HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 x Amerikaanse vliegers moeten in Hongarije terecht staan e aanvaring kust 250gulden Elf maal twee Landen achter IJzeren Gordijn zien overal Amerikaanse spionnen Ook Tunis keert zich tegen Frankrijk De Gaulle heeft plan voor Europees leger Weer 5 doelen in Kanaalzone Brandende lucifer liad Maas in vlam kunnen zetten Weer Nederlandse planter vermoord WAT VOOR WEER? Waarschijnlijk geen witte Kerst Treinbotsing in Amsterdam Brits vliegtuig in de lucht ontploft Enorme brand in Londense haven Brits schip ramt Amerikaan met grote kracht midscheeps Franse halsstarrigheid wekt verzet op kalmste punt van Afrika Wilt U verdienen Kanselboodschap over bewapening en vrede Generaal verscheurt illusies, maar blijkt ook zelf een illusionist lie Jaargang, no, 361 Red. en Adm. Lange Haven HI. Schiedam. .Tel, 69300 - Abonn.prrjsi per week 0.40, per kwartaal 5.1S, losse nummers f 0.09 DE SCHIEDAMMER Zaterdag 22 Decemlier 19S® Uitgave RV. De Nieuwe Pars - Fostgire 398644 Bgnkier; Amstérdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries WASHINGTON. De vier vliegers van de Amerikaanse C-47, die op 19 November door Russische jagers werd gedwon gen te landen op Hongaars gebied, zullen voor een Hongaa: 5e rechtbank terecht moeten staan, verdacht van spionnage. Bijna op hetzelfde ogenblik dat de Hongaarse nota, waarin dit bekend werd gemaakt, werd overhandigd, drongen Amerikaanse Con gresleden er op aan, krachtige „maatregelen te nemen om de vliegers vrij te krijgen. De tekst vsn de Hongaarse nota j stuurd, aldus het Roemeense pers- luidl: bureau Agarpress. „De regering van de Hongaarse De nota's van de twee satellirt- "V olksrepubliek beschouwt het als j staten borduurden op hetzciide t-nema> jja» hun Russische voor een vaststaand feit, dat het Ame rikaanse toestel bewust de Hon gaarse grens schond. Het toestel was een militair transportvliegtuig uitgerust met militaire kaarten, een radiotoestel, parachutes enz. Het maakte vluchten boven Hongarije niet om post te verdelen, maarniet de misdadige bedoeling spionnen te laten zakken op het gebied van de Hongaarse republiek." Kort voor de nota werd ontvan gen had Senator Moody gezegd, dat de regering „alle druk, behalve oorlog, moet uitoefenen om devlie- gers vrij te krijgen". Senator Mbn- dat hun langer Wisjinsky had gebruikt bij zijn beschuldigingen in de Ver enigde Naties, tegen Amerika. "De politieke commissie van de V.N. toonde Vrijdag echter haar ver trouwen in de Verenigde Staten door de Russische klacht over de Amerikaanse spionnage en samen zweringen op Sow jet-territoir niet te accepteren. De uitslag van de stemming over de Russische resolutie waarin aan de V.N. werd verzocht Amerika te dwingen de wet op de wederzijdse veiligheid in te trekken, was roney zei, dat de Ver. Staten zich - stemmen tegen, 5 voor en 11 ont- niet aan communistische chantage houdingen, zullen onderwerpen. Hij drong aan op vergeldingsmaatregelen tegen Hongarije. De communistische landen schij- nen het er op aan te sturen zoveel mogelijk „bewijzen" te verzamelen van Amerikaanse „spionnage". Roemenië beschuldigde Ameri ka, dat het uit een Amerikaans ^vliegtuig twee spionnen op Roe meens gebied had neergelaten. De Amerikaanse - antwoordnota die Vrijdag aan de Roemeense ambas sade. werd overhandigd, noemt de klacht ronduit ..belachelijk".. „Dit fantastische incident".' zegt de no- door Roemenië gearran- meer. De schipper-eigenaar A. Muil- 'ta, geerd. om materiaal te hebben voor een grootscheepse campagne tegen de Ver. Staten": Roemenië heeft de ..onbeschaam de" l*Amerikaanse nota terugge- .CAïRO- Vijf Egypt enar en zijn Vrijdagavond doodgeschoten door Engelse militairen. Een Brit se patrouille zag acht mannen bij het waterfiltreerstation. een oude waterleidingbuis opgraven- De pa trouille omsingelde hen,, waarop de Egyptenareh in het zoetwaterka naal sprongen. De Britten bevalen hen er uit te.komen. Toen de man nen, vluchtten openden de zes En gelsen het vuur. .Vijf man wer den gedood, drie gearresteerd. Twee .gevangenen zijn later vrij gelaten. i NIJMEGEN. Eén brandende lucifer was vannacht voldoende ge weest om de Maas bij Grave tot een vlammenzee te maken. De benzine, tanker „Dordrecht 6". vol niet ben zol,.-verkeerde nL in zinkende toe stand bij de sluis van het Maaska naal tegenover 'Sambeek bij Box DJAKARTA. De Nederlandse planter F. Roukens, directeur van de Britse plantage Sari Rcdjah bij Soebang op West Java. is Vrijdag op zijn plantage door onbekende gewapende personen vennoord. De heer Roukens is de derde Neder landse planter, die in de afgelopen vier dagen in de binnenlanden van Java om het leven is gebracht. (Van onze weerkundige -V medewerker) Hef ziet er bepaald niet naar uit, dat er nog vóór de Kerstdagen een ..dusdanige verandering in de weersomstandigheden zal optreden, .dat er .kans bestaat op'een witte Kerst Een belangrijke wijziging in de luchtdriikv er deling boven de oceaan en Europa zal er komend weekeinde niet optreden. De tem pera turen blijven gemiddeld boven ■normaal, o/schoon tijdens nachte lijkeopklaringen het kwik tot even beneden het nulpunt kan da- Zen.. .Toenemende wind, gevolg van depressie-activiteit boven de oceaanzal dé hier en, daar nog .aanwezige mist verdrijven. Er be staat tijdens dit weekeinde kans op regen, maar deze zal over het algemeen van weinig betekenis zijn. Kans op vórst,., dié iets om ..het lijf Jieeft is cr. absoluut niet en ook voor het begin van de vol gende wcék mag mén op hetzelfde weertype- rekenen als er thans heerst. m Plaatselijk mist 1 m Weersverwachting geldig van Zaterdagavond .tot Zondag- g 1'avónd: g p Veranderlijke bewolking en i§ S plaatselijke,mist.-.Zwakke tot g i matige wind uit Zuidelijke g§ 8' richtingen. Weinig verandering j| 'in températuur. tg23 Dec, Zon op 8 ii 4* m onder'§j 16 u SI m: Maan op.2 u 32 m on- jg der 12 u 48 m. g 3 24 Dec. Zon op B u 4? m onder g r§ tS u 32 m: Maan op 3 u 55 m on- p der 13 u'3 öi, §g I HET WEEK IN EUROPA 1 I - - - 1 g 7 uur voormiddag wijk merkte dit het eerst en .wekt< zijn vrouw en dc knecht.' Een nabijgelegen motorboot trok de zinkende tanker naar de kant en het sluis'pcrsónëel wist het water in het kanaal vak twéé decimeter të loten .zakken. Dank rij deze maat regelen, kon het water niet. door de ontluchtingsbuizen verder in dc tan ker dringen Auto,van dijk gevallen: één dode, één gewonde NUMANSDORP Vanmorgen is een vrachtauto, waarvan de bestuur der door de mist was misleid, van een dijk gereden, over de kop ge slagen en in een sloot terechtgeko men. Van de drie inzittenden kwam één, een veertigjarige man uit Oolt- gensplaat, om het leven. Een der an deren werd licht gewond. Slechts materiële schade AMSTERDAM. Vrijdagavond omstreeks negen uur is dé passa giers! rein uit Alkmaar, die daar om 19.35 was vertrokken op de brug over het Westerkanaal nabij het Centraal Station in botsing geko men met een goederentrein. Gevolgen waren gelukkig niet ernstig én beperkten zich tot ma teriële schade, terwijl de achterste wagen van de goederentrein uit de rails liep en daardoor geruime tijd he-f- spoorwegverkeer over die lijn blokkeerde. De trein uit Alkmaar reed door een veilig signaal en kwam op de rails v/aar de goederentreinuit Haarlem juist had staan wachten voor een .volgend onveilig signaal. Dit was juist od veilig gesprongen en dc goederentrein dié uit 37 wa gens bestond, had zich net, in be- wrsing gestéld. r' iDe 'bestuurder van de passagiers- trein zag de rode lichtjes van de achterste wagen wel. maar kon zijn- trein niet méérbijtijds "tot stil stand brengen, - BALTIMORE. Een van de Brit se bommenwerpers van het type ..Canberra", die onlangs in recordtijd over de Atlantische Oceaan gevlo gen zijn, is Vriidag bij Baltimore aan de andere zijde vari de Chesa- peake-baai in de lucht ontploft en In de Chest er-rivier gestort. Er be vonden zich twee Amerikaanse mi litaire vliegers aan boord. Een is waarschijnlijk gedood. De ander is ernstig gewond. Twee blussers' in vuurzee omgekomen, 22 gewond LONDEN. Een brand, welke de grootste, na die, veroorzaakt door de Duitse bomaanvallen op Lou den, genoemd wordt, heeft gister avond twee Londense pakhuizen verwoest. Bij de brand kwamen twee brandweerlieden om het le ve» en werden 22 man gewond- De brand brak uit in een pak huis van een spoorwegemplace ment, waarin papier was opgesla gen- Vóór dp bran „.veerlieden er in slaagden het vuur meester te worden, sloeg het vuur over naar een ander pakhuis. Een brandweerman werd ge dood, toen een gedeelte van het eerste pakhuis instortte. Acht van de gewonden moesten in een zie kenhuis worden opgenomen. Na derhand vond men nog bet lichaam van een tweede slachtoffer, dat onder het puin lag. Meer dan 300 brandweerlieden en 70 brandwagens hebben het vuur betsieden. De oorzaak van de brand is on bekend. De schade loopt in de millioenen. ROTTERDAM. I» 'een dikke mist. die de scheepvaart nagenoeg latn legde, is het Amerikaanse Liberty-sehip „Edison Mariner" voor de .Bel gische kust aangevaren door het Britse s.s.t,K>Uy Wake". Aan. boord van het Amerikaanse schip zijn doden te betreuren cn verscheidene opvaren den werden gewond. De aanvaring geschiedde tegen het middernachtelijk uur en met zéér grote kracht. De „Kitty Wake" raakte cle „Edison Mariner" ter hoogte van .het. middenschip. Het gevolg van dc botsing was, dat de huttenopbouw Van het Liberty-vaartuïg naar het achterdek werd geschoven en éen gedeelte van het voorschip'van de „Kitty Wake" aan boord van de „Edison .Mariner" achterbleef. In het, 'achterschip van de „Edi son" Mariner" bevinden zich de ver blijven voor de bemanning. Door de verschuiving van 'de huttenop- bouw raakten enkele opvarenden klem. Radio Oostende ving nood seinen op, waarin de Amerikaan met spoed om acyteleenbranders vroeg om een zeeman te kunnen bevrijden, die onder water dreigde te raken. De sleepboot ..Ganges" van Smit en Co's internationale sleep dienst voer ter assistentie uit en kwam kort na middernacht bij het aangevaren schip. De gezagvoerder vua de sleepboot meldde toen. dat MM (Van onze reisredacteur) PARIJS. Nauwelijks heeft Frankrijk voor dc Verenigde Naties in de Marokkaanse kwestie ceu diplomatiek succes behaald, of op een ander punt van Noord-Afrlka, in Tunis, breekt een soortgelijk conflict uit. Dit heeft niet geringe ongerustheid verwekt in kringen van de Verenigde Naties en in hel bijzonder bij de Amerikanen, die nu zien, dat zij door in Marokko Frankrijk te steunen, nog lang niet van bet probleem-Noord- Af rika af zijn. Wèèra* Wind. d Station* töestand richt Oslo bétrokken stil 3 Berlijn motregen stil S. Londen betrokken ZW Parijs' mist ONO 0 'Wenén mist :W 1 Innsbruck onbew, stil s Nice 1. bewolkt NW 6 Rom# zw. bew, NO 2 Warschau niet on tv. zzw Arristérdaré mist 6 In Tunis heeft altijd iets meer eigen bestuur, geheerst dan in Ma rokko en de nationale beweging daar was ook altijd iets meer ge matigd. Het is het enige punt in Noora-Afrika, waar de nationale beweging niet voor direct volle dige onafhankelijkheid opeist, doch zich bereid beeft getoond met Frankrijk samen te werken aan een geleidelijke ontvoogding. De voornaamste partij,de Nèo- Destoer onder leiding van Habib Bóerguiba, had besloten deel te nemen éan een soort regering, die naast het Franse bestuur daar. met samenwerking van Fransen was ingesteld, om enkele gebieden van bestuur over te nemen. Deze po- hu geëist hebben, dat in geen ge val nieuwe autoriteit aan Tune siër® wordtovergedragen. Onder druk daarvan had minister Robert Schuman een verklaring afgege ven. die liet doorschemeren, dat Frankrijk in ieder geval vast wilde houden aan wat bet noemt de niet-gedeelde souvereiniteit. Hiertegen hebben nu weer de Tunesiërs geprotesteerd, onder meer met een driedaagse staking, die gfetéren begonnen is en in het Arabische deeJ een volledig succes bleek. De heer Bóerguiba, die wij gisteren in de wandelgangen van de Verenigde Naties aantroffen, verklaarde dat Frankrijk thens op een keerpunt staat. Indien op de verklaring over gédeeldë souve reiniteit niet wordt teruggekomen, blijft voor Tunis alleen de directe •actie voor volledige, onafhankelijk heid over. Hiermee zou dus het laatste punt van Afrika, waar een geleidelijke ontwikkeling door de nationale beweging was aanvaard, zjeh. van de evolutionnaüre weg af wenden. ELF DAGEN Kerst- en Nieuw jaarsverlof. Dit buitenkansje viel het overgrote deel van onze mili tairen ten deel, dank zij.... de kolenschanrste! In kazernes heerste Vrijdagmiddag tegen het vertrek uur een opgewekte stemmingdie ook tot uiting kwam bij het laat ste appèl. .het mistig weer was en dat aan boord van de „Edison Mariner" i alles in -het donker was gehuld. Omdat de „Ganges" niet over een zoeklicht beschikt werd het red dingswerk hierdoor ten zeerste be moeilijkt. Volgens een bericht van de „Ganges" zou üe „Edison Mari ner"' vermoedelijk met het voor schip aan de grond raken. Later werd gemeld, dat een deel van de bemanning van de „Gan ges"' zich aan boord van het Ame rikaanse schip had begeven. De verwarring aan boord was groot en de Amerikaanse gezagvoerder war geheel overstuur. Er werden ver scheidene gewonden van boord ge haald. Aan dek lagen .enige doden. Anders dari aanvankelijk werd verwacht is de „Edison Mariner" niet aan de grond geraakt, maar blijven drijven. Alleen de machine kamer is onder water gelopen. Vanmorgen vroeg is de ..Ganges", dig een bergingscontract heeft ge kregen. er in geslaagd vast te ma ken. "De „Edison Mariner" -wordt naar de rede van Vlissingen ge sleept. Het 2al vermoedelijk wel mogelijk zijn de lading te lossen, omdat er geen water de laadruimen is-binnengedrongen. De „Kitty Wa ke" is op eigen gelegenheid naar Vlissingen op gestoomd en daar in middels aangekomen. Engeland! is hef land der tradities cn in het bijzonder de Kersttijd wordt nog steeds met de aloude gebruiken gevierd, Os. vclei plaat sen komen de Carol-singers 's avonds buiten bijeen en zingen bij het licht una de lantaarns, die zij meedragen, met toewijding hun Kerstliederen. !n Panmoendjon: Beschuldigingen over en weer TOKIO. Het opperbevel der V.N. heeft vandaag onthuld, dat het „ongeveer ,37.000" namen van de lijsten met communistische krijgsgevangenen heeft weggela ten, omdat het had vastgesteld, dat het hier Zuid-Korcanen betrof, die tot dienstneming in het Noord- Koreaanse leger waren gedwon gen. Dit geschiedde in antwoord op een beschuldiging van de cómmu' nisten dat de namen van -„meer dan '40.000" communistische krijgs gevangenen. die door het geallieer de opperbevel reeds waren opge geven aan het Internationale Ro de Kruis, niet op de ingeleverde lijsten voorkwamen. Aan onze lezers Dc enorme verhoging van de prijs van het courantenpapier met meer dan 35%, waardoor deze tot het tienvoud van "de gemiddelde vöór-oorlogsc is ge stegen, heeft de Vereniging De Ncderlandsche Dagbladpers 1945 genoodzaakt tot het nemen van. een voor alle dagbladen bindend besluit de abonnementsprijzen der dagbladen met ingang van I Januari 1952 tc verhogen. Dank zij liet feit, dat, naar ge hoopt wordt, een deel van dc sterke kostenstijging op andere 'wijze zal kunnen worden opge vangen, zal de verhoging van de abonnementsprijzen tot slechts 7 cent per week beperkt kunnen blijven. De prijs van ons. blad zal ingevolge bedoeld besluit met ingang van 1 Januari 1952 moeten bedragen f0.47 per week en f 6.05 per kwartaal. DE DIRECTIE. Op pagina 10 kunt U zien hoe dat kan! Zondag in Mcrv. Kerken: DEN HAAG. Zondag zal in alle godsdienstoefeningen van de Ned, Hervormde Kérk een kansel- boodschap worden voorgelezen over hét vraagstuk van dc bewapening en dc wereldvrede. Een speciale commissie, in November door de sy. node benoemd hééft deze boodschap opgesteld. Alle problemen van gees, telijke en stoffelijke nood, die be wapening en oorlogsgevaar oproe pen. worden in deze boodschap be sproken. (Van onze reisredacteur) rARIJS- —"Géneraal De Gaulle heeft een persconferentiegehouden, die als altijd de nodige aandacht en bezoekers trok. Hij begon met een uiteen zetting van de internationale toestand, die, zoals gemeenlijk, vele" realis tische opmerkingen en critick bevatte. Nadat hij echter dè Europese Raad van Straatsburg had besproken, kwam hij met een eigen plan van "een Europese confederatie, die raar uit zjjn uiteenzetting was op te maken, alle deugden zou bezitten die de Straatsbuxgsc raad miste. Hetzelfde sold eigenlijk van alle internationale problemen, die hem door de journalisten voorgelegd wer den. De samenwerking tussen de ko Ir n-en staal leveranciers van Europa was ook volgens hem noodzakelijk, maar het plan-Schuman was ver keerd. want liet benadeelde uitslui tend Frankrijk, vond De Gaullc. He: p!an-P!evcn beroofde Frankrijk een voudigweg van zijn lescr. De F.PF 'dc Gauücs partiji zou cr dan ook tegen stemmen, maar ccn con tra-ont werp van Dc Gaullc was al in de maak. Ir» ennfederaal verband zal ook dit probleem gemakkelijk zijn oplos. s;ng vinden. Eigenlijk kwam alle kwaad vonrl uit de verkeerde con stitutie. die Frankrijk zich had aan gemeten. Dal de Gaullisten zo vaak met de communisten moesten mee stemmen, was een zeer toevallige bij zaak. Overigens, de partijen, die dit De Gaulle verweten, hadden hun con stitutie fnet behulp van de commu nisten- doorgedreven. Als altijd was de generaal op zijn best, toen hij de zweep van zijn sar casme liet knallen. De zwakke plek ken van Frankrijk en Europa karak teriseerde hij vaak op rake wijze en alle illusies joeg hij met zijn spot op de vlucht.- Maar zijn hele betoog liep -uit in een illusie, dié al die-andere ver ovèrtroLxde illusie dat één man alleen met gèloof-in zichzelf cn zijn constitutie da wereldpolitiek kan veranderen. .„..is twee-en-twintig. Een simpel rekensommetje. Maar het kost heel wat hoofdbrekens.' wanneer het gaat om deze vraag: De kosten' van het maken van. een. krant zijn. na de laatste prijs verhoging van het papier (met niet minder dap '35 pet.!) enorm gestegen. .Om precies te zijn: een krant van twee pagina's waarmede u geen genoegen zoudt nemen is nu even duw-als ccn. krant van twee-en-twintig- pagina's vóór de oorlog.- Hoe is het mogèlyk, de nieuwe kostenstijging der dagbladen zij komt voor geheel Nederland, met zijn 2.8 milhoen abonné's, neer op ongeveer 10 millioen gulden op te" vangen, zonder de abonnements prijs op te schroeven tot een voor de gemiddelde lezer ondraaglijk peil? De vraag, hoe moeilijk ook, is opgelost, eenvoudig omdat zij moest worden opgelost. Dat de krant juist in deze historische pe riode, geladen met problemen., die allen in de hoogste mate aangaan, als broodnodig binnen ieders be reik behoort te liggen, stond im mers vast. Van deze stelling ging de Nederlandse Dagblad Pers bij het zoeken naar een oplossing uit en het- spreekt- vanzelf, dat een on afhankelijk blad als hét onze, niet gebonden aan enige belangengroep of. partij en er sinds zijn stichting in de.tijd van het verzet, naar stre vend het zuivere algemene belang te dienen, daar ten volle achter stond. De. oplossing, welke ten slotta gevonden werd. vraagt van de Ne derlandse krantenlezer, zoals u irt de officiële aankondiging elders op deze pagina kunt lezen, een bijdrage van 7 cent per .week in de gestegen kosten. Deze is be trekkelijk klein: X cent per dag. Aan de andere kant - echter zij, nu wij allen gedwongen zijn ep de kleintjes te letten, hoog ge noeg om u, lezer, die naar ons ge voelen door heel wat sterkere ban den dan slechts de economischs aan onze krant ïs gebonden, eert recht op een .wat dieper inzicht in de situatie, te geven. Wij vap. d& krant, uw krant, kunnen, er, aan. dit recht gevolg gevend, prat op gaan, dat ons blad, ook na.dg prijsverhoging, naar ver houding nog steeds een. van dé goedkoopste producten is, die men. heden ten dage kan kopen. Ja, niet zonder grond kan zelfs wor- den beweerd, dat de abonné geld" toekrijgt. Want de waarde .van het papier, dat u wekelijks in de bus vindt, maar dan onbedrukt, plus de kosten dér bezorging slokken ongeveer drie kwart van de abon- ncmentsprijs op. Uit het resterend® kwart alle overige kosten:- zetten, - drukken, abonnementen op d® grote internationale persagent-. schappen, .expeditie, lonen, salaris- sen'en wat al nietimeer--te bestrij den. is natuurlijk een onmogelijk heid. Inderdaad belopen deze een veelvoud van het verschil tussen, abonnementsprijs en papierkostén. plus bezorgloon. Daarbij komen dan nog voor. onze krant, die zich verplicht acht u en uw medelezera over de gebeurtenissen in de grote internationale centra "Washing ton Londen, parijs, Brussel, Bonn enz*. te laten voorlichten door eigen correspondenten ter plaatse, de. zèer hoge bosten van telegram men en telefoongesprekken. Eert aanzienlijk deel van" déze- uitgaven, moet worden gedekt uit de op brengst der advertenties. Zo Is het nu nok met de stijging van de papierprijs. Deze wordt slechts voor een deel opgevangen door de verhoging van de abonne mentsprijs. Een ander deel wordt gedragen, door de adverteerder* en gevonden ih interne bezuinigin gen. hoezeer dé krant de laatst® jaren ook ah gedwongen is geweest zo economisch mogelijk te werk tc gaan. Maar boe de kosten ook verdef gedékt worden, één ding kunnfih wij u plechtig verzekeren: hét'zal in geen geval' gebeuren door .af breuk te doen aan de redactionele inhoud van de krant. Integendeel! Meer nog dan voorheen zullen wij in dit opzicht streven naar verbe tering van de kwaliteit. Plannen, daartoe voor het nieuwe jaar, reeds ontworpen vóór de verho ging van de papierprijs bekend werd. zullen zonder enige beknib beling worden, uitgevoerd. Want tegenover de gestegen abonne mentsprijs, ook -al is deze afge dwongen door .feiten, waarop wij geen enkele invloed konden uit oefenen, willen wij toch een extra prestatie stellen. Als de schoonste beloning daarvoor hopen wij te mogen rekenen op de voortgezette* trouw en steun van u. lezer, welk;® in het verleden in. zo vele gevallens tot uiting kwam In het geven vSrt inlichtingen of wenken aan de 're dactie en het aanbrengen van eeri nieuwe abonné bij ome admini stratie. Hoewel in India op het ogenblik grote irrigatie-projecten in - uit voering ztjn; worden verreweg-de meeste velden nog beuloeid >op zeer primitieve wijze. Onze foto toont een - typisch ;,riripatie- steem" voor een rijstveld in- de Godavri-delta in de #taat Madras. Riois (Indische boeren) lopen hèen en weer over een-hoUe>vglmhgóm, waarmede water uit de rivier naar het land .geheveld wordt Dit werk houden zij,, zich -.met- hun lange JtbJctcen. in 'euenioicht hou dend, urenlang onder de branden- de 2on uol*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1