K Disney Zware straffen geëist voor overval Frederikspad Fantastisch ballet-experiment van Powell en Nieuw en rijk gebied werd verkend Carroll's „Alice in Wonderland" was Disney te machtig Durfden jullie wel?" vroeg president iteè!!* Close Up van „HOFFMANNS VERTELLINGEN" ALS FILM .Geen verfilmde opera in gangbare trant Toch tal van vondsten J en verrassingen Experimentator aan het, werk Lewis Carroll's „Alice" ROTTERDAMSE RECHTBANK Beide verdachten bekenden SS Mr J. J. Oyevaar neemt afscheid GOUDA KAARSEN PRACTISCHE GESCHENKEN Cor de la Bije - Bram Boelee Minister In 't Veld opent „Goed wonen in deze tijd" bij de V.U. Nieuwe Jeugdopera van Saar Bessem Herwinning van de ruimte, na Rodin .Vrijdag 21 December 1951 5 Zo ooit enige componist de neiging mocht voeien zich in zijn graf om te keren bij de zoveelste mis handeling van zijn muzieken door de gewetenloze film en haar brutale dienaren, dan toch bepaald niet Jacques Offenbach, wiens fantastische opera Hoffmanns Vertellingen' thans in (technicolor) filmvorm is verwerkt door Michael Poweli-Emeric Pressburger. Dit befaamde duo heeft immers de prachtige muziek van Offenbach met voorbeeldige zelftucht onaangetast gelaten, het libretto op enkele détails na getrouw nagevolgd en het resul taat van hun titanische toverkunst dan ook ,eine- II. opera' genoemd hetgeen iets anders is dan een fgjj opera-film. De Parijse poppenmakers Spa- lanzani en Coppelius' hebben een kunstwerk vervaardigd: Olympia een levensgrote pop, toonder- baarlijk schoon. Hoffmann wordt A prima vista verliefd op Olym pia, die voor hem poot leven, zodra hij de toverbril van Cop pelius opzet. m Ondanks de sterk muzikale aard is het geen verfilmde opera ge worden in de gangbare trant, "t Is duidelijk, dat de fantastische, grillige wereld, die de student Hoffmann in zijn 3 vertellingen oproept, meer dan welke opera ook, grote aantrekkingskracht moet hebben uitgeoefend op de makers; hun cineastische verbeeldings kracht werd echter geremd door de vastgelegde bouw van de mu ziek, Om nu toch de beweging en de ruimtelijkheid te verkrijgen, die het alpha en omega voor de fil mer betekenen, pasten zij eon middel toe, waarmee zij reeds in hun film ,De rode schoentjes' met succes hadden geëxperimenteerd. De dans, in de klassieke ballet opvatting bij uitstek: het verlan gen naar verbreking van de laat ste banden met de aarde, kon met al de geraffineerde technische kunstgrepen van de film geheel aan de watten van de werkelijk heid onttrokken worden en zo het voertuig zijn om in de bizarre, sprookjesachtige domeinen van Hoffmanns Vertellingen' te pene treren en er naar eigen smaak en inval in rond te glijden. Beroemdheden Alle rollen, met uitzondering van die van Hoffmann zelf, wor den dan ook vertolkt door dansers en danseressen, een keurtroep van beroemdheden als men wel zelden bijeen gezien zal hebber, (hun na gesynchroniseerde stemmen ïeen- ocn zij van voortreffelijke zangers en zangeressen). Moira Shearer is de danseres -in de opera de zangeres waarin Hoffmann de ideale geliefde belichaamd ziet. Haar dansen in het Libellenbailet, waarmee de opera begint, en als de pop Olympia in de eerste ver telling is van een onwezenlijke schoonheid, die de_ illusie bijna volkomen maakt. Bijna, want in de synchronisatie van haar pirou ettes met coloratuur-zang is men eigenlijk net even buiten z'n boek je gegaan. Andere grootheden van het En gelse ballet zijn Robert Hclpmann (de griezelige boze geest), Frede rick Ashton, de ka rakter danser Lconide Massine en de exotische- schone Ludmilla Tcherins als de courtisane Julietta, aan wie Hoff mann zijn schaduw tijdelijk ver liest. Het lag voor de hand, dat voor al de scene met de pop Olympia, de eerste' geliefde van Hoffmann, met de fantastische marionetten- dansen, als puur ballet het meest zou aansluiten bij de stijl van de film. In dit deel zijn dc vondsten en de effecten van kleur on be weging wel met dc meeste gulheid rondgestrooid. Hier lijkt het wel of niets meer onmogelijk is. Pioniers-prestaties Behalve van Powell en Press burger is dit zo blijkt wel vooral ook de film van de decora teur Hein Heckroth, die zijn for midabel kleur- en vormgevoel tot in het surrealistische kon uitleven. Waarom het derde tafereel met de tuberculeuze zangeres Anton ia op 'n Grieks eiland en niet in München gesitueerd werd, is niet duidelijk. Deze episode nadert trouwens het meest het statisch karakter, 'waaraan de doorsnec- operafilm mank gaat. De ontwer per is hier ook niet org gelukkig geweest met een tempel-décor a la Willink, dat gevolgd wordt door een bidpreutachtige materialisatie' van Antonia's overleden moeder, die op het banale af is. Van de meeste bioscoopbezoe kers eist deze nieuwe wijze van filmische benadering van de opera een andere instelling, dan men gewend is; het is een flitsend fraai schouwspel, dat men wellicht be ter kan ondergaan, naarmate men zich minder verdiept in de prè- cieze bedoelingen van de makers, Ken volgen op hun dwaalwegen door ciit rijk der fantasie is al vermoeiend genoeg. Maar dat zij door een nieuw gebied vol onge kende mogelijkheden te verken nen. een pjoniers-pre statie hebben geleverd van hoge orde, mag men nimmer vergeten. J' Ti. F. R. Klankproductie Dit product is het eerste, dat als cine-opera de toets der critiek in alle opzichten kan doorstaan. De klankproductie wordt door geen enkele ongerechtigheid ontsierd en staat qualitatief op een zeer hoog peii. Men kan dan ook vol komen genieten van de schat van melodiecn, die Offenbach in deze opera het nageslacht schonk en die éclatant worden vertolkt door een keur van vocalisten, terwijl het bewonderenswaardig musice ren van het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Thomas Beecham het geheel een zeldzaam fraai orchestra al relief geeft. Een film dus, die ook muzi kaal zeer veel schoons geeft. H. v. B. Alice bij de eigenwijze rups met de marsepijii mmtemaewttmm MfÉÉ i T-f ET Is bijna van- zelfsprekend, dat Walt Disneywiens naam onverbrekelijk aan de tekenfilm ver bonden is, reeds op schoot bhjk gaf over een bijzondere vaar digheid met de teken- stift te beschikken. In Chicago (waar h(j op 5 September '01 werd geboren), bezocht hij enige tijd een teken academie. Maar de oorlog van 1914T8 gooide roet in 't eten. De familie* Disney ver huisde naar Kansas City. Toen hij 11 jaar het Rode Kruis en zwier/ met een ambu lance over het slacht- kippen. Dat bracht veld in Frankrijk. hem op het idee in tekenen teas, te kende hy dikke vei te Na de wapenstil stand van 1918 keer- van die getekende ad vertenties een ft bnp je de hij naar de Slates ie gaan maken. Dus terug en nam als sou venir een tweede hands fototoestel mee. Hij had er 'n bijzonde- trok hij naar Holly wood. Daar tekende hij een hele serie car toons", die by het re kijk op suggestieve bioscoop-publiek bij- foto's te maken, die zonder in de smaak htj verkocht aan ad- vertentie-bureaux'. Zo kwam hij in cle recla- me-business terecht O.a. moest hij cam pagnes voor kippen farms verzorgen. En teas, nam hij dienst by aangezien hij een kei vielen. Alice", mas ay» eerste hoofdfi guur. Later werd dit Oswald, het konijn. Het grootste succes had Walt Disney met zijn Mickey Mouse, die op 28 September 1928 in het Colony theater in New York officieel werd geboren. Na de geluids- en kleuren film heeft Walt zijn bekende serie „Silly Symphonies" getekend- Deze filmpjes waren van korte tijdsduur en bestemd om een voorprogramma toat op ie vrolijken. Alge- ruime ttjcl liep Walt met plannen rond een hoajtifiltn te -tekenen. Het eerste result nat was „Sneeuwwitje". Het succes was een stimulans om ermee door te gaan. Zo volg den o.a. Don ibo, S am bt en „Alice in iron- d et land". Walt Disney zit niet stil, want reeds is hij al weer bezig ana een nieuwe film: Dc avonturen van Don Quichole, terwijl Pe ter Pan, Sleeping Be auty en Hiawatha op het werkschema staan voor 2952, 1953 en 1954. ..Alice in Wonderland", het geliefde kinderboek, een vertelling vol verrassende, fantastische avonturen, vol toe spelingen (voor wie ze zoeken wil> op de grote-mensen wereld, vol vreemde figuren als de Maartse Haas. Tiedeldie en. Tledeldom, Zevenslaper, Gekke Hoedenmaker, Konin gin van Harten, Dodb, Riips en Cbeehire-katj moest zo op pervlakkig wel allemaal gesneden koek schijnen voor Disney, wiens eigen fantasie nu zelfs weinig nieuws be hoefde te scheppen. Het lijkt wel of dit laatste hem juist noodlottig is geworden.'Want Disney miste de innerlijke distinctie, vereist om in. de merkwaardige, logische en te gelijk dwaze, maar vooral subtiel-ironische sfeer van ..Alice" door ie dringen. Dat wil zeggen: hij raee'te er wel doorheen, maar blindelings, zonder de ernstige wil tot aan passing aan Carroli, zonder ook tenslotte tot de erkenning te komen dat deze zo bijzondere -mentaliteit niet de zijne kon worden", voor géén ogenblik. Een andere moeilijkheid school voor hem in 't feit, dat de figuren uit #Alice 'ook al in een visuele traditie leven; de kostelijke tekeningen van John Tenmei zijn beroemd en hebben zich een vaste plaats verworven in de meeste uit gaven en?vertalingen, die van Alice zijn verschenen. Dit heeft bij vDisney tot een zekere tweeslachtigheid geleid; sommige figuurtjes (Hoedenmaker, Tiedeldie en -dom) zijn getrouwe copieèn van. Tenniel, andere kregen een geheel nieuwe make-up. Dat alles neemt toch'niet weg dat deze „Alice" op het gebied van de Dis- neyaanse tekenkunst tal van vondsten en. verrassingen biedt, die sterk tot de fantasie spieken. Al is er van het boek heel weinig overgebleven en zijn verschillende episodes op de wonderlijkste manier door elkaar gehutseld, voor wie met teveel aan Carroll denkt is Disney's „Alice" een tekenfilm, die als zodanig met ver onder de maat*-blijft. Vooral de scènes met de Rups en de optrekkende speelkaarten-legers zijn sterk van uitdrukking, m de laatste is weer iets van de experimentator Disney te bespeuren. zal ons de zin van sommige woord spelingen en parodieën ontgaan, het is voor ons een bekoring te meer dat deze kinderroman ge tuigt van een wereld, waarin pro fessoren de tijd hadden om kleine meisjes te vermaken en haar fraai ..gecalligrafeerde handschriften te schenken, op voorwaarde dat ze in staat waren om intellectuele grap jes* te doorzien. Een zeer goede Nederlandse ver taling „Dc avonturen van Alice", met de oude tekeningen van John Tenniel, door C, Reedijk cn Alfred Kossmann, is enkele jaren geleden verschenen bij de uitgever Ad. Donker te Rotterdam- Het Disney-prOgramma van CAPITOL wordt aangevuld door een nieuwe 1 documentane uit de serie True Life Stories, waarin leven en dood van plant en. dier met oneindig geduld en gróte technische vaardigheid zijn bespied. „Lcntesympbome" '(Nature's Half Acre) toont i de schone en tegelijk wiede orde in een klem stukje natuur. „Alice in Wonderland" van "Lewis Carroll is een geniaal boek en de man die het schreef, bezat naast zijn genialiteit nog genoeg middel matigheid om interessant te blij ven Het leven heeft Charles Lui- widge .Dodgson want dat is de ware naam van de auteur van „Ahce" nooit een strobreed in de weg gelegd. Hij groeide in de landelijke pastorie-van zijn vader op tot een verstandig, vrolijk, jon getje^ dat nieuwe spelletjes be dacht. ingewikkeld speelgoed maakte voor zijn, "zusjes en een familiekrant uitgaf.'Hij uu&ucht de beroemde school van Rügby, ;.stu- deerde te Oxford cn heeft er de rest'van zijn leven wiskunde gedo ceerd. Op 4 Juli 1862 vond hij de Hid om de- dne dochtertjes van —zijn collega Liddell mcc te nemen op een roeitochtje cn hen bezig tc houden met een verhaal, waarin Alice Liddell 'de hoofdrol spbeldc. Zo ontstond een stuk wereldlitera tuur, op een .zonnige zomermiddag: All in the galden dfternooii 1 Full leisurely we glide, schreef hij in de opdracht; hard vochtige onderzoekers hebben helaas onthuld, dat heï op die be wuste middag in Oxford behoorlijk regendel .Alice in Wonderland" cn het enige jaren later volgende „Through the Looking .Glass" .-wardensnel wereldberoemd. Carroll's werfewerd in velé talen overgebracht, gedeel ten zelfs in h.ct Latijn en Arabisch. Dit succes behoeft ons niet te ver wonderen, de boeken vormen nug steeds een kostelijke lectuur. Al Ynf jaar en vier jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest etste de Officier van Justitie mr. Klein gistermiddag resp. tegen de 23-jarige schilder B. S. en de Z4-jarIge draaier G. V. G. belden uit Rotterdam. Hen was ten laste gelegd dat zfj een onde schoen maker hadden neergeslagen (n hem van een portefeuille met 1200.— hadden heroofd. Het slachtoffer was dusdanig met een rakje roet rand op het hoofd bewerkt, dat hfj een ernstige hoofdwond opliep cn bovendien aan een oog blind geraakte. nog een paar klappen met het zandzakje gaf en vervolgens dc portefeuille uit de binnenzak van het jasje van de schoenmaker griste. S. had voor deze gelegen heid een zwarte bril opgezet en liij was bovendien in het bezit van een revolver. De buit werd ver deeld. S. ging er van uit in Den Haag en Amsterdam en v. G. kocht er kleren voor. „Durfden jullie wel, twee jon gens van ruim. twintig jaar tegen een oude man van 71," vroeg dc president mr J. Bloemarts. „Het is niet zo mooi, wat we ge daan hebben. Ik heb er nachten niet van kunnen slapen," ant woordde S. „Niet zo mooi? Vinden jullie dat Zaterdag 24 Februari 1951 des avonds om kwart over zeven werd Rotterdam opgeschrikt, dat er op het Frederikspad een roofoverval was gepleegd. De 71-j. schoenma ker J. H. O. was In zijn winkeltje neergeslagen en uit de binnenzak van zijn jasje, dat aan de deur van zijn werkkamer hing, was een portefeuille met f 1200.gestolen. De daders waren spoorloos. Dank zij het voortreffelijke werk van dc recherche van het bureau Boezemsingel en de hulp van de Amsterdamse politie slaag de men er spoedig in de beide da ders, de 23-jarige S. en de 24-ja- rige v. G. te arresteren. Na uit voerige verhoren kwam vast te staan, dat zij via verscheidene tip gevers (die eveneens werden ge arresteerd) te weten waren geko men, dar de schoenmaker een flink bedrag aan geld in zijn portefeuil le had. Tijdens de zitting van de arron dissementsrechtbank bekenden beiden de overval te hebben ge pleegd. Zij vertelden, dat v. G- het eerst de winkel was binnenge gaan. Er stonden te veel mensen m de zaak en daarom kocht hij maar een stukje leer. Nadat zij op de uitkijk hadden gestaan en had den geconstateerd, dat er geen klanten meer in de winkel waren, waren v. G. en S. de winkel inge stapt onder het voorwendsel bet stukje leer te willen ruilen. Toen de schoenmaker zich omdraaide, gaf S. hem met *n zakje met zand enkele slagen op hel hoofd, zodat dc man in eikaar zakte. Vervol gens drukte v. G. de man op de grond, waarna S, het slachtoffer niet zo mooi? Het is laag en ge meen een oude man op een dus danige manier te mishandelen, dat hij zijn levensavond half blind moet doorbrengen," zei mr Bloem arts. In zijn requisitoir was de Offi cier van Justitie, mr Klein, van mening, dat er zware straffen moesten volgen en eiste resp. te gen S. en v. G. 5 cn 4 jaar gevan genisstraf. Tegen de tipgevers, de 23-jsrige havenarbeider B. K.. de 35-jarige lasser C. v, A.,en de 32-jarige ha venarbeider J. v. 't H., eiste mr Klem resp. 2, 2 en 1 jaar gevan genisstraf met attrek. Op verzoek van zijn raadsman werd v. 't H. cnmiddelliik in vrijheid gesteld. Uitspraak over 14 dagen. Advertentie f. AD 'n Huis vol geschenken Cassettes W.bï.F., Zilver fabriek, V©ot»cho1an enz. 1 Straatweg63, Coolsln^el Al (to Posifc micvr) j Dir.gen. bereikte groter vrijheid voor Rijnvaart „Het bezoek, dat minister Wem- in ers (Verkeer en Waterstaat) «U de directeur-generaal van de scheep vaart mr. J. J, Oyevaar vorige week hebben gebracht aan de DnJtae mi nister Seebhohm heeft er toe ge leid. dat grotere vrijheid voor de Rijnvaart la bereikt doordat een aantal ernstige belemmeringen uit de weg konden worden geruimd." Dit verkklaarde minister "Wem- in ers gistermiddag tijdens een af scheidsreceptie in de Rolzaal te 's Gravenhage. waarin hij de schei dende lürectetur.generaal van de scheepvaart ïn ruime mate lof toe zwaaide. Voor de zeer vele en zeer gewichtige diensten welke Mr. 'Oyevaar in deze functie het land heeft bewezen. „Deze opruiming van barrières in Hamburg, vormt een waardig sluit stuk op de werkzaamheden van mr, Oyevaar", aldus de minister. Vele honderden ambtenaren, ver tegenwoordigers utt het scheepvaart bedrijf, marine-autoriteiten en an dere vrienden van de heer Oyevaar hebben op deze receptie afscheid van de kundige en sympathieke di recteur-generaal genomen, die thans aan de zijde van het bedrijfsleven zich verder aan de scheepvaart gaat wijden, Ook mr. Oyevaars opvolger, de heer De Vries, tot nu toe werk zaam bij de Nederlandse Bank, re cipieerde bij deze gelegenheid, zij het niet om afscheid te nemen, maar om kennis te maken met de zeer vele relaties var» het directoraat- generaal, dat in de afgelopen jaren onder mr. Oyevaars leiding op be slissende wij2e steun heeft gegeven aan het herstel van de mogelijkhe den. van de Nederlandse koopvaar dij. Ruime sortering (Advertentie l. M.) vindt U ïn dc Drogisterij met deze advertentie als raambiljet Het "concert, dat de violist Cor de la Bije cn de pianist Bram Boeice gisteravond in Boymans gaven, zou een heel wat meer sympaticke in druk hebben nagelaten, wanneer deze jonge musici hadden getoond, ook oen artistiek inzicht te bezitten. Maar gezien dc stijlloze samenstel ling van1- het programma, bleek dat geheel afwezig tc zijn. Want de So nate in. e van Paganini (een vol strekt .onbelangrijk tvérkje, dat niets van een sonate weg heeft) en de Caprice in Es van "Wieniawsky Krcisler, behoren niet in een eersla deel van het programma een plaats te hebben. Men is nu wel zo- er het romantische, virtuozendom te boven, dat zelfs violisten, die zich dit technisch gemakkelijk zouden kunnen veroorloven, uit artistieke overweging deze soort muziek nog alleen aan het siot van hun recital uitvoeren. Cor de la Bije zouden we och ter de raad willen geven, deze virtuoze stukken in .het vervolg maar niet meer in het openbaar te spelen. Want technisch kan hij die met aan. Zelfs de Sonate in g. kt t. van Tartini klonk verre van vlek keloos. Maar wellicht speelde zijn zenuwen hem parten, want hierin had hij ook betere ogenblikken. Bach heeft veel schone muziek voor het klavier geschreven. Waar om Boclce dus nu juist met een orgel-toccata in dc bombastische be werking van Busoni te voorschijn moest komen, is niet recht duidelijk. Gezien het feit, dafc de vertolking ervan zo ongeveer geheel in het fortissimo gcschied.de, misschien wel ora te epateren. Maar. de mu ziek is er niet voor do uitvoerder, doch de uitvoerder is er voor dc muziek. Via een Andante van Chopin speelde de pianist nog een drietal Intermezzi van Brahms op ccn wijze, die een goede pianisüek cn een flinke dosis muzikaliteit ver ried. De geheel gevulde Aula toon de zich dankbaar. HERMAN VAN BORN. ï>e Evaneelisatiecommissles der Christel!] ke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk zullen op Zaterdag op het Pijnackerpletn-in de muziektent een adventsuur houden. Aanvang 7 uur. On dor zeer grote belangstelling heeft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, Mr, Dr, J. In 'i Veid, de Kersttentoonstelling van de Volks.Universiteit „Goed wonen in deze tijd" geopend, Natuurlijk heeft de minister de gelegenheid niet voorbij laten gaan om er ia zijn openingsrede nogmaals de na druk op te leggen dat het probleem huisvesting met alleen een probleem voor hem en zijn ambtenaren is, maar voor het gehele Nederlandse volk en dat alleen een goede oplos sing daarvoor gevonden kan wor den door oen samenwerking van alle krachten. „Het gaat er in deze tentoonstelling met alleen om" al dus dc minister „een overzicht te geven van de taak die wij nog tc verrichten hebben op het gebied van de woningbouw. Nee. zij be doelt ook ie zijn ccn wegwijzer voor het inrichten van de wonin gen. Een afschuwelijke uniformiteit erdigt, mede door de voorschriften voor de woningbouw. Een goede, smaakvolle en vooral persoonlijke Sa ar Bessem heeft reeds enige zeer aantrekkelijk jcugdopera's op haar naam staan. Met De Prinses op de Erwt heeft Ze hieraan een nieuwe toegevoegd, die eveneens uitstekend geslaagd is. De tekst, die de componiste naar een sprookje van Hans Andersen schreef, is vlot en bevat tal van grappige vondsten. Het geheel wordt gedragen door een muziek raet een. zeer persoonlijk accent, die bovendien geheel afwijkt van die flauwe muzikale zoetighe den, die nog zo vaak de jeugd wor den opgedrongen. We hebben ge noeg liedjes in „Kun je nog zin gen, zing dan mee" staan, cn het is dan ook een grote verdienste van Saar Bessem, dat ze melodieën, schrijft, die hiervan geheel afwij ken, maar die toch fris en spontaan klinken, een hedendaags karakter tonen cn zodoende op de duur de jeugd veel meer boeien. Dit bewijs werd gisteravond weer in de Schouwburgzaal van Odcon geleverd, toea leerlingen van het* Lyceum voor Montessori-onderwijs het dorde lustrum met een eerste opvoering van deze jeugd-opeva vierden. Zij zongen en speelden vlot en enthousiast en toonden geheel met deze klanken (de piano-begelel- ding is sterk uitbeeldend cn voor het „gewone oor" niet zo direct be vattelijk) vertrouwd te zijn. Na afloop hebben de toeschou wers (die zich eveneens kennelijk amuseerden) en leerlingen Saar Bessem met een geestdriftig applaus gehuldigd. Zij kreeg fraaie bloemen en geschenken aangeboden. Ook de pianiste Liily van Spengen, die uit stekend begeleidde, werd terecht in de bijval betrokken. HERMAN VAN BORN inrichting van de woning kan deze massificatie voorkomen. Daarom hoop ik dat vele Rotterdammers deze tentoonstelling zullen bezoeken, mogelijk zal zij vrucht afwerpen, opdat de achterstand die wjj hebben op dit gebied met andere landen, o.a. Scandinavië, kan wor den ingelopen". Hammachers zienswijze ofi beeldhouwkunst Hoe mooi en bezielend de middel eeuwse beelden en beeldjes die de heer Hammacher gisteravond in de Kunstkring omringden ook zijn, slechts één ogenblik kwamen zij ter sprnke. „Het menselijke cn het ruim telijke in de beeldhouwkunst" vorm de het onderwerp van de lezing. De spreker, directeur van het museum Kröller-Müller, stelde zich en zijn gehoor de vraag: hoe beleeft do moderne beeldhouwer, de vorm- sehepper van na Rodin, de ruimte? Hij voerde zyn toehoorders van da gedrongen beslotenheid der Romaan se kunst via gothiek en renaissance naar de barok, om tenslotte te komen tot de periode waarin, ruimte-angat kwam. De beeldhouwkunst werd zuiver decoratief, onderwierp zich aan de kleine mens van kamer of zaal. Kunstenaar en mens deinzen terug voor de werkelijke ruimte ca zo komt dan de beeldhouwkunst, da ruimtelijke vormgeving, in eon isole ment te verkeren. Zo zou het mis schien nóg zjjn, ware met Rodin ge komen, de machtige, die de glazen wanden doorbrak en de ware ruimte beleving aan de wereld terugschonk. Met en na hem komen er ook anderen. Ook Zadkine. Bijzonder wél deed sprekers waardering aan voor Zadkine, dc meester, met wiens grootse werk Rotterdam binnen niet te lange tijd aan burgers en bezoe kers een pure ruimtebeleving hoopÊ te kunnen tonen. Limburg wenst betere waterwegen MAASTRICHT Dc samenwer kende Kamers van Koophandel* ert Fabrieken voor Maastricht e.o,, voor de mijnstreek en voor Midden- en Noord-Limburg, hebben aan de raad van ministers een schrijven gericht met het verzoek om de verbetering van de vaarweg tussen Schelde cn Rijn niet alleen tc zien via het Hol landse Diep, doch om tevens aan dacht tc schenken aan dc mogelijk heid om deze verbetering tot stand te brengen door het Albertkauaal te verbinden met het Julianakanaal en dit, eventueel via de gekanali seerde Maas, met de Rijn. Trant heeft Zondagsdienst tijdens Kerstdagen De directeur van dc Rotterdamse Electnsche Tram maakt bekend, dat op de beide Kerstdagen. 25 en 2(5 December 1951, de trams en. autobussen zullen rijden als op Zondagen. (B.0024.00 uur).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5