wrnivr POtlEN5 l VMANTiëa Japanners en Duitsers zijn niet te verereliiken Blik uit de trein toont grootste zorg: overbevolking Europa krijgt krachtige atoomsplijtoven Geen besprekingen over Unie vóór 1952 Den Haag en Amsterdam zijn rivalen Regering zet kunst aan het looprek GELEZEN—, EERSTE INDRUK GERUSTSTELLEND Zijn zoontje vond het zo leuk //as* HOEST MÜSIROQi' Termijntransacties in vreemde valuta's weer mogelijk Moira Shearer legt filmrol neer Alle resultaten van onderzoek worden vrij gepubliceerd HOY loopt geen gevaar Teleurstelling bij de ouden van dagen Het helpt! Enorme vloedgolf op Newfoundland Franse piloten staking m Middel tegen het slippen Frankrijk vergroot uitgaven voor bewapening Waar komt Academisch Instituut Regering houdt zich er buiten De honderd dagen Noordholland" Kamer bezorgd over monumentenzorg Felle critiek op literaire opdrachten en gewogen Vrijdag 21 December 1951 TOKIO. Een goede week Japan ligt ach ter mij, vol van overstelpende maar nog on voldragen indrukken. Het is alles veel ge woner, maar tegelijk weer vreemder dan men zich van te voren heeft voorgesteld. Dit is een wereld waar diepten en ondiepten anders lig gen dan bij ons. Reacties zijn voor onze op vattingen ternauwernood begrijpelijk. Niet enkel zijn zij vreemd voor onze wereld, maar zeker ook voor menig oosterling uit andere delen van Azië. Welke invloeden dit volk in de loop van 2500 jaar ook ondergaan heeft, het is innerlijk in vele opzichten onberoerd gebleven. Een der grootste fouten in de be oordeling zou zijn de gevoelens na de laatste oorlog van Japanners en Duitsers te verge lijken. Voorlopig lijkt mij dit'zeer geruststel lend. Ik zou dit echter nog niet met overtui ging kunnen vaststellen, noch het met niefc- eenzijdige indrukken kunnen adstrueren. Nog heb ik een week hier, voor verder onderzoek en gesprekken. Ik hoop, dat deze op menig pünt overtuiging kunnen stellen inplaats van indrukken. Een van de fraaie toegangspoor ten tot het keizerlijk paleis in Tokio Vreemd, teleurstellend was de lange rit van het vliegveld naar het centrum van Tokio. De weg liep langs rommelige en kleurloze lint- bebouwing. Af en toe, maar zelden,1 eens eer» koket Japans huisje, mei 1 speelse lichtheid mt bout gebouwd, door wijd terzijde geschoven wan den ccn vrije blik verlenend »n vriendelijke, bijna lege kamers, met weinig andere voorwerpen dan een vaas met kleurig gerangschikte bloemen. Maar verder verwaarloos de, verveloze huisjes, winkeltjes, werkplaatsen. En daarachter de ruimte, die door branden en bom men in de laatste periode van de oorlog geschapen is. Uit de, in het algemeen vrij on ooglijke. Japanse stad komt men m het centrum, aan de keizerlijke tui nen en paleizen, die in hoofdzaak onzichtbaar lissen achter m dc kaai- nmurstapeling opgetrokken, en door brede grachten omgeven weringen. In deze, naar buiten gekeerde ruig heid zou men titanenbouw kunnen zien, .als men niet wist dat daar achter geen titanische kracht meer woont. De ruigheid is het tegen deel van overtuigend. En daar be reiken wij dan de binnenstad met haar erote, moderne kantoorgebou wen en hoge hotels in Amerikaanse stijl. Plotseling, en daarom wat on geordend lijkend, verrijzen zij om hoog uit het gedoe van meest scha mele winkelstraatjes. Deze gebou wen zijn. tot groot gerief van de latere bezetters, door de bombarde menten zo goed als niet beschadigd. wijzen boe hij zijn leven kon ver lengen. En eén van hen wist raad. Op een hoge berg in Japan, toen nog zonder naam, groeide een plant. Met hel aftreksel van zqn kruid kon de keizer zijn leven tot 125 jaar verlengen. De keizer zond 3000 sol daten uit om de planten te plukken. De dorpen zijn vaak vriendelijker om te zien dan de steden. Een en kele keer ziet men langs de lijn een groot landhuis en een bouw, die aan de mooie huizen van China doet denken. Maar kleur ontbreekt. De pannen zijn, ofschoon in vorm gelijk aan de Chinese dekbedekking, en slechts drie kwamen er terug, f zonder vrolijkheid van email. Men komt daarbü te denken'aan ¥e i met het gezochte gespaarde gebouwen, van I.G.-Far- a ben in Duitsland, vlak bij de geteis terde, grote steden. Westerse kledij Op straat ziet men bijna uitslui tend westerse kledii cn westers stadsleven. Zelden een vrouw in de klassieke vlinderdracht met haar vrolijke kleuren en veel zeldzamer nog mannen in de sombere grijze kimono. Ziet men. die, dan dragen -door Dr. M. v. Blankenstem zij een deukhoed daar bovenop. Ik denk terug aan het Dairen van een kwart eeuw geleden, toen het nog Japans was en zo echt Japans. Daar overheerste nog Japanse raannen- kledij en de vrolijke kleurigheid der vrouwen. De straten weerklon ken van het geklepper der houten steltschoentjes. Tegen de avond was er veel gewande! van Japanse huis vaders met hun vrouw of vrouwen ïn eerbiedig afstandbouden achter hen aan. Het geklepper der schoen tjes heb ik in Tokio geen enkele maai gehoord. Vandaag zag ik het uitgaan der kantoren voor het weekeinde. Mannen en vrouwen, vrienden en vriendinnetjes, zij gin gen gezamenlijk naar huis, in hou ding en gesprekken precies als bij ons, zonder meer ontzag van de vrouw, maar misschien met wat meer uitbundigheid. Tokio heeft in zijn centrum weinig van een Ja panse stad behalve de Japanse ge zichten en figuren. Wat mij onmid dellijk heeft getroffen was dit: men ziet opmerkelijk weinig brillen dra gen. Japanners bevestigden dat dit een opmerkelijk verschijnsel was. Vóór de oorlog'was het anders, zo zeiden zij. En zij verklaarden deze verbetering uit een doelmatiger dieet der bevolking in alle standen. Nog Amerikaanser Na onze aankomst te Tokio heb ben wij ongeveer 700 kilometer af gelegd op het Japanse hoofdeiland Handsjoe in westelijke richting. Wij hebben Osaka gezien, de grote han delsstad, die in profiel gezien nog veel volmaakter een Amerikaanse stad was dan -Tokio, Wij zijn in Kobe geweest en in het romanti scher en meer Japanse Kioto, waar 1100 jaar lang de keizers gevestigd zijn geweest. Maar het echte Japan hebben wij gevonden tussen die ste den in, in bergland en vlakten. Daar lagen de kokette landschappen, die wij allen zo goed kennen van Ja panse grafiek en Japanse porcelem- versiering. Zelfs in de kaalheid van de whiter was dit geen ontgooche ling. Het landschap met zijn minu tieuze beplanting, zijn minutieuze verdeling der rijstvelden, zijn ter rasvormig stijgende, begroeide hel lingen, zijn theetuintjes en boom gaarden, is vaak betoverend. In de buurt van Tokio was bet weer de Foedjijama. die met zijn witte top hoog ten hemel rijzend het tafereel beheerste. Onze gids vertelde ons: „De naam betekent berg der on sterfelijkheid. Want de legende ver haalt: Eens was een Chinese keizer 85 jaar geworden. Hij vroeg zijn LONDEN. Frank Miller, de 39-jarige amateur-vlieger werd Donderdag veroordeeld tot een boete van honderd pond sterling, omdat hij met zijn vliegtuig on der de Towerbridge door had ge vlogen, Miller verklaarde voor het gerecht, dat hij het gedaan had omdat zijn zoontje beloofd had te zullen meebetalen aan de boete en zijn spaarpot aangeboden had. De ambtenaar van het OJM. zei- de. dat dergelijke grapjes maar al te vaak op een tragedie uitliepen. middel. De keizer dronk van het elixer en leefde nog veertig jaren. Daardoor kreeg de Foedjijama zijn naam." En de gids, een man van ontwik keling en idealen, vertelde verder: „De berg is de heilige berg, het symbool van Japan geworden. Maar in de oorlog heeft hij ons verraden. Want bij was het onfeilbare baken voor de Amerikaanse vliegers, die kwamen om Tokio te bombarderen. De eskaders verzamelden zich bij de berg. Sedertdien weten wij: De Foedjijama hoort niet enkel aan Japan maar ie *4 lyy-tie hele wereld." Zonder vrolijkheid Uit het raam van de trein kijken de, Ziet men ook de zorgen van Japan, de overbevolking. Op het veld staat nu het njstsiro, veelal opgezet, als stapels van de bekende, conische, Chinese hoeden. De klein heid van de veldjes demonstreert de overbevolking. Er zijn geen trek dieren zichtbaar. Waar het stro wordt binnengehaald, ziet men man nen en vrouwen zwoegen in de touwen van de wagentjes. Vogels ziet men zelden. Die zijn, voor voed sel, weggeschoten. Wij komen langs de prachtige meren. Maar op som mige plaatsen worden zü boven matig bevist, blijkens de onafzien bare bossen, van stokken voor de uitgelegde fuiken. Wij zien af en toe nog het land bewerken, met de hak. Ook - weer het gebrek aar» trekdieren, of de kleinheid van het akkertje? Advertentie LM.) Ole krompochtige hoest laat U geen rust. Spaar Uw longen, neem de slijmoplossende Japan, in de winter is, ïn al zijn innemende schilderachtigheid ook buiten de steden, geen land van fleurig kleurvertoon. Slechts de vrouwen kunnen iets daaraan doen als zij nog willen. AMSTERDAM. Vandaag kun nen weer termijntransacties in vreemde valuta's plaats vinden. Evenals tot dusver moeten de de- vienenbanken met haar klanten ge sloten termijntransacties overslui- ten bij de Nederlandse Bank. De maximum looptijd der ter mijncontracten is teruggebracht-van twaalf tot zes maanden. Verlen ging op de vervaldag uiteraard tegen de dan geldende condities is in principe mogelijk. Bij de afsluiting van termijn verkoopcontracten zullen voorts tot nader order geen vooruitbetalingen meer behoeven te worden verricht HOLLYWOOD. Moira Shearer de Britse filmster en balletdanse res, heeft zich teruggetrokken uit de repetities voor de film „Hans Christian Andersen", waarin zij een hoofdrol zou vertolken. Zij gaf haar rol op, omdat zij In blij de verwachting blijkt te zijn. Sa muel Goldwyn heeft gezegd, dat miss Shearer vervangen zal wor den door Renée Jeanmaire, een andere beroemde ballerina. Gold wyn heeft haar geleend van Ho ward Hughes voor deze film, die vier millioen dollar gaat kosten. Ook Danny Kaye heeft er een hoofdrol in. Renée Jeanmaire heeft gedanst met het Roland Pe tit-Ballet de Paris, maar heeft nog nooit voor de film gespeeld. Kerstgroeten uit Korea POESAN. De Nederlandse soldaten in Korea krijgen gelegen heid om hun Kerstgroeten naar huis te sturen. Het gesproken woord wordt opgenomen op dc band door de „Voice of America" en wordt daarna doorgezonden naar New York- Van New York worden de op namen via Hilversum in de Ne derlandse huiskamers gebracht. Een koor van vijftig soldaten, on der leiding van des Meerburg uit Maastricht, zal enige liederen ten gehore brengen, die ook via New York naar Nederland zullen wor den uitgezonden. BRUSSEL Twee „Meteors" van de Belgische luchtmacht zijn Don derdag tussen Namen en Malonne (Zuid-België) met elkaar in botsing gekomen. Beide piloten kwamen om het leven. PARIJS. Natuurkundigen uil twaalf Europese landen, waaronder ook Nederlar'1, hebben Donderdag besloten voort te gaao mei plannen voor een atoomsplijtoven zo krachtig als de grootste die nu gebouwd wordt in Amerika. De geleerden zijn hier drie dagen bUeen geweest onder auspiciën van de Unesco. ZIJ hebben besloten een studiegroep te vormen die verdere plannen zal opstellen en half Februari In Genëve weer bijeen zal komen om die plannen te bespreken. Over een jaar of over achttien maanden aldus sir George Thom son, een van do Nobelprijswinnaars op dit congres, zullen de plannen waarschijnlijk zo ver rijn dat de ge. leerden hun regeringen om 15 mil lioen dollar kunnen vragen. Dit is het bedrag dat zij denken nodig te hebben voor het bouwen van het Europese laboratorium voor kernsplitsing onderzoek. De conferentie heeft besloten het Britse aanbod om een synchrocyclo tron in Liverpool te gebruiken, aangenomen Het Instituut van Theoretische Physlca in Kopenhagen zal gebruikt worden als centrum voor de studie groep. Voor het laboratorium is geen permanente zetel vastgesteld, hoewel Genève er een aangeboden heeft. Alle resultaten van het werk van het laboratorium zullen vrijelijk ge publiceerd worden. (Advertentie l.M,.) {Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De heer Ver hoeven (KVP) meende Doncer- dag in de Tweede Kamer, dat de cultuurspreiding veel meer ge diend werd door bijv. een sub sidie aan zangkoren en regionale orkesten dan aan de Nederlandse Opera, welke slechts in enkele plaatsen optreedt. Als de Radio- Unie nu eens kon besluiten, het radio-philharmomsch orkest op te heffen en dan het opera-orkest en de grote orkesten meer m haarait- zendingen betrok. Dan kwamen er z.ï. meer gelden op de begroting vrij voor die andere doeleinden. Mevr. Fortanier (WD) voelde wel iets voor dit denkbeeld. De staatssecretaris liet or zich met over uit. De staatssecretaris stelde mevr. Fortanier gerust over de Haarlem se Orkesi-Veremgmg. De geruch ten. die daaromtrent de ronde doen berusten op brievendie ge* schreven werden, voordat de zaak in de zomer tot een oplossing was f gebracht. DORDRECHT. De Federatie van Verenigingen voor Ouder domszorg, omvattende de organisa ties te Gouda, Dordrecht, Vlaar- dingen. Alphen aan de Rijn en Boskoop, hebben de minister van Sociale Zaken in een adres te kennen gegeven, dat er grote te leurstelling bestaat onder de ouden, van dagen over de voorzie ningen, die tot dusverre voor deze categorie zijn getroffen. De fede ratie zegt onder meer, dat het voor haar onbegrijpelijk is, dat de grote groep ouden van dagen min of .meer aan haar lot wordt over gelaten, terwijl de werknemers in alle loonklassep. toeslag krijgen. De ouden van dagen vormen nog steeds een bevolkingsgroep, die in grote nood verkeert. fAduenentie I. M.) GeeïUwkeef het beste.Gebruik da gelijks Wybertjes Ier voorkoming van hoest en keel pijn en voor frisse adem. Alléén In dozen a 33,47 «n 73 cent ST. JOHNS. Meer dan 600 inwoners van Stephenviile in het westen van Newfoundland hebben hun woning moeten verlaten door een geweldige vloedgolf. Er woedt een hevige storm. Men is haar ho ger gelegen terrein gevlucht. Voed sel en andere voorraden worden naar het getroffen gebied gevlo gen. Er is een noodtoestand af gekondigd. (Eigen bericht! DEN HAAG. In gemeenlijk goed ingelichte kringen acht men het uit gesloten, dat de besprekingen met de Indonesische delegatie, welke sederi 10 December in ons land vertoeft, nog voor bet nieuwe jaar zuilen kunnen, beginnen. Weliswaar slaat vrijwel vast, dat de Indonesische beantwoording van de door Nederland gevraagde ophelderingen inet betrekking tot do besprekingen zelf, thans duor Nederland wel als bevredigend worden be schouwd, doch de incidenten met bet s.s, Blüar hebben voor bet ogenblik alle overleg tot stilstand gebracht. In afwachting van het onderzoek "j Mi'tlirJjTl-<!iii'ütlH':11' ''"IF""' T dat thans in Djakarta, zowel als in Den Haag naar de achtergrond van deze gebeurtenissen wordt inge steld, worden geen preliminaire besprekingen meer tussen de Ne derlandse regering en prof. Supo- mo gevoerd. Men koestert bier de hoop. dat het mcïdent-Blitar op rustige wij ze kan worden afgewikkeld, maar aleer het zover is, zal December vermoedelijk toch wel verstreken zijn. Gedurende de feestdagen zal er geen overleg worden gevoerd. PARIJS De Franse luchtvaart maatschappij „Air France" heeft Donderdag medegedeeld, dat het vlicgeud personeel van gisteravond af voor drie weken in staking gaat: De staking betreft alle passagiers diensten behalve die op het Verre Oosten (vooral Ïndo-China)Het per soneel wenst hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en een pen sioenfonds. BONN. Een ingenieur in Lin- gen heeft een nieuw middel ge vonden om de bij automobilisten beruchte bazaltvyegen slipvrij te maken. Hij -beeft een soort vlam menwerper geconstrueerd, waar mee bij drieduizend graden hitte de bovenlaag van de basaltstenen ruw kan worden gemaakt. In de laatste jaren is men over al in Duitsland begonnen met het leggen van een asfaltlaag over de bazaltwegen, doch het nieuwe pro- ede is veel goedkoper en meer af doende. PARIJS. De Franse regering heeft besloten de militaire begro ting met bijna twintig procent te verhogen voor de eerste twee maanden van het volgende jaar en. verdere besluiten te nemen na de bijeenkomst van de raad van het Noord-Atlantisch Verdrag, welke in Februari te Lissabon zal wor den gehouden. Intussen wordt er in de wan delgangen van het parlement een. actie gevoerd voor het beëindigen van de strij'd in Indo-China. Explosie in Agfa-fabriek: één dode, 23 gewonden MiiNCHEN. Donderdag heelt in de Agia-fabriek in München een hevige ontploffing plaats S®* bad, waardoor eer vrouw om heb leven kwam cn 23 arbeiders wer den gewond. Enkele tanks met brandbare vloeistoffen, vlogen door vonken, van een lasapparaat in brand en ontploften. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft uitvoerig gediscussieerd over de vestigingsplaats van het Internationaal Academisch Instituut. Achter elkahr spraken drie fracties zich uit voor Amsterdam. Mr. Roosje n (A.B.) stelde rich volledig- achter het standpunt van het college van B. cn W. van de hoofdstad. De heer Stufkeng (P.v.d.A.) en mevr. Fortanier (V.VD.) gaven als hun voorlopige indruk te kennen, dat inderdaad Am sterdam als universiteitsstad de voorkeur verdiende boven Den Haag. In verband met het feit, dat het welslagen van het instituut geenszins vast staat, verdiende het hier ook aanbeveling de kosten zoveel mogelijk te drukken. Ook in dat opzicht lijkt Amsterdam het te winnen. Bovendien j vond mevr. Fortanier het van belang dat de hoofdstad een industrie-, handels- en scheepvaartcentrum is. Daar zullen relaties met de studerenden aangeknoopt worden, die later van belang kunnen worden. Regering zouden moeten uitmaken, waar het Instituut gevestigd zou worden. De Stichting, zo redeneer de hij, is een autonoom lichaam en moet dat dus zelf beslissen. Met dankbaarheid greep minister Kutten zijn woorden *s avonds aan het groeien was. De beren Tila- om mede te delen, dat de Regering (Advertentie LM.) Het leek er alzo op, of een meerderheid voor Amsterdam aan nus (CHU) en Wel ter (KNP), beiden Hagenaars, spraken nl. geen voorkeur uit. Blijkbaar vond minis ter Rutten het wat benauwd worden, want hij verzocht op de in de middagvergadering gehou den betogen 's avonds fe mogen antwoorden, om zich nog eens te beraden. Intussen wierp zijn geestverwant magister Stokman zelf van geboorte Amsterdammer hem een reddingsplank toe. Hij wees er allereerst op. dat er ook wel zes tien argumenten waren aan te voeren, waarom het Instituut in de Residentie moest komen. Maar bij meende, dat noch Kamer noch de keus aan het Stichtingsbestuur zou overlaten. Intussen bespeurden verschillende sprekers in zijn speech toch wel een zekere voor keur voor Den Haag. En dat von den zij teleurstellend. Het ontwerp tot subsidiëring van het Int. Acad. Instituut werd ten slotte z.h.s. aangenomen. AMSTERDAM. Op 27 De cember zal het vijftig jaar geleden zijn, dat in „Artis" de Nederland se Natuurhistorische Vereniging werd opgericht. Dit jubileum zal worden ge vierd op Zaterdag 29 en Zondag 30 December, ook in „Artis." Geslaagde sleepreis naar Australië IJMUIDEN. De sleepboot „Noordhollflnd" van het Zeesleep- en Bergingsbedrijf Wijsmuller al hier is Donderdag, na een onafge broken. reis van honderd dagen, te Albany (Australië) aangekomen. De .Noordholland" was honderd dagen geleden uit IJmuiden vertrokken met de baggermolen. „GGA" en de bakkonzuiger „Beverwijk 3" van Van Hattum en Biankevoorts Aan nemingsmaatschappij, Deze laatstge noemde firma is in Australië bezig met havenaanleg. zoals men weet. De „Noordholland' heeft de route langs de Westkust van Australië genomen die meestal wordt geme den om het slechte weer dat daar pleegt te heersen. Dc sleepboot heeft wel met slecht weer te kam pen gehad, maar heeft niets bij zonders gemeld. DEN HAAG. Zo tegen het Kerstreces blijkt de zorg over het verval van tal van monumenten de Tweede Kamer nog te beklem men. Bij de behandeling van de desbetreffende afdeling van de on- af ge drukt. Maar de verzuchting, dat hij soms voor hem bestemde briefkaarten met foto's te laten verkopen en mevr. Fortanier (WD) peinsde over de uitgifte van speciale postzegels ten einde ons volk wakker te schudden. Ten Sie" ™0n dat"dèze"'tambute helemaal was moet men volgens eerstgenoemde nl. niet zeggen „mij een zorg" maar „nu myn zorg". Maar beide sprekers en anderen met hen von den ook dat de overheid meer moest doen. Staatssecretaris Cals beloofde de kwestie nog eens in het kabi net ter sprake te zullen brengen. Maar hij vond ook, dat provin cies en gemeenten meer konden doen. Intussen gaf hij reeds te kennen alles te zullen doen om de Hemony-klok van Uitgeest voor emigratie naar Amerika te behoe den. Advies aan kappers om op feestdagen te sluiten UTRECHT. De vakraad voor het kappersbedrijf heeft zijn leden geadviseerd hun zaken op beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag ge sloten te houden, Voorts heeft hij met warmte aanbevolen het per soneel een extra uitkering te doen van maximaal twee pet, van het jaarloon. protesten eerst in de pers mocht lezen, moest hem toch ook van het hart. (Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. Het kunstzinnig Tweede Kamerlid, de heer Ber nard Verhoeven (KVP) trok Donderdagavond in de Kamer de aandacht door te protesteren tegen de bedillerige en gedetailleerde let terkundige opdrachten, welke onlangs cyrt verstrekt.. Zo moet bijv. Bert Schierbeek een autobiografie in de aerde persoon schrijven. Dat vond hij literatuur langs het looprek. Het leek hem goed, dat Hen drik de Vries nog even zou wachten met de hem opgedragen beschrij ving van de rhetoriek sinds Bilderdyk, Dan kart deze de resultaten van die opdrachten daarin meteen verwerken Die opmerking vond ved bijval In de Kamer. Maar staatssecretaris Cals verklaarde quasi-wanhopig, dat hij het nu niet meer wist.... Daar had htf nu eens het advies van een deskundige commissie ge volgd en weer was het niet goed. Enfin, hij wilde de Voorlopige Raad voor de Kunst over deze kwestie dan maar eens gaan raad plegen. Hij vond, dat die opdrach ten best uitvoerbaar waren, als hij bijv. hoorde, hoe de heer Verhoe ven in kort bestek zulk een gees tig, geïnspireerd doch verplicht betoog kon houden De gevleide vond echter dat de regering beter deed de uitgave van bepaalde werken mogelijk te ma ken. De subsidies aan tijdschriften hadden derhalve zijn goedkeuring. En ook ging hij accoord met het beleid van mr Cals Inzake „Po dium" (door hem abusievelijk „Forum" genoemd). Daar was de staatssecretaris erg dankbaar voor. Het lag hem blijkbaar wat zwaar op de maag, dat zijn. brief over deze kwestie in de krant was ge komen, al vond hij het troostend. Tweehonderd gasten en bedienden van het Earle hotel in Fargo, N. Dakota, V:S. werden naar buiten gedreven in een temperatuur van 13 graden onder nul toen een ge weldige brand in het 135 kamers tellende pand woeddeDrie perso nen kanden zich helaas niet in veiligheid stellen en kwamen om het leven. Het bluswater, dat on middellijk bevroor, toverde het geraamte van het hotel om in een gruwelijk draompaleis. \1 OOR de Tweesprong", door Ma- t rijke van Rarphoist speelt m een groot modern va ren hm:;. j Olga, de hoofdpersoon, een aar dig. gevoelig kind, werkt in de boeken- afdeling. De sfeer van de meisjes daar. de kameraadschap, de jalousie en da spijkerharde wedloop naar de hogevci- koop-cijfers Is goed verleid, Trouwens zo'n -warenhuis biedt inderdaad hop! an dere mogelijkheden. De schrijfster heeft te wel niet allemaal uitgebuit maar lint is toch wel een goed boek geworden. Olga verlooft zich Riet met- de leraar Nederlands, die zegt van haar te hou den, ze trouwt met met de jonge kwe ker. ,,die altijd op, haar wil wachten", ze blijft voorlopig bij haar nieuwe baan. het werken In de boatsllop op de „Kol- landia". M. Stenvcrt en Zoon. Meppol, gaf het uil. Hans Ditcro zorgde voor eer" slechte tekeningen- I 4.90., Kee Boogaard, zestien Jaar, speelt de hoofdrol in het spannende avontuurlijko „Seiners en. Spionnen" van C. A. Meyer. In Oost Souburg op Walcheren, waar Kees woont, worden een aantal zee miliciens ingekwartierd, die zich moe ten Oefenen in het geven van lichtsei nen. Hierbij worden ze beloerd door spionnen van een vijandelijke mogend heid. want het verhaal speelt zich af in het mobiUsatiejaar 1939. De pientere Kees, die bevriend is met een oudere matroos, draagt een massa bij tot dB oplossing van een aantal geheimzinnige voorvallen. C. A. Mcycr vertelt goed cn houdt gelukkig niet van nare roman tiek. Een best boek voor jongens en voor van jongensboeken houdenriO meisjes. iUltg. J. 11. Kok, Kampen, 3.95.). AANKONDIGINGEN Van de hand van dr W. A, ManschoC J$ bd Boom-Roygrok te Haarlem ver schenen een „Eerste Hulp bij Oogver- wondlngrn", een beknopte handleiding in het bijzonder ten dienste van hen, die zich bezig houden met het E.HJ3.0.- werk 1,25). Allen, die op een of andere wijze hetzij in verband mrt eigen emigratie- plannen, oE omdat zij voor anderen op dit netelige terrein een vraagbaak z»in. betrokken zijn by de landverhuizing: zullen hun nut kunnen doen met „Ver antwoorde EmigTatlc" door drs W. v. d. Mast, directeur-inspecteur by het Rijks arbeidsbureau te Groningen. (Uitgave; T. Wever, Franeker. f 3.30),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3