Hermes-DVS wil bij leidende groep blijven behoren blij KRABBELS VAN KRIS-KRASSER 'n Woord van hulde aan de klaverjassers Yan de Pol zeer sterk in strijd om titel 47/2 Burgerlijke Stand van Rotterdam Moeilijke uitwedstrijden voor Feijenoord en Sparta 4cht renners naar Tour de France Radioprogranu Geerling komt naar voren in dam-finale Vechtpartij met 4 zeelui MET DE FEESTDAGEN ORANJEBOOM BIER! Vrijgesproken van schaking \Eén meisje en vele raanneni [Vrijdag 21 December 1951 9 (Van onze sportredacteur) Soms lijkt het alsof een week voorbij vliegt, soms duurt hij vreselijk lang, We hopen en vertrouwen erop dat hij in leder geval vöor de spelers van Limburgia lang ge noeg heeft geduurd om tot de conclusie te komen dat hetgeen verleden week Zondag gebeurde in de wedstrijd tegen Xerxes volkomen fout was. Is dat het geval dan kan Schiedam Zondag genieten van een prima wedstrijd, waarin Hermes DVS met goede kans op succes zal trachten de volle wlnsf te nemen, om te bljjven behoren, tot het leidende peloton. Xerxes kan ook lering trekken uit de wedstrijd tegen Limburgia, ■waarin het wel tot de overtuiging moet zijn gekomen, dat, wanneer alle spelers van. goede willen zijn, de Zebra's kunnen behoren tot een van de beste clubs uit die afde ling. Een overwinning op HBS moet dan ook mogelijk zijn. Voor Spaxta zijn de vooruitzichten niet zo gunstig. Toch moeten de róód- witten niet bij voorbaat bij de pakken neer gaan zitten. Immers, op Spangen werd gelijk gespeeld en toen speelde Rien Terlouw zelfs niet mee. Wanneer de voor- ■waartsen wat minder individueel optreden en meer denken aan de homogeniteit moet een gelijk spel zeker in het bereik liggen'. Huw heeft de elftalcommissie van Feij enoord'huisgehouden in de opstel ling van het. eerste elftal dat Zon dag de verre reis naar Bleyer- heide gaat ondernemen. Van de Hoek en van, de Velde zyn de enige spelers die in de voorhoede zijn gehandhaafd, Met W. v. d. Heide, J. v, d. Biil en F. Mijns- bergen vormen zij het vijftal dat de doelpunten zal moeten maken. Kroon moet genoegen nemen met een reserve plaats, terwijl v. d. Korput weer naar de middenlinie is verhuisd. Of Feijenoord weer zal winnen, van Bleijerheide? Moeilijk te zeggen. In leder geval staat vast, dat de lijn van presta ties bij de Rotterdammers dalende is, terwijl die van Bleijerheide, klimt. SVV denkfc eenvoudig niet meer aan nederlagen. Dat is te be grijpen, want de Schiedammers behaalden vijf overwinningen in successie. We geloven echter niet dat. Eindhoven een gewillig slacht offer zal worden en vermoeden, dat de uitslag liet gelijke spel dicht .zal henaderen. Tweede klas KFC heeft een kleine kans om in de wedstrijd tegen Fortuna iets van de achterstand in te lopen. De kans is echter niet zo heel groot, want de rood-gelen uit ROTTERDAM. De organisatie van de Ronde van Frankrijk 1952 heeft de beer R. de Grood in- diens kwaliteit van vertrouwensman van die organisatie in Nederland ge vraagd, zich opnieuw te willen be lasten met de vorming van een Ne derlandse ploeg van acht renners voor de- Ronde van Frankrijk, die het komende jaar van 25 Juni tot en met 2 Juli zal worden verreden. Indien hij de leiding van deze ploeg niet zelf op zich wenst te nemen, is hem tevens verzocht een ploeglei der aan. te wijzen. De heer De Grood heeft beide verzoeken voor- lopig in beraad gehouden. ZATERDAG 22 DECEMBER HILVERSUM I 402 M.:. K.B.O 1M Nieuws: 7.15 Morgengebed en Xiturgi- ache kalender. 7-30 Zenderslultirtg; 9.00 Nieuws: B.10 Voor de huisvrouw; 9.30 Waterstanden; 9.35 GramofoonmuzieK; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Gramo- foonmuziek; 10.35 Radio philharmomsch orkest; 11.00 Voor de zieken: 11.45 Gra- jnofconmuztek; 12,00 Angelus; 12.03 Gramofoonmuziek; (12.3012.33 Land en tuinbouwmededelingen). 12.55 Zon newijzer; 13.00 Nieuws en Katholiek nieuws; 13.20 Amusementsorkest en so list; 13.50 Klassieke en moderne mu ziek; 14.20 Engelse les; 14.40 Mannen koor; 15.00 Jongenskoor; lo.3ö Kroniek van Letteren en Kunsten; 16.08 Radio Philharmonisch orkest; 1620 ..De vlie gende Hollander", causerie; 16.30 „De Schoonheid van het Gregoriaans 17.00 Voor de jeugd. 13-00 Nieuws; 10,15 Jour nalistiek weekoverzicht; 1B.Z5 Omroep orkest; 10,45 Commentaar uit Frankrijk en uit Duitsland; 19.00 Filmprogramma; l9.2u Parieroen tsoverzicht; 1950 Ge mengd koor; 19,52 Actualiteiten: 20.00 Nieuws en weerberichten; 20.08 De ge wone man zegt er 't zdö® van: 20.15 ..Lichtbaken", causerie; 20.40 „Steek eens op. heren"; 21.00 Radio Philharmo nisch orkest; 21.20 Voordracht; 21.35 Ka mermuziek; 22.05 Strijkorkest, klem koor en solisten; 22.30 „Wyj luiden da Zondag Inl"; 23-00 Nieuws: 23.15, Nieuws in Esperanto: 23-22—24.00 Philharmo- nisch orkest en solist. HILVERSUM II 298 M.: VARA: 7.00 Nws* 7.15 ochtendgymnastiek: 7.30 Zen- dcrsluitlng; 9.00 Nws en weerberichten; 9,12 Grammuts:.: 9.50 Voor de vrouw; VPRO: 10.00 „Tijdelijk uitgeschakeld causerie; 10-05 Morgenwijding; VARA; 1020 Voor de arbeiders So de continu bedrijven. 1L35 Alt en oiano; 12.00 Amusementsmuziek; 12.30 Land- en tuinbouwmededelingen; 12-33 Lichte muziek; 13.00 Nws; 13.15 „Kleine Zon den hoorspel; 13-30 Promenade oris.: 1410 Filmprogramma; 14.35 Gronings programma; 15-00 Gevar. muziek; 15.30 „Van de wieg tot het graf causerie; 15.4S Dansmuziek; 16.10 Sportpraatje; 16,25 Kamerorkest en soliste; 17.15 Voor de jeugd; 18-00 Nws 28.15 VAKA-Vana; 18.20 Amusementsmuziek; 18.40 «£««- ringsuitze'nding; „Zoeklicht op de Wes terse defensie"; VPRO: 19.00 Kinder- dienst; VARA: 20.00 Nws; 20.05 Act.; 20.15 Gevar. programma; 21.15 Weense muziek; 21.45 Socialistisch commentaar; 22.00 MetropoJe orkest, koor en solis ten; 22.40 „Onder de pannen hoorspel; 23.00 Nws; 23.15 Amusementsmuziek: 23.35—24,00 Gramunuz. Engeland, BBC Light Programroe 1500 en 247 m. 12.00 BBC Welsh Orchestra; 13.00 or gelspel: 13.25 Amusementsmuziek; 13.55 Sportparade; 14.15 Gram.muz. 14-45 Ge- var. muziek; 1530 Lichte muziek: 10.00 Sport- 17.00 Orgelspel; 17.30 Orkest- concert; 18.00 Filmprogramma: 18.30 Sport- 19.00 Jazzmuziek; 19-45 Vragen- beantwoording; 20.00 Nws en radiojour naal 20.25 Voetbalpraatje; 20.30 Militair orkest en solist: 2115 Orkestconcert: 22.15 Klankbeeld; 22.40 Gram.muz.: 23,00 Nws- 23.15 Amusementsmuziek: 0.15 Gramlrnuz.; 0.56l-OO Nws. BRUSSEL 324 m. 11.45 Gram.mu.; 12.00 Saioitorkest; 12.30 Weerberichten; 12.34 Omroepork.; 13.00 Nws; 13.15 Vlaamse liederen; 13.30 Gram.muz.; 15.15 Ethnfsche muziek; 15.00 Kroniek: 16.30 Gram.muz.; 15,45 Acocrdeonrecïtal- I7.Z5 Gram.muz.: 18-30 Voor de soldaten'; 19.00 Nws 18.30 Gram. mm,- IS.5Ö Radiofeuilleton; 20.00 Klank beeld- 21.00 Act.: 21.15 Gevar. program ma: 22.00 Nws 22.15 Verzoekprogramma; 23.00 Nws; 23.05—24.00 Gram.muz. Vlaardingen hebben een bepaalde reputatie op te houden, zij behoren n.l, tot die lieden die er vaak in slagen om de leiders een beetje dwars te zitten door onverwacht met knap spel te voorschijn te komen en daardoor de volle winst mee te. nemen. Het wordt dus Zondag oppassen voor EFC. CW zal er wel niet in slagen om het Vriendenschaar, dat ook nog steeds verlangen toont in de bovenste plaats, erg lastig te maken. Ket beste is om de verwachtingen niet al te hoog te spannen. Zal er dan Zondag weer vreugde zijn aan de Abraham van Stolkweg? Neptunus kan daarvoor zorgen door HVY met lege handen naar Wassenaar terug te sturen. Quick zal alles doen om de grote nederlaag legen Excelsior te doen vergeten. We vrezen, dat Overmaas daarvan het slachtoffer zal worden. Coal heeft het rijk alleen aan de overkant en zal zijn dankbaarheid tonen in een overwinning op Unitas. Engel van Willem II naar Spana (Van onze correspondent) DEN BOSCH; De Willem II middenvoor Engel,-die bij de komst van Jan van Roessel zijn plaats aan deze moest afstaan, zal in het nieu we seizoen de kleuren van het Rot terdamse Sparta gaan verdedigen. Amateurs boksen in Dordrecht Te Dordrecht zijn gisteravond bokswedstrijden voor amateurs ge houden. Leenheer, die.zijn 25ste wed strijd bokste, verloor op punten van S winkels. De overige uitslagen waren: Knoop w. o. p. v. Kruythcf, G. de Vaal w. o. p. v. Bulls, Corn, de Vaal w. d. interv. van scheidsrechter van Lus sen burg. SetonWinkelman onbe slist, VerhagenCoppens onbeslist, Berkhof w. o. p. v. Van Es, v. Egdem w. d. interv. v. scheidsrechter van Lampen, De Gans w. o, p. v. Turn hout. Belle w. o. p. v. Bakker,'Van Diggelen w. o. p. v. W. de Vaal, H. de VaalBlokland onbeslist (Advertentie LM.) Jan Nicolaas voor een maand geschorst AMSTERDAM. Het bestuur van de Nederlandse Boksbond heeft dc lichtgewichtkampioen Jan Nicolaas voor een maand ge schorst en wel van 15 December 1951 tot en met 15 Januari 1952. Dit besluit is gevallen omdat Nicolaas kort geleden zonder toe stemming van de N.BB, in Bris tol tegen Allen Tanner is uitge komen. Naar wij vernemen is het de be doeling van Jan Nicolaas eind Januari In Engeland nog een wed strijd te boksen en voorts nog wed strijden in België en Duitsland. In Maart of April wil hij den zijn af- scheidswedstrijd boksen in Den Haag, ESe wie ere toekomt. En zon der mij nu te verdiepen in de vraag of klaverjassen een „sport" is, die in deze Sportkrabbels thuis behoort altijd worden op een redactie rubrieken of artikelen over „spelen" als schaken, dammen, brid gen en klaverjassen, etc. automa tisch aan de sportredactie toever trouwd wil ik vandaag eens een verdiend woord van hulde aan de duizenden klaverjassers brengen. Steeds staan zij in het eerste gelid om iets te doen voor de hulpbehoe vende en lijdende medemens. En (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, Donderdagnacht. Het toumooi om het Nederlandse kampioenschap hoofdklasse anker-kader 47/3, is vanmiddag in de zaal van café „De IJsbreker" met een verrassing gestart. Dc titelhouder Kees de Ruyter pas terug uit St. Etienne werd in zijn eerste partij met ruim verschil geslagen (305 tegen 400 caramboles) door de koele, twintig-jarige Rotterdamse leerling van de Horeca-school, Van Oosterhout. In tilt duel van de jeugd kon de wat vermoeide kampioen niet in zijn spel komen. De Ruyter miste het zelfvertrouwen van zjjn tegenstander, die gaaf en be heerst het ivoor bijeen tikte. Van Oosterhout deed meer. Hij won ook van Krpythof en sloot derhalve deze eerste dag af met twee winstpartijen, evenals Van de Hol, Sweerlng en Elcbeistein. Van de Pol was vooral in zijn wedstrijd tegen De Leeuw onweerstaanbaar. In negen beurten, met als hoogte punten een brillante 146 en 127, vernietigde hij zyn oude rivaal De Leeuw bleef Op 20 staan. Van de Pol heeft ook Tegelaar niet de minste kans gegeven, hem ie bedreigen. De Rotterdammer startte niet sterk, maar maakte in de derde beurt een serie van 162, die hem meteen de basis schonk voor een rustige opbouw van zijn spel in deze eerste wedstrijd. Deze 152 was een juweel van precisiewerk na een Wat aarzelend verworven positie. De meesterlijke techniek van Van de Pol kwam echter weer duidelijk tot uiting. De moeilijkheden leken simpel. Tege laar bleef op behoorlijke afstand (400—197). De'partij De Ruyter—Van Ooster hout werd een sterk gevecht van de begaafde twintigjarige. Zijn start was niet bemoedigend: twee poe dels. De Ruyter scoorde 38 en 14. Van Oosterhout werd niet nerveus. Hij ging kalm naar het biljart en scoorde, beheerst en met gave techniek. Na een onbetekenende 14 volgden in de vierde en vijfde beurt resp, 43 en 40. Het bracht hem dicht bij De Ruyter en later gmg hij hem ook voorbij. De Ruyter bleef onder dc voor hem geldende maat en 2Ün tegen stander liep verder van hem weg met 50 en 43 in een elfde en een twaalfde beurt. Dit maakte' de Waalwijker murw, vier poedels achter elkaar,...! Zijn laatste ver weer een serie van 98 kon ROTTERDAM, Donderdagavond. Van de gelegenheid dat Bom en De Kluyver niet speelden heeft Geerling gebruik gemaakt en via een prachtige „tüssensprint' zich naar het hoofd van de ranglijst gewerkt. Men moet jaren in. de stedelijke damhistorie teruggaan om een score van 8 punten uit 5 partijen, d.i. een -gemiddelde van 1.60, tegen te komen. Geerling wordt plotseling een. ernstige ge gadigde voor de bovenste plaats. De uitslagen in de hoofdklasse finale waren: Geerling—Van Leeu wen 20, Ham—v. Frooyen 20, DsinterAarts 20, Kus ters Van Leeuwen 0—2 en Geerling— Niestadt 2—0. Geen enkele remi se-uitslag derhalve. In de finale der eerste klassers is de strijd nog verre van beslist. Van Baarlen, Berghout, v. d. Eergh en van Hertum voeren daar een hardnekkige strijd. Dit waren de uitslagen: Van Vessem—Kin negen 20, v. Baarlen—Berghout 11, GorreeMoorcn 11. v. d. Bergh—De Wilde 2—0, v. Hertum Kinnegcn 2—0, Mooren—Van Vessem 0—2, Mooren—v. Hertum 0—2, Berghoutv. d. Bergh 1—1. De Wilde—Gorree 1—1, Van Ves sem— v. Baarlen 0—2, v. d. Bergh v. Vessem 2—0, v. Hertum--De Wilde 20 GorreeBerghout 0—2 Kinnegen-Mooren 2—0, v. Ves sem—Gorree 1—1, -De Wilde— Kinnegen 0—2, v. Baarlen—'t. d. Bergh 0—2, Berghout—v, Hertum 2—0, Gorree—v. Baarlen 0—2, Kinnegen—Berghout 1—1* van Oosterhout niet meer van de zege weghouden. De Ruyter geen schaduw van de klasse-speler en EIchelsheim zijn nog een dikke anderhalf urn- bezig geweest om elkaar -uit te put- tenten. Het werd een marteling tot half drie 's nachts, Eichelsheim woq met 400 tegen 323, in 31 beur ten. Het werd een marteling overwinning en De Ruyter's twee de nederlaag. Het had met hoofd klasse biljart niets meer te maken. Sweering Teegelaar Eichelsheim De Ruyter Teegelaar Van der Pol De Ruyter Het Wasser v. d. Pol Oosterhout Sweering Eichelsheim Teegelaar Kruythof De Ruyter De Leetiw 480 26 114 1538 344 26 88 13.23 347 29 71 1735 400 28 69 20.— 400 3 14B 44.44 20 9 12 2.22 400 31 SI 12.90 323 31 74 10.41 107 14 40 14.07 40U 14 162 28.57 400 30 64 13,33 2'/l 30 40 9.03 135 22 26 6.13 401) 22 83 18.13 400 21 93 19.04 305 21 98 14.52 ziet er als volgt uit: 800 23 1G2 34.78 800 41 93 19.51 mm 48 114 16.66 800 61 P4 13.11 541 40 sa 13.52 618 59 71 12.36 628 .52 SS 12.07 Ji>5 31 28 5.00 het is een feit, dat 95 van de be oefenaars, al dan niet georganiseerd in een bedrijfsklaverjasveremging oi in een z.g. „vrije" vereniging, fa brieksarbeiders, havenarbeiders e.d. zijn, die het in deze tijden vaak moeilijk genoeg hebben. Zie nu b.v. het bericht in, onze courant van vorige week over de „Hoek-aan" actie. Voor niet minder dan 4 avon den is de Rivièrahal gereserveerd- 'Het zijn (tot op heden) de enige „sport", of „spel".beoefenaars, die daadwerkelijk belangrijk de „Hoek- aan"-actiee financieel steunen. Ware dit een uitzondering, ik zou hier niet zoveel regels aan wijden- Doch nog vers in mijn geheugen ligt het „Blïnden".concours, het „T.b.c."-concours, de „Prinses Irene Fonds"-klaverjaswedstrijd, en an dere, die alle met ten belangrijk batig saldo voor het charitatieve doeleinde sloten. Ik heb vernomen, dat in de maan. den Januari en Februari de K.J.V. „Delfshaven" een club-concours or ganiseert ten bate van de Interna tionale Esperanto Braille Biblio theek voor de Blinden, tot aanschaf, fing van boeken voor dit instituut, het meest internationale op dit ge bied. Wilt U meer hiervan weten, bel dan maar even 30866, waar men gaarne Uw inschrijving zal accep teren. Wilt U voordien ook reeds iets doen, welaan op 21 Dec. a.s., zo meldt mijn klaverjasmedewerkcr mij, is er een koppel-concours in de Rivièrahal, waarvan de opbrengst geheel ten bate van de menslievend heid wordt aangewend." Hier volgt dan de eerste verant woording van de Haak-in-actie voor Wim van Amen. Een wieïtourist die onbekend wilde blijven stuurde i.5ö„ de heer D. B. uit Schiedam 5.Klaver jas-vereniging P.'s vrienden 5.- en de wielrenner De R. 2,50. Posities KLM-vliegtuigen AMSTERDAM. Indo nes ter ou- te. Thuisreis: PH—TDP (Rotterdam) op Schip hol; PHTDG (Gouda op Schiphal; PHTDD (Delft) in Genève ver wacht; PHTEP (Pontianak) in Bangkok; PHTES (Soerab&ya) in Bagdad verwacht; PH—-TDK (Am sterdam) vanmiddag in Djakarta. Uitreis: PH—TDO (Maastricht) in Tokio; PH—TDN (Vlaardingen) in Bangkok verwacht; PH—TFG (Friesland) in Beiroet. Een vechtpartij waarbij bloed vloeide, ontstond vannacht in de Van Heusdestraat tussen vier En gelse zeelui en een monteur van een garage, die door twee chauf feurs werd geassisteerd. De zeelui meldden zich bij de garage van C. v. d.. B. aan om naar hun schip aan de Merweha- ven te worden vervoerd. De chauf feurs weigerden want de zeelui hadden niet voldoende geld bij zich. Dezen kwamen een kwartier later terug, kropen in een' huur auto die klaar stond en één va; hen probeerde te starten. De mon teur probeerde hun het,wegrijden te beletten, de mannen in de wa gen hielden de portieren angstval lig gesloten. Toch gelukte het de monteur door een open portierruit het contactsleuteltje te bemachti gen. De passagiers gingen de mon teur te lijf, die door twee chauf feurs werd bijgestaan. De laatster werden licht gewond, waarna de Engelsen afdropen in de richting van de Mathenesserbrug. Daar werden zij door een politieauto ingehaald. De zeelui zijn in het hoofdbureau van politie opgeslo ten. Zij hadden zes borrelglazen, een" bierglas en een asbak bij zich, die vermoedelijk uit een caie zijn gestolen. Bouw van 550 woningen gisteren gegund Gisteren heeft de gunning plaats gehad van de circa 550 woningen welke volgens het raadsbesluit van 1 November j.l. zullen worden ge bouwd grotendeels in Zuidwijk en voor het overige in Ferais en Oud-Mathenesse. De bouw van deze woningen is mugeljjk gemaakt door de gelden, welke door tussenkomst van de stichting „Nieuw Rotterdam" uit bij het Rotterdamse bedrijfsleven on dergebrachte leningen konden wor den. verkregen. „Sibajak" vertrekt naar Nieuw Zeeland Donderdag 27 December vertrekt de „Sibajak" met 909 emigranten naar Nieuw-Zeeland. Het schip neemt de route door het Panama kanaal. Onder de passagiers bevindt zich een groot aantal alleen reizen- den, zowel mannen als vrouwen, tus sen de 19 en 35 jaar. Bovendien zijn er zeer veel verloofde paren aan boord. Van de 900 passagiers zijn. er 119 kinderen beneden de 12 jaar. Kamer van Koophandel voor Australië Te Amsterdam is opgericht de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Australië, Voorzitter van. het voorlopig bestuur is de heer C. A. Klaasse, directeur van de Incasso- bank. Het ïs de bedoeling van deze Ka- ,mer nauw, samen, te werken, met het te Rotterdam gevestigde Austra- lië-Instituut. Tweede Kerstdag wedstrij den op de hometrainer Óok de R.V. „De Rotterdamse Leeuw" organiseert wedstrijden op de hometrainer. Vele clubs uit het gehele land hebben reeds daarvoor ingeschreven, o.a. „Apollo" Rotter dam, „Alcmaria-Yictrix" Alkmaar, „De Coureur" Vlaardingen, „.Feijen oord" Rotterdam, „Hollandia" Den. Haag, „Olympia" Amsterdam, „De Pedaalridders" Rotterdam, „De Spar taan" Den Haag* Sparta" Den Haag, „Schiedam" Schiedam, „De Volharding" Utrecht, „De Rotter damse Leeuw" Rotterdam. De wedstryd zal worden gehouden op Tweede Kerstdag in. het gebouw Odeon. Kaarten zijn o.m, aan het bureau van het Rotterdamsch Parool verkrijgbaar. Aangiften van geboorten d,d. ZO Dec. 1951 J. T. v. d. Lee—Waaljer d; T. Ver hoevenBoelaarts d; W. Muisv. d. Bom dj p. RitmanBoone z\ W. Kers- tens—Franken d; C. C- Leeomte—van Merrier boer d; M. A. Lanting—Kutz- baeh d;' G. v. d. Post—Groenendijk z: G. H. Noardegraaf—Legters d; C. de Rondevan RU z: D. Wondergem—Bak A. M. Swinkeisde Groot z: E Marlijn—Schroll d; N. Berkhout—Kooij- man d; J. Kolijn—Koelink zi P. Noor- degraaf—vin Vliet d; J. van BrusseL Alders z; D. van der Kleij—Huisman z; E. G. van. der Hoekde Leeuw d; T. Bezemvan Vliet z; P. Jocker—Ver maas z; Z. J- van Dalsum—Petravicb d; A. Schuurs—Haegens z; J. Deurioo— de Regt d; A- G. M. van der Linden- Ham d; D. H. KootWarella d; S. Rl van Heek—Venth am z; H. A. Westdorp —Kok d. Ondertrouwden op Maandag 17 December 1951 J. E. Andriessen 23 en J. G. Hoogeweij 27; S. Bouwman 35 en J. Denhof 46; A. Frank 24 en M. P. Paalvast 24: L- de Jong 27 en I. M. Lund 18; A. Westerveld 22 en S. Bergner 16. Ondertrouwden op Dinsdag 18 December 1951 B. Blinksma 24 en C. MiohJelsen 24; C. Boender 32 en G. W. J. van Breugel 27; A. de Boer 28 en L. P. vart Strlen 26; J. Boonstra 31 en D- van Winden 27; J. van Duljvenbode 22 en A, W. De nekamp 21; J. G. Engbers 28 en J. B den Haan 22: W. de Groot 24 en C. E. van Beek 22; F. E. van Hennïk 29 en L. S. A. Goudzwaard 22; H. Kerpel 29 eu E. Zaanen 23; K, M. Kortland 25 en K Kaptein 20; E. Krudop 29 en J. B. van Wijngaarden 25; O, Kuijpcr 65 en C. A. Klinger 49; H. J. van Lent 29 en M. de Jongh 19; H. J. Lodder 39 en M. Ver dam 51; G. Louwen 24 en J, de Bone 22; H. Maas 26 en G. Hilberding 24; A. Maasdam 29 en C. J. van Klaveren 26: N. A. van der Mark 29 en A. M. PruJjE- 27; _G- A. Pot 28 en C. S, C. Visser 25- A. Ringeling 27 en J. M. Breeman 27; L. L. Roelse 53 en J. C. Hanekamp 60; A. F. Scholten 25 en S. C. Gouds waard 25: S. P. Sïes 39 en J. Grinwls 24; C. van Strien 27 en N. J. de Groote p. Touw 25 en C. J. Flipsen 23; H. van der Vllst lö en P. Straver 19; F. J. J. C. de Vos 61 en J. Lancel 52; M. de Vos 27 en L. W. Nieuwelink 27; G. van Walderveen. 21 en J. Kanselaar 22; C. Weda 24 en M. H. Debel 22: G. A. van der Zalm 20 en H. M- H. Kop 19; J. M. Zonruiter 28 en J. W. H. Groenendijk 21; J. van Zijl 23 en E. Akerstrom 19; H. B- Baardman 25 en C. W. Wester- man 23; H. Beunk 23 en A. J. van Leeu wen 23: J. F. Blom 27 en E. de Jong 28; A. Deutz 31 en A. van Dijke 28; A. van Doodewaard 28 en N. Valk 2P; W- de Groot 25 en T. Blansjaar 21; T. Ham .en M. P. Jansen 24; G. Hameetman en A. Assenberg 35; A. van den Reu- vel 31 en M. A. Poppeliers 26; H. G, D. Heijboer 25 en H. Kruidenier 24; J- T. Hoek 50 en E. A. Middendorp 55; H. I. Lankhuizen 26 en M. Koedam 26; L. J. LaprOt 62 en A. II. Sink e 54: J, Littoy 32 en W. J. C. Bryan 28: J. C. Maan 28 cn M, van der Graaf 31; A. van Meerten 33 en M. J. Fiering 26; J. F. Nijman 20 en K. Zwart 21; J. J. Otte- vanger 60 en C. E. Brinkhof 53; S. Pro- nin 31 en- C. van der Gaag 26; J. Schop 63 en A. van der Toom 63; J. Schuren 28 en H. J. Deij 33; W. Siepman 25 en H. Mastwük 24; C. Sterrenburg 22 en J. E. Hermenet 19; W. Timmermans 22 en C. Zom 22; P. Tuljtel 26 en S. de Jongh 19: H, J. G. Vissers 27 en M. C. E. Jans- sens 24; A. Wesdorp 35 en F. M. Lang straat 37; P, Blanken 25 en A. van der Helm 23; T. C. Dekkers 27 en J. Hoo- gerbrugBe 24; J, L. Dcrksen 24 en J. Kraak 17; M. C. de Does 23 en A. van der Meer 22: H. van DrleL 27 cn M. van Cstende 21; J. Gebuis 29 en C. A- lins- 5en 24; M, F. J. Helms 18 en J. Smith 18; A- J- van den Hoven 23 en A. de Heer 23; M. Jansen 22 en C. H. do Vis ser 18; C. Fee ren 59 en F. Plug 57; H. Plak 38 en G. Roodenburg 31; J. Riek- wal 35-en A. Fleune 32-, A-'Stofregen 23 en F. J, Kotiwenboven 28: J. A. West- dijk 24 en L. E. Kenkema 21; W. C. van de Wetering 25 en A. Goris 33; P, T. Al' beis 28 en J. T. van Vugt 24; CEb de Blok 27ier» N. E. Berkeveld 27; A. van Bokkum 27 en W. J. den Ouden 20; J. van Gelder 24 en T. H. Groen 23- J. K. van der Schoor 25 en H. M, Faardekam 24; G. de Vos 36 en A. G, Moonen 28; J. W. Wamer 22 en S- van der Sijde 21. Hulpbureau Hülegersberg B. C. van der Wolff 30 en A. de Ko ning 34. Ondertrouwden op Zaterdag 15 December 1951 H. C. Dryfhout van Hooft 25 en C. G. Lobe] 24. Gehuwd te Rotterdam op 39 December 1951 J. van 't Hof 23 en T- H. Steinbach 19; G. A. Linsen 21 en J, Vogel 19; G. (Advertentie t.M.) „Er 13 niet bewezen, dat deze Haagse jongeman het Rotterdamse meisje heeft geschaakt", zo con cludeerde gisteren de Rotterdamse Rechtbank en de 24-jarige Haagse lasser J. J. J. kon met een. onbe zwaard gem' :d vrijelijk het ge rechtgebouw verlaten. J. werd er van verdacht een 20-jarig Rotter- dams^meiaje tegen de wil van haar vader eegenomen te hebben. Er werd geklopt. Hard. Dringend. Is een klacht van mevrouw Loo- Paul draaide zich om. Ongerust, Er scheen altijd geklopt te worden mis. Haar dochter is nagefloten door de studenten op het plein. Ik op-daUeen of andere deur. Mitigc weet niet wat we daar aan kuimen stond op. De deur ging open. Frances Arbuthnot stond In de doen. Studenten fluiten nu eenmaal naar meisjes. Dat is altijd 'zo ge weest. Dat zal wel zo bhjvcn ook. deuropening. Haar moeder stond Kijk maar eens daar en schrijf na- achter haar. met een wit gezicht men op als je ziet wie er flui- en éen glimlachje alsof ze op een ten..,." door EDWARD HOPE „Pompt dit nu eens in je hoofd: ik ben niet erg conventioneel. Maar ik houd er toch niet van door iedereen gekust te worden die daar liefdadigheidsconcert iets vreselijks moest gaan zingen. Frances keek Paul even aan en wendde zich toen tot Midge. „Jij!" zei ze hard. „Ik dacht wel dat ik je hier zou vinden. Lelij ke..., lelijke straatmeid!" „Frances!" zei Paul geschrokken, „je ver... „Hou je mond jij!" schreeuwde spreken.' toevallig zin in heeft. Ik ben ook Frances, „Ik zal deze..., die...." eerlijk Ik kwam hier om die Cur- Ze. kon niet uit haar woorden ko- ly Flagg te zien. Niet om door jou men. Ze keek Midge aan en zag op een sofa gekust te worden. Mis- -haar heel geamuseerd kijken, schien vond ik het ook wel leuk Paul stond aan de grond gena- om de huisregels te overtreden field. Hij had zijn handen gespreid door bij je op de kamer te komen." alsof hij een zwerm wespen vast- „Dat weet ik allemaal wel," zei hield. Hij hakkelde iets onverstaan- Paul wanhopig. „Maar ik kon het baars. niet helpen. Het was een impuls Mevrouw Arbuthnot greep in. waarmee ik niets te maken had. Jij „Liefje!" zei ze sussend, hoeft het niet nog moeilijker te „Allemaal goed en wel, mama," maken!" zei Frances woedend. „Als U denkt „Ik wïl het alleen maar duide- dat ik niets zal zeggen als ik mij' lijk voor je maken." verloofde op zijn kamer met die. „Dat is het nu wel. Ik bied mijn die ^vrouw vindt, dan hebt U het verontschuldigingen aan." mis." Hij stond op, liep naar de schoor- Midge deed een stap vooruit, steen en ging daar tegen leunen. „Ik begrijp hier niet zoveel van." Hij zat duidelijk in de put zei zc zoet „Ik denk dat het alle- „Ik mag jou best, Paul Lawton," maal wel iets betekent, maar ik ven gekomen. De gramofoon speel- zei Midge,--„ik vind jou een aar- weet alleen niet wat. Paul zou het de. De piano was weer gestemd en dige jongen, helemaal niet zomaar hebben kunnen uitleggen als hij bonkte gesyncopeerde muziek. De cen studentje. Maarik bon niet zijn spraak maar eens terugvond." muziek maakt hem soms gek, maar „Goed meneer." „Er is ook wat. aan de hand ge weest in een restaurant. McNer- ney's restaurant. Er is met eten gegooid. Tafel ondersteboven. Loop daar eens aan om te vragen of ze ook weten wie dat heeft gedaan." „Goed, meneer!" „Ik wil ook meneer Lawton preken." Hij keek op een ver frommeld stukje papier waarop een aantekening met potlood stond.- Hij had het papiertje uit zijn bin nenzak gehaald. „Anderson Hall 54". „Vanavond nog?" - „Ik g'a nu naar huls," zei de rec tor peinzend, „het is een persoon lijke kwestie. Ik zou graag willen dat je nu nog even langs Lawton gaat om hem te vragen vanavond na het eten even bij me te komen." „Uitstekend, meneer," zei Haley dat ik niets zal zeggen als ik mijn eerbiedig, „goeden avond meneer!" „Dag Haley!" De rector bleef nog even zitten nadenken over-zijn enig kind. Hij bedacht plotseling dat hij sinds Midge's thuiskomst1 heel gelukkig geweest. Zyn huLs was tot lc- toch.Er stonden nu elke dag ,Dank u voor dit prettige onder- bloemen op tafel. Er was cigaret- houd," zei ze spottend, „het was tenrook in de kamer. :n fraai stukje toneel...." Er was nog iets anders. Door „Nog iets meneer?" vroeg Haley haar aanwezigheid werd hij ten- minste even uit die eeuwige uni- verliefd op" jou cn jij bent nou Zejiep naar de deur. eenmaal niet verliefd op my... „Ik...." - „Je bent niét verliefd! Doe niet een fraai stukje toneel...." zo dom!" „Nog iets meneer?" vroeg Hij werd" kwaad. „Ik weet er èlles in het kantoor van de rector. van. Kalverliefde! Ik ben nog maar De rector keek wat papieren versiteitssfcer gehaald met dat jongetje. Ik w-set niet wat door die op zijp bureau lagen. eeuwige gepraat met dezelfde prof liefde is. Maar.... „Verder niet veel. Haley. Hier ten, het beperkte en vervelend on derlinge verkeer. Hij vroeg zich af of het soms egoïsme was, dat hij haar thuis wilde houden.... Ja. Hij moest toegeven, dat ze een moderne, zelf verzekerde jonge vrouw was, die zeker zelf haar beslissingen kon nemen.... Maar dat hield ODk in, bedacht hij met schrik, dat ze ook met iedereen kon trouwen met wie ze wilde'Dat was ook wat Enfin, hij zou heel wat geruster kunnen leven als ze met een goe de man zou zijn getrouwd. Maar er was ook 50% kans. dat ze een verkeerde man zou trouwen en dat was weer iets ora ongerust over te zijn. De hooggeleerde beer Mercer glimlachte even om de huidige situatie, 2e nam hem in de maling. Gisteren had ze hem gedreigd..,. Misschien kon hij haar de pas af snijden met dat schrikbewind. Door Lawton. Hij kon het in elk geval proberen. Tja..., Hij nam zijn hoed van de kap stok, deed de lichten uit en ging opgewekt naar huis. Nadat Midge uit Pauls kamer weg was bleven de anderen een ogenblik roerloos staan. Mevrouw Arbuthnot stond met opgetrokken neus, alsof een kwajongen een stinkbom in de kamer had gegooid. Frances stond er by als een stand beeld, dat een nies probeert in te houden. Paul keek naar de kleine deuk in de sofa, waar Midge zojuist nog zat. Maar hij was de eerste die zijn spraak terug kreeg. „Dat was'de dochter van de rec tor," zei hij schor, Juffrouw Mer cer". Mevrouw Arbuthnot werd lang zaam groen. „Wwwawat?", zei ze geschrokken. Frances nam de mededeling an ders op. Ze werd opnieuw vuur rood. (Wordt vervolgd) Littel 22 en M. C- de Vette 22; F. J. Roodboi 24 en F. Groen tn *t Woud 24; A. W. Wittenberg 39 en A. M. Kcimsen 27- C. J van Delden 23 en J. Mirrer 38; C. van £ijk 25 en H.JV Fransen 20: C Klein 25 en A. van Opstal 19; E. X». Kneppel 29 en A. van Duijn 19; f. K. Burg 43 en E. W. J. Gouweleeuw 31; S. J. Geluk 46 en K. C- Poortvliet 45; L. G. de Haan 43 en G. N. van der Velden 41; C. J Jonkergouw 24 en E. J. Macb- geels 22; W, P. in *t Hout 23 en M. Nieu- t wendorp 25; H. Schop 22 en C. van den Berg 21; H. Sturrus 57 en A. van der 1 Waa! 53. P. van der Sijde 23 en J. öe I jong 22- M. T. van den Brink 26 en I M. de tfos 23; A- van Haarlem 28 en B. Vaandrager 23: A. Kreukniet 30 en I M. de Waard 24: A. Markus 23 en A. i Vermeeren 23; P. Verhoeve 27 en S. i Elshout 25- J- Bakhuizen 39 cn H, de j Brudn 37; C. P H, Buskens 31 en H. 'van den Broek 35; J. Lodder 38 en T. i Boer 32; T. Bergsboeff 24 en T. H. IvL T. de Lange 25; J. A. Giesbers 27 en A. I Boogcrd 22; IJ. van der Hout 26 en J. Luüte 22; W. G. den Hartigh 32 cn J. C. i vuèr 3D; A. Smol 25 en E. Blauw 22; P. de Jong 19 en W- K. Ruizer 20; H. P. Seeking 24 en M. de Groot 21; W. K. Bijnagte 26 en N- Gaikema 24; T. E. M. de Keirsmacker 23 en H. Wiemer 21: M. H. Pfaff 29 en C. T. van Meurs 26: F. c. Linge 31 en J. W- NJeuwpoort 33; A. Stok 46 cn H. N. de Weerdt 41; A. J. Sten tier 27 en M. Bok 21P. de Bruün 21 en P. M. Serlerse 19; H. G, Jacobs 26 cn G. de Krou 24; A. P. van der Linden 21 en G. A. C. van der Ent 17: J. L. Nugteren 38 en M. van Don gen 39; J. Peek 24 en C. Lucas 17; J. de Ronde 34 en A. F. Boodsant 30; J, L. A. Wolffers 24 en M. Knoop 23; J. Woudenberg 24 en A. 3. Koreman IS; E. van der Velden 22 en J. Winterberg 22; F. H. C. Vos 25 en L. J. Elscot 24; J. Vreeke 29 en P. C. Bouwhuis 21; P. va;> Rij 24 en A. Lugben 24: B. T. Schenk 22 en F. W. van Daalhuizen 22; A. Terlouw 23 en M. Grasman 22: G. C. C. van der Veen 21 en C. E. van de» Berg 20; J. Verloop Z2 en M. Put 20; A. J, Noordzij 25 en E. Begareta 24; J- B. van Ree 52 en A. M- P- Zwier 47; J. B. de Nijs 25 e,n T. F. Jansen 23; J. Schepen 30 eu A. A. van Haarlem 28; P. J. Schreuders 24 en J- Duisken 22; A. C. de Vos 23 en T. M. van Leeuwen 20; H. G- A. Hossaert 26 en P. H. Rij ken 28: M. Verkalk 29 cn M. E. van Lu lik 24; A- de Vries 34 en H. J. van Eek 27- J. W. Leeflang 21 en L. poot 23; A. W. Venclerbos 25 en G. C. van de Burgt 22; J. H. van Wieringen 24 en F. A. W. Hollcman 20; G. van Croonen- borgh 27 en J.-J. Ooms 29;-3. de Bruin 27 en J. D. F. van de Belt 26: A. Ser- vaas 27 en K. Huksloot 21; J. H. van Iepcrenburg 2S en A. van der Aar 24: P. C- van Gemert 20 en N. Broekhui zen 17: J. B. de Goelj 23 en N. A. Bos man 17; A. M- Boerman 21 en H, E. F. Mathiesen 20; p. W. Fens 26 en E. de Koning 26: J. A. L. van Galen 22 en C. A, de Groen 22; B. van Groningen 25 en M. C. de Jong 22; C. van der Heij den 23 cn C. M. Bongaars 20; C. de Neef 28 en C. J. van der Gaag 23; H. Pfaff-3S en E, General 46; B. van der Bie 25 en M. Aubroeck 26; A. Bijl 21 en C. Ver beek 23; J- H. Caarls 33 en A. A, van der Linden 26; A. A. de Hoog 24 en. A. van Buren 30; W. LeerintveltT 25 cn A» Krijgsman 23: D. BarziJay 49 en G. NuJs 46; W. C. van Dijk 20 en W. La- bei] 20; W. A. Mu6ch 19 en A. J- Dek ker 20; A. van Alphen 25 en G. vart Hulst 19; A. Berkel 24 en. A. M. T. Don kers 21; C. T- Hagendoorn 31 en J. T. Onos 22; J; D. Hogehem 22 en L. Schip per 22; L. de Bruine 21 en G. J. Snoek 19; C. L. van der Earn 40 en T. G. Koster 40; W. M. van 't Hoff 37 en P, Marceïis 36: L. B. W.aarts 23 èft F. W. Jurgens 24; F. Nauta 37'en L. Bi.il 33; D. van der Hoeven. 42 en A. J. Rand wijk 38; J. W. J. van der Ven 35 en P. M. Evers 27; P. C- 'WiHemsen 22 en L» Meeuwlssen 18; H, L. Poppelaars 26 en. R. Kort 21; C. Uitenbogaard 23 én G. C. Versluljs 21; I. A, Tol 31 en C. Muus 38; 3. G. dc Waard 30 en M. J. dc Wit 23; J. C. Weerts 23 en V?. J. P. van Leeuwen 24: J. IJzendoom 26 en G. C. Bos 21; A. Smits 29 en. M. H. Brouns 24- J.' Hülebrand 24 en S. van Uzen- dooxn 23: M, van der Meer 24 cn A. P, van Gelder 24: A. D. Scheepbouwer 25 en A. Hilker 23; D. Taekema 39 en E. K. Paracknlcs 28; H. J. Verschool 23 en C. Witkamp 19; J. Lammers 25 én L. Peiger 20: M. Langstraat 35 en M. Ver snel 31; J- W. Ockhuijsen 30 en J. M. Bos 29; S. P. Oostendorp 27-en J. C. van der Hor 21; H. J. Schouten 26 en M. F- Bor 21; G. J. Onder de Linden 24 en H. M. Kila 20; J. van Loenhöut 23 en E. M. Slerat 29: C. J, van der Müde 21 en A, V. M. van Gend 19; H. Ver sluis 27 en G. C. Wcls 31; W. van der Hoest 32 en L. M. Bos 28; CLKollaarci 28 en H. K. Nieuwland 22; L. Leeuwen- burgh 34 en G. Mersman 27; W. Ludwtg 30 en J. Spek 30; J. J. G. M. van de Ven 31 en A. M. Sluis 24; T- J. van der Heijden 28 en C, Stoffels 26; J. C. Klootwijk 30 en A. C. Vuijk 21: P. J. Stassen 24 en J. Jansen 38; A. Flaizier 23 en T, M. Tiel 26; G. C- Steen voorden 25 en D. Straver 28. Gehuwd te Botterdam op 20 December W51 J. Flandsoen 28 «1 JH- Mak 24;. G. Bllttner 62 cn E. Wezel 41: H. X. den Engelsman 24 en H, A. Kaak 22; J, Verschuur 34 cn J>. Rustige 38; P. A, van Loon 29 en P. G- Vrijhof 28; A. Snljdoodt 26 cn L. Stout 17; J. Tie- meijer 23 en A. Bosch 29; A. II. Elmen- dorp 24 en M. den Boer 21: F. P, Smid 34 en A. C. Peijmans 29; H. van Wijn gaarden 26 en J. P. C. Romein 29; C. P. Bos 25 en P.'de Leeuw 24; M. C. HOft- ijzer 25 en M. S. Telling 28; B. de Jong 24 en T. M. van den Broek 25* A. 't Hart 29 en G. Hulshof 21; O. Kaptein 23 en F. S. Eljlers 24: G. I». Vrijhof 29 cn ti. C. Straatman 32; A. van Putten 38 en W. E. Aeckerlln 37: A. Klip 37 en C. Verhoef 21; H., M. Bekkering 29 en M. van Luneren 22; P. J. van Lun- teren 24 en J. M. van der Linden 22. Gehuwd te Botterdam op 14 Dccembeï 1951 W. E. van den Berg 48 en M. Olie 40. Gehuwd te Rotterdam op 17 December 1951 P. van Maanen 26 en C. J. van Werk hoven 22; M. J. Witjes 28 en J. P. Bs- nicst 28. Gehuwd te Rotterdam op IS December 1951 H. W. Mastenbroek 26 en P. K. Aart- sen 21. Gehuwd te v.ra. Hllleeershcrg op 13 Dec, 1951 Shermok 32 en M. VJeIJra 21; J. P. Stutvoet 24 cn C. M. Houwcling 24- Gehuwd te v.m. iiillegersberg op 12 Dec, 1951 F. Bos 25 cn J. van den Bos 20; B. Vermaat 27 en C. van Luik 23; G. Stuit 27 en T.J. F. Majcnburg 25. Gehuwd te v.m. IJsselmonde op 19 Deo, 1851 F. J. Pruljn 30 cn D. D. M- van .Deur- zen 30; A. Harreman 29 en F. Hartman 25. Gehuwd to v,m, IJsseltnonde op 12 Dec, 1931 J! Scherpenlsse 27 en H. Dörr 22- B, Holcwijn 25 en A, j. Ignatlas 28. GEhuwd te v.m. Pemis op 19 Dcc. 1951 IJ, Koole 2B en A. Hendriks 24; J. van DUk 25 en N. Btfl 22. M. H. M. van Oestrum 28 en M. M. Koek 21; G. E. J. Phillp5cn 23 cn C. Ewljfc 21; R. J. van Dixboom 51 en J. P, Vlasblom 41; J. van der Bie 29 en J. W, J. de Geus 25; A. G. van der Kaaij 27 en M. Hollander 27; P. Deun- houwer 23 en W. van der Horst 23. :ec.MDala ;J1 35vK2:M HSL.iS- H5Ó Aangiften van overlijden d.d. 29 Dec. 1951 S. S. KeuvJng, vr. v. A. Westerwoudt 64 3: H. v. Kapel, ongeh. man 77 j; A. J. Renirlc, vr. V. B. v. Walsum 54 j; A. Zwart, ongeh. vr. 57 j; C. B,'v. a. Veken, zoon 28 d; A. Somcrs, wedr V, D, M. Sadeiaar 80 i; M. A. v. Bergen, vr. v. G. J. Heuser 49 j; J. H. Bakvla, wedr v. A. S. Bettenhaussen 80 j: M. v. d. Ouden, man v. B. Troost 81 3; J. J. Dane, man v. J. J, Hago 77 1; T. Boer, wede v. M. Kroonen 79 J; B. J. Mij», wede v. B, C. Vaandrager 73 J; H. Schreuder, wedr v..J. Smid 92 3; A. Verhard, ongeh. vr. 85 3; P. den Haan, man v. G. Vermaas 69 jj F. Feitsma, wede V. C. Touw 87 j; B. F. Droogle ver, ongeh. vr. 83 3: M C. Sanders, wede v. J. H. Baggcn 78 j. Voorts als levenloos aangegeven; M, J. O. "Wijnhofde Bont 2 Z.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9