uit te trekken. En wanneer zy zich een weg hebben ge baand door da vermolm de spanten en inhouten van het oude wrak zien 2ij de oorzaak van het licht en de warmte: nog altijd brandt het aard gas, 350 jaar geleden aangestoken door Jacob Clacszoon cn nog steeds verlicht de rosse vlam het enorme afgodsbeeld! En wat zien zij daar aar, de voet van het beeld? Onwillekeurig deinzen Bob en Olivier even terug: is de grot dan toch i de gasvlam tot het laatste toe nog wat .waJ«t- bewoond? Maar neen, het zijn de stoffelijke 1 te hebben gezocht. Ongetwijfeld zijn zij van resten van de hier gestorven zeelieden, die by l dan Michael Redgrave. Trouwens, stuk voor stuk gaven de mede werkers gaaf en doorleefd spel: Caro van. Eyck als de vrouw. Kees van lersel, de vriend, Paul Huf de rector, Jack Snoek de nieuw aankomende leraar en ten slotte en niet het minst Johan Walhain, die als de jonge leer ling John Taplow een volkomen, geloofwaardige creatie bood. Voor de aanvang van de voor stelling heeft xnr. P. van Bochove bij afwezigheid van voorzitter K. J. Hevboer de avond geopend met de mededeling dat op 10 Januari het cabaret van Wim Sonneveldin het Passage-theater zal zijn. Binnenkort zal de Baad zich nog hebben uit te spreken over het grootse plan van de dienst van Gemeentewerken voor de aanleg van een nieuw Schiedams recreatiegebied tussen de stad en Kethel, even ten Noorden van de spoorlijn naar Hoek van Holland. In een uitvoerig schrijven is de Raad inmiddels ingelicht over dit plan, dat in totaal een gebied van vijftig ha. omvat. De te beplanten parfcgedeelten beslaan een oppervlakte van 12,7 ha., de speelweiden 19,7 ha, de sportvelden 3,8 ha,, de waterpartijen 9 ha. en de paden en wegen e.d. 4.8 ha. Vrijdagavond om 7 uur be gint de speciale verkoop van deze feestelijke Nylons, (30 denier, 45 gauge, irregular) en U koopt ze in alle maten en kleuren A per paar voor JFa KERSTSERVETTEN met kleurigs Kersima- heven, per 20 siuks ,DE SMULHOEK" (sousternain) zandtaartjes aq 2 ons (200 gram ct LANGE VINGERS 1 Va ons (150 gram) 4V ct Hedenavond tot 9 uur en Zaterdag tot 10 uur TEAROOM S RESTAURANT 1 Vrijdag-en Zaterdagavond tot 10 uur geopend. ju»rmn»niW4inmiBrnMit*riiHn WINKELCENTRUM BINNENWEG Bij uitvoering door de DUW zal de aanleg van het park met de sportvelden ongeveer vier jaar m beslag nemen. Een en ander is af hankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende arbeidskrachten. Gedurende twee jaar na vóltoomg van de aanleg, juist dus in het tijdvak dat de beplantingen en de jonge grasmat het meest inten sief moeten worden onderhouden en vooral de onkraidbestrijding d.e volle aandacht vergt, zal dit on derhoud eveneens in DUW-ver band worden uitgevoerd. Dit wordt door de inspectie van. deze dienst verplicht gesteld opdat daardoor de zekerheid wordt ver kregen dat de aan. de uitvoering van de objecten bestede gelden niet tevergeefs zijn uitgegeven en de aanleg door onvoldoende on derhoud teniet zou worden gedaan. Na deze periode over ca. zes jaar dus - moet aan de handvan de tegenwoordige Ionen en. prijzen worden gerekend op onderhouds kosten groot ƒ1000,- per hectare per jaar. De aanïegkosten on DUW-verb and zijn door Gemeen tewerken begroot op 1.805.000.-. samengesteld uit arbeidslonen ad 550.000, sociale en fiscale lasten 550,000 cn andere kosten 805 000. "fy an het totaal-bedrag zal naar al«e waarschijnlijkheid worden vergoed f 1.045,000, d.i. 90% van de arbeids lonen ad ƒ495.000 cn 100% van de loonbijslagen e.d. "Voor rekening van de gemeente komt derhalve een bedrag van 860-000, waarbij dan nog voor de grondaankoop de meeste grond is inmiddels reeds in bezit naar schatting ƒ260.000 moet worden neergeteld. De overgelegde begroting üi ge heel gebaseerd op cijfers, die door Gemeentewerken werden bere kend, Door de Ned. Heide Maat schappij moest bij het verzenden van het schrijven nog een begro ting worden opgemaakt Van de drie werken- die zouden worden betaald uit de grondver- koop aan de werf Wilton-Fijen- oord zijn thans twee voor het groot- Advertentie l.M.) uitputting omgekomen. Maar waarom zija hun lichamen met verteerd? I STATENWEG184 „WINKELSTAD-BLUDOSP" PLEINWEG 196 WINKELCENTRUM WERELDHAVEN.ZUID De Centrale Commissie van de Rotterdamse en Schicdamse Melk handel in samenwerking met de drie melkinrichtingen hier ter ste de, heeft besloten om op 26 De cember (2e Kerstdag) normaal melk te verkopen. De winkels zul len die dag open zijn tot 12 uur. Als compensatiedag is biervoor ge steld Woensdag 9 Januari 1952. ste deel begroot. "Volgens deze be grotingen zal van het bedrag van ƒ3 150.000 nog ca. ƒ1.575.000 be schikbaar blijven voor de Maas boulevard. Het volkstuincomplex zal in aanleg ƒ455.000 gaan kosten. De riolering, waar het hier om gaat, zal van de Noordvest bij het Hermesterrein lopen via Kethel- straat, Zijlstraat, Raam, Groene- weegje, Ooievaarsbrag, Grote Markt. Lange Kerkstraat, Korte Singelstraat. Bij het opbreken van dc Lange Kerkstraat zal van de gelegenheid worden gebruik gemaakt om ter plaatst de rijweg enigszins te ver breden. Hiervoor zal het trottoir aan de' zijde van Grote Markt tot de resten van de molen aan de Broersvest, iets smaller worden, Eerste millioen voor lening is er Voordat gisteravond in het Fas- sagetheater het doek opging voor „Droom, der gevangenen"1 heeft burgemeester Peek een beroep ge daan op de bijna duizend Kunst kring-leden om hun daadwerke lijke burgerzin te tonen, door in te schrijven op de 4% obligatie lening, groot twee millioen gulden, ten behoeve van de woningbouw in de eigen gemeente, waar mo menteel een tekort is van 2200 •woningen, terwijl 3000 Schiedam mers inwonend zijn. Mr. Peek be klemtoonde nog eens de noodzaak van aller medewerking voor de oplossing van dit probleem, dat iedere Schiedammer aangaat. Na het tot weinig optimisme aanleiding gevende cijfer van Za terdag, toen voor f 160.700 was ingeschreven, kon nu. worden me degedeeld, dat het eerste millioen in ieder geval bereikt isl „De in schrijving van zovele burgers heeft ons stil gemaakt/' verklaarde de burgemeester. Ook hebben vele bedrijven en instellingen de ge meente hun steun niet onthouden. De taak voor het voltekcncn van het tweede millioen is thans be gonnen. Het zal een zwaarder kar wei worden dan er tot dusver werd gepresteerd, maar mr, Peek wanhoopte niet, „Wat elders kon kan hier ook gelukkig en wat el ders niet gelukte, moet hier sla gen." In een door het Centraal Vrou wencomité georganiseerde bijeen komst in het Jeugdhuis van de Ned. Prot. Bond heeft 'n bekende radio-spreekster voor zeer vele belangstellenden een lezing gehou den over de verpleging van gees teszieken, vroeger en nu. Het is nog niet zo la tig geleden dat de inrichtingen waren om ringd door prikkeldraad en hoge muren. Angst was er voor de „gekken" zoals men in de volks mond de verpleegden noemde. De ze afwerende houding van de bui tenwereld heeft er vooral voor ge zorgd, aldus zr Meyboom, dat de verpleegden "tqt reacties kwamen, die op hun beurt weer een beves tiging geleken van de heersende meningen omtrent deze zieken. Want niets .anders dan zieken, zielszieken zijn "het, die door ver trouwen van de buitenwereld ron dom een basis voor hun genezing moeten vinden. Nu ongeveer een kwart eeuw geleden begon de hervorming in de Nederlandse psychiatrische inrichtingen in het bekende Meerenberg en zette zich voort door al die andere inrich tingen, welke momenteel vijf en dertig in getal zijn. Hiervan zijn dertien algemene inrichtingen. De nieuwe methodes zijn thans in vrijwel alle inrichtingen hier te lande ingevoerd! Her-activering van de patiënten brengt hen weer terug op de weg naar genezing. Het wordt verkre gen door arbeid, spel en sport. Aan de hand van een vertoonde film konden de aanwezigen een uitstekende indruk krijgen van le ven en werken in een hedendaag se psychiatrische inrichting, die een kleine gemeenschap op zich zelf vormt. Een van de meest belemmerende factoren bij de verpleging van geesteszieken is momenteel het ge brek aan voldoende verpleegkrach ten. Bij nog te grote groepen van de bevolking bestaat volgens zr. Meyboom nog teveel wanbegrip over de prachtige, menslievende taak, welke jonge mensen hier kunnen vinden. Zii deed een "be roep op de jongeren er waren velen ender haar gehoor om zich voor deze verpleging aan te melden. De ouders werd op het hart gedrukt hun kinderen niet in de weg te staan wanneer zij zich tot deze verpleging voelen aange trokken. Advertentie M.) Tentoonstelling van postduiven De Schiedamse Concoursvereni- ging „De Postduif' houdt Zaterdag en Zondag in de bovenzaal van dc R.K, Volksbond een tentoon stelling van postduiven. Voor de ze expositie zijn 550 duiven inge schreven. De keuring zal geschie den door drie vooraanstaande keurmeesters. TOEZICHT BIJ WERKEN Ons bericht betreffende het dankwoord van wethouder v. d. Kraan aan het adres van het toe zichthoudend personeel van riool gemaal en Ooïevaarbrug verdient enige aanvulling. Bij de boven bouw van het rioolgemaal had de heer Aartsen het toezicht in han den, de heer Hagendoorn was be last roet het toezicht gp de mon tage bij beide objecten er» bil de Ooievaarsbrag was het de heer Herstel, die zich bezig hield met het toezicht op deze bouw. H.B.S.S.-PROGRAMMA Voor Zaterdag heeft H.B.S.S. het vol gende programma te verwerken: H-B.S.5. IIJA.C. II: 2.30 uur Sp'e- ringshoek: The Red Stars II—H B-S S. III: unicum IV—HJ3.S.S. V; Zwaluwen b4H.B.S.S. M. EEN HORLOGE? KIEST EEN ZENTRA 15 STEENS ANKER ANTI MAGNETISCH 48J50- ROTTERDAMSEDIJK 268 D TELEFOON 67593 STEUN WETTIG GEZAG Hedenavond bestaat er wederom ge legenheid zich van half acht tot negen uur op het Stadhuis (zij-lngang> aan te melden voor de reserve diensten, tw. Nationale Reserve (Infanterie en Motord lenst) en Reserve Gemeente Po litie. Het ,.0rpheus"-Kerstconrert "Woens- midtiag half vier m dc Grote Kerk belooft dit jaar een interessant concert te worden. Het programma bevat o m. „Klingendes Jahr" van Otto Siegl, een romantisch werk voor mannenkoor, so praan en orkest, „Gloria" uit een vrij wel onbekend werk van Mozart, met begeleiding van orkest, en tevens het melodieuse „Exsultate Jubilate" van de zelfde componist, te zingen door An neke v. d. Graaf. Bovendien worden uitgevoerd a cape]Ia werken van Pie penbroek. Bortniansky. e.a. G.T.B. I—V.V.H.R. 1 Zaterdagmiddag ontvangt GTB het Sportterrein Hovend yk VVHR. De Schiedammers dienen met een onberekenbare tegenstan der rekening te houden willen zij nog aanspraak blijven ma ken op de bovenste plaats. Aan vang 2.45 uur. GTB 3 gaat eveneens uitspelend een moeilijke wedstrijd tegemoet. R Hoon 2, dat nog ongeslagen is zal zich ten volle geven om dit na het einde der wedstrijd nog te zijn. De wedstrijd begint om 2.45 uur. Burgerlijke Stand GEBOREN: Frederika. d. v. A. J. Kemper en F. Seftwagermann; Marian ne, d. V. J. L. Ilmer cn J. E. G. Soo- rs; mek F. C.. z. v. D. Smit en A. J. Kralmgeii; leven 1. kind van C. Was senaar en W. M- Kulik; levenl. kind v. A. J. Rcmtke cn J. Simons. ONDERTROUWD; A. Dekkers 24 j. en H. v. d. Linden 26 3.; J- M. Donkers 29 J. en N. Vermeulen 25 j.; L. van Duijn 33 j. cn E. J. Hille 28 i-; H. van Es 33 j. en H. Vink 26 j.; Th. H. den Hollander 24 3. en M. W. v. d. Brugge 23 j.; W. Kaptepn 24 j. en G. M. C. van Eijk 27 1.; G. v. Noordennen 27 j. en N- E. Zilver 23 j'.: C. M. Pieters 23 i. en J. R, Staat 21 j.; A. Ritmen 20 j. cn H. Sittcn 28 j.: J. v. Teeffelen 24 i en J. NL v. Tricht 21 j-: 3. F. B. de Win ter 28 j. en C. B. Meer too 19 J.: F. Wolthuis 23 3 en L. M. PI0013 21 3. GETROUWD- J. P. Veenkamp 30 J. en M. Molendijk 28 j-; J. van Zanten j j. en M. G. vsn Veldhuizen 30 J.: H. N. KooSj 30 i en J". Klaasse 30 3-: C. Meijers 23 j. en J. Voogrt 23 j.; J. Zuidgeest 24 j. en A. C. Mets 27 j.t J. Th, Krebbers 26 j. en J, H. Jacobs 24 j.; W. G .Kop 22 j. en F. Hesselberth 21 j,; J. j„ offerman 23 j. en CL F. M: Cdfye- ïeijn 27 3.: A. van Savooijen 28 3. "én W. W. putter 23 j.; P. Suttorp 71 j. en B. Sterenborg 58 j i B. Niilcsen 33 1. er, J. F. A. Moolhufjzen 28 j.; D. J. Blonk 22 j. en W. M. P. wyzenbroek 19 i.f. H- J. Wiegmann 42 j. en A. G- Ver mei) 27 3'.: L. van Noortwijk 28 'J. en A. G. M. van Dyk 23 M. Soeters 27 J. en C. Scholten 24 j-: A. Marljnen 23 f. en J. J. G. Lamm erts van Bueren 23 j„; N. J. Frings 27 j. en G. Rietveld 30 j.; H- J. v. d. Klugt 27 3. en A. C. Wijs man 30 A. J, Molenaar 26 j. en E. J. Rebers 25 jTb. van Knotsen burg 23 j. en A. de Ronde 23 j.: A, Franken 23 j. en J. H. Leeflang 24 j. OVERLEDEN: M. H. Nederlüf. 75 j. gehuwd geweest met A. C. van Donk, Schilderijententoonstelling in de „Visbahk" Gistermiddag is in de Expositie zaal „De Visbank" te Vlaardingen een tentoonstelling geopend van wer ken van Jaap Dooyewaard eft W, H. Singer Jr. De tentoonstelling werd geopend door de heer Sigal* gemeen tearchivaris, die de vele genodigden welkom heette. -> Wat men moet wetens Apotbckcrs-nachldienst: „Rembrandt", Rembvandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89 Telefoon 69290. Concert; 21 December. Aula Sted. Museum, 8 uur: Paedagogisch jeugdcon- cert door Toonkunst-orkest m.rn.v. A. S. H. A. Blaisse, piano. 26 December. Passage-theater, II uur v.m.: Orgelbespeling Joop Walvis, t.b.v. Bond Mil. Oorlogs slachtoffers. 26 December, Grote Kerk, 3.30 u. n.m.: Kerstconcert „Orpheus" m.rn.v. sopraan Anneke de Graaf. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. cn Kerstdagen, 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Morgen is te iaat (14 jr.). MoRopole. Da. 2, 7, 9 uur, Za.. Zo. en Kerstdagen, 3, 5, 7, 9 u: Furie van de Congo (14 jr.). By een komsten: 21 December. Musis Sacrum, 7.30 uur: Feestavond W. de Zwij ger-Ulo-school. 21 December, Volksgebouw. 8 u: Sectie Toneel Sehied, Gemeen schap. Jaarvergadering. 22 December. Aula Sted. Mm seum, 3 uur: Opening Kerstten toonstelling. Afscheid conserva tor C. H. Schwagermann. 24 December, Passage-theater. 10 uur v.m.: Vara-afd. Schiedam. Km der circus „Elleboog". Advertentie (l.M.) een reeds vanaf f67.50 Hoogstraat 184186 - Schiedam. Zwemmen in kerstvacantie Het bestuur van de V.Z.C. verzoekt ons mede te delen dat gedurende de periode van 2Z December 1951 tot en met 9 Januari 1952 (behalve Dinsdags) jon gelui tot 1G jaar tegen een veel voor deliger tarief dan normaal kunnen zwemmen «1 het Sportfondsenbad te Schiedam. Deze regeling geldt ook voor de Vlaardlngse schooljeugd. Men betaalt dan 25 cent In plaats van 45 ct zoals gebruikelijk is. VISSERIJ Binnengekomen VI. 56, D. v. d. Pdl, 29 last van 4 schepen: VI. 207, B. Hoek met. 39 last van 5 schepen; VI, 40 W, Woensdregt, 39 last en 1 last vera. BEIAARDIER DON GEEFT CONCERTEN Op de avond voor Kerstmis zal dé sta dsb el aar dl er van 19,00 tot 19.30 uur een beiaard-bespeling geven. Van het programma noemen wb „Hoe za! ik U ontvangen", „Er is een krndeke geboren op aard" en .Stille nacht". Ook op Oudejaarsavond zullen de klokken van het carillon beluisterd kunnen worden, eveneens van 19.00 tot 19 30 uur. De heer Don speeit dan onder meer: „Wilt hé den nu treden", „Blijf bij mij Heer" en „Oude jaars-avon dlied". Rotterdamsedijk 413 a - Telefoon 69506 Fotoatelier Fotoliandel Lijstenhandel Verzorging Filmvoorstellingen Filmdienst 8 en 16 m.m. dat Uw' figuur weer in normale toestand gebracht wordt door het dragen van ons -.Tevens speciaal adres voor bustehouders Vakkundige bediening Paskamers aanwezig HOOGSTRAAT 136 WITTE MUSCAAT 2.65 p.fl. WITTE TAFELWIJN 2,15 pÜ. BISSCHOPWIJN geh klaar voor gebruik 2.95 p.fl. ADVOCAAT v.a. 3.80 p.fl. Echte SC HIED. GENEVER 6.50 p.ltr. PUNCH van rum of citroen 6.29 p.fl. Probeert onze fyne likenren VISSER en Co. in diverss smaken per fles4,35 per Vz fles 2.20 Hoogstraat 51 Tel. 65821 De oudste wijnhandel van Schiedam KATOENEN VITRAGE 90 cm breed, vanaf 98 ct. pea- meter SINGEL 128 TELEFOON 67844 Konijnen, konijnenhok, ra men en deuren te koop. Zuidgeest, A nth. Muysstr. 6. Baby-commode 29.kin- derledikantje 39.50. Ton en andere modellen, alles gelakt. Tussenbroek, Édison- straat 31A, Schiedam Voor Uw Kerstbomen, zo uit de Ardennen, prachtig mooi en niet duur, alleen bij De Orchidee, Broersvest 129 Liberty Fauteuils 29,50, keus uit 15 verschillende modellen dit biedt R'dam U niet. Plate t/o Stadhuis Schiedam. Uitschulftafels 39.50, vaste tafels 32 50. keus uit 15 verschillende modellen op één rij te zien 4e verdieping Plate t/o Stadhuis Schie dam Meubelbeurs-Nieuws. Wol vlok bedsteden zijn oen uit komst voor de huisvrouw in deze dure tijd. Prijs der één persoons bedstellcn 46 50. „De Meubelbeurs", L. Haven 95, filiaal Groenelaan 109. In g, sf. z. Jaarsma baard te kóóp. B.K! Laan 183 a, na 7 uur. Kleine luphtcompressor te koop aangeboden. Compleet op tank, zonder motor 55.-. In wörking te zien Oost- singel 23. Voor de feestdagen speciale aanbieding. Borrelglaasjes v.a. 13 cent, Ijkeurglaasjes op voet fraai geslepen 59 ct., kop en schotels 49 ct., losse kopjes 29 ct. borden, scha len alles In overvloed. Grote sortering, lage prijs is ons devies. B. v. Doorn Broers- vcld 156. Tel. 67979. Fort beren-, jongens- en meisjesschoenen met een half jaar schriftelijke ga rantie, in zwart en bruin Alleen bij Schoenms garijn Excelsior. Dam 2736. Tel. 66874. Geen koude voeten meer, met onze vacht gevoerde laarzen voor dames en he ren Heerlijk warm voor bromfiets en motor. Schoen- magazijn Excelsior, Dam 27—30, tel. 66874. W(J moffelen Uw rijwiel met bijlevering van nieuwe spatborden, nieuwe spaken, kettingkast en jasbescher- mer, gedemonteerd en ge monteerd. totaal f 37.50 als nieuw terug. Alleen Rotter damsedijk 240a. aan de kant van de Hema. Wij hebben geen filialen. Frans Walt- raan, Rotterdamsedijk 240a, telefoon 68948. (Bel ons op en wij halen Uw rijwiel.) Een fiets is een onontbeer lijk ietsü LD.W„ Buitenha venweg 178. t.o. Politiepost, levert U reeds een splinter nieuwe fiets vanaf t 3.50 p. week. Dus op zeer gemak kelijke betalingsvoorwaar den Komt U eens praten? Dames. Fauteuils 26.50 Keus uit 20 soorten op de 2e verdieping bij Plate t/o Stadhuis. Schiedam, iH|!iH|!'!09OTnMW 'BM!llll!llllilll!ll!lll[l[IIl!DIllIIlP mmMiMmiimunmmMaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2