VOORAL VOOR DE VROUW De vrouw in het bedrijf heeft haar eigen problemen foootde. ^Yno<hJwjL C0RSAND E L y SjE E Voor Uw WAS Bette Nesmith maakte een Hollandse muurschildering Kerstboom-verbranding Op zes plaatsen Zingen Het was er zo heerlijk stil -Wol....- A. BERKHOUT DAMES! r BORGH 7 De Kerstman op Haimii komt in badpak V J Indrukken van een congres Met muziekcorpsen en fakkeldragers Grootste veemarkt Niet Den Bosch maar Rotterdam veren Record-aankomst voor Nieuwe Waterweg Impressies van een Simpele Ziel MA 1SON META MANNEKEN „BERGWEG" ULRICH Elysee verenigt goede smaak en kwaliteit- in' elke prijsklasse! Qkrfuutfgtiaal ALENDURGERTTEG 110 Aug. Winkelman Vrijdag 21 December 1951 (Van onze correspondent te New York) ]N de „Christian Science Monitor" vertelde Bette Nesmith, een jonge dame uit Dallas in Texas, hoe zij er toe kwam een „Hollandse" muur schildering te maken. Het was een vlot en niet zonder humor geschreven verhaal en ik vroeg haar of ik het voor onze krant zou magen vertalen. Ik kreeg die toestemming, maar helaas de bijbehorende toto's bleken zoek geraakt te zijn, zodat ik de lezer geen indruk or van kan geven hoe een schilderes uit Texas zich Holland voorstelt. Ik kan u alleen vertellen dat molens, lage huisjes, tulpen, een zeilboot en ook iets dat veel gelijkenis vertoont met een Venetiaanse gondel, de hoofdmotieven vormen. straal langs de muur naar beneden. Mijn kwast was te dik, mijn verf te dun, alles leek verkeerd te gaan Maar vastbesloten de op me geno men taak tot een goed einde te bren gen, begon ik myn verf te mengen en nam ik een dunnere kwast ter hand. Ik durfde nauwelijks adem te halen, toen ik een tweede poging waagde om de verf op de muur te brengen. Maar ditmaal lukte het. Van nu af ging alles gesmeerd. Ik had er reuze plezier in en in twee weken kwamen beide zijwanden ge reed, benevens nog een kleine muur schildering 2(4 bij 3 in de hal. O ja, die Hollandse geruchten Dat zat zo: iemand schijnt toevallig opgevangen te hebben dat mijn baas aan de eigenaar van het theater ver telde dat, .hoewel de voorstelling Hollands is, de schilderes beslist geen Hollandse was." Ze haastte zich daarop aan haar vriendin te vertel len dat ik kersvers uit Holland was gekomen om een authentieke Hol landse muurschildering te maken. 7 IBHtER hoe bet gebeurde. Ik *-* werkte te Houston in Texas voor een aannemer voor wie ik ont- verpen en perspectief-tekeningen maakte. Op een morgen kwam hij op kantoor, de wanhoop op zijn gelaat. „Goede morgen", sjilpte ik, in de b«on hem tot een glimlach te kunnen inspireren. „Goede morgen", mom pelde hij binnensmonds. Ik aarzelde. .,ïs er iets gebeurd?" Hij vertelde, dat hij ten gevolge van slecht weer weer geld verloren had op het theater, dat hij bezig was te bouwen en er over dacht dat ver lies te dekken met het bedrag, dat gereserveerd was voor de inwendige versiering van de zaal. Maar dan bleef er zelfs nog geen geld over voor de verf, nodig om de zaal een gezellige kleur te geven. Ik moes toegeven, dat het een on plezierige situatie was. Terwijl ik er over piekerde, kreeg ik een lumi neuze inval. Ik stelde hem voor do onderste helft van de bepleisterde muur een vrolijke kleur te geven en de rest gewoon in pleistprkleur te laten; „en", voegde ik daaraan toe, „waarom zou u mij niet een muur schildering daarop laten maken?" Mijn eerste suggestie vond hij pa- tont. Maar de gedachte, om een ama teur te laten experimenteren met ccn project als een muurschildering voor een theaterzaal, dat leek hem met erg. Nadat ik evenwel vele da gen achtereen over mijn bijzondere talenten als muurschilderes had uit geweid en ten slotte met een indruk wekkende schets kwam aandragen, werd hij week en gaf hij me toe stemming eens te tonen wat ik kon. De eerstvolgende Maandag startte ik. Ervaren muursehilders gebruiken een soort patroon, of projecteren een uitgewerkt ontwerp op de muur. Dat ontdekte ik echter pas later. Ik be gon mijn schets met pijnlijke nauw keurigheid in het groot na te schil deren op de wand. De wand was van een soort acous- tisch materiaal, korrelig als grint. Ik begon met een waterverf-deklaag. De tekening.van drie tulpen vereiste een omvang van ongeveer drie by zeven meter. Een enkele tulp was dus heel wat groter dan ik zelf en besloeg een breedte, die ik met beide armen niet kon omvatten. Ik zette de kwast op de muur en een catastrophe was het gevolgï De verf kwam terecht op het meest uit stekende gedeelte van de pleister en. et room de in "'een" uitbundige rode DE Amerikaanse Santa-Clau* is-een heel wat wereldser personage dan onze Sinterklaas, Hij is 'n goedmoedige dUöcerd,-die jaar op jaar joelend met een -eleeen-convpoi vol pakjes uit het hoge Noorden arriveertJ£T<tth heeft hij door zijn tradi tionele staat, door zijn onveranderlijk beminnelijke uiterlijk een zekere bolstralende plechtigheid, die dan ook onafscheidelijk verbonden lijkt aan zijn requisieten. Maar op Hawaii, het eiland, dat zon-overgoten en weelderig in de Polynesische archipel ligt te stralen, zou een Santa Claus bezwijken in wollen rode, met bont bezette pakken. En daar ziet hij er dus van af. „Hij"t dat is hier dus een Polynesische Santa Claus. Want-wat moet een bevolking, die een mengsel is van inboorlingen voor zover men zo mag noemen Chinezen, blanken en Japanners met een noordelijke, rendieren mennende, goede gever? Santa Claus is er dan ook een enorme, oude neger, cn bij zijn be zoeken op het eiland vertoont hij zich in een speciale dracht: een rode muts, een rode lendendoek, en een rode bloemenkrans. Meer niet. En zijn intocht is nog specialer. Die kan men jaar op jaar gadeslaan, zittend in de schaduw van. een kolossale bunyan-tree, op het erf van het grootste hotel van Honolulu. Hier komt Santa Claus, net als zijn collega uit Nederland, over zee aan. Maar niet in een stoomboot Wan neer het verwachte tijdstip is aangebroken, dan verschijnt daar op de lange golven van de Stille'Oceaan een „outrlgger-canoe" (een cano die, tegen het omslaan, aan weerszijden versterkt is met uitstekende latten, die door een bootvormig bouwsel verbonden zijn). Daarin zit de Santa Claus, gekleed in een antiek grijs en roodgestreept badpak. Luid schreeuwend en wild peddelend bereikt hij het strand en deelt daar uit een bontgekleurde zak lekkers uit.... Zo gaat het in Hawaii, en waarom ook niet? Zoals wü onlangs reeds uitvoerig schreven, zal dit jaar een proef genomen worden met het onder toezicht verbranden van kerstbomen met het doel te trachten het gevaarlijke steken van brandjes na de Kerstdagen tegen te gaan. Het initiatief dat is uitgegaan van enkele jeugdorganisaties Is nu door de Haagse Jeugd Actie en het Algemeen Haags Comité opgevangen en georganiseerd. Op 2 Januari, 's avonds tussen zeven uur en bsIT acht zuilen op zes verschillende plaatsen kerstbomen worden verbrand. Bij dezc proef is men er terecht van. uit gegaan dat het initiatief zoveel mogelijk aan de jeugd zelf dient te worden gelaten. Men streeft dus naar een zeer soepele leiding op de verschillende plaat sen, waar brandweer en politie dan ook zoveel als mogelijk blijkt slechts passief zal blijven toekij ken. De volgende verbrandings- plaatsen zyn aangewezen; Capadosestraat, waar „Spoorwijk Belangen" en. de AJC de leiding hebben: Jac. van Campenplein, georga niseerd door de Mussenjeugd; Maasstraat, georganiseerd door Hekkelaan-Mussen en clubhuis E.N.O.; Herman Costerstraat (MarktpL), door de winkeliersvereniging ,,Faul Kruger" in samenwerking met de wijkverenigingen „Zuiderpark", Zuiderstadskwartier" en „Trane- vaal"; Cort Heyllgerstraat (bij het G.E. B.)waar het clubhuis 't Anker samenwerkt met de RK. clubhui zen in de Laan en de Helmers- straat en tenslotte: bij de 2e binnenhaven, waar twee verbrandingsplaatsen worden in gericht door clubhuis en wijk ver eniging „Duindorp" en de gecom bineerde wLkverenigingen met het clubbuis aan de Nieuwe Laantjes. Vooraf zullen muziekcorpsen, o.a. het politiekorps „Onderling Kunstgenot", marsen maken door de omgeving. De jeugd kan zich dan achter de stoet, die voorafge gaan. zal worden door vijftien fakkeldragers, aansluiten. Het op stapelen cn aansteken van de bo men doet de jeugd zelf, zij het dan onder toezicht. De Haja en het AH C. doen dan ook een dringend beroep op de burgerij mee te wer ken door enerzijds de bomen met vroegtijdig aan kinderen mee te geven en anderzijds om de jeugd zoveel mogelijk tc stimuleren aan de (ongevaarlijke) verbranding mee te werken. MORGEN is er wat van alle scholen," vertelt zaovtje, ter- u't,ijl we boterhammen eten. „Mor gen is er een feest.' En als zelfs dikke zusje luistert: „Onze klas is 't er ook bij, we moe ten zingen ,Jü ook?" zeg ik. Én htj, met ferme stem„Tuurlijk, Mam. We moeien van de witte vlok ken, maar dat ts nifes. En van slaap 7iou en dat ts^ ook niks. Maar dan komt „Ere zij God" en die is mooi. Met omdat die „Ere zij God" heet. maar dat gaat zo jyn hard cn zacht, hè. Dat is nou zin- g e n." Hij kijkt zo 2ui7iïö als een kunst kenner. „Meester kon eerst ook hard, maar nou moet-ie oppassen. Dat komt door een vliesdaar knjgt-ie bvikpyn ran." „„Slaap nou" is geen Kerstlied" zeg tk. „Ken je de woorden wel? En hij: „Ach mam, jij altijd. Dat hoeft geeneens. Zo is dat met met zingen. Als ze 't aiiemaai doen, dan doe je mee. Dat komt vanzelf." „Je moet je haar laten knippen," knik ik, „aa straks maar meteen." In tegenstelling tof anders, is er peen spoor van protest. Voldaan in casseert de dubbeltjes. „Denk er om, niet te ofcrt," zeg ik, „precies als altijd." 's Middags, dikke zusje heeft de beer willen wassen en kleeft van do cnoene zeep, komt hij terug met een hoofd, zo glad en vlat, zo kaal, dat ik begin te tieren van de schrik. Maar wat ik ook roeo, de stille te vredenheid wijkt "iet van z'n ge zicht. ,,D'er zit vet in," knikt hü, „cn 't is speciaal met zo'n ding gedaan, :ou hele korte knipper." Tenslotte de vijf centen, die over zijn, op tafel leggend: ltJe moet den- 'cn, dat zingen is 's avondsMam. -t is m een café...." BI3EB (Van een medewerkster) ARBEID van de vrouw wor"'* tegenwoordig in het bedrijfsleven erkend als een positieve en zelfs ais een onmisbare factor". Dat is een van de vele indrukken, die ik meenam van het Congres over de Vrouw in het Bedrijf, dat de NcJ. Ver. voor Maat schappelijk werk organiseerde in samenwerking met de Ned. Ver. voor Bedrijfspsychologie. Die erkenning is van het al lergrootste belang. Sinds de opkomst van het industriahs- me heeft de vrouw alhjd een plaats in het bedrijfsleven in genomen, Maar terwijl men vroeger de vrouwenarbeid in het bedrijfsleven meer zag als een. noodzakelijk kwaad, een verschijnsel, dat zo gauw mo gelijk diende tc verdwijnen, erkent men tegenwoordig, dat de vrouw eenvoudig onmisbaar is en dat vele industrieën zonder haar met zouden kunnen bestaan. Deze tneer positief gerichte be- langstellfne maakt liet mogelijk, dat men er aan gaaf beginnen aan de speciale problemen, van de vrouw Voorzitter der Antwerpse Kamer van Koophandel over Rijnvaartprobleem ANTWERPEN. De heer Frederic Osterrieth, voorzitter van de Ant werpse Karper van Koophandel, heeft I Donderdag in de algemene vergade ring van die Kamer een rede gehou den, waarin hy een overzicht gaf van de huidige economische kwesties. spr. sneed de kwestie van dc Schelde-Rijnverbindmg aan cn. ver klaarde, dat het Antwerpse stand punt geenszins gewijzigd is, noch wat betreft het tracé, noch wat dc eco nomischer! bewijsgronden aangaat, welke zowel „door ons organisme als door de beroepsverenigingen van de stad werden uiteengezet," Trouwens, het besluit van dc Belgische en de Nederlandse regeringen, twee voor aanstaande persoonlykheden er mede tc belasten de middelen op te sporen welke de oplossing van het vraag stuk zullen mogelijk maken, noopt ons er toe. aldus spreker, met ver trouwen af te wachten, dat het, ge schil, dat reeds genoeg de geest van de gcede verstandhouding tussen de beide landen geschaad heeft, uit de weg geruimd wordt. Spr. behandelde vervolgens uitvoerig het plan 1 inzake een verbinding van het- wes- >,ten en het Oosten, waarbij de bek- 'Rens van Charleroi en va'tfLuJk met de Ryn zouden worden verbonden. Naar aanleiding van de radio- en persberichten omtrent de aan voer van het 300.000ste dier op de veemarkt in Den Bosch, op Woens dag 19 December 1951 met de toevoeging daaraan, dat hieruit blijkt dat Den Bosch de grootste van de Nederlandse veemarkten is, deelt men ons van de zijde van de directie van de Rotterdam se veemarkt mede, dat het 300.000 ste dier aldaar reeds op Dinsdag 4 December 1951 werd aangevoerd, en dat de totale aanvoer op 18 December 1951 318 038 dieien be droeg. Hieruit blijkt „dus wel, dat de Rotterdamse veemarkt nog steeds voor wat de aanvoer be treft, aan de spits staat. Het Gemeentebestuur van Rot terdam, de grootste haven op het Continent, heeft tot opheffing van het veer Leuvehaven besloten, e°n veer. dat circa 34 eeuw in een behoefte voorziet. Is bet niet bedroevend, dat met de belangen van zoveel belasting betalende stadgenoten zo weimg rekening wordt gehouden? Een half-uursdieast van 6 u. v.m tot 7 u. n.m. (dus twee ploegen be manning) alleen op weikdsgen zou al een grote besparing tete- kenen. Waarom wordt een ander veer, dat slechts op de spitsuren een. aantal passagiers vervoert, ook niet opaeheven? N. K. ROTTERDAM. Met een behoor lijk verschil zal dit jaar bet aantal schepen dat de Nieuwe Waterweg Is opgevaren vergeleken bij het getal van verleden jaar, worden overschreden. Op 20 December *s avonds kwam namelijk het van Londen komende Engelse motor schip Polly M. als 15.000ste schip de Waterweg opgevaren. Het schip heeft ligplaats genomen aan de Lek- kadc. Cargadoor is de firma Ruya en Co. In 1950 kwamen In totaal 14.367 schepen de Nieuwe Waterweg bin nen. Slotdrama Stieltjesplein Machinist tot half jaar veroordeeld Op 31 Maart van dit jaar pleeg de de Z9-jarige machinist E. M. F. uit Rotterdam toen hij door eni ge agenten werd opgebracht zo veel verzet, dat de hoofdagent van politie Van der Sluis kort daarna op het politiebureau aan een hart verlamming overleed. Dit zou hot indirecte gevolg van F.'s optreden zyn geweest, tie Officier v&n Jus titie had een jaar gevangenisstraf met aftrek tegen hem geëist, maar gisteren veroordeelde de Rotterdam se Rechtbank hem tot zes maanden mot aftrek, waarvan drie voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar. Architect Meischke over de Grote Kerk Het Historisch Genootschap „Ro- terodamunv' heeft de activiteiten van dit jaar besloten met een be zoek aan de tentoonstelling in het Gemeente-archief, getiteld „Glorie, verval en herrijzenis van de Gro te Kerk". De inleiding tot de ten toonstelling werd gehouden door architect J. C. Meischke. Op uitvoerige wijze behandelde de heer Meischke de geschiedenis van de Grote Kerk, releveerde de verwoestingen,- veroorzaakt door het bombardement in de Meida gen van 1940 en .gaf vervolgens zijn visie op de ligging van bet monument in het nieuwe stads plan. Zijn causerie werd geïllu streerd met lichtbeelden. Zijlstraat ea Raam worden gedempt Dinsdag 15 Januari zullen burge meester en Wethouders van Schie dam aanbesteden, het leggen van een tot aan de Korte Singelstraat met persleiding vanaf de Noordveststngel het dempen van de Zijlstraatgracht en de Raamgracht, in bet bedrijf tegemoet tc komen. Heeft de vrouw in het bedrijf (op het Congres werd hoofdzakelijk gesproken over de fabriek) nu zul ke speciale problemen? De prae- adviseurg prof. Banning, prof. Wa- MIJN laatste pijnlijke conclusie ij, dat een schrijver het makkelijker heeft dan een schryfster. Een mannetjes-auteur heeft door gaans een vrouw, die de wereld van. hem. af houdt, die als een Cerberus waakt, opdat bij ongestoord bhjvc, die de melkboer opvangt de man van de personele belasting van de deur praat, de qui tan ties afwijst, de kinderen van papa afsleurt, de telefoon aanpakt en 's avonds de visite ontvangt. Een vrouwtjes-schrijver heeft dat niet. De hele dag wordt ze uit haar ivoren toren gerinkeld; zij kan. niet van haar man verwachten, dat hij aldoor thuisblijft met een schort voor om groente te nemen. Als ze welgesteld is, kan ze misschien een eigen werkkamer hebben en een. huishoudster. Maar dan ndg en dat Is nu weer het vrouwelijke dan nog kan ze het niet laten, zich met de bel te bemoeien. zólder lag vol papier, en. daartussen twee bleke etalagepoppen. En toen Jan wegging, roepend: „Zet maar thee uit 't blauwe busje", ging ik in de oude fauteuil zitten, en dacht: Een spookverhaal zal het wor den. Een spook-Kerstverhaal, spe lend m een huis als dit. Maar geen spook met z'n hoofd onder de arm en met rammelende ketenen met kerk- hofrocstvlekkcn.Nee. het rnnot de allersubstielste, onzegbare," onde finieerbare Invloed zyn, maar een duistere, een boosaardige Invloed. Eerst alleen een geluid.het zachte ritselen van een gesteven ja pon, dan een kille tocht, die de kaar sen doet wapperen.het even op bollen van een gordijn Ik schreef al, ik was rr helemaal in, ik staarde voor me uit cn zag het; de eenzame vrouw op Kerstavond in een leeg huis, met om haar been die geluiden, haast onhoorbaar, maar on miskenbaar en gruwelijk boosaardig, Toen liep de wekker af. „Ha, ha," zei ik hardop. „Jan z'n wekker loopt afï" Met dat al was mijn ruggegraat opeens ijskoud, ik wou liever geen thee gaan zetten uit het blauwe bus je, daar ergens ïn het keukentje. Kóm nou, zei ik stoer tegen me zelf. Verder! Het wordt goed! Een voor een waaien dc kaarsen uit. Zij hoort achter zich een flauw zuch ten. ze draait zich om. het is lang stil, dan hoort ze weer achter zich het wanhopig zuchten. Tjasses.... ik draaide me om Wat had daar bewogen achter me? Niets, maar er was iets op dc zolder, er liep iets over de zolder. Daar liep iemand! Ik dEed de kamördeur met een ruk open, zag in *t donker de bleke ge zichten -van -tie etalagepoppen De rest van de avond zat ik stof stijf bij 't bureau, alle haren rechtop en prikkend, luisterend naar ieder geluld. Ik durfde niets spokigs meer te verzinnen en om weer gewoon te gorden.'schreef' ik op,het blote „vel papier: Prei. Tuin boontjes. Kaas sausje voor prei en tuinboontjes. „Ben je opgeschoten?" vroeg Jan, die na drie ecuwen thuiskwam. „Ja," zei ik dankbaar, „Ja!.Ja! O, Tt was heerlijk'stil hlert" ANNIE M. G. SCHMIDT Midden in. haar sterf-scène (want Leendcrt, haar hoofdfiguur, gaat dood), midden in die sterf-scène wordt er gebeld. Met één oor blijft ze luisteren naar Leenderts roche lende adem, met het andere oor hoort ze toch duidelijk, dat het de visboer is en ze kan het niet laten om te roepen: „Mina, zeg 'm dat de bot niet vers was Dinsdag!" Nee, een vrouw die schrijft, moet het huis uit, er is niets aan te doen. Wil die sterf-scène werkelijk goed uitbotten, dan moet ze in een café gaan zitten, m een hoekje. Er is daar geroezemoes, maar het as een geroe zemoes dat haar niet aangaat; het hindert haar niet, Leendert kan in vrede sterven tussen het gepraat van zakenlieden cn het geschreeuw van obers. Bij mij gaat Leendcrt nooit dood, maar toch kun je ook korte stukjes niet zomaar schrijven tussen de man- van-de-munt jesmeter en de bakker in. Het is mijn noodlot dan ook, om altijd de hort op te moeten. - En nu deze week met dat Kerst verhaal.... Ik zou een Kerstverhaal schrijven en ging cr voor naar een lunchroom, want al dat Kerstgebak kan zo lekker inspireren. Maar toen aan een tafeltje naast me een heer aan zijn dame \Toeg: „Wollen Sie einc Suppe?" toen was ineens da in spiratie weg. „Mot ie soep?" had nog lekund, maar „Wollen Sie eine Sup pe?". de hele vrede op aarde trok uit mijn bloed weg. Waarheen thans? Dan maar naar de Kroon. 2e waren er echter een Kerstboom aan het opslaan, met veel getimmer en geroep. In de wacht kamer van het Station, die anders ook nog wel eens een toevlucht wil wezen, toeterden ze met luidsprekers nummers om. Nummers van treinen, denk ik. Het werd een trieste gang van. de ene kroeg naar de andere en einde lijk was het avond, en ik belde mijn vriend Jan op, die op ccn zolder kamer woont. „Een je vanavond thms. Jan? „Nee, 'k ben weg," „Mag ik op je kamer zitten schry- ven? 't Is bij jou zo stil...." Daar kwam ik dan. Het was heeï hoog. langs een rare wenteltrap in een leeg huis. Beneden waren uitge storven kantoren; do rest van ae I tcrink, mevr. dra, Dresen-Coénders en mej. Berden, meenden van wel, evenals de debaters. De vrouw heeft meer dan de man behoefte haar hart aan haar werk 1 te geven.- De fabriek biedt echter 1 weinig kans deze „hartsinstelling" op het -werk tot haar recht te doen komen. I)e arbeid en meer nog de omstandigheden, waaronder deze vmrdt verricht, leiden niet tot lief de voor de opgedragen taak. Het fabrieksmeisje komt op haar I4de of 15de jaar in een voor-haar vreemde omgeving. waar het tempo in de eerste plaats door de machine wordt bepaald cn pas in de laatste plaats door baar nsychische behoef ten. Zij werkt dikwijls samen met ouderen, die slechts naar jaren, doch geenszins naar de geest vol- wassen zijn en die geen of weinig ve-intwoordelijkheid voor haar voe- len. Is het wonder, dat dit meisje weinig zorg voor het haar toever trouwde materiaal toont en alleen maar snakt naar het einde van de werktijd? Is het za onbegrijpelijk, dat deze kinderen in haar vrije tijd niet meer tot het volgen van Ont wikkelingscursussen komen? Op welke manier kan hulp wor den geboden? Het was verblijdend van ondememerezijde op het Con gres te horen verklaren, dat dc 48- urïge werkweek voor de jongsten beslist te lang Js en dat b.v. 44 uur aangevuld met 4 uur alsremccn vor mend onderwijs wel zeer gewenst is. Een kwartier pauze 's ochtends en 's middags is bovendien noodza kelijk. Die pauzes kunnen worden besteed aan zang en gymnastiek. De - prae-adviseuse mej. Bérden wees op de noodzaak van een wet- tüb'ke regeling op het punt van onderwijs in werktijd. Th R zijn nog andere oorzaken, -'—'waardoor het jonge meisie wei nig binding met haar arbeid voelt. Zij ziet deze als iets tijdelijks. Een phase tassen school en huweiyk. Ge deeltelijk komt deze houding voort uit de instelling van de meeste vrou wen, die a!s haar uiteindelijke be stemming toch het huwelijk zien, maar voor een niet onbelangrijk gedeelte wordt deze houding door het bedrijfsleven zelf in de hand gewerkt Het biedt n.l. weinig toe komstmogelijkheden voor de vrouw. Daarom werd on het Congres meer aandacht gevraagd voor de oudere vrouw in het bedrijf. Wij moeten voorkomen, dat de oudere vrouw uit het bedrijf vlucht in het huwe lijk! riep cén der soreeksterg uit. Bijzondere aandacht verdient m.l. de opmerking van de "rae-adviseuse mej. Hiimans, die stelde, dat dc ou dere getrouwde vrouw dikwijls een uitstekend leidster is voor de jonge ren. De getrouwde vrouw heeft reeds dóór haar gehuwde staat een zeker gezag en, als ze zelf kinderen heeft, vaak ook voldoende begrip. Opmerkelijk was wel de vraag van één der debaters: hoe wij tege moet moeten komen aan het gevoel van onbevredigd zijn cn niet meer aan zich zelf loc te komen, dat vele huisvrouwen blijken tc hebben. Jammer, dat het antwoord op dit Congres in nevels bleef gehuld! Ten slotte nog dit: Men was una niem van oordeel, dat de 14-jarigen on eigenlijk ook dc 15-jarigen in de fabriek niet thuis horen en dat te dien aanzien een wettelijk verbod behoorde te worden ingevoerd. De mogelijkheden om deze groepen bij een verbod op tc vangen, zijn ech ter niet diepgaand besproken. En toch ligt hier een groot probleem. Een arbeïdsverbod voor de fabriek dient samen te gaan met verplichte vormings- of leertijd. Mathenesserweg 87 b - Rotterdam - Telefoon 36336 Te bereiken met lijn 48—1017, Bus R en W.S.M. MODERNE COIFFURES EN BETERE S CHOONHEIDSBEHANDELINGEN PERMA T1ÈDE - CREAM WAVE - FLEXA WAVE KOOPT U NATUURLIJK BIJ: Tevens ruim gesorteerd Int Alle soorten handwerken En alle hanefwerkbeno- digdhedan Bij ons is U verzekerd ven Ia kwalileit on primo service. WOL- EN HANDWERKHUIS BERGWEG 2B8 f.o. Eudokla TELEF. 4éd81 c&e oude. mm 'WulclxAMje/ W l WIJ LEVEREN U F EEN FONKELNIEUWE Tip 1 IN PRIJZEN vanaf f 85.- VANAF f 2.- P. WEEK zonder vooruitbetaling 'n Telefoontje en wjj komen O met onzo collectie bezoeken, I STOFZU1GE8HANDEL CV. I ÜZÓT tte*£*Xr-U*Of/tr OffiSt/ EL.ECTR. WASMACHINES „RONDO" .HOOVER" „ERRES" .HERCULES" ZW. JANSTR. 54, TEL. 48384 EXTRA AANBIEDING Complete combinatie thee-, ontbijt- cn eetservies. 49 dehg f S9.GD dJto ln porccleJn mod, decor, 49 delig f 116.75 Keukenkasten met cierkart, alle decors 45.90 UITZENDING DINERS pDEAADVOOR .ALLEEN-- SfAAN dep èrsonen. PER. DINER, va f 2 - B ENTJNCKL A AN V TEL 48127 Voor t 2.50 maken wy Uw oude hoed weer in een ge heel nieuw model. Keuze uit 40 nieuwste modellen. Alléén bij Inlichtingen over d rubriek: Telefoon 25430 VOOR ALLE STOFFEN EN ZIJDE MATHENESSERLAAN 56 E DIJtCZIGÏ ujOUTERS TELEFOON .!6066 A vnst/e dentalen 'k-en bretikh an Jen cfastreken kovsen steunzolen naar gipsmodel oudste CA Speciale aanbieding KERSTVERLICHTING Philipsverlichting 17.— Phiiipskaarsjcs 24,80 Div. andere merken. v.a. f 15.95 Kerstboomlampjes 0.35 Huisk&merkappen in zijde en perkament v.a. 9.75. Alléén JONKER FRANSSTR. 1 Rotterdam Tel. 24389 naar Tevens TIw adres "voor CHEMISCH REINIGEN Be II ev oysstraat 75 36235 32631 Telefoon: De Banketbakker Zwart Janstraat 148 Telefoon 40919 Bezorging door .<3®,- gehele stad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7